Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ

2.1 Аналіз трастових операцій

2.2 Аналіз депозитарних послуг

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ БАНКА

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Нетрадиційними операціями комерційних банків називають операції, які можуть виконати і інші небанківські установи. До них відносяться: лізингові операції, факторингові операції, форфейтинг, трастові операції, поручительства і гарантії комерційних банків, операції з дорогоцінними металами і інші види послуг.

Оскільки нетрадиційні послуги комерційного банку пов'язані і з розвитком міжнародних, експортно-імпортних відносин, підвищується роль цих операцій для розвитку держави в цілому.

Виконання банківських операцій з широкою клієнтурою - важлива особливість сучасної банківської діяльності в усіх країнах світу, що мають розвинену кредитну систему.

Актуальність цієї курсової роботи полягає в тому, що економічна реформа, яка проводиться в Україні, відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність придбавають питання перспектив розвитку банківських послуг в нашій країні, її практична реалізація.

Відомо, що провідні комерційні банки України виконують широкий круг операцій і послуг для своїх клієнтів з тим, щоб розширити свою прибуткову базу, підвищити рентабельність і конкурентоспроможність. При цьому важливо мати на увазі, що розвиток банківської діяльності припускає надання банківських послуг з мінімальними витратами для клієнтів і самого банку, використання прийнятних цін на послуги, необхідні клієнтам.

Ефективна гнучка система банківських операцій з широкою клієнтурою може і повинна сприяти мобілізації внутрішніх заощаджень. Особливе значення придбаває в зв'язку з цим гнучке банківське обслуговування, здатне реагувати на потреби економіки, що змінюється, що формуються. Конкуренція на ринку банківських послуг також впливає на кількісні і якісні характеристики банківського обслуговування.

Разом з виконанням традиційних банківських послуг населенню -привлечением засобів в депозити, наданням позик і здійсненням розрахунково-касового обслуговування населення - сучасні банківські інститути в нашій країні починають виконувати також електронні послуги, маркетингові дослідження за замовленням клієнтів, валютні операції, іпотечне кредитування і інші послуги, у тому числі лізингові, трастові, інформаційно-довідкові консультаційні, фондові і інші.

Значення активізації ролі банків, обслуговуючих населення, полягає в тому, щоб при найменших витратах сприяти максимальному ефекту, якнайповнішому задоволенню потреб клієнтів в банківському обслуговуванні, поліпшенню якості банківського обслуговування приватних осіб, розширенню спектру банківських послуг і зниженню їх собівартості.

Мета курсової роботи розглянути поняття і суть нетрадиційних послуг банку, визначити особливості надання їх банками України.

Завдання роботи :

- - розглянути поняття і види нетрадиційних послуг банку;

--провести аналіз і оцінку ефективності нетрадиційних послуг комерційного банку

- - запропонувати шляхи вдосконалення нетрадиційних послуг

Структура роботи включає вступ, три глави, висновок і список використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

До нетрадиційних банківських послуг відносять трастові і депозитарні послуги, послуги з продажу банківських металів, оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів тощо.[8,c.12]

Мета і завдання аналізу нетрадиційних банківських послуг — навчитися аналізувати окремі нетрадиційні банківські послуги, які надаються комерційними банками, та визначати їх ефективність з використанням балансових даних для аналізу питомої ваги конкретних операцій у загальних обсягах операцій банку; визначати відношення обсягів надання нетрадиційних послуг за різними видами у загальному обсязі операцій банку. [8,c.13]

Інформаційними джерелами є дані субрахунків щоденного бухгалтерського балансу та виписки за аналітичними рахунками.

Нетрадиційні банківські послуги відіграють як безпосередню роль у збільшенні отриманих прибутків, так і опосередковану.

Важлива роль деяких видів нетрадиційних банківських послуг — таких як трастові операції, операції з банківськими металами — проявляється в прямому збільшенні обсягів залучених коштів та в проведенні за рахунок них активних операцій, що забезпечують одержання додаткових прибутків банку.

Інші послуги — оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів, депозитарні послуги — виконують опосередковану роль, впливаючи на обсяги залучення нових клієнтів, які, у свою чергу, користуються іншими традиційними та нетрадиційними послугами банку.

Перш ніж аналізувати кожний із видів нетрадиційних банківських операцій визначають їх частку у загальному обсязі основних банківських операцій. Для цього використовується метод порівняння обсягів надання нетрадиційних банківських послуг і одержаних від них доходів з обсягами виконання основних банківських операцій (кредитні операції, операції з цінними паперами, фінансовий лізинг, міжбанківські кредити тощо) та одержаних від них доходів. При цьому аналізується динаміка цих показників у часовому інтервалі (табл. 1.1).

Дані табл. 1.1 свідчать, що обсяги нетрадиційних банківських операцій зростають, але їх питома вага (відповідно 6,6 % на початок року і 6,9 % на кінець року) найменша у структурі операцій, що проводяться банком.

банківський послуга трастовий депозитарний

Таблиця 1.1

ПИТОМА ВАГА НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Види банківських операцій

На початок року

На кінець року

Відхилення (на кінець року відносно обсягів на початок року)

тис. грн

%

тис. грн

%

Тис. грн.

%

Кредити юридичним та фізичним особам

250 000

30,5

480 000

41,8

230 000

192,00

Вкладення в цінні папери

120 000

14,7

180 000

15,7

60 000

150,00

Вкладення у фінансовий лізинг

95 000

11,6

120 000

10,4

25 000

126,32

Надані міжбанківські кредити

300 000

36,6

290 000

25,2

–10 000

96,67

Обсяги нетрадиційних банківських операцій

54 000

6,6

79 000

6,9

25 000

146,30

Усього

819 000

100,0

1 149 000

100,0

330 000

140,29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Похожие работы: