Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

п/п

Рейтинг кредиту на основі загальної суми балів

Бали

I

Найкращий

163-140

II

Високої якості

139-118

III

Задовільний

117-85

IV

Граничний

84-65

V

Гірше граничного

64 та нижче

Оцінка результатів рейтингу

Додаток 2

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________

“__” ________ м. ___________

Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

_____________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________199__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

рік та місце народження _______________________________________,

працює ______________________________________________________,

( у подальшому - "Позичальник" ) , з іншої сторони , уклали між собою цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Банк надає Позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі _______________________________________________ гривень

(сума цифрами та літерами)

на строк ________________ місяців (днів) до _____________________________ (зазначити кінцевий строк погашення кредиту) .

на __________________________________________________________

( вказати ціль кредиту)

1.2. За користування кредитом встановлюється плата в розмірі ______________ процентів річних.

2. Банк зобов’язується

2.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № ____________ відповідно до правил, що діють у Банку.

2.2. Кредит надавати з позичкового рахунку _______________________________________________________________

(готівкою, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця чи позичальника)

2.3. Проводити нарахування процентів за користування кредитом:

-щомісячно, за поточний календарний місяць;

- останнє нарахування – на дату повного погашення кредиту.

2.4. Консультувати Позичальника з питань виконання цього кредитного Договору

2.5. У разі зміни розміру процентної ставки за користування кредитом повідомити про це Позичальника рекомендованою поштою протягом 5 днів.

3. Позичальник зобов'язується

3.1. Забезпечити своєчасне та повне погашення кредиту та сплату процентів за користування ним у строки, передбачені пп.3.3, 3.4 кредитного Договору чи графіком, який є невід’ємною частиною кредитного Договору.

3.2. З метою своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та сплати пені забезпечити виконання цих зобов'язань __________________________________________________________________

(заставою, закладом, іншими зобов’язаннями, номер і дата поданого документа)

Документ, що встановлює забезпечення, є невід’ємним додатком до цього Договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього Договору або протягом _____ днів після підписання Договору.

3.3. Погашення кредиту здійснювати щомісячно рівними частинами в сумі ______________________ гривень, починаючи з “__”_______ 199_р. ,

(сума цифрами та літерами)

шляхом перерахування з рахунку № ______, відкритого в ___________________________________________________, МФО ________ ,

(найменування банку і його місцезнаходження , назва банку, установи банку)

або внесення готівкою.

3.4. Щомісячно, не пізніше ______числа сплачувати Банку за користування кредитом проценти згідно з пунктом 1.2.

Сплату процентів за користування ним здійснювати __________________________________________________________________

(шляхом утримання із заробітної плати на підставі заяви Позичальника, перерахування з особистого рахунку № _ або внесення готівкою).

3.5. В разі зміни розміру процентів за вкладами в установах Ощадбанку сплачувати за наданим кредитом змінену процентну ставку, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку у місячний строк з дня отримання повідомлення погасити достроково заборгованість за отриманим кредитом.

3.6. У випадку порушення строків платежів за кредитом і процентів за користування ним та виникнення простроченої заборгованості сплатити Банку пеню у розмірі ________ за кожний день прострочки платежу.

3.7. Повідомити Банк у 3-денний строк про зміни місця проживання, роботи, прізвища чи імені та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.

3.8. Заздалегідь Банк (за 10 днів) повідомляти про можливе недовикористання кредиту.

3.9. Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з умов цього Договору.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Похожие работы:

 • Проблеми та перспективи малого бізнесу

  Реферат >> Экономика
  ... ії виконавців. Всі ці особливості малого бізнесу апріорі визначають великий ... дсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу; відсутність внутрішн ... ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Аналіз стану малого підприємництва ...
 • Особливості кредитування населення на споживчі потреби

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... частку банківського бізнесу. Правекс-Банк проводить ломбардне кредитування з 2001 р., ... особи та представники підприємництва й малого бізнесу; і фізичні, і юридичні особи ... р. – №2 – 42 c. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб // Вісник НБУ ...
 • Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

  Реферат >> Международные отношения
  ... вських кредитів. Особливу увагу також приділено тим ... йних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми ... . Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінан­си України. - 2004. - № І. - ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... іальний кредит. Особливості кредитування у формі овердрафту. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування підприємств ... йному банку. 22. Особливості кредитування малого бізнесу. 23. Інвестиційне кредитування 24. Банківські ...
 • Споживче кредитування та його розвиток в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на ринку споживчого кредитування. Цей ринок, як і ринок кредитування малого бізнесу, характеризується великою ... ів та інвестицій, особливо в сфері кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечного та споживчого кредитування. З метою зниження ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... фондів у кредитуванні малого підприємництва обмежується деклараціями про сприяння малому бізнесові. Ним ... на основних проблемах малого бізнесу в Україні і розкрити особливості і перспективи розвитку малих підприємств. Закордонний ...
 • Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... робить рух між кредитором і позичальником, здобуває особливу якість прискорювати відтворювальний процес ... 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення ...
 • Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... теоретичні питання стосовно особливостей бухгалтерського обліку в ... лки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - ... – К.: Лібра, 2002. – 325 с. Лагутін В.Д. теорія і практика. – К., 2001. – 140 с. ...
 • Особливості проведення реінжинірингу

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... . Крім того, підприємства малого бізнесу не можуть дозволити собі містити ... чному циклі рішення питання про кредитування клієнта займало в середньому 6 ... (склад, розташування, призначення, функціональні особливості і ін.), узгоджуються плани і проекти примі ...
 • Особливості банківського кредитування інноваційних проектів

  Доклад >> Банковское дело
  ... Доповідь на тему: Особливості банківського кредитування інноваційних проектів ... ї діяльності. Проте в Україні малий бізнес, зокрема інноваційно-активний, пор ... (стимулювання) банківського кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу, що допоможе подолати ...