Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело


Висновки

На сучасному етапі розвитку національної економіки в цілому та банківської системи зокрема, постала необхідність розробки та впровадження якісно нових схем та технологій споживчого кредитування.

Значимість ефективно організованої системи споживчого кредитування важко переоцінити, адже, від рівня розвитку саме цієї системи значною мірою залежатиме прогрес в інших сферах народного господарства країни.

Для досягнення поставленої мети у роботі досліджено основні складові елементи, що формують комплексну систему споживчого кредитування та визначають технології її функціонування.

На кожному етапі даного дослідження реалізовувалися проміжні цілі та задачі, що у своїй інтегрованій сукупності, в кінцевому підсумку, забезпечили досягнення основної мети роботи.

На першому етапі реалізації основної мети, доцільним є розгляд теоретичних аспектів функціонування системи споживчого кредитування, а саме:

 • надати категоріальної чіткості основним структурним елементам системи споживчого кредитування, з метою розуміння змісту та принципів організації функціонування механізму споживчого кредитування;

 • проаналізувати нормативно-правове підґрунтя функціонування системи споживчого кредитування, з метою виявлення основних проблем українського законодавства у сфері споживчого кредитування та запропонувати можливі напрями їх вирішення;

 • дослідити основні проблеми становлення та розвитку української системи споживчого кредитування;

 • надати комплексне тлумачення основним структурним елементам системи споживчого кредитування, з метою виявлення характерних рис елементів та розуміння їх функціонального призначення.

Таким чином, на першому етапі дослідження було реалізовано проміжну мету, що полягає у формуванні основних теоретичних засад функціонування системи споживчого кредитування

На другому етапі дослідження проведено комплексний аналіз діючої практики організації споживчого кредитування в Україні. На цьому етапі проаналізовано:

 • основні засади організації споживчого кредитування в банках України, з метою систематизації та узагальнення процесів у даній сфері кредитування;

 • узагальнюючі показники функціонування ринку споживчого кредитування в Україні, з метою виявлення основних тенденцій його розвитку та надання чіткої характеристики структурним одиницям споживчого ринку;

 • складові процесу здійснення споживчого кредитування в АКБ «Правекс-банк», з метою порівняння діючої практики даного банку з уніфікованими стандартами у сфері споживчого кредитування та виявлення характерних особливостей організації споживчого кредитування безпосередньо в АКБ» Правекс-банк»;

 • стан використання інформаційних систем та технологій у сфері споживчого кредитування а АКБ «Правекс-банк».

Проміжною метою другого етапу дослідження є істотне доповнення теоретичних аспектів функціонування системи споживчого кредитування фінансово-статистичним аналізом основних показників діяльності банківських установ у сфері споживчого кредитування та здійснення вірних аналітичних висновків.

На заключному етапі дослідження окреслено основні напрями вдосконалення банківського споживчого кредитування на сучасному етапі розвитку банків України, а саме:

 • надана порівняльна характеристика моделей та технологій споживчого кредитування в світовій практиці, з метою застосування світового досвіду у практиці споживчого кредитування на Україні;

 • надано конкретні пропозиції щодо підвищення рівня ефективності функціонування української системи споживчого кредитування з метою окреслення майбутньої концепції створення національної системи споживчого кредитування.

Отже, сукупність проміжних цілей та завдань, що ставилися на кожному етапі дослідження, сформувала реалізацію основної мети, що полягає у всебічному вивченні етапів, принципів, елементів та технологій організації та функціонування комплексної системи споживчого кредитування, адекватної сучасному стану розвитку економіки України.

Список використаних джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997 – 80 с.

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р №679-XIV (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р №2121 – III // (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 4. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. №2654 (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 5. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». (Відомості Верховної Ради, 1994 р., №31, ст. 286), редакція закону від 11.05.2004 р. чинна з 09.06.2004 р.

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р №2694-XII (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 7. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. №3745-XII (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 8. Указ Президента України «Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень» від 14.07.2000 р. №891/2000 // http: // www.nau.kiev.ua

 9. Постанова Правління НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні «від 28.08.2001 р. №368 (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 10. Постанова Правління НБУ від 6.07.2000 р. №279 про затвердження Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 11. Положення НБУ «Про кредитування» від 28.09.1995 р. №246 (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

 12. Положення «Про кредитування фізичних осіб», затверджене постановою Правління Ощадбанку України від 02.09.1999 р. №48 (зі змінами та доповненнями) // http: //www.rada.kiev.ua

 13. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків», затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 р. №141 // http://www.rada.kiev.ua

 14. Авансова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 103–112.

 15. Алексеенко М. Споживчий кредит та забезпечення житлом населення України. // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 26–29.

 16. Аналіз банківської діяльності: підручник А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

 17. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 384 с.

 18. Антонова О.М. Проблеми споживчого кредитування в Україні // Вісник НБУ. – 1999 р. – №2 – 42 c.

 19. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб // Вісник НБУ. – 2003. – №2. – С. 56–62.

 20. Банківські операції за ред. Міщенка, Н.Г. Слов’янської. Київ. – 2006. – 727 с.

 21. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2000. – 384 с.

 22. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала.–Тернопіль: Карт–бланш, 2001. – 314 с.

 23. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції. Том 1. – Київ: АВТ, – 2004. – 520 с.

 24. Бахчеванова Н.В. Споживчий кредит та його роль у підвищенні добробуту населення // Проблеми формування розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – 2002. – С. 32–33.

 25. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 5-е видання, перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 26. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: «Академія», 2001. – 230 с.

 27. Діяльність банків України на 1 січня 2005 року. Основні показники // Вісник Національного банку України. – 2005. – №2. – С. 48–49.

 28. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2006 року // Вісник Національного банку України. – 2006. – №2. – С. 50–51.

 29. Вісник Національного банку України. – 2006. – №11. – 17 с.

 30. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – №2. – С. 52–53.

 31. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України. // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 96–102.

 32. Вороненко Д., Пищулин А. «Бизнес Нейро-Системы»: банковская аналитика в потребительском кредитовании // Банкиръ. – 2005. – №1 (11). – С. 50–52.

 33. Галасюк В., Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2001. – №9. – С. 54–57.

 34. Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або Колективний портрет українського позичальника // Вісник Національного банку України. – 2001. – №9. – С. 49–53.

 35. ГОСТ 12.0.002–80. ССБТ. Основные понятия, термины и определения. – М: Издательство стандартов, 1980. – 250 с.

 36. ГОСТ 12.1.004–91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 110 с.

 37. ГОСТ 02.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 93 с.

 38. ГОСТ 12.1.013–79. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. – М.: Издательство стандартов, 1979. – 87 с.

 39. ГОСТ 12.1.036–81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни шума в жилых й общественных зданиях. – М: Издательство стандартов, 1981. – 65 с.

 40. ГОСТ 12.2.032–78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие ергономические требования. – М.: Издательство стандартов, 1978. – 152 с.

 41. ГОСТ 12.4.026–76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. – М: Издательство стандартов, 1976. – 45 с.

 42. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров’я держави // Вісник Національного банку України. – 2005. – №11. – С. 26–33.

 43. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні // Вісник Національного банку України. – 2006. – №5. – С. 36–39.

 44. Дзюблюк О.В. Проблеми управління банківським кредитним портфелем в умовах становлення ринкових відносин // Збірник наукових праць Т.6. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2002. – С. 160–167.

 45. Діденко О.М., Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 71–76.

 46. Діяльність банків України в цифрах і фактах // Вісник Національного банку України. – 2004. – №5. – С. 13–14.

 47. М.Г. Дмитренко, В.С. Потлатюк. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментаріях). – Кондор, 2005. –296 с.

 48. Дугін І. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку // Вісник Національного банку України. – 2006. – №6. – С. 32–36.

Похожие работы: