Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28

1

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківських інвестицій

Спеціальність 8105 „Банківська справа"

Магістерська програма “Фінансування інвестиційних проектів"

Заочна форма навчання

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему "МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ"

Робота допущена до захисту в ДЕК

Завідувач кафедри к. е. н., доцент

Науковий керівник к. е. н., доцент

Рецензент

Київ 2010

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади проектного фінансування

1.1 Проектне фінансування як форма реалізації інвестиційної діяльності

1.2 Етапи реалізації процесу проектного фінансування

1.3 Роль банку в процесі проектного фінансування

Розділ ІІ. Реалізація процесу проектного фінансування в Україні

2.1 Макроекономічний аналіз ймовірних джерел проектного фінансування в Україні на фоні світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.

2.2 Аналіз впливу законодавчо-нормативного регулювання на створення джерел проектного фінансування в Україні

Розділ ІІІ. Перспективи розвитку проектного фінансування

3.1 Методи проектного фінансування в іноземній практиці

3.2 Принципи зменшення ризиків проектного фінансування в кризисний період

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що проектне фінансування - це такий тип боргового фінансування, при якому сам проект є єдиним або основним способом обслуговування боргових зобов'язань, як правило, без залучення додаткових фінансових джерел. Проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення реальності отримання запланованого грошового потоку за проектом. Воно досягається шляхом виявлення і розподілу всього комплексу пов'язаних з проектом ризиків між всіма учасниками проекту.

Хоча традиційному розумінню проектного фінансування відповідає небагато випадків, цей термін часто використовується у більш широкому значенні, що охоплює всі випадки кредитування проектів, масштаб яких досить великий у порівнянні з діяльністю пози-чальника, а сума кредиту не може бути забезпеченою заставним майном.

Теоретичні засади планування та реалізації інвестиційних проектів, вплив при цьому різноманітних ризиків, методи та шляхи їх мінімізації досліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема: О.Д. Вовчак, Г.О. Бардиш, В.В. Жуков, Г.М. Тарасюк, В.В. Лук'янова, Т.В. Головач, М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар, І.П. Мойсеєнко, А.П. Дука, А.В. Череп, В.Г. Федоренко, Г.В. Козачен-ко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс та ін.

Практична реалізація проектного фінансування конкретного інвестицій-ного проекту у кожному випадку заснована як на типовому алгоритмі залу-чення коштів, так і особливому розрахунку оптимізації джерел залучення коштів на базі їх вартості та дисконтованої ефективності генерації потоків прибутку проекту.

Об'єкт дослідження: бізнес-план інвестиційного проекту створення міні-гольф клубу в ЗАТ з ІІ "Одеса гольф".

Предмет дослідження: Економічні відносини інвесторів та проектної команди по реалізації інвестиційного проекту, основаного на проектному фінансуванні.

Мета магістерської дипломної роботи: Оптимізація проектного фінансування інвестиційного проекту на базі сполучення джерел фінансування з різними ставками дисконтованої вартості коштів для отримання максимальних рівней прибуткової ефективності та окупності проекту.

Для досягнення мети в магістерській дипломній роботі вирішені наступні завдання:

У першому розділі розглянуті питання теоретичних засад проектного фінансування:

визначена сутність та особливості проектного фінансування;

досліджені етапи та форми проектного фінансування, а також ступень участі банків у проектному фінансуванні.

У другому розділі розглянуті питання реалізації процесу проектного фінансування:

проведений макроекономічний аналіз джерел проектного фінансу-вання в Україні на фоні світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр;

здійснена оцінка впливу законодавчо-нормативної бази на формування джерел проектного фінансування в Україні;

проведений практичний аналіз технологій та ефективності варіантів проектного фінансування бізнес-плану створення міні-гольф клубу в ЗАТ з ІІ “Одеса-Гольф”.

У третьому розділі розглянуті питання перспектив розвитку проектного фінансування в Україні:

узагальнений досвід методів проектного фінансування в іноземній практиці;

запропоновані та обґрунтовані принципи зменшення ризиків проектного фінансування в сучасних умовах наслідків світової фінансової кризи.

Методами дипломного дослідження були - історичний аналіз, структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, проектний аналіз та програмно-імітаційна оптимізація варіантів проектного фінансування.

Магістерська дипломна робота виконана на матеріалах звітів про діяльність проектної команди створюваного ЗАТ з іноземними інвестиціями "Одеса-гольф" у 2009 році.

Практична цінність отриманих результатів магістерського дипломного дослідження полягає в тому, що на основі проведеного комплексу оптимізації варіантів проектного фінансування доведено, що найкращі характеристики реалізуються при застосуванні варіанту змішаного проектного фінансування, заснованого на часткових прямих інвестиціях в статутний капітал гольф-клубу та частковому проектному банківському кредитуванні проекту, що дозволяє досягнути інвестиційно привабливого рівня дисконтованої внутрішньої ставки доходності проекту 36,1% при найбільшому рівні страхового запасу в 19,9% на ризики реалізації проекту.

Розділ І. Теоретичні засади проектного фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28

Похожие работы:

 • Проектне планування

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... і отримали широке розповсюдження такі методи та інструменти фінансування інвестиційних проектів, як ... іщення фінансування з обмеженим регресом та фінансування під державні гарантії. Класичним прикладом використання проектного фінансування (з обмеженим ...
 • Методи збуту продукції промисловим підприємством

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... Характеристика підприємства. 2.2 Методи збуту продукції промисловим підприємством ... ійних проектів у рамках проектного фінансування. Щодо правового забезпечення проведення ... рекламна компанія й ціни конкурентів. Методи спостереження: Польове (у реальних умовах) ...
 • Організація проектного аналізу господарської діяльності ВАТ "Бердичівський пивоварний завод"

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... таких заходів можуть відноситись удосконалення методів керівництва і підвищення квал ... і банківських фахівців із проектного організувати службу маркетингу із підпорядкуванням ... до поточної, використовуючи звичайний метод NPV. Аналогічно, реальна ...
 • Методи й інструменти управління ризиками проекту

  Реферат >> Менеджмент
  ... Інструменти управління проектними ризиками Кожний метод управління проектними ризиками є сукупністю ... страхування як методу управління проектними ризиками розглянемо методи страхування ризиків, ... ризику банк — оператор фінансування формує банківський консорці ...
 • Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... фінансової діяльності – інвестування, управління активами та грошовими ... нні папери. Основними формами дебіторської заборгованості, використовуваними ... рівень проектного ризику. III. Метод імітаційного моделювання (метод Монте- ...
 • Проектне фінансове планування

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... та . У фінансовому плануванні використовується балансовий метод. Його ... 12. Цільове фінансування і надходження з бюджету 13. Цільове фінансування і надходження з позабюджетних ... дведено термін дії виходу на проектну потужність і тому економія ...
 • Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ії залежить від стадії розробки проектної документації та технічної ... методу полягає в наступному. При наявності документації і плану фінансування ... вельно-монтажних робіт, непередбачених у проектній документації, оплата простоїв, ...
 • Методичка для дипломников

  Дипломная работа >> Экономика
  ... фінансового плану і вибір стратегії фінансування. У фінансовому плані, складеному по результатам ... розповсюдження продукту; -ціноутворення; -реклама; -методи стимулювання продажу; -організація пі ... устаткування (по базовому або проектному варіанту) в розрахунок ...
 • Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо. 2) Соціально-психологічні методи ... -спеціалізовані ланки – проектні групи. Проектні групи утворюються зі спеціал ... середовища. До матричною включають проектну структуру. Вона максимально оріє ...
 • Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

  Реферат >> Банковское дело
  ... завдання його статистичного вивчення 4 2. Методи статистичного аналізу показників кредитних ... івельних, науково-дослідних і робіт, а також ... короткострокових позичок як джерела фінансування довгострокових вкладень; низькі значення ...