Главная >> Реферат >> Экономика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2


Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні 4

1.1 Сутність малого бізнесу. 4

1.2. Комерційні організації – суб'єкти малого бізнесу. 7

1.2.1. Повне товариство 7

1.2.2. Командитне товариство 8

1.2.3. Обмежене товариство 9

1.2.4. Акціонерне товариство 10

1.2.5.Приватне підприємство 11

1.3.Роль малого бізнесу в економіці 12

Розділ 2. Аналіз динаміки малого бізнесу в Україні 16

2.1 Становлення та розвиток МП в Україні 16

Основні показники розвитку малих підприємств в Україні 16

Структура кількості малих підприємств України за формами власності, % 17

Галузева структура малих підприємств України у 2000 році, % 20

2.2 Макроекономічні результати розвитку МП в Україні 25

2.2.1 Практика державного стимулювання розвитку МП 27

2.2.2 Податкові та фінансові чинники 30

2.3 Стратегії підтримки МП 34

Розділ 3.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 36

3.1 Проблеми розвитку МП в Україні 36

3.2Перспективи малого бізнесу в Україні 37

Висновки 41

Список літератури 42

Вступ

Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу (МП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

Проте дієвість заходів політики підтримки малого і середнього бізнесу виявилася недостатньою. Малі й середні підприємства в Україні продовжують стикатися з суттєвими перешкодами власному розвитку як на рівні державної політики, так і на рівні ринкового середовища. Зростання економічної активності у 2000-2001 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу. Можна стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки на всі складові економічної системи, поки що залишається серед визначальних завдань державної економічної стратегії.

Досвід розвитих країн показує, що малий бізнес грає дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічний ріст, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато економічних, соціальних і інших проблем. В всіх економічно розвитих країнах держава надає велику підтримку малому бізнесу, дієздатне населення усе більше і більше починає займатися малим підприємництвом.

Активний ріст малих підприємств у західних країнах почав відбуватися із середини 70-х років, початку 90-х років. На сьогоднішній день у найбільш розвитих країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США – де в дрібному підприємництві зайнято 53% усього населення, Японію – з її 71.7% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри говорять про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм говорить той факт, що на 1$ витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, чим великі підприємства, що дають життя лише 10% нових технологій, інші 90% упроваджують малі підприємства.

Нарешті, розвиток малого бізнесу необхідно тільки тому, що він дає життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому.

Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні

1.1 Сутність малого бізнесу.

Як показує світова і вітчизняна практика, основним показником, на основі якого підприємства (організації) відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є в першу чергу середня чисельність працівників, зайнятих на даний момент на підприємстві. Іноді під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана невеликою групою облич, чи підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними показниками, на основі яких суб'єкти господарської діяльності відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір капіталу, обсяг обороту (прибутку, доходу). Однак майже у всіх розвитих країнах першим критерієм віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу є чисельність працюючих. До малого бізнесу відносять, як правило, підприємства з числом зайнятих від 1 до 500, де:

Від 1 до 20 – ремісничі;

Від 20 до 100 – малі;

Від 100 до 500 – середні підприємства.

Але часто, у залежності від важливості малого бізнесу в економіці країни, він самостійно розділяється на різні групи. У ФРН, наприклад, офіційне визначення поняття малого підприємництва отсутствует, але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібного відносять фірми з числом зайнятих до 49 чоловік і щорічним оборотом міні 1 млн. марок. При цьому дрібні і середні підприємства – це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що беруть участь у виробництві, що цілком беруть на себе економічний ризик.

У Німеччині ж, існує чотири категорії віднесення підприємств до малого:

Від 20 до 49;

Від 50 до 99;

Від 100 до 199;

Від 200 до 499.

І для того, щоб фірму визнали малої, її річний оборот повинний складати від 3,5 до 11,5 млн.DM, а в США – 3-12 млн. $.

Ефективність малих підприємств у Німеччині трохи вище, ніж у США й у Японії. Тут на частку 12,3% великих підприємств і 34% зайнятих на них працівників приходиться тільки 52,6% національного доходу. Крім того, 2/3 робітників створюється за рахунок дрібного підприємництва. Тому число малих підприємств росте.

У Японії ж, до дрібних і середніх підприємств відносяться підприємства, що мають наступні показники:

Галузі, у яких функціонують підприємства

Статутний капітал,

Млн. ієн

Чисельність працюючих

Видобувна й обробна промисловість, будівництво

До 100

До 300

1

2

3

Оптова торгівля

До 30

До 100

Роздрібна торгівля й індустрія послуг

До 30

До 50

На розвиток малого бізнесу найбільший вплив роблять наступні фактори:

 • у розвитку засобів зв'язку відбувся стрибок;

 • розширення сфери послуг, що базується на малих підприємствах;

 • зменшення вартості і спрощення використання інформаційних систем;

 • підвищився загальноосвітній рівень людей з одночасним нагромадженням досвіду у великих компаніях;

 • сприяння малими фірмами рішенню питання про безробіття;

 • скорочення робочої зміни;

 • велика конкурентноспособность за рахунок менших витрат, зв'язаних зі зниженням накладних витрат і менших коливань заробітної плати.

В міру розвитку малого бізнесу утворяться різні форми організації приватних фірм. В даний час відомі три основні правові форми: одноособові, корпорації і партнерства.

Фірма, що знаходиться в одноособовому володінні найбільш проста форма для дрібного бізнесу. Звичайно для відкриття такого підприємства досить лише одержати ліцензію від місцевої влади і зареєструвати торгове ім'я. Ділові партнерства являють собою організацію з двох і більш облич, між якими полягає контракт на спільне володіння підприємством. Партнерства можуть бути повними й обмеженими. Третій тип – корпорації. Ця організаційна форма найбільш характерна для великого і середнього бізнесу, хоча їхнього загального числа всіх корпорацій, наприклад у США, 98% - невеликі сімейні фірми. І хоча формальне керування корпорацією повинне бути відділене від її володіння, нерідко бувають випадки, коли корпорацією володіє і керує один власник за допомогою підставних облич, що реально не вкладають у неї засобу і не беруть участь у керування нею.

Але малі підприємства, звичайно ж, як з'являються, так і розпадаються з багатьох причин. Наприклад, у германії в 1990 році більш 14500 малих підприємств зазнали невдачі, причому 40% їх вони проіснували не більш 5 років. Частка банкрутств підприємств малого бізнесу завжди вище, тому що, йдучи на ризик, підприємець вирішує досить складну проблему конкурентноспособности продукції, що випускається. Починаючому підприємцю на самому початку потрібно проводити свою роботу при більш високих витратах, чим підприємцю вже існуючої фірми. Початкова вартість ставить засновників фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв'язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств – це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы:

 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... М., Виленский А. Государственный и муниципальный заказ для малого бизнеса // Вопросы экономики. – М., 2001 ,-№ 4, - С. 100 - 110 ... , - № 5, - С. 127-130. Узун В. Эффективность крупного и малого бизнеса в сельском хозяйстве // Вопросы экономики. – М.,2005 ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  Малый бизнес 1. Понятие и значение малого бизнеса. Виды малых предприятий Роль малого бизнеса трудно переоценить: это та форма, в ... меньшинство, дают большую часть ВНП, малый бизнес хорош уже хотя бы потому ...
 • Малый бизнес, его роль и перспективы развития

  Курсовая работа >> Экономика
  ... производят предприятия малого бизнеса. Малый бизнес – сущность и его роль в экономике. Что такое малый бизнес. Как ... . Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. Самостоятельное существование малого бизнеса. Малый бизнес существует давно. Многие страны ...
 • Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... мест. Ежегодно сфера малого бизнеса производит 46% ВВП, предприятия малого бизнеса можно встретить практически ... отношений с российским производителем вообще и с малым бизнесом в частности. [19] Малое предпринимательство, учитывая его характерные ...
 • Малый бизнес в России

  Курсовая работа >> Экономика
  ... - основа сильных и слабых сторон малого бизнеса. Сегодня преимущества малого бизнеса по сравнению с другими секторами ... следствие - очень высокая криминализация малого бизнеса. Говоря о взаимоотношениях малого бизнеса и государства, можно заметить, что ...
 • Малый бизнес в экономике России: его роль и перспективы

  Курсовая работа >> Экономика
  ... качественно-количественные критерии определения малого бизнеса Рассмотрим определение «малое предпринимательство» - это ... кредитование и страхование субъектов малого предпринимательства; привлечение малого бизнеса к производству продукции и ...
 • Малый бизнес в современной модели рыночного хозяйствования

  Статья >> Экономика
  ... металлургический институт (государственный технологический университет). Малый бизнес – это особый тип институциональной организации ... сельского хозяйства, туристического бизнеса. Законодательное восстановление семейного малого бизнеса позволит решить ряд ...
 • Малый бизнес в пищевой промышленности России

  Реферат >> Экономика
  Малый бизнес в пищевой промышленности России Пищевая и ... предлагают большой ассортимент оборудования и для малого бизнеса в данной сфере. С их помощью ... ценам. К перспективным направлениям развития малого бизнеса в данной сфере можно отнести выработку ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Экономика
  ... малого бизнеса. 4 Эффективность функционирования малого бизнеса. 4 Структурные особенности развития малого бизнеса. 6 Региональные особенности функционирования малого бизнеса. 8 Проблемы становления малого бизнеса ...
 • Малый бизнес

  Реферат >> Менеджмент
  ... МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ. Законодательная и нормативная база поддержки малого бизнеса. Основные положения государственной политики в отношении малого бизнеса ... богатство. ВВЕДЕНИЕ. Малый бизнесбизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на ...