Главная >> Дипломная работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему :

КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ”АВАЛЬ” ”

Київ 2006

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота на тему: “Кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль” складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сто-рінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік вико-ристаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБАваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з креди-тування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

  • провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

  • запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

За результатами дослідження сформульовані наступні результати, які мають практичну цінність:

- виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- проведене класифікаційне структурування основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- апробована методика та проведене рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів);

Одержані результати можуть бути використані для чіткої алгоритмізації розподілу кредитних ресурсів комерційного банку в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 – 2006. Рік захисту роботи – 2006

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1 Сутність кредиту як економічної категорії

1.2 Особливості процесу кредитування населення в комерційному банку

1.3 Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ”

2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль”

2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” сегменті кредитування населення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36

Похожие работы: