Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело


РОЗДІЛ 2

ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

1.

Правова оцінка кредитної

угоди, на підставі якої

надається кредит

2.

Правова оцінка забезпечення:

-договір застави з позичальником

-договір застави з майновим поручителем

3.

Наявність застрахованого майна , яке є заставою, його правовий статус

ВИСНОВОК:

Дата

Підпис

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

1.

Чи відповідають дійсності дані, що наведені в анкеті позичальника

2.

Надійність забезпечення

кредиту

3.

Чи є реальним цільове призначення кредиту ?

ВИСНОВОК

Дата

Підпис

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ:

_______________________________________________________________________________________________

Дата________________________

Підпис начальника

кредитної служби_________________________

Додаток 7

А К Т

передачі майна у заклад

"_____"____________ 199_р. м. ________________

Громадянин (громадянка )_______________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися, представник (в подальшому – Заставодавець), __________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи і т.п.)

в особі ______________________________________________________ )

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і представник (в подальшому – Заставодержатель),__________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:

п/п

Найменува-ння майна

Одиниця виміру

Кількість

Характерис-тика

(опис)

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

2

3

за оціночною вартістю ______________________________________ гривень.

( цифрами і літерами )

Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя

_____________________________________________________________

(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)

Заставодержатель Заставодавець

_______________ _________________

(підпис) (підпис)

Додаток 8

ЖУРНАЛ

реєстрації кредитних договорів

№ п/п

Дата

та № Договору

П.І.Б пози

чаль-ника

Пред-мет дого- вору (на

які цілі)

Су-

ма дого вору

Про- цент-на став-ка

Форма надан-

ня креди-

ту (готів-кою, р/че-ком, перера-хуван-ням) , дата

Дата та і строк про-лон-гації

Да-та погашен-ня кре-ди-

ту

Фор-

ма забезпечення креди-тного зобов`-язання

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Похожие работы:

 • Проблеми та перспективи малого бізнесу

  Реферат >> Экономика
  ... ії виконавців. Всі ці особливості малого бізнесу апріорі визначають великий ... дсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу; відсутність внутрішн ... ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Аналіз стану малого підприємництва ...
 • Особливості кредитування населення на споживчі потреби

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... частку банківського бізнесу. Правекс-Банк проводить ломбардне кредитування з 2001 р., ... особи та представники підприємництва й малого бізнесу; і фізичні, і юридичні особи ... р. – №2 – 42 c. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб // Вісник НБУ ...
 • Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

  Реферат >> Международные отношения
  ... вських кредитів. Особливу увагу також приділено тим ... йних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми ... . Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінан­си України. - 2004. - № І. - ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... іальний кредит. Особливості кредитування у формі овердрафту. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування підприємств ... йному банку. 22. Особливості кредитування малого бізнесу. 23. Інвестиційне кредитування 24. Банківські ...
 • Споживче кредитування та його розвиток в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на ринку споживчого кредитування. Цей ринок, як і ринок кредитування малого бізнесу, характеризується великою ... ів та інвестицій, особливо в сфері кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечного та споживчого кредитування. З метою зниження ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... фондів у кредитуванні малого підприємництва обмежується деклараціями про сприяння малому бізнесові. Ним ... на основних проблемах малого бізнесу в Україні і розкрити особливості і перспективи розвитку малих підприємств. Закордонний ...
 • Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... робить рух між кредитором і позичальником, здобуває особливу якість прискорювати відтворювальний процес ... 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення ...
 • Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... теоретичні питання стосовно особливостей бухгалтерського обліку в ... лки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - ... – К.: Лібра, 2002. – 325 с. Лагутін В.Д. теорія і практика. – К., 2001. – 140 с. ...
 • Особливості проведення реінжинірингу

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... . Крім того, підприємства малого бізнесу не можуть дозволити собі містити ... чному циклі рішення питання про кредитування клієнта займало в середньому 6 ... (склад, розташування, призначення, функціональні особливості і ін.), узгоджуються плани і проекти примі ...
 • Особливості банківського кредитування інноваційних проектів

  Доклад >> Банковское дело
  ... Доповідь на тему: Особливості банківського кредитування інноваційних проектів ... ї діяльності. Проте в Україні малий бізнес, зокрема інноваційно-активний, пор ... (стимулювання) банківського кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу, що допоможе подолати ...