Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5

Сучасна банківська система Японії має таку структуру:

І рівень – Банк Японії;

ІІ рівень – урядові банки (Японський експортно-імпортний банк);

– комерційні банки (Міські банки, Регіональні банки, іноземні банки);

– банки довгострокового розвитку;

– траст-банки.

В першій половині 90-х років в банківській системі Японії почали виникати ознаки серйозних проблем. Патронат держави і, зокрема, державні гарантії повернення позик і кредитів в сучасних умовах зіграли негативну роль – у більшості японських банків не виявилось необхідного досвіду щодо оцінки ризику кредитних операцій, роботи з інвестиційними проектами на основі бізнес-планів та інших навичок, потрібних для роботи на сучасному фінансовому ринку. За наявними офіційними даними обсяги проблемних кредитів японських банків на початку 90-х років досягли рівня в 500 млрд.дол. США. Іншою серйозною проблемою виявилась психологічна неготовність вкладників до необхідності класифікувати банки за рівнем надійності, оскільки японські банки не зобов’язані публікувати звіти про свою діяльність, а вклади населення в банках гарантовані державою.

У фінансовій системі Японії в останнє десятиліття виникла парадоксальна ситуація – при появі ознак кризи жоден з японських комерційних банків практично не міг стати банкрутом. За таких обставин Міністерство фінансів Японії оголосило про плани радикального перегляду системи контролю за діяльністю банків, що діють в складі національної банківської системи. У відповідності з новим фінансовим законодавством, зокрема, новою редакцією Закону про Банк Японії, що вступила в силу у квітні 1998 року, японські банківські установи зобов’язані створити власні підрозділи та структури, що відповідатимуть за управління ризиками інвестицій, формування портфеля цінних паперів, та розробити системи внутрішнього контролю за ефективністю кредитних операцій.

Міцність фінансової системи та положення лідера на світовому фінансовому просторі надають Японії можливість реалізувати найбільш ефективні способи вирішення кризових проблем, ключовими серед яких виступають:

– підвищення ступеня відкритості та рівня доступності інформації про фінансовий стан банків в національній фінансовій системі;

– формування правової основи для здійснення процедури оголошення банку банкрутом;

– забезпечення більшої свободи у визначенні умов злиття банків, в тому числі – поглинання банків-банкрутів ефективно функціонуючими банками;

– реформування існуючої системи державних гарантій збереження вкладів населення в комерційних банках;

істотне змінення місця і ролі держави в забезпеченні функціонування банківської системи.

3. Становлення та розвиток банківської системи України

Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України було здійснене з прийняттям в 1991 році Закону України «Про банки та банківську діяльність». Але фактично діяльність комерційних банківських установ на території України почалась раніше. Умовно можна виділити декілька часових етапів створення та розвитку національної банківської системи:

1988-1990 роки – створення прототипу системи українських комерційних банків в складі банківської системи СРСР;

1991р. – І півріччя 1992 року – перереєстрація українських комерційних банків та початок формування банківської системи України як незалежної держави;

ІІ півріччя 1992 року – 1993 рік – розвиток банківської системи України на етапі становлення економічного і політичного суверенітету;

1994-1996 роки – розвиток банківської системи на першому етапі реалізації курсу економічних реформ монетарними методами;

19972001 роки – розвиток банківської системи в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи, поступового переходу від монетарних методів управління економікою до її ринкової трансформації та структурного реформування.

2001 – 2007 роки – становлення сучасної банківської системи, нарощування капітальної бази, розвиток кредитування в період росту доходів населення.

В 1991 році, одразу після проголошення незалежності України, почався другий етап – перереєстрація комерційних банків в Українській Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. При цьому, в більшості комерційних банків відбулись істотні зміни у складі їх учасників. Так, державні комерційні банки (Промінвестбанк, АПБ «Україна», «Укрсоцбанк») були акціоновані клієнтами та персоналом банків.

Третій етап в історії розвитку банківської системи України пов’язаний зі створенням нових банків, що залучали значний приватний капітал, капітал спільних та малих підприємств, акціонерних товариств, а також кошти державних бюджетних та позабюджетних фондів. В цей період, на фоні розвитку жорстокої інфляції з ознаками гіперінфляції та критичного скорочення обсягів виробництва та розміру валового внутрішнього продукту, в Україні була створена значна кількість дрібних комерційних банків, які були орієнтовані на обслуговування попиту на короткострокові кредити для торговельно-посередницької діяльності та здатні заробляти прибутки на інфляційних процесах в економіці. Протягом 1993 року в Україні було створено близько 100 дрібних, так званих «кишенькових», комерційних банків такого типу.

Досвід, отриманий протягом перших трьох років будівництва економіки незалежної України, був значною мірою використаний на четвертому етапі розвитку банківської системи України. Цей період характеризується початком проведення радикальної економічної реформи на основі застосування монетарних методів управління економікою. Протягом 1994-1996 років Національний банк України (НБУ) встановив та ввів у практику єдині правила діяльності українських банків. Завдяки ефективним діям НБУ та уряду в цей період, вдалося призупинити інфляцію, невиправдано високе зростання цін та падіння виробництва. Факт фінансової стабілізації в економіці України у другій половині 1996 року визнаний експертами у всьому світі. За цей же час іноземні інвестиції в економіку України зросли майже в чотири рази – з 366.9 млн. дол. США до 1 млрд. 223 млн.

В той же час, успіхи, що були досягнуті в фінансовій сфері монетарними методами, практично не були підкріплені стабілізацією виробництва, структурним реформуванням та супроводжувались накопиченням істотних проблем та негативних тенденцій як на мікро- так і на макроекономічному рівнях. На додаток до цього – критичні недоліки у здійсненні бюджетної політики, що виразились у спрямуванні зусиль на максимізацію зовнішніх та внутрішніх короткострокових запозичень замість спроб реалізації політики збалансування державних витрат в межах реальних бюджетних надходжень. Все це спричинило фінансово-економічну кризу в Україні, активний розвиток якої прийшовся на 1998 рік. В результаті, комерційні банки втратили найбільш привабливі сегменти ринку: ринок державних зобов’язань та валютний ринок. Внаслідок значної девальвації курсу національної валюти сукупний капітал українських банків зменшився в середньому на 30-35%. Ці та інші фактори разом із жорсткими регулятивними обмеженнями, що були накладені Національним банком на діяльність комерційних банків, визначили в якості основного завдання п’ятого етапу не інтенсифікацію розвитку банківських установ та максимізацію доходності їх діяльності, а забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності банківської системи в цілому.

Україна, як і інші незалежні держави, що виникли в економічному просторі колишнього СРСР, задекларувала необхідність побудови ефективної фінансово-кредитної системи ринкового типу. В результаті, банківську систему, що виступає основною ланкою фінансово-кредитної системи, створено у вигляді дворівневої структури управління фінансовими ресурсами, яка представлена, по-перше,Національним банком України та його підрозділами, по-друге – комерційними банками різних форм власності, спеціалізації та територіального статусу (рис. 1.1).

Дворівнева структура банківської системи України визначена діючим фінансовим законодавством 1991 року. Національний банк в банківській системі є банком верхнього рівня та виконує функції, що є типовими для центральних банків розвинутих європейських держав, виступає емісійним та розрахунковим центром, наглядовим органом банком банків та банкіром уряду України (детальніше про діяльність НБУ див. Розділ 2).

1 2 3 4 5

Похожие работы:

 • Банківська система

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... основних опор економічної системи Європейського Союзу. система сучасної Германії включає ... національної промисловості. Сучасна система Японії має таку структуру: ... іонерних товариств. Рис. 1.1. система України Також є банки ...
 • Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... , що є елементом банківської системи країни. система - складова фінансової системи країни, що ... українською банківською системою з боку іноземних банків. Враховуючи, що національна система є нев ...
 • Банківська система та пропозиція грошей

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... на гроші. Іншими словами, система керує пропозицією грошей; - ... 10, з. 96-112. 4. І. Гуцал система України. справа. – 1998 - № 2, с. 16 ... - №8. 20. Остапець А.І., Остапець Л.В. система України: стан і проблеми розвитку ...
 • Банківська система України

  Реферат >> Банковское дело
  ... перетворень у країні загалом. система України сьогодні – один ... пенсійні фонди тощо. система – законодавчо визначена, чітко ... - № 1 І.Гуцал, Я.Чайковський. система України: стан і перспективи // справа. – 1998 - № 2 ...
 • Банківська система України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... економіки ефективна, дієва система є запорукою успіху та ... БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1. Загальна характеристика банківської системи України система Укра ... банки Рис. 1.1. система України Національний банк України (перший ...
 • Банківська система України та проблеми її реформування

  Реферат >> Банковское дело
  ... Тетяна Викладач: Черниш Н.М. Чернігів-2007 система в Україні та шляхи її ... два основних типи побудови банківської системи: • однорівнева система (усі банки, ... управ­ління. • дворівнева система (характерна для країн з ринковою ...
 • Банківська система Китаю

  Реферат >> Банковское дело
  ... банківської системи Китаю Висновки Список використаної літератури Вступ система ... нтури. система - це сукупність різних видів банків і банківських ... майже сформована нова система. Головним принципом, яким керувалися ...
 • Банк і банківська система

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... робота з фінансового права на тему: “Банк і система.” Студента 2 курсу, групи П- , денної форми ... БАНКІВ ПРИ ЇХНЬОМУ РІШЕННІ. 2 2. СИСТЕМА. 3 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. 3 4. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНК ...
 • Банківська система України

  Реферат >> Банковское дело
  ... система України Виконала Пальцева С.В. Перевірила Радченко Н.Г. м. Мелітополь 2005р система ... до якої нині залучена система України. Відповідно до ... Сас Б. Незалежність Центрального банку// справа, 2001, №6, с. 21-25 ...
 • Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... впровадження інвестиційних програм є система країни взагалі та комерц ... не лише він сам, а й система країни в цілому. Регулювання цього ... тих важких умовах, в яких знаходиться система України. Список використаних джерел ...