Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26

соціальний стан позичальника;

 • фінансово-майновий стан позичальника;

 • щомісячний дохід за останні 6 місяців на дату подання заяви;

 • клієнтську та кредитну історію позичальника, наявність поточних рахунків потенційного позичальника та підприємства, на якому він працює, в установах АКБ «Правекс-банк»;

 • ділову репутацію;

 • відомості про розмір кредиту та бажану процентну ставку;

 • цільове призначення кредиту;

 • можливе забезпечення;

 • бажану дату отримання кредиту.

  Розмір щомісячних доходів позичальника не повинен бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати на дату подання заяви.

  При зверненні позичальника до Банку (балансової установи Банку) з клопотанням про надання кредиту або відкриття кредитної лінії під платіжну картку кредитний працівник розраховує максимальний розмір кредиту в залежності від потреб позичальника та середньомісячних доходів (надходжень на поточний рахунок, відкритий в Банку).

  Якщо в результаті особистої співбесіди встановлюється, що фінансовий стан позичальника є стійким, стабільним та достатнім для отримання кредиту, кредитний працівник продовжує роботу з потенційним позичальником з метою надання кредиту.

  У випадку недостатнього доходу потенційного позичальника для отримання кредиту кредитним працівником пропонується позичальнику:

  • надати інформацію щодо додаткових доходів;

  • розглянути можливість кредитування у меншому розмірі;

  • надати забезпечення (додаткове забезпечення);

  При невідповідності потенційного позичальника кредитній політиці Банку такому позичальнику відмовляють у наданні кредиту.

  Після одержання копії протоколу Кредитного комітету з рішенням про надання кредиту кредитами працівник кредитного відділу готує кредитний договір у 2-х примірниках. Зміст кредитного договору кредитний працівник відділення узгоджує з позичальником. При підготовці кредитного договору використовується типова форма, розроблена Юридичним управлінням Центрального офісу Банку та затверджена Постановою Правління АКБ «Правекс-банк». У випадку виникнення розбіжностей щодо змісту кредитного договору з позичальником, кредитний працівник спільно з участю працівника юридичної служби, вносить зміни та доповнення в текст кредитного договору.

  Оригінал кредитного договору разом із розпорядженням на оприбуткування кредитного договору на позабаланс передається кредитним працівником відділення за фактом підписання до сховища Банку (балансової установи Банку) протягом 3 робочих днів з дати підписання такого договору. Копія договору залишається в кредитній справі позичальника.

  Зібрані документи кредитний працівник оформлює в кредитну справу. У кредитну справу підшиваються всі документи, що є в наявності на момент підписання кредитного договору (зібрані згідно переліку документи, встановленими діючими програмами споживчого кредитування), а також всі наступні документи, що стосуються даного договору, до моменту завершення кредитних відносин з позичальником. Оригінали договору знаходяться у сховищі Банку (балансової установи Банку). Відповідальність за стан ведення кредитної справи несе кредитний працівник.

  Надання кредиту здійснюється на цілі, що передбачені кредитним договором у порядку, визначеному Положенням «Про споживче кредитування» та Технологічними картами операцій з кредитування фізичних осіб.

  При отримання готівки через касу банку видача кредиту здійснюється на поточний рахунок фізичної особи, якій відкривається в обов'язковому порядку. Додатково до пакету документів для отримання кредиту позичальник заповнює заяву, картку із зразками підпису та підписує договір про відкриття та ведення поточного рахунку. Даний поточний рахунок може бути використаний для видачі кредиту, але на нього не поширюються вимоги щодо відсутності комісії за видачу кредиту та перерахування коштів на погашення кредиту (відсотків). Нарахування відсотків здіснюється з дня фактичного перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника.

  3 метою спрощення процедури погашення кредиту та відсотків за його користування кредитний працівник може запропонувати позичальникові укласти додаткову угоду до договору на відкриття та ведення поточного рахунку та кредитного договору. Додаткові угоди передбачають надання Банку права списувати з поточного рахунку позичальника грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом та відсотками автоматично (з моменту виникнення заборгованості). Для даної процедури позичальник, окрім додаткової угоди на договірне списання підписує 2 розпорядження: на перерахування коштів на погашення відсотків та погашення кредиту. Після підписання даних документів кредитний працівник повідомляє працівника структурного підрозділу з автоматизації балансової установи Банку для активізації даної процедури.

  При заповненні розпорядження обов'язково вказується дата перерахування, яка повинна бути наступною за датою виникнення заборгованості по кредиту та відсотках.

  По відсотках та по кредиту датою виникнення зобов'язання вважається день, наступний за вказаним в кредитному договорі для проведення вищезазначених розрахунків.

  Відсотки з поточного рахунку списуються автоматично, про суму списання заборгованості за кредитом кредитний працівник повідомляє працівника структурного підрозділу з автоматизації балансової установи Банку щомісячно за даними кредитного договору з позичальником, або відслідковує відповідність залишку на поточному рахунку сумі погашення кредиту згідно умов кредитного договору.

  У випадку відсутності у позичальника розрахункового рахунку, або якщо позичальник не підписує додаткову угоду, зазначену вище, погашення кредиту відбувається шляхом внесення готівки на позичковий рахунок та рахунок нарахованих відсотків через касу.

  Документи на перерахування кредитних коштів (рахунки-фактури, договори та розпорядження на перерахування коштів) надаються позичальником до банку. Кредитний працівник проводить перевірку наданих для оплати документів відповідно до вимог чинного законодавства та Технологічних карт операцій з кредитування фізичних осіб.

  Оригінали розпоряджень чи інших документів на перерахування коштів залишаються в кредитній справі позичальника.

  Кредитний працівник відділення готує розпорядження на перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку позичальника в рахунок оплати товарів/послуг та передає працівнику відділу споживчого кредитування засобом факсимільного зв'язку.

  Працівник відділу споживчого кредитування на підставі наданого розпорядження протягом робочого дня складає платіжне доручення, реєструє в журналі реєстрації, візує, передає на підпис осіб, які мають право першого та другого підпису.

  Після підписання платіжного доручення працівник відділу споживчого кредитування передає уповноваженій особі структурного підрозділу, яка здійснює дані операції, платіжне доручення для перерахування коштів. Другий екземпляр підшивається в кредитну справу позичальника разом із оригіналом розпорядження позичальника на перерахування коштів.

  У випадку отримання кредиту під платіжну картку кредитний працівник виконує наступні дії:

  • збирає пакет документів для отримання картки та відкриття карткового рахунку;

  • передає документи для внесення інформації в систему Трансмастер структурному підрозділу платіжних карток балансової установи Банку (або іншій уповноваженій особі, яка має відповідні права на здійснення даної операції);

  Після прийняття позитивного Рішення відповідного Кредитного комітету:

  • надає розпорядження про відкриття рахунків;

  • надає розпорядження для внесення змін в систему Трансмастер відповідальній особі по роботі в Трансмастері;

  • надає розпорядження про відкриття кредитної лінії під платіжну картку працівнику відділу споживчого кредитування, відповідальному за встановлення кредитних ліній в системі Трансмастер.

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26

  Похожие работы: