Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Депозитарная деятельность коммерческого банка: современное состояние и перспективы

  Депозитарная деятельность коммерческого банка неотъемлемый элемент расчетного механизма операций с ценными бумагами Она заключается в оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету, удостоверения прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги
 • Тип: Контрольная работа

  Депозитарные расписки (1)

  24 ноября 2006 года Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о российских депозитарных расписках Он предусматривает введение в обращение на территории РФ нового вида ценных бумаг, дающих любому гражданину России возможность без ограничений инвестировать в акции крупнейших мировых компаний
 • Тип: Курсовая работа

  Депозитивная политика коммерческого банка

  В курсовой работе поставлена цель рассмотреть депозитную политику коммерческого банка Главной целью анализа депозитной политики является выявление причин экономического и организационного характера, сдерживающих активное привлечение ресурсов, разработка и осуществление мероприятий по увеличению ресурсной базы Выводы из анализа должны использоваться при планировании развития учреждения банка
 • Тип: Реферат

  Депозитні операції банків

  З історії розвитку банківської справи відомо, що початковою формою депозитних операцій було збереження на монетних дворах у міняйлів золотих монет За збереження цих монет власник платив тому, хто зберігав, певну винагороду, а останній гарантував, на бажання клієнта, повернення саме тих монет, які було передано на зберігання Отож, на таких умовах міняйли не могли здійснювати позичкові операції з отриманими монетами, на могли мати прибутку, з якого вони виплачували б власникам грошей проценти Надалі історично склалося так, що власники грошей перестали вимагати повернення власне монет, повертала
 • Тип: Дипломная работа

  Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

  Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку методів управління залученими депозитними коштами в комерційних банках полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), оскільки формування попиту та пропозиції на залучені кошти є результатом конкурентної взаємодії банків банківської системи України і загального фінансового
 • Тип: Реферат

  Депозитні операції в умовах інфляції

  Об'єктом депозитних операцій є депозити – суми коштів, що внесені в банк його клієнтами (приватними особами, підприємствами й організаціями) Депозити зберігаються на різного роду рахунках і використаються відповідно до режиму рахунку й банківським законодавством
 • Тип: Дипломная работа

  Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

  Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання кредитів перебувають у тісному взаємозв’язку Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, визначення проблем, пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських банків, адже відправною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і надання послуг є саме ресурси банку, які він повинен розміщувати з найефективнішим результатом Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності, зрушень у
 • Тип: Контрольная работа

  Депозитні операції комерційних банків

  Нині банківська система України є найпотужнішим учасником вітчизняного ринку фінансових послуг; її розвиток характеризується позитивними тенденціями, а її діяльність суттєво впливає як на загальне становище фінансових ринків, так і на фінансові стратегії учасників товарних ринків постійно підвищується роль банків як чинників фінансової стабілізації економіки та забезпечення стійкого економічного зростання Динамічно збільшуються обсяги кредитування ними економіки, їх капітал, активи
 • Тип: Контрольная работа

  Депозитні операції, принципи технічного аналізу та інформаційна система Доу-Джонс Телерейт

  1 Депозитні операції Довідкові процентні ставки LIBOR, FIBOR, MIBOR Депозитна позиція: коротка та довга валютна позиція Процентний арбітраж: арбітраж на збіг термінів, арбітраж на різних термінах Сіжбанківські і клієнтні депозити
 • Тип: Курсовая работа

  Депозитная политика банков и пути ее совершенствования на современном этапе

  Эффективная организация депозитных операций необходима для обеспечения нормальной банковской деятельности на коммерческих началах, регулирование денежной массы в стране, успешного осуществления традиционных операций банка, расширения предоставляемых вкладчикам услуг, поскольку депозиты являются – одним из основных источников заемных ликвидных средств банка
 • Тип: Реферат

  Депозитная политика коммерческого банка (1)

  Коммерческие банки на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве эмитентов ценных бумаг, посредников при операциях с ценными бумагами и совершать операции с ценными бумагами от своего имени с целью получения доходов.
 • Тип: Контрольная работа

  Депозитная политика коммерческого банка (2)

  Реформирование экономики и переход России в русло мирового экономического развития предполагают необходимость углубленного изучения процессов, составляющих ядро рыночных преобразований, к которым относятся формирование и развития рынка ценных бумаг, их размещения, перепродажу, модифицирование, погашение и другие операции»
 • Тип: Дипломная работа

  Депозитная политика коммерческого банка на примере ОАО "Банк Петровский"

  Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет заемных средств.
 • Тип: Дипломная работа

  Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков и их развитие

  Актуальность темы дипломной работы определяется тем обстоятельством, что сбережения населения занимают особое место в ряду экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов самих граждан, организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг и государства С одной стороны, сбережения являются важнейшим показателем уровня жизни населения, непосредственно связанным с такими категориями как потребление, доходы и расходы населения, уровень цен С другой стороны, сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитов
 • Тип: Контрольная работа

  Депозитные операции банка

  Депозитные операции - это операции на привлечение денежных средств на депозитные счета Во время осуществления депозитной операции выполняются такие операции: открытие и регистрация депозитного счета, привлечение денежных средств на депозит, изъятие средств из депозита, начисление процентов по депозиту и их уплата клиентом, возвращение средств по депозиту и закрытие депозитного счета