Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Доклад

  Государственный пожарный надзор

  · приостанавливать работу при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и (или) угрозу безопасности людей, если это не влечет за собой прекращения функционирования здания (сооружения) или производства в целом;
 • Тип: Дипломная работа

  Готельні системи безпеки

  Актуальність теми дослідження полягає в тому, що головним принципом готельних систем безпеки є забезпечення комфорту гостей Саме тому готельні системи безпеки, як правило, значно відрізняються від звичайних, що застосовуються в офісах і на підприємствах Система безпеки в готелі враховує багато компонентів Це і люди (служба охорони), і замки в номерах та інших приміщеннях, і сейфи, якими можуть користуватися гості Багато хто вважає також необхідним заходом – встановлення системи відеоспостереження, хоча це інколи викликає незадоволення клієнтів Під час відпочинку люди найменше думають про свою
 • Тип: Реферат

  Гражданская оборона Российской Федерации

  Новый этап развития гражданской обороны РФ связан с 1993 годом, когда Президентом Российской Федерации был подписан указ, регулирующий назревшие проблемы в данной области Указ Президента РФ “О Гражданской обороне” подтвердил ее необходимость и значимость как составной части общей системы национальной безопасности, как элемента стратегического оборонного потенциала страны В развитие указа Президента РФ, Правительство РФ приняло специальное постановление, где были решены задачи:
 • Тип: Реферат

  Гражданская оборона: история, современность, перспективы

  Впервые возможность дезорганизации тыла появилась в годы мировой войны 1914 —1918 гг , когда в ходе военных действий нашла применение боевая авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в тылу противника Это обстоятельство вызвало необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и промышленных предприятий от нападения с воздуха и быструю ликвидацию последствий авиационных налетов, стало привлекаться население Это привело к
 • Тип: Реферат

  Грозит ли нам "закат звезды"?

  Знаменитое стихотворение Ф И Тютчева особенно актуально для нашего времени, ибо ныне мир стоит перед выбором, по какому пути развиваться (и развиваться ли) дальше Бурные периоды в истории часто связаны с появлением идей, овладевающих широкими массами и отвечающими как состоянию их умов, так и экономической ситуации В начале нашей эры такой идеей было христианство, в XVIII в - просветительство, в XIX в - марксизм, в XX в - коммунизм, с одной стороны, и либерализм - с другой Сейчас общество испытывает явный недостаток таких глобальных идей В марксизме уже разочаровались Либерализм, популярный н
 • Тип: Реферат

  Громадське харчування

  Наряду з загальним розподілом праці і подальшим розвитком продуктивних сил виникла необхідність обособлення виробництва окремих продуктів, окремих частин або деталей продукту, обособлення окремих операцій Частковий розподіл суспільної праці, що виявилося в утворенні різноманітних спеціалізованих галузей промисловості, дозволив широко використати техніку і нові засоби організації і технології виробництва, що сприяло зростанню продуктивності праці в суспільстві
 • Тип: Реферат

  Дія іонізуючого випромінення на організм людини

  Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існу­вання Землі, воно розповсюджується в космічному просторі Природними джерелами іонізуючих випромінювань є косміч­ні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в зем­ній корі
 • Тип: Реферат

  Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

  Наприклад, у моряків, що несуть службу на кораблях, досить часто спостерігається пригнічений настрій та головні болі Першим дослідником цього явища був лікар Павло Іванович Іжевський, який, до речі, був досить близьким знайомим винахідника радіо Олександра Степановича Попова
 • Тип: Реферат

  Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

  Людина стикається з дією електричного поля не лише маючи професію, пов’язану з роботою з електрикою чи певним специфічним обладнанням Електричні поля в буквальному сенсі цього слова оточують людину у повсякденному житті, як на робочому місці, так і вдома, на вулиці тощо Це пов’язано зі специфікою сучасного життя: електроприлади є необхідною його складовою і використовуються у всіх його сферах А кожен електроприлад є джерелом електричного поля, і при використанні електроприладів варіюються лише інтенсивність цього поля і час, протягом якого користувач змушений перебувати під його дією
 • Тип: Контрольная работа

  Действие на организм человека растворителей наркотического типа. Контроль изоляции электропроводов

  Органические растворители принадлежат к следующим классам соединений: алифотические и ароматические углеводороды, их галогео-и нитропроизводные, спирты, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, амиды, кетоны и др
 • Тип: Реферат

  Действие населения в чрезвычайных ситуациях

  Обучение населения защите от воздействия оружия массового поражения и других средств нападения противника — одна из основных задач Гражданской обороны России Оно организуется и проводится на основании указаний старших начальников ГО и их штабов, а также указаний и решений местных партийных и советских органов по вопросам ГО
 • Тип: Контрольная работа

  Действие шума на организм человека

  Шум определяют как всякий нежелательный для человека звук Другими словами, это звук, оцениваемый негативно и наносящий вред здоровью С физической точки зрения шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах Проявление вредного воздействия шума на организм весьма разнообразно
 • Тип: Реферат

  Действия в чрезвычайных ситуациях

  В современных условиях в мире и в нашей стране все большую актуальность приобретает проблема выживания в целом населения государства и персонала предприятия народного хозяйства в частности при опасности возникновения и воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций
 • Тип: Реферат

  Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года

  оторым классифицируются чрезвычайные ситуации по масштабу возможных последствий Приведите классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабу возможных последствий Дайте определение понятия «авария» и приведите ее примеры На какие основные группы по характеру явлений подразделяются чрезвычайные ситуации
 • Тип: Реферат

  Действия населения при стихийных бедствиях опасных природных явлениях: факторы опасности, оповещения, действие населения: при з

  Стихийные бедствия – это такие явления природы, которые вызывают экстремальные ситуации, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов.