Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Міністерство освіти і науки України

Вінницький фінансово-економічний університет

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Фінансовий менеджмент” на тему:

Управління фінансовими ресурсами комерційного банку”

Виконав:

студент групи_____________

__________________________

Науковий керівник:

__________________________

Робота допущена до захисту

____________________

(підпис наукового керівника)

“____”______________2006р.

Вінниця 2006

План

Вступ………………………………………………………………………………. 1

1. Фінансовий менеджмент в комерційних банках

1.1 Мета, задачі та функції фінансового менеджменту в к\б …………….2-6

1.2 Суть та види процентної політики, вплив зовнішніх факторів.……...7-12

1.3 Інтегрований підхід до управління балансом банку ……………….13-18

2. Управління діяльності комерційного банку

2.1 Розрахунок окремих показників фінансової діяльності к\б ………...19-22

2.2 Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат на

прикладі АКБ “Укрсоцбанк” ……..............................................................23-25

2.3 Аналіз фінансових звітів АКБ “Укрсоцбанк”………………………...26-38

3. Шляхи підвищення ефективності діяльності комерційних банків..........39-43

Висновки………………………………………………………………………….44-46

Список використаної літератури………………………………………………47

ВСТУП

Актуальність вибраної мною теми курсової роботи “Управління фінансовими ресурсами комерційного банку” визначається тим, що управління фінансовими ресурсами має важливе значення, особливо в даний час, коли в економіці спостерігається найгостріша недостача оборотних коштів. Щоб комерційний банк міг успішно функціонувати в таких умовах, його оборотний капітал повинен бути максимально ліквідним, у будь-який момент банк повинен мати досить готівки для оплати рахунків. Це досягається продуманим фінансовим плануванням та управлінням фінансовими ресурсами відповідно до плану.

Мета моєї роботи полягає в дослідженні механізму ефективного управління фінансовими ресурсами комерційного банку. Дослідження впливом коригування процентної політики на фінансові результати. Об’єктом дослідження виступає АКБ «УКРСОЦБАНК».

Структура роботи складається з трьох частин. В першій частині дається визначення сутності фінансового менеджменту в банках, висвітлюються основні питання, щодо організації фінансового менеджменту в банках. Особливе місце приділяється процентній політиці та питанням планування фінансових ресурсів. На практиці розглядаються методи планування та управління фінансовими ресурсами АКБ «УКРСОЦБАНК». Питання процентної політики є одним з найважливіших аспектів управління банківською діяльністю. Справа в тому, що деяка впевненість у рівні валютного курсу, темпах інфляції та облікової ставки НБУ дає можливість банківським керівникам застосовувати вироблені роками в зарубіжних країнах основні підходи до формування процентної політики, що в першу чергу орієнтується на співвідношення попиту та пропозиції на ринку кредитних ресурсів; враховує в певній мірі ризик зміни процентних ставок; величезна увага приділяється співвідношенню залучених та наданих ресурсів по строкам та відсотковим ставкам. Таким чином банки можуть прагнути отримати не стільки спекулятивний короткостроковий прибуток, скільки сформувати вагому базу (точку відштовхування) для подальшої діяльності, що забезпечить успіх та процвітання банківської установи у довгостроковому періоді.

В другій частині досліджуються питання, пов’язані з формуванням фінансових результатів в комерційних кредитних установах. В цій частині приводяться деякі методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продуктів які пропонують комерційні банки.

На основі отриманих даних, ми намагатимемось в третьому розділі розробити шляхи підвищення ефективності, шляхом вдосконалення методологій розробки та підходів до фінансового менеджменту у банках та формування процентної політики, можливих шляхів впровадження вже існуючих принципів.

1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

Необхідно визначити головну мету фінансового менеджменту в комерційному банку. Це забезпечення максимізації прибутку власників к\б в поточному та перспективному періоді , раціональне використання ресурсів для створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу [4] . Ця мета отримує конкретний вираз в забезпеченні максимізації ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників. Характеризуючи загальноприйняту в ринковій економіці вищевказану головну мету фінансового менеджменту, слід відмітити, що вона вступає в протиріччя з розповсюдженою у нас думкою, що головною метою фінансової діяльності к\б є максимізація прибутку. Річ у тім, що максимізація ринкової вартості акцій к\б далеко не завжди автоматично досягається при максимізації його прибутку. Так, отриманий високий у сумі і по рівню прибуток може бути повністю використаний на цілі поточної потреби, в результаті чого к\б лишиться основного джерела формування власних фінансових ресурсів для свого наступного розвитку. Крім того, високий рівень прибутку к\б може бути досягнутий при високому рівні фінансового ризику і загрозу банкротства в наступному періоді, що також може обумовити зниження ринкової вартості його акцій. Тому в ринкових умовах максимізація прибутку може виступати як одна з важливих задач фінансового менеджменту, але не як головна його мета.

Головне завдання фінансового менеджменту — координувати рішення щодо активів і пасивів усередині кожного окремого банку, аби досягти найвищих результатів, максимально контролюючи обсяги, структуру, доходи та витрати як за активними, так і за пасивними операціями банку. Контроль керівництва банку над активами має координуватися з контролем над пасивами, оскільки лише в такому разі можна буде досягти внутрішньої єдності й завдяки цьому максимізувати різницю між доходами та витратами.[4]

В процесі реалізації своєї головної мети фінансовий менеджмент направлений на вирішення наступних основних задач:

1) Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно з задачами розвитку к\б в майбутньому періоді. Ця задача реалізується шляхом визначення загальної потреби в фінансових ресурсах комерційного банку на наступний період, максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, визначення доцільності формування власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел, управління залученням позикових фінансових ресурсів, оптимізації структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу.

2) Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності к\б. Оптимізація розподілу сформованого обсягу фінансових ресурсів передбачає встановлення необхідної пропорційності в їх використанні з метою виробничого і соціального розвитку к\б, виплати необхідного рівня доходів на інвестований капітал власникам банку і т ін. В процесі виробничого споживання сформованих фінансових ресурсів в розрізі основних напрямків діяльності к\б повинні бути враховані стратегічна мета його розвитку та можливий рівень віддачі вкладених коштів.

3) Оптимізація грошового обігу. Ця задача вирішується шляхом ефективного управління грошовими потоками комерційного банку в процесі кругообігу його грошових коштів, забезпеченням синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів по окремими періодам, підтримкою необхідної ліквідності його оборотних активів. Одним із результатів такої оптимізації є мінімізація середнього залишку вільних грошових активів, яка забезпечує зменшення втрат від їх неефективного використання та інфляції.

4) Забезпечення максимізації прибутку к\б з найменшим рівнем фінансового ризику. Максимізація прибутку досягається за рахунок ефективного управління активами банку, залученням в господарський оборот залучених фінансових коштів, вибором найбільш ефективних напрямків операційної та фінансової діяльності. При цьому, з метою досягнення економічного розвитку к\б повинен максимізувати не балансовий, а чистий прибуток, який залишається в його розпорядженні, що потребує здійснення ефективної податкової, амортизаційної і дивідендної політики. Вирішуючи цю задачу, необхідно мати на увазі, що максимізація рівня прибутку комерційного банку досягається, як правило, при суттєвому зростанні рівня фінансових ризиків, тому що між цими двома показниками існує прямий зв’язок. Тому максимізація прибутку повинна забезпечуватись в межах допустимого фінансового ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками або менеджерами, з урахуванням їх фінансового менталітету (відношення до ступеню допустимого ризику при здійсненні кредитної діяльності).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы: