Главная >> Дипломная работа >> История

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35

Національний університет “Острозька академія”

На правах рукопису

Шишкін Іван Геннадійович

УДК 94(438+477)09 “1939-1945”

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ ТА ПІДПІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Науковий керівник

Трофимович Володимир Васильови

Доктор історичних наук, професор

Острог – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ........................9

РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ....................................32

2.1 Політика польських урядів щодо українців напередодні війни.................32

2.2 Україна та українці у стратегії і тактиці польського еміграційного уряду та підпілля..............................................................................................................41

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ............................65

3.1 Розробка і реалізація політики в українському питанні..............................65

3.2 Реакція еміграційного уряду і підпілля на загострення польсько-українських стосунків...........................................................................................98

ВИСНОВКИ.........................................................................................................142

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………................146

ДОДАТКИ...........................................................................................................171

ВСТУП

Шістдесят п’ять років минуло від початку Другої світової війни – найстрашнішої і найкривавішої з усіх воєн в історії людства. Вона характеризувалася не лише збройним протистоянням між антигітлерівською коаліцією, з одного боку, і Німеччиною, з другого, але й драматичною боротьбою між українцями та поляками за терени Західної України, що протягом століть були каменем спотикання між обома народами.

Проголошення незалежності України послужило новим поштовхом для переосмислення подій і явищ вітчизняної історії. Зокрема стало можливим розпочати дослідження проблеми польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни, яка замовчувалася у радянський період. Адже і польський рух опору, і український національно визвольний рух розглядалися радянською історіографією як буржуазно-націоналістичні явища, а патріоти обох народів вважалися „бандитами” та „німецькими прислужниками”.

Досліджуючи польсько-українське політичне і збройне протистояння на теренах Західної України, історики кожного разу намагалися пояснити його причини. Зокрема, аналіз конфлікту під час роботи одинадцяти міжнародних наукових семінарів (1996-2005), що були започатковані угодою між Світовим союзом воїнів Армії Крайової (АК) і Об’єднання Українців у Польщі (ОУП), суттєво зблизив позиції дослідників обох країн, допоміг їм безпосередньо познайомитися з точкою зору своїх наукових опонентів, дав можливість частині з них здійснити еволюцію у власних поглядах на обговорювані проблеми, підштовхнув до висновку, що знання історії двосторонніх взаємин потрібно їхнім народам, особливо новим поколінням українців і поляків, котрі будують своє майбутнє.

Слід зазначити, що і сьогодні в польсько-українських стосунках, незважаючи на активний міждержавний діалог, на громадському рівні не припиняються спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На книжковому ринку та в періодичних виданнях Польщі нерідко з’являються публікації антиукраїнського характеру з описами жорстоких сцен численних вбивств невинних поляків передусім священиків, жінок та дітей, людей похилого віку. При цьому ані словом не згадується про негативну роль осадництва, пацифікацію, політику польських урядів направлену на тотальне ополячення українців ще у міжвоєнний період, про так звані „відплатні акції”, а іншими словами – терор польських військових формувань проти українського населення у роки війни, наслідком якого стали сотні спалених українських сіл і десятки тисяч закатованих українців. Тому ґрунтовне дослідження польсько-українських стосунків має неабияку наукову актуальність оскільки є надзвичайно небхідним для створення цілісної картини цих взаємин у роки Другої світової війни. Актуальність даної теми зумовлена не тільки потребами історичної науки, але й геополітичною ситуацією навколо України. В умовах налагодження і розвитку добросусідських стосунків між Україною і Польщею є просто необхідним неупереджене вивченя даної теми. Одним з надзвичайно важливих аспектів, що впливав на двосторонні стосунки, була проблема визнання польським урядом та підпіллям права українців на створення власної державності на теренах Західної України.

Дисертація пов’язана з науково-дослідницькою роботою з „Всесвітньої історії”, яка проводиться кафедрою Національного університету „Острозька академія”, а також відповідає навчальним програмам Національного університету „Острозька академія”. Збір матеріалів в архівах та бібліотеках Республіки Польща здійснювався в контексті програми стажування для молодих науковців започаткованої Міністерством закордонних справ і Міністерством освіти Польщі, що відбувалася на базі Варшавського університету і у якій автор брав участь протягом 2004-2005 навчального року.

Об’єктом дослідження є – польський еміграційний уряд і його політичні структури.

Предмет дослідження – політика польського еміграційного уряду і його структур в українському питанні.

Мета даного дослідження – створити цілісну картину діяльності польського еміграційного уряду та підпілля в галузі розробки та реалізації своєї політики стосовно українського питання, як одного з ключових у розвитку польсько-українських стосунків у зазначений період.

Для реалізації вказаної мети дисертант поставив перед собою завдання дослідити:

 • стан наукової розробки проблеми та джерельну базу дослідження;

 • процес становлення та трансформації поглядів діячів польського уряду та підпілля на українську проблему;

 • основні напрямки, за якими здійснювалася діяльність польського руху опору спрямована на розв’язання українського питання;

 • політичні плани польського уряду та військового і цивільного підпілля стосовно долі українців західноукраїнських земель;

 • спроби польсько-українського порозуміння;

Хронологічні рамки дисертації охоплюють 1939-1945 рр. – від початку Другої світової війни до остаточного закріплення західноукраїнських земель у складі СРСР.

Географічні межі дослідження охоплюють території Західної України – так званих „східних кресів” („південно-східних земель”) Польщі, що входили до її складу до 1939 р. Під цими термінами розуміємо територію Волині та Галичини (польська назва „Східна Малопольща”), зокрема Волинського, Поліського, Львівського, Тернопільського і Станіславівського воєводств. Далі в тексті ми вживатимемо ці терміни, оскільки вони були офіційно прийняті у Польщі і використовувалися для позначення західноукраїнських земель в документах уряду і підпілля.

Теоретико-методологічна основа дослідження – наукові принципи історизму, об’єктивності, науковості та достовірності висвітлення історичних подій. Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань дисертант використав наступні методи дослідження: проблемно-хронологічий, аналізу та синтезу, описовий та історичний.

Наукова новизна дисертації полягає у спробі комплексно дослідити українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої світової війни. У наукових працях присвячених польсько-українським стосункам в зазначений період існує низка аспектів досліджених недостатньо, а також дискусійних моментів, які є причиною різних точок зору української і польської історіографії на проблему двосторонніх стосунків в період війни. Натомість дисертант створив цілісну картину діяльності польського уряду та підпілля, спрямованої на розв’язання українського питання. Вперше грунтоно досліджуються різні точки зору на вирішення української проблеми в середовищі польського руху опору, зокрема важливе місце приділяється проектам радикального її розв’язання, що певною мірою заповнює прогалину в історіографії. Відповідно питання становлення і розвитку поглядів польської сторони на українську проблему, причин та наслідків невдалої з огляду на спроби порозуміння політики, аналіз проектів щодо роз’язання українського питання, напрямків форм та методів пропаганди здійснюваної з метою його вирішення висвітлюються глибше і повніше, ніж це було зроблено раніше. Зокрема, у дисертації одержали подальший розвиток такі проблеми як політика польського еміграційного уряду в українському питанні, позиція польського військового підпілля (Армія Крайова (АК)) та цивільного представництва уряду в краї (Делегатура уряду) стосовно нього, спроби польсько-українського порозуміння. Залучення до наукового обігу нових архівних матеріалів дало можливість суттєво доповнити існуючі погляди, а також узагальнити науковий доробок вітчизняної та польської історіографії щодо даної проблеми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35

Похожие работы:

 • Історія України

  Книга >> История
  ... ів української політичної у чеських вишах за підтримки уряду навчалися молоді українські емігранти ... і людські та економічні втрати українського народу у роки Другої війни були оцінені сп ...
 • Політичні партії та об'єднання сучасної України

  Контрольная работа >> История
  ... шній Радянського Союзу належала Українській PCP. За роки другої війни зросли ... Під натиском польських військ в кінці травня Галицьких уряд спочатку пере ... та української політичної . Шлях А. Волошина до українства і Карпатської Укра ...
 • Україно-польські відносини

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... ідали так ... Польського уряду в Лондоні. Виникає питання, чому не вдалося об'єднати зусилля польських і укра ... роки Другої війни на тлі діяльності польського в Західній Україні. – К. – 2001. Ісаєвич Я. ...
 • Украина в 40-50 гг. XX века /Укр./

  Дипломная работа >> История
  ... Другої війни та одразу після неї – в 1940-х та 50-х роках. Дотепер питання ... що виходили друком в в 50-ті роки. З іншого боку ... С.145-214. Головацький І. Січове Стрілецтво – ... чний П. Політична думка українського . 1943- ...
 • Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

  Реферат >> История
  ... роки другої війни Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття були возз’єднані з Укра ... польських військ під Жовтими Водами та Корсунем повстання охопило Поділля та ... некомуністичних партій. Українській політичній гарантувалося вільне ...
 • Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

  Курсовая работа >> История
  ... Другої війни в Україні. Адже без детального та наполегливого вивчення діяльності націоналістичного ... на всіх українських теренах та в середовищі а ... . Як писав П. Мірчук, "вже після одного року побуту німців в Україні пол ...
 • Політологія

  Учебное пособие >> Политология
  ... сля Другої війни. Цьому чимало сприяв Міжнародний колоквіум з питань полі ... і культури України жили і працювали в . Представники українського заруб ... війни, та вплинули на демократизацію і соціалізацію права країн св ...
 • Історія міжнародних відносин України

  Учебное пособие >> История
  ... і уряду УНР ... уряду та армії УНР у Польщі й допомогою радянської сторони польському ... політики тогочасної Європи. питання напередодні Другої війни Наприкінці 30-х рок ... . Напередодні Другої війни роз’єднаність укра ...
 • Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  ... . У 30-х роках він енергійно протестував проти компанії пацифікації, яку проводив польський уряд ... в УРСР та, по-друге, загроза асиміляції в . Таким ... С. 58 – 59. Трухан М. Українці в Польщі після другої війни 1944 – 1984 /. – Нью Йорк ...
 • Деякі питання української історії

  Шпаргалка >> История
  ... . Політика урядів Австро-Угорщини і Російської імперії в українському та польському питанні у роки Першої війни Перша війна ...