Главная >> Шпаргалка >> Иностранный язык

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28

перелік екзаменаційних питань

з курсу “Економіка зарубіжних країн”

 1. Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст.

 2. Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки.

 3. Характерні риси ринкової трансформації у постсоціалістичних країнах.

 4. Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині ХХ ст.

 5. Галузева трансформація економіки Китаю у 80-х ― 90-х рр. ХХ ст.

 6. Глобалізація та регіоналізація як основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі.

 7. Особливості економічної структури країн Північної Африки та Близького Сходу.

 8. Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.

 9. Характеристика основних етапів економічної реформи КНР.

 10. Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст.

 11. Масштаби та динаміка міжнародної торгівлі в 90-ті роки.

 12. Диференціація і нерівномірність розвитку країн, що розвиваються.

 13. Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн.

 14. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя.

 15. Економічне становище країн Тропічної Африки.

 16. Економічний потенціал країн СНД.

 17. Економічні реформи у господарстві Чехії і Словаччини.

 18. Характеристика етапів міжнародного науково-технічного обміну.

 19. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Латинської Америки.

 20. Фактори економічного зростання Китаю у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст.

 21. Закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі.

 22. Зовнішні фактори розвитку країн, що розвиваються (на прикладі країн Північної Африки).

 23. Зовнішньоекономічна експансія США. Суперечність між США та іншими світовими центрами.

 24. Поняття та значення інформаційних ресурсів світового господарства.

 25. Історичний процес формування світового господарства. Етапи розвитку світового господарства.

 26. Китайські реформи: напрями, особливості, наслідки.

 27. Характеристика провідних галузей національної економіки Франції.

 28. Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу.

 29. Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соціально-економічної політики Індії.

 30. Вплив міжнародної валютно-фінансової системи на постсоціалістичні країни.

 31. Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн та країн, що розвиваються: новітні тенденції 90-х рр. ХХ ст.

 32. Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнародного співробітництва (на прикладі країн-членів ЄС).

 33. Міжнародний науково-технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової економіки.

 34. Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС.

 35. Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському Союзі.

 36. Характеристика моделей індустріалізації країн, що розвиваються.

 37. Характеристика циклів динаміки світової економіки.

 38. Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу у галузі машинобудування (80-і - 90-і рр. ХХ ст.).

 39. Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.

 40. Причини і наслідки процесу інформатизації світового господарства.

 41. Загальні і специфічні риси індустріалізації сільського господарства (на прикладі США і ФРН).

 42. Фактори динаміки економічного зростання Японії в останній чверті ХХ ст.

 43. Характерні риси світових економічних криз 1974―1975 рр. та початку 80-х – 90-х років ХХ ст.

 44. Нерівномірність економічного розвитку регіонів США.

 45. Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів.

 46. Характеристика валютно-фінансових ресурсів світу та їх розміщення.

 47. Характеристика економічної моделі ФРН.

 48. Основні напрями і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності промислово розвинутих країн.

 49. Основні напрямки переходу до ринкової економіки. Суть концептуальних змін в економічній політиці.

 50. Основні напрямки розвитку зовнішньо-економічної діяльності країн СНД.

 51. Основні напрямки торгово-економічних зв'язків країн Східної і Південно-Східної Азії.

 52. Основні ознаки промислово розвинутих країн.

 53. Основні риси соціально-економічної моделі Китаю.

 54. Основні риси соціально-економічної моделі Японії.

 55. Основні типи і моделі розвитку промислово розвинутих країн.

 56. Взаємозв'язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті рр. ХХ ст.

 57. Особливості галузевої структури економіки країн Північної Європи.

 58. Характерні риси трансформаційної моделі економіки Угорщини у 90-ті рр. ХХ ст.

 59. Причини і наслідки швидкого економічного зростання Південної Кореї в останній чверті ХХ ст.

 60. Особливості зовнішніх торгових зв'язків країн Латинської Америки.

 61. Система організації підприємництва в Японії.

 62. Диспропорції у галузевій і територіальній структурі господарства Італії.

 63. Характерні зміни у структурі промисловості США. Вплив НТР на галузеву специфіку.

 64. Особливості товарної структури та географії зовнішньої торгівлі Японії.

 65. Еволюційна стратегія ЄС щодо постсоціалістичних країн Європи.

 66. Міжнародна спеціалізація господарства Франції.

 67. Особливості зовнішньоекономічних зв'язків в економіці ФРН.

 68. Структура економіки країн Тропічної Африки.

 69. Структура зовнішньоекономічних зв'язків Японії.

 70. Характеристика фінансово-кредитної системи Франції.

 71. Переваги та недоліки радикальної і поступової моделей переходу до ринкової економіки.

 72. Критерії, за якими проводиться порівняння моделей економічного розвитку країн.

 73. Основні характеристики політики “відкритості зовнішнього світу”, що здійснювалась у Китаї з початку 90-х років ХХ ст.

 74. Процеси, під впливом яких відбуваються зміни у структурі світового господарства.

 75. Позитивні та негативні наслідки глобалізації.

 76. Структура ресурсного потенціалу світової економіки.

 77. Природно-ресурсний потенціал Канади і його вплив на структуру зовнішньоекономічних зв'язків.

 78. Природно-ресурсний потенціал країн, що розвиваються.

 79. Пріоритети економічної політики та стратегії США на сучасному етапі.

 80. Процеси диференціації і нерівномірності соціально-економічного розвитку серед країн, що розвиваються.

 81. Процеси диференціації та нерівномірності соціально-економічного розвитку серед розвинутих країн світу.

 82. Стратегія економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28

Похожие работы: