Курсовая работа : Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Маркетинг


Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Циклова комісія Економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Спеціальність 5.090704 Конструювання,

Зав. відділення

виробництво і технічне обслуговування

Радіотехнічних пристроїв”

„_____”_________200__р.

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) з дисципліни

„Економіка промисловості”

Курс – 4 Група –хххх Семестр – VII

Студента __________

Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчик диму для сигналізації про пожежу

Зміст пояснювальної записки

Вступ

1 Резюме

2 Оцінка ринку збуту

3 Аналіз конкуренції на ринку

4 Стратегія маркетингу

5 Розрахунок витрат на рекламу

6 Розрахунок оптової відпускної ціни

7 Фінансовий план

8 Розробка графіка беззбитковості

9 Висновки

10 Перелік посилань

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ

ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Циклова комісія „Економіки”

Спеціальність 5.090704 „Конструювання, виробництво і технічне

обслуговування радіотехнічних пристроїв”

Курс - 4 Група – Р - хххх Семестр – VII

Курсова робота

Студента____________

Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчику диму для сигналізації про пожежу

ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ

Голова циклової комісії ___________

Керівник проекту (роботи) _________

КУРСОВА РОБОТА ЗАХИЩЕНА ______________________200___р.

З ОЦІНКОЮ ____________________________

Протокол № _____ від „_____”___________200___р.

Вступ

В курсовому проекті здійснюється розробка і розрахунок основних розділів бізнес-плану, у якому передбачається: здійснення маркетингових досліджень ринку для визначення обсягів випуску датчику диму для сигналізації про пожежу; розрахунок оптової ціни; визначення беззбитковості виробництва; розрахунок витрат на рекламу, а також експлуатаційних витрат у споживача.

На підставі проведених розрахунків робиться висновок про доцільність проектування і впровадження нової конструкції у виробництво.

Початкові дані для розрахунку взяті з технічного завдання і виробничих умов.

1. Маркетингові дослідження ринку

Важливу роль у виробничих умовах грають маркетингові дослідження ринку, що дозволяють визначити обсяги виробництва конструкції у виготовлювача.

Маркетингові дослідження ґрунтуються на визначенні попиту та пропозиції по даному виду виробу. Це визначення дозволить орієнтувати обсяги виробництва для задоволення потреб покупця.

Маркетингові дослідження в процесі виробництва повинні передбачать: дослідження власної продукції і її конкурентоздатність, бажання споживачів, наявність аналогів у інших виробників.

Для найкращого вивчення стану ринку необхідно мати чітке уявлення про споживчий попит по даному виду продукції і на підставі цього здійснити прогнозування обсягів його випуску.

Першим етапом при дослідженні є сегментація ринку по потребах. У таблиці 1 наведена сегментація ринку по потребах.

Таблиця 1 - Сегменти ринку по основних споживачах

Сфера застосування

Споживачі

Інженер-

Проектувальник

Інженер проектувальник

Технік – елект - ронщик

Педагоги та студенти

Домогосподарства

Промислове підприємство

+

+

+

нді

+

+

+

+

Освіта

+

+

Побутове використання

+

+

Обсяги проданого товару на ринку протягом одного року визначають місткість ринку. Другим етапом досліджень є визначення місткості ринку, що відбиває прогноз обсягу продажів. Цей розрахунок здійснюється в таблиці 2

Таблиця 2-Прогноз обсягу продажу

Об'єкти застосування

Кількість організацій і підприємств

Кількість

продажів одному

покупцю

Усього

Промислові підприємства

8

400

3200

НДІ

10

20

200

Освіта

20

5

100

Разом

Σ Nшт = 3500

Кількість продажів одному покупцю приймати в межах 1 - 500 штук. Перелік підприємств, яким пропонується продукція : 3-д ім. Шевченко, з-д «Комунар», з-д «Хартрон», з-д «ХАЗ», з-д «Гідропривід», з-д ім. Малишева, з-д «Турбоатом», тощо.

2. Розрахунок витрат на рекламу

Для збільшення обсягу продажів розробленої конструкції рекомендується використовувати такі види реклами як: інформаційні видання і радіо. Через вузьку сферу застосування проектованої конструкції доцільно розміщати рекламу у вигляді оголошень у періодичній пресі і радіо. Вартість одного слова в об'яві прийняти 1-5 грн., вартість одного слова на радіо прийняти 2-7 грн.

Зразковий текст оголошення:

«Фірмою «Спецвузавтоматика» було спроектовано і розроблено пристрій датчик диму для сигналізації про пожежу, що спрацьовує на наявність диму. Датчик являє собою ІЧ-приймач та ІЧ-передавач, які знаходяться поруч один від одного,при проходженні диму у проміжку між ними прозорість повітря падає і імпульси світла між ними не проходять і датчик спрацьовує! Даний пристрій можна замовити за тел. 8-0572-894-523»

Розрахунок витрат на рекламу наведений у таблиці 3.

Таблиця 3-Витрати на рекламу.

Вид реклами

Одиниця виміру

Кількість слів

Вартість

одиниці виміру, грн.

Сума, грн.

Періодична преса

Слово

56

3

168

Радіо

Слово

56

5

280

Разом

ΣЗрекл.=448

таким чином, витрати на рекламу складають: 448 грн.

3. Розрахунок оптової відпускної ціни

Розрахунок оптової відпускної ціни здійснюється на підставі калькуляції собівартості продукції на всіх етапах її виготовлення. Розрахунок цехової собівартості здійснюється по формулі:

Сцех= М + Зпрддодсоцфзпенсцех грн

Сцех. = 26,62 +12,95 + 1,81 + 2,33 + 0,26 + 0,22 + 5,67 + 16,68 = 66,54 грн. (1)

де М - витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби з урахуванням витрат на транспортування їх на завод;

Зпр - пряма (тарифна) заробітна плата основних виробничих робітників;

Зд - доплати до заробітної плати;

Здод - додаткова заробітна плата;

Зсоц - відрахування на соціальне страхування;

Зфз - відрахування до фонду зайнятості працівників;

Зпенс - відчислення до пенсійного фонду;

Кцех – непрямі цехові витрати.

Виробничі витрати, пов'язані з виготовленням конструкції, що включаються в заводську собівартість, визначаються по формулі:

Сзав = Сцех + Кзаг = 66,54 + 20,81 = 87,35 грн. (2)

де Кзаг - непрямі загальнозаводські витрати.

Кожне підприємство не тільки виробляє свою продукцію, але і реалізує її, тому враховується реалізаційні витрати, що входять у повну собівартість.

Спов. = Сзав + Кпозавир = 87,35 + 6,73 = 94,08 грн. (3)

де Кпозавир - непрямі позавиробничі витрати;

Підприємство реалізує свою продукцію за гуртовою ціною, яка визначає розмір виручки заводу.

Цгурт = Спов + П = 94,08 + 18,82 = 112,90 грн. (4)

де П - плановий розмір прибутку, який розраховується на підставі рівня рентабельності, і визначається по формулі:

П = (Спов * Крент %)/100 % = 18,82 грн. (5)

Для реалізації продукції покупцям існують відпускні ціни, до складу яких включають податок на додану вартість,

Цвідп = Цгурт + ПДВ = 112,90 + 22,58 = 135,48 грн. (6)

де ПДВ - податок на додану вартість, який розраховується за формулою:

ПДВ = (Цгурт * Кпдв %)/100 % = 22,58 , грн. (7)

3.1 Розрахунок витрат на основні матеріали

Основним матеріалом для виготовлення даної конструкції є склотекстоліт, який використовується для виготовлення друкованої плати. Для визначення витрат на основні матеріали, необхідно розрахувати масу заготівки. Вона обчислюється за формулою:

Рзаг = V * p = L·i·h·p = 12,25·8,75·0,15·1,6 = 25,73 г = 0,0257 кг (8)

Де V - Об'єм печатної плати, см³

р - питома густина склотекстоліту (рсг = 1,6 г/см³)

L - довжина друкованої плати, см

і - ширина друкованої плати, см

h - товщина друкованої плати (товщина одного шару h = 0,15 см), см

Витрати на матеріали друкованої плати розраховуються за формулою:

М = Рзаг * Ц = 0,0257* 50 = 1,29 грн. (9)

де Ц - ціна склотекстоліту одного кілограма, грн.

На підставі приведених вище розрахунків визначаються витрати на основні матеріали в таблиці 4:

Таблиця 4-Витрати на основні та допоміжні матеріали.

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Норма витрат на 1 пайку

Кількіст ь паєк

Ціна за

одиницю

виміру,

грн.

Сума, грн.

Склотекстоліт

Кг

Рзаг

0,0257

50

1,29

Припій ПОС-61

Кг

0,001

250

0,006

1,50

Лак ПФ

Кг

0,003

250

0,012

3,00

Флюс

Кг

0,001

250

0,003

0,75

Етиловий спирт

Л

0,01

200

0,0063

1,26

Разом витрат:

ΣМ= 7,80

Транспортно -

заготівельні

витрати (12%)

Ттр-заг = 0,61

Разом витрат на основні матеріали з урахуванням заготівельних витрат

М1 = 8,41

Ттр-заг = (ΣМ * Ктр-заг %)/100% = 0,61 грн. (10)

де Ктр-заг - відсотки на транспортно - заготівельні витрати.

М1 = ΣМ + Т тр-заг = 8,41 грн. (11)

3.2 Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби

Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби здійснюється на підставі даних специфікацій: на купувальні комплектуючи вироби, що входять у конструкцію, а також договірних цін за одиницю купувальних комплектуючих виробів.

Весь розрахунок витрат здійснюється в таблиці 5.

Таблиця 5-Розрахунок витрат на ККВ

Найменув.

Тип

Кількість,

Ціна за 1

Сума,

виробу

штук

штуку, грн.

грн.

Конденсаторы

С1

К10 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ

1

0,25

0,25

С2

К10 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ

1

0,25

0,25

С3

К53 – 18 150 мк x16В ОЖО.464.161.ТУ

1

0,30

0,30

С4

К10 17а 0,1 мк ОЖО.460.099.ТУ

1

0,25

0,25

С5

К10 17а 2,2мк ОЖО.460.099.ТУ

1

0,25

0,25

С6

К50-6 20 мк x 16В ОЖО.464.161.ТУ

1

0,30

0,30

Мікросхеми

DD1

К564ЛА7 ТТ3.362.0602 ТУ

1

3,10

3,10

DA1

К521СА3 ТТ3.362.0602 ТУ

1

1,50

1,50

Світлодіоди

HL1

АЛ156А аАо.336.076. ТУ

1

0,25

0,25

HL2

АЛ307Б аАо.336.076. ТУ

1

0,15

0,15

HL3

АЛ307Б аАо.336.076. ТУ

1

0,15

0,15

Резистори

R1

C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R2

C2-23-0,25-750к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R3

C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R4

C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R5

C2-23-0,25-56 ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

Продовження таблиці 5

R6

C2-23-0,125-4,3к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R7

C2-23-0,25-750к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R8

C2-23-0,5-670 ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R9

C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ

2

0,02

0,02

R10

C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R11

C2-23-0,125-410 ОЖО .467.081 ТУ

2

0,02

0,02

R12

C2-23-0,25-3м ОЖО .467.081 ТУ

2

0,02

0,02

R13

C2-23-0,125-1,4к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R14

СП3-35-0,125-1к ОЖО .468.134 ТУ

1

0,05

0,05

R15

C2-23-0,25-4,7к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R16

C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R17

C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R18

C2-23-0,25-56 ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R19

C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R20

СП5-2-100 ОЖО .468.134 ТУ

1

0,05

0,05

R21

C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R22

C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

R23

C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ

1

0,02

0,02

Діоди

VD1

КД521 СМ3.362.207 ТУ

1

0,08

0,08

VD2

ФД256 аАо.336.076. ТУ

1

2,00

2,00

VD3

Д814А СМ3.362.207 ТУ

1

0,40

0,40

VD4

КД521 СМ3.362.207 ТУ

1

0,08

0,08

VD5

КД247А СМ3.362.207 ТУ

1

2,60

2,60

VD6

КД521 СМ3.362.207 ТУ

1

0,08

0,08

VD7

КД521 СМ3.362.207 ТУ

1

0,08

0,08

Транзистори

VT1

КТ816Г аАО.336.188 ТУ

1

0,65

0,65

VT2

КТ606Б аАО.336.188 ТУ

1

0,75

0,75

Продовження таблиці 5

VT3

КТ815Б аАО.336.188 ТУ

1

0,55

0,55

VT4

КТ315Б аАО.336.188 ТУ

1

0,55

0,55

VT5

КТ816Г аАО.336.188 ТУ

1

0,65

0,65

VT6

КТ208М аАО.336.188 ТУ

1

1,00

1,00

VT7

КТ315 аАО.336.188 ТУ

1

0,15

0,15

Разом витрат на ККВ

ΣМккв = 16,89

Транспортно-заготівельні витрати (7,8%)

1,32

Разом витрат на ККВ з урахуванням заготівельних витрат

ΣМ2 = 18,21

Ттранс-заг = (ΣМккв * Ктр-заг %)/100% = 1,32 грн. (12)

На підставі приведених розрахунків визначається величина матеріальних витрат на конструкцію, яка розраховується за формулою:

М = М1 +М2 = 26,62 грн. (13)

де М1 - витрати на основні матеріали з урахуванням доставки (грн.)

М2- витрати на ККВ з урахуванням транспортування на завод (грн.)

3.3 Розрахунок витрат на заробітну плату основним виробничим робітникам

Розрахунок тарифної заробітної плати відносно одиниці виробу здійснюється по всім видам робіт, пов'язаних з виготовленням друкованої плати з урахуванням трудомісткості збірки та монтажу.

Розрахунок заробітної плати основним виробничим робітникам здійснюється у таблиці 6

Таблиця 6

Розрахунок тарифної плати основним виробничим робітникам

Види робіт

Розряд

Сумарна трудомісткість виготовлення, хвил.

Хвилинна тарифна ставка, грн.

Сума, грн.

Механічні

1

15

0,0663

0,99

Хіміко-гальванічні

2

40

0,0723

2,89

Складальні

2

25

0,0723

1,81

Монтажні

4

40

0,0900

3,60

Налагоджувально-регулювальні

3

25

0,0800

2,00

Контрольні

1

25

0,0663

1,66

Разом тарифна заробітна плата

___

170

___

ΣЗпр = 12,95

Таким чином, заробітна плата основним виробничим робітникам складає 12,95 грн.

Далі розрахунок відпускної ціни вироби розраховується з допомогою ЕОМ. Необхідно привести роздрук калькуляції собівартості та розрахунку ціни. Він приведений у таблиці 7

Таблиця 7-Роздрук калькуляції

Найменування

Сума,грн

Витрати на основні матеріали

8,41

Витрати на покупні вироби

18,21

Пряма (тарифна) заробітна плата

12,95

Доплати до заробітної плати

1,81

Додаткова заробітна плата

2,33

Відчислення до пенсійного фонду

5,67

Відрахування на соціальне страхування

0,26

Відрахування до фонду зайнятості працівників

0,22

Непрямі цехові витрати

16,68

Усього: цехова собівартість

66,54

Непрямі загальнозаводські витрати

20,81

Усього: заводська собівартість

87,35

Непрямі позавиробничі витрати

6,73

Усього: повна собівартість

94,08

Плановий прибуток

18,82

Усього: оптова ціна виробу

112,90

Податок на додану вартість

22,58

Усього: відпускна ціна виробу

135,48

4. Побудова графіка беззбитковості

Побудова графіка досягнення беззбитковості дозволяє визначити вплив на прибуток підприємства обсягів виробництва і продажів, постійних і змінних витрат, а також оптових цін конструкції.

Для побудови графіка беззбитковості необхідно в повній собівартості конструкції виділити змінні (V) і постійні витрати (Н).

До змінних витрат відносять:

V = М + Зпр +Зд + Здод = 26,62 + 17,09 = 43,71 грн. (14)

До постійних витрат відносяться всі інші показники, що складають повну собівартість продукції:

Н = Спов - V = 94,08 – 43,71 = 50,37 грн. (15)

Для побудови графіка беззбитковості необхідно використовувати задану програму випуску виробу Nшт, що визначається на підставі маркетингових досліджень ринку (див. таблицю1).

Величину критичної програми випуску або точку беззбитковості визначають аналітично по формулі:

Nкр = (H * Nшт) /(Цвід – V) = (50,37·3500)/(135,48-43,71) =

= 1922 шт. (16)

У точці беззбитковості досягається рівенство витрат і реалізаційних надходжень, тобто при обсязі випуску продукції, рівного критичному, підприємство не буде мати прибутку, виторг відшкодовує тільки витрати підприємства. Щоб виробництво даної конструкції принесло підприємству прибуток, необхідно реалізувати її в кількості більше, ніж у точці беззбитковості. При випуску продукції в кількості менш, чим визначено точкою беззбитковості, підприємство змушене підвищувати ціну, тому при складанні договорів із замовниками підприємство повинно додатково визначити ціни на цю конструкцію.

Висновки

В економічній частині дипломного проекту розглянуті основні розділи бізнес-плану. Отримані результати зводяться у таблицю 7. На підставі проведених розрахунків робиться висновок про те, що отримана проектна оптова ціна, конструкції, нижче якої підприємство не повинно укладати угоди по її реалізації, тому що може понести збитки.

Реалізована ціна в роздробі складає біля 94,08 гривень. Ціна аналогічних пристроїв значно вище, ніж ціна проектованого. Це зв'язано з тим, що пристрої, даного типу, в Україні не випускаються. Основна частина аналогічних пристроїв закуповується за кордоном у відомих виробників.

Таблиця 8-Зведені економічні показники проектованої конструкції

Зміст показників

Оди-ниця виміру

Сума, грн.

Примітки

1 Прогнозований обсяг випуску конструкції у виробництві

Шт.

3500

Табл. 2

2 Оптова відпускна ціна конструкції

Грн.

112,90

Табл. 7

3 Витрати на рекламу

Грн.

448

Табл. 3

4 Умовно - постійні витрати

Грн.

50,37

Формула 15

5 Перемінні витрати

Грн.

43,71

Формула 14

6 Беззбитковість виробництва досягається при випуску

Шт.

1922

Формула 16

7 Прибуток після реалізації конструкції

Грн.

18,82

Табл. 7

Приклад: даний пристрій є цілком доцільним у ринкових умовах. Це викликано тим, що пристрій є:

  1. Універсальним, тобто немає необхідності застосовувати додаткові пристрої для одержання результатів;

  2. Компактним;

3. Дешевим у купівлі, в обслуговуванні й у ремонті, тому що застосовувані комплектуючі вироби широко розповсюджені і дешеві.

Ці фактори дозволяють затверджувати, що попит на дану конструкцію буде рости, тому що цей пристрій дозволяє обслуговувати широкий спектр діяльності людства, від військових потреб до застосування у сільському господарстві.

Побудова графіка досягнення беззбитковості , дозволяє аналізувати вплив на прибуток підприємства обсягів виробництва і продажів, постійних і змінних витрат, а також оптової ціни конструкції. У точці беззбитковості досягається рівність витрат і реалізаційних надходжень, тобто при обсязі випуску штук підприємство не має прибутку, виторг відшкодовує тільки витрати підприємства. Для того, щоб виробництво даної конструкції приносило підприємству прибуток, необхідно реалізувати її в кількості більшої, ніж у точці беззбитковості, тобто від 1922 штуки підприємство буде мати прибуток.

При випуску продукції в кількості менш 1922 штук, підприємство змушене підвищувати ціну.

Зниження ціни зі збереженням якості і технічних властивостей конструкції в порівнянні з аналогами, можна здійснити за рахунок:

  1. Збільшення кількості випуску даного пристрою;

  2. Застосування якісних вітчизняних комплектуючих виробів, що за ціною не вище закордонних.

Перелік посилань

  1. Бойчик Г.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник \ – Київ „Атіка” 2002

  2. Бойчик Г.М. Економіка підприємства – Київ „Каравела” 2001

  3. Покропивный С.Ф. Экономика предприятий. Учебник – Киев 2003

  4. Тарасюк П.М., Шваб А.І. Планування діяльності підприємства – К: „Каравела”, 2003

  5. Швиданенко Г.А. Економіка підприємства – Київ 2001

  6. Шегди А.В. Економіка підприємств Навчальний посібник. Київ\ Знання 2005

Похожие работы: