Главная >> Реферат >> Банковское дело

1 2 3 4 5

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………2

1.Фінанси і грошово-кредитна політика………………………………..3

2.Механізми грошово-кредитної політики……………………………..5

2.1Операції на відкритому ринку…………………………………..6

2.2Управління обов’язковими резервами…………………………10

2.3Регулювання облікової ставки та банківського відсотка……..11

3.Дієвість монетарної політики…………………………………………14

4.Грошово-кредитна політика в Україні завдання, перспективи, проблеми…………………………………………………………………16

Висновок…………………………………………………………………25

Список літератури……………………………………………………….26

Вступ

За 10 років незалежності в с сфері економіці України відбулося багато реформ.Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впрвадженим грошово-кредитній, бюджетно-податковій і соціальній політикам. Всі вони мають під собою значну теоретичну базу, практику застосувань в інших країнах і, як наслідок, багато шляхів впрвадження. Ось тільки який шлях обрала Україна?

Саме на ці питання я і намагалась дати відповідь в своїй роботі. Маючи порівняно великий об’єм інформації про створення і ефективне функціонування банківських систем і їх ролі в грошово-кредитній політиці інших країн цікаво порівнювати з ситуацією в Україні. Синтез наукових надбань світової теоретичної думки з узагальненням новітньої господарської практики країн Заходу, а також процесів, що характеризують становлення ринкових структур, зокрема грошових і валютних відносин у перехідній економіці посткомуністичних країн до яких відноситься і Україна. Тобто я намагалась з’ясувати аспект побудови системи грошових відносин в Україні.

Звичайно становлення нової банківської системи повинно спиратись на власну законодавчу базу, яку я враховувала і використовувала в данній робрті (стаття 99 Конституції України, Закон України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, проект Закону України “Про державний бюджет України на 2002 рік”, прогнозни макроекономічних та фіскальних параметрів 2001, 2002 років та інші.) Цікаво порівнювати стан грошової системи на перших етапах незалежності з грошово-кредитною політикою на 2002 рік.Спочатку (1991-1994 рр.) в зв’язку з постійним адміністративним втручанням органів законодавчої та виконавчої влади в процес регулювання грошово-кредитних відносин монетарної політики практично не було, а окремі заходи управління грошовим ринком не могли зупинити різке зростання цін, скорочення виробництва, зростання виробництва та інші негативні наслідки, властиві економіці України в цей період. Головним завданням на 2002 рік стає, з одного боку, контролювання темпів інфляції, з іншого - створення монетарних передумов для підтримання процесів економічного зростання. Тобто, якщо добре вивчити, знати наслідники і принципи функціонування основних механізмів грошово-кредитної політики то можно побудувати ефективну банківську систему дле піднесення економіки країни. Цим і була мені цікава данна тема.

Фінанси і грошово-кредитна політика

Фінанси є важливою складовою економічної системи, засобом функціонування та розвитку останньої.Теорія фінансів не має єдиного погляду на визначення їх ролі в економічній системі держави. Більшість економістів радянської доби трактувало фінанси звужено як засіб розподілу та перерозподілу ВВП у процесі відтворення. Зарубіжна наука розглядає фінанси досить широко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками. Фінанси постають як категорія, що випливає з об’єктивних економічних процесів і є невід’ємною частиною ринкової економіки.

У перехідний період реформування економіки фінанси є важливою сполучною ланкою між макроекономічними показниками і конкретним використанням фондів фінансових ресурсів на розвиток економіки та підвищення соціального добробуту. Форми і методи такого використання потребують постійного удосконалення в напрямах залучення фінансових ресурсів до інвестиційної сфери, запровадження ефективного витрачання коштів бюджету з посиленням його регулюючої ролі, дотримання фінансової дисципліни, оздоровлення фінансового становища в державі та зміцнення грошового обігу через ліквідацію взаємозаліків і бартеризації розрахунків, удосконалення податкової системи та ін. Певна річ, що на перших етапах становлення фондового ринку, гарантом якого виступала держава, цінні папери могли розраховувати на більш високий ступінь довіри населення та юридичних осіб, аніж фондові активи приватних емітентів. Зазначимо, що саме за такою схемою здійснювався процес становлення ринку цінних паперів в Угорщині, де першим кроком стала емісія 1988 р. скарбничих векселів. З середини 1990 р. розпочав випуск власних векселів Національний банк Польщі, фактично започаткувавши цим національний фондовий ринок.[6]

Інституціоналізм політики, що її проводить держава у сфері грошового обігу та кредитних відносин, зумовлює її загальну підпорядкованість макроекономічному завданню – забезпечення вирішення триєдиної мети: збалансувати економічний розвиток, забезпечити оптимальну зайнятість і стримати інфляцію. Тобто як одна з найважливіших структурних ланок державного регулювання макроекономічними процесами, грошово-кредитна політика спрямовується на реалізацію їх головних завдань.[4]

Суб’єктом грошово-кредитної політики виступає держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи – Центральний банк і відповідні урядові структури – міністерства фінансів чи скарбниці, органи нагляду задіяльністю банківі контролю за грошовим обігом, інституції зі страхування депозитів. а також інші установи.

Створення ринкової економіки вимагає переходу до економічних методів управління. Їх важливою складовою є фінансово-кредитні важелі. Ринкова модель економіки передбачає створення розвинутих фінансових ринків. Значно посилюється роль банків, що потребує зміцнення банківської системи та створення ефективного механізму грошово-кредитного регулювання. Узгоджене проведення грошово-кредитної та податкової політик робить ще більш ефективним їх використання як регуляторів у реалізації економічної політики.

В умовах ринкової економіки грошово-кредитна політика постає важливим чинником досягнення економічної стабільності. Регулюючу функцію грошово-кредитна політика виконує шляхом зміни грошової пропорції та використання різних монетарних інструментів.

Механізми грошово-кредитної політики

Можливість ефективної реалізації основних завдань, аргументованих монетарною політикою, визначається напрацьованим інструментарієм управління грошовим обігом і кредитного регулювання. Теорія та практика відрізняють дві групи інструментів, за допомогою яких здійснюється необхідний комплекс заходів в реалізації головних цілей монетарної політики. Йдеться про інструменти прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу.

До найважливіших засобів першої групи можна віднести :

- механізм готівкової емісії;

- встановлення “стелі” кредиту Центрального банку, що надається урядові та банківським установам;

- пряме регулювання позичкових операцій банків, визначення маржі, стелі на вартість кредитних ресурсів.[1]

Застосування методів прямого регулювання обсягів і структури грошового обігу має найбільше поширення у країнах з перехідною економікою, де механізми опосередненого впливу на способи реалізації монетарної політики ще не набули достатньої зрілості. Зауважемо, що при тривалому застосуванні інструментів прямого впливу на основні параметри грошового обігу їхня дієвість знижується.[6]

Система опосередненого регулювання грошового обігу є елементом економічних методів державного управління. Вона охоплює три класичні за змістом механізми монетарної політики. Це, по-перше, здійснення операцій на відкритому ринку; по-друге, регулювання норми банківських резервів; по-третє, регулювання облікової ставки відсотка на позики, що надаються Центральним банком. Кожен із зазначених механізмів має набір власних інструментів, формування і вдосконалення яких здійснюється десятиріччями.

На початкових етапах реформування перехідних економік, засоби фіскальної та монетарної політики виявляються не дуже ефективними, пріоритетне значення мають адміністративні засоби дерегулювання економіки та інституційна реформа. Але поступово із реформуванням економіки масштаби державного втручання зменшуються, збільшується роль ринкових механізмів, залишаючи фіскальну та монетарну політику головними важелями регулювання економіки держави.

Операції на відкритому ринку

1 2 3 4 5

Похожие работы:

 • Роль банків у створенні грошей

  Реферат >> Банковское дело
  ... ється роль банків, що потребує зміцнення банківської системи та створення ефективного ... резерву, Центральний банк безпосередньо впливає на пропозицію грошей та банківського кредиту. ... динаміку прибутковості комерційних банків. Гроші, що знаходяться на резервних ...
 • Роль банків у міжнародних розрахунках

  Контрольная работа >> Международные отношения
  ... ізації та визначення місця і ролі банків у цьому процесі є дуже актуальним ... , котрий визнає у ньому одержання грошей і зобов’язання повернути їх з ... сфері є скасування заборони на створення в Україні філій іноземних банків. Слід зазначити, фінансово потужним ...
 • Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

  Реферат >> Остальные работы
  Походження грошей. Роль держави у створення грошей. Ще в літописах часу Аристотеля згадується про гроші. Але досл ... гр. ринку: страхування банк. ризиків та банк. депозитів; створення внутрібанк. резервів для покриття ...
 • Гроши /Укр./

  Шпаргалка >> Экономика
  ... є згортання грошових відносин і зменшення ролі грошей в економіці. Реальні причини: широка ... фінансових посередників (класичний приклад - банк (механізм дії). Опосередковане фінансування ... ів емісійна- випливає із функції створення грошей для обігу 4. Форми та ...
 • Банківські операції

  Учебное пособие >> Банковское дело
  ... визначальну роль у процесі створення та майбутньої діяльності банку. Тож власний капітал – грошов ... ідного банківського (віртуального регіону. Розрахунковий банк (агент із розрахунків) - банк, який ...
 • Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... гроші виконують головним чином роль засобу платежу, то в банківській діяльності самі гроші виступають у рол ... та середніх банків і фінансову підтримку малих банків і створення на їх основі “муніципальних банків” з метою ...
 • Банківська система України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... зміщувати акценти у підвищенні ролі процентних ставок у регулюванні грошово- ... реального часу доставити грошові кошти від платника до одержувача. Грошові розрахунки зді ... ії кількісної структури банків, створення спеціальних банківських установ, об`єднань ...
 • Банк як елемент економічної системи

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... економіки. Саме банківська система повинна відіграти важливу роль у створенні оптимального середовища ... ітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками ...
 • Банківська система та пропозиція грошей

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... ; - функцію створення грошей й регулювання грошової маси, котра полягає до того, що банківська ... їни. – 1999 - № 9, з. 60-62 3. О.Д. Вовчак. Роль банків в економіці України. Фінанси Укра ...
 • Банк Англии

  Реферат >> Банковское дело
  ... створений комітет Палати Общин, із метою пошуку способів одержання грошей для ... хід економічних процесів. У цій своїй ролі Банк Англії виступає, спираючись головним чином ... на ринок банківських послуг. Створення банку регулюється банківським законодавством. ...