Главная >> Реферат >> Информатика, программирование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Кафедра менеджментуВипускна робота

на тему: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

Студента Крисенко Максима Вікторовича___________________

(підпис)

Науковий керівник, к.е.н., доцент

Трапезнікова Е.А. ___________________

(підпис)

Допущен до захисту

“___” ___________________1999р

Завідуючий кафедрою ________________ Огнівець О.А.

Чернігів 1999

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економики та управління

Факультет менеджменту кафедра менеджменту

Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері

Зав. кафедрою В.О.Огнівець _________________

“___” __________________ 1999 р.

Завдання

на випускну роботу студента

Крисенко Максима Вікторовича

Тема роботи: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

затверджено наказом по інституту від 18 травня 1999 року №54

 1. Термін представлення студентом випускної роботи ________________

 1. Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції. Структура управління підприємства. Характеристика сімейства «ГАЗ». Ціни на автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ». Схема взаємозв’язків файлової системи.

 1. Зміст випускної роботи (перелік основних питань, які необхідно вирішити):

Вступ. Інформаційні системи і їх розвиток. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві. Висновки.

 1. Перелік графічного (демонстраційного) матеріалу:

1. Лист – малюнок.

2. Лист – таблиця.

3. Лист – схема.

Дата видачи завдання __________________________________________

Керівник ___________Трапезнікова Е.А._________________________________

(підпис) ( прізвище, ініціали)

Студент______________Крисенко М.В.__________________________________

(підпис) ( прізвище, ініціали)

АНОТАЦІЯ

дипломної роботи на тему:

Інформаційне забезпечення маркетингу для ВАТ “Чернігіавтодеталь”

Випускник Крисенко Максим Вікторовіч

Науковий керівник

к.е.н., доцент Трапезнікова Елеонора Аркадіївна

(посада)

Випускна робота складається зі Вступу, Глави 1, Глави 2, Глави 3, Висновків, Додатків та Бібліографії.

Вступ містить обгрунтування актуальності теми, постановку цілей і задач, що мають бути вирішені в ході виконання дипломної роботи.

Глава 1 являє собою теоретичні основи інформації, інформаційної системи. Також показані тенденції розвитку інформаційних систем. Крім того висвітлюються питання щодо створення системи маркетингової інформації.

Глава 2 - це аналітико-дослідна частина, яка містить аналіз підприємства, концепцію системи маркетингової інформації, а також функції відділу маркетингу на підприємстві.

Глава 3 являє собою проектно-розробну частину, яка включає пропозиції використання різноманітних пакетів прикладних програм для створення баз даних. Крім того розробляється проект підсистеми бази даних з аналізу зовнішнього середовища для маркетингу із врахуванням специфіки діяльності підприємства. Дається економічне обгрунтування автоматизації інформаційного забезпечення

Висновки містять висновки про здійснену роботу, досягнення поставленої мети та вирішення задач, а також реальність запропанованих дій.

Додатки містять дійсно існуючі документи, що викортстовуються на підприємстві.

Бібліографія містить джерела, які використовувались в процесі виконання дипломної роботи.

Ілюстровані матеріали до роботи:

1. Малюнок - блок-схема етапів маркетингового дослідження

2. Таблиця – prtp.rep 1.1. Пропозиція товарів, послуг

3. Схема – схема взаємозв’язків файлової системи

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………...

1. Інформаційні системи і їх розвиток ………………………….

  1. Поняття, структура і склад інформаційних систем ………….

  2. Тенденції розвитку інформаційних систем …………………..

 1. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового

дослідження ……………………………………………………..

2.1. Концепція системи маркетигової інформації ………………….

2.2. Техніко економічна характеристика

ВАТ «Чернігівавтодеталь» ……………………………………………..

2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу

зовнішнього середовища ……………………………………………….

 1. Удосконалення інформаційного забезпечення

маркетингу на підприємстві …………………………………...

3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних ……..

3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу

(аналізу зовнішнього середовища) ……………………………………

3.3. Економічне обгрунтування ефективності

інформатизації маркетингу ……………………………………………

Висновки………………………………………………………...

Бібліографія …………………………………………………….

ВСТУП

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці проблеми в ряд першочергової автоматизації.

Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві.

Задачі, що реалізують мету вирішують:

 • вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій;

 • вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем;

 • характеристика корпоративних інформаційних систем;

 • дослідження змісту маркетингової інформації;

 • визначення мети і задачі маркетингового дослідження;

 • опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації;

 • аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії маркетингу;

 • вибір і обгрунтування засобів керування базами даних в умовах підприємства;

 • проектування інформаційних даз даних маркетингового дослідження в підсистемі аналізу зовнішнього середовища.

Об’єктом дослідження випускної роботи є зміст, принципи маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення за допомогою обробки баз даних методом комп’ютерної технології.

Предметом дослідження обран відділ маркетингу ВАТ “Чернігівавтодеталь”.

Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні, вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від абстрактного до конкретного.

Теоретичне значення та прикладна цінність результатів випускної роботи полягають у вивченні функцій відділу маркетингу промислового підприємства, та розробці основних алгоритмів їх вирішення за допомогою інформаційних баз даних та прикладного програмного забезпечення.1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЗВИТОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31

Похожие работы: