Работы в категории - Банковское дело • Тип: Реферат

  Національна система масових електронних платежів

  Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинених країн
 • Тип: Курсовая работа

  Національний банк України (1)

  Національний банк України – Центральний банк України, єдиний емісійний центр держави, державний орган грошово-кредитного та валютного регулювання, нагляду за комерційними банками; особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання , функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією та Законом України Національний банк України виконує всі функції притаманні центральному банку держави Для досягнення своїх цілей НБУ використовує відповідні інструменти, які за механізмом своєї дії діляться на прямі і непрямі
 • Тип: Реферат

  Національний банк України (2)

  Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн грн , який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України
 • Тип: Курсовая работа

  Національний Банк України (3)

  В останні роки значно посилився вплив банків на розвиток реального сектора економіки, який зумовлює динаміку економічного розвитку країни Банки як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів та їх перерозподілу володіють особливими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери економіки За базовими принципами ефективного банківського нагляду, що розроблені Базельським комітетом, банківську діяльність держава має регулювати більшою мірою, ніж інші види бізнесу Це пов’язано з тим, що банки розпоряджаються значною частиною коштів суб’єктів господарської діяльності та
 • Тип: Реферат

  Національний банк України та особливості його функціонування

  Банківська система незалежної України і відповідно Національ­ний банк України створювалися протягом 1991 р у зв'язку з дезін­теграцією радянської банківської системи Правовою основою банківської системи нашої держави став Закон України «Про банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 бе­резня 1991 року Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» цей законодавчий акт було введено в дію з 1 трав­ня 1991 року
 • Тип: Контрольная работа

  Национальный банк Республики Беларусь и его роль в обеспечении стабильности банковской системы Беларуси

  Современная роль Национального банка в экономике страны заключается в денежном авансировании расширенного воспроизводства посредством обеспечения потребностей народного хозяйства в денежных средствах для реализации совокупного общественного продукта и национального дохода страны
 • Тип: Курсовая работа

  Национальный банк Республики Казахстан (1)

  Значимость Национального банка Республики Казахстан состоит в том, что он учитывает в своей деятельности стратегию развития Казахстана до 2030 года, экономическую политику Правительства и содействует ее реализации, если это не противоречит выполнению его функций и осуществлению денежно-кредитной и валютной политики
 • Тип: Реферат

  Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

  На сегодняшний день Национальный банк является первоуровневым элементом банковской системы, регулирует ее деятельность в границах законодательно предоставленных ему прав и полномочий, несет ответственность перед обществом за функционирование банковской системы в целом
 • Тип: Контрольная работа

  Начисление сложных процентов от вклада

  ое; г) ежедневное Решение: а) ежегодное начисление Дано: P=210 руб S1= P (1+i) n n=5 лет i =0,35 S1 - ? S1= 210 (1+0,35) 5 =210×4,484033438=941,64 рублей б) ежеквартальное начисление Дано: P=210 руб n=5 лет i =0,35 m=4 S2 - ? S2= P S2= 210=210×(1,0875)20=1124,09 рублей в) ежемесячное начисление P=21
 • Тип: Реферат

  Негосударственное социальное обеспечение

  9 июля 2003 года Президент Украины подписал Законы Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV и "О негосударственном пенсионном обеспечении" №1057-IV, которые вступили в силу 01 01 2004г и определили концепцию пенсионного обеспечения в нашей стране В соответствии с указанными Законами, пенсионное обеспечение в Украине представляет собой трехуровневую систему:
 • Тип: Курсовая работа

  Негосударственные пенсионные фонды (1)

  Негосударственный пенсионный фонд – некоммерческая организация социального обеспечения Работа негосударственного пенсионного фонда очень похожа на работу пенсионного фонда РФ Негосударственный пенсионный фонд также как пенсионный фонд России аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учет, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии Негосударственные пенсионные фонды созданы в рамках проводимой в России пенсионной реформы
 • Тип: Реферат

  Негосударственные пенсионные фонды в пенсионной системе Российской Федерации и Республики Коми

  В последнее время в средствах массовой информации и околонаучных кругах все активнее обсуждается пенсионная реформа, проводимая в нашей стране Эта тема важна для всех, поскольку затрагивает личные права каждого из нас, гарантированные Конституцией Российской Федерации
 • Тип: Курсовая работа

  Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

  Актуальність теми курсової роботи полягає в аналізі необхідності впровадження системи недержавного пенсійного страхування на фоні кризи в солідарній системі державного пенсійного страхування в Україні
 • Тип: Реферат

  Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

  Данная работа написана на тему «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну» Основным источником ее написания явилась книга Корчагина А Г, Иванова А М, и Щербакова А В «Экономические преступления», хотя использовались и другие источники В работе подробно проанализирована ст 183 УК РФ, а также другие НПА, в которых дается понятие «коммерческая (банковская) тайна», т к ст 183 УК РФ является бланкетной и это понятие в ней не раскрывается Данная статья является новой, и ее появление весьма своевременно, т к построение нормально функционирующей рыночн
 • Тип: Реферат

  Некоторые аспекты деятельности банков в РФ

  Банк - финансовое предприятие, которое сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег [1]