Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4

27. Механізм банківського кредитування підприємств

Банківська система – це сектор економіки, який перебуває у постійному розвитку і пропонує широкий спектр фінансових послуг. Пропозиція ж нових банківських послуг спонукає до активнішої взаємодії між собою фінансових інститутів, представників реального і фінансового сектора економіки і тим самим сприяє активізації підприємницької діяльності та розвитку економіки країни в цілому.

Сьогодні у вітчизняній банківській сфері активно пропонуються різноманітні банківські послуги. Серед них особливе місце займають кредитні, посередницькі та інвестиційні послуги, що стає предметом пильної уваги вчених – економістів. Так, у працях О.Ф. Балацького, О.В. Васюренка, О.Р. Галько, С.В. Глущенка, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, А.А. Пересади, С.К. Реверчука, М.І. Савлука висвітлюються теоретичні основи банківських інвестицій, механізми їх здійснення, роль банківського кредитування для підтримки інвестиційного процесу в економіці України тощо.

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит - це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.

Найбільш економічно обґрунтованою є характеристика кредиту, як відносин, пов’язаних із наданням ресурсів у тимчасове користування на умовах повернення із погашенням зобов’язань, які при цьому виникають. Дане визначення охоплює практично всі види кредитних відносин, як частини економічних відносин, включаючи не лише відносини, пов’язані з рухом позичкового капіталу, а й ті, які виникають при реалізації товарів з відстрочкою платежу, попередньою оплатою, операціями із вкладами населення тощо.

Кредитні відносини за умов ринкової економіки пов’язані зі створенням відповідної мережі спеціальних кредитних установ, які здійснюють кредитні операції. Банківські механізми кредитування підприємств передбачають організацію взаємовідносин банків з іншими учасниками кредитного процесу і є елементом системи кредитування, охоплюючи кредитні відносини, одним із учасників яких є банк. Банківський механізм кредитування підприємств має такі складові: суб’єкти кредитування, нормативно-правове забезпечення кредитування, механізм кредитування та його інформаційне забезпечення.

Отже, банківський кредит — це форма кредиту, за якою грошові кошти надаються в позику банками. Комерційні банки, що мають ліцензію НБУ, є головною ланкою кредитної системи; вони одночасно виступають у ролі покупця і продавця наявних у суспільства тимчасово вільних коштів. Позики надаються банками суб'єктам господарювання всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Фінансовою основою банківського кредиту є позичковий банківський капітал.

Взаємодія банків і підприємств – це процес взаємного впливу один на одного, що відбувається в часі, в межах існуючого механізму взаємодії, супроводжується обміном ресурсів і породжує взаємообумовленість та взаємозв’язок між його учасниками. Це система взаємовідносин з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів взаємодії, що являє собою їх єдність і визначає взаємні права й обов’язки, процедури взаємодії та її вектор, характер численних зв’язків між ними, їх організаційну структуру.

Банківський капітал сприяє мобілізації та концентрації грошових ресурсів економічних суб’єктів з метою надання їх як кредитів іншим суб’єктам господарювання. Кредитні організації забезпечують платне розміщення вільних грошових коштів на рахунках у банку, тобто виконують фінансову функцію. Вони допомагають у пошуках партнерів, проведенні розрахунків між суб’єктами господарювання, надають необхідні консультації та виконують інші організаційні функції, а також активізують оборот виробничого капіталу.

Механізм банківського кредитування

Порядок надання кредитів

Класифікація ознак кредитів для підприємства:

 • за кредиторами;

 • за формами та видами;

 • за метою використання;

 • за терміном надання;

 • за забезпеченням;

 • за порядком надання.

Кредиторами підприємств можуть бути:

 • банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (банківський, лізинговий кредити);

— підприємства (комерційний кредит);

 • держава (державний кредит, який надається через уповноважені банки);

— міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній через уповноважені банки).

Види кредитів підприємства:

 • банківський;

 • комерційний;

 • державний;

 • лізинговий.

Розглянемо кожен з видів кредитів більш докладно.

Банківський кредит — це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріальною забезпечення. Банківський кредит надається суб'єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Комерційний кредит — це економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами.

Державний кредит — це економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання.

Лізинговий кредит — це стосунки між суб'єктами господарювання, які виникають за орендування майна (майновий кредит або лізинг-кредит).

Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій формі, лізинговий та комерційний — у товарній. Банківський та державний кредити погашаються в грошовій формі. Комерційний кредит також повертається переважно в грошовій формі. У період становлення ринкових відносин можлива його сплата як у товарній, так і у змішаній формах (товарній і грошовій одночасно). Лізинговий кредит може погашатися в грошовій, товарній та змішаній формах.

За терміном надання розрізняють:

 • короткострокові,

 • середньострокові,

 • довгострокові кредити.

Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати в разі фінансових труднощів, які виникають у зв'язку з витратами виробництва та обороту. Термін короткострокового кредиту не перевищує одного року.

Середньострокові кредити (від одного до трьох років) надаються на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити (понад три роки) можуть надаватися для формування основних фондів. Об'єктами кредитування є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, нове будівництво, приватизацію та корпоратизацію підприємств тощо.

До послуг кредитного характеру, що надаються банками підприємствам, належить факторинг - система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку. Факторингові операції включають: кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського обліку клієнта, зокрема обліку реалізації продукції; інкасацію заборгованості клієнту; страхування його від кредитного ризику.

1 2 3 4

Похожие работы: