Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело


поділ статей балансу, де відображаються валютні операції, на монетарні та немонетарні.

Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Монетарні статті балансу переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу;

Немонетарні статті — статті інші, ніж монетарні статті балансу. Операції, які належать до цієї категорії, відображаються у балансі у національній валюті за курсом, чинним на дату відображення у бухгалтерському обліку.

Прикладом немонетарних статей балансу можуть бути дебіторська заборгованість за авансами з придбання основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та кредиторська заборгованість з продажу основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей тощо. Вони відображаються у фінансовій звітності за офіційним валютним курсом на дату розрахунку.

Основною метою аналізу валютних операцій є:

 • забезпечення необхідною інформацією процесу управління та прийняття рішень стосовно операцій з іноземною валютою;

 • забезпечення можливості розроблення аргументованої концепції розвитку банку, яка базується на комплексному підході до аналізу валютних активів та пасивів банку, зовнішнього та внутрішнього середовища, що дає змогу проводити діагностику та прогнозування банківської діяльності в цілому і на валютному ринку зокрема;

 • формування лімітної політики банку;

 • дотримання нормативів НБУ у сфері валютних операцій.

Основними завданнями аналізу валютних операцій, які забезпечують виконання даної мети, є:

 • оцінювання діяльності банку на валютному ринку, його масштабності та конкурентоспроможності;

 • визначення достатності можливостей банку для повного та адекватного співвідношення обсягів валютних операцій зі ступенем прийнятого ризику і рівнем прибутковості;

 • контроль показників валютного ризику, що забезпечується дотриманням установлених нормативів відкритої валютної позиції;

 • оцінка ефективності формування та використання валютних ресурсів;

 • визначення способів залучення валютних коштів на вигідних умовах;

 • оцінювання прибутковості валютних операцій;

 • обґрунтування доцільності здійснення тих чи інших валютних операцій банку;

 • оцінювання ефективності впровадження нових банківських продуктів;

 • визначення об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на здійснення валютних операцій.

Загальні напрями аналізу валютних операцій банку мають однакові підходи з тими, що застосовуються до операцій у національній валюті. Винятком є ті валютні операції, що не мають своїх аналогів серед операцій у національній валюті. До таких належать:

 • торгівля іноземною валютою;

 • конверсійні операції з готівковою іноземною валютою;

 • розмін або обмін банкнот, номінованих в іноземній валюті;

 • операції з дорожніми та іменними чеками в іноземній валюті;

 • інкасо неплатіжних банкнот в іноземної валюті;

 • надання дозволу на вивіз іноземної валюти за межі України;

 • розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами;

 • позабалансові валютні інструменти.

Аналіз цих операцій має певні особливості та потребує урахування обсягів, курсів, за якими вони здійснюються, вимог валютного законодавства тощо. Оцінка валютних активів та пасивів банку повинна базуватись на показниках їх структури, динаміки її змін, структури операцій, їх частки у загальній масі валютних операцій, визначенні їх прибутковості взагалі тощо.

Джерелами інформації для проведення аналізу структури валютних активів та пасивів, їх динаміки та визначення ефективності використання валютних коштів є:

 • баланс комерційного банку (форма 1 Д);

 • оборотно-сальдовий баланс комерційного банку (форма 10);

 • звіт про структуру активів та пасивів за строками (форма 631);

 • розшифрування валютних рахунків (форма 550 Д);

 • обороти за рахунками в іноземній валюті (форма 550);

 • довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (форма 381);

 • звіт про дотримання економічних нормативів (форма 611);

 • звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках (форма 618);

 • дані про встановлення банками кореспондентських відносин (форма 619);

 • дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України (форма 522);

 • дані про структуру активів та пасивів за строками в розрізі груп валют (форма 631);

 • інформація про курс та обсяги операцій з готівкою іноземною валютою та банківськими металами (форма 521);

 • інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (форма 520);

 • звіт про оборот готівкової іноземної валюти (форма 527);

 • виписки за аналітичними рахунками балансових рахунків № 1001, 1011, 1500, 1510, 1511, 1512, 1515, 1520, 1600, 1819, 1919, 2600, 2620, 2630, 2809, 2909, 3800, 3801, 6204;

 • документи дня;

 • протоколи рішення профільних комітетів;

 • угоди з клієнтами;

 • дані про курси іноземних валют;

 • інформація стосовно ринкових цін на ресурси тощо.

Першочерговий етап аналізу діяльності банку — оцінювання структури його валютних активів і пасивів, визначення масштабів його діяльності на валютному ринку. Для цього необхідно визначити та проаналізувати питому вагу валютних активів та зобов’язань банку в їх загальному обсязі, динаміку та тенденції розвитку у цій сфері діяльності.

Частка валютних активів (Чв.а) та зобов’язань банку (Чв.з) у їх загальному обсязі розраховується за такими формулами (табл. 2.1.):

Важливо оцінити динаміку змін цих показників на початок та кінець звітного періоду. Крім того, необхідно визначити абсолютний приріст валютних активів та валютних зобов’язань, врахувавши зміни у курсі іноземної валюти, який діяв у порівнюваних періодах [25].

Абсолютний приріст валютних активів (зобов’язань) розраховується як різниця суми валютних активів (валютних зобов’язань) на кінець та початок періоду:

,

де — абсолютний приріст валютних активів;

— валютні активи на початок періоду;

— валютні активи на кінець періоду.

,

де — абсолютний приріст валютних зобов’язань;

— зобов’язання в іноземній валюті на початок звітного періоду;

— зобов’язання в іноземній валюті на кінець звітного періоду.

Темп зростання валютних активів (Тв.а) та зобов’язань (Тв.з) розраховується як співвідношення валютних активів (зобов’язань) на кінець періоду до валютних активів (зобов’язань) на початок періоду:

; .

Похожие работы:

 • Валютні ризики і їх страхування

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... валютний ризик існує при будь-якій валютній операції, ... валютні операції, валютні фьючерси, міжбанківські операції "своп" [21, c.64]. 2.2 Валютні опціони та форвардні контракти Валютний ... банки і промислово-торгові корпорації. Сутність форвардної валютної операц ...
 • Валютний ризик в діяльності банківської системи

  Реферат >> Иностранный язык
  ... ією; -- інфляцію, що переходить у гіперінфляцію та ін. Ризики виникають у зв'язку з рухом фінансових ... до управління валютними ризиками всередині структури банку є встановлення лімітів на валютні операції. Так, наприклад, дуже ...
 • Банки та їх функції

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... інні банку і поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо ... несуть будь-якого ризику для активів банку, крім ризику операційних помилок. Наприклад ... інвестиційні, валютні операції). Ці послуги, у свою чергу, можуть бути активними та пасивними. Послуги ...
 • Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... сутність та класифікацію валютних операцій і валютного ризику комерційного банку; досліджено стан валютних операцій та валютного ризику в АКБ ...
 • Валютні операції банку та валютні ризики

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іння валютними ризиками й страхування валютних ризиків Висновки Список використаної літератури ДОДАТКИ Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операц ...
 • Валютні ризики: методи аналізу і управління

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та зобов’язань банку в іноземній валюті. Стан валютної позиції є головним чинником виникнення валютного ризику. Таблиця 5.1 Операц ... іональним банком та/або припинення дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями. Норматив ризику загально ...
 • Операції банків с банківськими металами

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик, а також операційний ризик. Процес незалежного контролю за ризиками не ... проведення операцій банку з банківськими металами регулюють нормативи ліквідності и нормативи валютного ризику, то ...
 • Валютні ризики: економічна природа та управління

  Реферат >> Банковское дело
  ... фінансових результатів від від валютного ризику. Найкрупніші банки і ТНК вперше серйозно зайнялися проблемою валютного ризику на початку ... і зменшення числа конверсійних операцій і зниження валютного ризику та операційних витрат. Необхідно відзначити ...
 • Операційна система підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... італу надало змогу здійснювати валютні операції на міжнародних ринках, зберегло право ... діяльності та низький рівень диференціації активних операцій банку, що підвищує ризиковість його ...
 • Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... операцій на грошовому ринку : в операціях з цінними паперами, у валютних операціях, в кредитних операціях, в розрахункових операц ... ризик є похідним від ризиків, пов'язаних із активними та пасивними операціями банку. Основним методом зниження ризику ...