Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Страхування інвестицій

  Актуальність теми полягає в тому, що сучасна ситуація в економіці України потребує вирішення таких кардинальних та взаємопов’язаних проблем, як вихід із кризи та перехід до ринкових форм і методів господарювання
 • Тип: Контрольная работа

  Страхування в туризмі

  В останні роки відмічається помітне зростання кількості страхових випадків, особливо важких і дорогих, включаючи смертні випадки і необхідність репатріації тіла до постійного місця проживання Погіршилася і страхова обстановка у ряді традиційно туристських країн Також за останній час все більше і більше українських туристів виїжджають за кордон на відпочинок, але більшість з них не знайома в достатній мірі з системою страхування Тому тема дослідження э актуальною
 • Тип: Реферат

  Страхування в Україні (1)

  Економіка - це господарська система, яка забезпечує задоволення індивідуальних і суспільних потреб людей шляхом створення та споживання життєвих благ Як будь-яка система, економіка вимагає для успішного розвитку неперервності цього процесу Але суспільне виробництво постійно стикається з протиріччями між елементами цієї системи, що обумовлює появу несприятливих подій, наслідком яких є майнові збитки Необхідність попередження і відшкодування збитків, завданих несприятливими подіями, породжує в суспільстві відносини, які формують зміст економічної категорії "страховий захист" Сутність
 • Тип: Реферат

  Страхування в Україні (2)

  Страхування — це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності
 • Тип: Контрольная работа

  Страхування від нещасних випадків в Україні

  Об'єктом страхового захисту при страхуванні від нещасних випадків є майнові інтереси застрахованої особи, які пов'язані з тимчасовим або постійним зниженням доходу або додатковими втратами із-за смерті застрахованого унаслідок нещасного випадку
 • Тип: Реферат

  Страхування відповідальності (1)

  Визначення об'єкта страхування Крім особистого та майнового виділяється також страхування відповідальності, коли об'єктами страхування є «майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі» (Закон України «Про страхування», стаття 4)
 • Тип: Реферат

  Страхування відповідальності (2)

  Страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними і юридичними) особами, яким може бути заподіяний збиток (шкода) унаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника Через страхування відповідальності реалізується захист страховки економічних інтересів можливих джерел шкоди, які в кожному даному випадку страховки знаходять свій конкретний грошовий вираз
 • Тип: Дипломная работа

  Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення

  Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в застосуванні при оцінках перспектив виникнення прямого доступу системи недержавного пенсійного забезпечення України до міжнародних резервів страхування життя з 2013 року згідно умов договору про вступ до СОТ
 • Тип: Контрольная работа

  Страхування кредитних ризиків

  Особливе місце серед ризиків страхування відповідальності займає страхування кредитних ризиків Сутність його полягає в зменшенні або усуненні кредитного ризику Об'єктами цього страхування є комерційні кредити, надані покупцеві, банківські позики постачальнику чи покупцеві, зобов'язання і поручительства за кредитом, довгострокові інвестиції тощо Серед різновидів цього страхування своїми специфічними особливостями виділяється страхування експортних кредитів, що охоплює всі згадані і низку інших видів страхування, таких як страхування валютних ризиків, страхування витрат на входження експортера н
 • Тип: Реферат

  Страхування майна (1)

  Економічна реформа в Україні пов'язана насамперед зі зміною структури власності на основі приватизації державного майна Отже, відбувається формування нової структури багатоукладної економіки За цих умов господарювання зростають витрати на забезпечення безпечності бізнесу Важливою стає проблема мінімізації підприємницького ризику
 • Тип: Дипломная работа

  Страхування майна (2)

  Термін «страхування», на думку західних філологів, має латинське походження В основі його — слова «securus» і «sine cura», які означають «безтурботний» Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки У багатьох слов'янських мовах, у тому числі й в українській, виникнення терміна «страхування» пов'язують зі словом «страх»
 • Тип: Реферат

  Страхування майна громадян

  Будівлі за ступенем важливості належать до пріоритетного майна Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові величезних збитків Тому кожний власник будівлі чи будівель повинен заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення таких збитків мати змогу покрити їх У пригоді тут можуть стати грошові заощадження та страхування При цьому страхування має переваги, які полягають у тому, що зобов'язання за договором страхування починають виконуватися з моменту його укладення А для нагромадження значних заощаджень потрібний тривалий час Тому страхування будівель відіграє велику роль у
 • Тип: Реферат

  Страхування транспортних засобів та вантажів

  Як показує практика найбільш розвинених країн світу, найпоширенішим видом майнового страхування є страхування автотранспортних засобів У США, скажімо, на цей вид страхування припадає близько 45% загального збору премій за майновим страхуванням Це пояснюється, з одного боку, стрімким зростанням чисельності власників автотранспортних засобів та високим рівнем небезпеки цього виду транспорту — з іншого Статистичні дані свідчать, що число загиблих на 1 млрд пасажиро-кілометрів становить: для автотранспорту — 16 осіб, для повітряного — 6,5, для залізничного транспорту — 1,2 особи
 • Тип: Контрольная работа

  Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков

  Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно, требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков, небанковских участников рынка применения современных методик стресс-тестирования, способов их хеджирования на основании результатов как фундаментального, так и технического анализа
 • Тип: Отчет по практике

  Структура і діяльність "Ощадбанку"

  Розпочинаючи свою практику я сподівалася поглибити свої теоретичні знання, ознайомитися зі структурою банку, здобути навичок економіста та бухгалтера Також ставилося за мету перевірити правильність вибору майбутньої професії