Главная >> Доклад >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет економіки Кафедра фінансів та

та підприємництва кредиту

Доповідь

з дисципліни „Банківська справа” на тему:

„Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів”.

Виконала: студентка 5-го курсу денної форми навчання групи 51-ОА

Голдзіцька В.В.

Науковий керівник: Фаюра Н. Д.

ВІННИЦЯ 2010

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні дослідження складу, структури і економічної класифікації банківських ресурсів

1.1 Огляд літератури

1.2 Нормативно-правове забезпечення

Розділ 2. Склад, структура і економічна класифікація банківських ресурсів

2.1 Банківські ресурси, їх види і класифікація

2.2 Власний капітал банку, його склад і джерела формування

2.3 Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів

2.4 Управління ресурсами комерційного банку на макрорівні і на мікрорівні

2.5 Страхування вкладів на Україні та зарубіжний досвід

Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування і використання банківських ресурсів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ВСТУП

В умовах переходу економіки нашої країни до ринкових відносин вирішальне значення має розвиток удосконалення діяльності комерційних банків, формування й використання інших ресурсів.

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків тому, що українська банківська система ще дуже молода, вона тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка не сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками.

Актуальність теми “ Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів” в тому, що я вважаю це питання дуже поширеним в банківській діяльності. Так як перед кожним комерційним банком на протязі його діяльності зустрічаються такі питання як: “Які краще залучити кошти? Як оптимально їх сформувати? Яку депозитну політику вигідніше застосовувати?” та інші не менше важливі питання. Комерційний банк може не здійснювати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійснювати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів – ці операції не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на його надійність, ліквідність. Я не вважаю, що банк повинен обмежити або не звертати уваги на інші банківські операції та послуги, навпаки він має розширювати спектр своїх банківських послуг для зміцнення своєї конкурентної здатності і розширення клієнтської бази. Але все ж таки відповідною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і надання послуг є ресурси цього банку, які він повинен розміщувати з найефективнішим результатом. Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності, зрушень у макроекономічній, мікроекономічній динаміці, ситуації на грошово-кредитному ринку, структурних коливань у доходах юридичних та фізичних осіб тощо, можливості формування ресурсної бази комерційного банку не залишаються стабільними. Враховуючи це актуальним є моделювання кожним окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного забезпечення його діяльності.

Питання складу банківських ресурсів та становлення нової банківської системи, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі наукових дискусій. Зокрема цьому присвячені праці Васильченко З. М., Леончук І.Д. Косова Т. Д. , Заруцька О. Л, Івасів Б. С, Герасимова Л. та інших. В працях цих авторів висвітлюються питання особливостей складу, структури і економічної характеристики банківських ресурсів.

Усе це визначає актуальність даної теми в даний час. Виходячи з тематики в даній роботі були поставлені задачі:

- дослідити склад і структуру банківських ресурсів;

- розглянути основні джерела їх надходження;

- дослідити способи управління ресурсами;

- розглянути страхування вкладів на Україні та зарубіжний досвід;

- визначити шляхи вдосконалення надходження і використання банківських ресурсів.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, матеріали науково-практичних конференцій, інформація Інтернет-видань та веб-сайтів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ І ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

1.1 Огляд літератури

Дослідження складу, структури і економічної класифікації банківських ресурсів в комерційних банках – це частина загального процесу реформування банківської системи в Україні. Їі становлення в державі переживало немало етапів спаду і росту, в ньому приймали участь як і видатні професори та спеціалісти, так і звичайні люди. Розвитку теорії та практики становленню банківських ресурсів, забезпеченню їх інформаційної бази сприяли праці таких вчених як: Васильченко З. М., Леончук І.Д. Косова Т. Д., Заруцька О. Л, Івасів Б. С, Герасимова Л. та інших. Економічні джерела забезпеченості банків ресурсами наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Похожие работы: