Работы в категории - Управление • Тип: Реферат

  Кадровая стратегия (2)

  Управление персоналом – отнюдь не новая наука, но вместе с тем в нашей стране ей пока не уделяется должного внимания. Впрочем, это не удивительно – управление персоналом организации – отрасль все-таки стратегического, а не оперативного
 • Тип: Реферат

  Кадрове діловодство

  Документи закріплюють виробничі відносини, як усередині підприємства, так і з іншими організаціями і нерідко є письмовим доказом при виникненні майнових, трудових і інших суперечок, розглянутих цивільними, арбітражними і третейськими судами
 • Тип: Реферат

  Кадрове діловодство 2

  Для того щоб в умовах, що спостерігаються в Україні сьогодні, організація вижила, потрібно в першу чергу провести аналіз справжньої діяльності організації, розробити методики необхідних змін усередині неї, визначити реальні цілі і напрямки, у яких вона буде працювати, створити згуртовану групу людей і т д
 • Тип: Реферат

  Компьютерные технологии в строительстве

  Первые попытки использовать вычислительную технику для автоматизации бухгалтерского учёта в нашей стране были сделаны около четверти века назад Однако до настоящего времени качественных сдвигов в этой области не ощущается Сейчас большие и основные надежды связывают с внедрением персональных компьютеров (ПК)
 • Тип: Реферат

  Конгресс США и его роль в управлении государством

  В системе правовых ценностей высшей формой выражения, организации и защиты свободы людей является закон В законах государство устанавливает общеобязательные правила поведения, которые должны максимально учитывать объективные потребности общественного развития на началах равенства и справедливости Именно поэтому закон обладает высшей юридической силой Все другие правовые акты должны соответствовать закону Законы регулируют наиболее важные, стержневые стороны общественной жизни Подзаконные акты, тем более ведомственные, при необходимости могут лишь конкретизировать некоторые положения законов Но
 • Тип: Реферат

  Конкурсное производство при банкротстве

  Вторым менее важным аргументом исследования является неэффективность системы управления российских предприятий, которая прежде всего обусловливается: отсутствием стратегии в деятельности предприятий и организаций, недостаточным знанием конъюнктуры рынка; отсутствием трудовой мотивации работников, неэффективностью финансового менеджмента и управления, издержками производства
 • Тип: Реферат

  Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

  Я позволю себе начать с парадоксального заявления: с моей точки зрения, право на информацию – это наименее охотно востребуемое нашими гражданами право в сегодняшних условиях и обстоятельствах, в отличие, например, от права на свободное передвижение Главная угроза для всех нас состоит в чрезвычайно низком уровне понимания всеми нами важности того, что происходит вокруг, в каком мире мы живем, что происходит на соседней улице, и что делает наше руководство для решения социальных проблем и проблем повышения уровня жизни населения
 • Тип: Реферат

  Культура управленческого труда

  Отношения “начальник – подчинённый”, имеющие место в любой организации, существовали ещё с незапамятных времён Однако лишь к середине 20 века им стало уделяться должное внимание, как внутри предприятий, так и со стороны учёных, исследующих трудовые процессы
 • Тип: Реферат

  Матераільна відповідальність працівників

  Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався
 • Тип: Реферат

  Менеджериальный подход к государственному управлению

  Третье тысячелетие бросает вызов государственному управлению – его структуры должны наращивать свою конкурентоспособность и эффективность, одновременно демонстрируя высокий профессионализм и строго следуя законности Достичь заметных результатов в государственной сфере можно только при современной подготовке руководящих кадров, при сознательной модернизации руководства на всех уровнях
 • Тип: Реферат

  Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

  В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазя­юють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, прове­денню комерційних операцій і інвестицій Довірчість цих відносин повинна під­кріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію Вірогідність інформації підтверджується незалежним ау­дитором
 • Тип: Реферат

  Методы управления персоналом (4)

  Управление персоналом на предприятии – это вид деятельности, который позволяет реализовывать, обобщить широкий спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям, учет личного фактора в построении системы управлений персоналом предприятия Укрупнено можно выделить три фактора оказывающих воздействие на людей на предприятии
 • Тип: Реферат

  Мотивация в управлении

  Проблемы мотивации работников предприятий любых форм собственности, всегда были и остаются по сей день наиболее актуальными независимо от общественно-политического строя, который функционирует в отдельно взятой стране и всего мирового сообщества в целом, так как от четко разработанных систем мотивации зависит не только социальная и творческая активность работников, но и конечные результаты предприятий в их многогранной социально-экономической деятельности и, особенно, в области внедрения в производство инновационных процессов, мероприятий научно-технического прогресса
 • Тип: Реферат

  Нормативно-методическая база

  НМБ – это совокупность законов, нормативно правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих работу службы делопроизводства, ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и др
 • Тип: Реферат

  Организационные основы муниципального управления (1)

  Конституция Российской Федерации закрепляет местное самоуправление как важнейший элемент основ конституционного строя, как самостоятельную форму осуществления народом принадлежащей ему власти Причем законодательная планка российского местного самоуправления максимально поднята до эталона стран развитой демократии Однако понадобится значительное время, средства, чтобы в полной мере воплотить в жизнь конституционные принципы местного самоуправления