Работы в категории - Банковское дело • Тип: Реферат

  Функції Національного банку України

  Актуальність дослідження Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України
 • Тип: Контрольная работа

  Функціонування банківських систем зарубіжних країн

  Складовою національної грошової системи країни є національна валютна система, хоч вона є відносно самостійною Національна валютна система - це форма організації економічних зв'язків країни, з допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні ресурси країни Національна валютна система охоплює такі елементи:- національна валюта - грошова одиниця держави Вона існує як у готівковій формі (банкноти, монети), так і в безготівковій (залишки на банківських рахунках), її емітентами є комерційні та центральні банки У післявоєнний період головними формами світови
 • Тип: Курсовая работа

  Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

  Основою сучасної економіки є кредитно-грошова система Міцні й стійкі банки означають стабільну економіку і навпаки, банкротства банків, неповернені кредити, несплачені відсотки – все це послаблює кредитно-грошову систему і говорить про хвору економіку
 • Тип: Курсовая работа

  Функціонування та характеристика фондових бірж

  В даній курсовій роботі розглянемо фондову біржу як місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів У якості товару на цьому ринку виступають цінні папери - акції, облігації і т п , а в якості цін цих товарів - курси цих паперів Дана тема є актуальною оскільки фондова біржа створює постійно діючий ринок, визначає ціни, поширює інформацію про товари і фінансові інструменти, їх ціну, умови
 • Тип: Контрольная работа

  Функции Банка России и его контроль за деятельностью кредитных организаций

  Центральный банк Российской Федерации является высшим органом банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения
 • Тип: Курсовая работа

  Функции банков в переходный период экономики

  Стимулирование экономики в широком смысле слова понимают как сумму всех мероприятий государства, общественно-правовых объединений или специальных, созданных для этого, учреждений в области экономической политики Они направлены на то, чтобы улучшить экономическую ситуацию географического региона, отрасли экономики (например, горнорудная промышленность, космическая, судостроительная промышленность и др ), группы предприятий (например, средние предприятия, предприятия кустарного промысла, предприятия новых технологий) путем дальнейшего развития (стимулирование инвестиций), или чтобы облегчить со
 • Тип: Реферат

  Функции банков как агентов валютного контроля

  Согласно ст 19 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК) Нацбанк и иные государственные органы не вправе требовать от банков выполнения не свойственных им контрольных и других функций, за исключением функций агентов валютного контроля и контроля за ведением кассовых операций Правовые основы выполнения банками функций агентов валютного контроля установлены Законом Республики Беларусь от 22 07 2003 № 226-3 "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) Согласно ч 2 ст 27 Закона порядок осуществления валютного контроля банками устанавливается законодательными
 • Тип: Курсовая работа

  Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

  Коммерческие банки широко использовали выпуск банкнот как один из источников мобилизации капитала По мере развития кредитной системы происходил процесс централизации банкнотной эмиссии в немногих крупных коммерческих банках, в результате чего монопольное право выпуска банкнот закрепилось за одним банком, пользовавшийся всеобщим доверием коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кредитного орудия обращения
 • Тип: Реферат

  Функции и операции РКЦ

  Рассмотрение данного вопроса необходимо начинать с рассмотрения общих задач и функций Центрального Банка РФ Задачи и функции Банка России определены Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Основная цель деятельности Банка России - защита и обеспечение стабильности рубля При этом Банк России выступает как единственный эмиссионный центр, а также как орган банковского регулирования и надзора Комплекс основных функций Банка России закреплен в ст 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (
 • Тип: Контрольная работа

  Функции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации

  Банки прочно вошли в нашу жизнь. Они обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь при этом не на виду у широких масс. Однако это не повод забывать об их проблемах и потребностях, которые нужно решать и обеспечивать.
 • Тип: Реферат

  Функции и роль банков в экономике

  Банки – одно из центральных звеньев в системе рыночного механизма Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночного механизма Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы Эта сфера динамично развивается и сегодня
 • Тип: Контрольная работа

  Функции коммерческого банка

  Сущность банка выражается в его функциях Как и в вопросе о сущности, здесь немало спорного и неясного Функции и операции банка практически отождествляются, так как функция как понятие употребляется в смысле характеристики определенных видов деятельности банка Поскольку под деятельностью подразумеваются выполняемые операции, такое смешение становится понятным В связи с этим в перечне функций можно встретить такие, как осуществление платежного оборота, держание кассы, выдача кредита, управление пакетами ценных бумаг и их хранение, покупка и продажа наличной и безналичной валюты, выдача гарантийн
 • Тип: Реферат

  Функции ЦБ РФ (Контрольная)

  Центральный банк РФ (Банк России) является юридическим лицом и имеет свой устав, утверждаемый Государственной Думой Банк России — самостоятель­ное учреждение, осуществляющее свои расходы за счет собственных доходов Он единственный банк в России, наделенный правом выпуска (эмиссии) наличных денег Выполняет роль главного координирующего и регулиру­ющего органа денежно-кредитной системы страны На­ходится в собственности Российской Федерации
 • Тип: Курсовая работа

  Функции Центрального банка (1)

  Банковский сектор — обеспечивает переток инвестиций, оборот денежного капитала в едином организме – экономики Государства, сбой которой приводит к кризисам, инфляционным последствиям, снижению жизнеобеспечения финансовых систем и соответственно населения, т е от состояния национальной банковской системы — ее стабильности, бесперебойной работы — напрямую зависит экономическое процветание Важнейшая задача экономики — обеспечение стабильного, бескризисного развития отечественной банковской системы, создание механизмов, которые позволят ей эффективно адаптироваться к любым изменениям экономическо
 • Тип: Реферат

  Функции Центрального Банка РФ

  Воспитательная: Формирование и поддержание заинтересованности у обучаемых в приобретении ими знаний для использования их в своей будущей практической работе, связанной с борьбой с экономической преступностью.