Работы в категории - Банковское дело • Тип: Курсовая работа

  Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

  Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть,
 • Тип: Курсовая работа

  Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

  Сьогодні економіка України потребує швидких структурних та технологічних перетворень при одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, так як сучасний її стан характеризується розладом платіжно-розрахункової системи та платіжною кризою Своєчасна і повна сплата доставленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, інших боргових зобов’язань є однією з головних передумов та ознак ефективності функціонування економіки в цілому і кожного його суб’єкта окремої Від стану безготівкових розрахунків, своєчасного і повного надходження від платників коштів залежить стан грошового об
 • Тип: Дипломная работа

  Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

  Банки – необхідна складова сучасного грошового господарства Вони створюють основу ринкового механізму, за допомогою якого функціонує економіка держави Комерційні банки мають регулювати рух всіх грошових потоків, в першу чергу безготівкових, сприяти забезпеченню найбільш раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переливу капіталу в ті галузі господарства країни, де віддача вкладених коштів буде максимальною
 • Тип: Контрольная работа

  Організація взаємовідносин підприємств з банками

  Розрахунками в народному господарстві називається система грошових відносин, пов'язаних з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов'язань підприємств, організацій, населення
 • Тип: Отчет по практике

  Організація діяльності "ПриватБанку"

  Кваліфіковані фахівці банку створюють для клієнтів ліквідну і надійну структуру активів, надаючи також консультативну підтримку і інших фінансових питаннях Філіальна мережа банку продовжує рости за рахунок взятих в оренду приміщень банка “Україна ”, і досягла 1300 відділень і філіалів по всій території країни
 • Тип: Дипломная работа

  Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

  В рамках здійснення банківської діяльності банки мають право залучати кошти фізичних та юридичних осіб у вклади з метою їх розміщення від власного імені, на власних умовах та на власний ризик Актуальність даної теми зумовлена ростом обсягу депозитних вкладів фізичних осіб як в структурі депозитних вкладів, так і в абсолютній величині
 • Тип: Дипломная работа

  Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

  Успішний розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівнях залежить від прогресу в банківській системі, передусім від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів З іншого боку, в умовах економічного зростання посилюється ощадна активність населення і банки отримують змогу залучити частину заощаджень, що зберігаються поза банками
 • Тип: Контрольная работа

  Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

  Спосіб дистанційного надання фінансових послуг клієнтам у багатьох сферах фінансового обслуговування (особливо в банківському секторі) перетворився на цілком самостійну форму ведення бізнесу Технологія дистанційного банківського обслуговування ("home banking" – "домашній банкинг" або "remote banking" – "віддалений банкинг"), що дає змогу клієнту отримувати банківські послуги, не відвідуючи офіс банку, існує вже майже двадцять років Зараз це поняття часто прямо асоціюють з
 • Тип: Дипломная работа

  Організація касових операцій у банківських установах

  Комерційні банки є суб’єктами господарської діяльності, проте характер їх діяльності специфічний З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з іншого – задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів – фізичних та юридичних осіб в послугах
 • Тип: Курсовая работа

  Організація кредитної роботи в комерційному банку

  Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування
 • Тип: Курсовая работа

  Організація кредитного процесу в комерційних банках

  Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена особливостями кругообігу капіталу, якими є: постійне утворення грошових резервів і виникнення тимчасових додаткових потреб в них; різна тривалість обороту коштів в окремих осередках господарства; тісне переплетення готівкового і безготівкового обороту коштів; відособлення капіталу в рамках економічних суб'єктів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація ресурсної бази банків в Україні

  Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується підвищенням вимог до банківської системи, яка повинна сприяти стійкому економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності господарського комплексу в умовах поступової інтеграції у європейський та світовий економічний простір Це обумовлено особливою роллю банків як провідних фінансових посередників, що забезпечують переміщення фінансових ресурсів між окремими регіонами, галузями господарства та суб’єктами економіки з метою задоволення їх потреб та запитів Вказані процеси вимагають від комерційних банків адекватного нарощува
 • Тип: Дипломная работа

  Організація та планування кредитування

  Значення кредиту для нормального функціонування економіки будь-якої країни важко переоцінити В останні роки він все більше використовується і в Україні - як відомо саме кредит приносить банкам найбільший доход За сучасних умов кредит набув своїх специфічних рис, забезпечує раціональне використання грошових ресурсів і виступає як фактор прискорення процесу розширеного відтворення, регулятор грошового обігу, тобто змінює готівковий оборот в обігу на безготівковий
 • Тип: Контрольная работа

  Организаторы товарного рынка

  Уже не одно столетие эпицентром рыночной экономики выступают биржи. За многие годы их успешного функционирования накоплен огромный опыт, очень полезный сегодня для нашей страны.
 • Тип: Реферат

  Организационная и функциональная структура Центрального Банка России

  Приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших задач государства В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов российской экономики Многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения функционирования банков в России и создания наилучших условий для их успешной работы Законодательные органы много внимания уделяют выработке новых концепций работы банков страны Динамика решения задач развития б