Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Организация, оформление и учет потребительского кредитования в кредитных организациях

  во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц Коммерческие банки - основное звено двухуровневой банковской системы Коммерческий банк в современной России становится основным элементом банковской системы Именно поэтому развитие данного направления должно быть приоритетным, потому что действие кредитно-финансового механизма и определяет уровень развития экономики страны в целом Из всех видов банковских операций о
 • Тип: Реферат

  Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

  Основной особенностью развития российской экономики в 1995 и начале 1996 г является достижение впервые за годы проведения радикальных экономических реформ существенного замедления темпов экономического спада, а в некоторых секторах экономики и определенного оживления деловой активности Так, если в 1992 г , 1993 г и 1994 г объем валового внутреннего продукта сократился соответственно на 14,5%, 8,7% и 12,6%, то в 1995 г ВВП составил 96% от уровня предыдущего года
 • Тип: Реферат

  Органы управления и структура бирж

  Би́ржа (нидерл beurs, нем Börse, фр bourse, итал bórsa, исп bolsa, англ exchange) — юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Раньше, биржей называли место или здание, где собираются в определённые часы торговые люди и посредники, биржевые маклеры для заключения сделок с ценными бумагами или товарах
 • Тип: Отчет по практике

  Осинское отделение Сбербанка России № 1664/0056

  Западно-Уральский банк Сбербанка России работает на территории трех субъектов Российской Федерации - Пермского края, Удмуртской республики и Республики Коми Все регионы отличаются развитой производственной инфраструктурой и богатыми природными ресурсами Банк активно развивается сам и вносит ощутимый вклад в дело укрепления экономики и социальной стабильности регионов
 • Тип: Реферат

  Оснобенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях

  Устанавливается шкала платежей, величина которых определяется для каждого банка индивидуально в зависимости от выполнения им экономических нормативов или других показателей ликвидности и рискованности деятельности
 • Тип: Шпаргалка

  Основи банківської справи

  Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах Як правило, під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення до вкладів грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах поворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків і здійснення розрахунків Банківські установи, на відміну від так званих &q
 • Тип: Реферат

  Основи валютного законодавства

  Поняття валюти взагалі поєднується з грошовими одиницями держав Але при цьому термін “валюта” може вживатися у двох значеннях: як грошова одиниця певної держави; як грошова одиниця іноземних (відносно неї) держав, кредитні та платіжні документи, що визначені в іноземних грошових одиницях та застосовуються в міжнародних розрахунках Саме друге значення і охоплюється поняттям іноземна валюта
 • Тип: Контрольная работа

  Основи страхової діяльності

  Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис грн на депозит у комерційний банк терміном на 20 місяців під прості і складні відсотки при прибутковості розміщення 5% річних
 • Тип: Контрольная работа

  Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

  З метою ефективного управління грошовим ринком, обсягами грошової маси в обігу, виконання функцій кредитора останньої інстанції Національний банк встановлює за своїми операціями такі відсоткові ставки:
 • Тип: Контрольная работа

  Основні види валютних ринків

  Валютний ринок – це система економічних та правових відносин між споживачами, продавцями валюти та державою з приводу купівлі-продажу іноземних валют, банківських металів, платіжних документів та цінних паперів в іноземних валютах, а також здійснення кредитно-депозитних та інших операцій з валютою
 • Тип: Реферат

  Основні види кредитів

  Короткостроковими вважаються кредити терміном до одного року, які надаються для фінансування поточних короткострокових потреб у грошових коштах Такими кредитами часто користуються промислові та сільськогосподарські підприємства для фінансування оборотного капіталу, а комерційні банки — для підтримки ліквідності Переважна частина короткострокових кредитів як фізичним, так і юридичним особам надається багатьма європейськими банками та банками США у формі овердрафту При кредитуванні у формі овердрафту використовується єдиний рахунок, на якому в результаті вкладання або вилучення коштів виникають
 • Тип: Контрольная работа

  Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

  Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці вперше постала наприкінці 70-х років XX століття після підписання країнами – членами Міжнародного валютного фонду Ямайської угоди (Кінгстон, Ямайка, 1976 р ), відповідно до якої було офіційно визнано демонетизацію золота, скасовано його офіційну ціну і золотий паритет, введено міжнародну розрахункову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), яка мала стати основою визначення валютних курсів національних валют, і введено режим вільного курсоутворення на базі «плаваючих» валютних курсів – флоатинг
 • Тип: Реферат

  Основні тенденції банківського сектору в 2009 році

  незначним збільшенням обсягів загальних активів банківської системи, що, в основному, пов'язано з повільним зростанням обсягів кредитування юридичних осіб невеликою кількістю найбільших банків та незначним зростанням обсягу портфеля державних цінних паперів у банках;
 • Тип: Реферат

  Основные банковские риски, их взаимосвязь и влияние на управление банком

  По мере развития и эволюции мировых финансов и финансового сектора развивались и видоизменялись банки, условия и ритм их работы, предоставляемые услуги, сферы деятельности, а также связанные с этим риски, существование и влияние которых на деятельность и жизнеспособность банков необходимо учитывать для успешного управления банком
 • Тип: Контрольная работа

  Основные виды банковских рисков

  Банки – центральные звенья в системе рыночных отношений Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночной экономики Рассмотрение банковских рисков и их управления является актуальной исследовательской проблемой, поскольку управление рисками (риск-менеджмент) является одним из ключевых факторов в строительстве современной и стабильной банковской системы, поскольку риск – неотъемлемая часть банковского бизнеса Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков