Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16

Зміст

Вступ

1. Особливості діяльності банків в ринкових умовах

1.1 Основи діяльності комерційних банків

1.2 Класифікація банківських операцій

2. Аналіз діяльності КБ “Приватбанк”

2.1 Загальна характеристика КБ “Приватбанк”

2.2 Оцінка фінансового стану та загальні показники діяльності КБ “Приватбанк”

2.3 Аналіз структури і перспективи розвитку внесків і депозитів

3. Підвищення ефективності банківських операцій КБ “Приватбанк”

3.1 Розвиток джерел залучення ресурсів у КБ “Приватбанк”

3.2 Шляхи підвищення ефективності кредитної роботи КБ “Приватбанк”

3.3 Управління кредитним ризиком

Висновки

Література

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Вступ

Банки – одне з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток їхньої діяльності – необхідна умова реального створення ринкового механізму. Комерційні банки – основна ланка кредитно-грошової системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний, але і притягнутий фінансовий капітал, у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів і інших джерел. Причому притягнуті засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу.

Банк – це організація, створена для залучення коштів і розміщення їх від свого імені на умовах зворотності, платності і терміновості.

Основне призначення банку – посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців.

Банки як суб'єкти фінансового ринку мають дві типових ознаки. По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями. Вони розміщають свої власні боргові зобов'язання (депозити, сертифікати), а мобілізовані на цій основі засобу розміщають у боргові зобов'язання і цінні папери. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, що здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку. По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами, наприклад, при приміщенні засобів клієнтів на рахунки і у внески при випуску депозитних сертифікатів. Цим банки відрізняються від інвестиційних фондів, мобілізуючих ресурси на основі випуску власних акцій.

В обстановці сучасної економіці комерційні банки працюють в області підвищеного ризику. Ситуація на фінансовому ринку ускладнюється і тим, що всі наростаюча нездатність комерційних банків здійснювати платежі, видавати довгострокові кредити для розвитку реального капіталу неминуче відіб'ється на платоспроможності підприємств і спровокує подальший спад виробництва.

Основною частиною активів будь-якого комерційного банку є кредитний портфель. Кредитний портфель служить головним джерелом доходів банку й одночасно - джерелом ризику при розміщенні тимчасово вільних засобів. Від структури і якості кредитного портфеля банку в значній мірі залежить стійкість банку, його репутація, його фінансовий успіх. В умовах спаду виробництва і нестабільності економіки, що визначають підвищений ризик кредитних вкладень, важливого значення набувають проблеми керування якістю кредитного портфеля банку, підтримки його ліквідності, а також шляху зниження частки прострочених, загублених і сумнівних кредитів.

Важливість і необхідність якісного керування кредитним портфелем підкреслює і те, що в структурі кредитних портфелів комерційних банків України зростає частка небезпечних і безнадійних кредитів, що при неприйнятті своєчасних мір може привести до погіршення фінансового стану банків, підриву їхньої репутації.

Основним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реально наявних ресурсів. Комерційний банк може здійснювати безготівкові платежі на користь інших банків, надавати іншим банкам кредити й одержувати гроші наявними в межах залишку засобів на своїх кореспондентських рахунках. Можливості самостійно створювати кошти на розрахункових рахунках своєї клієнтури понад наявні в них ресурсів обмежені. Робота в межах реально наявних ресурсів означає, що комерційний банк повинний забезпечувати не тільки кількісну відповідність характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів, але і домагатися відповідності між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями. Насамперед це відноситься до термінів і тих, і інших. Так, якщо банк залучає засобу на короткі терміни ( внески короткострокові чи до запитання), а вкладає їхній переважно в довгострокові позички, те його здатність розплачуватися за своїми обов'язками під погрозою. Наявність в активах банку великої кількості позичок з підвищеним ризиком жадає від банку збільшення питомої ваги власних засобів у загальному обсязі його ресурсів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16

Похожие работы: