Работы в категории - Педагогика • Тип: Научная работа

  Історія педагогіки

  Навчальний курс “Історія педагогіки” входить до загальної системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих закладах освіти Він є джерелом здобуття знань про минуле теорії та практики виховання й освіти, має за мету розкриття скарбів виховної мудрості українського та інших народів, визначення місця національної педагогіки в історії світової культури; поглиблення у студентів педагогічної ерудиції та збагачення їх духовності, розширення професійного кругозору
 • Тип: Контрольная работа

  Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

  Актуальність теми На шляху державотворення України особливе місце, роль і значення належить освіті Докорінна зміна підходів до неї та соціокультурної політики в цілому, яку переживає сучасний світ, акцентує увагу на розвитку людини, її особистісних якостей Людина - вічний творець духовних і матеріальних благ, носій цивілізації, її політичного і освітнього поступу
 • Тип: Дипломная работа

  Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

  У 2001 році система середнього професійного утворення Росії відзначала свій 300-річний ювілей Росіяни учені і педагоги постійно вдивлялися в минуле, намагаючись зрозуміти сьогодення, знайти відповідь на одвічні питання: що робити і як робити?
 • Тип: Курсовая работа

  Історія формування і розвитку форм організації навчання у світовій теорії та практиці

  В історії світової педагогічної практики відомі найрізноманітніші форми організації навчання Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі
 • Тип: Курсовая работа

  Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

  Знання історії методики природознавства необхідні для того, щоб усвідомити зроблене нею, щоб не повторювати помилок, не відкривати вже відкритого, а також для використання цінних досягнень минулого в розв'язанні й дослідженні актуальних методичних проблем сучасності
 • Тип: Реферат

  А. С. Макаренко

  Григорьевича уже не будет в живых, А С Макаренко воскресит многие черты характера и даже внешнего облика дорогого для него человека в одном из героев повести « Честь » : та же честность, та же прямолинейность, та же принципиальность, та же законная гордость своей принадлежностью, к рабочему классу
 • Тип: Реферат

  А.К. Гастев и альтернативная педагогика 20-х гг. XX века

  В традиционной истории педагогики советского периода сложилось представление о “монолитном”, идеологически цельном развитии коммунистической официальной педагогики Всякого же рода сомнения, высказывания и тем более подходы, отличавшиеся от официальной, зафиксированной программными документами ВКП(б), рассматривались как “реви­зионистские” и заведомо ошибочные Речь отнюдь не идет о тех концепциях, которые отстаивали традиции отечественной и мировой педагогики, выступали против партийной пристрастности и классового подхода, в защиту общечеловеческих ценностей и философского плюрализма (П Ф Капт
 • Тип: Реферат

  А.С. Макаренко

  1 марта 1888 года в городке Белополье Харьковской губернии (Сумская область) в семье старшего маляра железнодорожных мастерских Смена Григорьевича Макаренко родился сын Антон, Тося, как его называли родители Семье Макаренко жилось трудно Еле-еле удавалось свести концы с концами Отец трудился в мастерских от рассвета до заката, но заработки были скудными Маленький Тося с детства усвоил твёрдое правило: человек должен трудиться Ему было достаточно примера отца, который рано осиротев, уже мальчиком вынужден был пойти работать, поэтому он и не получил никакого образования
 • Тип: Курсовая работа

  А.С. Макаренко о воспитании детей в семье

  С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный родительский долг – они становятся воспитателями Через радости и испытания ведут они растущего человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и физической зрелости
 • Тип: Курсовая работа

  А.С. Макаренко о воспитании детей в семье и современные проблемы семейного воспитания

  «Воспитание — очень легкое дело, воспитание — счастливое дело, никакая работа по своей легкости, по исключительно ценному, ощутимому, реальному удовлетворению не может сравниться с работой воспитания»
 • Тип: Реферат

  А.С. Макаренко про шляхи формування дисципліни вихованців

  Кожний, кому трапляється мати справу з дітьми, знає, що за допомогою заохочень і покарань вихователь добивається дисциплінованої, відповідальної поведінки дитини У наші дні серед педагогів і широкої громадськості існують самі різні погляди на використання заохочень і покарань у вихованні дітей Одні вважають, що треба якнайчастіше карати і як можна рідше заохочувати, інші, навпаки, радять частіше використовувати заохочення, карати ж лише зрідка Деякі думають, що варто тільки заохочувати, а карати не треба зовсім А є й такі, хто переконаний, що справжнє виховання – це виховання взагалі без яких
 • Тип: Реферат

  Абстрактно-дедуктивный метод введения и формирования математических понятий в 10-11 классах

  С точки зрения математики в "абстрактно-дедуктивный метод" входят многие приемы доказательства Абстрактно-дедуктивным методом установления истины и исследования связи между предложениями становится логическое доказательство
 • Тип: Реферат

  Автоматизированная система распределения мест и оценок качества олимпиадных заданий

  Новая шкала ценностных приоритетов, отражающая государственную политику и отношение педагогической науки к образованию, является на сегодняшний день главным фактором, определяющим необходимость реформирования школьной системы образования и перехода к 12-летней школе Ожидаемые в связи с этим преобразования носят достаточно существенный характер, поскольку предполагают «осуществление принципиально другой направленности образования, связанной не с подготовкой «обезличенных» квалифицированных кадров, а с общим, социально-нравственным и профессиональным развитием личности»
 • Тип: Курсовая работа

  Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

  Провідну роль у формуванні особистості відіграє соціальний фактор,оскільки особистість є мірою соціального розвитку людини Суттєве місце у формуванні особистості,особливо у дитячому віці,посідає сім’я В сім'ї відбувається первинна соціалізація дитини,усвідомлення того,що добре і що погано,формування морального фундаменту,життєвих настанов і ціннісних орієнтацій,визначення кола інтересів,життєвих перспектив тощо Але сучасна українська сім'я переживає не кращі часи На її функціях негативно позначаються такі негаразди,як зубожіння населення, житлові проблеми, деградація системи традиційних вихов
 • Тип: Контрольная работа

  Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка

  Авторитет родителей — важная составляющая успешности воспитания детей в семье Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка - кропотливый труд отца и матери Мнение родителей о родных и близких, окружающих людях, коллегах, поведение родителей в кругу семьи и вне его, поступки родителей, их отношение к работе и к посторонним людям в обыденной жизни, отношение родителей друг к другу - все это слагаемые родительского авторитета Родительская авторитетность не должна зависеть от определенных ситуаций, которые могут повлиять на взаимоотношения с детьми К примеру, у отца неприятности на работ