Работы в категории - Банковское дело • Тип: Отчет по практике

  "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

  Розрахунки з використанням готівки надзвичайно дорого обходяться державній і комерційним фінансовим структурам Випуск у обертання нових купюр, обмін старих, утримання значного персоналу, незручності і великі втрати часу рядових клієнтів — усе це важким тягарем лягає на економіку країни В Україні, наприклад, близько 20 % вартості кожної гривні іде на підтримку її ж власного обертання Один з можливих і самих перспективних засобів вирішення проблеми готівкового обороту — створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків на базі пластикових карток
 • Тип: Реферат

  Private banking в России

  Перевод понятия "private banking" достаточно прост: "индивидуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц" Однако в обиходе российские банки, предоставляющие данный вид услуг своим клиентам, предпочитают использовать английскую терминологию Private banking чаще всего ассоциируется с банками Швейцарии или Люксембурга, но постепенно приходит и в Россию Можно быть уверенным в том, что многим коммерческим банкам будет интересен опыт работы в России в данной области тех финансовых институтов, которые уже предлагают этот продукт своим клиентам
 • Тип: Курсовая работа

  S.W.I.F.T. в системе международных межбанковских расчетов

  Целью работы я поставил рассмотрение системы S W I F T – системы всемирных межбанковских телекоммуникаций, ускоряющей и облегчающей расчеты между банками Кроме того рассмотрены более простые системы, которые живы и по сей день, Сюда входят различные системы банковских коммуникаций: электронная почта, специализированные сети (телеграфная и телефонная сети, факсимильная связи и т п ), электронные системы межбанковских расчетов и электронные платежи в банковской системе России
 • Тип: Реферат

  TexakaBank

  TEXAKABANK - универсальный банк, оказывающий широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам Финансовые продукты Банка отличает высокое качество и исключительный уровень сервиса Профессионализм персонала TEXAKABANK позволяет решить практически любые вопросы, возникающие у клиентов Миссия АО «TEXAKABANK» связана с главными и неизменными во времени целями, которые мы видим как:
 • Тип: Реферат

  Tradde Station

  - по существу для поиска рекуррентных и предсказуемых образцов в ценах акций Хотя техники признают значение информации в будущих экономических перспективах фирмы, они полагают, что такая информация необходима для успешной стратегии торговли Это фундаментальная причина для изменения цен акций ; если цена на бирже изменяется достаточно медленно, аналитик, будет способен определить тренд, который может использоваться в течение корректируемого периода Ключ к успешному техническому анализу - ответ цен акций на бирже по отношению к таким факторам как " спрос и предложение "
 • Тип: Контрольная работа

  VAR-аналіз валютних ризиків

  Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
 • Тип: Дипломная работа

  Інвестиційна діяльність комерційного банку та її вплив на його фінансовий стан

  Gоt соnsеquеnсеs аnd thеіr nоvеlty – іn-рrосеss thеrе wеrе thе dеvеlореd rесоmmеndаtіоns іn rеlаtіоn tо brіngіng іn оf соmmеrсіаl bаnks tо іnvеstmеnt асtіvіty, аnd аlsо іn rеlаtіоn tо thе іmрrоvеmеnt оf іnvеstmеnt рrосеss
 • Тип: Курсовая работа

  Інвестиційна діяльність страхових компаній (1)

  Страхування – це стратегічний сегмент економіки, оскільки воно дозволяє суттєво знизити навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів; сприяє соціально-економічній стабільності в суспільстві, тому що є важливим елементом соціального захисту населення; дозволяє оптимізувати діяльність суб’єктів економіки за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів; забезпечує компенсацію збитків, завданих юридичним і фізичним особам в результаті настання несприятливих подій; є джерелом внутрішніх довгострокових інвестицій в економіку країни
 • Тип: Курсовая работа

  Інвестиційна політика банків в Україні

  Мета і завдання дослідження визначаються як розглядання інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України, комплексному аналізі виконання інвестиційних операцій банками України, шляхами вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України
 • Тип: Реферат

  Інкорпорація та консолідація як первинні форми систематизації банківського законодавства України

  Теоретично на банківське законодавство покладається завдання адекватно виразити внутрішню суть банківської системи, забезпечити її стабільність і водночас мати можливість гнучко реагувати на постійні зміни [13; с 70] Однак, беручи до уваги розглянуті у першому розділі нашої роботи негативні риси сучасного банківського законодавства (його множинність, суперечливість), можна стверджувати, що на даний час забезпечити виконання поставленого завдання банківському законодавству не вдається Необхідне застосування процедури систематизації, першими кроками якої буде проведення первинних форм системати
 • Тип: Дипломная работа

  Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

  Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку інструментів управління платоспроможністю та ліквідністю в комерційних банках полягає в необхідності оптимізації вирішення двох основних проблем:
 • Тип: Реферат

  Інформаційні системи і технології у фінансових установах

  Автоматизована банківська система (АБС) UniCorn  многопользовательская, многовалютная, цілісна система з високим рівнем автоматизації і захищеності UniCorn вирішує всі питання "банківського портфеля":
 • Тип: Контрольная работа

  Іпотека сільськогосподарських земель. Визначення кредитоспроможності позичальників

  Іпотечне кредитування під заставу землі набуло поширення ще у ХІХ столітті і стало джерелом капіталу Воно також базується на консервативних оцінках розміру врожаю та ціни на нього Під іпотекою здебільшого розуміють заставу землі, зокрема й сільськогосподарського призначення, іншого нерухомого майна, що становить предмет застави, яка залишається у володінні заставодавця Для цього виду фінансування характерні короткостроковість, низьке співвідношення розміру кредиту до оціночної вартості предмета застави, високі кредити та політичні ризики
 • Тип: Учебное пособие

  Іпотечне кредитування (1)

  Ринок нерухомості — це взаємозалежна система ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, експлуатацію і фінансування об'єктів нерухомості Це певний набір механізмів, за допо­могою яких передаються права на власність і пов'язані з нею інтереси, встановлюються ціни й розподіляється простір між різними конкуруючими варіантами землекористування" Основні процеси функціонування ринку нерухомості —розвиток (створення), управління (експлуатація) та оборот прав на об'єкти нерухомості
 • Тип: Дипломная работа

  Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

  Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури Роботу подано на 120 стор , вона містить 32 таблиці, 15 рисунків, додатки Список використаної літератури включає 53 найменування
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 203