Работы в категории - Экономика • Тип: Реферат

  Інтегральна ефективність діяльності

  Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності.
 • Тип: Реферат

  Інтегральна ефективність діяльності підприємства

  Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат
 • Тип: Реферат

  Інтеграція України у світове господарство

  Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно-державної ідентифікації, створення ряду передумов ефективного включення їх в глобальні економічні структури і процеси Крім того, після проголошення незалежності певний період ці країни були ізольовані від світогосподарських глобальних процесів і приречені на автаркичну замкненість і самодостатність
 • Тип: Реферат

  Інфляційні очікування

  Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфля
 • Тип: Реферат

  Інфляція та антиінфляційні заходи

  Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, економічного життя в широкому плані Мікроекономіка ж дає уявлення про рух індивідуальних цін та інших показників цього рівня Вона досліджує складну систему зв'язків, що виступають як ринковий механізм Макроекономіка тісно взаємодіє з мікроекономікою Як неможливо зрозуміти поведінку натовпу без елементарних знань психології, так і не може бути плідним аналіз макроруху в
 • Тип: Реферат

  Історія економічних учень (1)

  Найбільш вагомий внесок у розробку ідей маржналістів зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX ст Її репрезентували професори Віденського університету Карл Менгер (1840-1921), Фрідріх фон Візер (1851-1926) та Ейген Бем-Баверк (1851-1919)
 • Тип: Реферат

  А как бы поступил Макиавелли?

  Как удалось этому человеку стать тем, кем он сейчас является? Чем отличаются эти всемогущие гиганты? Сколько преуспевающих людей руководствуются учением простого флорентийского бюрократа, который жил и учил пять сотен лет тому назад или около того?
 • Тип: Контрольная работа

  А. Маршалл – основоположник неоклассической экономической теории

  Альфред Маршалл (1842–1924) родился в Лондоне, получил образование в Кембриджском университете Преподавал экономическую теорию в ряде университетов Великобритании, был профессором Кембриджского университета, где возглавлял кафедру политической экономии Был экспертом в различных правительственных комиссиях одним из организаторов Королевского экономического общества
 • Тип: Контрольная работа

  Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

  Зовнішня торгівля – це продаж товарів за межі країни (експорт) і купівля за кордоном інших товарів (імпорт) До експортно-імпортних операцій відносять також і надання зарубіжним партнерам послуг, виконання для них певних робіт і відповідно, одержання з їх боку послуг, чи виконання ними робіт, які мають бути оплачені
 • Тип: Статья

  Август Леш и его книга: "Теория о размещении производственных сил"

  Следует различать вопрос о фактическом размещении производства и о его рациональном размещении, т к проблема рационального размещения производства гораздо более важная задача, чем простое описание его фактического размещения
 • Тип: Реферат

  Австрийская школа и теория предельной полезности

  “Австрийская школа” возникла в 70-х годах 19-в , которые характеризовались дальнейшим ростом капитализма и обострением его противоречий На основе растущей концентрации производства в 70-х годах начали возникать первые кап монополии Австрийская школа оспаривала учение Маркса, и в авангарде этого движения были австрийские и германские экономисты Цель школы состояла в том, чтобы в борьбе против марксизма противопоставить ему теории, изображавшие капитализм вечным способом производства, отрицавшие противоречия между пролетариатом и буржуазией
 • Тип: Реферат

  Австрийская школа маржинализма (1)

  После издания в 1871 году книги с указанным выше названием, Менгер, наряду с У С Джевонсом и Л Вальрасом, считается «творцом» маржиналистской революции Также можно утверждать, что именно К Менгер заложил основы самой австрийской школы
 • Тип: Реферат

  Австрийская школа маржинализма (2)

  У каждого человека есть свой собственный особый порядок ранжирования преследуемых целей Мало кто может (если вообще кто-нибудь может) знать о шкале предпочтений ближнего, а в полной мере она не бывает известна даже ему самому Усилия миллионов людей в разных ситуациях, с разной собственностью и разными желаниями, имеющих доступ к разной информации о средствах достижения целей, знающих мало или не знающих ничего о конкретных потребностях друг друга, стремящихся достичь целей, ранжированных по индивидуальным шкалам, координируются в рамках системы обмена По мере того как отношения взаимообмена о
 • Тип: Реферат

  Австрийская школа. Теория предельной полезности

  Неоклассическое направление возникло в 70–80-х гг XIX в , когда произошел существенный скачок в движении экономической теории, который можно охарактеризовать как разрыв в постепенности и нарушение в преемственности развития Начало этого скачка принято связывать с именем У С  Джевонса, которого впоследствии поддержали те, кого сегодня называют основателями неоклассического направления – Л  Вальрас, В  Парето, И  Фишер и др Отличительной характеристикой этой плеяды исследователей является активное внедрение формально-математических методов в экономическую теорию
 • Тип: Курсовая работа

  Автокорреляционная функция. Примеры расчётов (2)

  Периодическая зависимость представляет собой общий тип компонент временного ряда Можно легко видеть, что каждое наблюдение очень похоже на соседнее; дополнительно, имеется повторяющаяся периодическая составляющая, это означает, что каждое наблюдение также похоже на наблюдение, имевшееся в том же самое время период назад В общем, периодическая зависимость может быть формально определена как корреляционная зависимость порядка k между каждым i-м элементом ряда и (i-k)-м элементом Ее можно измерить с помощью автокорреляции (т е корреляции между самими членами ряда); k обычно называют лагом (иногд