Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Інноваційні технології навчання англійської мови та їх вплив на навчально-виховний процес

  Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання - педагогічна інноватика (лат іnnovatio - оновлення, зміна) Її аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну цінність і для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість педагогів
 • Тип: Учебное пособие

  Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

  Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку( Р Грановська, Я Пономарьов), роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г Сазоненко, В Бондар, А Горальський, А Маслоу) Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця "Основи педагогічної творчості" ( автор С О Сисоєва ), в якій обґрунтовано модель творчої особистості учня, розглянуто специфіку формування креативної особистості дитини
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

  Учительська професія вимагає особливої чутливості до тенденцій суспільного буття, що постійно змінюються, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, умінь і відповідного мислення Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку
 • Тип: Статья

  Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі

  В даній науковій роботі відображаються пошуки тих чи інших напрямів і підходів до удосконалення організації навчання у вищих навчальних закладах Вони зумовлюються потребами та особливостями суспільно-економічного розвитку Модернізація процесу впровадження в систему навчання нових педагогічних технологій потребує нових підходів до організації навчання в системі вищої освіти, а тому питання, що пов'язані із застосуванням інноваційних освітніх технологій у контексті європейської інтеграції в Болонський процес пояснюють необхідність застосування модульно-розвиваючих програм навчання
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерактивні методи навчання на уроках анлійськой мови

  Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта Україна XXI ст », визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов» Іноземна мова – це не просто навчальний предмет На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами Тому оволодіння іноземними мовами визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти Формування свідомості в
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерактивні технології в освіті

  Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю розробки механізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, які визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти (12–річна школа), Національною доктриною розвитку освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерактивні технології навчання

  Існує велика кількість активних та інтерактивних технологій навчання – проблемна лекція, парадоксальна лекція, евристична бесіда, пошукова лабораторна робота, розв’язання ситуаційних задач, колективно групове навчання, ситуативне моделювання Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, під час закріплення й удосконалення, під час формування вмінь та навичок Їх можна застосовувати також як фрагмент заняття для досягнення певної мети або ж проводити цілий урок з використанням окремої технології
 • Тип: Курсовая работа

  Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

  За всю історію людства не було ще такого часу, коли люди б не страждали від яких-небудь залежностей Приохотитися до чогось не сильно корисного – справа нехитра Куди складніше потім відмовитися від шкідливої звички Є і ще один важливий момент: навіть зовсім безневинне на перший погляд захоплення може стати згубним для організму, якщо не знати міри
 • Тип: Реферат

  Інформаційні технології на уроках хімії

  Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності
 • Тип: Реферат

  Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

  Сьогодні сучасні інформаційні та комунікаційні технології використовуються у діяльності майже кожного підприємства й організації Першими зрозуміли переваги від їх застосування великі промислові і комерційні компанії
 • Тип: Реферат

  Інформаційне забезпечення наукових досліджень

  У загальному розумінні під терміном «інформація» розуміють певні відомості, які є зрозумілі і корисні для користувача Іншими словами, інформація — це комплекс нових знань щодо явищ і подій дійсності, які отримує споживач (суб’єкт) у процесі своєї діяльності
 • Тип: Статья

  Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

  Останнім часом в українських школах почали з’являтись інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами, наприклад SMART Board від компанії SMART Technologies Inc, офіційним представником якої на території України є київська компанія «ЛИТЕР» Такі дошки супроводжуються програмним забезпеченням, створеним спеціально для навчання, однак багато вчителів все ще не наважуються працювати з ними Це пов’язано з тим, що проведення уроку з використанням інтерактивної дошки потребує певної підготовки і це займає чимало часу Крім того багатьом вчителям не вистачає навиків роботи з такими дошками Але не мож
 • Тип: Реферат

  Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку літератури

  Ми живемо в світі медіа - розширюються системи масових комунікацій, "інформаційного" вибуху Відповідно, мета освіти - формування "особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа" Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти
 • Тип: Реферат

  Іслам і выхавання

  Бясспрэчнасць сувязі навуковых дысцыплінаў гісторыі і педагогікі дае неабходнасць улічваць іх узаемную важнасць для вывучэння як мінулых падзеяў (бо і тагачасных дзеячоў таксама нечаму вучылі і яны хоць часткова карысталіся атрыманымі ведамі), так і для прагназавання будучых шляхоў развіцця чалавецтва і ўдасканальвання метадаў выхавання і навучання новых пакаленняў
 • Тип: Курсовая работа

  Ісламська традиція виховання

  Посланець аллаха сказав: "Найцінніше, що дає отець своєму дитяті, - хороше виховання" (Ат-тірмізі) Велику роль у формуванні підростаючого покоління у народів ісламу відводиться вихованню, а саме вихованню в ісламській традиції