Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18

1

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1. Загальна характеристика банківської системи УКРАЇНИ

1.2. Формування ресурсів банківської системи

1.3. Розміщення ресурсів банків України

1.4. Фінансові результати діяльності банківської системи

РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

2.1. Розрахунково-касові операції

2.2. Депозитні та кредитні операції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни. Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування в Україні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями. Також через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення у цілому. Сучасною тенденцією розвитку банківського сектору є поступове злиття банківського та промислового капіталу, що створює передумови для організації безперервного процесу виробництва, особливо в умовах спаду темпів росту виробництва промислових товарів в Україні в 1990-х роках.

Український банківський сектор протягом останніх років розвивається досить динамічно і превалює у фінансовому середовищі. Незважаючи на кризові події кінця 2004 року, а також уповільнення еко­номічних процесів в Україні, у 2006 році спостерігалися позитивні тенденції в розвитку банківського сектору. За результатами цього року в банківській сис­темі зафіксовані найвищі темпи приросту показників діяльності за останніх п'ять років. Високі темпи приросту банківського кредитування і поліпшення його якісних характеристик сприяли отриманню найбільшого за обсягом при­бутку за всі роки функціонування вітчизняної банківської системи та досяг­нення найвищого рівня рентабельності активів.

Поточний стан економіки та банківської справи дає змогу позитивно оцінити перспективи розвитку, зростання ролі та вкладу банківського сектору в економіку країни. Національний банк України, уся банківська система про­тягом 2006 року вирішували завдання, пов'язані із забезпеченням виконання найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку країни, основних засад грошово-кредитної політики на 2006 рік.

Метою проходження навчальної практики є вивчення загальної структури, стану та основних тенденцій розвитку сучасної банківської системи України, організаційної структури та функцій Національного банку України й особливостей функціонування Ощадного банку, а також ознайомлення з механізмом здійснення й документальним оформленням окремих банківських операцій та з організацією роботи працівників банківських установ.

Досягнення мети навчальної практики передбачає вирішення наступних завдань:

  1. розробка загальної характеристики банківської системи;

  2. аналіз процесу формування ресурсів банківської системи;

  3. здійснення аналізу фінансових результатів діяльності банків України за період 2004-2006 рр.;

  4. зібрати документи, якими оформлюються депозитні, розрахунково-касові, та кредитні операції банку.

Основними завданнями навчальної практики є :

  1. здійснити порівняльний аналіз тенденцій та напрямів діяльності банківської системи в цілому;

  2. охарактеризувати сучасний стан банківської системи України;

  3. проаналізувати процес формування та розміщення ресурсів банками України;

  4. навести порівняльну характеристику банків та груп банків за фінансовими результатами їх діяльності;

  5. визначити рівень капіталізації банківської системи України;

  6. скласти основні документи, якими оформлюються розрахунково-касові, депозитні та кредитні операції банку.

Об`єктом дослідження виступає інформація про Національний банк України, Державний Ощадний банк та комерційні банки, які ведуть господарську діяльність на території України і складають банківську систему України. НБУ є центральним банком України та особливим економічно незалежним органом державного управління, який регулює діяльність комерційних банків, проводить їх ліцензування та фінансовий моніторинг, розроблює правове законодавство, яке найкращим чином відповідає сучасним економічним процесам та тенденціям в Україні. Ощадбанк разом з іншими комерційними банками здійснює комерційну діяльність та ощадну справу в Україні, а держава, в свою чергу, гарантує збереження вкладів та цінних паперів в комерційних банках, гарантує права вкладників.

Для написання звіту про проходження навчальної практики використовувались статистичні, емпіричні та математичні методи, а також методи порівняння та аналізу. Інформаційною базою написання звіту про проходження навчальної практики була спеціалізована статистична література в галузі банківської справи, інформація про Національний банк України, законодавство України.

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18

Похожие работы: