Главная >> Шпаргалка >> Иностранный язык

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28

Розвиток економічної системи Китаю у повоєнний період.

 • Роль Бразилії в економічному розвитку латиноамериканського регіону.

 • Роль держави в економіці Японії.

 • "Скандинавська модель" економічного розвитку країн Північної Європи.

 • Структура зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії.

 • Динаміка зовнішньоекономічних зв'язків КНР у 90-ті рр. ХХ ст.: причини та наслідки.

 • Сутність “шокової терапії” в Польщі на початку 90-х років ХХ ст.

 • Регіональні відмінності у здійсненні ринкових реформ у Польщі у 90-і рр. ХХ ст.

 • Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Японії.

 • Технологічні ресурси світового господарства та їх роль.

 • Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі у постсоціалістичних країнах.

 • Експортна модель АПК США.

 • Особливості прояву конфліктного характеру протікання процесу транснаціоналізації.

 • Специфіка організації ринкового господарства Франції.

 • Фактори економічного зростання у країнах “третього світу”: характерні риси та специфіка.

 • Суть лібералізації економіки країн Латинської Америки у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.

 • Форми здійснення процесу інтернаціоналізації капіталу (на прикладі постіндустріальних країн).

 • Форми та напрями регіоналізації промислово розвинутих країн.

 • Характеристика рівнів розвитку субрегіонів Африки. Фактори, що їх визначають.

 • Характерні риси і напрямки структурної перебудови в окремих країнах Центральної та Східної Європи.

 • Характерні риси та особливості процесів переміщення факторів економічного розвитку (трудові ресурси і капітал) в межах світового господарства.

 • Пріоритет сервісних галузей в економіці США.

 • Система найважливіших показників розвитку світової економки в цілому.

 • Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн.

 • Вплив діяльності ТНК на соціально-економічний розвиток країн їх базування.

 • Вплив розвитку спеціалізації і кооперування на посилення взаємозалежності національних економік.

 • Зміни цілей та пріоритетів державного регулювання економіки ФРН у повоєнний період.

 • Вплив міжнародної економічної інтеграції на економіку країн-учасниць.

 • Основні напрямки державного регулювання економіки США у 80-ті роки ХХ ст.

 • Особливості економічної структури країн, що розвиваються.

 • Рівні та динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці.

 • Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.

 • Модель “соціального ринкового господарства” у ФРН: особливості функціонування та трансформації у другій половині ХХ ст.

 • Тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків ФРН.

  Алфавитный список вопросов.

  Взаємозв”язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті роки ХХ століття56

  Вплив міжнародної валютно-фінансової с-ми на постсоціалістичні країни.30

  Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.8

  Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн латинської Америки.19

  Галузева трансформація економіки Китаю у 80-90 рр.5

  Глобалізація та регіонолізація як основні тенденції розвитку світового госп-ва на сучасному етапі.6

  Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн.106

  Динаміка зовнішньоекономічних зв”язків КНР у 90-ті рр. ХХст.: причини та наслідки.88

  Диспропорції у галузевій і терито-ріальній структурі господарства Італії.62

  Диференціація та нерівномірність розвитку країн що розвиваються 12

  Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн.13

  Еволюційна стратегія ЄС щодо  постсоціалістичних крајн Європи.65

  Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя.14

  Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.114

  Економічне становище країн Тропічної Африки.15

  Економічний потенціал країн СНД,.16

  Економічні реформи у госп-ві Чехії і Словаччини.17

  Експортна модель АПК США.94

  Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнар. Співробітництва (на прикладі країн членів ЄС).32

  Загальні і специфічні риси індустріалізації с/г( на прикладі США і ФРН).41

  Закономірність розвитку свтового господарста на сучасному етапі.21

  Зовнішні фактори розвитку країни, що розвиваються (на прикладі країни Північної Африки).22

  Зовнішньоекономічна експансія в США. Суперечність між США та іншими світовими центарми.23

  Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині XX ст .4

  Історичний процес формування світовогогос-ва. Етапи розвитку світ гос-ва.25

  Китайські реформинапрями, особливості, наслідки.26

  Критеріј, за якими проводиться порівняння моделей економ. розвитку крајн.72

  Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу.28

  Масштаби та динаміка міжнароднної торгівлі.11

  Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соц.-екон. Політики Індії.29

  Міжнародна спеціалізація господарства Франції.66

  Міжнародний науково - технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової ек-ки.33

  Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС..34

  Місце ФРН у всесвітньому господарстві та ЄС.35

  Нерівномірність економічного розвитку регіонів США.46

  Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів.45

  Осн.хар-ки пол. “Відкритості зовн.світу “, що здійсн.в Китаї з поч.90-х р.20ст.73

  Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу в галузі машинобудування (80-ті – 90-ті рр ХХст).38.

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28

  Похожие работы: