Главная >> Реферат >> Схемотехника

1 2 3 4

Міністерство Освіти та Науки України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Радіофізичний факультет

Кафедра радіоелектроніки

КУРСОВА РОБОТА

З курсу: Цифрова схемотехніка

На тему

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Виконала: ст. гр. РБ-99-1

Дубіна О. Л.

Перевірив: ст. викл. каф. РЕ

Груздов В. Є.

Дніпропетровськ

2003

Реферат

Курсова робота: 25 стор., 3 табл., 16 рис., 5 літ. джерел.

ЕМІТЕРНО-ЗВЯЗАНА ЛОГІКА, ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, МАКЕТ, МІКРОСХЕМА.

В даній роботі надано основні теоретичні дані логічних елементів . Згідно з теорією розроблений макет дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки, а саме – дослідження мікросхеми, яка складається з двох логічних елементів 3АБО-НІ, за допомогою якої можна дослідити принцип роботи всіх інших типів логічних елементів. Також надані рекомендації та методичні вказівки щодо роботи зі розробленим макетом.

ЗМІСТ

Вступ 4

1.Основні теоретичні відомості 5

2.Робота приладу 12

3.Постановка задачі 18

4.Вибір схеми 19

5.Конструкція макету 20

6.Завдання для підготовки до роботи 22

7.Порядок виконання роботи 23

Висновки 24

Список використаних джерел 25

ВСТУП

В даний час у зв'язку з бурхливим розвитком науки і техніки широке застосування одержали схемотехнології, які активно застосовуються в інтегральних схемах. У даній роботі розглянута різні мікросхеми на емітерно-зв’язаній логіці, але досліджується саме мікросхема К137ЛЕ3 на логічних елементах.

 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Математичною основою цифрової електроніки й обчислювальної техніки є алгебра чи логіки булева алгебра (по імені англійського математика Джона Буля). У булевой алгебрі незалежні змінні чи аргументи (X) приймають тільки два значення: 0 чи 1. Залежні змінні чи функції (Y) також можуть приймати тільки одне з двох значень: 0 чи 1. Функція алгебри логіки (ФАЛ) представляється у вигляді:

Y = F (X1; X2; X3 ... XN ).

Дана форма завдання ФАЛ називається алгебраїчної.

Основними логічними функціями є:

- логічне заперечення (інверсія)

Y = ;

- логічне додавання (диз’юнкція)

Y = X1 + X2 чи Y = X1 V X2 ;

- логічне множення (конь’юнкція)

Y = X1 X2 чи Y = X1 X2 .

До більш складних функцій алгебри логіки відносяться:

- функція рівнозначності (еквівалентності)

Y = X1 X2 + чи Y = X1 ~ X2 ;

- функція нерівнозначності (додавання по модулі два)

Y = X1 + X2 чи Y = X1 X2 ;

- функція Пірса (логічне додавання з запереченням)

Y = ;

- функція Шеффера (логічне множення з запереченням)

Y = ;

Логічний елемент – це електронний пристрій, що реалізує одну з логічних операцій. Логічні елементи являють собою електронні пристрої, у яких оброблювана інформація закодована у вигляді двійкових чисел, відображуваних напругою (сигналом) високого і низького рівня. Термін «логічні» прийшов в електроніку з алгебри логіки, що оперує зі змінними величинами і їхніми функціями, що можуть приймати тільки два значення: «істинно» чи «хибно». Для позначення чи істинності хибності висловлень використовують відповідно символи 1 чи 0. Кожна логічна перемінна може приймати тільки одне значення: 1 чи 0. Ці двійкові змінні і функції від них називаються логічними змінними і логічними функціями. Пристрою, що реалізують логічні функції, називаються логічними чи цифровими пристроями.

На рис. 1 - 10 представлені логічні елементи, що реалізують розглянені вище функції. Там же представлені так називані таблиці чи станів таблиці істинності, що описують відповідні логічні функції в двійковому коді у виді станів вхідних і вихідних перемінних. Таблиця істинності є також табличним способом завдання ФАЛ.

На рис.1 представлений елемент “НІ”, що реалізує функцію логічного заперечення Y = .

Рис. 1. Елемент НІ

Елемент “АБО” (рис.2) і елемент “І” (рис.3) реалізують функції логічного додавання і логічного множення відповідно.

Рис. 2. Елемент АБО.

Рис. 3. Елемент І

Функції Пірса і функції Шеффера реалізуються за допомогою елементів “АБО-НІ” і “І-НІ”, представлених на рис.4 і рис. 5 відповідно.

Рис. 4. Елемент АБО-НІ.

Рис. 5. Елемент І-НІ.

Елемент Пірса можна представити у виді послідовного з'єднання елемента “АБО” і елемента “НІ” (рис.6), а елемент Шеффера - у виді послідовного з'єднання елемента “І” і елемента “НІ” (рис.7).

На рисунку 8 і 9 представлені елементи “ Що виключає Або” і “ Що виключає АБО-НІ”, що реалізують функції нерівнозначності і нерівнозначності з запереченням відповідно.

Рис. 8. Елемент, що виключає АБО.

Рис. 9. Елемент, що виключає АБО-НІ.

Логічні елементи, що реалізують операції кон’юнкції, диз’юнкції, функції Пірса і Шеффера, можуть бути, у загальному випадку, n - входові. Так, наприклад, логічний елемент із трьома входами, що реалізує функцію Пірса, має вид, представлений на рис.10.

1 2 3 4

Похожие работы:

 • Теоретичні основи теплотехніки

  Учебное пособие >> Промышленность, производство
  ... ки, його фізична суть ... - КОМПЮ’ТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ (включає ... сть і-го елементу; Мі, - маса і-го елементу. Тоді ... ія е0 із встановленням рівності хімічних потенціал ... іки Розглян емо оборотний ... математичною моделлю цілого класу явищ. ...
 • Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... є тексти наведених п’єс як літературних творів. Предмет ... був створений з елементів Всесвіту. ... драматургії зв'язане ... в сейсмічних зонах ... Пуританська громада емігрувала зі ... ніж ті «лихі терни», що виросли між людей ... що розв'язує багато ...
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка

  Учебное пособие >> Коммуникации и связь
  ... ідження показують, що при нагріві від 20 до 60° ... типу ТЛНС, РТЛ і РЕТЛ Логічні ІМС з зв'язками Література 1. Логічні ІМС типу ... . 11.8. Схема типу ТЛНС Не дивлячись на певні переваги (простота ... ів керування. Магістраль адрес. Вона ...
 • Методичне забезпечення занять шкільного радіотехнічного гуртка

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... РОБОТА №1 Тема. роботи елементів Мета роботи: ... функції алгебри . елементів, що працюють ... зворотніми зв'язками на елементах DD1.3, ... потужності. Це два повторювачі, з'єднані ... гуртка зобов'язує особливо ретельно ...
 • Комп’ютерна електроніка

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... , яка займається фізичних процесів, що ... є рівняння: 0,9Uж=; ; Після ... паралельно до Rб включається конденсатор. Такі схеми називаються резистивно-ємнісна транзисторна логіка ... підвищення навантажувальної здатності (збільшення цього параметру N) вихідні каскади елемент ...
 • Історія України. Соціально-політичні аспекти

  Книга >> История
  ... еміграції. Початок еміграц ... духовенства. Літерні тавра ... Його курс включав логіку, фізику ... зв’язку з розгортанням з термоядерного синтезу. У нерозривному зв’язку з діяльністю академічних науково-досл ... іки розв’язав питання ... себе нові елементи. У сучасних ...
 • Творчість українських поетів

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... дхід у ліс" - елемент обряду посвяти (ініціації), ... київського воєводи Гільду від нападу нічних ... дикий терн та ... еміграції в Австралії. ” До неї увійшли ... щiльно пов'язана з майстерним володiнням т. зв. "павзником" ... злетом "несмілого" білого метелика (ві ...
 • Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... була нерозривно з ... - термоелектронна емісія). Він ... чних ядерної фізики і т.д. У 1950 р. в Інституті точної механіки й обчислювальної техніки ... родоначальником цілого сімейства ... з і ... оптико-електронні елементи. Для оптичних ...
 • Теорія фольклору

  Реферат >> Культурология
  ... ’язаної з повторенням певних змістових елементів. ... Там, куди еміграція відбувалася ... Р. Фьорса: коли елементи структури зв’язані між собою ... ло два терни дрібнесеньких ... і та образності цієї випливає її метафоричність ... кожного символу ...
 • Декоративно-прикладне мистецтво

  Курсовая работа >> Культура и искусство
  ... бісеру, емалі, а також ... ін. У матеріально ... чних засобів вишивання. Дослідники неодноразово звертали увагу на багатство візерунків мережок Ки ... Суходіл, Тернівка, ... якого два ... лого за його характерною, але разом з тим простою частиною, елементом ...