Главная >> Шпаргалка >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

1. Економічна сутність поняття «банк» та «комерційний банк»

Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах. Як правило, під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення до вкладів грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах поворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків і здійснення розрахунків. Банківські установи, на відміну від так званих "негрошових" кредитних установ, постійно створюють фінансові активи та керують їх переміщенням. Розкриваючи зміст поняття "банк", необхідно звернути увагу на триваючий процес гармонізації банківського законодавства, оскільки міжнародне співробітництво в галузі банківського регулювання передбачає наявність щонайменше двох механізмів його здійснення - інституційного та нормативного.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Від банків слід відрізняти фінансові установи - юридичні особи, які проводять одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів.

У широкому розумінні, комерційний банк – це будь-який банк, що функціонує на другому рівні банківської системи. Таке трактування комерційного банку характерне для української практики, в якій усі банки, крім центрального, називаються комерційними.

У вузькому розумінні комерційний банк – це банк, який виконує повний набір базових банківських операцій та єдиною метою має одержання максимального прибутку. Так, він характеризується у банківській практиці Німеччини, США та інших країн, у яких, поряд з групою комерційних банків, діє велика група інших банків другого рівня, що не є комерційними.

2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура

Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків: а) принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку; б) принцип універсальності, коли будь-які обмеження щодо діяльності банків на грошовому ринку знімаються. У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класифікуються за певними ознаками:

1. За формою власності:

· державні;

· приватні;

· кооперативні.

В Україні функціонують два державні банки: експортно-імпортний та ощадний. Решта банків є приватними і мають статус акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.

2. За масштабами операцій:

· роздрібні (акумулюють кошти численних клієнтів, невеликі за обсягом. При цьому потрібна розвинута інфраструктура); · оптові. Обслуговують незначну кількість великих клієнтів, а необхідні ресурси залучають на фінансовому ринку. 

3. За територіальним охопленням:

· міжнародні;

· регіональні;

· банки, що ведуть діяльність у національному масштабі

(колишні спеціалізовані банки).

4. За колом виконуваних операцій:

· спеціалізовані;

· універсальні.

Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні, банки споживчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клірингові) банки або палати). Універсальні банки виконують широкий спектр банківських операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. В Україні більшість банків універсальні, їм заборонено здійснювати діяльність лише в сфері торгівлі, матеріального виробництва і страхування. Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалізації банків.

5. За порядком формування статутного фонду комерційні банки поділяються на акціонерні товариства відкритого і закритого типу та пайові банки. Характерні ознаки цих господарських товариств регламентуються Законом України "Про господарські товариства" від 16.12.93. 6. За наявністю мережі філій або безфілійні.

Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового стану засновників та акціонерів (пайовиків), які набувають істотної участі у банку, встановлюються Законом «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Участниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації,

Банк мае повое і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку.

Банк мае печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.

Слово "банк" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

Статут банку складається з урахуванням положень Законів України «Про банки і банківську діяльність», "Про господарські товариства" та інших законів України.

Статут банку обов'язково має містити інформацію про:

1) найменування банку;

2) його місцезнаходження;

3) організаційно-правову форму;

4) види діяльності, які має намір здійснювати банк;

5) розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;

6) структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;

7) порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до глав 5 та 16 цього Закону;

8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;

9) розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;

10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

11) положення про аудиторську перевірку банку;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Похожие работы:

 • Банківська справа

  Реферат >> Банковское дело
  ... аудиту з дисципліни «Банківська справа» студента групи, курсу спец ... , постом міліції, обчислювальною й іншою технікою і так далі. Товариство ... Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика". М.1994р. Мороз А.Н. "Основи справи". Ки ...
 • Організація банківської справи

  Научная работа >> Банковское дело
  ... ій науковій роботі розглядаються теоретичні основи організації справи; види операцій, які використовують ... і тенденції розвитку системи України. Вивченню теоретичних аспектів справи присвятили сво ...
 • Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... -касових операцій, що визначають основу справи, до найновіших форм ... що передбачають високий рівень ведення справи; задоволення потреб суспільства ... 2004.– №4. – с. 77, 97. Вступ до справи / За ред. Савлука М.І. - К.: Лібра, ...
 • Історія світової банківської системи

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... і підприємства. 1. Історія розвитку справи Термін «банк» походить від італійського слова «банко» ... . проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 462 с. Основи справи / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В.В. Соляр, С.І. Маслов. – К.: 2005 ...
 • Становлення банківської системи

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... оприлюднення в січні 2001 року правовою основою діяльності в Україні був Закон "Про ... : “Издательство Либра”, 1994 г. Попович В.М. Правові основи справи та її захист від злочинних посягань // Ки ...
 • Банк як юридична особа

  Реферат >> Банковское дело
  ... їн. Інститут таємниці: Підручник. - 4-е вид. - К. : А.С.К., 2006. - 624с. Мороз А.Н. Основи справи. - К: ... Академія, 2005. - 412 с. Мочерний Степан В., Тришак Лідія С Банківська система ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... ін В.Д. – К.: ЦНЛ, 2004. – 215 с. Основи справи та управління кредитними ризиками ... ін В.Д. – К.: ЦНЛ, 2004. – 215 с. Основи справи та управління кредитними ризиками ... ій універсалізації справи, розвитку та розширенню кола ...
 • Банківська система Китаю

  Реферат >> Банковское дело
  ... Кафедра фінансів і справи Реферат На тему Банківська система Китаю Виконала ... розрахунково-касових операцій, що визначають основу справи, до новітніх форм ... останніх років у сфері справи Китай досяг значних успіхів: поступово ...
 • Основы менеджмента банковских услуг

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... - № 13. - с.25-42 Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: Навч. пос ... 2004. ─ 176с. Геєць О.В. Основи справи та управління кредитними ризиками ... . ─ 543 с Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теор ...
 • Основы деятельности коммерческого банка

  Реферат >> Банковское дело
  ... №36 від 29.012003 4. Банківська справа: Навчальній посібник./ За ред ... – 314с. 5. Прокопінко І. Ф., Ганін В. І. Основи справи: Навчальний посібник. – К: Центр навчально ... «Академія», 2001 – 320 с. 7. Банківська справа: Навчальній посібник./ За ред ...