Главная >> Отчет по практике >> Маркетинг

1 2 3 4 5

2


ЗМІСТ

Вступ

  1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

  2. Характеристика процесу управління маркетингом на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

  3. Характеристика процесу маркетингового дослідження на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

  4. Економічна ефективність маркетингової діяльності на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб’єкта. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління.

Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм збутової стратегії та постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживачів. Маркетинг базується не лише на затверджених згори планових завданнях. Практична діяльність в цій сфері заснована на проінформованості стосовно обєктивних реалій ринку і на глибоких знаннях про реальні вимоги споживачів.

Головна мета маркетингової діяльності будь-якого підприємства – забезпечення прибутковості, рентабельності, тобто визначеного рівня головних результативних економічних показників у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві ключові взаємопов’язані проблеми:

1) продаж максимально можливої кількості товарів фірми;

2) максимальне задоволення визначених споживацьких потреб.

Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами. За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх структурних підрозділів отримують необхідну інформацію для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти, яким чином підприємство має організувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати рекламну політику, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.

В сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Зокрема товарна політика передбачає курс дій суб’єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих стратегічних принципів щодо формування ассортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів і т.д.

Дедалі більшої важливості набуває таке специфічне поняття, як маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також на створення позитивного іміджу виробника. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов’язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди.

Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме ця категорія фірм найбільшою мірою повязана з процесом збуту товарів, є організація товароруху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Саме ці поняття становлять останній, але не менш важливий, компонент маркетингової збутової політики.

Ефективність управління господарською діяльністю на підприємстві залежить і від ефективності функціонування маркетингової служби, оскільки саме цей відділ повинен визначити відповідну стратегію, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.

В якості об’єкту дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Насіння-сервіс”.

Основною метою даної роботи є закріпити теоретичні знання і отримати практичні навички процесу управління маркетингом на підприємстві, одержаних на зайняттях в агро університеті.

Завдання виробничої комплексної практики є:

  • проаналізувати стан і тенденції розвитку економіки підприємства за останні 3-5 років;

  • визначити цілі підприємства та засоби їх досягнення;

  • розглянути систему збору маркетингової інформації, її джерела та складові;

  • дослідити відносини зі споживачами, конкурентами, постачальниками, посередниками;

  • навчитися виявляти резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

1 2 3 4 5

Похожие работы: