Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Список використаних джерел

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. за № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 р. за № 1201-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

 3. Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. за № 375 (зі змінами і доповненнями).

 4. Положення про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій, на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. за № 275 (зі змінами і доповненнями).

 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями).

 6. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджено Постановою Правління НБУ від 07.12.2004 р. за № 598.

 7. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затверджене Постановою Правління НБУ від 08.08.2001 р. за № 334 (зі змінами і доповненнями).

 8. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 19.02.2001р. № 69 (зі змінами і доповненнями).

 9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. за № 492 (зі змінами і доповненнями).

 10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004р.

 11. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337 (зі змінами і доповненнями).

 12. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. за № 637.

 13. Методичні вказівки про ведення параметрів аналітичного обліку, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.06.97 р. № 191 (зі змінами і доповненнями).

 14. Положення “Про кредитування”, затверджено Постановою Правління НБУ від 28.09.95 року № 246 (зі змінами і доповненнями).

 15. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ 06.07.2000 року № 279 (зі змінами і доповненнями).

 16. Банківські операції. Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

 17. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.

 18. Васюренко О.В. Банківські операції – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

 19. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602с.

 20. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.

Додаток 1

Тарифи на основні послуги з розрахунково-касового обслуговування поточних (крім карткових) рахунків суб'єктів господарювання (клієнтів малого та середнього бізнесу)

№ з/п

Найменування послуги

Тарифний план

ПДВ

Примітки

1

ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

1.1

Відкриття поточного рахунку

1.1.1

мультивалютного рахунку

50 грн.

без ПДВ

Ця комісія включає в себе плату за відкрит-тя поточного рахунку тільки в одній валюті. При наступному відкритті поточних рахунків в інших валютах, що мають такий самий номер аналітичного рахунку, стягується додаткова плата в такому ж розмірі. Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті. (сплачується разово)

1.1.2

у банківських металах

50 грн.

без ПДВ

1.2

Закриття поточного рахунку

1.2.1

закриття рахунку за ініціативою клієнта

100 грн.

без ПДВ

Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті. Комісія не стягується у випадку закриття рахунку при перереєстрації клієнта, за умови відкриття нового рахунку в даній установі Банку.

2

ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ

2.1

Ведення поточного рахунку

20 грн.

без ПДВ

За кожну валюту окремо. Сплачується щомісячно лише при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця (за винятком платежів на користь банку)

2.2

Внесення змін у юридичну справу:

2.2.1

без зміни тексту реєстраційного свідоцтва НБУ

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

2.2.2

заміна карток зразків підписів

20 грн.

без ПДВ

За кожну заміну

2.2.3

при внесенні змін до тексту реєстраційного свідоцтва НБУ про здійснення валютних операцій за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті

50 грн.

без ПДВ

Сплачується разово у день внесення змін

2.3

Засвідчення зразків підписів уповноваженим працівником банку

10 грн.

в т.ч. ПДВ

При засвідченні зразків підписів суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (СПД). Сплачується при кожному засвідченні.

3

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1

Зарахування коштів на рахунки

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

3.2

Переказ коштів в національній валюті:

3.2.1

в межах АКБ «Укрсоцбанк» та в інші банки України (протягом операційного часу):

3.2.1.1

на паперових носіях

2 грн.

без ПДВ

За кожне доручення

3.2.1.2

з використанням системи електронних платежів

1 грн.

без ПДВ

За кожне доручення. Комісія не стягується за перерахування на власні депозитні рахунки, відкриті в даній установі Банку.

3.2.2

в банки країн СНД і Балтії

20 грн.

без ПДВ

За кожне доручення

3.2.3

терміновий переказ коштів (в присутності клієнта) на паперових носіях

5 грн.

без ПДВ

За кожне доручення + комісія за переказ коштів

3.2.4

переказ коштів в післяопераційний час

0.1% (min 5 грн., max 100 грн.)

без ПДВ

Від суми за кожен переказ

3.2.5

переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень протягом операційного дня

0.1% (max 3 000 грн.)

без ПДВ

Від суми, що перевищує залишок на рахунку на початок операційного дня плюс комісія за переказ коштів. Комісія не нараховується на суми, що були перераховані клієнтом протягом поточного операційного дня за рахунок надходження коштів від продажу іноземної валюти; за рахунок коштів, які були повернуті з депозитних рахунків клієнта відкритих в Банку; за рахунок надходження коштів, внесених готівкою фізичними / юридичними особами в установі Банку, де відкрито поточний рахунок Клієнта; за рахунок надходження коштів від інкасації торгівельних точок Клієнта Банком; за рахунок надходження кредитних коштів, якщо клієнт отримує кредит в Банку.

3.3

Переказ коштів в іноземних валютах:

3.3.1

в межах АКБ “Укрсоцбанк” (крім переказів на користь АКБ "Укрсоцбанк")

25 грн.

без ПДВ

За кожне доручення, комісія нараховується тільки за платежами клієнтів зі свого поточного рахунку на поточний рахунок контрагента (в т. ч. через розподільчий рахунок) в межах системи АКБ „Укрсоцбанк”. Комісія не застосовується для платежів клієнта з поточного рахунку на депозитні, кредитні, процентні, рахунки обліку комісії.

3.3.2

в інші банки: (нерезиденти всі комісії сплачують в валюті платежа)

3.3.2.1

Переказ коштів у англійських фунтах стерлінгів (комісія OUR, SHARE та BEN):

від 0.01 до 500.00

GBP 10.00

без ПДВ

комісія OUR За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.

комісія SHARE За кожне доручення . Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у нац. валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу. комісія BEN за кожне доручення. Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у валюті платежу.

від 500.01 до 3 000.00

GBP 15.00

без ПДВ

від 3 000.01

GBP 20.00

без ПДВ

3.3.2.2

Переказ коштів у доларах США (комісія OUR):

від 0.01 до 5 000.00

USD 20.00

без ПДВ

За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу

від 5 000.01 до 100 000.00

USD 40.00

від 100 000.01

USD 80.00

3.3.2.3

Переказ коштів у доларах США (комісія GUARANTEED OUR)

USD 25.00

без ПДВ

За кожне доручення + тариф за обробку платіжного доручення з типом комісії OUR. Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.3.2.4

Переказ коштів у доларах США (комісія SHARE та BEN)

комісія OUR За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.

комісія SHARE За кожне доручення . Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу. комісія BEN за кожне доручення. Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у валюті платежу

від 0.01 до 5 000.00

USD 15.00

без ПДВ

від 5 000.01 до 100 000.00

USD 30.00

без ПДВ

3.3.2.3

від 100 000.01

USD 60.00

без ПДВ

3.3.2.4

Переказ коштів у Євро (комісія OUR, комісія SHARE та BEN)

від 0.01 до 5 000.00

EUR 30.00

без ПДВ

від 5 000.01 до 100 000.00

EUR 60.00

без ПДВ

від 100 000.01

EUR 100.00

без ПДВ

3.3.2.5

Переказ коштів у рублях Росії (комісія OUR, комісія SHARE та BEN)

від 0.01 до 150 000.00

RUR 30.00

без ПДВ

від 150 000.01 до 3 000 000.00

RUR 100.00

без ПДВ

від 3 000 000.01

RUR 200.00

без ПДВ

3.3.2.6

Переказ коштів у інших валютах

0,2% (min 5USD max 100USD)

без ПДВ

Від суми платежу. За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.

3.4

Розслідування по переказах за запитом клієнта:

3.4.1

в національній валюті та іноземній валюті

3.4.1.1

в межах АКБ “Укрсоцбанк” та в інші банки України

10 грн.

без ПДВ

За кожний запит

3.4.1.2

в банки країн СНД і Балтії

50 грн.

без ПДВ

3.4.2

в іноземній валюті:

3.4.2.1

в банки країн далекого зарубіжжя

35 USD

без ПДВ

За запит + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.4.2.2

по переказах в російських рублях

550 RUB

без ПДВ

За запит (враховуючи комісію банка-кореспондента). Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.4.2.3

по переказах в ОКВ

80 грн.

без ПДВ

за запит (враховуючи комісію банка-кореспондента)

3.5

Зміна/уточнення умов платежу (по переказах, здійснених клієнтом):

3.5.1

в національній валюті

10 грн.

без ПДВ

За кожну зміну

3.5.2

в іноземній валюті через американські банки

30 USD

без ПДВ

За запит + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.5.3

в іноземній валюті через європейські банки

25 USD

без ПДВ

За кожну зміну + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.5.4

в російських рублях

500 RUB

без ПДВ

За зміну + комісія банка-кореспондента. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.5.5

в ОКВ через банки країн СНД

75 грн.

За кожну зміну

3.6

Анулювання платежу після його виконання АКБ "Укрсоцбанк":

3.6.1

в національній валюті

15 грн.

без ПДВ

За кожний платіж

3.6.2

в іноземній валюті через американські банки

40 USD

без ПДВ

За кожний платіж + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.6.3

в іноземній валюті через європейські банки

25 USD

без ПДВ

3.6.4

в російських рублях

600 RUB

без ПДВ

За кожний платіж

3.6.5

в ОКВ через банки країн СНД

100 грн.

без ПДВ

3.7

Телекомунікації SWIFT за надсилання повідомлення або листа:

3.7.1.1

в національній валюті

25 грн.

без ПДВ

За кожний документ

3.7.1.2

в іноземній валюті

10 USD

без ПДВ

За кожен документ. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.7.2

Телекомунікації "Телекс" при здійсненні розрахункових операцій :

3.7.2.1

в національній валюті

25 грн.

без ПДВ

За кожний документ

3.7.2.2

в іноземній валюті

10 USD

без ПДВ

За кожен документ. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

3.8

Надання виписок:

3.8.1

по мірі здійснення операції

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

3.8.2

дублікатів поточного року

5 грн.

без ПДВ

За один лист

3.8.3

дублікатів давниною понад рік

20 грн.

без ПДВ

3.9

Надання копії SWIFT-повідомлення:

3.9.1

до року

10 грн.

без ПДВ

За один примірник

3.9.2

після закінчення року і більше

50 грн.

без ПДВ

3.10

Купівля – продаж інвалюти на МВРУ:

3.10.1

купівля валюти

0.4%

без ПДВ

Від суми (сплачується у національній валюті). Проводиться за курсом АКБ "Укрсоцбанк" на день здійснення операції

3.10.2

продаж валюти

0.2%

без ПДВ

3.11

Конверсія безготівкових коштів - іноземної валюти в іншу іноземну валюту незалежно від групи Класифікатора іноземних валют НБУ

0.3%

без ПДВ

Від суми. Сплачується у національній валюті по курсу НБУ на день стягнення комісії

3.12

Розрахункове обслуговування за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті

450 грн.

без ПДВ

Сплачується разово

4

СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК"

4.1

Система електронного обміну банківськими документами "Платіжний термінал" (розробник фірма Profix):

4.1.1

встановлення та налагодження системи

100 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується разово

4.1.2

підключення мережевого додаткового робочого місця

50 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується разово

4.1.3

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів

60 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.1.4

позапланова заміна ключів шифрування

50 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожну заміну

4.1.5

повторна інсталяція та налагодження системи з вини клієнта

100 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожну інсталяцію

4.1.6

реєстрація та підключення клієнта до локальної електронної системи "Клієнт-Банк"

10 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується разово

4.1.7

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів з використанням локальної електронної системи "Клієнт-Банк"

15 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.2

Система "iBank 2 UA" (розробник фірма Біфіт):

4.2.1

встановлення та налагодження модуля "PC-Banking", системи "Інтернет-Клієнт-Банк" у разі виїзду співробітника банку в офіс клієнта

50 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується разово

4.2.2

активація та підключення до системи "Інтернет-Клієнт-Банк"

20 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується разово

4.2.3

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів надісланих засобами системи "Інтернет-Клієнт-Банк при підключенні модулю "PC-Banking"

50 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.2.4

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів надісланих засобами системи "Інтернет-Клієнт-Банк при підключенні модулю "Інтернет-Банкінг"

50 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.2.5

повторне встановлення та налагодження модуля PC-Banking (за ініціативою клієнта), системи "Інтернет-Клієнт-Банк" у разі виїзду співробітника банку в офіс клієнта

50 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожну інсталяцію (виїзд)

4.2.6

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів надісланих засобами системи "Інтернет-Клієнт-Банк при користуванні модулів Інтернет-Банкінг та PC-Banking одночасно

60 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.2.7

генерація та активація додаткових нових ключів ЕЦП клієнта

15 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожний новий ключ

4.2.8

повторне підключення/розблокування клієнта в системі "Інтернет-Клієнт-Банк"

20 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожне підключення/розблокування

4.2.9

Встановлення фільтра по ІР-адресам

10 грн.

в т.ч. ПДВ

За кожну інсталяцію

4.2.10

Активація модулю "Корпоративний мультиклієнт" в системі "Інтернет-Клієнт-Банк” для головного офісу клієнта - юридичної особи

110 грн.+Х*10 грн.

в т.ч. ПДВ

Разова комісія. Х - кількість клієнтів - юридичних осіб, підключених до модулю (головний офіс та підпорядковані та пов'язані підприємства)

4.2.11

Абонентська плата клієнта - юридичної особи (головного офісу) за ведення рахунку та обробку елетронних банківських документів з використанням модулю "Корпоративний мультиклієнт" в системі "Іетернет-Клієнт-Банк”

50 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

5

КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1

Прийом готівки для зарахування на рахунок:

5.1.1

в операційний час

5.1.1.1

в національній валюті

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

5.1.1.2

в іноземній валюті

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

5.2

Видача готівки із рахунку:

5.2.1

в національній валюті:

від 50.00 грн. до 10 000.00 грн.

1%

без ПДВ

Від суми

від10 000.01 грн. до 100 000.00 грн.

0,70%

без ПДВ

від 100 000.01 грн.

0,50%

без ПДВ

видача готівки підприємствам (підприємцям) на купівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки у сільськогосподарських, переробних та інших підприємств і фізичних осіб (46 касовий символ):

від 0.1 грн. до 100000.00 грн.

0,6%

без ПДВ

Від суми

від 100000.01 грн.до 300000.00 грн.

0,5%

від 300000.01 грн.

0,3%

5.2.2

в іноземній валюті:

5.2.2.1

в іноземній валюті

2%

без ПДВ

Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції

5.3

Термінова підготовка готівки без попередньої заявки:

5.3.1

в національній валюті

0,50%

без ПДВ

Від суми. Сплачується спільно з тарифом за видачу готівки

5.3.2

в іноземній валюті

без ПДВ

Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції (спільно з тарифом за видачу готівки)

5.4

Обробка об’яв на внесення готівки та обробка опломбованих сумок:

5.4.1

в національній валюті

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

5.4.2

в іноземній валюті

входить у вартість ведення рахунку

без ПДВ

5.5

Видача та/або обмін розмінних монет в національній валюті

12 грн. за одну тисячу штук монет

без ПДВ

Плата здійснюється у день здійснення операції у готівковій формі

5.6

Повторний перерахунок проінкасованої виручки

0,20%

без ПДВ

Від суми, стягується в національній валюті у випадку, коли повторний перерахунок підтвердив факт розбіжності між сумою, що була в інкасаторській сумці та сумою, зазначеною у супровідній відомості до неї.

5.7

Обмін одних номіналів банкнот на інші:

5.7.1

в національній валюті

входить у вартість видачі готівки

без ПДВ

5.7.2

в іноземній валюті

без ПДВ

5.8

Тестування банкнот за заявою клієнта:

5.8.1

в національній валюті

0.15 грн.

в т.ч. ПДВ

За одну банкноту

5.8.2

в іноземній валюті

0.50 грн.

в т.ч. ПДВ

5.9

Обмін неплатіжних (зношених) купюр:

5.9.1

в національній валюті

не тарифікується

без ПДВ

5.9.2

миттєве інкасо готівкової іноземної валюти

3%

без ПДВ

Від суми, сплачується у національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції.

5.10

Прийняття на інкасо:

5.10.1

іноземної валюти з обміном після отримання відшкодування від банку-кореспондента

5% (min 1 USD)

без ПДВ

Від суми. Комісія банку сплачується в гривні по курсу НБУ на день здійснення операції. Комісія банку в разі ненадходження відшкодування від іноземного банку клієнту не відшкодовується

5.10.2

іменних чеків

1% (min 30 USD, max 500 USD)

без ПДВ

Від суми. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

5.11

Продаж бланків векселів

5 грн. + 1.70 грн. (держмито)

в т.ч. ПДВ, держмито

5.12

Оформлення і видача чекових книжок:

5.12.1

на 25 аркушів

15 грн.

без ПДВ

За одну книжку

5.12.2

на 50 аркушів

30 грн.

без ПДВ

6

НАДАННЯ ДОВІДОК

6.1

Надання довідок за розрахунковими операціями:

6.1.1

поточного року

10 грн.

без ПДВ

За один примірник

6.1.2

давниною понад рік

30 грн.

без ПДВ

За один примірник. Не застосовується для довідок про відкриття або закриття рахунків

6.1.3

дублікат довідки

10 грн.

без ПДВ

За один примірник

6.2

Надання довідок про наявність кореспондентського рахунку АКБ “Укрсоцбанк” в іноземному банку

15 грн.

без ПДВ

За один примірник

6.3

Надання дублікатів касових документів

5 грн.

без ПДВ

За один примірник

6.4

Надання довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті:

6.4.1

за формою 01с (при виїзді в службове відрядження за межі України)

50 грн.

без ПДВ

За один примірник. Довідка надається на суму готівкової іноземної валюти, знятої з рахунку клієнта або купленої ним на МВРУ через банк

6.4.2

за формою 02с (для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів)

без ПДВ

6.4.3

за формою 01м (для членів екіпажу судна)

без ПДВ

6.5

Надання довідок щодо заборгованості клієнта за банківськими кредитами:

6.5.1

поточного року

50 грн.

без ПДВ

За один примірник.

6.5.2

давниною понад рік

100 грн.

без ПДВ

6.5.3

дублікат довідки

50 грн.

без ПДВ

7

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

7.1

Прийом платежів від населення на користь юридичної особи (або особи, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи) з укладенням договору

1% (min 2 грн.)

без ПДВ

Від суми

7.2

Прийом платежів готівкою від однієї юридичної особи на користь іншої юридичної особи.

1% (min 2 грн.)

без ПДВ

Від суми

7.3

Надання послуг голосової інформаційної системи:

7.3.1

голосом

20 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно, незалежно від кількості звернень до системи. Якщо клієнт бажає мати можливість отримання інформації одночасно голосом та факсом, плата стягується відповідно до сумарного рівня комісійних

7.3.2

факсом

30 грн.

без ПДВ

7.4

Надання інформації на пейджер та мобільний телефон (SMS):

7.4.1

інформація про залишок коштів, загальну суму дебетових операцій, загальну суму кредитових операцій за рахунком клієнта станом на кінець дня (21:00)

10 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

7.4.2

інформація про залишок коштів, загальну суму дебетових операцій, загальну суму кредитових операцій за рахунком клієнта станом на 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

15 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

7.4.3

надання інформації про кожне надходження на рахунок Клієнта (сума та назва відправника) протягом операційного дня

0.30 грн.

без ПДВ

За кожне повідомлення

7.5

Надання інформації на електронну пошту:

7.5.1

деталізована виписка про рух та залишки коштів за рахунком Клієнта станом на 21:00 кожного операційного дня

15 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

7.5.2

деталізована виписка про рух та залишки коштів за рахунком Клієнта станом на 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00 кожного операційного дня

25 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

8

ПЛАТА ПО СЕРЕДНЬОДЕННОМУ ЗАЛИШКУ КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ

8.1

Плата по середньому залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті

0,0%

Від суми середньоденних залишків на поточному рахунку

8.2

Плата по середньоденному залишку коштів на поточному рахунку в іноземній валюті

0,0%

Додаток 2

Онлайн-заявка на отримання кредиту

Поля, відзначені знаком *, обов’язкові для заповнення.

Місце отримання кредиту

Філія/місто:

Персональні дані

Прізвище: *

Ім`я: *

По-батькові: *

Місце народження:

Громадянство:

Дата народження:

Адреса прописки

Iндекс, місто, вулиця:*

Телефон:

Адреса фактичного проживання

Iндекс, місто, вулиця:*

Телефон:

Мобільний телефон:

Адреса електронної пошти:

Ідентифікаційний номер: *

Відомості щодо сім`ї

Сімейний стан:

неодружений / незаміжня
одружений/ заміжня
розведений/ розведена

Кількість дітей: *

Місце роботи

Місце роботи, посада (організаційно-правова форма підприємства, назва українською:*

Адреса юридична/фактична:*

Телефон, факс:*

Щомісячний дохід сім`ї

Ваша заробітна платня:

Заробітна платня інших членів сім`ї:

Додатковий заробіток:

Майнові активи

Чи володієте нерухомістю:

Адреса квартири (будинку), район, житлова площа, кількість кімнат:

Чи маєте автомобіль (марка, рік випуску, на яких умовах володієте, страхування):

Чи ви є засновником, співзасновником або акціонером якого-небудь підприємства (назва, рік заснування):

Параметри кредиту

Хочу взяти кредит для покупки квартири на:

первинному ринку
вторинному ринку

терміном на:

Вартість квартири:

Первичный взнос:

Сума кредиту:

Валюта кредиту:

долари
гривня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы: