Реферат : Історична довідка про Рівне (работа 1) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Краеведение и этнография


Історична довідка про Рівне (работа 1)
ПЛАН

Історична довідка про місто Рівне

Геральдика мiста

Пам'ятки історії та культури

Список використаної літератури

Історична довідка про місто Рівне

Рівне. Більше семи віків пролетіло над ним. Є в історії цього старовинного українського міста і радісні сторінки, і трагічні. Не раз на нього нападали вороги. Не раз будівлі Рівного спалахували страшним вогнем. Але ні кому не вдавалося знищити місто. Працьовиті руки його жителів відбудовували знищене. Рівне розросталось, і нині воно перетворилося у адміністративно-економічний центр Рівненської області, що входить до складу незалежної України.

Першi поселення на територiї сучасного мiста з'явилися дуже давно. Зокрема, тут виявлено залишки поселень первiсної людини-кроманьйонця, заснованi понад 15 тисячолiть тому. Давнiшi поселення зустрiчаються на околицях мiста, центральна ж частина його була заселена пiзнiше. Перша вiдома писемна згадка про Рiвне як один з населених пунктiв Галицько Волинського князiвства датована 1283 роком. Це запис латинською мовою у польськiй хронiцi «Рочнiк капiтульний краковскi». Але лише з ХV столiття Рiвне регулярно фiгурує в iсторичних джерелах. З другої половини ХIV ст. Рiвне перебувало пiд владою литовських князiв. У грамотi 1434 року воно згадується в числi iнших волинських поселень як власнiсть луцьких шляхтичiв Дичкiв. А в документi, датованому 22 груднем 1461 р., йдеться про його продаж: Iвашко Дичко продав Рiвне "за 300 кiп широких грошей чеської лiчби" князевi Семену Васильовичу Несвiцькому, представнику русько-литовської династiї Гедимiновичiв.

Пiсля смертi князя в 1479 р. Рiвне стало власнiстю його дружини Марiї, яка стала iменувати себе княгинею Рiвненською. За її наказом на одному з насипних островiв рiчки Устi, яка роздiлялася на два рукави, було збудовано замок iз дубових колод та обнесено його оборонними ровами. Будучи оточеним водою, замок сполучався з рештою поселення єдиною дорогою з мостом через непрохiднi болота i ставки. Разом з тим княгиня стала запрошувати сюди ремiсникiв, майстрiв, поселенцiв, якi поступово обживали сусiднi iз замком вулицi. Первiсне мiсто нагадувало у планi трикутник, вiдповiдно й мiськi вулицi розходилися у три боки. У Рiвне можна було в'їхати з боку Києва, Острога та Дубного. Звiдси й символ давнього мiського герба брама, вiдкрита для в'їзду на три боки. У 1492 р. польський король та великий князь литовський Казимир Ягайло надав мiстечку Магдебурзьке право. З 1518 р. по 1621 р. воно перебувало у власностi князiв Острозьких. У 1531 р. Рiвне з околицями та ближнiми селами вiдiйшло до Iллi Острозького. У 1538 р. вiн одружився з позашлюбною дочкою короля Сигiзмунда I Беатою Костелецькою, не проживши пiсля цього й року i не дочекавшись народження своєї доньки. Згiдно з пiдписаним ним духовним заповiтом Рiвне переходило в управлiння дружини, але не у власнiсть. Це стало причиною трагедiї його доньки Гальшки Острозької, яку мати, людина аморальна й розбещена, прагнула насильно вiддати замiж, щоб тим самим позбавити її прав на володiння. Ця iсторiя набула свого часу широкого розголосу, ставши пiзнiше поширеною темою у низцi творiв польської, української та росiйської лiтератур.

У переписi 1629 р. зафiксовано, що в Рiвному є 505 будинкiв та проживає понад 3 тисячi мешканцiв (у Києвi в той час було 18 тисяч мешканцiв). Але надалi трагiчнi подiї вiйни, пожежi та епiдемiї зумовили зменшення кiлькостi населення.

В останнiх роках ХIV та на початку ХV ст. краєм прокотилися хвилi селянсько-козацьких повстань пiд проводом Косинського, Лободи, Наливайка. Занепокоєнi зростанням козаччини, королiвськi урядники в 1625 роцi вели в Рiвному переговори з козаками щодо укладення угоди з Рiччю Посполитою. Влiтку 1651 р. край став центром визвольних змагань українцiв пiд проводом Богдана Хмельницького. В ходi боїв мiсто не раз переходило з рук в руки. У 1667 р. в результатi Андрусiвської угоди полякiв з Московiєю Рiвне у складi Волинських земель вiдiйшло до Речi Посполитої. Цього ж року в мiстi лютувала страшна чума.

Всi цi подiї вiдчутно вплинули на зменшення кiлькостi населення та процес занепаду мiста, посиленого ще й великою пожежею 1691 року.

Тоді Рівне було волосним центром Луцького повіту Волинського воєводства. Цікаво, що за планом, виконаним в 1765 році варшавським архітектором Таушером, воно складалося з чотирьох частин (центральної частини, передмістя Острозького, Волі (економії або комісаріату), передмістя Дубенського), мало 370 будинків.

Макет Рiвного, що виготовлений працiвниками обласного краєзнавчного музею у вiдповiдностi до плану архiтектора Таушера (1765

рiк)

В ходi московсько-шведської вiйни Рiвне в 1706 р. було зайняте вiйськами Карла ХII, який також побував у мiстi. У другiй половинi ХVII та на початку ХVIII ст. Рiвне належало до володiнь рiзних магнатiв Замойських, Конєцпольських, Валєвських, а з 1723 р. надовго, майже на пiвтора столiття, переходить у власнiсть польських шляхтичiв Любомирських. У ХVIII ст. князi Любомирськi були найбагатшим магнатським родом на Волинi, а часами i в цiлiй Польщi. З приходом Любомирських розпочалися значнi змiни в життi мiста. Було вiдбудовано рiвненський замок, який перебував тодi в руїнi та запустiннi. Палацовий комплекс, зведений на Замковому островi, утвореному течiєю рiчки, вражав своєю пишнотою. Навколо палацу був розбитий розкiшний парк з алеями та класичними скульптурами. Збудований спочатку у стилi пiзнього бароко, палац Любомирських згодом тричi змiнював свiй вигляд вiдповiдно до вiянь європейської моди (останню, особливо вишукану, перебудову в стилi французького ампiру здiйснено в 1815 р.). За князя Станiслава Любомирського, багатство та вплив якого дозволяли йому в перiод безкоролiв'я у 1764 р. претендувати на королiвський престол, при дворi утримувався великий, добре озброєний загiн та близько 4-х тисяч осiб челядi.

Покровительство Любомирських євреям, якi на той час зазнавали утискiв у сусiднiх європейських країнах, зумовило їх масове переселення до Рiвного. З часом вони заселили один iз районiв мiста, що суттєво i на довгi роки позначилося на нацiональному та релiгiйному життi мiста.

Всього в 1765 р. в мiстi було 683 споруди, в тому числі 313 в передмiстях, якi облаштовувалися за нацiональною та соцiальною ознакою (були нiмецька та єврейськi вулицi, квартали мiських урядникiв, духiвництва, ремiсникiв, тощо).

У 1792 р. в Рiвному побував нацiональний герой Польщi генерал Тадеуш Костюшко, який приїздив до тодiшньої господинi рiвненського палацу Людвiки Любомирської предмету свого юнацького кохання.

У 1793 р. вiдбувся другий подiл Польщi, i до мiста увiйшли росiйськi вiйська пiд командуванням М.Кречетнiкова. В результатi розробленого нового адмiнiстративного подiлу волинських земель Рiвне набуло статусу повiтового центру в складi новоутвореного Волинського намiсництва (згодом губернiї). Статус повiтового мiстечка дещо пожвавив мiсцеве життя. Сюди приїздили i облаштовувалися чиновники повiтових установ, створювалися елементарнi побутовi зручностi (кiнний транспорт, пошта i т.п.).

Коли Рiвне перейшло до Фридерика Любомирського, який певний час був волинським вiце-губернатором, для нього збудували особняк в iншому мiсцi. А палац Любомирських з тих пiр, залишившись пусткою, почав занепадати i повiльно руйнуватися, доки зовсiм не зник у I-й половинi ХХ столiття.

В 1837 р. неподалiк палацу Любомирських розпочалося спорудження гiмназiйного корпусу. У Рiвненськiй гiмназiї в 1844-1845 рр. працював старшим викладачем iсторiї видатний український iсторик, письменник та громадсько-полiтичний дiяч Микола Костомаров, а в 1866-1871 рр. в нiй навчався вiдомий письменник-гуманiст Володимир Короленко.

У 1857 р. через мiсто пролягла шосейна дорога Київ-Брест, а в 1873 р. залiзнична колiя мiж цими мiстами. З'явилася зазізнича станція Рівне.

У 1906 р. в мiстi з'явився перший музей, а в 1912 р. введено в дiю першу електростанцiю. Цього ж року рiвняни вперше побачили в небi над мiстом полiт моноплана.

Пiд час I свiтової вiйни Рiвне тривалий час було прифронтовим мiстом. В 1916 р. перед наступом росiйських вiйськ його вiдвiдали iмператор Микола II та генерал О.Брусилов.

В перiод з 1917 р. по 1920 р. мiсто почергово перебувало пiд владою австро-нiмецьких, польських та бiльшовицьких окупацiйних вiйськ. У квiтнi травнi 1919 р. у Рiвному тимчасово працював уряд Української Народної Республiки та були розмiщенi вiйська Директорiї на чолі з головним отаманом С. Петлюрою.

19 вересня 1920 р. Рiвне зайняли польськi вiйська, i воно до вересня 1939 р. перебувало у складi Польської держави як повiтовий центр Волинського воєводства. Незважаючи на репресiї з боку польської влади, в мiстi продовжувалося українське культурне життя, активно працювали громадськi органiзацiї нацiонально-патрiотичного спрямування "Просвiта" (до закриття у 1929 р.), "Пласт", Союз українок та iншi, а також нелегальнi органiзацiї, найбiльшi i найвпливовiшi з яких ОУН та КПЗУ.

У вереснi 1939 р. вiдповiдно до пакту Молотова-Рiббентропа захiдноукраїнськi землi вiдiйшли до СРСР. Цього ж року Рiвне набуло статусу обласного центру новоутвореної Рiвненської областi у складi УРСР.

Пiд час фашистської окупацiї мiсто було перетворене на своєрiдну «столицю» окупованих українських земель. З вересня 1941 року тут розмiстилися «Райхскомiсарiат Україна» та резиденцiя гауляйтера. З листопада почалися масовi страти євреїв та винищення в'язнiв концтаборiв Рiвного. Пiсля терористичних актiв М. Кузнєцова проти високопоставлених нiмецьких офiцерiв фашисти масово розстрiлювали заручникiв в'язнiв тюрми. Не зважаючи нi на що, в мiстi вiдроджувалися українськi громадськi та нелегальнi органiзацiї, воно перетворилося на один iз центрiв українського нацiонально-визвольного руху. Було засновано газету "Волинь", головним редактором якої став вiдомий письменник Улас Самчук. Газета стала рупором нацiонального вiдродження. Довкола неї гуртувалися вiдомi дiячi українського руху опору, зокрема, такi як Олена Телiга, Олег Ольжич, Нiл Хасевич та iншi. Розгорнуло свою дiяльнiсть видавництво «Волинь», виходили ще два українськi перiодичнi видання - журнал «Український хлiбороб» та дитячий часопис «Орленя».

В Рiвному також активно дiяло кiлька радянських пiдпiльних органiзацiй.

В лютому 1944 р. мiсто було звiльнено вiд фашистiв. Але до спокою в краї ще було далеко. В перiод з 1944 по 1950 роки тривали масовi репресiї проти української iнтелiгенцiї, учасникiв нацiонально-визвольного руху, проходили "чистки" серед мирного населення. В центрi мiста на тому ж мiсцi, де фашисти у 1942-1943 роках проводили публiчнi страти, спiвробiтники НКВС у сiчнi 1945 року влаштували публiчну страту воякiв Української Повстанської Армiї. Нова влада також енергiйно взялася органiзовувати масову мiграцiю до мiста своїх кадрiв управлiнцiв, службовцiв, робiтникiв.

В 1950 роцi було завершено вiдбудову зруйнованого вiйною господарства. А 60-80-тi роки стали перiодом iнтенсивного зростанння та розбудови мiста, в результатi чого кардинально змiнилося обличчя мiста. Збудовано новi житловi квартали в центрi мiста, з'явилися новi мiкрорайони. Значно зросло населення мiста. Збудовано багато нових потужних пiдприємств, зокрема, таких як гiгант легкої iндустрiї України Рiвненський льонокомбiнат, гiгант хiмiчної промисловостi хiмiчне пiдприємство "Азот" та ряд iнших великих пiдприємств. Споруджено немало закладiв освiти, науки, культури. У 1997 роцi вiдкрито аеровокзал мiжнародного класу.

В кiнцi 80-х рокiв з початком реальних послаблень у внутрiшнiй полiтицi радянського режиму пiд час перебудови в Рiвному вiдроджується нацiонально-визвольний рух. В 1988 роцi створено першi осередки Товариства української мови iм. Тараса Шевченка, дещо пiзнiше утворено першi осередки Народного Руху України. На початку 1990 року в мiстi було проведено ряд масових акцiй. 22 сiчня через мiсто пролiг символiчний "ланцюг" єднання. Напередоднi перших демократичних виборiв до мiсцевих рад пiд синьо-жовтими прапорами пройшли масовi мiтинги рiвнян. 9 березня 1990 року в день народження Тараса Шевченка бiля Свято-Воскресенського собору було встановлено перший флагшток iз синьо-жовтим прапором, який згодом неодноразово намагалися зламати, а прапор зiрвати. Але його щоразу вiдновлювали.

На березневих виборах до мiської ради бiльшiсть здобули представники нацiонально-демократичних сил, що зумовило подальшi демократичнi перетворення в мiстi. На цей час переважну частину населення мiста вже становили вихiдцi iз сiл Рiвненщини та iнших областей України. Вони розбудовували мiсто в 60-80-х роках, працювали на споруджених своїми односельцями та земляками пiдприємствах, але почувалися дещо чужими в цьому мiстi, в органах влади та бiльшостi установ якого панувала росiйська мова, а їхня рiдна українська часто служила своєрiдним iндикатором, який виказував їхнє сiльське походження. Нерiдким було зверхнє ставлення до людини, яка розмовляла не росiйською мовою. В 1990 роцi в коридорах мiської влади знову залунала українська мова. Завдяки зусиллям нового мiського керiвництва вона повернулася у школи, дитячi садочки та дитячi позашкiльнi установи. Багатьом мешканцям мiста українцям було повернуте право навчати своїх дiтей рiдною мовою.

16 червня 1990 року, у днi, коли громадськiсть Рiвненщини та всiєї України вперше за багато рокiв вiдкрито i урочисто вiдзначала рiчницю битви пiд Берестечком, над адмiнбудинком мiської ради замайорiв синьо-жовтий прапор. При вiдкриттi сесiй мiської ради звучав нацiональний гiмн "Ще не вмерла Україна", задовго до законодавчого затвердження його музичної редакцiї.

Мiська влада порушила клопотання про повернення мiстовi його української назви i 11 червня 1991 р. було ухвалено вiдповiдну Постанову Президiї Верховної Ради УРСР, в якiй було сказано: «З урахуванням правил українського правопису надалi iменувати мiсто Ровно — Рiвне, а Ровенську область — Рiвненською». У днi серпневого путчу 1991 р. проходила позачергова п'ята сесiя мiської ради, на якiй обговорювали питання дiй мiської влади в умовах оголошеного комунiстичними реваншистами надзвичайного стану. А вiдразу ж пiсля провалу путчу 25 серпня 1991 р. в мiстi було демонтовано пам'ятник Ленiну. Згодом колишню центральну площу Ленiна, на якiй вiн стояв, було перейменовано на майдан Незалежностi. Перейменовано було також бiльше сотнi мiських вулиць, якi носили iмена росiйських завойовникiв, дiячiв комунiстичного руху, географiчних об'єктiв Росiї. Деяким вулицям було повернуто їхнi колишнi та iсторичнi назви, iншi було названо на честь дiячiв української лiтератури, культури та нацiонально-визвольного руху. 17 травня 1994 року було демонтовано та перенесено в iнше мiсце пам'ятник "легендарному розвiднику" (за твердженням радянської пропаганди) або ж "радянському терористу" (за твердженнями деяких iсторикiв) Миколi Кузнецову, який стояв перед адмiнбудинком мiської ради. На постаментi цього пам'ятника було встановлено пам'ятний знак "Загиблим за Україну", а колишню площу Кузнєцова перед адмiнбудинком мiської ради було перейменовано на майдан Магдебурзького права. 22 травня 1999 року на майданi Незалежностi вiдбулося урочисте вiдкриття пам'ятника Т.Шевченку.

Отже, протягом віків адміністративно-територіальний поділ території, на якій розташоване місто Рівне, пройшов складний і нелегкий шлях. Адже ця територія входила до складу Української Держави (ІХ ст. - 1341), Козацьке-гетьманської держави (1648 - кінець ХVIII ст.), державного відродження України (1917-1920 рр.). В останні періоди територія міста була під пануванням іноземців-загарбників (польських, російських, німецьких, російсько-більшовицьких), які, захопивши наш край, встановлювали свій окупаційний режим, спрямований на запровадження й утримування своєї влади.

Геральдика мiста

Герб мiста Рiвне

Сучасний герб мiста затверджений в 1990р. В лазуровому полi башта срiбного кольору з входами до неї з трьох сторiн, що стоїть на зеленiй землi. Башта символiзує мiсто; лазуровий колiр красу, вiчнiсть, срiбний чистоту, зелений надiю i радiсть.

Герб мiста Рiвного старовинний. Точна дата його створення та першого застосування невiдома. Невiдомий i його автор. В останнiй чвертi ХVШ столiття пiсля входження Правобережної України, а в її складi i Волинi, до Росiйської iмперiї вiн був затверджений як герб повiтового центру тодiшньої Волинської губернiї. Вживався цей герб у Рiвному до вересня 1939 року. Герб є символом мiського самоврядування, який знаменує надання мiсту певних прав. Герб являє собою лазурного кольору щит французької форми, тобто чотирикутник з загостренням внизу. На нижнiй сторонi щита (приблизно 1/6 площi) смужка зеленого кольору, на яку своєю основою спирається зображення башти срiбного кольору з входами у неї з трьох сторiн. Башта символiзує мiсто Рiвне, у яке в'їзди з трьох сторiн (зi сторони Клеваня, Тучина, Здолбунова). З четвертої сторони у давнину мiсто омивалося порiвняно багатоводною тодi рiчкою Устя.

Прапор мiста Рiвне

Розпорядженням голови мiської ради 17 березня 1993 р. затверджено прапор мiста Рiвного. Прямокутне полотнище, яке складається з трьох горизонтальних смуг блакитної, зеленої та бiлої, зi спiввiдношенням їх ширин як 5:1:5, на двох верхнiх смугах на вiдстанi 1/3 довжини прапора вiд древка зображений герб мiста.

Прапор мiста є одним з символiв мiського самоврядування. Прапор Рiвного створено за чинними канонами з використанням гами кольорiв iсторичного герба мiста (автор архiтектор Л. Закревський). Триколiрне полотнище прапора прямокутної форми з вiдношенням сторiн 2:3 (ширина до довжини). Прапор має три повздовжнi смуги: голубу (5 частин), зелену (1 частина) та срiбно-бiлу (5 частин). З лiвого боку полотнищ, на третину довжини голубої та зеленої смуг, вписано зображення iсторичного герба мiста у срiбно-бiлому виконаннi. Кольори прапора символiзують: голубий красу та величнiсть; зелений надiю, радiсть, достаток, щедротнiсть; срiбно-бiлий невиннiсть i чистоту.

Герб мiста Ровно

27 березня 1969 р. рiшенням мiськвиконкому затверджено радянський герб мiста: у щитi червоний перев'яз справа, у верхньому блакитному полi — зображення пiвшестернi, розгорнутої книги i реторти, у нижньому зеленому синя квiтка льону. Автори проекту В.Герасименко, В.Дзiвак i О.Кузьмич.

Проект гербу мiста 1857 р

У 1857р. Б.Кене розроблений проект нового герба мiста: у лазуровому полi зображенi три з'єднаних срiбних вежi з вiдчиненими воротами. У вiльнiй частинi герб Волинської губернiї. Щит увiнчаний срiбною мiською короною з трьома вежками та обрамований двома золотими колосками, оповитими Олександрiвською стрiчкою. Затвердження не отримав.

Герб росiйського перiоду

Герб росiйського перiоду затверджений 22 сiчня 1796 р. У горiшнiй частинi перетятого щита герб Новоград-Волинський; у долiшнiй — в лазуровому полi троє ворiт в срiбних з'єднаних баштах на знак в'їзду до Рiвного з трьох сторiн.

Герб 1642 року

Із геральдичних словників стає відомо, що у гербі Леліва шестикутна зірка золотого кольору, а під нею на блакитному полі золотий півмісяць рогами догори. Леліва була характерною ознакою багатьох слов'янських народів, складає герб Ілірії, а також багатьох польських, українських, російських і білоруських родів. Вона також входила до герба князів Острозьких. Із історії Рівного відомо, що в 1642 році воно належало Замойським. Володарка міста, Катерина Замойська, походила з роду Острозьких, була донькою Олександра і внучкою Костянтина (Василя) Костянтиновича Острозьких. Тому природньо, що складова частина герба Острозьких, а саме Леліва, стала символом на печатці Рівного.

Герб Срженява (роду Любомирських)

Любомирськi- могутнiй магнатський рiд герба Срженява, якi увiйшли в iсторiю Подiлля i Брацлавщини XVIII столiття як володарi "Узбережжя Днiстра". Герб Срженява — на червоному полi бiла рiчка, яка звивається по викривленiй лiнiї з правого верхнього до нижнього лiвого кутка. Пiд шоломом i короною, мiж двома трубами, на кожнiй з яких по чотири дзвiночки, виходить лев.

Пам'ятки історії та культури.

Вул. Драгоманова, 17

01000900000346db03000000fd2a020000001610000026060f002220574d46430100000000000100c402000000001b00000000200000843b0300845b0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100845b03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000d8750000cc750000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000524750000187500000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30393a30322032323a32363a303300000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130300001a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb0043000c09090b09080c0b0a0b0e0d0c0f131f1413111113261b1d171f2d28302f2c282c2b3238483d323544362b2c3e553f444a4c505150303c585e574e5e484f504dffdb0043010d0e0e131013251414254d332c334d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4dffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001c0000010501010100000000000000000000000102030405060708ffc4004e1000020102030504070504070604060300010200031104122105133141512261718106143291a1c1d123425262b1153372e12443538292b2f016253473a2f1074463c23554648393b32674d2ffc400190101010101010100000000000000000000000102030405ffc4002911010100020202020202020203010000000001021121311241035113322242046114710552f081ffda000c03010002110311003f00f538421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008845e2c203402a3ac5b88b10a830161236664d4adc0e31caeafec9bc07448b080908b12d016112f1601084201084201084201084201122c6930945ed12f0312562da70302c2362468f2a52d7d2322c49a8cda48863a24a802df84714ca2e6203631ccc0e9272b3488eb02a63f2f38e0a65d9a46179471a5a69240b1d279353140b445b5e31774a394948886c3593cad5d68c08a07b322ac011c4457add2572674c65ed8b4c31229893ab0d684213c8f488421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008421008422405844bc5809237a2ac730ecb759242111176a77cdda17d0c915d5c5c1fe516466829371707ba04b08c5ce3dab79475ef0a58d20df43a47420316a02729195ba18e88ca18107fed0008e26f01d084201084201084202448b10c3349122c49a60908a61084886298928484212a0023c25e3545cc9666d6f19b265116c04584cb7a244d498b0834246e0f59246b2923432c4b159a9d85e4244b6c1ada891328cb3acae762b989242348c3c674958d3521084f2bd22108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108404312d1d12025fac5842d0821122880b1a56e6fce3a10a4e10bde2c63a06ee301f08c05b98bc7c02108402112101610840225a2c2025a044584268d2220116d165674630891edc23258cd005cc732df84406d17530400da3a2701103091b9c1f0897848bb0634b4185c691995a5912d38b18b9a30dc1e10d7a4ba6767354006b2b543726dc238a9beb0226e4d25bb42498c20de4e4011b61372b3a5f84213ceee2108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108402108900842108216845852458420108420108420108420108448042f1625af016112d684058421012d08b080968d223e2132b39488e38422d8c33210de228b98ecb7e31636be2211612364b42d161068d22f1083ca3e617a4be9352f46e8517a9877aed5890aaac140b5af727c654d359d58c8f84f3f4f4ff006ce2ea9387c1e0e9512743543b5bcc30bfba7a222ef2923dad994122f7b4d4cbd3371aaec636f267a479090e59d658e7658d184213ceee2108402108402108402108402108ca95129536a955d51145cb31b01e701f38ef4abd2638675c1ecdc430c4abfda9400dbf2dcf037e92bfa43e9357c5567c06ca6fb2e0f5d0df37500f2131f07815a0a0b0cce790f9cdc9eea5e56697a45b7885be355891ce8a7c84b2be936dc4e2d877fe2a56fd0c84e1d48bd4b13dfc0441469e801b7834d7f1fa4d55e5f4bb6b2db3e0f0afe0597eb2ca7a6b514dab6cc707f25407e532c52e951c79c5dd551c1c1f111ac4d57414bd32d9af6deae2289e79a9123de25a4f4a7633ff00e7917f8d597f51393346a730a75bc528dc7740f818f1c4e5da53db5b32b7b1b430cdff00dd025ba75a95617a5512a0eaac0cf3edd29376a2d1ad85a2e7b54b4ef593c27d9baf4685e7993ecec3124ee53fc31830ab4ae6933d3206991c8fd0c787fb3c9ea309e694711b4290069ed1c52916d0d427f5967f6d6da14c8f5e2c0fe2a6b7f78023f1d3c9e8509e6985da3b470355aa61dd033366704b90c7a905889b34fd2fc729fb5c0d071f96a30fd4193c29e4eca13954f4bdea767d44d36ea6a661fa5e5b5f49a9800bd137e8adf58f0a7946fc260afa5bb358259cf6f4500a9b9eed7597d36ad07a46a64aa0742b278d5f28bd08ca3593114c54a64953d45a4932a48b084021084021084021084021084022458404e10bc58901625a21bc337580b1625c187180b08db91caf141078180b12d1610122c210084210084494b1589aed53d5b054c3553ed55707774c7fee3f9479da059af88a386a4d56bd44a74d78b31b01287eda4ada6070b8ac593c0a53289fe26b09670980a384cce067aefad4acc3b4e7bfa0ee1a0e52dc0cbbed8c570185c0af524d67f901f19162bd1dc3ed4c3ad1db352a63c2b665cd6a794f764b1f8cd9840c24f43f62a65030ac51540086ab91a789b9f333700b0b0e116101234d3427d911c4da3334a9749210848a210840210840210840210995b676ee1b6350cd57ed2b37b1454eadf41df02d6d1da387d9785388c53e5406c00e2c7a09c2ed5daf5bd23acb4e92b51c1d3370a4eae7a995f115b17b7713bfc6bda9afb14c7b292dd1a2b49325316ea7acdc9a4ed1e1f0ab416c8066fc5d24e2d4c7527e3006dd9517ef8e2a298ccdab1e53373f51a90855985d8803a4169a1360549e97906f1eb82410a838bb1b28941f158226a018d7ac69a176dd2e800ef93f1ef9a7969b1eac2f0f57238123ce43b1b68d0c5a1a295dddc1b81545980f9cd6c9dd39d9656a5db3f77507de3e7142d41d08f097b76226e844b7ecd45219c7102198f35974d211a684be791a8a99c7356f74633211aafc25c343a4ab56ae1e95c1aa19bf0a768fc26a67926a2229488e0246d469f21f18edf076b251622dccd8fc2f0dc55a86fd9a63c359b995fa4d2028b6394b78c8cdd4762a5efe72eae005eeeecd2c2e15175cb7ef3acd7954f18caa49896ad9c1565fc252df1960e16bd4377aa147e49a39070bc7aa73b7be37575230717b0b058aa3bbaa8c5c6a2a06d41ea24981a78fc2e097034f16c082423e6b68093ae9351d2edaa91de384af8a638514aad32ac4b5b51dd24ba5b258d1d89b5713b3e9ee369f692f75a9d078ce9b0b8da38b07744dc6b63c67168b500babdc36a51c5c1918a9570d52f47fa35cf5cca7e624baa9e17d3d061392c37a4d88c2ab0c651deadfb3515b4f3369d16136961b1894cd2aab99c5c213aff39348b708424042108042108091630fef17a653f28f804210804210804422e210bc042bd202e38c74203730bd8e87a188c809b8d0f58a52e34f7728c21d0822e579f3843b332add87f862860c2ea6e23055b9d05c7553723c443b2fda46b3751f394da5848cb32f1171d47d23830600837121b3a10912e269333286f64d8dc585e155f1f5ab7630b84ece22b036a847669a8b5d8f7ea2c3ac9f0d86a784c3a51a57cabd4dc937b927bc9d4cad82ac7138dc654cdf668c28a2ff000fb47ccb5bfbb23afb62950c48a250b0b805c37bfdd16e8db4e12854da68af88a74d4b35140cc6da6b27c3e25ab660f4ca15b5cf237e906d62108402108406b2df9da37767a892425da68421091442108042108042455f11470b48d5c455a74a98e2cec140f33386db9e92e236962461f64d6a89855f6aa25d4b9ee3c6d2c9b4db57d21f4a4e06a360b00a1f14346a87554fa99cc53c2bd7aed89c6bb55aae6e4b1d4c5a1844a609233546e24eb6f3972c145cea79759ae21ad9caa02db828e5156ee74f660885cf6b8749669d3004e5967be9b9094e905172254c438b3d477c94d412cdd144bb883929851a16369cc7a41569d409876c752c3d15d6a0ed3331e4328f9cd7c73da657d31abed9c4ed1a58ca6cd930e94c15a4a05876d06bd78c36654bd1c680a4b8c33585b53aa8e1e71d82abb3e861f1ed83c354acd4e92ddf144156bd45d320efd78f291263719eaf8da987bd2aad46c870c8299be74e1940e579d585aa34f1380ab4b1789ad4b67e43997d60d98f827137f09e8d4d96ad34a886e8ea194f71179e374f626d4c731aaf4aa5db8b5526e7dfacf4ac0e331787d9d85c38a285e952542ec49b902dc078759cf39b6e70dcb46d46a74533d575a6bc3331b09905b195581a98871637b2f63f48e187ccf9deeeff0088f198982ed62b6d5c3a69495eb3770ca3de6566c6632b1ba05a4bd02dfe27e9265a2a0f05064812c2f9499b98c4daa9a556b0fb7aecc39a83607cb847d3c1525d169e92cd87e255f381751f898fb84b206ad354e361dc23c2dfd9527be37331e0aaa3c22e562356623c650ed1742e07708d2e0fb2a4f798a1072178e084f2f7e902306a72b0f010642fed9b992d92d66a8a3b81833d3516019a4b64ed506575fdd936eefa4cfda6c7729980be7e238f0e9354146370d908eb33f6ca9186a67f3fb43c249cf4d5e97a976e8a1045450a2e3988bbb47d14d8f3568ca5486ed0a1ed051fa758b9993da5cebf9beb0236a012eb972dc79195fd502545a94c657424ab2f1065f0e196e1edf95feb028ad624143cba428c27a478fc354518c4188a1c33a0ed81d7be74981dab83da20faad60e47153a11e53976a5a58a69d44ad530a0dd9346fc6ba30f3867c7e9dec59c4e176c6d3d9ee29b1f5ba44ded598e6f23f59d2e136d60f114919eaae1ea369baac42b5fcf8f9433669a308424454c5ed0c2604838bc4d2a3d924076b122e265d5f4af0795bd56956c491f84651f1953d26c3b55c75170a8d6a761700906e6652e114bb6f1cb13a76473ff5685d3a1d9de956071b88f56ad9b0b892d94254e0c7b9b87e937a79852a246d7a0c8ba1c42905b90cd3d3b941668b08421042112010842017eb091d53f66faa8d0fb5c3ce36831a987a4cf60c501394e97b4a9b48c818dc8d473e71ad4f31cc0ebdfa7c78c76a39de55c46d1a386a991b56b701a9844e5883c4af71d47be254a89411aad5194017247099f89db5852ad4a95466a87fb317b79ca957155abecea54699cd59988229d4b9d3adb949bfa3719f8cf48f194aaaad3715a9b5d83201a01c6f336a6dba9502d54c4f324205057594f69d0f54c432808c88b7cc142b01c35239f7ccca546a54615b72d4c17b6673a11cee799e1a4e52da8d05db95b0789ad4d2a30cf51f3e5e26e6fc65cc31adb491b2e234a601274bf1b0163cf4e2272f5a91a952b5762a5436976b1d49e5ce6fec5c7e1b0b44d5c5bd0a654dd58b5dd8dae3b2395f4b9d25f0e792b431952a6cede2d3c480f513a0619b5b00c38127e32eec9db6ea983c2efd6bd5a8ecd59545c81a9f973d6636d4daf471987c3d1ad472817a8b94d8ea3dad7adff4991805071c94f7a9470f7ed541505cf4fe7d259dea15eb783c5a6370e2b22b2a92746169627394fd24c06028d2c39c47ac3a800d40e0a93dcd7b19a49b513115e9d2c314ab7b16656b8b78ce9a595a308424689084210b0842144210804a1b536be0f6450dee2ea5afa2a2eace7a0133b6efa5784d8cc2822fad630ff528d6ca3f31d6d38734f118fc51c66d0acd56ab75e9d00e426a63b4b563696d3c77a455c1aebb9c2a35d2883a0ef27999250a4b4d02a70e67ac2c0281a051ca39096f6741356cc612240c076545e4d4e9126e7530a54ac3f58363b0f4f457deb7e1a6337c7809c2db937d2d226b265599f4f1b5dc10b4157a12d7f7816fd631a9e22bfefb106df813b2bf0d7e3130a6d6717569a5540edcb9027f49c762b61e27686d0af58b814dea12a6df7797c27574f06a8a05b41d784977600d09f002759c4d270c2c17a3f4b08951412455b07cc78806e3e334e86cea54c0ca834e1612e2855f6acbfc46f06aabc012de02d2860a017901e32554bf53e02207bfb2801ea75810eded31b74101c6ca7eeaf9de1992da967ee1a46ad317d35928a478dadde60303b7dc40bdfc605598f68931ed9178bf90178a1c72a64f7b192d93b393020bd86be124ddb7e18bbc723b365f0178dc858f6d98ccfe49e9754eba0f69c03d06b17320e0ace7be0b4c01a08e14ef31f92fa5d4337950fb2152372b37b449965683117e03be2e4a6ba6f013dc2f1fcaaf115853b70168ec96126ba0fba4f89b4655ad600222af5beb2787d9b57235e1286d516c3d3b7e2e1ca5e35433e8baf300fca53dae47ab532187b5e7c2498658e4ddca58d1a5503524de25aca3b43c23c0bfeedb37c0c6535b5341cf28fd2295f7f76927e5b2f278fd11e90bd8f649f74628aa97c97b0e2388f74985460b66b38efd2202848d4a1e8da8f233a4cf1bd26aa25aa96b8bd36f788f215d731007e65d418b5297e3516e4c24629b21cd49b53f1facdb26b522c54595d6fcbc245511b295016aa73a55070f03ca4ad508a8b996ce01d54dbe12604555e01dbdcc2026136ae3367954ced5e8dc014ebfb43c1feb3a0a3b5f0b50a2d42d45df40b5069fe2171f19cee40c080d73f848b484d3ca6dc01d0ab0b83e509718dbdad507afaa153a531da1de4fd273f8dac28ef02d339edc57a7d7eb1ebbca2e5a9beec1194e605d4db877af94885718637aca58e96aa3b6a7c74d2634b3856d955ea6271d84a6e058d65b9eebf033d07138aa383a5bcc4540897b5c8beb3cf7676229b6dbc3941a9c42dd81d18969d17a6f4054d8e95b5cf4aa0b017d6fa7d0f94d3379abf88f49f65e1d49388cedf85575f8da4385f4bb65625ca357dd3dec15c1fd46827990a45958e62185c1b01f391352084b66b0ebc4c92b5707b6d3a895915e9baba36a194dc18e985e8686ff0066708589372e45f90ce7fefe73765731084432b34ca80b2b0001247dee123c2a94c2d15200211469e126e7223516961c3d460aa145cf4951162b1f470aad9ea05702f622715b77146a536aa8efeb0cdc3f0a8e3aded7e13436ce2291766a668d5465d2c75006bc0f198b52a8d7778708aab9d97816bf3fe538e7654db3931952a59eb1bd6e34efcfce4a98ec42d70f4406a975428ea48049bdfa9e9ce4232e2b1c1169a2d3cb9aca75cd7f85e331984ab86c6ee90317619ed98dd79ea0eb71338e3ec6857c426faa6f9c1a60642146602e4e9a5ee3bf84cba94db68e319a876329f6dafa0ea0794753daeacecc70792eb76402c2c38902deff0084b2899368d35a4ace6a0b5456396c75200d4f436f3d25c66af0d46751cf530159eb333ad021515465009e77f3f3e52f55c1e2aad1a3877c42d4c2d417a34956c2fcceba8b1bf1b70d23365e3aad1a18ac2524457c4d41dba8745b03f58da3b671d47362eae1d2a1a82d4ea328194daf75ee13b6e2de29b5f6be26a61ea51da429d55ca4d3ca05ef7e371ad87495b65251a8ecf8c2e698b7d9d317de75074d3c64181af5aa5772f543ad4ccc438163cee6fef93e216abd74a64ad8b840e83bf4eccc6f9db2b5b59f0348a53c1d15a4b506f023397653f87a0f3ee9a3e8bd5dac98add60b2847015daadc2a77817e3afc664a61f1ccb89c36ecd5ac6c8e8ea2e00bd883cad6d7ca58c2e371f493d51312eb5196c70ec96bf0d7bfce749fed2bd1c6dac2612ad2c2e231405403292e8dda3dc6d696f198dc9b36a6270ae8f65bab715f1d394f27db0710b8ab9aaccccc4b354d197bac4e936b676dfaa9b2b1785ac5c3662a59b403802bfead31bef6bb753b03d26c26d2c38cd882f56e7414dbfed3a0b83ade78ee0ed83098855d28b3ad3a4972175033b1b6be1a5a74982f4bab7a9d2cb49ac0587da85f85a6b70dbd061089c246c1369c66ddf4caa53c49c2ec7346a0416ab883da0a7a2f22475d44d2f4976a607f6657c3b56cd518e5094db563cc69f19c0d2c2d7a9a51a229274e13724f6cf7c4494e92876ad51cd4ab5096776e2c4ea49960d714c662479c54d96cc01af54dfa2e804bb4f03455836e94b0e646b35b59144573535446a84f0b0b0f7996a82e239aa20f327fd794b8b4d41eca8f211fa2f1207c6635f6d6d57d53783edaa3d43d2fa7bb84969e1a9d3165503c6481c7dd527bce9146627881e11c0704ee23bce914328e773f96265bf1b9f8c7ad336d16c3be5433312745ff0011bc5edb002f6ee11dd85d19c78086f00165a7e6c64b64ed51ee80e1ac72d16e62dde63bb6df7adfc22d1425ed7b9f1d673b9cf4baa3ecd458bdcfe58661f76993dec639500e02d245a45b55527ca4f3b7a5d4303d4b5bb23c046e42ded92de32c6455f69c0eee262e6451708c7f8b411ace9b9100a60701245a44f004c535afc02a780bc4cee783391e31e12774f249b9b7b642f898a774bc333780b4842313d24ab86773adcf8e92c98fa89c905403eea799bc5dfb1e06de0049461952d9d94777192a5341ecd32dde7413725fa4dc52b3b1d493e2648b45d85b5f74b4ce94f5a8d4e98e808bc60c4d3636a799fc069259f7577f50c5c25bda36f13195a953450031bf3b0961599db4caa3bb53195e99d335463e1a4b24a6eed9cf4ae6eb661ca676d45734292857625f45b774b98daef8626c88f7e64e53336be22b543456b045ccd64014927ce4d4df15ae74d85c495c2e66d42803b7d9b1e11d52bd34a4acccaa4902ecda6b2b360b155680a7598282385942c91766565ca4d76751c83992e3bee12fd2d1436b8d4751ac6e516ea228ccba826fdffeaf173dbda03cfebf59c7f1cbfad6fcbecd5cc9ec936e878433027b6b97bd248029e04dcf26fac6b2906c458f7c6f3c0e29bbb0ee72d9d728d0f11233416f6d55a3f259891c6d17330e3661d1a6a7cb2f69e35133540bdb50ff009b9fbe385557194b6a7954fac93b0c6e09463c8f031af4805b32587513acbbe90c28069728dc837091b5334dae415ea57818e34dd40c8c59472fe5c202a83a3dd0fe51a7ba0547c228c453c45250b51183834f4371d41d24db4f69e2b6ae06a61de8d2a815c30dd12ae2df94df977cb195596e574fc74f87ba34d2b5d88571f88718a9ef6e628d1cf50a04b684e53a11e5a774af5ec8c43a0cac35ebe33a97a2afa80b50f47e23c0f19958ad91beb8c3b047fc153527c0ccebe9d265f6b5b37d35c3ec6d9587c17aa3d6ad481b90c146a491d4f39154ff00c44da01c85c3615472195dbe62621c384ad95e80de8e22a2ebeefa493719ea2ad234174b821941bf808f267f1c690ffc40dab4f108ef4f0ed4ec3326436e3c8f1bfbe7a3a6250e1a9d7ab7a2aea0daa6845f91ef9e5498665c6e173eed98d45ecf1d6e38de6e7a4fb6461ab6e7155aa235daca0f6580e275f11172e1cf3c7578771571289876ac8cae00b8b368673189db77a5b9342c6aaf680363a8b5c03c4f74e37fda5aa691a186765a56b59431cde43499bfb4714ad429e28d6384a46ef55876cdfbfba4b6eb866e174e90545a1885ad4b2b3adc0675b82bde254c43d6c5d5a686a22d35bd8f027bc990be391805a7505642b7571736fe721c626230581c3e34629d9711660145ac0df43ee9c64c98d2c53c19c45da9d55452fa0670ac40e64f3bfca3f1155f0d9d12ad53455c95a8d47b4c785afc40b5f4e1ef99feb9a2d6ab48d404123520dc8005b8f022494f11883486218e50c6e12da31d39794e9e5a440318d88ae29d67a816a5812dc7c3df1d86c411b668a3d5720d5bb3a9bb311703f599f8760ea52b33e740405726dc3e1acbf4302709b5766542453f596cf4b21bd86bf0fa4bdd58a788a829b86ccc0876b032cd6dacf530e5d5d6ec991949d00ee11610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000841b0300845b0300caf69536a2a8accaf50d95db29206a74e333f7550511590290d7056f72bde47ce5d35976bab5689c3aa2d1b5526f52a926ca3bbbbc658a783c6be3c5154a86ab1069b67194e97bdfc23296d12db30e1298a612a54ca5157b6da686f6e1cba9938ad89ad4511999a98ec2a3392058743c0cd6a4657061ddb7831988a787a8aa053a5501bd43cc0b73f1eb2862a8e329620353b8c48206f2e55c5f402f26a78aae76861937ae988d374ec73104dc697906270e7f6be2a86d37a949941b04b9d6fcc9e524bb13610d55a6f4b174199ef9b3e6d7dfc0c7960b85d40652b766b1d4dbeb2f50dab81c3e0db0dea54ea22a5f3b2f6d0f718cf5dd9d86d9a3094680c4d4a8e1b3d400d89234b6ba0eeb4ce5abed18d85c7b53a8e808caca4156e1ff0078c4c62535ca0b281c985c88dc426eb18e84d125483a0cb76e9206cd98dee0f1f6c09255d3e8799fb436451da542a52aef54ab906d9ae058f4e07ce6842756dc1e23653ecea9bb74001f6587023ba300038ced31d80a58fa616adc15f65978af59cbe3300f82c41a4cca74cc08e9afd26a5d8aba01ccf86912edc80114b229d5bdd1778b6d1589ef8b64f668dca4f124c902103908dcee78580ee864278ea7be66e73d2ea9c32737f76b173a8f652e7be392831e0a7ca49b90a3b6e83baf33e595ea2ea222d51b4b81e02029dcdcebe3255dd03da2d6ee16fd649bf4536a54c31eadac9ab7babb9e91ad1622e05e49b8602e4003bcc1aa5561abe4eed0466eb36b667f2265f1c5374f5dd1362e0f80f9c37d4d4d952e7ab1fa472e1aeb760147e6368ab44136163fc20b4b27d40cdfd56f64851f947ce30abd43af6cf79bcb7f65457ed0a83f9c8fd046fad8e0818af544f999ae7dd44630b548d4123a47ae140f6b2a9ef378fdf0234a46ff0098fd2f1bbcac7864a7fc22e666dc7ed794cb8741c6fe42d119a9533eca03d59b58c149ea7b4ccfe26c228a253820f28f2d750d7dd49bdcc3db36e8ab6fd63379ad969dcf57689cfbe2dad3373c97c60cf548b17ca3a20b46eed4eac331eadac74598b6d5d102db8003c2380808b229f4bda3e10aff00762d2f68f844adc5677f8fa62f6cac5ae6aa7c2562a37f481e4ac7f4972b8fb5694db4c42ff01fd6739fbba7f55e4bad8a92a7ba4c2a9b8ceb98fe25d089109225367bdb94e78e596f86ac9ed26f97866520f2716f8c57a4a56faafc4468c3b736105a0e87b1532f7729db9bfb46389d53372c75001ef0636cca74e3ee3252c50dea258fe248e5a8b50d98823f30b189c7129ff68054049cea7436b816e422d96fa303f08edd2daf72b7d75fac0d0602e387e5d64b8cbfb425fa31908363a46852a6ea6c7a88f0cca2dc40e5c4433ab722a7a4e7e17fad6b7f6696cdfbc5bfe65d0c4ca0e8086ee3a18fcb71d937b748c2bdd2f9e58fed0d4bd237c380da1ca7bfeb13354517aab703ef0d1849833a8b5c32f468129caebe3a89d2678d66cb11e75a84296cfd391f7f03119086ca08607eeb691d52802b7b0b1e6bac628a8ab6196a2f43f29b431a965ba8ecf5a6c2ea650abb3422b3d076a2d6f66a7da27d44d3df2e8ac34e61c5c0f38ac814f6490a7aea3df26b64ae66ad0c5505a752b2f641d6aa9baf1e56bfe924ab8a7c733d14a41cdeeae9c4ebc7f4ff00466e361c53ed2a84275ccbaa9947138036de61c8a15799a62ea7c47d262e3cecbca80be06b84a9494d4a9606c471b728dac556ad6a551f5722c18495e851a5552ae3730be86a662c97f1e23cc08dc760901bd055bb25d6c6e1f4e715a57a54b0d400c5ae1cba8362a49b93fe8e92ced76c3d6f47f055198bae5163c6e416e331d7139b08f48bd9a9019f4e23879ff296f10beb1e8c619a8b0a6158dafa01627eb2fad387b6216ab4777da5443a121bf5ee96aa6d4c3840010caa6e4817cc7a6bca64542f5459cebae5e3f094ea335f5d2df744c78ed9d34ebaabb3bd3c80fdd4bdf4e724c1d7a7576be119af4e9abaf64eb7d75bccfc356caca0203e3a032e6cda457696196abe5aaae321b6652d98687bb8cd4936a7ed714cd46ddb765aab5edfaccc465528388b7685a6b6de2f4eb57b806d588fd6632b9d556eb9b8f412b59274ba550c8845324703636bf29a787a6bbc4a82a52aadae54cc491e7632b7aa51a54d533b9aa57312ba8e1a1f0127c365c261d6ae203e4048661c4dfa4cdca6b4c20c5d3a94a8a8c42950096475d6f7e47a70949b2d4d1ee5ada5ce9e334ead7a94d8b5419a993d9078e590d3a387ab573d366543a051d7cf94ccba8a9b0349852c9d928e2e0e63c7970e5dd0c221a76cc4ad25274168d6043280732a9b365001265964a5492ad02cf9ea806df3ee98a8a98ac42b12b4cb52442086078937e706d92ec7307a5622fabdccafba44608f51cd9c58e5b6934d0535500701f8b8feb2ef5d2edeeb08858020122e6179e868b3136fd015968b01da5bdc8e9a4d7aa1cd3614d82bdb427919c9e2f178e6aec95dc8743948005840acb8563eca9b476e69a1edd45f05d4c3256abf799bf48e5c3eb6675f006ffa49319f4bb349a607643789368e4a840eca2f881792ad05437cacde3d91f18d6ab414f69d011f756ed35ad1b37ed2a68493dd7fa478c2b81720a8ea6cb0f5cb8b52a4e475272fe918056620da9a795cfc64f29ee9aa95285306c5c39e882ff1929a689ab7647e7603f491a2d57215ab35bf2803f48e182a2589dcdcf5a8c4cb357a85dcec2e230c86caf4d8fe442c636ae26a152ca951547362147d65a4a21058055d7eeac8f1c2d85b5c9cceabaff109ae5947baa896256971e24163f130757a9edd5a997f08200f849eae81647ca71ceddba4469429aea105fac92109cd4a05ce9264a207b5a9e9234f6d7c647b4abd5a1870d45b2b5f5d01e53afc78cbcd672b7a5ef08d6a8883b6eabe26d38cc4edeaa8d93138d646fc34d2328e3deae2f0a45de9d55353331d74bf2f29d76ce9db5d59330b1045c190c8b035b3e030ecc756a408f31259cbe46b1168a042289c9b022c48b207d2f6bca15b979c4a5ed7946d766cea02922c75e93d1874c5ed9d5ff7c655209c581f93e72d55d6ab75b891ae1eafad93974ca071ef9ce7ef5d2feab327c3f06905ac6c64b41acd97ace7f1dd64b97311fed3c32d67a551cd3646cb761a1f396d595d43210ca798371397cc7158ec7abd303755480ca4f681246bee8dc3d4b92f82c52b5b92b588f113d5b73d3ab2011622e256af4b2a12badf4b4c9fda78ca073553741f89458f9897b07b557155c5334cab751a8bcce58cc966e2656641d862001c39499ee9661c0f206dfca36b280da7311d57f76b39cb71dc5baba2174a8742b7e87b262352422d720f46123ca5ec00bc9053aa17283a7426f132f2ee166bda36a4c87506de3f38999adaf6bbe48aed4bb2ca477afd0c5528e74b31e9ec9f74bdf1288d595bb8fbe0534bf2e4447b51563606cdd1b431851d0dc5c1f8199cb09f5a594c00a9ba9b1ee8a5ae6ecbe63430ce54f6d6e238657e07df24994e978f66b2254f64827a1d0c8f7390f61995ba1e72464b68440b35ad9ae3a1d66a7c93da78fd210ef4daec9607f0f3f945191d895bf7841623c449732116232f7f11236c3a917e23f129e13a4b2f4ca1ad854ac18940e3991a1f3132eb6c95c8f4e9d4abba7054aab0ec8239023e02d35996aa90c0e703dff58674a8c0b001ba369f1fac0e5311b3ab50a351a92238161ecdad6eaa7f5d62e21d0fa396a4d9592a124171704db89f1bcea6a515a9a6a4f256d0f9194713b2f0d8873bda0a588b156d2feef9c6b4cdc67a79dd6de2ad3c4e5ec368be23bba7d6557cc54562a356b116b5fca7618ff47c16094031d2ca18d987c8ce6b1f83c4e173537a6dd91a9d411e2234cd9633ea390c580190eb6e92e6ccc5b0c55157edaef16cb7e1af01ef95f0946a57aa516ad3416d4d46ca2c63f08c898ca161a8a8be24de348d7db17a8f8b6a775fb43757d081acc7c382e964b907f7971c3df3676fbe75c5364208aba861623599342a52345b2a39280122fdf6f3935b5c971096c2d60b62ca05828bd8779ee8da95aa9a2b4d94b6b7b83a5ba4a5469547ac0d2be4b9cc09e1f59a4af62f415ec0a1b9b0bce766994752bad70a71057ecd6c16dc07846b3865153285504e5c9a016eb2a512d5ea6eddc0241b16e76ef8d7aac280c3542a514960c224177078aa4954e73af2cba1f096f13569b00b949aebda0c798eff0094ab4307bac2255a85154ea3b22ff595eae28d3ba14ed69daffbc9adde04ed8a3edb28700db5d7df21fdac9ce8adfc22e2aae100422931046bda3eed251744662698394f0bde593ec7a562bd266ac2d498d15006550da2e86e3aebd66ae0bd2fa54700b86a21aa6201b2b5460035cf13f1f74e0581a6ad5c66dd060b7205f5f9c7615b0e31545aa9a8b870c0d4ca46723ba7496ef9623dbc57a6682d567508c010c4e9ef9cfed4a869634b2296def69725b5161adf8cc7a5b646d367a78377a785a5a82698b2803b22d7d75fd25ec2e29b1b4896a595e9d816602e3bb4274e73734d4bb57cf5d989094d3cae63b2547f6eab1ee8fe663954b1b28b99c6e55da488570f4d4ded7ef326450380e11c68ba8b95d20b32a58bce0016361c64bb97fc3f194252d2a2c4c7d54a7877a6cc80d54755058024db97991af2bc929527150123411583d42a4d25d3f16b69dbe3e2317b73fe8deceabb3f12e6ab2b3d54504a02ca00b9376e17e1c26e63b51875eb597e173245a759b467035d32e9a48f154aa1af825b5ece4937e8a674caed2dd9f58f687848e3eae8fe519c279b3edb9d162c5dd54fc3f18edd3f4f8cc29a0d883d243b44e6a097e84c9a438ed5698e790cedf1d672701b7140c7b9b8f6edee026a510b47d4598305187b12aa5ad70790f18dda23154f14ed470f4886a8fab28bf292ed9a95a851a44394a8b854272e9ace8cedd461177783c225c315a282e0117d04b2253d9e4becec133124ee29dc9e6728d65e14d8d881a4f3e5775d208a0452a578f180132a2218b05524e82e602d21da3e112b71124a68558dc44ad4d8db49df0fd58bdb2aab65c46600b5986838c990b6fc9cb6d545aff190d74615981075e12aa60d9f15519a9deecbf7a72c7f6addea2d61c93489e79dbfcc659a3fbd58ca74728c88b6b72e92408f4d8365e139cef6dfa6260a9b0c66d0628466a97171c7b4663fa354b778f6150656143507420e612fb96a581db1514d9ac197b892645e8f63ea637128b569d324a1ed95ed69df3d6e2c5f47e9b3e314666e24796533b2d9d4853ad4c016b69303d1fa387a98b0d8335d80637151545bb27983f29d4e1e8ba622992ba5e5369eb105b437d23eb7eed647bb662481a5e4b5d582aa91acf3ef7bae9f40bad3a19dcd954024f488989a150e54ad4d98f20c2fee9063b78365e20ad352cb4f40c743ace7b1b4d7075a95234ea8350020a0cca2fa6bade76978634eb48e2089054a794f641cb39ea1b46b61abbe1862a9ef52c0d373d7a5feb36b67e3aa6285aa520a6dc41e3e525c6644e12d204380a4adfa479634d88208b7de5fa4928d3bd6f38eab45d988039f39cbcac9c35c5a84b230bb65373c4687dd237a3c083e17d0c9bd4d8fb563e110d074d11ac3f0b709bd5bdc4e3d2bdaa53b9d40ef8b9c7065b490546524302a4721a8f71880d37d0d95ba70fe527154db022e082231a991a904479a1ae86c7bc5a25aa52d1b877899b84ffa5f233337de01c77f1f7c18230e23c1b4f8c71743c4153ddc0c5144b8ba80625ce7fb3856344a76a992be23431a2a151db4ca3adaea7cbe92dfabd54f66c3bb97ba4552f4d19dd32e5e25751ee9b99ca9622caad714c807a0d47f295eae1c3d32a514d3fc2c2ebe4794b06807ed2687f2f28d1bc56d466fccbc7f9cdb2e4b6b6c32f4bb0aed494dc0bea87af4330b03b12b57da2461ea513ba21db7b5025f59e8f56917a642a6563c85b5f2994db1685134eb250562d50037d7af230964737e90e6618e06995218697bf398987c357a82a05a6e01a67522c0ceb3696cdc53e3aad3a888e1db88e1e733c53346b642a6985055b31e272e9633376994ac3a78514cdcb8b7123af746baa92999804642c4f991a4d3c4e0eb624b9a0a5c976cb7b81c794654d83b51e9502b8666cb7b81cb5ef934cc94dd8f84f6ead5b107813c6ddd24c5530f54302af4c91948e3796ea52ac2aa61a927ddb9059415f8caa70188535189b534398b8b1b0f7ce765ded354b89a4d49d9d9fb16d16e2f7b4cca78bb3ab560091a0bf293fafd6a154adfb0755b283293e0ea97eca12a4d81eb358cd1a58188c2d66fb50e483a1bf194ea54fb46c8aaab7d01bfd615f0b530e14d40143f0d751e32414f06000e18b7321c81fe59a915d46170188da189f50c3e6ab48b662cdd900e56b93c790b5f9466d06182c40a2f826c39560b50b76b311a74d2372d4566c453ceae51c33533a13d2dcba4b38fc49da3468faee2d1d8290ac459a9dbf128d01d00f31df2f96e30d9c154aa5c5344a8e00cab722c029e56f13feb8f51469afec51bb0bbd0733652788b68670c9b55a87abe22a05de05b5364b6b6d2e6dc79729daec7acd5b0b55d8e6eddafd7407e733877562016362381d44b5865e2de52b534c8190f1a6c57cb97c2d2f515cb4c77eb32ec5a899e9b2fe2044a3458b52524dcdac7c79cba9555dea229d50d8ca6a3257ad4f906cc3c0ff3bc0b3875bb93c8497135bd5f0ef52d7ca3410a0b6a77eb2ae38e7a946872273b780fe7034298de291a8ccb32aa63ebd1272e1dab84194a8d32903524cb95ab05a0b77c82a10858b1502e7a8e132ab62df0f8bab85a16c6355752a84daca34209ebd93af789db0e8d6eb5a82e2aad4a752a3ad10babd10335fb8b7bbdd24aad9b1786b6bedea3dd2ae068636ba1a98bacd4c31beec0171a9e63ca49f654768e1f0c82d6a4ee013de25acd466e2aba1bf618dafd0ebf3925319aa0f7c4c50c98e0470a89c7bc7fde4940713e53865db53a4e485049e024787abbfc3a54e1985e43b42a14c3145d1ea1083ce4b860168845d02e820565192a54a66fd96b8f03ac8eaae6acabd401f19631032e229bf27054f88d47ce4605f104f4026b0ecbd3076a5f780f5673f194bd2b0690a9af1a14edf39676955547c3abf1a8481e2627a654af8666bdb29443eefada7573741b317fddd835e7b941ff00489ac16d6ee94b67d3cb468af24403e12d56aa28d17a8782826707555576ab8baef7ec2908a3c38feb26121c2d334f0ea1bda3da6f13ac9b94ca90c928fde9199251fbd1038d2352ad36cd614cdcf7c5ad569a300f5154f426d12ad5dc50ab53f0ade678a0ab635407accb999986bc67a31e9cfda3c6d53eb942927166cc4f708fa7fbe73f984ac29a262f32ad89204b347f78dfc739ceeb77d23c1b102e49d5d87fd465f651510a9e0c2d33b0dfba3fc6dfe63342936650759ce355ca5752bb236a67363a024f5cd2afa30b97128ca3b3baa841f397f6da94d97b446b6a814e83986d7e52b7a2f41835226f6dc31d7bccf4ce9c8ff4468eee8a31f69dd8ff00d266ee2aab0c461e92712d9cf8099fb0d555972f0ce7fca659a6dbfc655adcaf917c07f3932e88d6a5fbb11d5699df8a97d32e5b46d2fddac876abb30a587462bbc24b11c7289c71fd6ba5ed163b1b855c16291aba8396c789b6bdd2862a8fae62e8d5a0cb5151543056ed0d6fc226d445a5b1b16b4c055dd9d3acc4c4d575f4948566006169b581ee9bc2ee3394d27da38354f498d50346ab4efcf5b4dec0ae4ad60382999fb56a39da1594db2a3d12b751717b73e335b04b7c59e814ce9e91a9875008246a75f08988ad4e835eabaa0bf331ad5850a46a37051799e683b5435eb02d59b5bfe1ee1386f86bd92b6dda14b12692b238001e24117f293ae3e8d65ed1dd3f2bea2729b7e9571b431d5288a8afbaa166506fc63367e231828525a8cdaa9273a8fc444ed2d475bd8c402548b836b8d64075122a74450c652a805b35d1b5eeb8ff005df253397c9276d6295ae9490a1b5f88e31a2b10341eee1ee8ea9fb9a71b469ab939b949bcbcb517535ca5a74e956d781e63849b7394764dbbb84912922a05cb33b1dbca95b71499852517a963d7809d35ae6b1da46c7d056cad5558f4e321a9b8c55376156ab5200dc23dbcb48513bb514d5464e0074f948aa60f0d5b103794d5986963a03f299e325e949b0c30b8ea828621f7669d36ca5cb9073377f4b097918e75cc036a2c781f7cb4fb3b0e691a74e9aa061f74653f0e32a5272cc85d6ed7b1e5a83692cb3a5ded3145aaac09b31161795426e2ae1f0f52a5f7299c9636eee3e72f15552486b0ef9cfd30d8dda18ac43eb4d1b74808b8ea7e535bb3b4d11f1141316d5693e7a686e4def2c51d9898aa00d7b9cc35506c0fc8cc3c4d254db015892b9d34207ca760b4822008741d351ee9a9ca5e1915764222b3255640356d6d336d820c4547ce0e998b92a3cf979cd3c6556af896a55013429581b7063dfdd18e8954699481c8f0f7f28d0a9ea54b0b56965a0aeec72920dfb3c6d29ed9a54b0d431b64cadb9bad8d88335b0d84c8d7a37a641b8e040f01c264fa4586c43e171151b9533720719295c5bbd5a39c965258f23ac761312cd8cbdc8cd9acb7b827a47faab56a05dfb233db31e00090becd09bb2d58056600b142028eb26b6c78da929e24d5c46575fd3489eb98704e6c3ab9fc45ad7f84846189af5129daaeeae49bfb42fca215ce4b253014f0e7f38f14744310436f69a154739ae0107beff591d702bd42acf604019747239e9f0d25ec529f5716a84957cc5b405bae83875b45c66130585c4a115572d5a60a64b90d7e62fe7a71b8be93863abcc73524a149a92ee9c54aa9745b76af7fa4eebd0dc41c46c16622c56a953a5b82acf3c5187a152a36f6e9c945ed7e63f9cefbd0c1bbd935d4df5aec6c788d0693a61396f16b554b63069a555f88ff00bfc25b3650790121c52b32d3641764704787030c7d434f07532fb4c32af89d21d506ceed53a954fb551cb79728b88523154987df053cf88f9c76140a4420e016c24b88a6cf4d727b4ac187be482602c00e93381dee32bd4e4b6a63cb8cbd5ea0a342a543f75499470c869d040ded1173e278cb45aa747d600a658aaab06207de1d2188a54b0f596b0a494c0b2b38502e0dfe8b128564a357b6c05c5877c7ed1a895b015e953639dd085d2d633ae164ed9cb7e92d1c6e19905ab28fe2d3f599f42aae23d21aae8c1956894520dc711799956b2e1a80359807cb723a9b6b1fe8d3876a757f1522c4f7973f49d72c66b71cb1caef55b5b417d9a9fd9b8f71d3e726a632a08625055a7550fde0444a5714933e8c145fc679af6ef14b12dbcc75341c292e63e27412cd06b35baca7873bc352b9feb1c9f21a09614d981e930a9b18b7c3b30176421c01dd21057dabfb444b845e9b65b6a3499784c2e2452cb54aa95636b0e40e9378dd257398fa55abed6c0a250ab5129805b2a93624f39abe9160b118da75d2951a8e1994821491a77cb14a9622b57ad5bd6aa805f28ca6d7034facd31844700b967bfe26266bf233e2970855e8aba58ab0b8b48f1e730a3439d47b9f01a98ec151387a1ba22c15885f0be921277b8faaf7d298083c789f94c34b0bce298d11d30d1a63e8fde8db4752fbd2c0cc69fe88eb6f68aafbcc80d154667d4bb6a589f80e83ba4d8cfdc2dffb54fd64388670ca100b7debcf463d39fb67bbb2e3d2984250ea5efc0f4e12ee1fdb6ff98657151b7c154228b8074bc9b0d60c45ad67339cf6ddf4870ffbb3fc6dfe632d51a8a8d663612a61ff00747f8dbfcc648dc41e8672f6dfa676d70b5b646286b9830602c6e45f5b0e3c256f45d5b3b16ba85a25403c8933a2ca1c5996e08b72b1f7ca986c2534a255a980518adc022fdfa774f4cbc3958cbc1620d3a2d534cc5d828efca44d1c3a0a41101bd87be54c46111b174a9e1df77bb06a11a1173a0f9c903e26835d853a83cd3f5d22f3091b54bf76b20c76b8da7d0533f123e924c2b17a2859321e9707f48cc6ff00c6affcbf9ce13f5adfb66ed7ff00e138bff96660e2d7ff00e4ac07ff00274ff49bdb5b5d938b03fb333131408f48efcbd4a9eb35f17499f6d3da82fb47163be84d8c27fc4b78198fb46dfb4716795e819ad8736c4dbadc4eb7a6276bf704d9ec56fadf846d4aa998f6d7df1989a5bea2e8bc5869283d0a0cd9851a76363ec89c3ac5d3baa7b5f17bbc4d52ac84114859ac473e4643eb141d291aaaa18a1d69d945b37498de92d1a698aa995105d689f647e268ec1ecf4af4e8b155005371ec8d7b6676c798c5edd5e2994ad3018125d79f7c591d4c1d0c3ba540b4d4e6007640d64bc84e7f2f6de096a7ee69c8b305a5586b7286d6f032473f6092136caf7d0643fa4cdbfc97d339368555c5b504ab594d336259aeb6eb26c1e3ebd4c6d65a8aaeace1738d34b0faca5919f1f89a88032d81637032df4e72ed0a5b8ac82d6cc11afd7400fe93bc735c1a551c8668551f6c7c6086ee09e66f1ec99f13e6099e7f4e8ba291cb62c477099b4dd9711515c661bd363c39fba3f1bb50e13162982ac19030520f0d79f91957666d0a78e5cd95977b50b0e638cedae387368628235117b28278f098d8117c3b3a00a86a1ec8eb36ab2e6a74bf8ed3236553cd852558ab876171fc46272ae7f1761b614ddbda53dabf513b32a2e4a91f39c663d986d205d42116d01bced7ecdb9d8f74966e2dac5b15ad5ee2f9aa126fc7df1aca86e4764fb8fbe58ab4aa52c4555166563987783fcef2270a74652a7c24fe50e28c206576e2c96e7a436965381af7d3b074224d85a2c8acebce47b46c7035c30b760cd4cbed34e7abe0293e6555c849b9c9a5ff00d77cc3da184c47aa6e452ce82d66a60f2ea274aca75c86e07295eab0b12ca47789781c5530b42baab23be82c545883704dc73b6a215a99a959dc93da37ed2ebe73a4c45356a8af4f28aaa6e1b28368eaf88ad89aa6abe2e92b3017028916361d235b66c5618a4af998232a5b2b6ec5ada6bef9057aa37d4942f69001999ecc474ee36f9cab856a794bad4757041239787e926a396a22b567196e6d7234b0d6e0f1bf59c24d573d23c5e40c8a82a2a30bba96d1ba73eee3dd3d0bd11029fa3d877be8cec6fe647ca79d62195e9b23d8d456395941240d2d73e027a56c15ddfa37b396d626902478927e73a63d351be04a78e6cf5e8521c012e7cb87c631aae23414ea2a802d6297f9c4447df355aae198a85165b587be676e89076486e92e89481d0de2355c45c0a7511401cd2ff399954bb41b39a5407df6bb780d61220b51ab6f6ab8760b94596c04925b4676d5aed87dd3a207bb043726c2ec05fe3235daad5155855042d95caad95f5d48e9c3e3136e6ecd2a62a97084ea298b93a8d254d99815385660cd4691a8422390e7913a0b5b88eb3573c70c7793acc778ecfdb8eeeb529d350d9d8283dc7597b6152dd8ca458ad2507c496264589c23ef10b335551610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000084fb0200845b03004f642ae51f1223a862eb61c9c9864b9005cb5f41e7df38dff3719c5e99fc335c76e841cc2f2be3aa9a5847cbedb7617c4cca3b531d972d34a14f5f68a6695ea62f1d58a1ab5e99087300b4edace57fcbf8cfc75ac8169d3541c1458478d663b63716069596fe0227ae6379621672bfe663f4d7e3ae9a89bd31dd1b88aa28d0a952feca9339c5da1b45010b884b9ebac655c66d1ae991f134cadc1202daf69a9fe6609f8ab6f0c9bba089cc0b9f1e72f52374f0d273431b8fb8fb453e7fca4bfb431b4c114ea2dcf32a0fc249fe661ee2fe2ae8aa5414a93546e0a2f28e114ad0566f69ce73e26661c56371348d3ab88a615b88148ea3c65918bacb6d691f223e5377fcac127c75a69ab0f196801d07ba610c7d75fb94cc1f6a638312a6985e43764dbfea967f93825f8f2692be7356e00cae545a2d06cc5fa09954f1f5d03064562cc58908471f38876856a34d88454ef20c7fc9c36bf8f26ae30fd82ffcd4fd448eb589332ff6957aaaa1de9b2060dd95b709a0b50d5a0b5081761ca7abe2f9f0f938c6b9dc2e3da95fedff00bd2de1b8bffcc694d98872798322c357c4bd4729551577ac2d92ff0038c7dadf4b3873f667f8dbfcc64a45ed68ca34cd340acd98dc9240b713792d3fde2f8ce739ba69351375b1bdc75921b28249b010bb58e53663c0daf2bd5a588ad4d91ab200c2c6d4ec7f59dbf1df4c7928d25df1a95dc026ab5c5c72e52414edec965f0632e2e1a9aa855b8005800632ad208a08278cc5c738d4b13d0d292c8b1bff00189ff2fe722352b59452a8ab6eab7f9c7565a86a8a956a0636ca32adbe712ff1a6b952c7619714812a1609f782922e3bfacad436652ab8adf355cee1020278d8701ca6932de099d43653a91cf512619f8f0b71da9ed2c2d4b56c4deecfbbb8e03b2622e3aa2550cf876d3f010d25aa95eaa947a94c29e3952c7f58a6913c5891df63face9f9633e0d3c2e256b84394a13c15858c5ab875de311a5cdc895500ba72b1d08e516ad5c4536394a54e1ed687de3e931bfe27b627a4181a4f892cc58f629dc5f8d98c92980a288516011f4fef4931bbfc4b1dea52048b0ed72bdfa7ce52ad81c5d50a37ea29a8232a822f737d4eb3ae1d3365db5ebd518bc6264b9a54b5bf22dfca5ba0016d45f499b4f1269aaa3615c0516fb3b30facbb4ab5d03d3b8b8d330b7c263e4edac7a5ec459706cc146809e1dc666925e81279a1fd24b50e29f0a14d64b3687ecfc7be4616d4f2f1b0b7c2633ed7161d2afbbc66d247f672536bf4b913a24a6b530f863d154823c04e62a2ff0049da47ad0a47e2b36f0fbca587c39a4f61917b245c4f47a72f6d15c3adc5c9bf7499d42b9b0943d6b120feee97f88fd2188a98ba8e417a7487e4d4fbcce1e9d3db23d22adfef0c3d0a2cad5ea52cb96faaaf6ae7e326d8b44d0a186536166d2c6fa5e67e328ad2db98502e7321bb13727da9a5b3c1a784a04696248ff119db1eb6c5edb6fa5243d1c4e6a8622b618fd9368d56a2952b704e6266ad7ad89387765a880061a64bfce66d14b3804e6fe90dadadc6e7e7338ddad8c8da8cdebc09fc3f59d5a54cb55b39ec5b31ee9c76d272d8d660cc6d75b1e02d79d8b61855a47b5fbca401047e58ab562b61d2aa864363636224429d3ca6e80dbaf0985b35b134aa655c4328014e51aaea01e065d388c576feda9fff008fbfc632e1272bd51a9ae5bb6424d85f9995769023035b838ca6dd6330d4e9e75af8baa5df50a5f803ddef8bb4d9530a721b87200b1e778f5b18f515739bdd4caf5438524d985b8cbd509672b9436b6025665506c0b2377ccc93d35ff6c6a8465248b126d22c87c65870f52bb8700aa93ece9232a97fbc26f762715826be4c21c38a74daa3303981d475007093a01570f740e6a2eb606e00e5dfc66531ccc75f19792ae6202d352c002b71703e9d666c7214eaf69d5c9151f5563724e93d5f660c9b1f67a8fec13fca27970358d2a8b59148cd72c2c57cc8ea40e075b4f57a4bbbc26192c065a4a2c3c04be971499b85a21631ba1e31eabc272742a8278c711a69161cb59229861022020656d8b31a6a49b1d3436eb26d9d6180a772d725bb283b475e2654db94531216930b836d3ce5ed9b87f57d9586455764506ca0d80bb1ef179e6ff2acf07a31bfc342b3b5c5a8dada8b1b7ce5267a8588dd0b5f991f496f1390bdcad236e64ebf1133d99439b1a1c7aff29f3af3d10a158fb54a88f3bfca2eefaad11e51ab538d9e97c63f786deda7f84c9cb46b53bdac28f988ddd7761fc6d1cd548b0ded31e2a7eb187104f0ad4aff00c27eb26aa9421e7b8ff0ff0038f5500def4fc97f9c4de38e2ebe4a7eb1e8cec3367b8ee53f593550c34eeda25223a91acb1bba5947da5bbb21b7eb20df3673dba7a7526f2cdcd81df38fee9b7eb2c942a535fba51bc50fd238061a014febf080a847f5ea7c6e229636f6a91d785f8fc26bff00bffb900bb1d540efcd023cff00be626f6a70dddfcc442c4f1a5fa4974a7703ad327ccfeb21a8c810eac3c10fd24ba7f67f1fe71950161ed54f26fe71b818185859dcf8a11f29af87ff0083a7e13272dbef543e2d35a86983a5fc33ddff008ffdab8fcbd2931ed18cc10ed31bff005af0a99c9ec3002fadc5e37041d5b3355192ee4822de73dd8fb73be9a20e900d6208e3122d8f1b1f74e7cb478aac39c76fdbf0832206dc624d4cf286a2715c7353e51b56a2ba585ef791425bf2656693c6147ce4d88fbb20075126c47ddf3971fd697b369005c032c045b1ec8f74a60906e0da4bbd7038cb86724d54b29ed450f2b7848aa5208b704f1e7177cdcd41854a99972e5b4b95c2c49b353da5f18eaded98d5e23c615bf79c794cff0056bda22b7bf7c8f7401b8001f097281f6b96b26ca08d403e3358e1b9b952e5cb31a996d4f1ebac9c70961e926563945edca5699ca59dacb2f4998ff475f1fac85af94db8da4a4ff475fe2909932231aa6cfa9beaef4ab07df20460c38016e9e12e52c5d4a54929d5c3b9c80296421869ddc65b345c70561e12334adcadf09d67c9c6ac67c4fa5596b2e64cd6fcca41f8cb15fdb1e120516516e926afc57f8672f55a616d1ffe33803d4dbf5facbf841fd0a9f9fea63315875ad5558b3ab2d8a907848c1c561d42537a55107e2523e2277c2cf173b2ef6bcfff00095bbad2853d2b3775653f09729bbd4c1d635132365bd835e506acb4ea3963602a25f4ee98c3b5bd39fc78fe9d588bdf78471ef33b5c2570d87a209ed6ed7cfb3387da2b4db1b56a200435526e39dccea70e736170e7ad35fd25caf027c3e1959b3df5dda5fbf492faa53d756e1d652c257ae8cc88cb500416cfc78912518cc4e6b6ea9703f7cf4f0973f4989b8e439a8225c0b3e80f3d253c555155a9d14b64a4d998f536d04abb4eb626b56a08ee11596a0b53fe1eb2cb535a5469aa280b96ff00093fa1fd95f1588f56a35aa822e185ae2e3536919a8d5a88a8c814dc5ac6f78dda440c1d725735ac6de624ce00c1523c341139c6aded948a057aca74198dac6dce232d404d985bbe458c53bf603fb4d7c359a4b8540a3b0bee9a9cc4f6e08d20d628c2e79758c0491941361d2486a54d69e7b2139b2ae82fc2395295352c431617fbc2deeb48e6912a9b85b8cce42e83cb84f63aa855c2f45027906cb5a35b1f454aa926a2852431d6e2c2c089ea953178918839d691046845323ff7499dd62e9863b5b0bd24bcac0ca94f16fcd56dc4d938fc653d8f8b7af4eaef0dcb57a8c0f75e79fcdd7c5af6d604451118eb27954d10c69168f1c621178f2a6913a0737201306347b22a5277b0b768f67cb947404e79499f6d4e14eb76d89a6a298e56b7d241eace45cd4f84d3363c40920a69bab9517d79461f06195e6172b239a6c464526e2d7b5c9b091faf11f7a88fefca388c155c551c5d302dbc75c85b8100827e7334fa3989249de5003c4fd2759fe37c5ae93ceb78ed100eb570e3fbe230ed7a43dac461c7f7e621f46f127ff31440e80131ebe8e56e78b4ff00018ff8bf17fea79d6b2edaa2cea8b5e9b33100001b9c9f13b4970881aab0505b28bdf8f94c8c3ec16a35e9d56c566c8c1ad90eb63e32eed5d9f5f1d4112814055cb12d7e91ff0017e2fa5f3a07a4386075acbee6fa47ff00b4b86e271000fef7d2627fb35b439b50ff0011fa44ff0066b681fec7c9cfd24ff8bf1fd279d755fb44d816566045c1cdca21da74c0b1a26dcc6920dd65394f20046320b709e5cfe1c25d477c79899f6b61508cd41ae4d86823ff006ae1e9bb21a6f71f945bf599389a60bd21f9c492b20f5ba9dc47e823f0e1adb5eda9fb570ffd93ff00847d60db4a8b8b14abe400f9cce5a72cd2a172267f0e295769d415ed912a9d34d7f9cdca6a570b4d4f10b632aecea0a94d4da5da9c27d2f83e0c7e29b8f2e795b74cd6e31b83072a11a8bbdfdf149860bf749af227e318dd4b4be96ccb8bec8b7494cc9b1155e8e15ea5300ba816045c4bf1774c9391d621553f744c2a9b6f11496f5061d05ed760c3e71536f54bd9a9513fc356d3b70c6ab6f748797c634d153ccccd1b76c2ef847b7e57065bc26d1a78c2569d3a8a40bddad693c71be8dd8732e4a8003d23f11f77ce36afef87945c41f67ce71d6a56fdc26e9b8dbe3028c3ee99303a0f08b63d0cdfe2953caaad8df506291da96c8b5a4bbb0ca0c97e1ff679b3c72f18b5ff0079e420fa552070cd12b9fb41e02635fc74d7b338c0315e04893ee57a91e70f575fc463f1e50f288b7af6b66b8ef892434083a35fca44e0a920c971ca764b3d243ff0e3f8a4463fff002ffde91d89361197a22cad64ca013ada398ab21b107494ed6f6b4f184dfe4bae627883a892d73ec7f0c86f24adaad3f0989d55f668a26a0b8205bac6b61189e2be51cb54d3d001e717d60f351353c35ca5f243fd45700dbeccccfa20efea7689d14fc3f94d11a53ac3ff004cca984655c5b96235a6bc65c52b98da1a632b0b936a96f8ce97067fddf853ff00a6359ceed623f6962882728aba0f39d0604df66614fe43facd65d1ed123e230f55990d3a8a74b30b697bf11f493d07351aeca16f7e06fcbc24e70caea0dcdc8bc8a9ae4aa17a199cade364d7a66ed0043d0ab9495a65b3585ceaa44b071146b50a5bbaa8c4280403a8d3a475456716517951f0e0d50d510123504ac4cbf8ea9ae768b698be0b13dd4c9f849eaaff00404b72fa985750ea436aaca2fdfa4a871558d2dc028413c5975fd44b8d9ab0b39954eb2e6c5be874b9bf97f39aaa095523a099b58115988b5f283af94726d50a8aad85a84816366044e98f4cd9cb8350cc090341c4f48f01b4d74e76886e6ecc46bd6341d6461b1b0fedfd21d9aabdbbd74be96bd8cf57c422b55f013cbbd0d4cfe9560351d962dee533d4aae953ca63e5fd5bc3b305316e1333622ff44a4dd413ef335d7561cb5993b11dce030e2a822a6eeed9b420de795da36413687324c453a44e7087e6d225f58821f7bac01ec0c6de39f8c65e452c9b861fc8caf27736c39fe19d7e2f6ce4e570f54b0a86ab7d9d36603a28163f58d5da5b3ea3014f128c4eb61788a32ecec63f45aa47e9397c3397ddfa9d272e96562c34d44f4c9c316f2ec299a55d33d362c9aeb72255fda5b36d7f5a4b75bb45d8ef51f639ab5400ddb3a0e42f39ba5b34be0d6a3550b7b1b65b9d60dbacc3d5c3e2a9b54c33ef154d8917e331fd2dab530f4b0a29d4742cce4e562385a697a3f85f57d9ecb989bd526f6b74916ddc3262b6860e8d44465146a3d9b87b4a2f2a6dc58da18cbe98aaff00fe432ce1f19b42a5755189c415fe33371763e15b114d0619029562d6b9e16facb189d9f430a70db9a6119aa85d2fc26746db756900eda7fab4aee82d2fd45fb47d39fca5775d384f0fc93f957af0e999552f5e80fce23aaa7f4cafa7def909314be2f0e3f3c5717c557fe331afe2bbe4d4412e52a62e3491a2eb2d20e13312b530ba524f09355f64f84870fa524f092d52329f09f4f1fd5e4bdb30f0bc6ecfa8af4942b02556c6c786b1c5b949d0e827977adc75d248cc736f367570e7280a3511d79063cffbb315fc226be3ed32e9cfa853b0f0c3397ed0bbbd4073768fde3c636bd019dfd92374fa000decc4c6ad3cde87ecfd093bc43c3f318636d92b8bd8ee1bfce676acc4498165c7526b855156b5f43cd6759b391699240b767e9393c3a83b4f0f6b7efb11fe433b0c3680ff00099bea31bda5760d5411af08ec49f67ce42bedaf8c9310755f39e7dff1ae9ed4bd206a8363b9a2d67cf4c795c5e72298bda14a8b3a97cc141b0cdcd49e47a813a7db6586c6ac54907794f81fcc2728b56bfabb5aabfb09c4dffab633b637719bc2fd3db5b413ef3db7829839db81205f5f19d2ecac6636b57095eb164d742a3e9399a75eb83ed937c52aea070ccb3a8d9eb9710be2df39a676b150fda1fe28573f69e539bf4af1d89c151c3be1ebbd22d50862a78cc6d91b7f6962b6ae1a96231ad529b3e52aca35138496cb5d2dd3b8da38d6c0d15a8aaac2e736636d26753f4a29371a487f86a8f9cb1b4c96d9ac586602f71dda4e4a99c3367cb4997b2b7ff0ced2ed8bc3afa5b7685760a29550c74d2c47be5baded99cfecaa68292b53042dcdafc7899bb55f33936b7298f97f55c7b3ff00f2e7f8a3699fb45f1803f60fe31aad95958f23395ee371733a924665247117110a29d4a8f74e3f6f07fda55d92be40429b66b5b86b22c0e19aad4fb570e036841bda7a3b73bc3acac02300058110aa7eca9f846d76002ea345d7ba551b5301556953a78ec2bd43a055aca493e179c2ce6e9b8ba9483a0372221c39be8e3ce55c657ad87c22d4a0e14a925895cda017e133b0fb77115cda9eeab697beecae97b4e930c6ce99b6b5994a0a8a6d7c87f4942886f591a1d6983f13342a1ccca7f127ca660c5a60ea51ab5031534ca76473cd24c66f46dcf6d64c98ec59b1b9a8091ee9d16ce39b64618f4b8f8ce776ae229e231d89ab4b83303a8d6741b2cdf63d1f13fa98b38d2fb5adeba8b068c0d7aaa4f1bc9db114468f51010350c6435590e46420a9e6384970b26f66d11734dc91aea6455aa675032d8f8c98e4de54de116173726d68c65a4ca4a35f4be86f24c72d706e6d5eadbb3d32895eb2520a596d7f193553d94f090d4a24296cc0e913fe954aaa86acabf892dfac8ce116fc63ab8635690040ba91c3c64669377897d7497b7137b93a5e17801af18e50330b813a393a5f40a967f49e937e0a351bfe9b7ce7a656d6a1b4f3cffc3ea76dbd59ac6c30ed6d7bd67a1542778dd2f397cbfab78197b6a661fa3c72e0e958920a5c93adcde6cd56cb49dba293f0991b111530787cb72bbb16bf39e6f4ef1b6ad710bdc8123568f5ea2464f26da40718cb906286d6c0429e482d1adc6f157898eb0234811c9aa0fe8dfdd121b49dc7f4703b84ebf17b672f4e4f16377b0318dd52a7c58cc0d82b6a3886e1da1f013a3da8857d18aa7f1d353ef6fe733365e0eba60a864a8aaad72ea69df9f5bcf5392e6cc193d16de75a351be2d29e01a8bad154a88cf946808d34d6693a8a3e8a54b701876b7993f59cb7a3ca1f1cdc7b28dc3dd03bac2211417f8be7337689ff007fd15bdad833f171f49ab845b6129f1d4df5f19998a4cfe9255badc261298e17e258cb511bb0a051d94b82ac341aea57e922ab50e2b15825a6a542d605b30b71223769b3da984390937b65b5c4adb3abd4abb570d4eec177ab7e779d261b9b36eadc5cb9ef959c7196aa7def3958cf959fed5ebc7a5644be3b0fa7de3fa46daf88ac7ff50c9e8adf1f43ccfc2454c5ea553f9cfeb1fd5af69905ac24ca3591ae9255922568d0fdd27847563d861dd1b474a49e11d5ff0072e7f2cfa53f5797db2f50d632ca1d0482c38992a1d04f2d764d2aed2b9d9b89039a1962f2b6d23fd02bff00011f08c7b4bd3270a2fe8aece1f99787899476ab915aa81c37150fb9e68e0a954ade8becd5a57cd994e86da4313b27d65d999ce634cd302fc7335f8cf56b972df1a50c2d86d2c35bfb5aff00e533aca6d92ddeb69cb6196db530e38fdad7ff00219d42e817c25cba49d9ebed2f8c93107b4be7235f6c78c7e20769679e7e95d7db2f6e3db63561626ef4cffd4272baee09d7d94fff00519d56d719b66d5f15fd44e7aad31ba6173ecaff00facce9f1f31cf3e2a51fbca7ff00f697fccb3abc190b5918f0b9f9ce5eddba67ff00ab5ff309d3533948239133a5e233191e92eccafb528534c39a60a5424e7244c5d9de8bed0c0ed1c355aaf87294d831cac6f61e53b2cd707c63b102ce0f74f36395f1aed66eab63883b3eb274527f49c8d151f69fc2bfe49d662c5f095ffe599cae1ae438fcabfe49dbe3bb8e79f15bdb245b040f79ff00319aac6ecc46a2f337652db06be7fe632ff1e333f37a5f8d2a9bd17f11184c727ee2a6bce444d8ce597a6e39fdbe03632a1d2dba4fd449b6453ecb9fcff2916d817c5bf7d31fe612dec75fb3a87ff53ff689eac7a72cbb6a57ed2b8ea9f29e69b3d6a26d5c1b647d2aa83d93c330fa4f482402473e422ee945043617cd3cf2ead74d6e4478e754d9d5ddee542906c2e751698db168a2b05424aeecd8b000fb57efeb3571c0b602b807ee13fa4a1b1c76d6fc4a309d7e2bb8c65c56c83764f0131312a2a3d352c1429bebfc626c2925d7b8898b5c7db292c6c1afff0050999fb2fa6363ad4f13552d7b9be8384e93649ff74d31de7f5339dda3a6371238d8cdfd947fdd6be7fe632e44478a4aadb51591fec9a9a82b9c0d6e47096dbb34d16da0b9956a8cdb414f30a963fde966b1b1b45fd0fec662b54c42017cc8788bf7ca784a2b49f3850a72906c2d2ce28f66a77a1fd255c20cb40f71f9461d52ac5437c22f50c7594db78d5aa3976dd802cb7d0e92c55a81304c6c4e56e02409ecd7ee03f48c4aa956e1e8b0e20b0f84cd1b52ae519b8db928facd0ad6614c7e7fa4cfdcdac174161a4b8749936aa7fe1be13fabdb6c0f2cf8536f819998affc3cc72165c0e3f038daabfd4ad4c950f806facd3da1b7f1cefba5a2d86b710353ef98ef88ab70e43e606f98def79d3398ce9c31b6f6d1f403095b0bb5f68d2c5527a55e8d208c8e2c57b43e93b571766f1989e8963aa6d1af8a188a8d5aba2290efda6cb7d416e2470b5f86b6e3368ea49e73cff35e23d182be30e5c16208e229b7e8650d92a170f4575ecd21e52d6d67c9b2716c2e2d49b51c44abb2b5a29974414c5af3cd7a769d34d40d63c0bda3140e1711e0743a48839c728e71bf78c72db580b6bc5beb0b002016f790238b19337ee57ca4653492b0b534bf513b7c5d5672f4e736f0a6be88b00e0d4dd51ba731da5face0d1aa3836621d50919588bf1d277fe92d209e8de208166cb4578742bf49e7a01142a30205a99b1e16d67aab94aedf680dcfa1c40d3fa320f7da70d85c556c339ad867c8f621b4074bf7ceefd23cd4bd1b64526e29d25b0f11f49e7eccc77658b6709da24eb7b9e3e568ab3b7a76c877abb170556ab667740cc6d6b9d6727e94b91b7eb0048b53a6343dd3aed994f2ec7d9e05b4a2a4e9f96729e90e1c6236e631b3904155f7289514b6662f0b87357d74bb0362b719adc6fc7c6741b2317b3abe330f4f0c845407b37e36d4dcce48e15a8d506a8de2f2b0e1e3363d1757fdbc970d9416b120ebd936965b268e1da54fbfe27f5903709356d3378995d8cf9b9f75eac7a261c5f1f4bf85a43475cc7f31fd64f85ff8d53d11be52be1fd8f332ff0058bed6049163047899895a34b4a49e116b1b527fe1889ec2f844adad27e7a4fa7fd5e6f6a0d723ca3e9b0b01ce32a2f63a5e14dae01b4f25754f7906394d5c23a0205c589326045b8c8ebb61ca64c4baaab7266b5e5c7b4bd2a6cc0b87d8d82a4c73eec0d4022fefd659355413706c2da78460ad82a3496951c553a6aa7b22e5b4e91a311850c09da14c7f73dd3d4e2cea585298ea3533a9cb56b1b0075bada741f756dd2619a780a7556aaed06628eec16da1cc2d6f29a8b8ec2ba2dabd307a1368cba276b287b43c63f12755d794af4dd5cab290c09d0837124c4711e13cff00d2bafb51da2bbcc1545bd81235b5f9ccba985428c37bf8795fee1ef9a98ba98734f758815195cded4c1be929bd3d9b948f56c535ed70188e032f4e93a7c5fab39ce4df564390ef80b62430ecf1b11df3694760f89990cd802aa7d571370e2a5ae7da041e9dd26a7b5428c8d86ad63cec7e93a5e98934bd7b4e636a6231d86db5519aab3947ec2fe5274b0b77cdac5621bf6757ad483238a64ae61620f2312a50a698c6c5d4019e9ea739f67e938fc7f1dca57a71ab75bb7867cd75cc96d794c0a583a485ad5c37657eefe5b759bb8bae12966a74c3871aa335bc6650ab4d09b6cca7d3f7a7a5bf49d719e3c38e7375a7b351570d955b3004ebfde326bcc9a3b46a61c914f088a87ee8697b0d59eba177a5bb1cbb57bce7f2f3a5c385c427735359171e31e846eea48ef3965388d464ed3a74df1273b952500b775e5ad941023046cd7a80927ada37168ed56e8699e473d20d61e3224f59a66e95a9a6b7396801fa4f4637873ca5db4ea2f68c713fd1c5bf14a945ebbb16ab555c77265f9cb19bec7fbd38eb9adfa438bff82aff00f2cca1b19959e995e195adef9771599a8908e52fc4817d2662fad53165ac16dd14ce9f15923394db681b5503f34c8c51546766b00a4ff9d64f846c4bd65356b02a08b8c96bc86bd8d6aa2e46ada8363c44938a7a676d21419b1869d363581199f368baf4eff94d4d907fdd80771fd660e3ac3135412c49035737336b63b818155b8bd8e93597244a4018d5e3aa83ee612ce2876a53c40662b92a5553ff00a66d2154a82a02f5abb01c98e9271e3a35ced66bea34e69f291e154faab5c106fcfc042ab68be1331c3e72577ab73c331931f6b63449270d52dc41123a22eb5c6972ba77f18949ad41d49be8389bca18a6a853ecec08e2dce2701b886fb107a30378cc8c75b5e42ed6c311c4daff0003226a59d8b0c801d759ac784b36f49ff6bbd0cb5bd669107ffa6abfff009918f48bd07737fb063df82a87ff0064cca7b2b668a3bbad4705589bdd8d2504fba663fa258438877c2d6614cff5469355b1eed47c674b2b9e331f6eba8fa67e88e1c1a787c651a00f10b8574ffda2475b1983c63ae2367e229d7c33e84a6b66f0f02271e3d00aad50d5f5edd9637ca30fa0ff00ae6be1f67d4d8741f5f586760745c9f0b9eb38fc98db3a75c7c7b952edeaa176362c755cbef223b672818751c2caa3e13336d63dea6ccaa8f42a51ce42a961c75e325c36d8a6aa102586801e1cb8f84e17e3cb5a6e59a6eaf08fb6b327f6bd307b3948eb7e3244daa8458820733699fc797d1b8d1e0758e034949768507b02d6f112c52c4d2a96caea6fc35b4cdc6fd2ed3db5f08f1a472a0209cc34d0d8f08f096e009f0126a88c91692d61d85e1c7e51a50df5e263b186d488e80fe93b7c7d5632ed9fb5f09eb7817c38a7bc05d6eb7b5c0ffb1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000084db0200845b03004e5b13e8a557a4cb87a3569b116b33a91c6fd6f3b2c5287a94830b86a86fee30187a608b023c18cf5b9e989e93603118ed90d43094b7954b276410341c7899c3afa2fb653dac03f0e454fe867a7e241de5155765cc4dc8ee11a693f2acde6a0fca35b10e1699a583c35360414a2aa41e565138bdb54318db731c53095da9b54052a2d3621b40277ac351cf490a3577cccb551573300327206dd7ba343ce052c55ed530f5c0b73469b5e8d2b8da88191d4046f6948e53affe91fdb21ffed9fac506a6601dd581e8a47ccc6855ae756f132b93a496b35f5ea657267cdcbb7ab1e92617fe258f4a6df295f0ff00b95ef92e1dbed2b374a46418736a49e12dfd61be56847df491831d24ed2b4d787945a9fbb6f08c53631ce7ec9bc27d2bfabcded558022c646172e978e26e6c0131a4cf1bb1e0890572a352a5cf411c1c45166600f09ac7be0aadbd5fec9879ff0028675fec9bfc47e92d14a7d3e30ca83eeceffcd8e15bb3ca981e2c7e90e245947f88cb565bdf2888e542e82dac97ca45e0fa46c5077c7d76d57c2575719d7c63ebb8bace7fd6afb57aeb9b51c7c241b96b703e4009685450d7314e269f5bcb875dad53dd38e47de3e91451a9d481e5f496bd6507588d8852b617379ab7fda7ff008a7b6310983d93599d80ece51717b994eab6f053a61c01a02c6f6b5f9da47b49aa6d1c761f67b8c88d5730205ee00e72abe22afae0a0f4c0a40b76f8dfcfcb84edf0ee62be58cbaae9aa6eb1615a8b0a94ed756e20c67ab1e569060f137c3ab8005feef4923e372f1641e73965adf29df30f18537e2248a40502533b4a98e355230ed2c3a8f6fdc262cdf4bff6d446195fc233377ccefdad4141d58dfa0901daf4eda23f9da2e36c46b1a68dda6e2626ee90e266336d617245227fbdfca34ed62341475fe2fe53531bf48da25549cbc0452e3747f8a611daefca9a8f13226dad88234c807844c28dfcca7dae1184d0139f3b4b12c2f9c79095df6855275acd2cc6c2e9d38650e0af0b8942ad6cb8b3c7db3cbba611c7542c06f198df9b5a57a7b56a617186aaa91626e1c665616b107ba263aa96afed33bcc7b91c328f7da5fd995a8261945475cca48373dd30a85515416b8208d3ba34e2453f688b9179748e846d24a44ab545600e86fc4463ed5a2da17007819ced4c56653636d34b032b6f2a96bd8c6976e96aed3c3d800fcbf09952aed30482a4fba629154df2dd4f7eb2334310dfd601e02350db70ed6a6808b1d47594eb6d2b8d146bdf799a70b588b1752075113d45efadfca35137562ae39d93280045ab8aac2a1dd95cb6045d87495bd4fae6f743d490f26ff0cd272f41c4fa498ea0e556b57d3f2a81fa4d2c2edeab5f0ead56a10de33cfdf19b409b356c135f89f594faccf7db98da6cc8ac8329b76751e52f926bedea876b5feffc667ed3c636268800dd4b5bdab77f19e798fc4ed1a2b42a54c7661545c0a353d9e1a1b78cd1d8189c5ed4c56e2bd62c9490b8badcdee04cdbb59a69e36b36e01caedc2c1c8b6511f86c5b655b54aa9f83a2892e2b63d5ab44ad001dc9d01b81ee850d85b54b814d74ebbdb5bdf33b68f15c31d0d3217500a73f7c514897b808546a6d712d7ec0db2d4c1c94980fba0826469b376b53163b373db5ecb2827df1b43776480007527a35ed27a448287ed78d974fe52b57389a4556b60aad1cc78e9f29ab4363e36a5524e1ea85bd85aaad87c4c6c88462501650eea2e4ebccdc5b97749931d5832918ab311da163a017eff877cbff00b1f146c7b74906bda60f73c8ded233b0b1550dea62d4960335d736bfe8c2a04c7e3529065ac8510122e4ea7bf8cb587c562eb9a898a2a7b048b112c26c1a6bab5440c476577438c6d2d938ac3566a945a8a9b5866a8c6ff0b0e722e962ab254ad87dcb975bb126dced25ca79833386236b619b29d8ace83ef50c4a93ee368e6db956929f58d9db5288e07ecb38ff00a4ce9b67c6a7ac2f89a23a063fa47da506dbbb316a0de6205171c057a4c847bc49a9ed2c16205e8e370cf7fc3547e979766aa56f6c787ce458637a2a7a963f131ad50fac9172ea154fb57e2dc2de50a21e9d1556a6d717d6e3acb12a68d6f6d3ce373fe568d2fdb5243003acb5952ac740240c4cabb5b10f4d13761cb589ec9e5df30eae2b139189cf7efa804f0cf8ae5cbd1e523a5a2f618a3d2919161dbec93a5a62ecfda094f0fb457115d56a3510298cd98b1d74d252a18dc5e65218e4083457d337fda6efc5c48cf9c76018c78372272c31d8b66ec9a9604fdf93fed2703297a8ac78120f1ee927c34f38ecae636ad43b96f09caaed9a8e0aeff37427883234c5e32b5266dfd42aa3b5779ebee69ce46f95477cf516e787131cefc870bce51b693a54ddb57a80dafab111c714d94b3d736fe33387e3ff006e9b74a5ed10e202fde03ce72e7128cd6150b13df7885978df84b3e39f6be4e90e369a9d6b28f38cfda1487f5c27346bd35e706c428e1a8f197c3fda6dd1fed2a5fda9f20637f6ad107efb794e78e2d78d8c6362efc123c21b742db5d011969b1b1e6636a6d92fc295addf39d388aa459748cdf56bf16d65f19d26dbc76ad53a0448d3b4ab7e04f71facc3de553cc8f3897ac74de37be3c71fa5f2adb3b4eb9b689ee8871f5cfdeb78098c054e6efef8e08e78b31f39753e936e8b6763055c4d25772d5335c9943138a45aceb9b50fa2fc3e66376521189537360471eb7956b61d056a838d9ceb69d77ac669cbbb562be21290a418903272e1c6556c5238ecdcc7254388a052a1bb235b5d7fd5fe51bbb1f847ba672edb9d187162f614cf9c70c5d86949afe317213f740f28a29f4e332a69c5543ecd300779bc66f6b9e4a24fbb114531d205767aedc580f08db563f7ccb7ba1d0451480308a5ba73c58980a27f134ba105f4b45dd93f76f0290a17fbcd6f187aaa9e398f9cba69dbeec0a771814bd510728ef57a7c8196b218b9473814853c8e6da0b70894973af0e06dac4c4be4c5100fdd125c3bdd0e9e37902ee87410dd02787c2499c9e022163cc4a23dd0e90dd2f3e3173f7c697ef80bbb5e5789914450411c7cc986ecb682e5ba0950832af21e70ccbf847c638d12973518201c4b98cfe8ff00fcca40c61b1768104fab3d84906c2da5a7f467b5a7ae5d6c5551517f2a7f38d5a544eac33dfa8994d3ca97d1cda952c3d5dfba69ecef4736ae158ba50604f13980f9cf4634b0e4651456c46b7956a6069b136bdb8816e122f4c6c353db742d97369c9d95be73668e231a12f55115b98cc7e9153054c0b12179dd5c831c6958ea58f9c6976956be22e33eeec35b0bc94e23a136f112932b2dd95988fc24472b368776a6fe223431b1b86da55b1353856560e16a6f156c1874861f67e3e9a80d491ee6f60e349b8a586bba5bf8c76f48d32fb9bf94931d2cba66e1367ed0a64fd9381afb3500f9cb358ed9a16dcb6208d0919c11c65bdef50621c401f8bca34d7954076a6d0a42f529e73d1a96bf08ea5b6b3afdae1403af02cba49057e81e3b7e6d719c11f08d1e4136d60d9acd4eaa374244b431d83622eccb6fc480fc4194ae1fda50d6ea018d229b2df748470f6418d1e4badb4b6687b7ad53523f237d24789af80c5e1cd338da4a076b53a7b8ca99e920202017e202485f0f857015a92db86aa63479322bd2d98e2f53d5defcf747e929361764f1c94aff00954ce8860700ba7abd1b778bc0ecdc131251557f81ad29e4e5cd1d9f4c5d30955bf841101eae05d30b8803fe6b0f9ce91f63d03a8aee07f1032bd4d8c3ee56bf8afce54f273389a0f5dd774ad480e399b3fbafc2455366b1452712ac4adec97ecf71b81f09d31d835388a89f1119fb12bf10699fef470cb946d96ec466acac2da7664ffb39d907f4854602d70a6742763e2870a24f811233b3312bfd43fba350609d9f511c15aa6e3ef28b4b294dd554066000b723347d42b0f6a930b7718c3856e62c6588a45aa0248b936b482a9af59a92a134f7609b370334fd549e714618837b8bcaac1ad83c55472c6a86f1e311367d6d0bbebd009d0ee9b8f6626eedca418a302e0f33e31e30b53f0cd6dd88aa84c0cb1867e8043d558f19ab907311b65234b40cdf5423ef18a30e40d75f29a429df85a1bb3d20678a247dd8e148f497b757e513770aa5bb222eeccb9bb86e8741029eec0f188540e72e6e844dcf5328660f0d531d885a14558b1209c86c477c81ab517ed236643a8622c48f093b6150f21ef883088bf7409342b20a2d599f38042580ca7b46e3cbaf1928b74936e900e1a450aa39468da203ba28592c4b69c0f94a86653132f8493df10b5a0332c0a0e7c22927ac66720f5101d6502f6112e9dc2f0b5f8b803ba0d4d40d0fbe026f00e91ad509d56e6029768d86be11c2954e77bf4b426d59ead4d410479caed9d988b02be3acbe709548b9002f53206c2d8eb56993d35f94cdc652cda8d445041232e9cf58d04ad4bad41c350668d2a2885855a66a5ed6cac6ddf270b8acb9686170ca87aaebfa4c78d4d32a9e22b680827c4498d4370b50841d435cfb84b876654ae41c41d01bd835809628ecea540dd4f85e6a4a6ab383e1996cb52ad46fc212d1d4b7815b73830c09e3548bcd714820bdbce358af7cd6974cf55c63af6f10b447e145e1146011bf7b88aaebf84f0974b01232d78f111d3c161698b0507bceb1e528df898970789892e876952a3906d86aa0daf9ae2d1033950c32116e47e524249feb49f1897b6a2a8bf84c866f1f98f7c435541d6c7df062cd6ce6f6e4226453c1491e30251894296647241d2cd61fa18c354f4d20101b0ca7cc992051f807be0315ae6d7378ee3a8bfbb847eec1fb8a05bac4ddf3fd203729eb14f7da2e404f0f8c5cba1161019707407871d2197ba3f2907a4551a9d614c0a469ca2ea7ac974eb13ce047bbd6ff0003034ae2c2c24b0f28112e1c01a9637e91c690039c7dbb8c2c204792c2d7bf744c8a3891e725ed7230b5b8c08f2a6bf28ba01a11ef8ad4d1b8a83e51bb8a7f87e301a481f84c33af3b47361d3a1b78c6ee07dd27ce02ef14f32228aa07df6f7461a4e3a1f0885181d54f94090d6b0e26d1bbd07da17f291d87f2869dd01cdb97d1a92b78a891b61f0adc688f211f65278c2d6e5022f53c137dcb79981d9b846e1a7f7a4a401fca34db9822045fb230dd5fc9bf940ec8c375a9ef8fca391f7c504a9ecb7c639545fb270bd6a7be1fb1f0dc8d4f78936f2a5fda1e6221acc076941f08e440db2285fda7b78889fb230e0fb553c987d258dfd3bdaf63df1c1fa37b8c9c8aa76561ff001d5f78fa489f64d3fbb588fe212f17b9d75f031a5813f2329a6636ca75f6591bce42d83aaa6c69b5e6b16d4e573199589bdf4e84cbb34c66a454d8823c64674e179bdbb53ed0cc3bc489b0d458eb4c7808d9a62185b4fa4d7385c3dcda99f2632bbe08b9cb87cc5bbec00f19768a397a5cc61001facb4f83ab49407b1a9ceec7e520387238527f3247eb088880358dd0d80963d5980cd532535e8dc644d8fc12f65293d561d09f942a360545c663231763f7efd32dff004928c4e274343678a67abff38ede6d17424b8a7d0225c9811ae1abb11d8214fde65b495b0d4a9806a575f1b69215c1e37100efabb203cc91792a6c9a48d77adbc3d0f08e50cfe8b9acb55ea31d2ca2266a8973430e093cab11fa7197570f4e9839553cb8c50026aa003e126856a6d8a2a438a544f2c82f2314310cc5aae26a374ca6d2eb3927803ee8c2d2e955fd541e209f131eb87a482dbb53243197d79cba0e052983929aac0d43c2c2309891a4d9c6a1e4630b1ea610b1808493cc98863ac6dc627c6030c48f3c4da2696d65432c3c621cb7d45e3cf08971d2076b96c2d6530b37451e10cc3be17b1e730a517e71c2f6e22309bda1207ebd44507bcc65b9c5bf84092fd0fbe2dedcc48c1ef1141efbc07126fc21a5a34f9085cffda0268629b691389e1023ac2955b4b117239c5d09e1197e4079c5bdb52603eddf0b5a19c0f0885ee3888012c382de009fc06fe31339e66f0152fa7180f0410743e62d1058f0173dc62024eb78ba920ded680bac086e5f18660790316e3a7be02588e220003c63efa5edee8d2e3a406da1cf84767d74d2359ffd5a0258f31e51a692937b4767e90cc7a5a046d4adc1ade31869b2f304c9b8989c3e702be66075178c2e41d74eb2ce6b93a023ac89aa2860b95896eed20444f30549ee88cc797d2499413a0d3ba0d441e0c6f0a8c3301a03e62049e6be768a293dec2c7a45c8e38ae9dd01ba11c3df1a6c795ad2554627808a50b0cac00f18109665d031f3885dafec86f2967d5f86978ef5670a6d65f1d205657b5eeb607e31379974b71e6258186727b5948ee87aa827b5cbba042b515adc41e77832d22d715d413d64ad83536cae54c44c1ba8d1958f7c015172e6b8b75cd1b656d4653de38fc24a70e7815efd38476561a025477c0896a0520035cb5b8e5200f33260f548b6f08bf48c2ec2d620c4df30e204053429b1cce8aed6e2c05cc3d5a89e34698f0168ddf5f888bbe5e1ac2236c1506e2b6f03236d9f479161e727deaf878c0d543c4ca2ab6ce53c2a34636cf36d2a7bc4bc1c1e0cb16fa6b6f7c6c65b6cc63fd60f7467ecc7fc4a7df35b80e10274f946c63feccad6b8c9ef8c3b3ebafddbf819b37e82f12f7e569766986709587f54d18d87aa0fee9fc7299bd61ca2107ba369a73e68d51c69b01e0646ca4719d1907c235829e2a0f946cd39db01d221f11379e8d371ad243e5226c0d26feac794bb34c403c0f844379ae765d2e4483ef91b6cd5e553de23632c18127a4be7671b1b54511bfb32a7e35fd637052b66ef8f146a11c0cbb4f055e99ba9a47c6f2c85c4016cb43de7e91b34d5cd7e4628616d4990871c4c425735c027c26058cdcf84767bf31189a8be5b789876471d2fd203b38ebac50ca3ac4269dc6a6f19bcd3893e1026b8b5f2fc634311a65b9321351ceb6b03df1752410d61cee2058bd85c8b18d0c41f6be123d4dad78e06d6102424f26d234817d49871e9a40e51a936851a5f8dbbaf14586bc62174e46f1495e36d3b8c032dfc21a0d0806394f207c4c0b053716800a60f3f7c50a578a9f1b440e08b823cf9c76f8aadf35c77481e14db4588148e5e72315b5e3c649bd2471161a402fe51ba9b442c6d7b08a1c680d803f9b9ca10e6e178a8bd920f0ef3ac47636b25ae78738e18670016ac6fd02c802b71d2ddd1011c2f034890016686e34f6dbdf6943485049b8f7c687b9000b93d35920c3af10c6e3ce068b9d037be0d9b7b0cc7b32bd4aec4e54537eb25a986a8c0024b58f74052dd124a81018a848bb31f7c5c86dd97b7949800cba1b080a67a180cd45afaf2e11f4933df5b45149b9816e925a432904d87840635223d955d6424302412477012eb14235bdfbcc6594139749053c8cc6d662470d2382b26814df9cb05adc1b58dcfce51085603453ac51bd4d140f0325cfd6d1746d79c06666fc03df1331e6b611c74b5846b13dfe3002ddd0cfcb4bf8c4e361fe8c4205edc650ed48d0fc621b8e31ba72f38809ef1df01fa9d08bc42a3a08976e198c013cd813e0240d3490ea54fbe34d14e5711c58dfaf8442cdd019444690e4c478c69a24fdef78931ef51ef8decafdd3ef8101c393c5c44f5723830f7c9c907ee9896bf2b79c0837751781bff007a17ac3be4e40ea0f9c691af01781166aff857f48f56a86d9d547f7bf945ed7487be034d461f70f94435adc548f28fbf9c5b9b71b78c088e2100bb305f1d234e268eb6aa9fe2126b5c72688403ae453de408118a81868c08866d6e49b45294cf1a63c44654c3d3716175ef04c0526fc8f8c6eb7e07dd19eaaabecd468ddcd51ecd43e660da420758996daaf391eeabf10c0fba3586217eefc204d73d620e1ce422ad55d19018beb0df8607ffd90000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000324e5352534e5352324e534e524e5352524e7352735294569556b55a955a955a9456955a735274567456945674527452735274565352745673527456735274569456945673527456735294569456955a745294569456955a9456b55a955ab55a945694569556b55e945a955ab55eb65e955ab55e955a955a74567456745694567456945a7456955a955ab65e955a955a955a955ab55ad662b55eb65eb55ab65e955a955a7356945a945ab55a945a945a945ab55eb55e945a7356945a945a945a9456b55e945ab55ed65eb55eb55eb65eb65ed662b55eb55e955ab65eb55e945ab55eb55eb55eb55e945ad662f766186bf766f766f766f766d762f762d662f766d762f766d762f866d762f762d65ef762f762f862f762f866d762f762f7621867f766f766f766f866f766f866d762d762b55a955a945ab65eb65ed762b65ed762d762d762d762f766d762f866f762f866d762d762d762f866d762f766f766f766d662f762d662f766d662d662d662f766d662d762b65ed65eb65ed662b55ed662b65ed65eb55ed662b65eb65eb65eb65eb65ed662d662d762d762d762d662d762b65ed662b65ed762b65ed65eb55eb65eb65eb75e955ab65eb75eb65e965ab65e965ab65e955a955a955ab65e955ab65e955ab65e965ab65eb55eb65e955ab65eb55ab55e955a955a955ab65e955a955a7556955a955a965a955a955a955a965a955a965a955a955a7556955a955a955a7456745674567556745675567456955a745675567456955a7456745674567456745674567456755653527456745675567456745674567556545274565452745654527456535274565352745654527456745674565352545253527456745675567456545254527556745674565352545253525452535253525352535253525352534e534e534e534e534e534e534e534e534e534e534e534e535254525352545253525352324e324e114a124a114a114af045f145d041f045535253527456735273527352745653525352324e535273529556955ab65e955ab55a955a955a9456b55ab55ab65a955a955a955a955a94569456735273525352745673527452735274569456955a9456b65a7456955a945694569456b55a955ab55a9456b55ab55ab65e955ab65eb65eb65eb55ed65eb65eb65eb55eb65eb55eb55e955ab55eb65eb65e955ab55e955ad65eb55eb65eb65ed762d65ed762b65eb65e955ab55eb55ad662d662d662d65ed662d65ed65e945ab55ab55ab55e945ab55eb55ed662d65ef762d65ed662b65ed662b65eb65eb55ab65eb65eb65ed65ef766d662d662b55eb55e945af766186b396bf766f766d662f762d762d762d762f766d762f866f762f866f762f862f7621867f762f762f762f762d75ef862f762d762b65ed662955ab65eb65eb65eb65eb65e955ab65eb65ed762d762f766b65ed65eb65ed762b65ed762d662f766d762d762d662f766f766f866f866186bf7661867f766186bf766f766d662f766f766f766f762f866d762d762d662d662d65ed762b65ed662d662d762d65ed762d662d762d662f766d762f766d662d762d662d65eb65ed762b65eb65e955ab65eb65eb65eb65eb75eb75ed762b75eb75eb65eb65eb65eb65eb65eb65e965ab65e955a955a955ab65eb65eb65eb55ab65eb55eb65eb55eb65eb65eb65eb55eb65eb65e965a7556955a955a965a955a955a7556955a955a965a955a955a7556955a75567556745674567456745674567456745674567456955a7556955a955a965a955a955a7456955a74567456745675565452745653527456545274565352745654527456545274567456745653527456535274567456955a745675567456955a7456745653527456535254525352745653525352334e54527456745653527456745674567452745253525352534e534e324e534e324e534e324e324e124a324e114a114af045f145d041f045f045f045cf41d041cf41f045cf415352735273527456745694567352745273529456745294569456955a945694569456955a955ab65ab55ad65eb65ed65eb55ab55a745695569456955a9456745253527352535273529456955a735253527456955a94569556745695569456955a9556955a9556b55a955ab55a955ab55a955ab65eb55eb65eb55ed65eb65ed65eb55eb65eb55ab65eb55eb65eb65ed65eb55ed662b55eb65eb65ed762b65eb65eb55ab55eb55ed65eb55eb55e945ab55eb55ed65eb55ed662b55eb55eb55ab55eb55ed662b55ed65eb55ed662b55eb65eb55eb65e955ab55ab65ed662955ad762d662d662b55ed65e945a73567356b55ed65ed662d662d662d662d762b65ed762d662d762d662d762d65ed762d65ef762d762f762d65ed65eb65ab65a9456b55a955ab65e955a9456945a955a7456955ab55ab65eb65ed662b65ed662b65eb65eb65ed65eb65ed65eb55ab55e955ab65eb65eb65eb55ed762d762186b186b196b396b396bf7661867f766f766f762f766d662f766d762f766d662d662b65ed762d65ed762b65eb65eb65ed662b65ed762d662f762d762f766d762d762d662d762b65eb65eb65ed662b65eb65eb55eb65eb65eb75eb65eb65eb65ed762b65eb65eb65eb65eb65ed762965ab65e965a965a955ab65e955ab65e955ab55e955ab55e955a955a955ab65eb55eb65e955a955a955a955a955a955a7556955a745675567456955a7456955a7556955a955a955a955a965a955a955a955a955a7456955a74567556745674567456955a74567456745674565352745654527456535253525352545253525352535274565452745674567456535274565452745653527456745674565352535253527456535254525352755674567456535253525352545253527456745674565352745653525352534e5352534e534e324

http://www.rivne.org/house/map329.htmУ цьому будинку неодноразово зупинявся український письменник, історик, фольклорист і громадський діяч М. П. Драгоманов. У вересні 1867 року тут зупинявся український композитор М.В. Лисенко.

У 1896-1916 роках - зупинявся і працював археолог етнограф, один з перших академіків України М. Ф. Біляшевський.

0100090000037adb03000000fd2a020000001610000026060f002220574d464301000000000001000ac3000000001b00000000200000ec3b0300ec5b0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100ec5b03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000004076000034760000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c00000000000000084000058c750000807500000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30343a32352031343a30373a353200000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130307201a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb004300160f1013100e161312131817161a203623201e1e20422f3227364e4552514d454c4a56617c69565c755d4a4c6c936d7580848b8c8b546899a39787a27c888b86ffdb004301171818201c203f23233f86594c598686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000203010101000000000000000000000203000104050607ffc4004810000202010302040306030506050303050102001103041221314113225161053271142342528191a1b1c133627292d106152453e1f043637382b23493f116546425447483a2ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc4002111010101000301010003010101000000000001110221311241035161322271ffda000c03010002110311003f00f34d82c92a687b98860777acdd9350a56c55fa54cbbdb23f9505fa0989accb558b09c8d45820f563368c38d7153e40c2b6eef4fa4401b28b631cf1d63321661e5e5873e9525b69687264c58feec635603f17a980ce5d482b43f94b724b6e7209e9c891f32814a38944c3e462c781551990e30a69813ec601d45a11b01be9ed0180daa10d961e6e2b69f49334c6ac6142312c458b15cd983e38c6a40ea4707d22b2e1ccb8b1331166e905df1fc20e5c8b62bd3f8c7c9871d5364adcd552366f386047a7132717d615f4023e618e8bb78b8772e408d7e599f1b9390e3ccca3fbcdd04661ca4627c6f8ed481441e905f18f13ef0558e2fbccf88cfb16c5357d6387dd32d1dc2ba81d23469555d59a9b1fbf680e3c2c8db0ef15cafa46caa1c8c4b02bd2bb4b4cef8c828408ed33251fbbbaea2a2f2ae2740308f359b078fe71fe21a72ae455b038e001da161d49c5e509b8eebfacc899718a056dba46aab1f3281d6bac960d5932d3741479abe9129a9c987287c590a9e7cd7f30ef07ed140e2cb8bb513d7f58190365c76bb42a8007fd65930371677662bbc71cfd25646caad65bdc44e1508d4e0306e9ccd14871793e7be864bd5048195ad1893d41db53d0fc2f5799d016c3b94b6d2cbdbdff00efd272be1ba0f1f3a9f19761ea3f9803f69e8745a71a5d3ae31d6b9facdf0e37755a2e4b9524ec0ae4952c40b1d6354405171c381209527125ca8124925c09725ca32ae01132ae0dc97288655d4b99be20ef8f46f93191bd48201e9d44968664cd8d71b10ea6876e678ef8b6af26a7505df6823ca0015c4dbafd665c6e1c15c6dc82178eb3919320cfb883e63d4fa4e3cb96d58cc4296f318199c1a551c0859689a06ea0650178bb962850804c8ccc56bb74e2501ed5230aef7342795528f30473d4ca3ccb5ab03a4069215388b3ea613720536efa7680ca47cd105e326f81663833056dd55fc62f13045bbf37697cb2126c7e9258059b9e3afb4b3898af3c7d60af0c0c2dd6dfd6502502d59b8cde00a51cf7222d88ab94a6c18f413303206be09b8146e846262e7ce7688435351b48200151de3203b890ded7333e340a0a3eeb8bda7d26720e8789bc29b0a3dbbc728e964b257214dce582dd39a9a70b155258d29153378877d9d0bff6802fa1301c01b80dc7d0d45bf1655b8f71046a891b5c0e3bc4941239069afa7710ddac522ed89f11588b3401f48c4ca8bb79faf1005f187a0458ea4cb0a00e14812c6604b800b023883b1bb30fda02df0d13f79762fa452a655621410633c5603e5a878f2b6460a05fd66f6a18b8ce4da490081d0096eec869396aeb5072647c4080545f040e625750e8401440e7999cb515955dc5b02488cc7803e325f22a1ebc9e82036539096228fb4a5db628599aef175afecfa718947888add09049b3006138c82b983283d85598cc7a6675f35835c48d87c320a9f303c4e7a5a33e264457cb94000702bde63d5e9df180fe52ac6c51b933e4b6a643bfebc42c4cac9e1e40c05f507813536768c7d3ac3461dcd478c01ef6df104e9f8b04f137f517403211c06244d2755bf114c8bbbf29be932b26d3c424bdc01172590c695d6640550ed200afaf10d3363c8849f2ba9bfd22970e3c8c010e18827881988625c2f8607948bea66725321a720c7e6c4df30e445e667ccbe2f8442fa81c44917441a9af49ab6d361cd87712b9969855fede92c90c6436a47acd580ecdb5b5d996d80fc31632e304038c350a17d635f48026e42dbaae818b45be0d4642a1549247687a6c5abd365c3917110c5f62ee1609f430716a7518c1553c0a22c7a47aeb5c62cb8b36139918ee525a8e33d491f5324bfd91bb36917e31a9234ec98b3e14dad84a6d5147a83f59ca7c6f8b31c19832b2920faa98561c65ce99db1e607fb3376411d8cd9abccff10c6bab38bc37c476e47ecde9facd59a03e1e350a77e01bfc3f31aedef3bfa1f88e4ca5175188a3380558743ff75307c09f1e5d72a8c6858060581e08ed5ebde7a12a3d3b01d3d3a4bc60a925d4804e8890944804b10a31c4bb8172ee015c9704197702c192e402e53f94126ea0596837395abf891c597ee98943c9b1d3e92d7e2c0a06db7ea263ee0ea5ccc358adaa6c0bc6d16d7e9393a9f8ce47daf8902851c8bb3732be63e26f526dc02cde9317f927e0ee0f89e3637b084fcc4f51f49975bf10673f760055f56eb38cf958e4dab744f2c7b40ca40c75bcb198bfc9698d034675589b3e67f94f40b777e938f950595c5c20e0b7733a0baacc8bb50917d8749cecdc315362a59754bbc6bc1f345b36e6b82c39e2128a537c19b55eee42985b540f375f48aebde4b66eb1805aaf8e906b99a70695f52c42d71cca3a700f26bda5d903719c0302eedc4f4e2a0674c6bb4293407a7796aab8c79082c7adf6805ddfca416fa49a16a843d81fc63d1f18c4fbb1966ae086aafd3bc25c6055f7ea3b881c0be401e91a126eb81501ac46b6415c2dc59249e952c03572fdaa308503de5ec01431ef1a050aaf526e096ee2ff00591b832ae01ae550a4303cf7f49405dd1303bc8afb4facb81ab8daff008c7843b430157d2e206a589e5457b46a66dc4036a3b7b4c5d4351720dc7860b0193c5278db2d8a86b0e4c985cbe51602add169024d2bed278f590aeef94dfb4d5971e3703691c1ae9422b2621d40239ebe92ca339623816218ca6ba086557a824fb984b894a831b02f210c400de596107031bf262197d2ccb5c2ece001c9e92e2629d581a6377063fecfe5e783d3d629b03d9daa481de596284351f59a8b36103e9755178f0a840f95a8761356ec6b5b989e2849caa565c9a872e1812adec65f8f9426d2e48bbf78cc98723286f0c85f5333bb558b89946fc78133223bb5b1b20087906e0cab80051d0d519cfc1abcb80521a5bb23d6386b8f83b581dfbf75ccde3752ca4bb156254907d8c9e2ee50bdfd6facd0cd9754ac76a804f4310d832212c470bde6a2f462323280e2dfa4b0cb8f21a00d4a6c61d0386e4c5e10c4b7238f59306b19c1f310381d2a5eb02be9f7200d544d76e225514e30c0f20f33aba2c3f6bd3305c9b33630428af9811d3eb7339d8e3e2c0f9149c49bf68dc7da43e627ca01eb426df8c2621a84189c054c61182f147a91ef3975b4d833a07baa63c8194175ebc8a07da31354006b426fa51e917888254e536b8f90a4f5e79109174ccc5b7ecb2485ae04cd90a763c8af8dab758fcc6c8965b207010a1ddd075858931b0b5656691f16004960e1ef82263504c369dcf8e89e6fd4ce9e9347a8f8ae8b2a9d4ba956bdbf84f1c54e762c60215616d76bcfec6743e1d9b2e8b56cda91971a2719368b17da6b8d587fc37e13abf87ead333263c847978340df79e8b6c1c6eaea1d6cab0b10fb4ed2601a90090cab8047a41b964ca94496255c970084906e5880d41425988fb4e301a98b6debb45ff1e930ea3e2548c7c418e8d0551b89fa9e9fb4cde527a307c5b1634d7316ddd38ae826166da4956bb15535eaf559f36981cd9038f4e847face49c7932590781d45d4f372eeaaf265f0c9627cc7b03d209d53151563775312e8d85ec9ebdbac2c63264259b19e39e4d4607b656096abe51d4c4b6aa80b00d7f184db89dace03d74eb17871641943645b00f4f5892015d4ee7fcbf48194ee6e7f4b9b5d703b70871a8fdcccb915379001d9e83d66a04a8666daa013ea6515246da1cc60b4058a85b1c458c6eff2a937ed34a870d025980f411456d854365da76914d19b320c5bb6707a135285abecb1b881debbc266524dee27a7263b4391311c8c5c2bb295036dddff0028a5c7940bd9e5ddb6c7427eb2e05bf90577f594d99b68038af48c6c64b32bf05471cdc1f04502c7af4a81079b186de4b5f220f43dafde3766c5e39f71215071804d01ed26a10c771a0059f48c2aab5cf32dfc35a38d4f02ae2d49bba94511609e900d93ccd1e2006eac990a21e4f94c6ab38340f00dcaa9a5f082b60d1f7821281dc39ae25d09dbc7bc218811d611087eb21c9b4794d88d16312a8249e3d3d6370827a1007a199fc5ef5cc1dc6ec1e64cb51b7200d57e5f5004b42470aa147a4cd8f2edb1b8f984b189b29f2beef63d64c0e3971e324b51ef51235591db8efdbd651d3fa9a2258d310a4865bec2facb3018c85002c8188f5e91675366f60fd219c0e6d5c152071cc56d61f86e3a0cc6ca86cd357630db58cc0aaa2a8aab963080a540e09e491d20be14da4ab5d7127559e84b9b2e5f2f06fb011ec028f390bc0e2e64c5999015c602fa93cdc7be41c78aa1988ba1da4b0c29c2b3f976fd6e0e9c9f14165661d82885787295dd4b43cd5eb0ce6f01114555dd7aca1f9750517ef11e88db44cc39911a8a9ea23751a92dbad7871c4c40fbcbc78e76b235a69a80b2093d234e0c0a3712cc4fa748bd2e6c48a0104b9357e821b67c01988049edf599bf5a765f9f165a43746e8479639812fe53d2bd647cf8d555c30ddb6ebfa4156c79813908047177508c8c48340f0208b0dcc69c3418f2c17a912c60cb40d759ad69b713e1cb842f0acc6be9268b5f974199991433152071c1880149550473d78933214e540607823d2667ace2f2139d8bfccc79312a14d1dbfac118dc20cbb1863badc0710fc50090a4951d2e697148ca8aea40dc7e527b44b55f0281ed18ec09b03b545d76962a21a3c1204dee58a635dc36b0f2b4c28ac5c01c126b98d3e21fb926d54f00496696366064c802313b93f1769ebb43b72693c37cc99d4d7d4fadcf11894a30215bdecceb7c2ce4c9a8c6ea1dbc2f2ed6e40078e6aa49d547ad5014501407610ee2b10718d43eddc051dbd2304ea21830aa51102a5ca17701b2a2b6db2cdf9546e300e512145b1007bcceda92ac4b95c43b211b9ff6e82231e573919b163b76ff00c47f33ff00a092f29171ace7f233842aa3a364f2a9febfc266f1fc4e4eecadd948da83f4ef1834868e5d4e434059279948ed63ec9806def9330a1fa099dab8c1f12cf99316d7b0ac3855143f69c81a9653e5e87e6b9e8f5ba4fb4e339336577651d545289c9d7e871e2c2be03aad8f958f338f29fd98c8d9c9168410c68298ad563cd851430a24f4b8bc2320caaa884bb9e3d0cd1ad19712aef21720e1803d3eb124318d722a165c8a4b7ac564d416be482268d22e1cba80750f484f2cf757fa446b0e35d430c2abe1834b5e9eb37240ed2e166249be78e218618b202189a37c8e22b4595f4d9d330c8cac3903b5c7e6d536a4b64cadb997a71424e52016cbb9999a893d6a2b26e7f32faf410df1aec0ccc14b4b013653386be95c4cc095c4f9b7b12caaa3ad758d724a2a91c2fe581f692142862a07f194af44a86147da6bb41155c43c527739e28f332647773c5d46ed72c688a06595d8087620dfca04b066da2f9e269d2eadb4e2946e00da83d2e0b3622a38be79f590b29e8a47a4ba0f5599b53a87ced8d50b1b2aa285c12c48dc474ec2536420d28e7a4bc7e210402b5d79900ee6e769a8211a81249efed1bb6c8f14141d6e09188f218ddf167896006c4fb6cb28bede90150efa661fbcb65766e00af586c80273440ef2823e111555ee208c6a7770c4af262c1561c6e24472bed3e635c7693024b6fa0a68df109d19541ddd474f49a1861254a907fa4733364fbb51c11c5f58fa573b72a9ac88616dc6fca9dbf59a3263422f25061c543395574e8b8d01abb93e9181d0740448b85fa8aa9a945d6f3b41f410dd31a9215c135c54bf4acc40c75b82b7d25bbb86b5c7b668dd856d7e627d7b48f9d8a9514475e449a8cc72b114c3f5958ed518828d7e5da6ec7bc1dc77778d4193f2ed03bd4d7818cf99146f0320ea2b9a80ccec6ec0bed50972b63ae0923adf485781b92393ef32849d564aa3462492cdeddc4b4015adb99a4b20c7bf8207bcd79e025cb8111696c91e603b458452037e63c73037365b2ab422b9068f4930c530a6340c879170ce45094179f58ae68cdac4a2c401663934e47998803de251a8d8ed18064c80dd91714a6644c68e40e7e916719ea04678202d9751fac63074c67a3023a8133a85e3d397e61a69cb0340daf044ac3a8f0c511766ccd03c3cea2d86e209fa49745a2a1c6137105872224e66c4c5586e3ef11b8e3cb60f23a110b786f35f9bd23039730f1c55053d4d46f8c18f008b355fd667a4b07f0980d6876eeb53d0dc982f29c98c0c5b89c61b7017c5fad4acc50bee4002b0b007684482473c768b2016a047ea6688b1b0632486dddbd20020c21ca9e3f58355ef2ab4e060edb59379f51da3b222b28384db2ccda6c7bf36c5755b1c926a4c64ae427183e5eb336251077c9c35165b155fa19ddff67751874df75972b2331ee383face16552327880d9bbe27a2f817c3d322e1d59c81d46edf888be688112dfc1e8801c74973269fc0d262f01321622c845f337ec247d4311e574c23bf89cbff0097fd675d1a8b704f143a982b943a138d59801d4f0bfbcc0b9d719270626c994f5cb93937f4ed01b1bb36fd56654f5dedcfe8266f25c3f26a71a865673989fc09e551faf53178bed1954ae103127709c7ee7ac7699b4ea198265e380590f9bdc43c989356c19d326c51412e81faccdb6b58cc174981b6642d9727e54e6357ed64f9366993a85adcc47a19ab1e10aa100daa3a2af48e54a1520ceab9ddbef1f83f84011de1026cd9f76371804290272e04cd8ca645dca7b5ce66afe05e2e6dd87278684f22aebe93b32a4b251cfcbf0f188a7d931a6320d96ab23e97d270f5b83069355986afef4b279459bdc7b99ea72e5c7850be5608bea4cf33f1bc81750dacc39c2ee01000c2d87b099b15cc7d081a855cadf67c6ca1c03c9a3d38fd262d4e2299484619117f10e2373abab077c81ce41645f23ea274be1bf0ecdaed35600150b0df66afde6b711c52991cd5124711fa65628c1b85ba2a7d66ed605d3e554c6d89d87cdc743e931e7cecca45837d6a36d4273e566dab7c2f10438f5820db1b17f4976a080e0812e0a18f79b3d26a3e16360de1d0f4be6655ccc4d29a170cab3127f8c505b9801b2aa5b9f38b6563dc089c8adc9364404dcc6945c621c46306cf5f4108a632a09babebe904ad834288ed0c166c8b91d81a155d2a0283393f7601553c5884015e4fa436f3310a4518ad412362d8da3a110a60ca14a83c83c1be656ed3962a772f3c11da65be657266be46bbc14e15998dd2c0c980dd6ee3bf3011f680554f1d4c1dd764b707de3013e3c486932588a6ea4eeb100f5e0f10950b4d078ce31ad2a8e7af796d9ddbb6df7a8b18c8aa1ccb70d6493cf799e81a672181347ea212e5a36a393de65e7bc3c62dea322373157d39268902be931ecebc9a1099722a9e09079a8a61b813dfd2490590bbb824fac25c8458adcbdf9958f4f90917e5b354788d3a6284d1047a8e65b6297bd1aab8f597933137b58d7695912c7437f480a08167831d0bdcdd5eea1075ae904391d07d611da79d92a1e17015b637cc6a260c8372db041f2981f64c7668bb01c9db1f8b1ae261b4003eb7fbce76b3a46a372d009b7fc226224ee2674bc4c85fcb8989e7f1446a10101b6107bcbc69ac24dcb5e454a6e5b811f8f4edb431ef3a5b8d691b212ee1c02637c1be6fde6cd36911699d8120591e8267e934ac3a72c0364c4c149a0d5c47e345a28095fee9f48c1a9c48c14e4254f2476958155c9c9b09ed7d789cadb53599b0203e627db88bcf8551ab19b07a7a89b752511096362f822625719d8df90f6a9ae3a4a5be1343da06cedde6b190aa8045d1abf510bc1463baec4d7d2eb38562b54441cb8182ddc764a5c47cd457d22b1e4dc29cf6896fa144b5056968db4f3ccb74249e6e74fe17a7d0eab4d930ea5c61cbbad7255f1f49add562c21518d9bb43400b1647796de11000b535cfb98b66059bbd9b35c7ed0fc346c48559b793c823812540e00833af88a5d6f950689933f878f507ecccfb00145fadd73d3de58c654eef9abb45b633b8d0fd2362ba1a4d267f88ef7c7b415e5ecd0facece943e0c634993664c57b8f8448dc7d099c7f86e121f71ccb8e97755f5aed53b675b8f00bc7a76cc0579d8f00fd04c5bd9d15aa5d493e2ae2c5a6c63a6d736dfbf58cd3e7d32e1dee72301c7957afee672f57ae3a9ca59d42df400711632647618d81dbe9742676a6f6f56a33b635387c3c28c2fd5aa1e1d063c6c1c8df93b33f330fc2316a142e608592f672e471ebd27702d4d4adc2c62e6c924fa9e6302c2a9604aaaa9725490882492481243d6499b5499f20d98d95549a26acd778a2b53a9d3d9c199879877e409e77e2bf0cc181d753e206d225290a773fbfb49f16d16ab0635d43d707cc14fcbef7de645d50f1195d4be238ef687e01ec4f1c999f463ceba55dfb172eeaf2124703de6ac2fa8c18b1363cac5101071ee2b67bff00188f88bbbe6c2f9911b76115b78e2cf5f78ecc107c2c6a4e74390bd2e31da5ec2dd4eec99020400d726d84c6e36d82dcddc26ce33641418b1e3d07eb1791581b3c5f025888aeb8cf20ee3d6065ca7330e2a8542080a82c48e6beb0fc14361688bab07bca10a023f24707a43399cdd1a04f48ff00b285d2be7050857da413e68a7d33055a344f21636007d5330ad83eb00330036822bb89a574a31ed6c877122f6ac63b632e3c3c62ba50371b3f11877126d8123f9cb5767622eb71e66cccac8d578cd761cd449c55fd4d4baa0391874fa5c06667af6861b1d90a09af530393f22937105a62263fc05068f342cd43c6e34c80153b87241e6e50ca33b1b50b7e9336d03e323a78440553c135119f4e31fcadb96fa8e9341d323a9d8777357eb2ce02944b797f29965c359b0ae2aa3c93dcc78d463c60a7861a8540c995430f229af4815e29bdbb44be86ae40fe62082076892e5bf093196aa02b25f7b26a28e6f451d2a4904656603cb460a86038e239323646e1050146a3c2e161cf9481d8cb6e00c5942a8e05f437c92667604b1dbeb1f9316d3bc720720c4d1662d66cc933d4096706db98c5d53a56c5a1dc1ef0f1e1523ccc7da3df6a291e1a9dbdfe916c197ed563cc398bde0bf4932e45c8c4840093160d73535229c00228c7a637d82b1b554ca33d014bd233ed8ff99bf78ca8de170bf9465b3d7683c48415da8d9880c6857699f38ba18902b2f753c98231316072335d7e3e8261969564527665b209b04f58839af723116bc0e3ac3f0f4f541806e9cc51c441beb5dc779260c845b1e008e4194afce408d6c438e019171ed3e66603b5769afad3599832fe2244a0ce01dac45f59d03894a72a00f7103ecea08b2a3bc9f66ab4eb80a1390d50bab9b495c58cd12a761f2df59cfcea0371547f2f3510cecd76c6c7a98cd3d6bcf9132e15502d985f1d8c1c5a4db45f9fd6a569b518f80c0290bd4facad461610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000ec1b0300ec5b0300a3765231390840079972f906a4c2aabb6c107a29839712634babfa49a7656f2f8cdc0edd3f78d2cd889231174200dde931dea31b146c760796a8fb999500f106e3c4d4c501ac6095efc4a18b1e4abb1f41ccdcad2c206068fb44156f1280b86f88a1a42c5475bf583c87bdd10529206e06bb1b8789ceee0807a9244a60a06d15cf7b8b51cd573ed2faae8697326372d931ef35c735461eaf528ed8cae25aab6a156665c6ec94368346f91fc2112a726e65a177b41a984374ebe2e555028b350e7dfde763e238868b0e04d1e7c8cce0ee1628fe9da710e4a6e2ebb18ef158d6e62fc7507903d266a014f88db594b1edcd4e969d3063c431eaf015c88773b3642091d809cac876f20328f791172e41b8ee6dbd09e442caf67a5d5e3c47162c4a5b0b2d251b21bb837de75009f3fc6f931d06df40df06bffc4f45a1f89f858cef19326ee9e750057a0b9656a5d77a49cbff007ca7fc97ff00ee27facaff007c29ff00c171ff00fb13fd66d5d59272bfdf295fd8b7f9d7fd62dbe37cf189abeabfeb20ecc93903e35eb8cff997fd60bfc7147031e41fb181d99538c3e362be57fd6a5ffbebff0029bfccbfeb03a9a8c433e17c6403638b162fb4f2baef81e4d0e27d49d4210bc9005599d53f1a35698896fef3281fce737e23aed5eaf0952abb451a147992aeb062d3e074c89aacd595806561cedfacc46951d115596fe66be7d08f4e25bb392c72b9dc4c9e22a81b501ea0923acb1342987c34f1948add479e61e473e180c2eb91c5cca19bc5f92cf6522696390630871ed63cd57f08b115b5b5006e64016f802334f8718365c31be4fa4cc573b7cb8d945f48c547c46caee27b13c4546965c4ee0046041e79e621b0ea142957041f584d93cc1b7735ced97f685da46d3daae67b80007443e253127b45966276f0bf4151be5cafdb1a1ee4c16ac60f20b575b940e346367a5f723acb0bb58f899457e558b7d5302002388a63b8dd9f79a9286ba6100ba38be9b61e3f3901f2ed15d6ba99949a9789bcc49be3a4b8a7657502941dddc93d62adc91daa3065540a42ee6efb84b0e18f20127d3b4216a483d4dc352c54b6563b7a0841f151241f690ed65b67017d2f9fda4103e01eb7716da8da7eed401df8b91b1a8242b06fa453023fd25c8aa6667eb2870612837d2e1329ae866858ccc176a9e0f595e230eb1646d3cc85a4c1bf4f8f2ba9a6f285dd46299952efafafa4cc99581ea7f78e7cc8c8be4018759305be739140b3c4464c8e4d1626417b8910c9dc3e517eb2c9812b64d0eb08a9ee2a12821bca09319b7356f65b17d25d08db2f688df0ddf9db425f807f2b7ed1a8da33e15c56b57e9119738762bb494f7312a80d127a7a427550dc35dcc64898160e3a0e23b163cd93cdd87bc5a2ddaeee26fc43eee83eea1d6f68125a942b8d5ac2b79ab920f10ce3e9b580108ab0c671e37440a6eeb9bfac4b663890061b89ee3a198ed11b51816c3e524d5551818b3e020798593cee8acd81b33ee0845fac01a474f2645da6ea6f22e1aef877921baf415139955b76ced2c69cb0a56527f2dc0c45941db466a7f8b21004d38f4ef914145fdf888624e424ad7d26c5d41740a2c01de5e5a5685d29c588151e7e8dcc59d42626ac859dc52917c01070ea0ae7049e01be7a473e24d46fe0647fcc38a9cbcf5019f6b2f8a8a549f7e0c515c9b4f4f5044218f22a2a1ca0af22abd63f1e8c04536dd7a8372ec90203023cf49eb712463af9ae6ac88b477127dc8a98320d990856b1ea25e3dac40be6e4802fac7e355775b2073cd03161493d38fac35c8c8dc794f696ab4ea531e2c958d8300383b48bfde2c1b24915072e4cb96b7b83438e2295d9492688133f28d0d8cb0e457d22951f1b825871ea7acd3a76f129b807ad427c63216650a1af8e64dce902b9485d8718707d658c94a42a529ebcf480ac59f63d061d05c7e974699f20c79b23632ed48c12c7ebcc61814cfe60090108ebd674b4a74b931ee7ce10f4ad8c7f909341f04c7933785932d136c0d5165baaa355eb3b383e0aba6c978b285c77654a74f4e6e59c1a9319307c3f1ea54b61ca180344d11cfeb0351a3c1a660b9b3ed24581b49fe427532fc37c536d90dfd2162d01c4a4265201f69ac6b5c3d9a33fff00727ffb6dfe90971e8d8803526cff00e5b7fa4eefd9727fcd6ff289474ae41fbe3cf1c01186b98df0700125c50e7adcc831e8ff00fdc1ff00edb7fa4eb8f8625d8c967aff00df31ff0065c9db39fd8461ae10c7a3ff00f70dff00db7ff48ec1a1c3a8dde16526bada95fe73adf67c975e39bfd2065d0f8b4b9736ef40630d71f55a11a714d942337ca0296bf5e930bae155e3522fd02371fc27a45f871c6a463cc50b771d666cbf04c5d19fca4d05aea4fbccde23c9e4fbc73b4796faf780b883382c411ea39a9d77f81eadf59971612aaa0f1909a03d44e7e554d3677c0fb7294e03a1e0996440e3c6854b9b0e2c015d38eb70f7e3c440a2eff9f91158c038f75045009dcc78623b442b3bb16624d0e9266a1872be46dedc376f693c139492cc48fcc25f86d91580e83924f58cc04e9320625988e1f1f4044a10cc98c851cfa880599fa7cde91b9dd37d8455e3a08a05ad1802a1be5205cb1414e783721c6e45f5fd669cda2cfa4c4b97504297b031b1f357ad4ccb9581ed5341441dd085f40b770eb792d7c9878f1803931a13e1f344fd633caa001cfac3ca5547507d845202d64f7904daccc681fa097b72062cab5c54d185d312f3d7a927a4875388d820df5b9368ce015523c3249e864f0b202582478d5a15a389857bf591b3e314433511f28ed2ed4231041ce4049f410caabbda0207a4b507291d97d4f69a0625514ae09fa496842ec1dfcdd8575860b1c606c03bdf793200a3781f4f6886cce5c95b008a113b556440cac772d8ed33914630a9049260ed27e9373a14b0d518f300a912076515700c0e4d4201bafafa456e320620ddc61832f438346e10cee3bdc41366ccb1c4618d0352d7c1da61fda49e4bf3327587b0fb49641ace22818ede2080185935e825a8ccfc9635de082e01a5baefe932ca9f184ea4a9ec2026eb2037bcd3a7c3b816c839045931d9312e31e4524f53c7693eb0d62df902b2924ab1b31da74470064c8d42c8e7a43c58d7315210a83d7de1be9b00621f72d8be08a023e9354efe100cb6f66c5b7484730ce3c4ca1b703c5771179f026140d8f23b107e53cc5fdb371ad802fb769337c06cb8880509e79e3b468d3e0f903127826874818b665c76ab55c1e7912f22655dd549ebb7bc218ba1c7b4efb3dc13e9032694ab0dbd0f4af48bc4acc6df230edd4f48eccfa8d30dc48c880f07bd49dff676a3a642510d82c7f6940e4d3bd63a640c6bdc45bfc459ae907b0ae91c73a3a6e4f2d761de32cf42323b651683af3c41c2e5982be5650381cf48c746c4dbd4797b810861c4537bd097546557615dcd901248e7bcc19902b920103d0ce92e2c431b1c2e491d28f1739f9cb1c9e653bbd0c71bd904acbb3701c8e78878fef2895152b0962bf285a94720be168f71295a0e147a0a6afd267cba6284edf308e52330b41b4aff00193c47c606f53ee6496c23363664ba351f8f6b38dcc437b458c4d95c9560013d0c72e355a0c5813c7065b609934ced937ab6eb1cce97c2b4b9350b955d53322aed552db587f87b5ce765c8da7da14d9efee212ea5580365493d01ab925beacaf7074d8757a6019086d816dc7996bd66a74df8d92ead489e6347f1fcc99312e6656c405358f31aef7dccec8f8ce888bb6ff002ce9394ab3b6dc78bc2c61158903a5f32b4f84e1c410b6ea24dfeb31ff00be745fdfff002caff7ce8ffbff00e59762b762c7e1a6dbbe6efbc98f1f865f907736e987fdf3a3f473ff00b610f8a698804ea31ad806b6924468d38f4fb33364dd7baf8863191959f77500557a7ff999bfde1a7abf196bd7c3680df14d285246a3192074086e06a382f503313c85db5ff7f594fa756ce997f12f1f51318f8c684806cff925ff00be345eadfe48d1af2e0f132e37bad86ebd64cf83c6083756d6b997fdf1a3f56ff2caff007c68bd5bfc92740be2faac1a6d1e419ddc6f14021a63facf0afa7675f1b1a95c7ba947533db3ebf459517c46c0d7c80eb7fd2578ba3207970051c81e19afe5160f14b819dc290db9acad8eb52bc3014d1e9de6ecfabc7a8d616c7f76a09a617fc07683a5d369f2bbb6a323e21d942d93fc660c0a637d6396c5812ec5b0e00ffba8cf897d9f13b26177c8d40b3bf52ddc71dba4d3970e881ff86c8e81539dc87935f59c7d5ab2e4a37c88fd0bc80e562e4017d008ccba7cd832a2b578805aa83d2a02b62083a9607adf12db2af1b4066f79af059c59327de6766e7a3318b384df06c7d233ed0e7fb4163a05b91b50114d021bb49d843a84e2cdcadcfb40ed09b33b8dccd7fd60ab927ccdf49a1131d9b31a0e34e14127de1624dc0b39daa3b096ef8f19a0a4cc862e03e1ae4c9e50fd3d2272aa500b46e29f23e4ea4803b5f494ae682ee6db7752e0617c631d6d24df48b145b9142684cf811406c7b8ca72b90fddafe9044c3bb2f952aa346270c429258404c8348186d0ce47162c082d98905b906a873fce4c307e3a15e77160680ed520766b3e000a781733eda23b51eb342664276bb31502c03eb1817e159e4d41f0c3749a0ec65f9ae88e9015954ed2083ed2684363d9d449e029ea4c71b7c9b48e09a97e1bee20550ea65d465387d2ff0058a61466e21b6f98dc566c2aa2c3599a9c8d66a951a319f485e15897574a4adde6e90b78ecbc4318a8f30b62fa1fda4d89adec58af97bf407a5c1c6b90b85c8801f63d6675d5e652bb802a3af1d60ae5724b0637e9e931f2ce3a4b9297617d807f280d97f163b641d774e76a73364653d2a346a50e3f36e2df2f4ed27c187b652e84eee0f713225a359f381eb0b26616ca8bc18bc6486f3723bcb2618726675b2001c7004567bcd94b85a07b08ff0013112681f4b32974d97801f1800fac4b8328dd8cf520c6e0d4147f31b04f9a1e6d1e7ddbab729eea26620a9a6522fda6baabebaa726100f248037357610f0e54d4a821e9c1000db739a42151b4f58fd362744de3af6f5139f2e324671adf4299331c998f0dc100d519797498d712eda52a396009b8b4cf9cb1502c55732f26574c63c5162eeeb8fd667ff404e994066520371c131393020ebc13ef09b54810150c1c0bb3d0f68dc19465a0406da39352f7159b19c98aae94f6622697db9d54788ac6c9b1d4cbcb88650423737c0ae0cc1977e9f357465e259ffa4f5a4121bc3714dda2b26362d44daf696c3c6c6b9323eda1c1039978b4f908bc591720af53c4be2b3ed297476c62ea0fc84dad778f7c56a46e526b9a107068cf2cd8c3f6025d8749bf0b900b5110f215c895f8876be2331e9b0bb1250211d8990632acd8f6a9aee4f15ed3350bc6eb96d18043d38117e00e9c5dfcdda1e565c241c6aca6faf68fd06b5f4f9bc45da5c75dc2c106235158af092991813f5b03f59a0664fcd075a80e7f1376ef1497a2b557da23c391d78c693997f34a1993b9e623654b096798d6b0ff00190779d5f82e3c7989763e5522bdcce1ec9e97fd985dba3ca7d727f4135c7bacf2ea3aa71215af357d0cf3bf19c2981d58746bbb153d3ce0ff00b4ebbb4f88fe579be53a667ae1f8c9eb5278e9f9a2767126c1393a61fe3afe6fe12bc743de23649b4418f41f02c78f36339189e1a854ed9c68cbd1abf59caff65c05d0e4ff00d63ffc44ec99da78e77d78ff0089691347907874319e3926cfbf331ab0ea075f41d676ff00da40a70e2becf773805c74514273beacf0fde8ade72401d809972e247f313cb1ee65d704b137ef12ec0f4167da4883c7a657ccb8d0ef6e78591b1941c1537c75eb16adb058077cac458302ca1c8ec26bb45317ae6bf494373516000fa759a930666c6372a228b3ef5072363c6db4ad9f522350a4c58f2b505baeb50820a3b12eb9e9d237081d318a24f24097f78db9697804917464dec61cec4f51051d94703af526191e4de47175160dd89b9e2a81f379ba5c765ccaf8d51456d278f6892093552c211cf4944d86af91198c36321d79f58a2c40ab350b13d3726c42b4d0c87cb5b4f26c4d09e0e462dc96a1b4fd3898c6408a42293bb8e633167c78b1ad92185822aec4c853efc6cca7807b7acce6d8931f90972788012cd7596255e3ca17aa9208f5910a93e6056a69c69e127cabe603af596f9b129dc50b7a8024d14d910814a7a75a919c0a50dc9eb714bad0aed49e53d07a4b19959436d27e824ca87156516381ef07aafde2c59d40fc38c83def990662c39be7b11194c376a0504741d651c82c01c099df21e47481b8f797131b721dd8d4e3a247599fc571c6f611619bb12218162e303f0e0c631d96bf6bef0751b70f41e6f48190a2121ec64bedd202ec77b66b319fa888a731b200a90e2b268135e93462d38501dc0507a0266957c78d4055167b8e64bcbfa3484d0838518ba866ec3b0f78cc69870b2da92ddd4f684d91812e316e15eb3326a5f2284c87773c713336a6e9b934ef90efbc6a9bbb1e9ed1c8f8d40f0ca96aa1c7f3964e25565df6075b1c5fd2665c871b31c7b56fad0b93d0f6cda83609144f4e84456a33b3e6519f0a38aa26abf680758e0b0e0127e60398473818ef29049e6593050c7a4c5995c1c856ae8f68d3a9192863537d483302e6bb017b711987264c56e0004fa896f1df570d7f1f7d86ab3c01c08d2b90e228c4d13641ef12fabcafb7ca2c1fde68c4750c6f32af844717c549753b10d1e2e45807b126275180e9c0756e0f06a4cae34f995d0b3102c58b12c656cf88a64c8a0136091277e87e0a1b76bddaf3f48bcda45cc0f9483ea23b4d8fc2c6c370bbea24ceee9f2b6404513b40a93f7a464567c558f283b6ba9e2e12af2e7131147903bc37c2d953962c47435d62b1e9f25ee53e5ee44d6c558c9e32ed66a61d089673e7c44af948ae0d431a600da00e38bb32f260de9e752a476f49360c6cc4b6f606c9ba95f68647b4247b18f0b94aec6a29d38eb503ec2fd6c7b7bcdcb14a5d43152b76b546e6bd2698e61bb1d9a34c2aca8f53ed0174c89818661b72136ae0df1dc4f4ff00ecde9f51a5c0c99b4ea8ac6c30a0d557cfa897256983e25a25d2be15572f78c127b4cc98c33722763e34a1b518bd97facc498806e939df5d678c67c3434fb41f730902b9a40ac7d8dc47c499b16abc97e6500f17034398e0cdbc2900f5a13738c63e9b462b06d6a84eeffb3c36e89bff0050cc1e5ce0ba0e19454ea7c190e3d2104579c98e3eadbb1d19c5ff006885e957fc6276bb4e47c706ed301fdf137cbc678fae02e2052f6df352ce223ae3e26bc38c6cff00dd35e7f0fc3214a9b9cf8ce9ab7b718ed5a0c003ef0db100a0d55ce9660993080c4161d00115931fddafd64e5165747fd9e5dba2c83ff34fff00113aa7a4e6fc146dd338ff00cc3fc84e89e93af1f18e5eb89fed08dda1e3b389e7dd4228dd4077267a3f8dade8d87f7819e7f5d8f769a803dba0b98beb53c2b76271b03a93ed2b2600a940d58e4dcca89b5b77819001ec66925a810ad7d492bc092cfe9284e5c8a3690197b8aeb512352490a55147ad7b46a6e66b7c248ef66a06e554ab1b8f041177119564cd9b3951f888a013bc63a3e20d98ed665a1b0f63ec22039392ef6f142133e3b2a721208f59a54fb6332aa8555aebc7260b378cc58822fd4dc8170550b2d570b1698d06dc36dc99100b848e689101d3cfc74f59a06506c17b20f22a46c8a68280c3d8748daacd6140e0fd63f22635c3899732bb3025900e53eb1831d826ea8748a603614555167a91cfef2ea3339bbae6029da630e365164103d7d6288aed3714c19c84da1475bb8cc78fca1cf53d2675abe6ea6a465d816eafa0ef250c5c208f336de659d2805823b96ae0f691bc3c40eeb06bcbef339d465670578f4999a9863695c816c4d74f684464c689b871d2cf78075d956bcc2fd008d4d53655b622bd0c5dfd08c89e62b8e8d9e47a460555014503de8c60709ba82f3d3da2fc456f2b28af6e0c68a39427941b07adca2ea3cc4163dabb4b6c61481428c1dabb080c077a8e8455f1093543ac26c000250ee11272b74e950c6a02a6d0dc1ebc4b940b50120c9c75105ec721ac4592499706dc98569b73db571730f43ef3a0ba5777dec4f5e7da35b4d8ce320a0bf51333948ccb8562c4ca97e282cc2d88ed29b23e060e5cb03d4130934ab911d70d923836d11a9d26a5006c88680ab89dd3d136a0e45208ef772c115e41b4d440c8aaa06d3736e9817aac3eb77e92598b84a9ca495fd2e09c1937726bfacdbf64c816d9585fe5e4812887ba5525471e61c893e935cf64643560fd24f3e42158f1737ba2f4f00927bf116ba7cc14ee4fa7226a5d34fc0a898e943107b81d2195c4e9b98b06e2f70efed12f973aa13e17155c1e9283ab9c64e4d8d90707d2a73bc6a19f73b4d1164f17c415cd871e32cf937bee3e507a73e930650e73b0077127823bcb3a4ce39f0cfee26e70591bcea719ded8d6981146facd3f68c4a94c4135f848eb393a7ce98c95c88668c2f83c46602bcbdc4cde0998ad41ac9c00411f84dcac593205dabc1e971eda67cc8366328c07238e652e8737460781d418fc5162d4a8f2640437f38d7c8c319052cf6af48b6c09908524ef1f880e9f58bd4e1d4e2c4aa1815fc2c0f2667aa853ea8b6d55f2d58bb8fc39c803128c66bab03d6635d3672a3c9fc442c48c997694f37a19bbc662e35a6ad0b90c368079f78b6cbe2671e13380e79a8ad462f37caa8770bb3572f4d872bba32a9517618544e33d246ec6e57229c6c57216a2ce38ea3a9ed3d668f366358b5187206db7e2100afefeb38fa84d38c181f36991f186dcecac7aff007bf84ece8755833e10ba7b1b07c8c7903fd26b8f4d48c7f135dd9d3fc27f9c4263e7f49af5a2f32fd22f1a12781d8ce7cbfe9d278e27c4f57a9d367db85a86d06b6f485a9d5e6c58748fe2edf1549734207c795f1eb430526d40fafb47fc4347933e9743b4004633609f59d6462b6fc3ef269d7217df77e6f5e675f442b17fee3397f0cc2717c3910f501bf999bf47814e33bd79bf5927abf8d3a724e1e7f31fe730fc545e01fe2137e32a01541414d54c9f1052d8bf5135cbc48e6a25613c778b4c790b8dc46df4026c44fba3f588c6cc5914a8a2673e3e2df59863cfbefc41b7774dbdae6dca9f76bc773055321269548ddfd669cd8c8c62c7e28e5e13d37e1636e07ff1ff0041369332e805616e3f1ff4134b12149f41737c7fe52fae6fc5403a46fa89c2f8897c5a32f8c95600511f59e835e8cf81801393f12c2c3446c58a1d3eb33fad4f1c6c39f3b68b54ef958b26da3e9d617c30e4d63e4de77b05b50d269e9b41f10dbd827f587feceb7fc4b70c6d4f004db2df930ae2c4cb88a23b2f367a1ae663fb3e3d1e36c8f9ed956d368e6e74b51873e47fecf18e8403cd7d673b53f0bcc819c9be381d2a719eb5582ddc05c9b68f36c62dd15149241b3da6b3a5a3b4a3391dc11fca21b4fbdf6b2ecafcdc4df8c3336302cab5891336c155cdddcd8da2a04a9b23d0f131be16aa20022596553f0b6270371a3ee24cd94ef050822fa442520ac8a6bb18686dc2aaeebe97183668b519b0640770517c92b73a4da945c0e1c63cbe21b3479abe9302a3e465c5b773b76512943e521131b1a34297899467d482eed40a86e6ab8132e216fe63c09d34c199db6845b3776661cd87206bd84575226f8a937bb2fb130f380ae7691c7400c56d37d65d6e60ab65bd4cd0661098df76427a715cc17cc013b477be90f26972edb084f1cf222b169b2e516abc7a98c52c9b249878f2f877c5c27d2e641652c7a8e6265431f29b256fcc39828e41bbe6163d3e5ca2d50d7a9e233ec59c0f941fd6300876208f584311245d88cc3a7c8c36915edde3f2ab6217e1da81d6ee62a320c6dcf01808a38d81e87eb3558bdca08bed0bc446b43cdfa468cca3d40319b17da132855ba06e0874ae7f9468e98ddb4dbf6e6672bb72de2f33117e6e93312c10924f317f68ca9415fa74e26671671d2d26a1fc7285179e78e23f52ec70b0dbcf5ab9c9d26ac61c81985fbcea1ca72720583d26a4591c466db90922e767e1ba846b6a3cf07dbda636d1aef3b94920d1ed53aba4d1e3c38549efcc96c3a5bea1db1b0abdc287b4e536af2237c942f9e6e760564675515b4d5f69cfd660c78f231c8081c74f793a40e9b51932e573b005eded2f36438f1b31e6a334987661b06c31bb88f8870aa9dcf266a646a1bcb2fd44e464255c83d8cec60a7c4ac4f51ccc5adc159ac03cf335b0d0fc3ceece2c585173a448eb531fc3f1523bfa9a9a6c789e1df3570399ab5db9d87bc2d1afdfafd6e1fc4529d5c7710be1ca7cce7e82074bc52a770e05730b4dad071ab6d2411326ab26dc27d5b895a260f86abe5352590c1e4d4a2e4cdbd8a311743f14bd3f83906d57214305b3fcc4cfafc5f2bd7b4af86e30f98923e51fc662f1898e966c3b5b86dd7c8331ead5f0b16dbb830ea0d11372d6f505ba9a107587800a9dc0d03eb16a57351c6728ae45d80b62ea75716999577aada63a04fa44697481b51b99540ea48edfa4ec62d39c18ddf21528c9c8beb24abc66b8795ddb23906bb0e783ebc4ed7c0f4a8f853362c8d8f3e3f2b9537c57707acd7a5f84691b1ae47c7e62a370bf29fd26bc3f0fd2e99c3e1c231b024f949ef3727ea95a84df947207d6162c7b558da935c00440d52839458ed2b12af3c4e76cfa749e336b7e18daccc99198a6dec187a46e5d36f4c78dcaaec143ce2cc765db8f1b3ed1c0b89c78142dba0673c9244d7d260b1a9c3e160e00e4dee1d26ed38012aef998061c6ae08400cdda70027a732f1e5b52cc2f46d6fa85be8f7fbdc2d5287c7b49ab997e18e5b5df10527e565afe334ea394f5e7bcdf2f12312e4c6b8f6171bef910005041dc7cbcfcb13a8c617316e9bbb89171b923ce68ce716b72050b5b8f26fa41d5654738f08c801bdc7e820853f9a65445c999b2b73e6da2fd045f08ec692862a0c185f510b2020bbdf1e1915034800c7c003999be3398e2d0e5dad5686c89be3e2516af3e100ab641d7999b20c5aac5b06452bde9b98dd66354c4eaa0003b4cda551b89a1d26395cad49b199fe17870a654571b33d07b7e95fa49a1f86e0d0e4df8b22d9154d92ffa4dfa803c12687147a7bc1c6a0b8e071cf499fa5f939513e6debb8817cce3fc4b314cacad92c0e9d84eb642131b3d0a02fa4cd8f458f50e0ea1371604f23a4b2f68e583a7c38c65fb5e32e7f0004ffd22756a7508431f7151df1dd1697064c78f47841cadf3b02c4ffa4569102e32ae5afdc4ddacb0624caacd8c6e32cf009334eb71bad3636abe09130e5628006f358b044ce7686e5765c0d8940f0c90c4fac038d400c09be3a405c6bb7735d8fda163cbb8edc58ecf710ad5a4d33bb172e42fd48b9d37dceb8c2330d9446d1f2fb9934ba6ca1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000ecfb0200ec5b030070a825507724f48199f2e8f52801dd88d0ca474e7b4b28db9ce9322ae45c83715eabdff498461c4e4b2e40debccdda8d874e0e2ad95c54e40729986d1649aa96dc59359357a45c2e72a8f2df22fa4cd8f2eecca1542a86143f59d7d462dca50f25bad4e5624dba94c6400c1c5dfd651bd8582049831055546702b8b336be2c402d0167d0ce36af2336721080aa685cba63a19d31e2d3b64debc7606ee72f49a71918e471c03c0f5310d91def712c4cea634f0f1aa7a08164802c9a020aea3093fda098b5d94b64f0c7ca3b7a999f9e39e65476480487157d3f483a81ff000d90f43b627e1db9d594fe1f59af538d4e99ebf2c838c4904d75825acee07930b21d8ed439b82c29410413ed105b3bd5dc0b32b9223001502ca900866247b995b0b7205cb6c9bd85d55fa4d41b1843b78aed5336e32ca71123715a03ad4ee7c3191f4ca2d4b0e2728a16dcd4429ed71fa3718b214badc2c46e9bad7ab5c633005ffb4e2ef8b87bc1006e200f5332e752db59459560446e5c6cd89953e63c0bf58c90c568f58d90300390db89f5f489f889cb958007e7355ef19a2c0716401d4a8706bdea3b369dc0050590c088960ac61b10502f6a8aa9ced6e739331038a342a74f3395c2cdb6801c99c5cc87e69474b427eed96c58370b5eb78436da2383c4e6e8f39c59d45f0c6889d7773930ba116c64c3130a2ae9d40eb5118d7fe31c9e456d1fa4d58cecc3b9c51ab33260cab8f3a3b5f5e6f9eb25b80b598864c3c8f94c98317858157f59af50b789fa1b1cd4483682c735ccb2ab9df107f385f417fbc67c35a9b69fc4265ccfe26463ea64c2cd8d8329e86e5a3ada950d8581edcc9a30a98370af31ed2fe617d4183a51e1aed7140581fbc982b3e51f6bc439a1dbdcc7e447cdb95198b11c6de4ce7ea722b66675364371c4f45a057c389b2612bf6875e148e547adf4909db9fa321456ec841144b2d3123d66bcf95f1e3400332b9b20f22843c1a7c8eada774d80b6f5c8c391fb41d2b65c79f2e9b5018e100056ea2fac970c77347953260564e05551ea3d8c7c469f1aa96c8079b201bbd0d47cdcf158b52d590791dbfc32626bbfbbc83ea21e470b90fde15fd2e5e3706fef58ff00ed98eb5aecad4bfdc91e1e43640fe326ff00fc9cdfc23352e3c35fbc3f3af6f797bd7fe6b7ed170ecaddc8fb9cbd7da6bc1ca0e08e7a189deb63ef5bafa7fd23f0906a8df32f1cfc4ae3fc1f213f16f88fa13fc8ce9e726ba13ec272be106b5fa83d98b73ffba74f3b50049205f51356ea467cf8c326ef0f2794df5fde5e2c4bc9f0f28fd44d0ac856bc46a8380809b4bb794d4cf4a5e7ac784918b2135439ef158f16c40a34f978fefc766647ce8872352f98f5ebdbb4b271ff00cd7fdcff00a45b0ca7696f672a53d89b98fe382f4b92fe50ab7fe613761a2b6a491ea661f8d8bd16a7ff004857ef2fe27e8b584947e371f499f4bbb71fb961c7731f9cf95acf1034ce849a7699b9ad4d5ea37780df767b77f797843d9fb961f5687a82be03798f6fe72f1ba06af11bf8c9d1d979d739076a00be87999b1aeb4b9f36d1d3a81c4df982e4c2cbbcd91336ed2631e23b28005f225e93b60d564d401bce5c858750148a1f589c36a8d91caa8b20ef5bfdafa4d9a9f8cfc2f160debb7313c0518c8bfdc4e46af39f898571886045e9401b33685eadfee3ca4751dfde73327cc18003f59b9fe1b9461de8430ba1c01297e18459cbbb68ee07f49362e33e98ef654c8c17193c96ef3b3834cba7c449c18eacf9cf4afac762c7a3cfa718fc22a80d1523a191f4984e97ecf8f23a25dd9b3336c24a99f3e5ccc531636dbd381163e17accf90f88c06124ab217e5781cceae9c63554084ffd60fc44e65c79970808586ede580fd04d4f0ac392f4c0617cc1d6bab11e5f69c4cfa9233fdd358bed1fa9c9a15c59059677a66201bfa599934ec8f9c2a60a1d6c9ed2e11d2f13206ddcce5e4c8ff6e06cf3939fde7459cf5be9393bb7ead1bd5c7f39475771ec489c7d4316ccc7dcff0039d79c7ca7ef1bea7f9ca815f987d676a70f9bb9dac4e3263561dc5c0e76652da87abea6515da38a8ed52363cc4f66e621892bd2668dbf0e65df937794ed9a354ccda77e78db32fc3f132ab3b0f9ba5fa4d3a86fb8c9fe1970735d19c92474ef2c62b1d39864d8e4797d6e419141dc091fa4881f080ebc7d6105c75f30932655ca0837ec665e47789d82401f9ba8744b75e9dcc563f9c02696f99b1863187783c18a525f2b00c9bbaf7958998644c8cdf29fe101fcee15634a944a20731e0eaa8162e16b0044504d0ea673b0eb7202a0d79450e206a358f9d086617d3a4966a56bc6ccd9d36b8ac6775f5fd274db13006b21e79aa9e6b1ea3220216b91466aff007aea0ede546d5dbc093e698e86b056254fcc6cfe93065c7e2632430fda232eb73642096e57a7114b95c6e17c37597e698153b581eb4676d332e554c8abb491cd7ace2ec15c1b31d8754f89360aabe091d269a75758f780e36206f204cf930a9404b503d0cc39f52f9ab79e474a1515e2b950a58ed1d04cde3ace3d016c6d88127cc4735336a330c7a7635e63c09cec5accb8d368a3ee45c664d48caa0331b07a6da1fce5cc5c2d69ecd49631bd11707232ab5a9e90558be4be7dea3075b4ae3261001b2bc43ccfb31b31ec27274f9f261bda473eb340d49ca7c3cc7c87f28a85c2f1a1de086a227abf83565d3a66dcdbd6d5949ba9ced1e93e1fab45d9bb1b81446e16d0f16a72fc3323e328c71dd06a1ff6672b7564cf5e81ed31973540759856fc3e7ab7262dfe2393361d871b1535d00163f791750d93205385947a93c49ca371d1f1ce27c38d71977c967e6a000ab24fea26a47dc1ad6a8d75bbe2ec19ccd5a0cd9f49808c8379652e8d454559fde849a4cb986bf3e9519571e2c602d8bf978feb3b4f1ccccafbb337b1220e2cdf7af8d5771502cdd0e7b7d6078b89b3ba2e55775277002ab9a339985f232ea9cfccc0e7c75eabc4e57fe9b9e3b191c65c18d97a332d5fd61ba94abef39e336a31a2636c600520d1600fac6b6bf264aad3a8affcd119a6b403e71f59b301a40673b16477e5936fa535dcd584e52b61d40be9b7feb1c3aa7262d061387579006254963fb99b3547ee8cac7876392cc09e64d57f672cdcbacfe8709b5aef1a4d0bf49c8d5fc49b459022e22db96eee676f8de6742a709a3e93325b1baea6125c3656145cdfe91867207c736ad0d2b50fef7fd23f43f126d66629e01c74a5ac9bff00beb25955dbd2ff0065faccdf14f3ab21e432ed3fbc660390a108c168f7172d918b6ec8c1b8ae16a759df173beb3673bb131f5113a43e631b9d76e371ec6626d4369d0bad71c127a09cf97ad71f1d0cc37607e7d3f9c5934df49cd6f8bb51567c241f7849f12f19c2a0c6598f003c5e24f5d54c81b8e86271ec1aa3902630c18ad3d9278fe1285902f86ebf499b2676c3acdc7c36fba241228df4feb1c6f7dad9d3a87069f57a4a0802655ec05899b3e9f4da3d2f9312ed5e818f78bd3ea32e8fe1fa8f2ab8d3b30f9be87d3de73757f10c9f13f83e6cbfd980e1368fd3bcece6239d75057656c527e5e84cd9a6c61b93445743cce2a6a970624158c2f20751de3f17c6463140e2e9dc99cecb6b7bd3b19028c6c768ba27a4c764888c1afcbaadc88d8d8579a87411fd04c72581c7ae5c7a81842966045fb4d1ac46d52b2e441979ea4f000f49909c18f26e7d8a4f524f597aaf8e69b4f8eb4b6ee06d1e5e04e9c139326abe185f25e6664403823a288a5c58f079710e3d7d60e6f8e64c9bad3703d3731afad4c5935d91fa796fd04e9183f579f621453e66e3e8263c1889ce84f003882725f3d0f7f79a71ab66456c642d1b26e2d56d9c7cbfda1fa9fe734beb32ab76afa4ccefb8d9afda5445c6c7b1e66ed1bf80007b2bd47b4c4b9985f3cd54dde0364c4bf7a4023a549dab63aae65e40a3de27ecb8435841fbccbe265d2bf861ec4875b97d47f960c6f660b566acd456a881a7c87da234bbb364393212db7a5fac6eac8181afd87f1951cd7c97c026a0f88d5b6f8812e016ff00d60dc92a01807a4946bbc3bdcdb57a4a345a8732205321c6d600b90e4661458912df1953cc022042c7d64bef22d1e25b0aa352aa51be04236b40822e1e95d5325b1a153a4061cb8720700f9777bd4cdab8e595142081cc666f08b0f09597eb04adcacac529bb93e736001f480168f30c295e9200228c9519b78b97c76eb1a175dc49f510e877ed0d10b2965e428b3cc6805a28d6a09ed3669b4b8f2e2573567a899f139c6c1fc24c883e60e3833b8a71e6c3832a625c41d3e553c0a247f485635d06027a98c6d0e04424120feb372a2fa4bc88bb0d58fd64d471b4b9d716b42e4cb94630dd55b91ef367c60e5c89a3396c39c40b5fd7f9c469c29d2bb7906472787ffc4f4a3d88feb3a3abd4147d3a3fc3ddf6d125981ddc74ef27eb57c71ca11f88f4f59d8f80ff00f4798b1bf38e498acda9c581d32ffbb53ef17e46238e62f4d9b2e7d06544c38d14b93bc9e966e8096f847775d932e2cfa33a7c7bf33bb2e35278f97a9f6116aa743a9ce55fc57c5a12eccdf89b7924995a7d263d3eb747b58e4662fe2e43d4d0ff00af698be3da7cfa9d4efd3b6d5c5a5dd93cdd57737ef2c473f41afcbf6f2e1316ed43f9b8f96cd903f79d1c58837c2fc5df471ab9fd2cd8fa54e06046c9971a2d0663427a2d21af83a2df2313573f598e7d76dc73be2f9133fc4b264c4c1b1b014c3e931802e757e2fac38f5eea98b10c895f78459615d0c6eafe219f45e09cba7d33f8a81976a903f6fd66996ad071f07c35f95f91f5336e8091a1c258ddaaf98f73397a7d566cda5df8f4d8543ee3c35111b81f51f66c23ecfa7206de4bf27ebc4ccf57f1bf26f1f11c403b05384929d89b1035ed7a6ca15b950471d8d44bbeafed58c9d3e01f7278f10ed22c73d2233e4d40c79c783805df463e9db89abe331835a0b0c1cee2710e4f7e66728e07084d7597ad2cc30f88801f0c55375e62420f2dad03ef332e474f9d5b2907e53f49b7e121c6a05d8a524df71396be2156b2b7da3be1d93363d4d525b0dbcf4a96f8ccf5ebb4cea3ca4f9989a1f493159d56afcc4f38e813c0f2f69cfc2daa15b71e1a5b1dc811a8fac5cda97ff861c2124dd0e38a8e3e25f47ab75c9a3c8e878284d83393f10651a0caa48b2b55facd398ead74ad8d8e10361b1b4dd4c79336a31233038c1417407499beac71368db74269f87a8fb6e3aee0f20d7633a1a4f88eb336563e263521092cc3b08bd37c4f599f30c43228f1188362c4e88eaae64c58316e6b3b17a9e7a089474d57c530d0bc4aadc91c3d7fddc05c21f0ae3cb91f290aa76834a07d26856075983213e5dae3f84e3276dfe32fc5750d834dacc78f378790ea412aa68b2953738d8333fd9b3606cade190084278bb9d4f8e6995b26af5049de8e800f50419c74c61c64be0a2eeb9da302d6155c0b86fceae7a7a4c75ed366add3c4df878b3cd8e3b5449c8cf85810a391c83528e9ff00b3c3cf9fdd3d2750cc1f05d566ceec991f72ae3e054da671fe4f578b16a348d9f507cb4a6adae37e29a2c384e118d001b6ba7f18f1f30fac67c585e3c47d238de97938de0afa09471201f28e3da3988068903f58acac3636d20903d67561cbca097268817e91a999b0e0a15e6ec47220392eaac5adabb980d440f51d4caaa249943935246221ee76fd650056978fd6747479c64c4149f32f1510b88a23b38be07133d90415b07da494c7532e993290cd60fb41fb0e207ab9fd666c7aec8a29806fac33f106fc8bfb9946d55545daa2809835d9c31f0d7903afd6065d5e4c8b5740f613318142bb8924a96a2051950cf1cc60ca2ba420312ee6eb518c814582388b037380073ed0492a48e64306ec58137662a49258208ddde461c7412f1e1de84c6654518df8160093570bd3fcc7ca0f97bcd54e70b85da29059b3644cb81433104769bbecf8fecd95b679801525f4fc60501d801facb046ea1cc2c581f7f99480075322e0c9e21528dc72654c35f4ccb8edaad46efd206f53542e6e7d2818cf2d7b07e29cecd8f6666507e53332ead866e0bc11de10d3e5cacbe1a5ee3e52622bb93d67731e9401a7d8f945b1ba7af592f44e2e7e7c4d874f8dd92bc4e86c4ce771c45941ae37113a7f11d1b9d2e97c2395c052482d75327d8b32e1caac8e1f72d2fa8e658982f84ec6d4819313e5527945ae7f733a583163c6958d5d54963b5ab8e4f4997e11a4c8353f79e263604d6d201e9372e338b1a02cc49049dc6ff1196862c990fdd9fa48b05f946fa1911930847f87621931160ab9083b80ee223e221b1eb3629c80055a05ff00ba2743423ffe998fd4e36fe620fc5b479b2fc4cba23329a008e9c20938dedbb19353959b47a4c653e55dd77c9b32f4391b1e00e12f6b1eadc7a74a8ed46972e4c1a555424ae250c2c71664d0a363d27985124ff312d48eae3c9913e25842e35b25cd1c86be55bed13b98e9b54586dad050f313f8dbad8136a1af89e1b3cfde7ff159973f1a4d51ff00f803ff009b4a8f39a0ff00eb74c3fbe275f03e61a3c27c2c640c4f4771bae7b54e4fc3ff00faed3ff8c4eee9881a3c17d3c16b98e7eb73c72be30ecdf10ce72a856245852481c7bc6fc559fc2d18c8aab58856d24d8f7b85f16d1e7d4fc4750f8955949e0ee03b46fc4f0bea71e95b0ed618f1286f30ebd26d91689f28d0e9cae3c657664009241ea7b4d5a1c9aa5c2ac98717999139279b03da56950e0d0e9f16423722e4068dd72668f8737fc327fea623fc04c7eafe1795f57b910e1c3fd81a16dd3708ad5e4d5177dd8f152165f2df4a137676f363e793a76fafcc2275a69f25f03737ff00113552389ab6763877aadf862abd2cc5d9a1d23758431c07a8f0c7f3312f5555de61d633aa1b72a4f3c7319a321720db7b81ead26a0a024230349cd7ac5e9f236f43d4dcddf1ce7af45a37d612021c54ce41b53f947584bf6c3e38230d6d4b053823b778df879b29ff00aa7ff8886ae09d52df3e1a1afde49e25f58750756d8773b63f9320f979afde60cfe38c3949652b42c05e6a75b546b4b77c05cbcce76503261cabbd5772a804f492fab18743b9f2645c4429f0daee2f484fdaf1aa52b6fe0fa4d5a2c034eed91f3e2a28c281e7d20e0d1362d5e2c873e1a0e09a6fd66f6236787aa08cde3f3b14fc8258c5a839310f1db9df5e51c711c5d5b1332b023c25a30908f1b0827927201fb19cb7b6bf19fe26aeba7d5ae4c8d90fdd36e615d8ce36000f8c3ff28cef7c5f94d4fbe1c47f8ce1e98799c7ae36fe53ac658df7511da446215a80362a1b10508bf491142ab8dc39594747fd9e3ff1393ff4cff313a8dd6737e0f8d74ec3336553bd2a8037d67419831e391397f235c53bc7fc486ed363a99ee69d5f9b4ab7ed27039389a34c6ef9bc5da587cbb8cbd7262c6a9e185be6f6cd1934d8b23077526bb5c834d857cc8947a4e8c4ae09a3201ed6239b0a066b7ae7d23b163c20005893735aac7b79b0388d5ca54fc8268f01001c59da646c09cf97b099d5c24ea198b1da3cd514e6cded026b6c280b8da3a083930a9b200e046c18cc97211cc9536884cab9e9f41a7c2df0fc2cd8d2c8ea44d09a7d3dff00678ff6126a3c80466f9549fa08630e5bfecdc7d54cede3c613e23955400030204e8392d8dc1ee0c9f5d69bde3ca38e28c18fcebe623de28271de5956988380621fe63342f02ad781eb331ea6305492e4946ac408c30b37f6793f49148f080b5edde47f3238dcbc91de6729b0ac029cfd26b74dcad64f41de6709e192c5850f48c3a84a3c9eb1ca5596519c229f83dbb986b897c7cd60f083b98bfb52722f824425d562f173313f30004cf6bd36b93e6fa2ff00381974785b23b14b2597b9ef01b5785afcfd76f6f431a757809bf1072c2632af4b3f0fd38283c3eaf5d4cd6a29b081c004ff005999f5da7dc9593a3df4907c434e1f19f138177c45969d2f2e0408957f27e63eb2b3614f1bbf55fc47de065d6e27002b13e403a7bc1cdab47cac416ea2bcbec63b3a6cf86a85d5f17d5ba9bed1d93ff0ff00c1fd4cc3f06cd594b64600db72dc769b090e10a9046dec7dccdc6390801032708ff43fca18e60e5e313ff84cac874401f866207fe51fe6233369b17da3112adc337463f9664d36af126871a174dc12a8b0f58fcdaec033633e22b282e4ed607b4e3777a75e9174b80d1d87a63fc47fd6274f85130e3201b23d7fbd2f1ebf0b806c2d141c9f48bc7aac43162b2b6074ddfde89f474ee6301be2789abe539abfcab33eaa8683547ffe0a7ff36809f12d32eb51fc54da3c5b3bb8e42d7f28bd46b7064f876a82e4524e95100b1c9dcc6bf8ceee6e27c3b9d760f6613b5882b68f1213c1d3b4e27c3d82ebb09660006e49e827531eb302e9f129c8370c241e7bfa4e7ce5b5be2d8349837e50712901b8ff002c03a4d3f821bc216553f9c8badd317c9f7a945bf375f2ff00ac58d6e2fb3807225d28addef31957a3db0e24660ab40abdf31df0e03ecb8fdb263afd84c8facc05c9f110f0df8bf697a3d760c5a6556740c3263246eec00b9ae3a9c9b7508a73637e770d3301cff78456b946fca3d59af9fee88bc9f10c0ce959108184adeeefbba45ea75d85df2119108dc6bcdd6c09d2b31ced5520c007418c7f33125b8af530b539172785441a4a347de2cb2d75e7eb3195d656656b3938aa11ba25b6424779689d6dd0dcbc0c13229775a07d66ef8e73d7a5d00e5091d3371fe58688aafaa703ccd8541fdccc5a6f88e9f16dfbd5a192c9f6a907c534e0e525c6d7c600fad9e249e25f4ed585fb2b0aebe20fe131e00b60103a2f597a8f88616c2ca1c6e25ebe847131e2d56304127a000c9ca55e2de113c23405ed61d3dc460550f8f81cb73c7b4c2baec61480dd430e92cebf10096c490413c7b4c5e35ae9ab6aae22a071e174fd616300e6c47b87c95fe5339e75c854d1b3b08fe32f0fc4712e6562780cc4fea08893969731b7e29f266fff00c643fc67134dfda91ea8c3f84e9ea35d8b538f351da7ecc10063d4ee1d272b4ec13202c686d3d7e93b30ce14106c7610c28de78fc3141c053d64194c2bbba0ff00e8b1fd2349a330e8f5831e0c6ad555fd6372eaf096fed04e1ca5d6e3458a9b738bd1a9f6138c7578c1fed16a74fed9a57d2045ce85c8036df335c633cc802c48c0554351d2530f49d1cdc67237b8f787c58fac46adb66a5d6bbc58cb5265746becbf432dbbff008666fb57006de921d583f84f4a8f9a6b4b7cedfe182c3ca7fc311f6a176413c57593ed20df97a8aeb194d26a554b904db2f51f0ec5e37c2b001c103ac7e3d2287dc4581db89e6f17c4f57a7c6b8f1e4014740541843e37ae53fda29faa09241d320afc57201ed3a2ea4e33c75067985f8a6a46739db6bb1eb6389aff00fd47a861470e2e633ac4cef58b30ac8c2bbc10388193333396200b3da078c632b5a8723f26fb7a45471c6e454af01aa6be99c2a41d637c0612c6027a9024d555e5aadf2c1cbf98fef0c61e3e697e01f58faa9816c8c49424f3ef03c23d888e3828fcdcc0f09ecf9a340f84c07cc250c7d4ee1c4bf0daf9327847d6410a57e2128024f1cc318ebf1425523f188d506c797e1bdf48f5c6c45f88251c55cf8971a11fa992f9ea66818403cb8fda184c55c9063464bf79d7f85b81a5009fc466544c27ad08fc2f852d55f67b49a3a6a440d49ad3bff84cc9f6bc6a06dc849fa437ca73691d8729b4d1922638ec01aaec21a395ab55a11de126d427f288270a30162eecfed2ae1418a312075f58245f3de3971ad0ff00bed08228da7d446ae1007b0128f0089a863562381d1bf841645f058d73b41974c66108f27a89302eecca26b5415dbe5062dc246551d486120ff109a8816fea25b200bdbb49a6329e3a112c772184d1b45b700f12828a3d074fe51a6338028f9d65b0e96c3f59a0a800703e5f497b558faf58d31982f98d1107a134cb35000576e25f860af411f46332dfa8300a9bf9966929407150863f30b0234c66c638f9c4a355f32ddfbcd74a1be593cbf97b47d18cd9015ab61d7ac05f98f22bda6a3b49f97d6421405f711a63211d7cdde5b83b05913485065002c08fa31997e62074824596ff0049b0aa8afd64503d3bc7d18cdd00b94df2c790369e3b188ae82595319cf065426eb2a683b1e50b8c0ae44a6cacc4dff28cd3e356c7645c60c6a3b4c5b34c65e7d0c7e88d6ab1f07ac6ed5ae90f005f1d38e6e3e971d5ba3cc0c8e2a272e46562b746ae67c8f94afe2a8671835a00d4b50b111c7a4df485bce181fa43f0f10ae585fb4baae705bed26c3e93a2174c45f887fcb0bc3c07a64bfd24d1cdd9eb2a809d5f07091f3d1fa4afb3e0ff009bfc25d1cded2033a274f83b655320d3622400e91a39a4cae2757ec58cfe2582da05ea1d7f68d1cca152881ef369d21dc56978f6849a039103528e63473b8f7938f533a67e1840bb583feef3eab1f5108e6facb041e371a1069451077432aad746afda154cac479791eb28923a1900a04592240140e39815b99793fb496f5d7f69757c9955d949815b8d0b5b3726e0549e41bf584a28d9b27d2577e547ed02381b14ad9fac0b238ae9ed195cfcb2ab9f5102ba2db5807da55ee02a1b017d78faca155d7a40b5e01265a9fda528fd6581d7ac80d72535ca660ef7cdc20be42281e2450b5c81fac01268d13fb484aed00924fac250bf337e825d21e48e7da016318b230614a57cc41e8408dd3e52d8353d976f9401c099d6c0b000a3e9da69d3b2e4d365015537771de00808c886ef803f8c15602857630130f00073c761da1fd9c752edf585450a0035cd7f486bb484b1d07f59434e00bded0f168f75799eae3a00ac0102bf30fdcc1720699bd4a0fe666a6f87e254b3932ee3d2bb4c9abd3a279972135c518e8d234ffdbadfef3629da9756768130a2eec816ebde6cd98eebc56afacb482600973dfa8964d8208e9528e252053b1f78434ebf9d8cc8a140b50ffbb9400a36076efed0becbe8c798634775e730a02013f45a964282680e2fa1fa4d4bf0f4600976b1179344109219aa13594741c703fd6316aaa51c2077695e1574669175593a0e7bc3ed00e324f24d425c47f31306a5a936601bdd42ba467803d4caf03de54d2cd7f395d85c69c23d6e01c2200eea3c7a990116259c6a20945f5a85d5f040be9702f8a1eb2f68fcd04a8edcc08dc29bf789aef187d0832d93cb752ca958d87306a6900774bfd216d5ae57f84ba6074fc63fd6309942874152f899ad2ae1616233273f884191453035de312b6eb19fc4b06d42f4f5891b8e2a642c05100f68598efdbcf20417c8eca17a577065641995b703d6fa57a4121ce4a506fb0b86c45addf03adc836e2ca1ecb73d2053abe2a2c411dea16363e1e4e692ba0ec64501b1b0dbdec4a54dd8f68eec2fe902c33824e36e36f53280393697c94e4c995109524ed5e9b6b91280552cc8edbb6f96fac0016d9085a0071610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000ecdb0200ec5b030056dbfc61ec47ded8d89217815d64c4c7c37570ed7d147730b12e715b3132df7d9cca15855f2ab01d455c665528ca80db37208f48ec215b3e52ea06351c8e916811b165653b541f293c91ed2007bc541d41b5e7d61e3c6a3280d946caeb67aca5b70143293e807265e542138c76e4f276f2200e4fba215f293f430c84be1ff8995971e318f1f8b6ac7d0732862d31163234831a30ad8a40e7a911aac310b5219ff84cfd3a097666a87ef2c7ce179f493c97b6f999ecddc9cc62b41e3d2a46282bc3fe333f27acba301db97bf58b6201e2cfd60d4a2201b642c2ae083ef2aa585812e5032f6fd0c80576810311d0cbde7d64db2c081064712f7bdca025807eb2035ca6bccbfaca776624814250172eae040ec0305aa6e21632e31d29a512b6d7061a9518c8ef03569804a665b264cae03902c8f482b9315024f35eb28b63bb02fea6614c3996850e9da1e2d438228a8fa88a0e8056d12d59076afd6546a6d53281b915fe9c4c9abc8b9ba63653decc686c7deff78395508251bb77946354f58e515da52a9263788540e7d212b9ee24e241206ae5a1404b57cd762bf8458a868c0117520d21f3103fd606677ae4cb39475a89c9937ca16cfc7581b8cb2248804b184ac6511080815bdbd656e7f5e25912400dcdeb04b930cd41e3b0803d7d4cae2fa030ea4f0efa48a0abed52fc2f78cd8c3b49bbb1842bc220fa88d0abe847eb2b83dccb1b7f342abc382ca3d388cbf422516f6fe3012425f430696f9b8d65bea22caca04000f5e21d29ef06a56df4300eaa51fac12a6ba995b4faca823cf7960fb8303a480eded720686af496cc1bbd0f6ef125bda0d9f43287d29aa27dee4f0c5f9584cdb987acadcf098dd9c0c88a55ad97f48b47ccac0db503eb3306c9ef26f7f7fde0c6bd5397202a155ef5de0a3ecc1b0a6edcd67e91032e41ebfbcb19de51a701c2320214a30e97c8b80cc41daf939fc46bac478ad77c41f1189be2e0740f87a8d8bf97ac6f878d780a284e6a6a1b1b58eb0bed6e64b0c27c297e18f59a7761fc8dfbc9f75f91bf7975594a012b68b9afeebfe59fde58184fe03fbc68c816cd5732a8f3c749a1531924b58e4d730bc2c3ea6064a3254d671e2f53fb4a18b19ee7f68d19abda5ed134f838bb37f09063c46ede8dfa483385b9631c7f858ef8c83f697e1a7fcd1fb4041403a5caa8f38d07fe28fda5f82840fbc58080a45509029ec268fb3a83fda8ebeb2fc141ff008a0c68cfb7da5817da3c61c7ff00304bf0d3fe608d09af69757cd08ef0f1ff00cc12fc3c75fda080a001fc025ec1e91a1718fc624da87f1c814107a43d80f1523040eabbfac6d053d54d7bc00f085749450af68f501bf181faca6c60fe217f58198758719e081f8c4bf097f3880b152e84678409a0ebfbc25d3dfe31fbc68480210e011eb19f67e7e610869ebf1080b0011ca894408ff07fbc257d9c9fc4202089551e707f78413868fcc202a4ab8d3888fc424188fa8809a32aa683885727f695e1633ddbf7819c8826696c2a0137c0115b2fa74800ae55811d44b7c8c49722acf35d210c76790651c67a73506a8bb0ea28caddcd9512f61bef2141ea440af10fa097baff000893c224796c89451c740604a04fcb2a87a49b727a193664f48c177ec2511d7812bc3c9e9fc64f0dba13d7de304e3f2883fa43189ff30fde418d88ea3f78505fb0909bec21f84dea3f793c17aed01460d91da3fc07f6fde09c2fedfbc04db13d048091e91df676abb1f481e03ca85924ca223d74acdf8944bfb1b7e7108cfb1aaee090c0779a5b4e56ad8513cfb423a651d7288563258f594419b7ece9f9c7ed04e9f8ea0c68c72c71ccd3f66f561fb49f671f9a5197b4b9a7ecfef27d9bdc49a2bc36abd9d6505724f1d3ac7af0ddefa8b90af05c73ec7ac9a13d05d0e25f5e8398d51657c9c77b97e01be0d0f732684f1c903812715efda342f3daafb75126cdec42d022342777b42bda06e1c93d23171d11e65b86c039e4f9bb5c7d04f04f0a652280795e23ca35f2369af4e24d9b97a906baf693e829f61f910803d4dc8a80917d3d633c3240da7b75aab8c02b8c8458aaae2346738d4f4b32ce1a1d1bf68d6460d6aa4f1d561aa647c7df6d73cffd6368cbe1d91d4cb0a6e8dcd298b22a58fd3d60fa2d35df26bac7d1a46d1d68d4800e393ccd9e19e79f28fc25a501b6d420b23d3a47d1acbb3cd425f87efccd4312bb06167f849b518920ab01d85993e8642a3d6e5ed200e0f3356cc5d0d007a58221908b4a00a1da3e86018cbb103a8128e13d9ae6e0a9cd58fa09615472141aeb2fd26b02e361d63288ec66c2aa5acaf5f6965508363a1ed27d2b0f43cca26ffacdacab43cb47e92b62834966fd44bf43080013479f611d893d6cfa47f86a3e64177d64f08020a807d8c7d0ce5029b3ba8987e1b116a0d469c680125793c884310704d576e234d23c237c9afda0b285ab3d66b3814555722f980f8952ed6e55d65a53dc9fd250417df9f69a438400a803da51ca091e4bf611a12c9f96c89151aaf98ffb463e7ca47d44a1a85245f9bb46851c6c7adc814fbcd6bc9a00091c7209024d19194ed377d22d71f940b337374a2c4d7a880c6c002bf411a8cc71cad86e3e80355d24604add0fda5d09f0cca28de863c0205107f491f715ae2346518cd73d64d9cf22697527a91fb40dc43002be844685786a4f1c4ad953432120bf96bd018b079e071f48d52f6a8fafd2106da051efe908a9b1d39f495b2988a97510e535d87e926f6aea259e057495b08eb02bc4247cf2bc46ae18cb6e95b7f5a81cdc02191bf13d4b0e48f9cc59357c0fac037d7b4629aee5aad8f12177f58bb6ed202c788433790010e6fbdc872b76316dc706ae0df69574ef10f3b8d883bc907e6fde2eb99449278b8c4d1ee3ea7f7842b69bddfbc0b205ddc9ba0d593f5fde51b1ff00e65036781235fa88352feb726ef7940f1c8962aa0d6d6a41bbcac3d6c991581e028f61d04818bd873b87b2c000807b9ecb530558c84b05e38f4878cd7986d0d7da029cbddd41aec0548cb95981565207a08c0ddebb490a4163dc7265207009085093eb7059de9407009f51d4c7580a0f3e5f7900b06e2d793f9408071e42db86e01470091cc6e5209a03683c9b3159010c0e34007a16e6203c6eaf61885623d3932042aa090c41e3810062a7b3b14af51766a3172154a1e64e8bcd18c05b7214f3573d2cd712ca2a2da02cff00483852d09ccb4bd81e652e44ded4c538e0c9829c9717e6aae7774978712defda0022858bfeb2d7713b543123b8e8615f1d0eeef64f128a1c8a201afcabcca0108058375e95c912d9b237243a91cd823f848b955f1ee38d8fb93188bf042596014f6014c2644357bbca3d20e27f302d8cd75dccc7f684486c7bb65b39fcc667b1688bb6ff009f59632aa294238f52224d2b00cac58f7e91ad9599763829cdd996c146a94a820b76a352d94a805a8574e09942ddc226525b98db2acaa796e8602945592bc9e04b0558eda0187e97082ee73b48347d7bcada40f15d7806bac9fa26c1bb8607f948c7cc36d7a1b9176b59078ee2e5a50ffc2fd6e5f00ef652682907b904c22a2c82e3d82dc8cc4aaf028f4e7ac0e7c6b0480dea230180c06ea944b1366bf494770724b123b1868db81bb6e3f693fd1456c589390083577082b5124ffd608dc77512001dfd6208c38ebc95e3e9042b59ae7eb09dcdaa9e38a90872a0ddff000a96e841c17b373aa8efcf30180462038346bac7851b86e3d3b102515b26b91df8e91d8436324f9828bf786984700117767e91fb0ad024dfa55c1e97439ef2e9a2a17d47d616ea2a3b7316ac0f434088564153da205906c156e60596b0e493f587bb7370081f48a2a2f963fb4289a80f293facb52fcd723ac81769e858f624554adaf476330bea284688a49b3fce096fcc49fd2190cbe524dfd24b24135c74342e009b27d8ca650ad68c1bb798c3da778001e79e93356dce7c54240ea3a47a86784e5bc98f757e53280c68849760fee7882b9517331191f1df4ef251ccaccf9432a76aa31d861c9ba8ee4f6370b6d302f4a0fa1e4c8b957c300a1247424012d5f711566ba0320a3b48214a91fde803139e84103de3db1e41ca80477b022c9c859ba81554a22500cb8cad97a7f7362015ddcf88a47d6a1a0f3ec7dc076e219505760c45ff005152e848d3853590d58b146e085056cba0f620c690ecde5c59450af29b86b8c282c6ec750e2aa34675c0cc0b5d01d6ae0b2e1ed91abdd669e729ee07b3450d3d9e4b291ed1bfd850c6aec0291f53c426c7e1122b737d389a1d1857ddb11d8f02299597cd9132d7d625d198ee26eb8fa43f08a79987948eb1e83702771e39a3c44e5756ec6beb2e8163b872bc7ad43c785594925bd8ede20d134a038bed734a80b84d6e1fe2316e159ca2a8da5581f681b2fe5dc7f497c9eb47f531b817739b0401fde97f028e1216ff00845f867d0c7e663bbf011ec62b693cd8fde25a340520908a16fd6580c94afb3e91c55c9da52c8fd8426f16c00a18d46a925ad3679bf49023d1009a23a337586a7c33b9b827a2dc22e4300428bebdee4d00c9936a9f176d0f303d0c811311dd5b87e5ddd3de179b32b2855fa31a3055572640c42b05e8a5b930836543c8614c6ec1ef2a8bbd921bd6eff9cbc98b701b13691f86e094a3742c7726c093d51b8c78f287c80053dbacb6da9bcf8ac4371cf220a69fc56de4efbec2132d70e0053c05f4fa46fe22d40dbe4c98eefa49914aec2000cc3f0d91168b97752050a3d0c76e6c76c41b038dbcd478aa6f100f32d81edd7f48578ce2d8a39207cbeb014df9b6fcdc92cd4643e7c9c22b28eb662cd0c2280514a3b8be7eb03221c89590a803907d7f48613c36de1138efde0b641909700963c73d04053b2e320263bf71c43c6413f29537c3104984ac5fcedb0303408ebfb407c6f90b92e3d4df1cc20ce16f109ca78ec0f15071ef2ecbbc835c7101d955101cb66f9e2cc2c41d598a96700720fa429c8e782cdb98fe6e36c5326ec842b8baee6080b941215481dcc2c58c91e201b874e940c22f1e13c1c9457b5b7531cd88af0ae16c73eb2b1abe37514a6cd0a3cac175accfb83937cb1e6413c36e3cc081cd93058903923dae439689014ed1dc89432a12682d7a4b954459b653b8aebb6e4e7773b47a8045c1071b32f17db8370942a3d2a03cf26011f0ca8daae481dcdca0cd5c0a23b9e246079a343de58042ee607691d64c14ccc2cf96feb22e46bbd977dafa4a7c8180502fd7d0cb502f8c7fadcb9b1129837987594548362c83e90e999ec0e07a9825887215afd4002042e12a94feb06e80f31e7b4262cb9079050ecd2882ec4f41e80c9e0bc8857cc2eaba01d22c1606c8346592435f5ae259146cfed2c55f04708d5ea3b4be03051d24048aeb4646c609b0083fca220482c145703b7ac57861b27276a9ea1a336906edf810155031dc1b9fd605150bd1afdc187918b005d589028308071da1651e50791550bc4a1bb9aaaa3c4c8ac6a32357ee616c5460ca87703fbc58da49da6ae1736697cc3b832aa98ab1b656372362565a51b2bb7afeb2d4b2925882be97516f94d9d9c83d6e5cbf82f1b1c6ccbe1ee35dc7112402a6d7cde91a8ecce31aa137d6586c789f7f9893d4547862f1611b6f207bec08a8cdc0211e158fde665b624d9a3d2fb420a4756af76e9259be8365ae3c3604f702185441becb30fc375516ae1411e2120f515c4ae01b342fd3a98cde81e4d4066dbe10e9fac5154b3b71b237bc9b3738364fd57a43dbe183bd9d874aa11d4f10a7c6caa0a38b3d6bacbc68e16ce2dc3d4f787c56d55a079aef2ba0daa581f79a50046f10038d82dfd3f9c73b940463c6840f56b83bf68f0b28c9fa8e0c001464b0db47a7ac99b50b2ec585a035d76c2c645ee6c4406f48671173c0001ea6a10c471d280ce3dc712dbf8a9988002aa21f4a36625319dc7700ded0c9b25482a1600c6a7ce0d026b75c4e8371625da77aa823a59a1139a98d138c57e531b8f1d92b61ff0058074fb490c879f4e649e85aa71f2835e863d32ad10a171b7f7a2ce9d1428e431ed0103824d8b3c57796cd43326471d1f1923b81c4bdecdc95c367e9136aa68af3e8616e5ff935fbc618d25d002080a7b59e4c0f188e840039aea7f782f8b73066370c635000da255ed172a9557cbb4b29e2fa4bca0be30c8031bea06d1ff59680273d07b98c3ab17f98557355261806c6e0ab0214b280760e90469c1b455268fcc38fe30c65c41182e3ebcd5df32bed1f76519457b711d98631385b7302ca073cf32666c65590e26a2383b4c46fb70589651cedafeb1efaadc84152093777d24c02aaeb85362502dcd8363f8c623d024964be294d5ca1ab402cab3391cb13d7f4e900e7dcd6791deea2c0dc877b580dc0ae2eff009c997663c4a699411c1b8b4ca2b97e9d80a11aba8427926874024b2ae16db72620cb640ee443389ca139322aa8a344f5fa09793396c65719239ea79fe10502b317c8ca557b559631db2b381a897c8a457545e3f68019514786bb9c1b000fe31bbc2ad9cc1eba291422723e32ca98d42d9f33112e29b8b7644720af8dd942d57eb071e3ce6cb140e1b924f9bf78210120336203bd13fc230e6c68db59b238ed4057ef288323e55dad57cfcc47f3a8189722b390421039622c57d60be5dac3c3418d58537e23fd61eedb8c28228f5b92f42c3ae523caa5d475510edd900c8ea2bf0f4a81802626b0ad7d38691942b6e5250fa000d4550651e1ed1b6cb0bdd7cc630cb95079d9ab8e3d3eb0543642598dd7278a261a3b35a63522f8f39b150981c7855c90c1d4d7fdf495f660490ac78ea0ff00ac7b6dc45421db5d48b3714480a42824df247371d98b18c2310083ea073232e24616bd39b8adf90655be1687351f9722834c0b29ebb447ff00500cfbc066afa0125a8c641f2a86ae79fe11a372632cb44dfa7688dcef90eda17c9ed7114dc6b899091b4d1e4b796ff48b19013419bd14c256c58fced90dfe55167f8c0dd8d9ec2b2906ec8bb96c43085d8039abeaa2556c6dd8dad7b9020b2a97bc7cd727887882e40fc80df86c7485086f1721dc08047049eb2b710ecab7e9c8e821f1e55760ed7f30ff00a41cc483c0504f1f3735004065ada8413cf3d20be7dcfcf3c7402e164deabcd3df6be243b00528bb1875ee227fa2c1726863214f73c42ba1b5f2023d44af1b73f3645f17da01dfe2b72a564c16e393b5ac8ed7729c0d97b8d9eab097ee9cd9e48e955fc6133a0c5b4962cdf94032846da0796a3d81ba95d085da49f78cda4a0f041f7ec6530f12f7d861edcc8250236ba286f52d50074b535f491931b817db8e7831ca31eddabf2f7ae2026c51604301daae2d54e405b8e0fcb51a10a9e480a79a07983929470bb89f7940aaa65c9b56b781743890921ca906e45618f29f2f35c11cd437c6d91198b2daf4f372605636c5b8f88942bd20d17e05badf15da0e35206e28a1bbf24c66f4bf9073ef267f42912b2d70b7ea2ea53ab6ee141a3eb283956b17d7b1959ddd9c6ddb47a9063bd06d90e0f9594df6bb32959dc172e6c76a8a6001b0a78ee65350036ddf73eb2e06ade5f11c93e5166c727d21a2f1789b2a7ad2ee8181bfe1f50c7934bc1fac6e9f3e1c78332bee27201c035fc63350b619588219b257702ea1ae27c9a76640ccabc960b71abaac3902176f09972f88428b0c3d389a34fadc014efccca3c6dc05715478ff00f317a1830a9c98c9191928f076ddfe9205ccdcae4c8c3d5538335e0f05326261906d57726c1e2ebd20e1298db031cd5e193b979e7927fac4ca32b6770361525ba59a10b1e464010a6db1c92046621a72ceccc7ef0370c9610f6fac30349c1624b0277794f9c5715e9cfd21597296268317f702abf8cb54652072dffb87facd2c346319083ce10510bf8bbffd994c348b9372d941b4ed0879f5e7b4a841cf911f63adaf60547f3b8a64c65aa996fa7173637d99863164aee6ba4be3b0e4456a862debf671b56813d6aff58c52b269fc323ef94d804120892b2ffcefff00ea167425d0b77c6bdfda24e3e7a9fde307ffd90000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000473568396735473526316839683968394735683968356839683968392631052de4282631052d052d052d052d052d47312631473126312631062d262d0429452d252924294631462d46316631463146312529252d4731262d0529462d252d452d452d6635452d2631062d27314735473926312635263547394639873966318735a839a839a73587358735ea41a839a8398835a8398839883966318835462d4631252d8735a839a93d883988398839a93d88396735252d66318839aa3d89396731252d8635a739c73da5398535a639a941a83dca41a93d0b4a0a4ac945c841c841873d873d873dc9452c4eea45a83da841a83dea494d524d520c4aeb45a941a941aa41893da941cb45aa41aa3dec41ca3988358735c93d0a42e83dc739a535a63909464b4e4c4e4c4ec83da83d88398839eb450c4aaa39aa3968316831472d893588358835a835a939a839a83988390c4aeb45a93d8735a93deb452d4e0c4aea41c93da839a93d2c4a0c4aeb458839a839a93dec450c46eb418839a93da93da83da839a83d873588396735a8398835c93dca41a93da939ca41a93d0c4a0b46a8396735a93da839ca41a93d67358735a8398635c93d0a462c4a0b4ae9418635a839a83da83d6635663587396635863587356635c93dc941c941a93deb458839a83988398839a839883946316631873587350429252d463187358735a93dea41ca41663565356531873987354631462d6731262d272d48314731262d4631242d4531442d6631462d262d262d4731262d4731462d05290429262d0529052904250425022103212c46662de3202629e52027290625062506252629e4202525042523252329a635e11c632d83318331c639c7398635c839662da93967318935462d252d663167356735663167354631463166316731462d672d67316731672d67316731673167312629262968356935272d89356831683548314831272dcb410d464831272d48314731473168396839683546314735473588396735673568356735473568398839893d88396735052d252d26314631463167354735673505294631252d46312631263146316631252d46312529452d46314631252d6731262d683547316735252d463146314531452d66356839693d683daa4189418941873d883da941a941a83da839a735c83da735c839c839c8394c4a6e52c93d2d4e2c4a4e520c4aca3da93da839452d252dea412d4eeb450b462c4a4d4e2d4eea41463146316631462d68318939462d8735a839e941e845c73da639e841a83da941a93da941a841c941ea45e945a73da83d8739a83dea452c4ea841873945318739a83d2d528f5a4e56eb490b4aeb492d4ec941ca41a94188396735ca3d452d662d87354c4a4c4e0a4686358531c7392a4a4b4e6d56e941c83da83987398735eb45eb410d464f4e7052ec4188318835462d6631ea3dea3d0c460b46ca41c93dca418839a93dea416e526e526e522d4e0c4ac93deb452d4e0b460b46eb458839ca410c4a0c4ac93d87356631a93dc93dc93da839ca41a839883988398839ca412d4ac93da839a93dca41ca410b46c93dca41c93dca410b460c4a883967356631a83dea41e941873987356631a739c941e94187398635a839ea41a83dc93dea41ea41c941ea41ea41a839ca41ca41c93da93da93dca418839463104296735673524290325463188398839a93d6e52ea41242d232986358739873967316735673147314731683547314631452d2429242dc83d87352429e324262d462d252d0425252904294631262d252904250429e220032524256e52462d0425472d6831ab39893506252729482dec410d460b42a73586356c4e4b4a6b4e0842294a6b4e2a4af05ec93d2c4a6f522e4a2e4e6735a93deb4587356f564e528839eb454e522c4aa93d4e4ea9392d4aeb4188356f52ca392d46a935cb3dec4570528939aa3dcb414f52ec41472d472d68358a39ec45262d473147316831472d262d462d2529252d462d4731673168354731683567356835473568356839aa3dca41ca41893da93d8839ca45a93dca41ca414631252d46316739883d67356735452d252d6631c93d8839a93dea41a93d6735ca41ec45eb45eb41eb45a93dc93d87356635a73967356739aa41ca45ca45c945c945a8410b4e2c524c522b462a46e93d8631652dc739642d85312b4a4c4ec941eb450c4a0b4688392d4e2d4ec93d24298839042987354631252dc93d2d4e0c4a4d4e6e526f560d4a0d4a6835e3244631a83dc8410946a5398535a739a941ca450c4a2c4e2c520a4a0a4ae945e945c841873d66358739a83d0b4a0b4aea450b4aa83d45310b4a4d522c4ea8410a4aea45ea450b4aea45a83da839a73524294429a7350a462c4a0a46ea412b466d4ec83d0a464c4ea83da83dc93d8735663566318839aa39ec412d469052b15a4e4e0b462c46ea410b422c4a2d4eca418839a839eb45a839ea416f562c4a8839c93d0c4a0c4aca412c4aca41c93d8839463187358739a83dc83d66354631a93d4e522d4aa93d88352c4aa93dc93dca41eb45ca416735042966318839a93da93da93dca41eb45a93d0c4a6e528f562d4e0b460b460a46663545318635a8398739c93dc941c941c941c9418739a739a83d0a460a46ea45c9412c4a8739463124296735ca41c93da839a93d6735452d4631463124298839a8398839452d452d67356631c220c2202429452d24296631883988398735883988354631252d6531442d853565316531c120a11ce32488356731462d052

http://www.rivne.org/house/map330.htmВул. Драгоманова, 19

У Рівненський гімназії (нині краєзнавчий музей) з 1866 по 1871 р. навчався російський письменник В. Г. Короленко. В 1844-1845 рр. в гімназії вчителював М. І. Костомаров.

Вул. Маяковського, 13

010009000003ec1309000000614b050000001610000026060f002220574d46430100000000000100efbf000000003d000000002000003066070030860700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100308607000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000005475000048750000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005a0740000947400000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30352031343a32333a303600000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00bc1b000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30393a30352031313a35303a31300000323030343a30393a30352031313a35303a31300000a0f0190040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000180000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130300101a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb004300160f1013100e161312131817161a203623201e1e20422f3227364e4552514d454c4a56617c69565c755d4a4c6c936d7580848b8c8b546899a39787a27c888b86ffdb004301171818201c203f23233f86594c598686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000203010101000000000000000000000203000104050607ffc400451000020103030204040404050205040007010211000321041231415113226171053281911452a1b12342c1d1336272e1f0249206153443f15382a2b26325354473c293ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc4001e11010101000203010101000000000000000001110212132131510341ffda000c03010002110311003f00f5352aea569c1552aea515552aea504a82a54a0b9ab9a1aba8d4a2a9540d5cd46e54a952a5152a54a9412a5498a82827ad4a9539a0a227daaea54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0949d4d94ba841b7bcb797dbd7fad3aa5078cd5d9641756f5a70e402a4888cf31ed58ee2166550640e20457a7f8a84bec5ca86b764f9a158313da6222b8eda64bd72e3ab59400b1f0d644476ef8cfe9442acdab86c96b6596d8043c3155c660c7bd32d0bd6a1f72862c46cb9ca601063b1acba5376dde5645dccc772234c3e788f71fa515dbeb7945c6dcd79c9f149382b3c7bff0061488ebed75d55d37af075b6fb48b421ae346223a8ed4bbff0db457593785f75dbb3ce37ee27cc08ee40eb45f0cd7ca83adb2a2d3ee757090377520f7227d7b573b5ba8b17bc8a58a2b1dbb8cf27933d7afd6a86fc5b5162f25844609e1a6c36e08da47ef582efc3ee5c50cc2e15020337942762447113eff4a4ea1425cdbb885230239ab1a961bc8b83730f30650d8e913500b3de5b650870aa15c88803101bedd7ad173685c2f32f2cbd69097f3b64111c11344ccf7db12639e9352aaef3872cc793d3b524b2a6049e334c8054b2800f040a4ba019dc098a4057af0bac58a842dfca83005005009e411dfa54008830401d79ad2429fe0dd704db04ed610460f5fe955416150302cbb97f291cd4bb72da205540194e0f534255aea916ad985e4cc509d35c371ada79c91d3ad442cef700f3eb14ebc8ad2e142ae33bb931db9faf144b6dc42990e3912282f239701558f78aaaab223ccb1ee4f14e5b421878842fced7227201803ef4aba81115430f3722702b4e9ec5c6d41b4de2304c1da92c0778a2335db5b002a51cb0dd33c8f5a63da7165ced366d5b2a4da7304b4448079fe934bb774cb29b6a2e490492442c10563ebfa574ac7e1934f6d54b037162f068612388207bfa0a7c8148e6d87d38dceab2aaac00ccc91073923f4a438672241662201020015d0bfae6d65c50cc4904cb0130264c566f0addf71ff5256df1bca9fd864d677684ab22da55304822338a0dc3c424867599f2e686edbf0c913ed8a0b7702c9631dc551b1eedcb9605b08de5240563903a8a5bbd9648b6ad6dcb4c29f281efc93561adde51b99c31825a3af5a122008816c12a1e3923fda836e81ed216170840ca5436d0cc7fb1f5a0d2da17af8b4a15f98dcfb3718ee6996ec5cd2dfb37356aa2c8753e669c113d27a568bf63476481a6d66e25b20db3e45239240e4511b34bf177d3dd6b57ed2da5205bdea65e0080c4ff0037bd6ad5359368bd8d55d7b3ff00b9174401cf5333e95ccf8769f4edb0de2e8fe605d5b9888603ae7b4fad67b9a76d36a21ee0b804e02c4183883f4ab476f4fa0bd7ae5d6bf6d5c3db95370ce7a5357e117368ff00d3a6063c3ddfad068752eda7636f50f758ac32153b94ff009789c74f6adbe078a15d6f5c00a88e7b531656c8152055d566a989b4556daba80d13d26da9b6aea51722b6d4db5752a1914455515511559b1552a71560d0c4157526a546a254262a898126a28272df6a2ac77352a557399c505d4a9528254a9528254a9528254a9528254a949d4eaad696d97bae00027de81d52bccea7ff00106a2e9ffa6b4bb4190c41fef456ff00f12deb6a46a74e377465e3ed5711e92a561d1fc5b4faab6a4380d191d8d6e0c1848322a61a952a505c42f055ca907e9451d4ae4ded51d1eb180936c48001f6303eff00ad6cb7adf1018b6676860370c83fef8a269b734e8f6cdb750f6e4429e9fdeb837b436b4f7ae02cda70a3e76c8613322473c08fd6bbad7fc3645bbb54b981999ff935c4f8cfc405e296ed5aba76ff0010314208e448fd68393aaf019bc5b2ac881a12db193df8e83ef59ee14670d75826f7ca22e408fb0a3bac7f8572e21b459415391b87e6cf7a5b335d50cc02a0900cf2688d17efe9ae25c4163606836f6b18b71ef39f5ac176fdc0aa0edc0e5793ef4f0196d6e6b4e52e02548e09e7f4a9734fb2cda37c9b4b75649db276c8f3014faac4efe625bcc681a36f6f4e94c2aaa8f27ccac028ee0ce7f41f7a1057c4059411d734c0db1a7dd65aeb28dbf248682ac72091d444d42bb2d4ef3ce06de2a98aa2ee53d7eb456dae5c3b5509272001cd3e84bb41dd1118ed4b66f133811fad35d834a328dcbdbde96a448859f522825b60b73cf91da31ef5a5ef78afe2c01739662664fb529145d043ba5a532559bb81c1ff00e39a42b8c77a58ad0b7cb28522166622a5eb488d6f6dc6bb2809db8827914b6b8a02c29ddfcdbb83da284339c488a62355b5d3b16370c1da42ab1ebde7ad525b40445c62589023126905954e4e3911d685af12a36ee8f7a075fb572c39170759229da2f88b68ef78d6bcad0412d99f4feb41a7ba2e285bcd21b924f145a8b42d0044843f2c8e4540b509bcdc21892672d93f5a6b5d080850a7701927e5f41dfde94d71da176663f98455945009660dc0c8e0c66806d6a36982a0b1e9d29fa9b234d7768bf6ef308836db1ea2896fa2bdb4b16947861d6d315f379a727a489a9a7d0850cb7e0318200e9f5a7a8333e71b1891c671f68aa5682ec576632040145a9550c9e18f2c91b87f3545b204bdd61918da44ff00b55d14182ba32b649cc74a2308b0136facf34a0aaba80ae1f6ee1201c95f4f5ad296d550dc7242131b5b98e99a8086c952ec5ed818c9c7b510865c6e538913961deb3b5e890501031d685096b996d800e933511de1f1344d2ae9ae68eded36e50b2913d0301ff3ad05db9f8a2611035cb80176686206003fa19ee2b9e88e805d527728c11dbb477a252617f2cf045355bf45ab5d2dd2d72cb5c8909e7db13ccf7a6b7c6b5cac42ef0060008315ccf11237162581c06aa377524ca42af400915351efea54a95b692a454a9412a54a9412a54a9410d555d4a26288aa8a2a9553031573024f156485e68769264fd076a198b024c9fb76abaa2d0335409264fdaa2e8b9a952a4d152a549a934352a54a9412a54a0bb7add942f75c2a8ea680e93a8d5d8d2aeebd75507a9e6b95f15d76a5d1934c7c251cbce5bfb579cb2be3dd73a8760179cf26b59fa9f5d9d6ff00e20bb7ae1b7a30544c06e09ac7e19725afdc6badddce286d6fbca134f605d0a664607dcd6ab5f0a0bfc7d7dd0c173b46147f7a9adce38cbe20ba7c1d3a788c3248e00a07bac836dfb456b76b3e2766cda0b6008e26200f6159ecfc5ed31db748c7588a2b38b765cca4023a8c1a759d5ebb4ad36efb3afe573fd69d76d69353e61127a8c52bf057ed1df65c5c519dac79f49a6a592ba5a4ff00c44bb826a14a1ff37f7aec59d6d8bd012e2c91233cd79adc22d0d458c46401c7a08accfa5b6d709d338b77562429899e2a6cac63d95cb36ee88b88adee2bceeb5757a6d55c16cb1b63cdb54e02ce3dab158d4fc46c8641b8e3956018536eea54e9ee5a5b70ed96224b391c73c0abebf52aec6abc5b88cfbaf16ff10334104710c78e9f6a2d484b97adf857fc42e7635c76324cce3b08c48acdaa55b4e8ab7d99010db80da338303bd014b561eeedb86e071e42ca41024107d722a81d6016ac42b96558018e31d001d573c9a5e9eddbbfa1b807869751833330c95c0001fbd3b4b69f57ab0ccab72080413824f00e7ac1e2b06a552cb5db6f6a1e46c2af02d91f302bebff00c4d24ff4697d701a7162cd945f0dc378a60cc0ed1d7afd7bd66d4de77da6e4dc85024f5a36d2dd7b6b785b66b6ea5c3292c368e73d3eb4a36cb300040203093c827a1fbfda974299148521801d60541b4af9544f7346082eac06460c8c52ef0208ef122783ed595195b7b435c625a78e9476efadb700db2c9c933b491d44f6359936b300609eb26299e699bcbbad93e650d13f5aa2f57796fdc1705bb769768016df0291254e62790267f4ad3a75b65f255523267341aa42080140489e23fe71502530adb891830409935405dbce7607b8d812327b0fe8281588565c4120c1193f5fad374f23c41e1a392a791257ac8fb555244ccf3eb46b120b67b8a2b49e35d0aec15725988303de052880162333333d28181e4e16455ec3018c7b51211f87ddb806cc08e6a35b2cc45ab9bc1e711502f73027d69c354ea8a15b23af6f6a136b6c06c2f5383416891794ab41064376a0d175df50cad71c9310199a60522e31108596166182c13ee7ad68be5ee5b6665b6581c5c9827d62a5964002de1214480739e7a54950cd3916ad41520910c4726aae5e7b8c421200ea724551f0c8f23f439938f6a2d2ddd33e9cd836d2d5d23fc56dcc58ccf03e8238eb564d1761edadc5375119403f348027838e7da89006b2fe446548dced13fde96d65b51695bc16dc559f7b1f984c7d78352ddcbba6be4dd005cb664ee4e0f19140172d95bcc4016ccee5311209c4018a97ee2ef92c49883273557af8bd74b6fe4c911027bd348be8a4a112639eb528cf6b75c7540b2dd2715aadb14326d05e903bfb52ed6d647c9ddc90a447eb406e3787227cd822681e6e5c32be5569ef144f70b00a7cdd49eb5982b1600467b629c01b7694b8304c8a80c952a3720c1c19c9f7aa378ce19a3fd668d8b0b7860d2320f4ed58d8798f4fad447d32a54a95b692a54a9412a54a9412a54a9412a54a9412a13152a475a0a89327e95752a5056d9327ed57152a5131552ae2a50c555514548aa98aa858004930075ac1f10f8b59d1116c0372f1e11735c9bd7755f111ff005170da4e96ede3ee698b25ff001bf55f1fd3a31b5a70d76ef0368c572af2ea75ae5b5577c9d514ff005a81ec6988b3a74df74e02ae493ea6b50d05dbc9bb59705b5e4a5bc0fa9a6fe3738feb2dc54d48716ef31f0d78e9ff0031592de86583ea1d45bec0e2ba1aa6d35bb1e158501472dc7ff35cf722fa965692b81daaee998e87fe61634f6b6db502302702b23dfbfae3fc3466ecce600fa50693e1cb79c3de62e798e95deb3a50aa3a7a5655c8d3fc1ceedd7dbc46edd2aaf7c291d9bca0798f15e812d8038acc565987f98f344d79e6f87ea2c19b3760763569adbda6c5c4603bae41fa5775ac827349b9a457e9cd063b1f11b3a811b49619303352f8d2b03717cadc1017269a748d6b36c91d29575ae3c07049031b607eb52a522e5ddb720912788e4551d460ef831189c52d910b80f702306f79a53dc4260c859e074351835b2a80b1c1e91fd4d66bae48dcc793d698b6908371597775193f6a5be371c100c003f7fbd55559d45cd3b6fb2f0c0461a3afa73f5a3b2b7356a6db106ddb537584f9880320639acf2a39edda9d6c5c459b4e4488241e476f6ad4e58752351aabeeee7c452ac64aa08568c4c7af5ef46da8fc4bbadb6b8431df0564b3447418c51239d35cdcaa16e29064673e9421dfc66d459736af496de18a933d0559cb7ea61ac74b674efa7652fa90d0cd2761107238ce7b74ac771c18dcccd021493f28f4a75bb7775ba8fe25c06fb4ee375a00ec64fd2b41f81fc456dbdcfc396f0d882a08fd3bd2ed1cc72bbc16e8048039a3de6eb42c893d685d4ef2a54869882383468be11041c8ea7a5655a174f734971b7300fc45034def2bdc20cf5e86812e12cccec5a3a939a53b8261640ef5068b6b62d2f9d3c46eadc88f6acd72dedc97f2feb51cb4293bbcc3da7354ce76152bb97d7a1aaa66e47bd6957c3d3e0067dc5967b9e6977183dc72c777405460d298a42ec0dc79b71ebe9e9476812415927b0e9eb54336a3320db04f73ff00315b197c04da36317040f0fa1a0b3697e770aac0e27a8a1b90a1cab3163278e959a338f119fcc7230679a73da550cb947070cd891483699fcdcce66af6b860d219b9cd50cd8e4cbb0cc47a8a0b84b31f3cf615a113c4b4cec4ab0885031eb4216ced2666e0cc9a04a128640c71314c5098f28c4cc999fa52a4eec0f2f63456c297551f29227318f7aa36db77d88c971b728c01803ed58ae82f79c12264e3ff009cd319ded82506d424acee99159d83bbce4c75a88d1e750aa40ce323bd58ba6d9012770e0f63e9556f744062c4f49c9a6add75b6967f07a7dca72db4ee727b99a0ced776a810010795a932d2d89ed4dbf71af5d7665b56c372a800000e8054542cd84dc23e9fbd166182e0da372966ee4e282e5d246e63b9bd6a6d04a9da48ea00a6dcb02ced77569ef20d4c445b9bc99b82303ca27f434129dc7d4d30deb7195c8c06ef58cea597103ea2a23e9f52a54ad34952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a0952a54a095282edeb565775db8883bb3015c9d67c5eebb35ad1ac0e3c561fb0a0e9eab55674968dcbce14741d4fa0ae3ddf886b358f093a6b3e9976fed58ed9b3698ec9bb74f217ccc4d397477b52bbb5acb62cff00f4d4e4fb9aad75fd66709a7bdb6cdb6b979bf95724fb9ad963e1d72e5bdfacb8541ffdb43007b9a63ea74fa2b42de9d500efd3fdeb9d7353a8d4dc3e1233138f108c7d2a2ba1e2e93448c34d6d41eadd3efd6b9f7b5f7f567c2b419ffcc4401f4a6e9fe1c8adbef317b8324727ed5badda7230be12779f37fb50739341b9776b2e6eec381fa56bb1a34c01640b63f30ccfb56c5b7b03045c9e49ff0099a336c4cbf9a3b8ab12d63f865a4f16f983cc7ea6ba80018fd2b07c372da8e83c4c457480c714a90118a420191fe63fbd6989e2b30eb8fe63fbd154e8231de84a400699155419af2936fcae50cf3131595d49502e5b17141c35b39fb5744000e7142ca9741e184f3cd41c0bfa706e6fb331c6d021813dc1ac3711d09310a4e3dbbd7a76b11f21813c366b2ddd2db66dc6d956dc46e4a9898e0a3b27ca20f48a15621ff880ecea7bd74ee690db7f16f31706442e08ed8ae75e37582bbb86241804e47b8a2091acb290c244c4d32fd9b6814d9b9e5559691fb567462a8c4217cf23114c3695c2b3b302ef90a248152a333bb072ede6ee462a85e666c185eb4f7b365999ad92581c4919fa52cadd36b69b32aa60b0f7e2ae80b5aabba6ba2f5ab803832240335d6d27c7f758ba35972ef89b5828b6aa049fa48f7ae25db46d3104123f6a1b8370dca44f5815a94c3fc960daba8776f107710482009c0f598a45c72c0444119a5c938333433fa51440c62714c0429901485c9cf20f4cd5d90b77f86f7026654b70339e3fe62b46bbe1c2cdb1774fa8b5a8b70376c6ca4c448abfe231ef95889f524e3daad8ef85c98102876c738f7a375b96ed292ac2d3c95241824731514cbfa0bb6f4f6b5014b5ab89bb7e201ea296977690bb81588988a8d7ee38f339338893c731f7a5f887632c2f98833b7223b5068d5dc43a965d2dc66b0b8566113eb147677fe61c0c1eb4853e21663009e4d15cf28037063e95031dd403996e605248732391cf6aa9820e4014c2cd1cc0e62822da69cbc63bd0952ac5154b0e943703ed0d24823a1e2babf074b28c4b5d21dec121472cfb88da27ac47eb48339d29407c5605b3c77f7ed486b6e96f784004f561fb5774e934f73524ddba12c121adb11254138071024498ed5c7f8a5e466166d152969882434873dc7614ca035482c1d8b7ad5f01412d6b8527a52f61d8adb81dd32338a5f8eef7fc5732e4c93de9faad6dcbf92100655562b6c098fda38c76aa15b768044c9388a75a7b884307752a080018e79acbbc82609c8834c0a4dbdd706d5c0dd0714411609c63d08a1f16163924d2944dc0bba013cd11523804acc4c73514e5bd70c856693923bd123190034107134a4250403b4d377b33292cbe4c67ad107749e1d403393599990924cfda9d7001b80762224408fd2b36f618c7daa41f56a952a5554a952a504a952a504a952a504a952a504a95188504b1000e49ae7dff008a0cae9c0611f39e07b77a0e848989cd4af2f72ea3dd6672d72ec496599fd2a2fc41c1fe16b5d23f95cff7a2e57a7775b6a59d82a8e49300573af7c5d1832e910dc6e8ec213fb9ae2ded6dcbd9d5df377b5b5100fd0734fb16f53a95803f0ebd18e4fdba50c2f53741bc1f54e6f5f3f2aa8e3d851fe1353a882cc2c5a893f9febd05310e9be1f3b3f8affcf719bfad666d55fd631f0d3c9d09e07d28d35a5cd2686d37848263e63c1fea6b236a6feb4c5a049fccc200f614cb7f0c06e037ee1b8df962ba36f4caaa32117d283996fe1c77eed431bafd14662ba234ecb0015b69e9cd69b764229d89b64727ad376aa0dc4e4f5343485b3b0008227bfef44a8ab0c4cc753ef4d9663858f53fda842051b99a48ea7819aa8182e0951c1c16c4d55cb2a55b7c3ccf3c531492b85c1ea71557570c499f4e944ac5f0a4837c2f1e2e3d2babb71cd73fe183c974ff00fc535d1e682011c77acab127fd47f7ad5806b1032c633e63fbd08630140418c7eb5639cd5ce2a292cca8c771e393da84aab34e2679068ae15bade18b85181ce3f6ae25fdfa7b8d657522e19ead1000999a6a3b3b5ba3489e1bfbd0943b418ceee86b9b66f6a2f23b2bb893b418e444f9477a6dbf88b2a02f6db0403b8e669a69ba9205927920fca41fdabce5f3703b35c5826471c575efea5b57a4b8cb218ba8450d96935c8d65bbb61cdbb9120f9803307b4f7aca54d35a7d75c089714301c1313556d9d4280be53fcc05169744d7d3c547f32b01b41381dc9e8315d0bf6addb4bad7494f2c5b41c0c60ffcef44c721ddd1880b0460e28daf074524ed03983d686e2852d0dbc81da00a12c0da9651c7da98137039965f32f33da9254f0d23b815a9584312fb587f2c73ef4bb8558cb913d42d694854dcc000688db0164193e944ac1642039e268402e36ae26a8800042b081c9346b76ddb69499e84d05bb4cedb48681f310262aae5b2a46d53078c64d40df1d4cee120e334d3a8215029b6aa877056404afa09e7bd6409dcc51ac06124d5d142cef3e4619263710303bd444b676986ff0034119ad0a96dc12584f4140c80119c75c714d02cad6d36804af3d326965862047f5a31737481c7daa3208dc18b1ebe588a82ada1b8a49300530d90043319ed1d2926ddc55de54859ce699699eeb794130b8133005117b57cc55e0f63d68d7c3060798c44d5332311b54b1f5fef426e0304a79ba99a0e869b56e2c0b0b20dc787b93cac0c00713ebcd4f887c2505e29a7b89b821bcebe2065559000ddd4c9ac968db66832b2402ddbe953c55de1a1830006d26011da291610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000003046070030860700a429ad2dbb68e6eda62705049619eb8feb42f6df7042841db311923998f63f6a631dea152c80eb25889920ff006a769daf5a41f8609e332946f2ee6604fae07418abb06355006e391d08ce69aac85031cdc98da7af68a274710d700ce489ebed4ab80e5761c1c114d55b30525428dc4e67bd3d5f6ed53f24491359c20b71fcc4f6a972fbc89071c83511a90e99bcd0cafbb0400540f6a834c5ad96db6c09cbc9fda3bd645bf0cc6306ba00dd7d3163801b040c8cd4a32b5a36f6f8a1c09c1026684dcb44f951a3e944cdb6e001860e4f7a59720c2ec8e9457d46a54a9544a952a504a952a504a952b3ea35da7d348770587f22e5bed41a2b16abe256acca5b3e25de001c03ea6b91aaf8addbf760bbd9b7d111a0fd48cd665b6ec033cd8b38e4c16fed431af53afbacc2d5e3e2b36551075ff9de8ece8c953735ee2da7f2db568fb9ebf4ac875ba6d3ac69d516e705caff00c26925f57ad7001b807e769c7b51a91b751aeb1a4b5e1e9d16da0332796ac7735da6bd8bc8bffdc22b7e9be188a035c5f11e72ce24d2eed852c44237a4515cfb77749a672f6957777278a23afbfa9fe1d9323b9102ab51a54031604fa015b34ba6dbe66f2e30051549a2568fc416bcfd14081f6fef5d0b1636249845e8a381f5a2b56bcbe550a0e66334dd9da491f5344b568801da8bb413c9e699b55618f3d3ad40a7741f2fa0e68b027b8118c9aa8993dd47eb4442a92cd03deaa099fe507ef564286c46efd6a09e66381b4773cfdaaf680413d3a9a92ccd8103b9fed57b5544b9c77635406e2c3c8377a9e282e860865a4fa534be0051b89fb7de93a89018b193d870291297f0dc59681cdc26b68e0466b1fc308fc31ee5ce2b6f41da804a89ce7359520a8f735aeb2db03c35a087152688a834250fa1a8322a2ddd45c92cac4c183d01ac37be1362ddcdf74ef52e02db5c7fcff6ae904617baafac4d190db812aad07a7231eb4c1e5afdf66d56eb6ecaa9fe18569312604d28dc7b842be58753927b577b55a2b46d420717376d563889ee7b0ae15fb0e2e958ddb0ed90241a8cd836bc1c28305fda0555cb976edb209907cd07307de92cce2dee2b33237758a025d448273fa54c1a11ee581e203e73c9063ef40b7372b0b8e7fca411f6cd24dc6e0c05eb3513ce0c6d9ebbb9ab808ed603311d0567769014447a53143899103f5a4930639f5a006620c800d459100ac4f5a87939156acc0fcd83daaa9df87c4ee8c6081416ed9dbe6521fa6314ddcb04c02cc7a99c553042b8760bc80c268885cdb402377a00067e94172db1bcaaac854804946903ef44887772add82981ef56ceea0c1513c95591ed5055db364985670c3f98e4567651ca991de9f6ed5e686f09df70f9b6938a29b4c4016d94ed20e49fae78a0c8aeea415345bee01cf3cd31d516f3e4052654fa51a9520ca48e87a55526ddb077330903acf3466f2b808aa4026338abbd746e3b0803b0114895fcdc503dcda31bbcc6231c55da542e0da2b6d94c824d245b9599063a4d319ac85545404c4b31a21ac2d25b329bee99208eb59ee379d58acab0c67350dc87952388c54442d060b7d6a025393071566f12c12f00638245694f0edc1d887dcf34ad406645655f600703dc5033c3512a7686393227e95654224dd3c606d231ef59d54950195b74f3b88a66db4825984fe5e6698177159d894da164c0ec3f7aa64b96ed8b85b2d3819a26879f0e7038038f5a2f0dd6d9725614edd85a5c92398e63d6a845a672c2264f1ef4cd526f517065f87cce7eb55e347cf6f07f2818aa9de32207503bd005a6b4bb83da2c67198ad22f5e6f287da0e36d258db03ca5667b66a90866db7254771d6a0695003874dac04b4007fe7bd2cdcb038471efff00cd15dda6c82acbb81da43186883fa5662a49e0fdeaabeaf52a54a0952a54a0954cc1549338ec26aea507175ff14b8f36ec86b2a3e6b8c403ec074ae66d7b881b4cbb81306e31c4ff005aeb7c534b6ad38bdb19d5b0d6c0c7bd72751a9bda96f0eda6cb63a7028b11ce9f48012de2defe661d3dab33b6a356e0db048e9d00a7daf876e6dd70963da315d3b7a6e00c0fca0515cfd27c340b80dcf33ce66bb3634e1631d3028858832719e053d36495046e0012264ffcc553568a044d735cdb627747d445750654d731a4032ac3e93508ccf6816104c48e0d6bb16c4c2893d69216db3ff2f3ed5bb4e4050104891e828a208d024951d873f7a3b642e14604d429bb2c6476e0540d8f280477e05116558c92627a0f7ef51196081d0702a4133271d862a6f11099f6e280bccc7f28fd6ae52de2409e9c9340c49ebb7bc7f7aa9543ebdb9268184b1276888ea7fb5042cee62588ea7a51a6e6071b67bd5a595065896200e7a7d28800d29b802c076a5dfdc6d963001e829eee190aa798fa703eb48d4922d906044d58941f0e20581eff00d2b5869ae7fc3b3a681925bfa0adc80cd2ac320564b63c8b5ae00aca806c5f6a0b1fa559a80759a866801e4801489f514aba2eb2954857910c3205349207d6837b03e64244ff00299a0c1f10b9ab1756d59593cef04289ebf6ac17f45a81718c168320f3bbd6bb973c3ba8519ca82c244ed26b85a9bf72cdcbc9bc8b658c0073138a89586f6eb57090b104e0d20df8588eb39e289f75c2d71d89272714a3b42904885f344f3e95105bfc565f20dc3b0a136eef8a1800a01e278a2b4c23cb6e18e189e83d2859f60e4cc5511ae1e1410b3cf34a67433224cf4a8c970880840cd436ca08dff38e3bfa540b6704b4011fb545b8abce4fed476eeaad9b88f6812e0057ea90727d6a25c442c079d2704a004e7f4aaa436ef5834645c6b5b82ca298c1a70d9718936d5077398a5f85e1b136ee48eb1d6804385124fa1a71b01d01b44869f9588e22965a4925771ee7152e5c93b94145e39e681ec6faa61215479b3595cee69233e944aef749037127263b0a8abbae812003c49a44457f0d89655dd1e533f2d58d515b2d6d67ce3cd2704f4356db02410cc7bd29993cdfc1cf4f37145013350799a00cf14c4b25c011ea71c519b4db4b6d036f045003870a509004669780201a8b719589999e67ad40acde6db3268289f6a3174ecdb1ec6abc26dbf29c55156891c505ab91d704e69ed7807dd6e6233da6b38804822a30cc0c4f4a0d3e287805ce4f27a52dc1b60e5480630694b9c1619aaf589140cb37dad5c47b66194861d734ed56b2e6a6f1bd75cb5d6cb31efe9d8565c83c512a339c2d050662489e7934e57217191e981406d843b58f5824714d179570b9e911134402a076009027069a9a64077393b4c804373406d8b8b2a0ac0ebfde82d4a798b08f4a075cb4de08c8209e91359597278fa9adba866bb69bce08906388ac255a7e53f6a458fac54a9528254a9528254a95282573b5f695b56ac79d83f735baf5e4b16cbdc60aa3a931583c75d51f1148206240a05a20134d7bf6ac936d7cd73f22e4fd7b52ae5b2f72daabb2acc9da627eb46f774da2496d8a7f2a8c9a2a1b7a9d4215b8fe0a93ff00b7cfde99a6b2966df9140ddcfad726ff00c46fea085406cdb91953e63f5aed85d92a09318a0b9843de38ac1e2183b90cc74335bdc45b63e86b9be60a70bfb51441d19c6eefd456c424810200ea7fb562b6c77fcad5ad599b1f28f4e681840dc0b19022278ab86618103b9fed549b108939c44e4d5b3b7006d1ebcfda82ca03924911c74a8496076091fa54551b0eee31c99a2df208413ea78a0a16c90773419fe5abf25bc081fb9ab553cb3499e0605592a86490b27ef55005ae03850048cb7f6a20bbda58922063a50dc666e160632dfda851732599a47538fb540c6b8aa204923a28e2b2ea7738766054006003fbd3c14b6b1812780291a963e1b92081189ab0a1f8501f855e492c4d6c1593e190ba34eb926b57269482ebcd674c2afb568113deb3a7cabed4288e062aa7b8a9d2a8c8a0ab84ed1b6267ad27c483e65233ef4eb84f86081bb8c0ae6eaf5168a1216581233ff33528ddbd1c182ac27839af3dab78bd75bc904982332269ff000f3a8d438b414ada921ae449ff00e6b26aae2d9d4dedac079c85c627da89595fc3b76ae215deec802153f219cfbe2b37b09f43d2b6857b965c14b6910d1b7cdcc60f419ace07800b05524f71344d0a36d59c853c9fd314bdd6811b65cc75e2b5e9007d65ab37eea8b6034966c0907f59340fa2ba1916d6db8482650f22832bde68807939fed457d2da8b4c2f977292eb11b0f414ff00c1dc50dfc3f2a924b75159d2cdcbf785bb485cb1c01d6a283e6b6c5810c08008fad0070b88a3c8571e6c60f6fad5205746dc90c083b87007b5514d09b4ed6ce608e9d0d319a368015815981d0f63417bc62dbeeb34b0c12dd3b0f4a01bb6f319eb41abf0b76e1590a2474c7d4d15cb36ed80245c83d4403f4acb68bb5c847625b060e4d32f070eaa5b69511079a88635c441b52da27723ad0ab2312c5493d093834a28c57049aad840c031138a6065cb6aab872d0606702aadd9de435c93273dcfb51da704955ed8314cbaa11926fb8dc2608e07a50677f23945c01c03cd3d6d35b056f1b63c40181e580e690fbf76eddbf6fad3f4f797cc2f2ab1e002248f41da9422f5828f02dee5e8735bb4d6d42800880b1e61d69475615c9b76d413820e67ef4b6d68880063320506e3a4b62db166208e9b80dc7ea0fdab23e98b3025c25a2796119a51d52f5de332003fad35b506e2ed2fb94f461835328421b45bce1949f6a17f390be1f9cf527a56db772d5d3e4b6a88391cf0324fad5dcb96837ca8e2718a68c274c48c73cfb528a1406735b356c88d210db91fcbc0f48ac4865a5a63d39ab1571b94103239f4ab5b6cc04b40a208db7c87706e05416588624ed8e9542ee2b2982dba388e297c5308868c91dea9c476a0192472628d7ca63a7a50ac5315816f3001680fc76500a89c6770e299f8c66c95b33fe93fde826db7cbb71d0d346d81fc153ecd1447d2ea54a9454a94372e25a42f7182a8e49315cdbdf180c87f089bfb3bf957fb9a0e95dbb6eca17b8ea8a392c62b97aaf8c075dba41f37fee38803e9cd6242dacbc5886d45c1cb9c221ec3fe1a45fb0b69b76aee0b8064dbb7c0f7a2e02e5abb7ae966dfa8b8440dcc001fdabb3654ad945886000205712e6aeeea014b0a557a91fdebbda24dba4b20f2104d1715b48beab2242cfeb58751a617751718e70c64fa56ff009b54f248010758eb49c6eba471b1a288c5f01b117aeb11265726bb4a173b63d7335cff0084aed1758c4122ba16d83031c0f48ad548973fc27f6ae79dc0101873d456fbbfe0b7b5602b1c31e78e6b2d44463b80da27deb505980c7bc8159515f78c8fb56adaa00dc647ae05036d32890311f9455ed2d99da3b75aa4f3379418efc0a316da3ccd1e8bfde8018224700c0f534c3b870bf7340765be2018e0734c2c4a9dab9ff31a09b0b28ded39e06050a950768efc0150216003b4e7818153722e07d945545b866c01db24d50b38f3316c0c74fb514b15c0ce39a06566f9da440c0c0a8a9bd53cb20718027f6acfaa24db6e4020e7bd38ecb4a061663eb49d436eb6704000f239ab12abe1b8d120e79ad999ac7f0f3b7456e7d78ad60cd162475a55b5f22fb537deb35bba4050474a81b1d2a8820552dc13d68b783d6aa165d5b0a4120c100e452ae78646db9c4f51fd68370f1d980273d0518b8a4c6e00eee0e2a0b5b76994aaaa152d9000af23f15d3adad55c6b61820b85609c0f6af5cc88492541cf35e5be20426b75025492ed12642ce2895a550b7fe1fb9799ced4da427499027d6b922fdbc4cfcbf415d85cff00e14bfec9ff00ec2bceff00355b197a4f85d8b3add2aa5c4f2946f7104715c8b3791afa9071ea2bb1f0004e9ad41e43d70b4d6cdbb8ae7cb02a926bd258bff0fb3a167bcd6c35d19c493d2b2eb3e21a7162ead84fe25f602eef5237088feb15c976371817dcdc0ce31476f4fa9d445cdf6d4027678ad1b88e607d2a558cb7219e18c11e503b7a7a512a591b3cc411c9199ad9a8d5e976d826cadfb8a9b5cb080dcc9f7ccfd3a560d435b3718da465b67e407fad453eedec920925bb9a42a78f700e5b88263e95af45a51a95f159ca25be4a282d23a671267ad66d4126edd737d1dc19dcb8dded41aadafe1f6a2dc5f3832074359daf378814b2c032debef480f132c64e0d1dab61977c49f5115311a775bd431de007e64026856e58569d876b082a4cc1a51ba6dd96b7dff2d03ba3838324fcd5301dddaab2a410dd7d2b33312d3268b6019cd5a287060031c03d6b4a3b6ebf339f313440a234ef04768e3d290490c4152a7820d3ac5bbd736b5ab4ce3e526303eb44c6ab77085de6d0613e53e9417754ef2a506d267da97716e5867493b81cede334a370b20b64831d476a90358db712089fca452dac12bfc37665e47971456efda2496f29e9022688ddc829bb07cb3140a6d35e480f6d94f048cc0a36b77b4db5cb429c06183f6a75af16eb7f0d3d4cd533dd71b0b820f103af6a9aacc51f50e16d02c144027143f87604862abef5b16c5d72a50c05ea7b52eee92ee1c156533c1aba690a8caa4a2ce39aa305402b9fd69be15d112c32314a36df9dc23b76a0b5b4403b5663a1e951f4d75449076f7152d964260d17e2195b04c763c5542fc365f973151c9882a075a70d52a9ddb33d6b3b30cede3d79a2aa0d5c0a849806a60e49fd683eaceeb6d19dd82aa8924f005732efc5dae9dba3b72bd6edc10bf41c9ae73ddbbae75552fa9653866c203dcc403f41457ce9ac5a65d5dff1d8f28be551e98a2e02fbdcd6def293a965ef0110ff00cf7a65fb766da29d65d371c0cdb430bf5ebff38acc353aad4aecd38162c8ec200f6a65ad0a3c165379bbb185a2e62bf1faabea2d696d2dbb630081022a9345bee03718dd8fe51f2d74ede9952dc39c7618029cb6c010abb47fce94c5d66b7a51b62028ec38adb6d40451d0565bdabd3da3b49f11c7f2a99ad887cb442102fe26e92248881134ae52f13f91a9d6c95bf7a013247ed416d0dc5b889cb2c7deaa523e1208b570c13e7fe95bd24608cd2f4ba75d227866e2bdc633b477a7ae06627d295217aace9de788ac1b06d11224f435d0d411e031688c561d96cf0179e951a8bb40ee1e66fd2b55b0a0167327a1359ada80ea04c7b9ad29b5410a33e940e52cc640813c9ab704b01b8f4c0eb4019e310b9eb9356cb300926804328c2f3d973d288172460013ef5011c289f45f6aaf3968c289f734416cdc4492476a9b95600e87819ab081800c49faff006ab0553181e82a802ee06123d58fa76aa20b882c47fa7156ecc676a1f738e954aac0c97e3a0102a2a95553381c649a4ea1d5edb6d33839a7786bbc1db271c99a46ab2861b201c0356254f87ffe92d03eb5af2781593e1e63476fbc1fdeb5831c5142c4c1cd6402157dab51ca93e86b32c90bed505a8222ae722a03d228a0e3da8325a750e492053a4370430ddef46405230013fad66288dab3b94739fb5055f71a742ea84b03850626b9372dfc2f5171df52dabb171ccb481b41f7835d0d4a90fb5498e639e95856f5d928eba7620c41241a699adb6f45a7bdf0db9a3d36a6ddc560003b813833d2b937ff00f0ceb2d99b7b6e8ec0c1ada574d21af685d0fe64cfed9a7d9d469d4c59d63dbf4763ff00fb62aeb3d41f07d2bd85b56b516d94866c1fd2b80b6c1d58b6c41c9eb5ea55b573b935097474dca3ff00f58aa62a4cea3428cff9920fef9a7d4eb63058f82e9ded36a6e35c6790400600cd67d759b17556da5e6b6ed2d6ed91207258cfd0e3d6ba5ff98e985b3642949c10d883ea6b3fe2744b6edca862a4a88c6d11988cc54a479fd4e92f58b61eeda7504c6f8f2b76834fd2e991b4cedabbc513c3dd694acee324000fbe7eb5b359f10b17b4f66c2e9804b38505cc01edd4fa9acaff0011d45ab366d8650b6a3629506238ff00868a4ea2f4db36d6d259e43adb52374604c9cd63168f5115b379bd75eebb925cef3dcc9a535c42188048e403d68142ce20fd229c03ec010b1231e5e0500472e30c091c91d2889bac08f3c11d450535827712f27a40acfc48e6ba25addbb6aac9b9c6649acf71adb091f31e83315108483f316fa1c5307808240f10cf0697bc0118c8ed420926018aaa7936c9ded2377af15ad2f15b3b6caaaf7204123bfbd60f136b4a7cc3ad68f16fbcef20c9e9d67ad4a865cbad72c15065cfa7ef58dadb127ca015138ed4c3f37cd06a5dbd73610b8110d8e69f002da42577385278a678600675c05e27afb566452ce0511660a509204cc515b2d5e2d904efc71c9a53dc757869041cf79a48b842f94f1428c27cd8f514c31bc5d736d86006e40c559466b5b19e27a0ae7f88c4805898114e4bc4a12eed00c803a9a98982ba97ac922e0903b99a5331ce23df3144ee5cc3b19264cf43417948b8577961de226ac5097cfef5513c02454dac39157240f5aa2c2aff0034c7714e4b4b3c03ef4904f19cf4039a722b3926e8da00ea622a218ab6914f94318883c0a2fc4dae05a06318159647996411540dc030605307a537759ad6877f0d272056bd36802c6db641fcefcfda9d674e0b8db100cc56abf796cda372e1303a289aadeaad69d164e5dbbf3ffc538f95658845a569352351b8db528aa07cd1359f5fa637b50864c04ea71d6aa36dab88e09b4438989071f7a32b9f399f4e9593e1808d24b3051bcf022b62e676ac7af1341c9bf6cabb3a609207dcd76011158869fc59dec100607deb58e3e940a50c6edcc800b0fd856689d1ea2790b8f7ad312ee49313c71d052d91bf077846488a250fc2a4680375dc726b621300933348d15a64d1221054e498f7ad00400338a5213aa27c2c027238acb98183cf515b2e82571de9255c7f237e951a274e53c603cb35b5498800938f4ac96ae01784ccc7119ad8a4ec10327b9a0877c0f305c74cd5ed5520b113ddaa0576193103814402a34c01fbd541168e84cf61e9410ecd985cfb9ab0f27e56eb922284b3ee81b409e79a0316c6265bde8c32f1b848e934a084c6e25bdffb542c96c6d240f4a0a67990aac4fb40e2ac062c416007f96a8313c298ee7157173718da077e6a2a2db50c0c49c64e691aa60508dc240ef4ef0c1f9c96e39349d5aaad9f2a8183c0ab128743ff00a4b7ed5aab2e823f096bdab50cf19a2a9ffc327d0d6541007b56ab93e19c74359954c0c5404a6089c5341a434e285ac8264ac93eb41568ca8ebe66fdcd5b229e547cdda83c25242ec103a55f8454482e3cdf9a810e83c68123233356d60ed241539eab44c84b6e0c4991cd182f0642f3de2a0c8da14699b0bcf286292da23c25cbcb9882245755673e5273d0d013b72c8c06e249e7f6a62eb8d774974ac93658998dcb066b20bda8d399171d40823613b6bd01ba8a4727998e958b536b4fa88492b71c70a3ccc01e2a335cf6f88ea17ca6ec8ec40c561b970de7201e98f79aeceafe0de2126ced5e0007327b9a1d27c06e5abaaf79d4843f28121bfb66aa6570f5016dc22dd1720b490a441c77e694b68bcb33055f5eb5d7f8cda43a85f0ed24896bac824893c9ae5de2c4499022541aa04dddb7014024706b5d8d7b5cb9908a0c9223e5fbf3585030752a4c8fa66b5d9d05cf015cdb8272371191edcd4b250cfc4db047989227cc719a4d9d6f84855c163ba78cc55ddd25d0a142039c475accd6ca90ac0ab471149c626359d786422ca6c66c19cfdfd6966eac4dccb0c6793f5ac4a7c3704660d13c9126669861af68dd52c80083df26976ed5c0c04093ea2aad2120b4e2b65b4b06d6e37bcc780719a7c5276d954218e7f5a97357bc6d881d2286eda4531b8193cd45d33dc4dc8a48e269f40871b80cfef477154a9206d03ec4d41a2bdd0011eb4372c5d492ca71d4714156ca0cb18f5a67e22d8d8485248c9038acaccc4c53b4da7f1ad5db8480b6c7d493c0a618d6cf62e59b85546f12638fad73ee1dce48ad0ba1d433379242a963e61d284692f3676150448dd8a49833d4029d734d7506509f519a50319ed545a986e4c4f4ae901f0f1a7203339198260cfa562b7a6bb7402131dce29a3457408db3f5a05181e93d6a91d6486da54f27b53934dbdbc3707744c0c4556a7486daee084003dea00bca82d8720c9fd696aedb2360007d2a23481b8c80703a55c92a4419341700804e3d688401c9a4beeea200e943bbb714c1f43b60888264812054be26d2db8196ef4c51131007a50bf9ae5b1eb5a52be1e82ddfd4ed1c91fd6b45f4f10b6621666aacba9dc554285247b9f7a36826e93c6da2074f692d5b0b6e6e0e43111cd68cc1cc08acfa607c255930a001de3a53c91b491931ef4520a864507abff4a6da25ad293cc41f7a5a302c00e55f3f6a65bc3ba7ac8faffc3420176ef73c993d297a87f0b4175fb714d53b6db12312d9260726b1eb2e8bb656c5a97666dc768e83d6856eb037e9503755ef52cb6eb4279e3ed49172f5bb76435b4518064c9a7db1b6e38e87cc2844798189cd0cb63cbf63477018111f5a4f8856e04804ed9e6a045b256e15dac48279fbd6b42c62401f59accfb86a042c6e5e49ed5a103724c7b514cced96278e98aab3715ad06c0273eb4bd4cf82544cb79467bd32d1b688116005c40aa814277b2004c31393d0d1412c20807da6a9895d4290bf302b9c67fe4d1287dc2580f6151442df1b893f58a01b6d5e612aa0891d3fe74a2770bb4313e6303314175551addc8033049f5a22d9c37ca0b7d314627a803eb40aeadc36ef6cd5ddb852db36d881393452937dcbce4dc21410a00c52f56aa969b9263a9268ec5b74b6b2f04e4c0ea693ae61e1c16c90601eb5625168bff4b6e074ad6b593403fe96dc4715b05141750b6d20fcb27f4a40751cb007d4d3f50fb2c3bf6526b9d650012d0ce7249a8345db87c5b48a79327da9f38acc114382a334fe94196de60ee65f3371ee69e54b295ddc9ea2b3249021b6f99ba7a9a7a6f227729cf5140950db618824341c5592f06141cfe6ff006aabbe225d3e552188383d688133051867a41a075b242e51849e99a46aaea92968cc1696907815a03af5919ea2b2a5c5b975ee0611bb6ae7a502efb23a0d9f9b24624f6aceacb62f07281ced8963eb3f7e9f4ae9aa2b004a824ce6b3deb16815b6881778f311daa62639edabd85bc4b841c06c99aa4f895d773e15cc010233597e2202df21943ca10333b5ba7db1cd0e8343756d9b8e9b7710029c510af887f11fc459df70c312f009ac22cb3e0741196e2ba7acb7fc17054463d6b3e9b4afe22ef01401bf9e474aa2ece912c493e673898e2b4adef06dc32c2b19624c4d0bb8b36dae1610b5cebe2fb799d6e313e87141bdb5368300b7013cee3228351685f48ec306b99e1de1ba11cfa8535bb43bfc32aeac23f30a0e7ba8b4c5586e20f5a1b8ff00ca4647ad6dd7db0543a8c8306b9b40c463b42cd1db825b71e331dcfbd27db8a801a2b6e92d8bafbd8794623bd6f24490a36ace17b52ec5b2969140c819acdadbccade1ae23e6f5f41610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000003026070030860700a2341d45998de268832ba4a90c3d0d72209f614fd23b2dc5009c988a09acd36cfe22fcbd7d28742d686a2d8ba8586f04906ba572dc828c3915cab6bb752808fe719fad15d9be0162012491c9e942a4008a58880016769fad11652b8104f35cdd5dd6f14c180a622836ddb8aa8ec18305ea0f359747a65bac5ee46d53811c9ac45c9273cd75ed20b48abd8450197039800557e234e5494b991ccf4fad66d494bcde1a5c21c4f908c3626b38b1716f1b641debcfa1eb4474d587200262263a506a33a7b926307a51e992fdcb2a0acaa890c3b1a1d488d2dc9e60d41c76602eb113cf6e29c2e955f24201cb77a0396c013de2afca563fa714024ab4339dd3c89cd047f9a29d6ed02248e71ed4474cb39927bd347bd225e00903bd5127f10a0c18a5a3b162d7041e368350b0f1d091b000dcc763565d13484ec6620b12e6093c714f249b7749ef15974b76dae983179058fcb9fda982e4db6014c319938fdea831e564198741eb914fb8fb2d1630001d690375cb36dd54020881338e2835edb2d1654f11cf9449ef515343716e80e194b3316201e3b56a711790f461b7ebff0026b1e86dde4ba3c45858e0011fbcd6ebc09405790c08a0cf7037840aaa1209e5771e4d73e35176fb5c0cea0794177da3ecbfdeba40edd39724c004e3de97612d5b45060bf27a99a01d2582afbae3f88c32216b5b8da6db759da7eb42a61840267e94db8bbad309e98a286f1202c18fa562b6ccfa976f2e06d15aaf93e1ab12410b26b1e99595558b722723bd10ebc5bcae001b4f33f4a7283b44b13ed8a5ec2eacb232238a6db4f22ef2490339a055c2a7508ad10824eef5f7a7a3280769104ff2d234c6d8df7095059beb1d29c1834959fb1a2a5f936f72a9254ee1268d258032063a0a99e36fdcd058575b415a0460627144038ddaa4124ec5ddcf5a66a1035a60626244d22d82f72e3966326074c0ad7b401200e2802d30640c0c839114ad5316d9695492cd9e9814cb3e44dac78263da97fe26a1dc0308368c7de80bf88488d8bfad65d70db6fcc4348e48ad52d3843f520564f8816f0fcc07cbd2ac29df0f0068ed7b56a5ac7a2c696d64fcb5ad7ae2a295ad3ff4cc399c5644c015ab59fe01f71fbd67b6c60cd05a7cc29dd286d01d4559c5064b731e500f99b93eb4db6e434143cf4229567d013e63fb9a312afba0fcd405a82366edad28c0f1d3ad5da21a586e89ea0d131041c189ec6874eeab6990982ad14057ee785659a403c0cf5a4204081655a0d1dcb82e5f540c085f31cf5e95184b195073da81b6d1428841d7a52ae8ff00a85e716cf063ad36da240f281ed8a53a03a81961e4e87d681674f6c9610608cf599e666a7e1bc494dd0a00db88229850c9fe21e3a8145683076f329f7141cfd66842da686064c20632264722b068b41745eb8ed6585a23248d801ee076aee6a9b65862c523fd51d6b15df8869dd4d8f1006758119151180202e3c61fc31986e1a3a7d6a5e5510a9fc463058a8c0f6ef47ac26e5a607cff009710062b9cfa9016ea3db4f11da4b00044748ed443c4113b873d2a8951fcc2b9c58a92542b6e3fcca299a6d136a977395451806a876b04e9c019dc447ae6b98d6caf200fad74ee6805b50cda9516c604a647a0acced60242999cc9a9a328138a35430228d36b18188e0d34ec4b71bbd88eb5476372a26d105875ea6b93abba1efdc07b903d040ad8973c4b61c1e449f7ac3aab6bf881b9f6ab1049e82833adbccee0271cd159b6de282add7ad5380970ab10238ec6a69159af803a64d0770db6610627b9ae5dcb6ff8a4fe19003e5ba1cd742dee77551c9302b47e12d5e16d583407dca7af345660a2b99710dcbec06d52f3058c0e7bd7a85d25bdbe682fd4f19ae45df861b8ad1706e93008c734472eed9166e2a024b0e4f4fa575a3d286c68994b36a151db0123f940ed5d0b7a44701c9624e4f14579dbf297d9818324820e4532c6a1dae8f1af5d2230dc91f7addaaf878fc45ddff2728075a11f0fb6e5a49106161ba506ff0085158252e6f58c1db1141f15b01addc2a0c95924d3b41a63a746333bb80453b56e174b70b606d341e55adbab12560031c500733bb85e95bb537af2dc66b2cc10f1e5e7e9581ad9b7974a819e39da36afdc7341b4bf999c027913155e2b6d0263d6ab70ee3f5a23db9bbe303fc225819077401f4acf72df8ee56e02e80c6c9f28fa75ab527c3e36b2f48e95a74f73763c5b723f95466b9b312c5936adbaa816c371b715174677873700cf2564fdccd684c9f318cfb5105078527d4d7574391155428960a2297a805ef5a48851e63f4ab66bc202b2a88ea268503f8859d812444811144314f9860539be527d2b3a7cd833f5abbcd702315700053cacd029c21b766db11e63264f414e07f2ab1cf410291a71f2bb1dcdb63cabc5682cc4613ee6aaa286196007d669e38a4166ea467b0a262e506d600fa89a215f10cdada0905bcb4a091c31c0f4a1d5ab9b8859c1da091022ad4183e66e3bd453ed83f9bf4aad49db64e492d8127a9a48f1242abc7b89a635a24a9baca4299888feb40cb26ddb4da0a88818a2df8c2b1fa54172da880c3e9fed50dc046158fd23f7a0346623200fad55d72b659c102076a5335cdb0bb549ea4cd51b775d22e5c42b20901227f5a20acda2b6d5599b024c6334ddaa40c4fbe684cb13e6231d228594c1018cf739a29cceb6ad962400013da9162e20b23cdb99896200279aaf06e3a1566582330947bc0e580fad05ef3ba05b63ef8a4eb329e65031ef4d175270d3ec09ac5f11b9755490c00db8052ac4a7e8ccd804f49102b4219e959342cc34ebba24e4e2b4aee3c1826a2875b8b1f51fbd661ed5a3516ee35960cea40ce17fdeb2af4a07af9584629840a5039e78a167bb261d40ff004ffbd025582004cc12dc09ea6a78c9f9e3cdd41a8d28aa32c64e545096c7caff0037e5a8345bbaa54c3a983de98584132227bd6317006c1833d54d72f51acb66e5db6d7c0f315308475aa8eb5b1bcbdc65077b62474e950a24fc839f6ae4dbd459fe4be47d698ba99f93553ffdd45d766d800082c3d8d2dc1fc408723c9efd6b02eaf520009790c7759a9f8bd56fdc7c26311f2c7f5a2366f782641c745a155bf7cb6e516d64794f3efe9ed593f17a85048b76cc0f5fef5ab4b7ef5db45cec56278826a2b9df1467b565c3b87cc7ebfa5712d5d6255554972702bd4ddb372f102e14204e008a52e86ca200b68a8dc1ced6ea2898c76919ecda7bdbadab48f9663e9595b4a85c9c6e38815debca2f5b6422e2eeeb1c573847c341bce52eb0f96647fc3431957e1e83797dc00c104d3adda4b6157806201e0565bdf147bb2ce15db89cc47dab2beb5afa8de5811db007f7a21bf11b82edc28b9dbc471359b4681af9dca0c2c89fa50dc6372e7ca24fdb8a3b3716d6e613bba4f5ef41aeea2f84c36ac413c572da42ed7f94715b1750f755955ed99064441fd4d6428cc19e46d539cf53303f4aa3469350a9e462209c7a56b7b497400dc77ed5ce5b45d0b28616c40627bfff0034ed3deb96caaab83338e47b7bd069d47c2c5a80ee4ee1236b038fb54b5652d2c208feb59db5ec46557b0c9a536b2e38810bed4576347e6bac132c163da7ad6f4565740008040e6b99f05629a776eacfc9eb03ff009ade6eb88236fdaa8dc498ca9fdeb9c0db3338f31f4eb46daabf27e48f6a05b8408656eb4108047958fde68ec5c28218f97da965ad9e467d568c6994a82b748fad068750eb300f63422ddb3936e7f5accccf658aadc27ec45578f7ba3a7fd9fef506c2d6c44f97b74a0d57fe9de1a71ef49d3077b9e25c3bf6f0669bab61e019439207eb4194db0278c99e2b2ea2c1b87cc9bbb474a7823f311e951df6acc96238023341ccbfa2621155402c788e31d4d25f4055880ea63ad6f37af9dd05176c89e9591af92c7f8bf678a0ecdbd8155b717249004d6cd32852c5f4e8e27a1923ef582d842e57c43694f7381ef1f4ad9a7b61a18396418324c1fafbd72931ce3ab682859b76c09fa53258e640a4590eb872bb3a0069c02932171ea0d758e8b8032cc7ea62a1293c4fb0a9249f2826a995fb28fd6a8b0648f290286f9fe0bfb51283304fe9437c7f05a80ed93b5405e9d4c5590e7aa8f6cd08ddb7a0fd68c0248f31fa08a8a108369258923e946b42544fafa9a21319aa846a15093b80242f5029071311f4a3d5b1f14f3103a524bae648fb54532d199e4fbd3cf861413b018f4acf699390567d2b4adc0475e3b1a09e22c0da49f6068b74f08c7f4a8c095e0d4931846323b8a090ecb30a3dccd5c341f381ecb537385f9547b9a877c1ca8fa5042a64f9dbf6abda0756e3f31a18693e73f4005465327cedc778a02804e403cf350db5da21473d0550b4933b67dc9344114708a0fb5054ed39603dcd62f8b32b24a90de483066ba0647a5737e2b94e7f96ac4a7e940fc3db8e36d3c1ed48d249d35a9232a38a7c1039a8a1bbfe1364fca6b388ad3704db613d2b2027bd059620d4dc4f6aa018aa991e6e066aa194904091eb4b29baabae2544c506f583e61cd1330539207d684b833e65e475a82f78fce0e7bd799d709d7ea7ff00f2b7ee6bd3ab67e61cf7af3fabb6df8cd536d683718cc73935a8948b16fe73d95bff00d0d25567a62b6d951b5e7b37ff00a1a5da49fb556428bb74f788c11b73f5a41bd7818171c476635d2f0ffe8af633283f535cd753bf8a0f43f0cb65f42cce4b121b2d9ad7610ed856033c4557c2d63e1df46a242caac415c118352b5c45b1c755393dc50ed78c81c77a8f78db4dec0113c034afc75a182ad3c604d654f3b872adcd72b59a47bd795cf89204979381f940ae9dcd55ab6a0dcdca09904a9ab5ba8ea194c82074a0f3172de9f4fabb96983954681079a054d2a2972cc64485889c9a7fc4d777c4af91f9c7ec2b3b83e41d36cc7d4d5cf4cb2925893180418a7e92c0bf370300e87023934d160359bac4095491f7a0d22137d3fd62980cfc36fdcbc37b16de41240cc4e69ba3d1299b575d48b81d429e5482323d62bbb72d6d2a684ac313b8cf19145610d676be96eda1b2db05020f5e08a0bda7f052e84b4021525b6b442c1cfbff004ade4196ca99ee2b3ebee1b7a1bc0edcaedc7ae2a2bcb962718a20b1d78aa71d2ad30645547a1d25b16f496d072164c1ea68d87bfdeb876ee421900c0a6d96f1080aa413eb435d8d93c39fb0a1d8ddd4fd2976545ab4aacc77464c9a2ddd9cfde8a8598636fd8d69b17832056077011594cfe6fd26b25ed69b378a1da4803ac50759ed5b76dc601f6aafc3da27e627ff00bab9a9f162225437d68c7c5846540fa9a23a8a81442c815935173c4708ad2aa64923ad29750da8b53b8053d8508f0d44447d0d505e607807eb5440ea9f5aadc9f9c8f735606ee1e7ed50085b6a642053e8b14b6093e5b0ac3b9229c5587507e957e6ec281c9a6b5e2e58444013d7d7d29b6cd8b77a0cb201e65e413e87134a4b51a2245b0c8be6951c773ed4088843786fe52461b93ed5891ce3bb6bc2b768dcb421624853485f8a23badb5b4e198ed1bcc7ed34f7da6cb01831c1106b02db51abd34f5693f7adba3acaac0731f4ac7f14567b688b71c12dd1a3f6ad7fc3ed3f42693a900bda858cf68aa337c2d4adebc08f9604cccf35bb503f83039247ef49d1da64b97999480cd89ea29f7b2807f987ef410298f98fd0516c58f3127dcd01007cc49c753526d0fc9f7a8a881030dbb67d29d1822941971b4899e829934463d43f9c883f414bdfe5699fb1a66a27c530a4f14b2f0a64373da8a3b0c0199cfb5383ff00958e3b526d349e1bed4d048fe46a06c9651e523de2897e49a10cca83c87ee2a81780a147d5a82dd891803ef500b841f940a03bc63cbfad1a970a72bf6ff7a0bd9724f9d40ff4d474227f887ec28a4e648e7b7fbd0b124c504dbdddfef50db5da2771f7634444cf98e3d05066237b63da82d6da49f22fd73587e26a0210001e5e95b8a9cf9dfef587e2621224995ea6ac4ad3a5c69adcfe514e3dbd695a65234f6c47f2d3a0cd143701f0dbdab1662b65d916dbdab1e4835015ab886ddb0db654f73233425b75c72bc1349fe22930b81d7bd1da90a49047bd74e599e9cf8f6df623334393323a8a8e15be659f7a0096fcd8c84dc3cc466057374a32ab9f20e7b558f8b69edb35a2cd2848200e228762c7f367fcc6b8d7f4b7bf197d8212a5d88333d6ac4aefdbf88e9ef4ed52f1cf9018ab37348df369d7ff00f8ff00b561f84dafe06a163ccc9fdeb9ff0082d5db53bacdcf97a4d561dfff00a0652a6d5b839236113149fc27c218eef0ecc9f52295f08b4ca97bc40e1b6810c0f6af3f72d5ef13fc3b911d8d15ebad8d3a5864d395800980d359031c8119239abf8526df8692793bb3576d0b86208104749a9578b3ea8b7840103e6ef48dc6d4375ad5abb6c1391f38e9592f01b092263a7a5452d9d9d982b8da4e50c11fdeb6db685000271d2b0d9b6a1e56d8062263a76add6ad5c16d7cb38e645066bff09bda8d43de57b415c8203133fb50bfc0b50cca45cb30047cc7b93dbd6ab53f10d569f5572d230016201cf4ad1acf885fd2ad821b77889b8cc60fdab519a01f08bcb6ae24a12cb00861dc564b3f07d65aba18db05430321c1ae868fe237b51a95b25400c09dd8fed58d3e39a9668296791fca7fbd075752a360040e6b3b2c4e587d6b45e2c6d216892331c5662ab98038e86b35a9f024193e63f58ae77c69c8b08933bdb38e82ba2573cb71deb93f193172da924c2939f5345721f9a255f2d42b9dd5b3e186c2df6f1d03aec38612264558948b6b36eecfe4feb5afe196f75d59ed5be340cadb74e008c900c47d0d4d39d0a38364807a4139aacada41c026809eea7ed4d6064c111eb4a24c703ef596c0769e9fa572b5a01d5b6dfcb5d60c57a7eb497d25bbf77c467656888c1a257194669d650dc7503ad6e1f0950656ff001dd7fdeaec689ac5c0cce180ec2ae269f6814b6008c7a559569991547606218feb5372ee80f18ef5143a9dc34d70e303bd7285dcf1f6aeb5d52f65d558b12a40135cb6b1756e19b4e33f94d058bd738567063f3574b4ec7c04f119cb464cd60d3db26e9041183c8adaa4aa8023141a74a1eca8175e430ca938adfa4541742ba9646e00ae6226aacdc27c505181532271ed5d6d2787e1da2802ddde011cfd6b31ce375d205a27647ae2a597b63626c5370aee04f31ef55a8ff0be7924f140acc35365374278727f5adb6d52c00f97bf349b849bf6848fa0a602a40973ff007527ff00eeadc1900779a28f497defeff108251a074c536f104203c6e159be1f3b6e124e5cd69bb829cf3fde804787fe5e3deaf72f4fd054dde8df6aa24cced6a8a39922663d451d2c19e548f734622aa326a1e2f11b4f2294ce769f2b7347a99f1c903a8ebe94b60db7e5ebdea29f61ff00cadf6a6824f08df7148b1bbf29fb8ad0bb84790fdc504666d806c3f71572c1be51ff00755316207938f5a8c5cb1f28e7bd043bd8f0bf7a2d8e01caf3eb4237cfc83feea2dce7f9547ff750590f9f32f3da8595a6778fb55f9f9f2f3dcd51170e7c9fad059561fcfcfa54087ffa873e82ae1cf44c0ee6a80b98f93f5a0b20fe76ebd07f6ac1f14c08249c75adf173ba75e86b9ff149c02470381eb56256dd39fe027fa69dd78349d349b287d3b53568ba0ba0f86d83c56401b32b5bae7f86ded590d4c341b58ce2a15207068aafa530d2088306696d6d4cf264fe634e7566610db7e93426db49f3f51fcb4167dcfe95e775172e8d7ea36de703c46c03ea6bd114712778ff00b6bc76bf3afd4c9e6f3cff00dc6ac4af45a7b977ff002bd531b8c585bc34fad61b1abd56e2a753738c798d68b7ff00f40d4904ff00823f7ae3e83735e6924c263ef5597a8f84debb75ee0b971dc0431b8cd709f5ba847da1f1eaa0ff004aecfc1040b9fe86fe95e79c79fe9447abf8712df0e93d777022aac960adb6391c9a67c3847c380f7a05f24855244f7a95a80d597f0f2046f1c1ac57bc4742abd3cdc56bd5bb1b446d8f30c922b96d7354838b7b7fd26a29966fdc10ab6c6e1cb667f5c0ae969ee11654156c08902b8a2eea3f9bc3cfa1aebe9ee1f0577024c660639a2399f10b807c49d4d953f2e4f3c51fc435010e955acdb706d03e69c7eb48f88dd27e2cd6e2010bc8cf143f1563e268d7a35918fad692fd6ef86dc0da9b516adae624138fd6b996ded78800b041919de6ba3f0b1b6eda1d438ae5da07c7cf71447a7bff00e0afb0fdab19287f2fe95b6f09b0a4761fb565998e7ec6a56e7c288427a7d0d717e22c1b5573b0802bb99f5af3fab6fe3dc33cb98fbd4567c6dad1a7b369b4cf76fb9b63c40aa42cce0ff7ace4631deb75d5dbf06b40e0f8d3fa1ab129da1b7611dc5aba5cb5b61948a0f85da51a8b67c4478ed345f0d11a81ea8e3f4143f0a117d0fad561b6e618c1229447f98fda9ba8501bcc39a4c24f4fbd65d0241fcdfa565b96cb6aedcc94eb5ad8277fd692d6c1d45b6078fef5625675b57bf1306766f1c30e268b4e6e1d60462db371e6abc223540ae46f13f7a2b0b1f136ff0059aacb43921cc0fd6849247cb23dc531c4dc6924550b608e49acb451721490b0467a525f5da8b57366f0700f1de9c678ddfa563bcce2e086612a0f27b50ad4ba9bf72f35a6d86264c511e682d9275f12608e3e946d8622aa46d2bb2f7896a56dccec391ea3dab769c2a94051482d3cfe95cad2a5d4011980038c57574d67720f35b682640135ce7b62375c21930bb63b8a119d5a9898b752e792da5b660001cccd120fe29ba1948dbb40ae91b3c13f94fe94a6317f23a7f43468fc93c74a53167d490a39103ed415a111673c9248a7bc6f4f73fb52ac21b4aa840dcb830688b4dc41d81a29a0f3c7dea193c01f7aaf946e91ed14327c50bd409a80d41db24089ef45d6a70a3ae7a549aa31df6ffa96581cf7f4a062d1c0e7bd4bd3f8a63d3fdaa89303dea29b6660e07de9e1a238fbd67b2669f07a510527181f7ab124f039ef42267a7dea491d07dea83cf503effed55e62781cf7f5f6a85989e0667ad092c0fca0fd680f31c0e7bd4f34703ef41bda23675ef57b9ff27eb514799ab130280b34fc87ee2a07c0f235541e73f5ae77c527701e83f7ade6e18236375e95cef89312c0c11c60fbd2256fd37f809313147bb14bd393f874ef1c510f5a2aee1fe1b7b5670441a75d336c8f4acc38a0b2726ac71540f357340b62778800fb9aa25b981f30ebfed52e93b97ca4fb5092db7fc36e7d2a28c968385ffbbfdabc8eb6dffd7ea098cdd7ff00f635eb0969f91bf4ae06b343a87d55e65b17486763213d6ac4adb697ff00e41a81ff00f007ef5c8f872ffd437fa0fee2bbf674d74fc22f5bf0d831b41636e6b99a4f87ea53501bc2b81720f94e6ab2eb7c23f9ff00d0d5e7ae29f1063a57a5f8659b96cb874653b186444d722efc335ace18696e9c47cb551dfd07fe817eb41d4e3b537476dede8545c46420190c2293920902622b35a856a8c596c75ae7dd0abe62273deba17d5aea328041279c5616d1df639627e82a2941f6f419fad7474cd3614c723a4561fc1deee79fca2b6d994b6136b60758a0e2fc4c9ffcf0608c2f3ed47f152a351a02dc7867f7ad3aef86eb755f105d459b05ad80a0991d39eb4ed77c2751a85d3b2a8dd6d4ab2923127deab37eabe1c078c08ffea0ae62291a8231ff000d76b47a1d45875dc800dc0fcc3815947c2b57e2efd8a449fe61deb48eabe74c9ec3f6acbb8fe56ad77015d3a0232201ac72c3f94fdeb35a9f02d70aa9255a009af3b74ee63de6bbbacb8534ce76c6239ef5c2224d452e3cb5d1d489f86003a5d07ffc4d65b561af38b76e0b36002605752efc3f50da3f0d4db0db81f9c7115a8cd23e1e3f8d64f7dc3ffc4557c3c6dbabeffd6b5e934576d3da2c6dc29330e3b450d8d23dab924a449fe6f5aac9b7c907827da905bfcadf6a7ea090d8ce7bd21b708c0fbd65d025b1953f6a5b99753047d23ad1c99381f7a136daec0dcab1dcd0a527f8b73d18fef42176fc4493d5e69aba46176e37896e1892327bfb513e9ffea7c5171089e27355916a30f959fa52640fe53f6a7df32644452493ff000d4681e5e8bfa563bd97b7ea95b78151b421ca11793ca2383fda894ab5ff00abb64f545fdab43fce6a7e176bdb7f101daa01c1ab704b9205522b4f759d802492a735d0b32a4165047a7fb560b76dad3f94920f435d0b0ca1771923b1c57197db129dbdf61f3991e83ed4297d85c058b11333d07a62811b042f9811f6a9bb016617ac1ad6b7adc1cb69db636d623ca49fef5955f506dbdc37448e4328ce476ab77002aee19c54b773240833c8239abd95b34ec4a5b6632c479b15019b84cc10a6ad48168148f978ec68576f889e606467d2aa9d1b972c78f4a11bbc6f98cedf4ef518ae63f7a0e181932707341a4c823cd22af9159ecbb34963c5343662898c77949bcc77753d296c1b1e7fd28aeb1f14c1ea690ecc621ff4a2b4d9dd1f30fb5691bb195fb561d396c79b9f4ad80b7e65fb50180d332b50178e14fd6aa5a7f94fd6a4b7103ef441ee69f947fdd552491e53f715418cfca7ee2ad5b2255bed4152644a1a20d8f95bed545b8c37daa06c727ed4516f1339e9d2abc45e67f4aa2d9e6a788312c3ef4459b8b9f30eb583e22c19d4838c7ef5b4dc533e61f7ac1af20b8223a7ef5615bec106d2e7a51b00297a63fc15c74a39cd055d3e431dab3a88069d770a7dab39c489e6a021eb578a1c0350d00b300c24818ef505cb7b4f996770eb546034d0961dc73454b9791460ee3d00e4d6a1ad16ed067251401259a22b9dacb876cac37a4d673a8fe7f090b8cc97ccd3712cd760fc52cfff005148ff005d09f8ada3c5d4ff00b8d726ddeda772dab6a46411344f7ee65dd2c493d01269d8eae99f89daeb753ee684fc42d1e2e211e84d72bf1373a2db1ed68d305f7f0c921499804253b18e91f885b552491b4e383486d65b82109cf743fbd631a9b8148079ec9476eede61e66183c787d29ba46d47dcdc183e9515a5a0ab139fe5a05681ee7b544683ba58473d0d1462e2ed321bcbce297b5a4ec962c09000e2a8dc556267a671456ee4853b88dbfe5e7da9a149abb96d1835a730791153f1ec622db0f70292efe23b020aab190118cad59252dadbbaa038cc86249f435359f477e36e087369e0e260552ebd8ccdb6103b0cd282b4486b85724a2b1c565dba9fcedff71abb571b9f5eccb06cdc3d6302949759df16d9476622b3aa6a6db077923b3134cb0ae18924193c13c534c2be2570944b7c4993ed5ceb96c2058332269ff11726fb672045663240ccf4a06699fc2d42bedddb6700fa57413577ae1f25a4027967ac3a6b5e296c8c0feb4f4d30170ee63b7b4c4d5d0f3ac761f226079a5fafa507e2ae8f2edb60fab115434eaa0b32181303823de85ad16b618cfbf7a96d3d06eead9811e4067b9fef4d524a824898a4f827780c5a2789ff0099a714da20c861d26904ed271610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000003006070030860700de3ad25ae14ba45b8673c29fde9ad8119ef9a53a8606476c9e07bd5096d65f431fc307da81f5ba8ea53fedab7b2be2319530c7eb4172dee04c0e789a9b4f49f8bbef80573fe5ad0092a24d66b76c0258a92075038a78dbb3708e788aa2ee36d5399c567fc6ea6094b90073e514e68238159cdb04c053ec2a689f8ed49ffdefff0011fdaabf1ba93ffbbffe2bfdaaf60fcbf7a9e18fcb4d1d30cced0b81fbd337dc46dc049aceac6da83968eb1c532cee7308658e62b9b91e9a8332a76cf23906889dcdcc4e412293243b232ed6a6a1b926e120f8672847eb5174c6bca5402be7e241e7e947a70af69dd8127a74aabb72d3800a945b60c3a8dd27b7a5256f1801802a4c8abb1a98e85ab856cdc1381cc66abc706231b47415956eba8c37d2a2bf86fbc12ac32233fad5d6e58dc6e00a5ce15b00f7a1177711d62b0b066dc558b2f22447bd259c89231d318a6ba71e32baf6ee81bbf4814df1c135c25bccbd68db56f6d4b1931d26aeadfe55aae386b8c413497620fcdfa5603ad65c8993ebfed42daa66199fbffb5357c75d5d25d242e6b72b189dc3ed5c4b37caf1c0ad4baec0c5352ff2aeaee699f29a8198676feb5cd1af81f2feb563e21e91f5ff006abacf8f93a61a0fca7f4a2571ba7fa57346bc13041fbd12eb17a83f6a6a74ade6e8c73f63426e29eb59535687afde9897c3309223de9a9d69c181ebfad1131027a526e38dc3ad4f291c55d4c300067158be22407020448c56cb414ce2b9df15b8ab7398da44c74ab2a58e8d8216d276da29a08266b159bc3c1b7cfc839f6a68ba377d68a75d8f0d8fa5647ce67da9f76e836cf4acc5f1f2d4317b88cf34418119a586c62a839078a0370bbb201f71430923cabcf6a076961e6231d287ae19bef40db90c804081818a4b5a055b1d6adb8e58e7bd548edd7a9a9503014923b8abda0c91d39351c05632220f06a4142dc7127338ac82da80ab483de0d465424ff1013c8c1cfd694580f30c19e239a1911bb7c1078aba6ad002264023a45395d4a9e09c67b522eb0b770847f107e6ef476ee05420ac8ea6a6a698ee07079f4c550b802f4c7033493701c4666a9b7231561914d346d708710d1d262a16390c4cf68e293e21531d4e0d35ae12141dbba267fbd21a1e0cd5aedda49688e0c73557022db560e093cad2b71c0cfb54469b4ea0ae0993063b5520b9759b6aee2a279e28159760e8c3d79a15bde1962166548f69ad6ae9c5db641dad241dc791540340238270639f4a478db73991c4f4a6e9d9ee5f4cf2d3494d64b9f0dd45fbacec20124e48a8df0bb89cc9115e856d8dbf4a8c989f5ae986bcfe9ecf83bf306639a7b3ac158020477cf79a2d40dba960a27a103d6b36a81b6c553cc060f4ae76837793b8b92a4c49a0b9737349fe61f41456ed5c336c90a0aef0a733f6eb41709251d9400c2401c0134431ee0b865809067701d284dcf11ff339ee79a4b3e082de698c0a9f280483c74c53435bcec40004f419005298ed69fb54f131e50cbdaab6e33f634d516082b0a4f3239a4baaa92b30f3c1a269031ed8a533176963278934d34246482623d2896e421555533d6334a2bcc1cd5a11be24a8fcc3a501b36e32c7279f7a17683249ddce2801c72334320b4e2818ec27700d07b9aa2eb3c7eb4266639a0dde954d6e4dc9208f9875354255e55a1876a1df03f88263820c50c90d8113d6b0c1c1d8349007ad37c7db3b967775060cd64f124c998f5aa0c1c9f375e3b5457409de80ed0a579239a8a0af430691205be71d68f736d9e9d44d3e8d76d59d4b0653988eb42be631303ad2519841e3a88a758f9bcd044e4374a2c3618585f363771d38a1bb6c35b3724072d2500fd6b4a59375cadbdadb39e95a134571c305442ea720115d27174e3cbad71a209c1fb505f3fc3315d87d1dd4f9ecb8f613497b4a32f6ff00ee5a7574f3384416c093ed462cdc31087dcd76025be8a055ec5e8334ea796b9d6d194090699ee2b67840f0284daa753cb597eb55393deb51b43a8fd284d81dbf4a9d5af2c67f7aa2c7a1ad1e0f6a1367d229d57cb0b5b8c39240a217481923d8e6afc124e26a782ca0e454cab3fa71a9e330c8026886aaf8fe6fd4d2b6b8995fb55191d0fda9ed778d685d7de41cfdaab5d71ae0b0588dcf9269562cb5f7d88b2cc3ed45af84d75bb4ac1b65be9f6ad4f9ae7cb2d90f4d4a04552dc0038a60be02e1d0fd6b9e3d6accf6aceb7d38b7b5ff0029c4fb1a137d89816f1eac2b9f74944c567773d49a6af8f8baad79c37083dde84ea587f35bfbd73b70e08cd51919dc49143c7c5d06d5edc9649f6351f530a5c112207060cfd6b24a6e5dc0159923be2ad86f450091231d8102a5e4f3ff005c9f1a86b15801d67a0a7079b648196ee38ae5a0c421e3a77f59ef5b2d3136f2cc4c64cd257294e2c08cccf4ab41923a1133490f20fa7a50b5d0481398a9a2dda3133ef4b5b819bca08c75399eb557fc872c0989306976cc06622668a682783fa0a2f10c668037f0dc7591cf5a5a905b20c758a3268b8266698d70101cc67100e4567304130224814a2e549040047208ad7c58d45b32e4d15abaafe56200efda87c506d00884b92013cfb7b5510119b6c15100475f5ab8abb8c0293b840311de80b97e0c934bb8404032dda3a55160029c6573503ee5f6798001f41486bc41e78a00fb46ee918a4ab4f5144c6af11ae92c6498e4d6ef86ee3abb49020924f7102b02349191f4aea7c1fcfaedc64c21827ed578fd1d92bdbb5038c53326682ef9509e805751c566b07505ee16586249079ed1595eea35eddcf9a618cfdeb2b6a0b2b6324ccd0067b8f132c3b9e2b88d97c3abf8aa423163f2983c76a1d3dab7714866f0d89c393e51de696927f9e4f066ad158b8b63e627126054d40ec26e32db058005a78c0eb412ce3c911e957a87b61c8b64ecdbf37198cd2edbb080a4923f2d5c5178c57ca3a77a25b8246e3e5ea6290f6b50ce4ada71d6769a3b7a5d4328f29f526ae03b8e01c65690cc4e7ed4efc33ab00ed6c7796aa3a7b40e6f03e8aa4d3149638e04d08e302056cb7a7d2eddd72f5dff00484fef57e0e947997c72470a4813571318f00cb6d262208a531c02074cc74adc550191a79f763540c4ff0002c8ede498ab8ac218c646687c53dab7cb7e5b63d900aa8ba7f99be82982c5f650530081814bbe7ca9b6e4b1e40e95465d84e37e371a8caf6ff864800743fd2b9b24924813c1ad08ea00fdcd0a22852ce09ec69cbb76620fb8a9682566520ac7d053f4cde1dc87005a7c38f4a4ec36806208dd95278357e29983027d292d8b2e3536d7dde0db3869dc3a0ab41818fad256e3a215880d9cf5ada8fbd1011016b59a1f6ed83615a7cd99068a376607a7a55aaf07be29db4574c68b57b89f25cb8be81a98babd52717d8ffa8035456a1434c4357e25aa1cf84ff4228c6b92e01e2e8d58f5820fef59f6d4da68349fc03f3a7659ed88fb1a4b58f879c2deb96cf76048fda9657155b4f462282eee96da286b7abb2e098ce0fe9343f84ba5caaec78fcae2af69eb07dc50f86b27cab3e94530e83543ff0068ff00dc0fed4a7d35eb7f3da207b1a68bb7d702edc11d8d3135faab7cb871fe65fed4188851c8cd56c15d35f88ef8f1acda63dc7fb8a972f68aedb20dbd84f5502450733c306a8e9c357442689840f181ef22a8d8d2930350c0f4dc31435ca7f8725c20b496532086822a5bd0f846572c7967324d74c696442dfb6cdda4d18f87de3c3da9ff0051fed425c734e9c932489f4a036029cb7d0735d56f876a07443ecd4a6d26a10e6cb1f6cd4c8d4e767fae65cd17883e78ccf141ff009709cdc27e95d07f2187054f622ab729a646bc9c988e810ac789707daabf016847f11eb760f5a854532277e5fac7f87b28082dee4d43a1bb7917c14de814c6633d39ad2517b50945ec454bc6562fb61ffca356acc4d86dc20c061c75eb56ba7bd657366f15189d86b72ee56dc8eea408f9a9e9aed55b00789226722669d6338e49b8a48e7d66a20124f48aecb6bf791e2696c923fcb4ab8fa5b9f368501eea62a5e2b8e4bb050d3257f2f4340de53d38e82bae6cfc3d9640bf6cfa10d591f4d641df6eeb48e032c18a978d4f6c281fca0c6d9efd38a5911e70db5818833cd3d6c8b60b0756064041331eb8a525a66621b7853990b9159cace50163b490c0e788a5b5cdd0499335d0fc3d863370dd24c4ed5026989a5d1aff00ed5d6ff5347ed5d246a3107655600993fb55ef1b4e4835d745d02a81f8524f59eff7a82fa29fe1e96ca8f6abd57db8e09630a090798aadaee40552c63a0e335db1acb80e16d08e20714b37ef12c45e2bb8cf9714ea6390fa4bccc01b6f27111443e15ae03fc18318c8fef5d12599b79bce4f124d461b8f99dcd3073c6975365c60071c79c575fe056dd2e5e7b857710061a6b31b68626481e95d0f852aa8bdb0471d3deac85743818ce6977e0e9ee7a29fda9ca01ccd26e88b177fd26b48f349a5b16f6e6e3e739029cf6f46605bd3b7bb39a66f3c49aa0f0664d671a2636b295d3a903be67ef46c0ba12abe134e23b516ef5a9e27ad4c4c42f74953bc823aae09a1757b9f35c769ee4d59727a8a9b89eb5714bf004ced53f4a9e12fe41f4a393dea19ef40bf08741fad4f0f1c51c9a1dc682bc21f949fa52cdaff002b537799e6a8b91de812523bd0329ef5a9497801777d29a345a8b9c69ae67aeda6a6c73c8247cd14697af5b50ab70803a53351a3b8b7eddb6db6c9392ce207da8ce8d8181aab1f663fd2838adbf7943cae29de75215e08ee6945c4ee8cb1993d6996c2dc6fe2f9030c64e6b9d41db2ef2a7027bd3ed5afe1dd0ce176aee1dce7359b7a0103e5531c50346e95e3a541b6ca9d4df28080028e4f5aa04006609060566b4ecae1949047ad6c77d3dc836d3c381c0248fd6aad6946bd7953cab0a31fef5a52d36ddf02073dab25a38077fca3bff4a65dd430da8b3b607d6b5e91b12e962b0475131c5690e2326b1e98316f38e9ed06b663d0d6a10618558614152aa8e6a48a1fbd483416587bd54fa510b6e785346ba773d00f73409aa835a7f0cfd22a1d3dceebf7a0cd1e9550ddab41b0fd48fbd51b4de8681056876fa53cda6ec6848f4a0495ce07d6ac161d5a9919aa2280373033cfd2ac5d6181fa122ac8155028a62eaee299dee23d69bff98defceb1ea86b2951520c40e2988d83e20c4414b447620d09b966e1fe2e8d4fadb3158c83350123824541b0dad03f5bb6fd2ace8f4ce22ceaa0ff9a2b1ee7fce6ac331c120d0696f865f89b776db8fb521f43ac4e6d16ff4c1a24b8c9c330f6314dfc65e0317587ae3fad06174ba87cd6d94faa9a10cd3115d15d6ea179bbbff00d407f4a9f8b0cdbae5bb6c7d445073b7fb54dfed5d39d0dcff00134f07fcadfdaa8e9be1cd81bd3ea68ae6eeaa2c2b79f86e9d8ff0f5404fe614a7f855d524adcb4c0752d155358cb0ed545bb8ad0df0ed505dc6d63b0226b3bdb7430cacbee282a6aaa41ef5507b9a2af3524fa50c34e09a8509c19fbd012cb3059124c0aea2fc374f72d86b779a783c113f48ae48b40702996dae599d8e57da88dcdf0bbca49b474f707404b293fad66b96f576812da2b423ba31feb53f1baa0317491ea051a7c53568b0483eb143084d45f29b956ddb3c4aa007f5ad9f0eba42b9b8492cd416f596eeb7fd4dbb647b1527ed4d2744d68be9d9ad3af00c907ef41b530b04e489aa601ad3475079f5ae5fe32f88da772c448ed45ff993446c313071cd34c621a901e2e5b5c182368ad767f0f7cb0f097084e045671a5bdabb8cc9a47826412368a72fc3757664a29524743353d9e98434f4a993c015b6d7c2995775fd4adb51fad5aafc36db106fdcbedd8607dea8c323bc54c930249f4cd6c37b4a0936f429b8f56766a11a9bcbfe125ab63fca83fad40a4d2ea2e1f2da6fa8a6afc3f52480c81278ded14cfc4ea997cd748f611fb0a43ef2f2667d49340d7d15bd3b46a353690cfcab93442ce8ff0095b50fec0283f534805fd3fed150867f98d0111603792d1f5171e7f68a31a85b7f2e9f4a3dd49feb48099ab291d298345cd7ea141097b1d0288a43dfbb70cbbb37bb1aadbe9536d501b4493024f3536d308aada2838aaa8207988e699bf462cdede19af4016a3892733ed5d2b7f0474b82e1b968ede998fda9573e142e3b36e833caae2b188e442c824627cc2a84863b44293fa5760fc2aca8fe23390327a5393e15a78101cf5826ae2b8f6c6ec5312cb1cb083e95d81f0fb0098b62077334eb1a6b497371e47e953aa39362d5d5dffc367958c2d68b16b5d2bff4d7caa99136c9fe95d917c0057705ee6989aab4ab1bc13ef57143a5b66ea03774ef6dfa9e3f7a7b68c2890ea7d0f34bfc6db03827d850b6aa4614fd4d681055ec68d428fe514b4b80e48a6061e9503148ec28e69419688328eb4017fc523f84623ef597c2bce7cde21addbc54f1076a0c5f85b87f947d68d746fd590569373b0a16763d050559d3ba5c0c6e023b00734f30391598ef3fcc4d0edeff00ad0687ba89c9fd29176f6ec28207ef55b6a6daa024763554454d0ec34108aa23e944108eb5600fe6cd02eaa053484ec6ab6af73f6a059fbd09f6a7785b8608a9e0b76a04c7a455ed31834c36dbb509433401b4f7aa8f4a68045567ad02a0fad48a70cd423d28131579a611e82ab11c500826ac377a8450c514c57db95623da8c6a5c7171bef480b57e193404eeb732f934bf0edf4a3d9ed53699e6817e0a77abf093f351ec6ee0d5158a217e1a7e6a82da7e6a281eb50a01c91f7a2abc2b7f9cd4f0ed773f7a9b57bd56d114146d5bef4274d68e609f6268e7102a0761d6822da558daa71dc9ad0351a840150ed148dcf1f310287cdf9bf5a0735dbedfe25e31db74524dbb6793fbd545545105b2d4c920f6c5515b682555493ce2ab6fa5585079207bd1566e37481545d8f2c6863dea4510500f2dfa509e7806ac83eb55141511d2688c47cabf435515609067140111c4d4cd301227e533dc54224ce3e940ae9153d85195ea3f4a9e98a00e915207ad33683fef430281d7351600992fd7bd21b580ced5207735a5fe1b743c86565fd47d283c2b36d4ca7ca60c8aced2315d37350a61847e946962eecc5d2b5b2d9d3b1daa5240e9d2aee6cdd0998145d643a7b8721ccfbd5ae91c81bae31f7ad59ec6884f635710af058801da42f10298b6545101de2ac0ed43442da0e0cd16c4a5c1e9442681815455cd009a92680b75586a5cc9cd4693f2301ee2819baaf70a40463ccfdea042281a5e2abc4a0d840e2a6d33c503379c55cf7a11df93560199244514703b540054c55c8a22e076aa8cf1545c0aaf1076a028154501a1373b6284dcf5aa08a7ad56cf5a1df3d6a48ef405b7fcd4410f7a1113968a38503e73f41417e6ab8c4c0a5ee71d247a8aa375bd2a28f6af6aa28b4bf11bbfe953739fe6aa08db5fcd53c23c8834324f35400a2211143bba519da4e4543b074140b3558ef4f02d9e201f6a12482403f5028159ed533ed5724f338a914107a9ab1b47209aa8f43508ed4046e740b1ee69649e6ae2a6d14507d6a47ad1447150833440c7ad5401dfed4557b4d004548f5a3db5511d282beb54668b8e16aa64d001a8208ccfda8e2a6d3d28063b5519e947b4d4db4019a9068e04554500c1ef53609a28aa81f5a012aa075352074fde8e05481401b6a04fa51c542a28036fad56df5a334249f6a0a2b1d6ab6afe6a393eb525bb507fffd900000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a0010000010010000000000000000000000000000000000000000000000000009c6f7b6b396339633a677b6f7b6f7c6f3a6b945231469556d65e7456f045ef3dad358c314a296a29cd35524a734e734a734e734e31463142314694529452944e9652b6569656b7569652b6569656b756b656b756b756b75ab756d75ab75ad75ab552b652b552b652b552b552b552b552954eb552b552d656b652d756d756f75ab656b65ab656d75ab65ad75ad75ad75eb656d75ad65ad75ad65ad75ad75af75ed75af75ed75af85ed75ef85ef85ef85ed75af75ed75af75ed75af75ed75af75ed65ad75ab656d65ab656d65ab65ad75ab656d65ab65ad75ab656d75ad65ad75ad75ef85ef75ef85ef85ef862f85e1863f75ef85ef75ef85ed75af85ed75af85ef85e196318631963f85ef862f75ef85ef85ef85ef75ef85ed75ef85ef85ef862b65ad75ed75ed75ed75ef862f8621967d75ef862f8621967f862f862d75ed75ef8621963f8621963f85e1963f8621963f85e1963f8621963f85e1963f8621963f85ef862f85ef85ed75ad75ad65ad75ad75ad75ed75af75ed75ad75ed75af85ed75ad85ed75ad85ab75ad75ab75ad75ab656b756b656b7569656b6569656b6569652b6569656b756b656b756b756d75ab656b75ab756b75ab656b75ab756b75af85ef85ed85ad85ab756b75ab756d75ad85ef95ef95e1963f95e1963f95ef96219673a6b3a6b3a6b19671967f862f862b65ad75eb65ad75eb65ab65ab65ab75ab75ad75eb75ad85eb75ad75eb75ad85eb75ab75ab75ad85eb75ad85ed85ef85ed85ad85ed85af85ed85ad85ed85ad85eb756d75ab75ad85ad75ad85ad75ad85ed85ad85ed75ad75ab756d75ab75ad85ab75ad75ab756b75a9656b65696529656b756b75ab656b756b756d85ad85ef962d85ad85ab75ad85ad85af95ed85ef85ed75ab75a9652b756b75ad85ab756b656b656b75ab756b75ab656b75ab756b75ad75ad85ad75ad85ad75ad85ad75ad85ab656b756b656b75ab656b75ab756d75a9656b75a9656b75a9656b75a9656b75a9656b75a9656b75a9656b75a9656b75a9652b6569652b6569652b6569656b656b756b75ab656b7569652b6569656b75675529652955296527552965295529652b656b75ab756b75ab656b75ab756b75a9656b756b656b7569656b756b656b756b656b756b656b65696529656955296569652b6569652b6569652b6569656b656744e754e544e754e744e75527552965275529652955296527552965295529652955296529652b6569656b756b656b75a9652b6569656b6569652b6569656b65695529656965296569552965696529656744e75527552965275529552754e7552754e9552754e9552754e9552754e9552754e9552754e9552754e9552754e9552754e754e544a544e534a744e744e9552744e754e744e7552744e754e744e7552744e754e744e7552744e754e744e7552754e9552754e9552754e9552754e95527552955275529552754e7552754e7552744e754e744e754e544e744e544e744e744e754e544e744e534a534a3346334a544e754e744e754e544e754e744e754e744e7552754e000059637b6bde77fe7bde7b7b6b3967d65ad65a31461146734eb65a534e114a1042734e524a524a3042524a9452d65ad556d656b552944e5146524a934e9452534a9552754e9552754e9552754e9552754e965275529652965296569652b6569652d756b652d656d656d656d656d756d656b652b552d656d656d656d656f75ad756d65ab656d75ab65ad75ab65ad75ad65ad75ab65ad75ad75ad75ad75af75ed75af75ed75af85ed75ef85ef75ef85ef85ef75ed75af75ed75af75ed75af75ed75ad75ad65ad75ab65ad75ad65ad75ed75ab656b656d75ad75af75ef75e1863f85ef75ed75af85ef75ef85ef85e1963f85ef85ed75af85ed75af75ed75af85ed75af85ef75ef862f85ef85ed75ef75ed75af85ed75af75ed75ad75ed75af85ed75ef75ed75ef862f85ef862f85ef862d75e1963f862196719673a671967196718631967196319671963196319631967196319631963196719631963196319671963196318631963f85ef85ed75ef85ed75af75ed75af85ed75af75ed75af85ed75ad85ed85af85ed85ad85ed85af85ed85ad85ad75ad85ad75ad75ab756d75ab756b75ab756d75ab75ad75ad75ad85ed75ad85ad75ad85ed75ad85ad75ad85ed75af962f85ef95ef85ef95ef85e1963f9621a6319631a6719631963d85ef85ed75ad85ed75ef862d75ef862d75ef862d75ef862d75ef862d75ed75ed75ed75ed75eb75a9656b75ab65ab75a9656b75ab65ad85ed75ed85ed85ed85ed85ef962f85ed85ed75ad85ed85ad85ed85af85ed85ed85ad75ad85ed85ad85ed85af85ed85ef85ed85ad85ed75ad85ab75ad85ed85af95ef85ef95ed85ad85eb75ad85ab75ad75ab75ad85ad75af85ef85e196319631a67f85ed75ab656b756b656b75ab656b756965296529652b756b756b7569652d75ab756d75ab756d75ab756d75ab756b756b656b756b656b756b656b756b656d75ab756d75ab756b75ab756d75ab756b75a9656b75ab65ab75a9656b75ab65ab75ab65ab75ab75ab75ab65ab75ab75ab7569656b7569656b6569652b6569656d75ab756b7569656b6569652b756b65696529552965695529652955296569552b75ab656b75ab756b75ab656b75ab756b756b656b756b656b756b656b756b656b6569652b65696529656955296529552965295529656955296527552965275527552744e7552744e7552754e965295529652955296569552965295529656955296569652b6569652b6569652b7569656b6569652b6569652b6569652b656965296569652b656965296569652b65696529552755296529652965695529652755295527552965275529552755296527552955275529652755295527552965275529552754e7552744e754e744e9552754e9552754e955275529552754e955275529552754e955275529552754e955275529552755296527552955275529652755296569552965295529552754e9552754e7552754e7552744e754e544e754e544e744e544a744e544a544e534a544e534a544e534a544e544a544e534a544e544a744e544e754

http://www.rivne.org/house/map663.htmВ 1912 р. по вул. Олександрійській (пізніше Сенкевича), а тепер Маяковського з'явилася нова двохповерхова кам'яна споруда. В 1917 р. у цьому приміщенні діяла Рівненська Перша вища початкова школа, де навчання велося українською мовою (вперше в Рівному).Це нововведення пов'язано з діяльністю Центральної Ради першого українського парламенту. Діяла школа і в часи української держави (1918 р.) і в період діяльності уряду Директорії (1919) і на перших порах польської влади. У 30-тих роках школа була перетворена на повшехну (загальноосвітню) школу ім. Г. Сенкевича.

010009000003e01409000000614b050000001610000026060f002220574d464301000000000001002612000000003d000000002000001868070018880700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100188807000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000003c77000030770000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005887600007c7600000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30322032313a33303a313600000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f007017000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30393a30322031333a34363a32340000323030343a30393a30322031333a34363a3234000060e3160040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000100000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130300001a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb004300130d0f110f0c13111011161513171d301f1d1b1b1d3b2a2d2330463e4a49453e44434d576f5e4d52695343446184626973777d7e7d4b5d89928879916f7a7d78ffdb0043011516161d191d391f1f39785044507878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000203010101000000000000000000000304010205000607ffc40042100002010204030504080503030403000001020300110412213105415113226171813291a1b1142333425272c1d1062462e1f01534824392f1253553a26373b2ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc4001f1101010100030101010101010000000000000111022131411251617103ffda000c03010002110311003f00f195d563b588a8b50754dab86e35a3b4362d691190365ed05ed7b5f6b5fe140102b5701047161be9d9d99e1994766187794fcba7a8a1f0e870ae5be9723a8c999563176623eeeda5c73af5785e1117fa54d812f1acb2e52ee9bb2860549076b8adf18c72e4630583c062628312b8110b25ec8cb62a7c473f03476e17857e21f4d643dbdc35f369702db51d22957125bb52d0e40021dc30e77f1a2d6dcf4860f03247dfc5cbdb4e92978e4170403cbcbc29a922ecf08e98702321088f2ae8a6da5879d180aef2a23c1c9c2f1f88538bc4c332b3c9964263d40b7b44017b78da8d80e1d8f0ac544f1bc72288d482a0e6bdc8f72fbebdb816daa6a635fa42eaa0f854d4dabaab28a9b575754048979d438bb55a3daa72d677b6b3a516324ebb51b4515205aa0ed59b75d24c81b804d5725f6abb0ae16ad6b9fd09ac80b31b01ccec2a8248dbd9753a5f43467547d18023a1d8d63e2120c24004799a637efa117b5f61af8daaca61d919bb4ecf400d8a9f0e74963258e09da72230f6b2076dc000e9eb530e2a32723bb337b44b0b15bee05e9298818d2d8824ae5b233696437d6defad692038a92df4b02c1a417196c6e49be8798ad8cc830330c3c40ad8f76da1ea3c6d58914f874c5c8d35e48558650c0dc03cfdd6ad77e2b0c641259b293da05537040bdcfa5255a42774931d1baabe41f5771ec9b8fd29b9f0df4a8639a43628856f7d01ea7c0d66c38fbb2248a0a66b83b93ae8074b0e74e8c776d0484486358c5ac5749351fa7ceaeca7641a593e8c57b465b395cbda2e616df4dcea6b5967edf86e65b64536b96b6c743f015e7a726688319233794e6403d9fec77ad6c0b0c28c4f6911642801ef00185ac08bf502b30accc5f73126357528486057604f2bf85328d118ccb766788e56ee8cadebd695ca8d38132158c1ca586e0ea451dd628f0ce638cb768e42b58dac2dafc6b33fad190ff56af2c5955c774202b63607d6fad3785ca8fdb7673e565ee92bf7bd2b3e198cff00474652163b0eef41afaded5791dcf6b7439248f3c2ab7df7dba817aba8dcc64aae0c130faa600b481f2e5ff34f7d6048c3e9254306b937371cea8b215898b20691ee155ae001d75f6a974491ad6395c0b917b682b36923d14128872453144653a28be9a73ff39d69c458c60b104f55d8d79ee152145d583e6fb404ddafcadfad7a0814242aaac0802c0f856af8cd12bababaa23abaa6ba822baa6ba822baa6d7a9ca6a196ab5d536d6d5655b53564b55ca6a329e945aea9adfe022a45405268d5d4d3f0a7662d5052db512ba9abf981917152b56355cc28ce62f5d43cd5c1bad317f425755338aecd4c5fd45c9a8bd45c6f5d985a86a6baaaa6fb54df5a26ad5c481bd45ef49711e21161616ef7d602001e3bfcb5a8d68f88c4ac08ae7552d636d6d491e2f10363bf8b01f0af39c438bbcfa650b7e959ad893737dfcea5bfc461805cdae2bb2d8d10285b93aadec08e756d07781536f7d1420b7ab22ebe3e14556eced75520ec6888f1e5b9056df1aa3438761f0f2c88d0e3170f8958f32894000bed6b93fa57ad8b02e989c3e24b29956111ca75eff00fe2bc6fd2ccb1049561c40b69da2dc8f5163f1ad5c3f1e9a2440ef2165dc4843abfad8106ba71c8c595e83158f830d3a432b88d9b9b6d6b1e7f0a7148201046baef7af3717148b893c89c4208461b2128c18b653e3a5c51b82c01b0ca787e359a0b912a14bd8e970b702da5b7ad6b18de1a8d36eb5602a140ca2d56a23ad5d536aeb541153536b54507575aa6baa02466d44de8034a22b6959b1d38f2f957aea8bd75eb2dec55ea83ce88c01155b5ab51cf94ec37745362e01f3ac6930e70f8a93348ab1c873dcf5ad59e10ddfcc56c6e48e758fc5a373276b1a8ecb2db426e2fb935b891919e4c4a08eecdd9594122f6e83e74c4b2968510badc0ca48041b0ebeef8d461337d2c44acad266b83a5891b0f1f4a148edda179c8ce49d2c45bfc3a567e360c25435a56252f7b0dcd5a5c41ff505c4a9756620917bebcfcea04a63272385b8ca483b7f97ae487b567716c88a469b93d2b33fc556790c8cb66bb29363d2ac1c2aaa962c8011a69bd042358d9ac7722fe154398c61f96e7c2b3b571a3885c3be024943aacc8c32067b922f7b78eb5a781c8b0e6c4911ce56d794655b1b9000e9581f4bcaea99af1c434b8d75398ede34e62b88895110b39905c07162198dafa5abb4b18b2af8fec9b16aece046aa1880fa03c85f5b8d7e748062a7324854e6bd813620f4f8d1bb4cb2aa62d2540010fdcdc937171fe74ae568e525dac148d405b5ede036ac72ab1304c623914dc13621b6e96b7c6b4a3961ed497d464296bec6fb83596d1a15508e06500e5cd7626de1525e3546b160fcba2ebb1e75272b0b0450c9290662727b37ef50b100af7d98b126f7b6f7aac92ecb985ad63d28ab0ac961da840742cc74ff0034acedaa3612478a022c6c4876b2dcb2f42790fdebd2f0eb0c1c636eededcedfdf7af33819c411b7f30e8585c28b107cfe14e27179d50ac1144b98ee4136f4bd74d9263366f8df9f11161d334ae14721ccf90a4f07c5e1c5e25a28d48005c1245cfa561ba1c64dda621dc93a117d08a71b0d13e155232532b5d590d8a9f03535a9ff009bd08208b8d6a6bcf2713c5e05946210e221e6ea2ce3cf91f856ce13170e32112c0e1d36b8e47a1e868c5e3618aea8bd4d1959473ab542ed5359769323adad75757515d5d5d5d41d5d5d5d41d5d5d5d41d6aa9404dead5d44c5190589a1d15cd8504d6e39f2cd4575ebaa2b4ca4b1b5ab81aad7530115f28ae2f714bcb2ac62ec40d3404ea6b3719c5d638d1b0ec8e4fb4a797c6a59276b1388e3a914ad13c599431d41e5e55e7f8bf119314e4ca5415eee9f3aae3316b3625e42b604e6ee9d45664819c1161b5ec7702b9dbae922b9ef70da1ea4ed43ed42e99457052c4820dc0bf4aae751c9ffeea8a1ac899486506ff000f2a29313c2cc8a55d5790d37b6bfbd2f246d1394906571b83578b346cb21256dced7aa0ab946059596cc0e656277f0a8c3aabe8dbdf9ed4440a912881c9790a922f602dff009aba96c2b9827815d2437015afcf716a601189d2cc2f66361fa55c395619d3cc1e7578e39ddda4800551ab59c0cb7e5ad15a3c4c28f997ea545eec7fc3e14456274cf78dd918f8dbe22984c462228da3be68d8dc8277f5148c32af6c1ac2346d08be82ae55c0666ee153a8157f435e0e338a8cc2062195233aa4833071d0b6f5bd82e371e2312e924460882e6591d859adbeda578ccf232a965cc39375ab078f306472ade5635a9c92f1d7d1a09239a359227578db66537068c00af9ec7889001da162a1b3068db2b03d74d0fad6f60f8fb1c4209a58da2616b15c8e0f5bdec7de2ab3f97a33a8b545a905e2f83187eda593b15bdbeb3fb687d29e560ca19482a750473a335d535d52051115602baa429a8b23abaad96a0adaa6b5f9a8ab5eab5d449512a668dc0b5c836bd65e3b03f552857c81f773b0e649a7f158b8b0aa0cac05cd856763da2c65a28dc99082c554836d37ad4d5798c448b1e28e5b3806ca42dafe3e15d879ed246b29600b5ae4ebad5f1586ec6eaf605546601ef63fe11a50a58bbbdb153949190922f6b6d58ee3667138492141332101c66b65b641fe7ed4876d206b662a0697a7b8715632e740c91c24b5fddcf9780acd131679068b986a145ada5b4a521acfae963aefccd5b0e40c4441ac885c16275d2e2f4b40572283a0536b6e7fcbdaab2dc067042e5234bf5e82b3f54d6262585c648e3377620837ceb7d35e75ab825c31c322be156490adc946be5d7bc6f7d2c2b330b2acd83589996e5c9241bb13c8ea36f0f5ad09b0c983ecfb266666d5a4cc34b6a728f8d7466b3f1af334815cc87a00491f135d10cb62729b10daebe86a489dd401192d2dd810a0e6d753406602eacdc836bcfaff009e15ceded4c3c8f2c8b6b0eee505465f96fe742776520775581ef1cd70c3caabda2bd98b6805effda86ad1b39ef6fed5ea2ba37bc84e8073bd3724f9e3425114816b228504fa694939cd7000d76abc5230b290353bf5a09dac541dfef55d6567bdae2c6da6d5474566162429eed9b99ab22a39ecc2b02de3b515ab86562aacd620d8d69a5cc435d2fb565c2f997f0db4b5f535a307d9816e75a8d2e541d08a525c290c5a17785ceed1b6527cedbd3a2a48bd6852118cc240b2e638846199c6ce0f323af956a60f1516250323ab03b1077ae856f8651fd3fa578c5871382c476d873de0c7dd4b58fcef6f7b5d5e7f86ff0010c5259315f54d6dcec6b79245917323023a8a98ab575757541d5d5d5d41d5d5d5d41d5d5d5d41d5d5d5d415702dad04d1db634122b5c5cf9faad4558ed55adb08246baed5467170a0805af6359b8ee25123111c9765241b5ffcd2b11f88c82732abb5d41cbadea5e523538d39c5b1cd9de17cc1c5bbb7d14ed7f1eb58f25ca1766653b28b5c5bce8b3e2e7985e47249d46bbd2c19d5bbc6e2fcf5ae5796d6e71e94250b1bb2ec069b6dbde86f1b1fac5737b75a2bcb2173dc8c03a2d8016a5ddce7218e5352dfe2c8a9bca0af31eb540b05bbccc1b98b51caae8fb96dfcaa2c834ed3e3535719fdabb583366b0b0cc2f6ab24b675cfde506e54ed46c63a3b43228263c99469626dc8f8d01d48b3852233ecdcdfdf5b4132838802205837b201f8510e664ed2e57235ae4ea0d281883a6fb83d29887b27044cce8090011a807c4514ec9898b150059d09702c1d77bf8d3b839a2c4609619ed70b908277f1ac6481cc0f2ad9911b2b58fc6a15cb650bed1f75351ab270c4519e03daa13de42c2d97cea70d89814a89340e325cea091d7a56741db61c76e18ad9b2faf422a8c7321fab17cc5b35cf3e5446eab41d9a908428396c07b3fda80d878662c134641a8b588ae852d84738294b4925aeac6e76d6de34665c63c5032200f6ef91bfad5d087d1e488a989c1cc2e3c6a1e4d6d2a9436b77456e9810dbba01041d34d6872e15243a8e7572ab2f0f34918cb04e557f093a1f3074a7f09c566c3e21259339cab932073948fcbb7ba832f0c427ba48d6967c3cf1680e65e86aea63d3e0bf88a3784fd263226bfb318dc7a9ad78317879e5eca3955a4cb9b2f3b75af9d19083675d28d87c549135e19194f81da8cde2fa580054d789e1bc7b118583b25b48a1af76bb11e1bdeb7f07c7b0d88ce64b44aa2e0def7eba6e2b38dc6bd549db6d7ad0d670ef96352c32660e3d93d05eb3a1917b38e6c448501670a87761d3e1503c678c16058774807c2fb55d1d5d4329b83b1ac3c4e362989ecb34329cb2421c6eda8e5d45a9ce192ceed28953bab7cac3ef1e76f515a8e76611fe25902c6b1a960ccc58db9e96ebe959f828e5c36165c6a4a2c82ca01d54ec6e3cbe74c7148d24e23367670aa84e6d3dafbb7d36b9a4a5c4cdf464855c2f2ca3991ccf8d5b716785d2556899599090cc05f725b9d531111830c91b801f31208bedb796e0fb8d0da4ecce402cbb1ca36e82f57699827679c588198dba7f9b566d50526930cada8bba04279dbf7aa609a369d15b2e7bd94b1b0f53e9f1a2c908395b31173bf5a12c30bab6556ee8f67a9accad62f344a58b25ac3bd6bf7b97effe5aa66455cc1ad7fc24ed518c67cc24918c8f945c116e82da501323ab12d6b5865b6dbfbe9706be14458a48a392410b02c1a422cb600651e757827ca90c655a52bab047ca473b6db75ac362f6f6986b60ab7b0bfea6988b132209322d99bba4dac47ed57f4619e28e5e6964c830e337b0a7e14802c7eb588ca2de628cae6490e601f4fbc75a9708b1b5d49d466bf8d41ce116cd616e457635470d1a06bfda5caf95ea2342e8405250e8066e7578632f612b960ab645236a82a4922c0dbc2acada686daf3e754685e39482aca46ea6ae630aac73588237bdc5010c7da8215f5bdecdb102ad0ab02a41b2837bd092558e2ba5ee3a9aab4c5b280da1dc8d01a2b5c49126a5ee5771b9f753387c70620261e6277b1b027c85ff006ac5591c2b66b74b8a6f084e725400146bfbdf97beb52aeb6f0f888e756284e65f69185997cc51c6d5966412e4ed2fda26ce1b2b7a1dbdf7bf5a644b396558544a366cddd653e3cbdd5a56f61f5853f28f956098ef4d0c749147d9c93461c0b010a1661efbfcab3c48ea6d1e7761a98a500391e0763449d14c5e04499594e561617156e1789c76127102657526f626c07ad3914d14ea42121d7da461661e628d86887d294dbad48b7b8d6871f1b4a6092e932eea79f88eb4e0af33fc458667c5c52c6c55c281a799a0e03f88678a448b1682d617206de34672bd65750b0f888f1081a36041d74a2d41d5d5d5d41d5d5d5d41d5d5d5d41d50541e5535d415280d2d248914c12421736aa4f3eb46c4ca2081e522e145cd78ae23c5a6c44ca5885ca6e2c2c69fac4fce81c4831c74f7b06ed185879d2eeeaa9a9bd0b112bb96766cd9ae49de805ef1dcef58bdb42ccc58df35b9f7aa99ddb4cda5efad0d5730cd9acbcafd6ac22768cb311981b01d6a60bac8aa0dcebd6d552dda2e5ca35d41d8d0dc64001273deda8ab0208c8805ba9a0e74b20b5c5cea39504951cefe868efec58a865a862337d965f002aca33f5b01c8539838a296231b4b95e46b5add2ab3e18c6a1d24592327565d72f9d57e8b3139a35cea2dde4d456d91db8562965cb94652092c0e8078d0f0186698bb2c6b2145b84248bfba998788e2200b1ca3d83de0e3523a53823fa63c72e11c2c760b221d34bf31d75aa0781c009f0d2bcabd999745034b5bc3ceb3d30e25c60c321552095cfaea45f53d2b7f0184fa223207cc19b30f016a98f87619673304399ef717d351ad5c460b45261dd5b109da4677198dafd2fd6a91e1de59511197bfb1be835e75e85f86c3260d70eb740a6eadb91414e0c8ad0e590900fd65f9f9566f119a986956292420da33ba9d0f95331cf8d48d1d58b21dae2f5bc100b585b5e55d9065516ad48acb838a0240996de229f8a68a6d637075a8930a8e8032df4a4a7e1632de324102af68d2ca091553183b8be95943e9d85242e6651e1714c45c4c6d3c6c876b814d05970713deea395273f0d5b129a6b5a91e22090f765424f2beb5761dd34c358587e1cf2c4cf988756207b850a58f13035d8136e75e8b04bf5527e63f214668c1e5ce98baf37163a459237ed183268036a29e3c473e1846e885c11691b4b2f4b8fed4dcf808a51aa6b63ad664fc2a48c96849dea07252ed2668c0c4c71440348b19b01adbe42e69ee0f8e9c61b2294b3336526f7246a7e75e6c8c442419237fcc058d33063943a34ca25545ca11d8ad852259a6b1528966694965265be6275ca4e940c6c8aceeb02bb442e55d858fc055a5586448da3973b313995ecb6f5268b85c4cb128cf1e58b55db4237d0d66e921044ed4de663906ac6f6f4a660fa22e1834d1adee79edd34dea989cd2cc5900919c696d8f403c69408fd98cc86324125d85ae05ff00bd65a49720bf2502ea6dca84b23292c189cdbfce98c342678bba84b0d37d3ff3439f0c5276523d9170403a8f0a260ee5b110b6a1dc8b06bedcedd39526b9dc35d80616d4d5d4e590656d5ade5ff9a24c22caac17bf6dc36e68006442db1037b8d2e68c253f58540bbb5d89db7bfceaa0167b804b8d4d873fdeaaa0890e6250dee09e4681cc3a90b9dc596f74161737ab4b0a295250339b9d0dedd2af6ecd2f9c486c0dc0bd044bda48589d49b8075b541222557b6a091aaedaf2350921019134bb778df4f8d449328016c08235d2a8cf9a32aa2ec4df5d8505f112f66a8a6ed2117cf9b35a9594dce6cfa30bd32c55d6c3206f01b0a5949498a30db98d6e29040490b03de2c34a22c397da6db651bd5b3645502cd6e86a61bdc0616b8b7956975719418c1162c6b43862f698a556ea47ad26aecc002c48bef5abc370ff0058ac8d62548248beb560d0c460636174191b7d36a42c90395c43db4d1413b7a72ad903b8a2d6b0a43896184c9a8bd6aaca51f1c1465c3c4a83a9d4d553161fbb881717be61a11eefd2a70bc30641704f9d0f8b61570dd9328b66b83e95038fde759b59946d94d987911bf91abe1e6ece4129cf2c17d5c2f7a3f02a2b0e391e36cc8c41ad087151cc009ac920d981b7c79552b6388347388a58d95d197465371a1acb9b071c83bcbad87ce8850395625b39d1678b73e606f564c411a4cb9458fd6a77a33ebcbd6a2c66a498be1aead03b153b8df5bd7a6e1fc4ccc157128629185c03cfcbad20c81d030b11b83eb44e39019784284d195c11f1aacd9df4de0410082083d2babc6f0fe313e058453ab141a5ff00cdebd460f1f87c52031c8a4daf6bd4c3cf4d575757541d5d5d5d41d5d5d5c4d85065ff00104cb1606d98867d00077f3af0f3321760cc47a5ebd0ff0014042418266398fd6283dd1e75e5e40002c35f8566fab1563941198107a501981370bdde9572c05fbb7d2abddd05b2a9e741c58e4d0697a957603317fde86f941ee93eb55b1b686f5710732b9ff35a94b1620dc8eb6da819885b5598bf337f5a96026a8d704db96952655beaa0fa9a08d4684dfc741519aa60a42eaab267562194816eb454692058e78a4196fc8ea0f88aa21cc8225005cdefe74548910abcc0ba0d196d63e5fdeb68631d8918d2061e124b6a4902e6d55e1d8b6c23312b9a361a8f1140c2195e5411105a325914ee699c14714d1491cc445286cd1bdf63cc5bd2837707898f131878cec351cc53039780af366493052931b6b220bb86b827afcf4adbc3e21e6c3c7294dc5982ebe17ad4a86d361e5565e542577edf218ec996e1afcfa5a8aba5bcaa8951b7ad4f4f2ae5fd2a799f2aa38edff1a92343e42b8ee6a79fba82ac80df4e742930b1bdb3283ad31d3cea798a0c79b852daf1b6536a008f1b86755592ea481aea2b788d3d2979d01913f30a986915c462f02ccb2209109be94dc5c5f0d25830643cee29b9220c75eb49cdc3a296e48b1ea29d87d0ab8ba30616dc1bd715d0d630c0e230e734331b83a0b5a8a389e260eee260cc3a836a698d0784358100ed48627854725c8194f853586e25879f76ecdba37ef4e05056e350798a0f312f09c4446e8caca2e40fed558b1588c1bdec5083b5ae0fa1af5250134bcd84491486501610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000184807001888070041bd30d62c78ac34ca81a33110c4b3c5de6d79d89d2ad261a4c5ce8d0b0c4296b004dad6e4db017a362782a312d1b943af2a4e5c2e2f0ad7177cbb32e8456714508b04d3aa3325cde300dd4fefe07a52e250641da336a08b78787a51978a2bf66b8b87b468890016b2d8ef71b127ae956870d85768b24ddfd732c8b9731e59797a66a98332e237ccc849bdac7974a66385a7859c1d50db28524907e557184970ee831386cf11065caa7beb6d3bdb902e47850ce20a170b99417cc2251a6a2a2ba38f292cda2303a91aff009bd44850dc8762a40172b7ae449a4626439b990c2abdd3616361a8034aca0fda5a10aa6da0b9d8d0149590816d0f7b4a9c4483b42a05be14228fa285ef117b5016560c00077dae741e752b0e539a472411a65e954b9521ada6da0aba4af23329365cb60798d282b23c6c0c5adf994e7d3e54a05b91a9b1365bf4a34ecaf1a322b7745ae0effb575c2000819cd8eb5a915cc1ac012773eea91268a35d0d8753433da49a91bed565760996c18022de3407864d3da3aed5e8b8290556db6b5e551b4208235d3c2b73f871c9c405bd80074eb5ae23d2d5245b8a20a8234ad0ec347f563ccd67ff0011618c987872e85589f856b6187d58f3354e2299e251e352a7d7896578bda1a785595c1adb9f061856562b0255c104806b2dea60c53c07baddde6a76a7a3c4c32bdd098e53c88d1bcfad0b0fc34328cd59eddc95d2fecb11ee3546ce5301061cb1e6f6919beac9f0e87d2b465c6452c070ee0c725c150e477ff29e75810639d14ab8ed16d6b1a721314f195550e9ce27d81f0e9553049f0ab27b405209819e09d4c0f6ef003c29d85e48d0c6bdf61ecc4ed6603c1bef5358768e76cc86e430cca77537d88a8b69b1c41f03d9478eb7d6681d351eb7dbe35a714a92a82841158fc770ab89c3420f226c472d2b270f88c570a7eede588dc65dad4673ae9ec6bab3b86f16871b1dc77586e2ff00e695a20dc5435d5d5c4dab3f11c5f0d03bc633bca8a58a2a9b8a0c8fe2cc3a2e49517bcd70dae9ff009af24e4904721bdeb738e63e2c73a4813213600b1f647306de3cfc6bcfc8e6e75cdf2acfd1466014686e34f0a9ee64624dd8fc2844f7fbdca98708d086b65277b6d4aa518dfcead7ccbdd5b5ba55cc6a1031b8f115452574074aba2c721b1dbad42657be6cc48d85583061a824f854cce72851a01a8a206eb763916cb57581c8041047ad5b0f94b77b51d29a13051609b79d66dc5270764f2c6b20b26a18df7e9e54ecb1b639a5582242b1d82480ea6d6d2fcf4acc52329bfa78d1a1c4cb06b11235074e7e75b646c4615a07400206d1bdb209ff0035a95c1ca1da5930f22c69de65275f4a6ee313c4e02d1a5828cca4d88fded50eaf8cc41114cd0a31ef2b3e8dfd4073a2139d312724d303964b112585b5d795120964c316825cc91c8b72073d34b1a2e29642a59266711be5686f7b01a5edd28986c1620365756930ca0b050fa369a5bc6a0730f2ca30692c2fdb2a68e1c77875b56af23e558f8549e412c6b1be1b4056c0817ad68b3f62bda7b7619bceb5c45f91f2ac13c6e78713209103a0720696d2f5bc7635e5278af2bb6d7626b437b0fc5f0939b16319e8db53e8eae33230617dc1bd78d4803b8039f3a88e596263d94ce87c1a863db74a9fdabca41c5f1b068cdda8fead4fef5a7071ec3b0b4c8d1b5b71a8a0d9b6f417179a3fcd578268a752d13871d4546f3a79d541ff007ae02e0d70dea576a08280fc6a8d0236ea08a2ff007ab01ad066cbc32075be4b1ea0da97386c661aff00469d82fe13ad6d5865a82808a98bac78b8ae2216cb8a8ae2fab016ad1831987c45824833743a1abc98747162a0efb8a4a7e19130255721eaba53b1a654106a8d1037d2b1cc58fc29faa95dd472268f0f1674eee2e0607f1016a69836238761e5b978c13fdeb3a6e0e541fa3b917fba7515b51e330b30ba4f1ebc8b0068d9474a61af24b8991237c3348c14dd4826e0f86b57778e72ddb4699cd80910152a07803bf8eb5b188c04329378c5c9ded59988e12ebac24f954505b879601b0b2ac919932a03eddfc40aa4c81094662aeb716035bf8d540c4e15b547047de008a3478ccc02cb964d0a8ce2e56fb91e3e759bc7467052b9b313617b9b7868285da316d18922db9ad8c4e1b0f8985ce16411b285b472358b1bee58e959f3607131779a37cb6be62343d6c79f9d3153dbcacae5996c4dec541b9a0337749b11e7b0ae06f1eb73e37ae5616b1a88a0002def75f3dea33b5ee6e6da0a210a549f649fba6aa8a01b372ea28aeed9d81037356420950c6c073155b2f202e0ef45c3c59d75b69caf54123417b29b8bef5b7c1200b2a381adcd64c08430af41c146ab7ea7e5562d6c8a9351535a41b0a3eafd4d2fc6266c3c11ba807bf620f31634ce17eccfe6340e2a81a28ae2f6906feb510941898713a29b3fe1343c64232836e758cecc921b0bebeb5ad0073836ed1d9c861ab1da8b0ec3180a34e55e778860cae2a664fc64fc6bd4c43b8be54a62610d2be9b934b095e533327b62ac93006e8c6e398ad8c56095e33dc1eea160304a52f946fd2b2d6811e3830cb3ae65befb114e210d22e210e7b6c468ebebcfc8d2bc661582686c2c1935d3c6928e4286e8e41ea0d51e8fe9e5a00b332c88a75946857f32f2f31576895c03a11b8ac78716ae72ce32b1d3b45d0d331b94451048b607468d6e0f8328d3d4503b81e1d8733162841e441208f75030fc724c1cef87c65d82b10ac00b9d69bc06203961332444103460431f03b7a6f42c760e379240c80dc9deab39a7f884bdaf0c9648ef2304cc81391e47d2bc789670eea5dd5add9b166d6dbdaf4f451e3707327d1e562818774936a5b8a630c9291f468220a0dcc6beddf9deb1cbc30831507ee9274f0a5ca58b3137bf4150e4124df6e5430d2653dd27c6d588ae655792f6d00f7d55864241032dee2d502f989361eb55693335b61e35a172e585879506462cf7161e1d68e328500589e66e286226cc0e6163e34888be82fcfa531916c54b07bf32ba0f2a5dc205d2e5c7baae6cbec3b13e34131821cb66b72d2ac1cdbd927c6a8b21b5987c2d5c4d8d812079d4553122239648dc02fab4407b1555c8a402c581bfb27ddbd5c4778e49c2204072d89daf57c2e0b112b0654212f62d5b654824314ab228b1537a7170ef2404e1e3626290b02c750081a7c2830ab1c40c2c88ce15ec35b5bfb5158623018948e3959ae43016f6bc2d4045c43e0a60cf1e5958e661cb29e55b71e221665459149626d6a5f13848f18b166b8235046f6e95d84c10c3cac4485a372085236236d6b52588791836a3adaaff00bd09235590b8be663aeba5101d7d6b42e7d9af3121049af4aed6424f2b9af3eb12c82f148b20f03ad114c2af798f4fda91643d2b5114c504a48208526b2b35b5dea559ea05c1eb46854cac41db29d283986f63efa7306bdc2dfd27e7485f1e8b8327678422d6ef7e94daeb30f5a070d19709e6c68f1fdb7a1aa830dea46d55e46a450586d537dea07e95d7d0d05f9548dab161e3b1484031f9956fd2b460c6e1e70324aa1bf0b1b1a06aa0806baf5341528083419205626e01a66a08d4d159588e15148495194f5142863c760fbc25cd12ea54eb715b56aab202a454c348c5c470b258172add185a9ab06008208b6e296c470e8a61a8b1ea2955c1e2b0a49c3ce6df848a07e48436e2b3f13c2a392e5458f855ff00d4e587bb88c31b8dd94e94e61f1787c401924018fdd3a1a75479e9387e26137033a8f1a983172e101404a061959185d48e95e95a216d697c460a39477941a62eb1a6fa1e302e68061dbba0bc47bb947f4f5a51b86cc54c90659a35b92ca4020788eb5a52f0968d8b41215f0b69494ab3c0e495653b66436a98339e39159a3910ac8ba6522c41f2aa24658915bc717f4880aba4729b960cbdd3988b5c8e7425c261e6755867319e6928d76e446fadb4a983256339f29b8f13d29a8c04168dae39f2a624c2e2a240d221542072d3fb7950d003619549f035ced51a342a40b56cf0a1661e67e55911802dad6cf0a37f79f95748b5ab522a054d6907c2fb07f350f89fd947f9c55f087badf9aa9c4c8fa302793afcea23cbb0be2185bef1f9d6b422f857f4f90ace945b12df9cfceb4f0e3f946f21f21543f00fab5f2ac9c5e2e6c3e3e60c33425ec01f21b56b41f64be558fc623bcb21febbfc0528663c4413f751bbe47b2458d76052c8478d23c3102bdc77d87c2b4b08ad671a021bcea43e01c5f0c25588b5b4046b5e7e7c14880b4634debd5e2562531e76198dec5b9d025803230ea2a58b2bcc41869e517b017a2b19f033dafde22fe62b7303001183487f1040df488e45dbb3b11ea69e2cbdba1c6c728ef376521d083aab79d3426930eaa400d1936284edf95ba781af3a5c29b3e9e74de1b1cf08cb6cf1f43ca9ab86b1d8a78b12cd8776b0d486d2c7c8d29c5711f4ec34059d9a54b83b0df5b55f14d0cb0f6aae6e9b46da91e46b28966f645c03b573a81bbaaa016b0f1aaa4855b35c8b6c37bd59a22ee10ab2f3dafa50e4b839790a0acac1893a166373a5042335cf4ab8cdc869b5ebae469cbceb43ac54656b5b95729e5ada864ebbd416f5a6209dd1a9bdaac5b6ef5fc2d43c8d606f73d2ae226110949196f622fa8ff2f412b2ba3020006c7717aa5fa03446ca10aa8b9dee77aa6571ca821412baea3a569e17172ac69878a3bb65b00dbdea307848d595a5b48ada0d08ca7a115a7d8c7daa4990671f78795592a16e1a937d63ce1afeca963a917d41ff003ad30d866698bb4cc5077907de43e07a5186b6f3abf235bc44429d9a042c5ac373bd106e3caabf8aadccf955175d00a95e555fdaacbfa5044a6d0b1f035e543a3b8b22863b11a1af5139b427cabcd47f4779d32664398581d4510d319234b76b985c8b48330a5993335da0523ac2d63ee34e9884b1ebf88fceb331c0c58c9154916b73abcae54e2218b0cda099a36fc328b7c69b86231c601b3022c083a1d6b2c4d26c58b0e8dad3f8601a2cd916e081a0b52596add7a6c10cb844f53448fedbfe354c28b61231fd3caad1fdab1e82a030daac2abcaac395048aac86d139e8a4fc2ac2858a7098499db65424d07935c1865b90c7a115563242728933783534d8acfa423281cf6a47112f7ed7cc799359b5ac3787e2f8bc3d85c951caf71ee35a786e3ed2380d1ab782820d79a2da8039d6a70e807681ad7ee8dfca92e9663d82366456b5ae01b54d563d2341e02a6b4ca6bab8575045aa0a8356aea013c08db8bd23370b8998b2e643d54d6a545aa2eb23f9ec28fab712a0fbaf56878aa16c98a8cc4dd7956a14046d409b0b1c83bc8a7cc50590c72ae68d832f506a9240ac35149cbc38ab5f0f23447fa4da84b89c76174953b641cf9fbe8266e17113993323751496230d3c6baa89075b6b5b1063f0d882143657fc2da5306307950d7994c5be1f2b2b10d19cc15f5b1f0a3e1b11839f0ae71561886be56b1bfad686330492e8230ce76006a6929e04c1e09619c46272d9b2820b2f9f4a95418c5cdeb6385581b0ebfa5644654ec6f5adc2cddb6b7fe2a7169aa2a6a2a0b05f68815a43184d9fce87c55b2e0cb160a03adc936d2e2f53846639f2adc5f73a55f170acd0949ace87752a2c7df511e7e42a6f24aa40cda3af3dcfad3d86915b0ad9333585b41549783c0108c3288ee6e53ee9fda8b8546861685d0a3006c3716f035439862e624d028b73d6b3b8a477794924ec6de95a785fb0434871365ed245b8048502fcc9bda88060077fd07ce9fc30fad9bf3525811df371636fd69e807d74de628bf0a71f5be1636b6aafa529c3a7c43d92e0c63439c5c8f2ad2e2ab9f076b6c692e1c2c6c36b8a9437821f567c09aec74224c84f4b55f062d9c746a5b8d62db0670ee08cad981046876a7c3eb2b1b804ed236b6e6d55e2100c3e1815476b9e9a7beb40e21317875915729571707f7aee2c42c16952d09d9d4dce6f2acd9d35af37da022e09bf8528ece92b3dce663a9237a92c737741ca7a9aa3bb1d413eb581c5ddaed71a73a0bbb6dcab9989d069eb5ccec798f4ab82a4b39b5cd8efe1542ad99821ce01dc73a905b38205cd118ab1165c8d7fba2c055401811a1bd4c681dac580ab3003652de26bac0d8e8b5459cbc56cba0b5af561948ef0b74a192f6d4dc78d4839d8fc2a0b13deb2dc0f1aece7ad0d41bebca899d47dd53e941e980003002c2d6b0ab7de15039f9d4f33e02bab2951ecd48fd6b80dbcaa579504f23e756eb51d3ceacbafbe824f3f2ab75f2aaf5f3156e468018e3970ee4f4af2d07fb98ff38f9d7a5e266d86717b5c1d7d2bcd41fee52df8af4fe246be1ec678c5b5c84fff006159bc4db3e3e63c835ab4b08a4e2d3a0403e37fd2b23167362a63d5cfce9cfd4e210e95ad851fcba6c6ec37f2159206b5b387168e21a6fcea716b93d1442d8741fd02ba2f69cd4ed181d00a88b66f3aa83548aad48dbd282d4b713d786ce09b5d2d7b5e99fde94e2dda1e1b3087ed081975f11d683cab095ce489d188e40e53ee36a049879a36fac465f1a3c934c9618dc2820ecd6b7c76a6315fc8e5092c8a0922c3bc3dc69f994fd5fa42303b441e35bf835d795ec3978564c53c3338322459efa117527d36ad9c09254e8c05f620524c2dd7a05d14790a9bd40d8575058571a815dfbd079c9b8c6270dc47111dc3c6b21014f2d69dc3f1ec2be93de16ea4120d79be28c3fd5317bfdab6de74242483b1aceb58f75062e0c47d94aadeb6347af0910fba8cc925f61b1af51c10ce603dbc8cfa0b03cab48d3a9aeaea08b550a03ca895d4096270b13464c8a2c37a42158b028b38496479077503585ba935ad891781c78526b1078a11d13f5a832f178c9e6d27fab88ed1a1b2f99eb49b3b5b21216d6200a7b8d46b198491ad8dbe1592250af63de1d0695cf96a9c859c104e9f235b1c298b39b1b7a78561c02ea2e48f31a56b70a0f1cc2e2ebd41a7156de453ed5dbccdeac0002c05878545eb81aea0f84ffa9e628d37b1eb40c26f27a55b1b2a418632486caa45fdf6a888150fec1f2a1c33c530bc4e187855dbd93416c37d82fafceb338bc18a7c52b43024b110b9c66cac083b8f4ad3c37d82fafceba4f6e83238767ede40c48163dd3b8f4ad383eda5f4a99234940cc0dc6cc0d88f5aac22d338bdfba37a0ec70be188f1acfc07b54e7179443c3a5909202db5036acfe1d3abc800b9ee825bf169bd11a385fb497f35038ca67862fcc698805a69478d5389dbe8ebf9a8a46317c33f800694e33847cead0249234835f0a7a11781ff002fed40e2cd8f8f0fdbc58a4870e8a2ca2f9989e5b56792c79270d2be400673a5869734168df3653607c4d31878dbb5eda319cc5f5846e74f0aae20e6d5a3315f5b5bf4e5ceb2aa3c28141059491f7b5d6977b8d2fb5143102ae151c669431d2c35daa6e059413b72d6addeb004f3a39397d850a08b5088400def9aae88b3af2aa3295d6db73ab92d7b00491d2a24cf1b0be97d688a1cbd75e7531900fe952323939ee3c855c98d5f32823a50501760d6b016de8763c89a23b823a780a1ddb95ad562bd68f6454f5a0c5219029500c67507623c2d461adfceb6c2f7dea5771e02ab7dfcaac37f21545b98ab2d506b97caacbb2d0586feb561fad42ec2b872f3a811e32d6c23fe53fa5606116f38f004fc2b6b8db5b0ec3c87c6b2b031fd6331fc26d57ec4f95a5856cb886b150405d4dfa1acb6186776264911892751715ab8640d24ec46d61ee5ac0269cbd38991842c6f1c91b8f0363eead38d46645b8d2fbd63c5edd6cc43be9b7b37d69c4af40db1a887d83e75cfb1ae87ecc79d144e7522a39d48da889acefe2191a3e14ec8c55b3280479d68d64ff139b70bb75914528f3c9c53131a904abfe61fb51f8c3131e1c9dd8163ea05655ae6dd6b578d69f471d17f41496e52cee33e0179907535eaf0eb724f2cdccd796c18be263fcc2bd5e1c0cc0dc7b5ebbd38f8b7d6c8aeaea8a22c2a7f7aa8a91b8f3a0f05c4ee389e2ae08bcad6bf9d0a2df53a56a62b111cb899a232152246f68061b9ebb50461f26a6259036c558a9f8dc54fcef8b3967a260d03b0e7df5af4dc3572c7bfdd1cebcee15e189f5675bb0395c5be234af4f8146ec869f7455cc85bb4c54d45751135d515d4149c7d537952f861a20fe8fd6989becdbca8185dd3f27ea68327f8985930c4756fd2b144658586536e55bdfc502f0e180e6cc3e02b0e0ca00520661a573b3b6a0d03ba300351ceb6b8381da330b8b91a562e511952090c76f135abc2b11da6200ee8b6faeb4e3eab76a6ab5d5d01f09ed49e94bff10e6ff46c464f6bbb6bfe6147c21efbf90a1f1a19b85cc3cbe62a23cd153876528594d81b83e15b1c2e79e643da9baf2b8d6b2f106f3a25b68c1f856cf0f50b09b75a607b0df62bebf3a993daaae18fd48f33597fc438a9709f4796272ba9075a0d51434ff727c56b0b09c724cd694769e42c7e1a56d42fda4a8f62b9936340cc8015b1171d2945c1c6b2178894246dbafba9a6f66aa0d102845b12e3990287c599570aa5af6ce36f23444d3167ca89888639e3092ae65bded7235f4a2b065c4ca908303a047b8bbf5e63f6a2c189838860961c659541d58381723a8de9d7c0aac4d1a80d09b92adb83e0456262e4c22ac711c14b7ca58f7b761cad7e959f01306d83c1cae55e245d466077a4f1f87831134d88ed56cf2726b960478d252490b1091031b31d093a0076bf9558ae1a14666fad720a852745f1f86de352dd584e4448dd9125b806d722e0f95041363a35c6de357c43ab14c8a574ef73d68723366b05b680daa62abda1516205c8aaa77988b5cf5aa9dea01236ab882b6553dd0c3d75ab29590f7ee40f8d049b116f78e75c1ba135305d9b21d000286c6f6aeed195ae0eb6b5fe1551a55137b01a5ea4b1276a8cd6d80aebb1d6df0a0f58a02e503602acbb0aaf3f4ab0fbb5b653c8f9d5faf954468cfec8beb5778dd54965b0a081bfa5586e2aa373575059ac05cda825761e55239558c4ea2e57402a83f4a0cdc7f673c8d0b663b13946c69458e286466ed94dd72853a11f1a7b118069a7ce8e4311caa8787e380b12922db67b1abfac4c4c432c3883a12d7205f7d05613c132005a27516e6a456c3e127881270f940e713dbe142ed9e2360f2af83a03f2b52e532c66e145e503c456cc3ae214023d91438e412b8cc202e4f3d0fca9cc3e1a75c50668ec9a0b8208f9d5990eeb4df6ab45f66b559345ab47ec2f95455eac2b846f6daadd9b74a22b58ff00c527ff004c4f1997e46b62b1bf8abff6d8ff00fde3ff00e5a955e52b538e7db437fc26924c24ed9488f436e629de3e0ae2d0116214fcea4f297d85787eb8b8fcebd66141eeea7dae9e35e57858be353cebd760a172a8d636bf33e356785f5a15d5241075aad1122ac3561e755156404b0b0e741e3a5c7432e2a44970f760ec0303e355e2801c3e1f92ec07be81f469471152f19b34c6dcf99ad0e258491a3c38ca0dafa5e92f54b03e14b9f10a7eeaba8af5f84d1396c2bcc70b85e347cca41cfa7bab7b0987bc60ba9b903734f87d1a137437fc47e668950899465516b72ab1561ca8aeaea8aea22b2fd9b7952b83f6d7f27eb4d48a5a360052d858d91d6e3ee75f1a053f88d9530d016db391f0af3b95246275d85abd17f12c4f26022c8b7b49fa579b0ac9228284372035bd639350cb9d016b01beb4f70a99239c0326876e74818269002500befad1f078791250845c31dfa7baa45af5087ba2fbd5a97c30709f59636d011cc51eba20f84fb47f2151c57ff6e9bc87cea30a7eb5ff002d5f88ae6c0ca35b5b950af3726b8b4f1896b6b05f63ebfa0acc6c3b19636b816402cda5eb53060ac441dc7ed513e99c31faa3f98d66ff0011adf0d191c9bf4ad0c2fb0df98d25c7eff42047e2aaac8e1518edc9235af411e9347e46b0b849ef6f5b83ede3f5a80b89665c2cac9ed05257ceb330dc614909884ca76ccbfb56a4dac2e3fa4d79bc34064c629cb701b7a23d02306c4ab0d8ae94c1da964461347e46ad8c95b0f86794286cbad8f9d168a755359d8d59cf0ffab54640a7ae606fc873f955b0fc5219a458f238726db5c7beb131d8fc42ced12cc5b239c853423ad66d5212709c4e495d22648e152c59b98ff3ddce851cb26064768994330c85940616d0e9cb953eb8de22d1147955508b106cc48df9ef4afd73fd63c3dcc968d99410c7fcf754ff00810776b892440a092432adb350d2478d8c8a6ce0f317b51b110c88a0e42540de961f59600926f602dbd074c132ae46be9af9d04d89de9afa34adf70e839e82bbe8722a3e68f3123421ad6fde814d76b5495a2c785779325c66e9ff009abc9829e3526ddd1cc1a68508b6f5c34abb2102f54aa3b9d3d1f129e38d51120caa2c2f0a9f8d2201356b0a0f59f8aadcc55473f3a9e67cab4c98c2359c0ea28f8852d0b5b706feea52339594f4a7c6a074345220dd49eb4ce186acde4296cb94b21e4d6a7605b463c75a208e332b0ea2d49adcaebbdb5a6d5c333a8dd48069690659645f1b8f5ff0d144c3addc9e828b3308e277b5ec36ae816d1df99a162ce6648fa9cc7c8501d903a1074b8b567181585986a0d8e95a6873203d6969572cec391398510ac7c3e2698365db5a6e3c1aa3820923a1a361d7427a9a2661da84e76bd45272f773aeba1347845ca8e942c60b4a0fe25f97fe698806e7d2aa0c4d812761510bf6912bf5a162d8ac040f69c8514482dd9851f774a00db2bbaf43f0359fc6b0a719878a10eaa7b50ddee62c7f7ad29c5a656e4c2c7fcf7d06483b620dec576aa323e8388571dccc2fba9bd67ff128fe795b915d3de6bd0bc1244ca330398d85f4a5f1d14a2352d10600d8e81b7f3a9d1debcf7075271c839debdae1542a20158382c3c698aed044b1b0d7d92bfdab5ce2d20c317372505ec2dad3c80b2ce8924b248e022e805f7b6f6a5a3c56231203c11009adf31dff006a0f0c298c06491dbb58c9ba120817e76b7c7c2b4563446255154f3b0b54eea02b16258891a628e4fb1b8029f877342a245b1f0ab983cca217c6c449d0484fce9dc6b20ecc3b2836d2e6928df24a1bf0eb4b712500c45ee598124df9d278b5ad09b7668bb97cc7c80adbc3d820b7415e7385ada20c3562f6f4af490fb23c853e1f42c39397527da3f3a65806520ec452907b07f337ccd3486e28008495d771a1ab5438cb39e8c2febfe5aa545cdaa8bdad1d22cc4cf146398cc7c81ad07f64d65615bb4c6bbf2ca54790350178b8be0a3bfe3fd0d6164226cfa0b2d856e718ff00609cbeb07c8d79bc7cc5635452466dfcab35a82362a256ca64171b8a630d3ab302a432df5b1af3e49b9bf3a7b846b2b5c72ac8f4892ae15c23e65573ddcfcbf7a751c30ba904785292c51cf854396d905c786a299c3a8894077b85e6d615b88730cb96437dc8a26319461dc3b85cc2dad2f0ccab99c1b85526d56ec898ccb20cd21d7cbcaa8cd99bd91610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000182807001888070022cca140b8a6f0214c6caad66bec7f6a2807a1a95894fb48081b5c6de5504e14e920e61b5a5f8d00d84009b5d86f4c2f765cdc98e53fa50f8a46d2618041760d7b5ed5463f0e85924bd811d41b8ad726d3c5e66b1634789d04e1a3034b9d3e35accc0c90b06045f706f421dcb7437dad59700031000d006fd6b5c7b36f0ac19033e2c46ac320377b1b1df6a2353e930899076809d76d6898929360a5ca430b72a02aaa4b105161ae9e9459d6f1391a1ca7d68accc1c022919c0ddb4f3a2a8c248bda4eb1c72e6b1ed466b006fa0f5f8d170aa1d5d4f314bca67399bb182440c412e3bc3502c2a0cdc62aacec55835f556cb6b8e46d438c12533376b952d63fa6b46c618e47531c616cb66b1275f1bd60710666c4592e02696bf3e66b2addc44583187668f12032fb41f9786949429046629f0f2f7956d61a8dcf3205625d8ee6f7adb8d7244a8a361ad3444ae2eccd6037f2a00c4c24e92034a63e52f298d6f95771d691f1075a0dbca0b07045f6bf8546298fd164d7ee9a5b86bb15643ada98c50fe564fca683149209036bd473ab30ef13e355b551c4d8e95152daff006a903c28af58bec8f3ab7e2aa8f656ac3507ceb4c2e29cc3366897c34a4bf179533846b395ea283a74fe616df7fe74d8b01e0283329611b28b95606bb12e530ed6dce83d6a2a304732bbf366bfed5d8953daa11f7bbbfe7c6ab8421582f2da8f3296419770c08aa0a0585a92639f1123720428f4a6e57ece2663c8525102235bef7d6886f0c6e0af4351895b147e86c7d6a901b38f1d2989573c4ca37b1b515318b228a1447363246e8328a286cb0866dc2dcd2b863942b1dcea7d68098d5baab7e161eeda988c5900aa4ab9d4af5d2889708b9b7b0bd10bced9b128bc905cf99a2c26cd6eb4b4473b3c9f89be14553620d506c4ade1246a57bc3d2a611f577eb57d08f0354c382b105616ca481e5500a4b363235e482fea6893479e16037b6940439e4924ead61e429c06e01a01408a63cd61661497168e264861ccb176afab01ad86ba1a7a0b2ae4246e6daf2a4279667e29f528922440238b8ba83a9dcf954a1986348d06539b4d1cdae47a512a1400b602c3a54d6913444d15bca87448b5bd15e767892240c241ed0166d0d2dc454cbd898c66b0d6daf4adde21838de2d546ae3e748bf095dd19975e46a42c770d1d9c4aada12e743a57a08bd91e55e762c0e2e29172b875b8d0e95b5846c466b4b6ca3aeb574c4c1ec1fccdf33478ceb6a5e1f60fe66f99a283620d05b103eaf30dd0dfd39d4c435bd5f422db8a1e1ee232a7ee9b54118b93b3c3bb0df61e759b815cb305e887e74ee2ce79553928cc7cf952784ff747f21f98ab0178c6bc397f38fd6bc9f1072244d3eeff009f2af59c63ff006d16fc63f5af25c474917cbf7ac5f5613dc6a75f3a7b859fad6df6fd6902728a73865c4ada696a8af4129cb846cb395371dee66a91e0f10665613f6e185b39626d4116681eee430b1516b83ad5f84e3228f18d1346f0b37dd24904fe9551a9c3fb44c618a660e2c41bfce9f8657cb22cd95483ddb1b8b5674af234c32988ab8dcb0daa986381304870a8e9a125648ee2f6fc56fd6928d70cbf887bea732dbda1efaf350f1455c9dac11b0617042d89ad3c34f859d41ecc2df6eedfe54d81c7619480c3db5e7e3556c5c12b7671be6235b8048f7d6771184c799e070b6214a04def4fc2822804519431c60282058df9deaca956201163a8e94068a389d3222a5dae728b5300d0314ea99598d85eaab4abce4904c31ef232395ed3eef7872e9ad6e478cc3c8065946bb5f4a0db2cd20fc566ff003dd5045c76919f13f2a349ac4c3c0d05edda47f9a99cb9b4f0aa52985ca1cd9af71eb56c3b3679c22866ed7627973a88f0ef0be6043adbc8d0f0d1a625a43229d5b30b1b11eea833f886204d387119552366fed5e5316f9a77239b1d01f1af77c4707874854ac5adec003cebc6e33013c31199d514663ddcd76b5cea6dcb97ad671482df303ae96ad924f5ac975748b287eebe56600e97d6d7ad48d8491ab0b6a2f41978ab76d202773a8bef430465034f76f45c6c2e310588ee9d47952f63d36d8da81ee1d712bedecd378a2461a4d35cb4bf0e84a233b6eda0f2a362ff00db487fa6832594e6248d09d2a8413aed5d21bb1b5edcaa03100d05b25891706dcc55864b50b31ae17a0f5fcc54aedeb55e7e952bb0ada2df8a888d95c374a1fef563b1a234472f2a5b166ef127fc8d0c4d28b0560001cd6f55ef3499dd8136b682d6a28919b153e37a7872a417615712cbdd0ac00b735bd104c635c471fe26b9f21431b0aaf7de40eec09b58585aac361e54165d853886ea0f8526361e5561248a802301e62f405c61fa82a377b2d0f61546ceec0bb03976b2daad40d29cd94d5714e5216b7b4ddd1e6696ed240555081af317a96ed2465cee08537b05b505d0050146c34ab55454d50cc46e83c2a657ece266e82970eca0852013d45eaafdac832bba95b8b80b6bfc6a098972c401dedad3511ba0f0a5c6d5c59d50842013b16daa8a4cd8781db106426dbd9ae17fb563f0becf11c4e599247120b9d6d620fc699e23899be8ed1ae261ba11994467d45ee40a98a65c1e133b98a439015ec63b313d49d46f581aa08b8b916bf3a3ae53a8b11e1588a5b89c30cb14e8150f7e374bf7bc69d8627809eca5214ecac2e055dd060d767d2d66228d0f3a02022f73724dce96ab866507290091cc55138c1f54bf9d7e755b555c4ae0079148041d17a7ad5c50728ef0f3a6452e3437ae679ae6cea074cbfde82b07b07f337ccd12a91a944b13737276f1ab55078cdc5589b0b9a5eec01ca6c6a8fdb3a15322d88b1b2ff7a828a732bca46ae6fe9ca95c19fe6cdff01f98a758058ec3602d48e10ff3ac3fa0fcc55431c5f5e19ff35af1fc47ed57cbf7af51c7e491385b14602cebb8bf3af233c86520b1048e82d58adc0cdc6a69ce16476cfa5eebb5222e34bd3383668e6ee9b66d3af3a834a7396092da0d2fadf9d18c18ac0aa4d613aa1e63503dfb6a6b3e69e596564cba67db2d89f0dfc2b7b86cb24917d64722baf75b391a5be756218c0b2e2d4158bb1972dc171a6d7d3a8aac59e2c3b4033b2ca0b861de0073b2f8d1d63599bb36b856041b1d7d2b2a3c49c24cecd1ca8028cb9d6e6d7b5efcafb6d52cc04fa3a08236c8494054ab6b7069cc19ecf22a45a9d00be502b34635d88168f39bdd6e6e2af97b79d0cf344806ca4312de563527f51a86579b1e7b252e21170365276f8538cd21c3c8590238dacd9bd76ac7e253b6118f64596e32f70d8d6bbbb1c2163604a5fc2b717e91fa6cc2066c80d81d6d4140d885134a5b7db35664d899432c4f30456245f2f9d6d150b85400dc69af5ace6fa1b8f0b045194c84a9d4dcde8e54381e1b11500e82bce4d889f0f8d9844e40ed0e9cb7ad667847a178c77493a82298d8695930e2714d0de408c6e39dbf4a70b621f42ca83fa75342bb1329b76319efb69e43ad570c02e21946c00a5a1c5e1636642e55c310c5f9fad1e0756c496460c0adc11ad516c7622354649832106ca473d37af178d96492eef23175ba15cb616b9debdb620c85492e9946baa5c8af398e815b0ff47c2c7233b499a5775b123c2fa73acd8b1e6a5b5bafa51b038911dd246217ee8b569b704c4309322310b60899c1df72481cadb500f08074ed4f696b64cbadea03bac7347623968472a17d1e15d905fc6e680b1be124952590a855392c2f73d28231d2aea7291d32ff007a0d02c05ae40b9b50b167f9593f2d2d83cd3ca6590939745bf5a631640c3b5f9903e341906d7277a8e86b98554ed6a096001aebd457551ebbaf95587dd1405c442d7b48baf8d143a922cca7c8d6995c72f3ab723545be9e5537f9d01399a93b9f2aa5f4356eb417e7e952bcbcaaa773e556fda82cbcbcaa7f6aa8fd2a7af9505bf6a9eb55eb56e66827ad4fef515d4141f68beb451bfad097ed168a2a89156aa8daa682c2a6aa2a6ff3a09e54b62f0cb88cb98335b40036503c4d33cab338b4988664c3c08033dc863205d7c35a97c4031498ec2891b3f6903b64113c8763cf7fdfc68dc3e2c2be2a19e166864ca49c3df417b8fef59a53178785966883a89558ab03adb5363b6c35a3cb2e1fe86985c1bc6468409010d7fcdb6d58d57a10a16f6005f7b0dea6b3f84e1d2289a58da5cb258e571b6fcc6f5a15b9d89a9155a9aa26a6a2ba826a6a2ba826bababa826baa2a682afec9a470bfef8fe43f314f3fb26b3f086f8e6fca7e6288efe21d783cbe0cbf3af1e05f507de6bd871fb7fa34f7dbbbf315e39480d7cba562b51256d578ce461ddbf89d6a8093ad3187cb9feb0776dae95171abc36f8a25ddd814208b00056962a5104625ef1ef6cba5fce92c13b993eaf37641ad94adb4a77171473611d25365b5efae87ad6be063053095d5d05cd8f76fcedb52b8e798c52e2713856450423a97bab0e440e7ad25c3b11f467ce24cd1a1b1be97f1d75f4ad4c7bf6ca6496356c164044818dc1f2079edb73aceec675950f66f106099640c4369a1d34b51e2c4361f18bd9c3da3b0b5cb587f9bd2b0388ad209331cc630a45f283a8a6256c6ceca7027b3b6e5182e63ebe54de8138b099f1e16200d80d32837ad9c54ff006918c87bbffc8037bab0235c5e2b1a31585753285d6d75d2de35ae85c6064fa560e3804487277830f4dc834830e587b5c659ad9039be9a9d6b7a4006196c2c3a563e0d4bcdf48bdd483de247cab524954e0c321cfd02f3348b3d68a9ba2f90af3d8d5ffd424f16fd6b730aeef8746923ecdedecdef58f8c1ff00a8b79d6c3db41eea781a49bfdb5fc0534a6ea3ca8305e30fc4a453b673a56be1d424a8a0586422d59ec2dc4e4fcd5a0ba6250781a0bf1091e3c1bbc66ccb623df59d162a6c4e1dfb6440805ee39d39c544df45668c82801cea79f9563c5c4e28a168a58d90daf7dea5a46acdc4305c3d02b90b99738082f7f7567c9c6e2994a448ab230ef1e7eff2a9c5e3385e3b0f12c98c788a8d408c9bedbe9e15e7f12b86889387999ace6d716b8e552d2355130ae259f1033cb94aa464687a1f4f1a49a0531767dd0bcecaa09f5b69e94b0c7bc602bf7b4d2e35aa9e247f02fbcd453c91845ca82c05218f9b3111aea1773e3427c64d2b651617d2c34f8d2cee58e9a0e94170c4dafcaba51dc17b5eab9bbb61bd546a6822d5da512ea2f73e56aae65e6282f996d7bb54f696fbcd433b0ae3a0f4aa0cb889176908a3263f120d84c4f81a4edde02ad1eaf546ae1f1f897280b03736dab6873f3af3f805bcf08d7da15e857f5ab113d6ab3cab0c2f235f2a8b9b54fef4af1662bc3e5b6e6c3e34453fd630bae927fda3f7a22f16c213ed91e62bce676b6ff0a8ce7a29f4a9ab8f56b8fc236d3a0f3b8a32cf0b7b32a1ff0090af1b9bfa45766ff2f4d31edc1bedaf9549af21862d7367236e75ea309a6122b9b9cbbdf7aa2e9f6a3ca8c2831fda7a514554586d549268e2755760a5fd92763e156154c4449342524cb977d56f6b73a8088c1d4329ba91a1142c4b4aa83b38965bb6d7d856460f118347ec1a698c676662545fcafb50314f0c73345d9de251b8909cfeed3ff159fd0d8c262964121004590fd62b2ebe77bfe959f8dc461b112ca314f6ecc7d50406defb73aabe2d1f048eea70e196cae0819cf31d6d529c33e93865930b2c5b116d4fc7fb53ba17fa5e3045873dbe6b210aa16f6d2de771aff7a88f0f0370f328599ce6cacc07d9ebadc5fa531c3a7c160f173317957ba16ee2e49075b586db519a6659d258e6748e62483146085626dde1cf4f9d41a9c3551387c2b1b8740ba35ad7a66930bc414eaf86717fc054d362f6d6d5b889153502bb9d554d4d56a4505aa6ab7a9a09aea8aebd05abaa2f5d41127b06b3f067f9d7fca7e629f93d8359f84ff7cff94fcc5117e3a2fc1b1237d07cc578eb0b5883a57b2e327ff48c47828f98af18c48248ac56a0806805398584f681c3291e17bd269a8a7308c4b8424e5df4dea34f4318b6dce8eb5991625e193b39c5fa151734f09a3cb98b803c6b52a33f113cf86c496c44087065ec0051e86ad898f09128314e248994e657273a9e4469f3de82f399b16eb2bb361d89b0401ae3caad1a0970eb1a8c4267efdb2a849343b36c3a6b58ff008c968b12a0e562a54003ecc1d7e16145c427638987184ab4719560115829e9ad194cd2304c34118755e4433adb9f86fe3512c98c80891252c02812991b325fa5bd68a9c362e13324f8d526504b2b444e9d2e3fcd2b67899faa28c6caca72816bb301d7c3c294c3644c423c6603ddb5c9b126df0bd0269e618a69712b244ba1132382897fba6e2de76ad049236600a491292496576b1a7e79461b0c8909bdc924037bd338931c700778fb6be82ca35f1ac659e2fa52f786562559534c9d2b37a1e9f0a49c3464ae42545d7a566631d1318c248c31bdc106b4b0aeaf868d90dc5ac294c440b24ccc72920e971b57448b660d84b80469a5e9a4d635f2159d2c870f09eda489631e041f9d1f0d8ec3491a85c4445adb66b1a2832447e9aee0ad89ebaf2a689b6262acfc600d8b66ef95eaa8587bc536b2a492c2636b806db11411c46378e1c44f1cc406419919730d3e55e6a6924952e642f6d7ba34b73f4bdbdf5ec3107f97934bf74e959f8455fa34968d105b602a58479c8385e3315631c248363726c2c69029f5cd1b0bdae373dd3d6bda5f1830eaa8abd9b0367560997cc9bfc05ebc94b89b4c7108ca8ee482145f2822dcea62926db4d6a962761ad1335f65d0682b81254df35f6b8361505b3b427ea9883a1b837d6df0de86e4c8d7b01cb4abdd6da0f415537bdb61403daf517ab5ae6b88aa2bcabaa6d5d9682ec351e550c35b790a3981cb68108f3a8ec25cd7c9a5fad5ca6c0bfea13d2ad08d7d2a4c6e3377185c54c6a45ee2da73a486b47862df151786bf0adb5d85647091fcc2eda2d6b8fbb55123f5a478d1fe448eae29f5d8566f1b3fcba0eae7e54461f2ae235152c2cbeb5cdedd65a52bb98ab5b4ae51b791a0770e963cb61f2af4b87d30d18fe8158110b13b72dfcab7e2ff006e9f907cab4ca63f6cf951397a50e2f69a89545854f3a1c85c464c681df9026c29512e36144cf1099c939826800f3a9a3278be1f09876cb14afda8b1319d401e7cab36e4a6516ca35b56a7169312c87b6c2a46a480640ba93d2f59275272e9e75858ecc4d81a389e60a63ed5c25bd90da500a9d6dd79573303a73e9404133642808b5efeb4ce065951cac6480e3516b83e94920b9e75a5808d918331ee91b134911e9708b930b1a924e9b9345a0c72c4b0a669116e34bb01546c741db085183c8db0047ceb7a1aaacb208a3791af9514b1b6fa6b5c8c5903152a48d54f2a163ffd862bff00d2ff00ff0026a85538de05bda91d3f321a3a713c0bed8a8fd4dabc71b8077a9566b1ef1aceae3dba62217f6268dbc9c516e0ec41af1702b3ba9df5e9e15ea787264c2a8d2aa1baebeb5563dd6f235e59788e392c1712c47f50bd347acbd4debcc2f19c6a0ef189fcd6d4d61b8ccf3581823b936d18d0c6dbfb2690c2ff00be7fca7e629e7f64d2386ff7edf90fcc5505e2e2fc2b120fe0fd4578c906b6e42bd971700f09c5027429fa8af20028ee83a016acd6a2b1dc1da9fc1e6ed401603aee693442a41075a7f060f6c35bd6715a2f847c8487799af7019b2dbd450899628876a19959bd82066bf973ad35a04e20696d292ac06e4e94b3f8ce15cc8d8b43878d6392ff007ad627f4abf134113b4415941b12a1bea8b1f765a5ce195433be215a5cdb2b8b91fa5170d889562114c88813ba92116035d6c7af8d49fe85c490bcab14d1ba497b31ed0591790074e7aef458f0d87c666c3a5a30b21ecd6e77b0d7d75acd974c54c2ee4127db376dfe26891b4b3c9091265900b66275036b5206b8ba6170a830d0ae6914e625c936f3e44d520e253f665245490adc877b80a7ad8684d66a8dfbd9ae7434755554b30d49d7ca94ad281a5c744a9231762d94e46e5d6c79533c3e0c1da41146e644f68badac697c163530d05a48d5949d329dab460c6a6295b22300bb9356431a307d82f9579fc5e2f11fea32c42421013d3f6b8a7a3fa5e23322cbd942ac54651a9f5ac2e2f13e171ac911362a0937d4d6ad5833c699cc8f72df898dfe7496656dec69768e5c99da2932fe22a7e75c88cc2e2f5354c2128d74665fca6df2a663c6e252d9677baed737f9d654aa637b1b5c8bd40720ef4d4c6d9e2d8f2083386074b145fd00aaaf13c42926ca091625588d3c8dc565076dc5eb84cdbefe9574c69362a1755eda399886ccdf59704741d2b3e60923595421637619b6bf4bf4ae12dfa51466ca4a807c2f5015f078548635866124c1ed232f343a697d2ff1a5fb18f2bac0e090b7073581241ebe1a505e4676ca077ba55970d89604186500f32a40f7d0010ab026472084b25873e42a8491a1ad05e1788707b1467636b58683adcf2a5b191345887492e1c6e2c46bebf3a00060068003505c64cb6d6fbd41155a8275277a9d6a0d583b01bd50c0456506c05efa555f223e525ae3a51945953f293427ec9e4cd9c827c7fb574bd463ea9da0d6ccf56009d6e48a811c76d2514400002c6e2fcaa4dfaad5e12b6918f45ad3e759fc28584875d80ad03b9f2a8ab0e559dc564ca211f57adcf7cd688dc795657188bb578416cb941e55625279c1ff00a701f27a82535cd875daf70dfda8670dff00e41ee346603b2600df2c647c2b736facdc8166c39ffa63d1ff00b541ec3ee86bfe6140e5528b7914780ac6b58d28496ef11b9e75bd1e902fe51f2ac3857c399adc1a4607852898fef55e871ecde744e7401c4e2d30daba3b0deea341eb4b0e318720f75be15a1be8403e74be2b05062c28996e1468174b54ba32f8a63131b8511c65477837b42feb591d93a9b5816b5cd8deb4f17c39b091a9ed9082d6bf6563efbd29d8658d943addb5bded6149c6d67f585585829d493caa9637e60d5cb08dac0abdb9db4a969895b73e645631b744d91b500e9b53b0da668e350581df36c0f9e94867b85b8be9cab638495717099403b16bebd7c2b53be90de2709140b0e486690c86d7400853cb43d6fd79568c3878d5b5815720194e6cd464fb31e556ab889a0e375c0e240e713fff00c9a2d0b17fed27d09fab6db7d8d5579168d829ba91e62a32e8de76f953664363a6257c430353da1b6af3dfc501a7e69fa5f0297b5afed72f2af458516840f9d61e0995e40b7626e492cb96b770e3ea85a88bc9f66ff94fcabc735d72debd8cbf64ff0094fcabcbb40e72fd5befd7fb54b3565c2a466361d2b4f864242a9b7c293ec594df238d3f0d6b60140856fbd590b5acfec9a470ff00efdff21f98a79fd934861aff00ea0df90fcc501f898bf0cc483f80d791005f957afe23ff00b7623f21af24175acd6b8a429cdb694f613ed96955d34a6f05f6eb5234d996510c2d2b2b30517b28b93594b8b12e350614488cdab768356ff056c5c2a92c6c00d4f4a8592376b2ba31dec0eb56a74ce9a410159b11868c333ec48248a4e59608e51118dd54312335c903c8d69be09649b3cf2768a6e329160b49ae0249de67c3324b1824b4cc00be9b0bec2b1656690c41bcaceac3524ded6355c3e40433b3a006c0a8dafbfc28725b9dc75f3a361cdd0b7d2bb265d85b4359474c833301f567ee8b5ade9411725b7246ac4fce98c4979196695aecea08623db1e9eef4a9c1e17138998881491601986c3ceac8aeccd91563ee1d4f775e47f6ad9e1cb685cf53fa563a2fd6a1e6491bf9d6d603ec58797cab721f4e603ec9ff0039ac5e391893880726ea82cc01d49a793113289a2c3c45dcb5ee1d56d703ad60e3729765693eb7377d4dc953cea72bf00ddcb02a2f6f3bd5a0178c54431823ba6e35d6d47c325e25a48d7c218fbacabf97f53552018c1b73a271519664fc9fa9a1a17387cd9465bef7a29a0b753a528a15b6b8f3ad38173a29db3006b3a15ef11444c29706fcab4f06387aa289b0a6496fa9dc6fd2f4ae1e3d5bc0d3d858c7d21455895b3c3d638fb411c6a80116b2816aec662a38a65591882c34a8c29b4928f2a5f88206c6e1d8f435a4fa2a446557cb2bc6e33052391237b73af3fc6b032413768f219031f69bdabdbfb57a3c29efcbe62b338fb8cea8c2e1543789d6d4cd59ebcef62f60429f3b509c5b71634eba17064524f323a50e701e0ce47781b1b52f0c9ad4cbd14a204f23541a114d660391aca2eda21fe94a4ee75d7614f38d26fca47c29300d98d8db6adf3638aabb7ad3110eeaf9d000d053310d57df59e2b5b5c347d4c877d6d4e75a57878fe5cf8b535d6aa2dcfd2b0f8eff00bb847f47eb5b9d6b138deb8e8fc23fd4d28cd045d45af73d69f1f626e2f688feb4820bcb18f2ad06168dfc12df0abc539126b14365b6bd6890dbb5000d741433f676f1a341f6ae6dcc565a3f8717034e7fad6db6deb58d831ec79feb5b0d5aa8e8fd9f5a273a1c7ec0ab8fd682c2bb9570a83a026812e264858c0ea6b3ad75b75a678a62612caaae1996f70bad66c989b20ca42b1d35d6dfdebaf1e52472e52da5b1318572141b2fb4c797a550c36c39973065e56e7ad448e4d816041dc0d2a3458a4199c6b60bd6b95cd749b89401d49fbd7b8b5318299e19551a4923463a9035a5508bec45afb1ad510a8c12191f2ba6eea0b29bf535856fc71ce1119672e328eec8bbfa8d453158fc3f88991bb20232a34cc5b29f415ae0df51ad6a0b5071647d1665660b990a824f854c92a016ed555af6d3523d2b2e6c3ae230d2c8b8c99d220742d7cc473f0a5a33d0ac4f229666d08d8d0e650c59d4dc16fbb47c2215473a5c5c5ed546cb99b43ed9e7e34ef13e9de1eaa5548bf3dc7956dc1f662d597841de5d0ec7f4ad387d8aa2d37d849f90fcabca61e056f6948db9915eae5fb193f29f9579c82e4292c4efbd5e3e97c2e81b3d8335b7b6635b781044097b9d2b2f0c0194dca9d390ad8c28fa95da81d6f64d2387ff00dc1bf21f98a79bd9a46023e9edf90fcc545338ed7013fe435e5d141635ea319feca7fc86bcc238cc7ceb35ae22055a6304076ebebf2a00209dc53584b09d45c73e7e15234d7034eb426c3217322aaac8776b5e8b7d295c64f3e1ed22aa9886e2d7356b23b287b239cda80d4d7d030fd8762b1e58c9bb2a9b66f33bd634f8e0f1305568e5b03707dd57c1f128c617f98c4cc1e33a80412de3722a6c4acde238778f88cd1619085bdc0cb7076dab3d405243e6590358a814fe2312d2b333cf2589b09012ba74f9d2a6225d9d243757ee96366b5f726b21d638e831491876cb0fb3276570b7e76b568f0659c63b1f14c0452594908058788a522ed9ce68d2450e004c41199ba13bdf7b9d2bb83262171d3a23b6668ae4cca41617dfc2b5026f70e067b0ccc2fb58de8f1e2e68a20a8f65205efafc6a274756cad7373c86ac6f4c60f02656594b08f2b03609a9a9945f85c4b8a62b8a89880d7d54951610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000180807001888070063e3e36eb4b71cc0c385955a1520c972d737ad6e132331c4028cb671ab5fa69bd2bfc4672889ac0efb8ab9d13d65e105c1a670a3ea45e97c2b1626e00f014d613eccf9d17e3378d0fad8ff002feb54c38be01bce8bc6c59e23fd26810395c2e40b70db9e9ad16353042f045f94567c4bf5f20e84fceb43860fe562f2a554afd2e550b6373ade9507c320cf28feaa663197109ca85871f5b2f98345918472c7dd2491a6b6e75615a387369e4f2154c6eb3407c4d4c2dfccb78ad463480d093f8ad5504c3e9249e9fad21c7156dda1d42a80d6e62ffbd3d0fdabf881fad27c645e0907ff008ff5a2cf5841595ae8cb6e46f6aa4eca54a20b2efe66b91418a436d4007caa9b8a72e579352c9e173bd343500e94b116a22c96500d610cb91965274bded4a67606c288e6f7f2a183deb9e96ad72bb4e3c7a5a40ddd24589a6221de5f2a0c80ab2ab0b1a3c5ed8fcb4e29c9b382046196c06ac6985bfc6858416c347e3ad19795565daeba563717566c68201368c0f89adafdeb038c1be3a4f040281545b62901d08034f4a766368e5f203e54a20b62f4e407ca99c49b45278b01578f95397c2d94951604eb458077dfcff7a1a8374f7fc68b87dd8d49eb4d2c08ef45e75a6d7e959d801df8f7ad26e556a4725c20d2ac09e86b936153caa05668d9643324524ce45829932aad4498697178445c41292dc9216c40ff0034a73954f3a60c49b051e142aa5d9d94e6626c7d3a52f22678ca47650bed5ada785b7a7f8a02660035bb9d29010945611be5b9d4dae7df5da4eb1c6ded9c2162e6352bda5fd93fbd5678c2b9502d65171e9ad373c6e5feeb02468a2c4d03110344066b667d3437ae578e7c759743ca05c31b1b6c39d3f8268d8a46ca8b205d09ef2b6bcc0a49233dae46201bd8df95114812c69608e0d9896b0f5ac34d89705164ecc61cb305bb64074f11d363a1f0a146ce08fa334eb0a8b9c8e091e601d297964c661b0d0c78795324ab96f0b5ee41d6e791d45070cb361b1263676c31906567b5c817dfdfce9706e61c63d195dc99811a67d97c7c29cc4b5f0788ee95ee9dc527c2318af12c124e659468bdd2341caf4f630db092922e2db56a231b0dfedd8ff51a5f73ff003fd4d330306809550ab73a0eb7a1064bfd98dfa9f1ad7c67eb4b0e3eb05edecfed5a31901290c37da0e472d3f1fb34ab1d29faa71fd27978579f83ec23f5af4127d93fe53f2ac08483045606d63b9a93d2f8ae13ed0f80fd2b630df60bbd65e13266360d7f13fdab5f0f97b15daa83b1ee9fda91c31fe798ff0049f98a79bd9a430a6f8f7fca7e62a29ac6b7f2388fff005b7cabc6f6dfd1f1af678c17c1ce3ffc6df235e1828b0d4ed59ad431dbf48fff00b1a2458c68a40eaa2e3c6940abd4d4e55ea6a2b6471d940d70e87fe46a4f1e7b58e1575feb358d907e26f7573a80746340fcbc4de53754286f7b06d2972f620a39f13fa52fd95f52c40a9caaa3439bceb3d20af2866bc91822d6017bbeba573628e6616cc08b6bbd08332a904e9caf4317cdbd30c6be1b8cc90471c7d82308f6b1b51471b7ff005138c3875b98fb3281fe37ac43bea6ad704102f5746a3715265cfd8f7790cda83d6f444e37228eec3a1deed7ac6c9fd46d5c52df78f85368d8c2718787112bb2292fc8b1000f4e756c7f1038908f220551aad81f9d629d401d2b9b314b12c474bd3b0d9c68560501f236ab43c53b2047657d6fbd6765f3a823c2aa9cc762c63321085328237bdef4b2cf22276608cbe5516d36a1d069e0f892e1e248cc4cd97983559318ad2b384b5cdfc6948a1321276005e8b0c25dc6808bdad6dcd3435171058999990b66b6d4c37128640ac15811d40acec761fe8f3764e8c8e3da5e95c30ca23cc5f4a69635a3e2f1ac998a31b0b55a7e31879556cb2020df502b1fb188ded2fc2d51d845ca5a7e931b29c6b0e8c5991f516d00a2fd2b0fc441d5e34b65371a9f2b798af3fd9c66e09208e7ca8b0b2c1030539ee6f7dad5672858da930f83555ece1197300c75d4743445c2e0affed52c0ebbd60c0ce43dcb5b21b5fc2a8ad8a6895a3ed5c6d985cd5d3307e2d0c71634889322328603e7485a8f3acca409f3e71f8fa506b355690f7bd2864d5e7d2522a110bb6504027ad2fae9b91cba30d6fa53b1fb67c852fd890c0974b01d69988dd988daf5a931c6dd6de1f4822fcb445e54387eca3fc828839511236f5af3fc57bd8f93dd5be3d9158f8a11b629d9a4b10dd699be1b85231fcdb9f3a3e28da06f17a93d996cc1c54398e48f297b6b7d2b5264acdbb4bebda460db6157c2ea1cd5bb380366cec4edb54a18e352a9737ea2b338d95ab5ab80f6d3cab41b9521c39d59865606cb4f37e9568b8d854f2a8aefda826a79d454d066711d71047f48a5791a631e7f9a6f214b9d149e42bbf1f1c2faaafb4deea571a9f5d0e84966eb478241217b290411a1a062dd46261bec84e6a9cf3178cb2812b2b4ccc35bef63ce98c24304d0362313232e4600d85f4e57f952b88763dd60141d428a7383cee3151c2c0185d803985edd2d5e7bebb4f1abc296059275880314d664b8dc7de16e80d5db83c1dec923a6616b6879f88a75f0f133a39401d7d961a11eea2d5c082f0c559e29564c8cab66c8329636df7a9c79c42e065ed046ca772a48205e9f34bf102a306e1ac6e40b136beb4c19181d70239f78ebd75a561cc65db427f7a6c385408823550760d52b22adac900ad675eb3f5a3871f5a46becfeb4eafb358f06332396768ce96d0dab530f32cf1075db6a558bc9f64ff94fcab0a0b7d161b7e135b931b42e7fa4d602b808aab9728160003a527a513000e66bf4ad8c383d88deb1d1987b0b6f24a7a0c548b185ec19ac3a511a0dec9acfc2ff00bf7fc87e629f6f6690c2ff00bf6fc87e62a347315fed66fc8df235e1c7b234af7338bc120ea87e46bc28f646b59ab16f4a907c2a3d6adea2a3491d32d4303f86a46fed5430bf3a0a907f07c2adad85940d2aba69dee5d2aeb96fbf2e941cc2e2c5450f290c76d0511883d45505b3dcdce9d6a0a85246d5ca3516abadaf76d6d52b6e7af8511173d6a6f6ae3ec82141d6a2e7f08f7515398dee2a3716b9aed7a0f75170e57382c469d56f5503187948fb37f7577d1663ff004dab433a9e63dd5c5d7504dc9db4a044612623d823ccd57e813dfd916f3a6d985f75f75519c81752a796d455a140b0e416d4589e75381c41831b09422e86faf9ff007a5fb692db81a74daaa09670f7b9db6b57496633676dd9e78715c5a32d1a9c8cf736dec05ab238a4623c5931a654701800741d6b43f87915a3998e4d1f42c2e76a578c285c65800177040a72f127aceb9e94e41842f124dda2293ad8f2a576b6a75a62499070ec8077b6bdbc6fbd71bae915c4bc99feb7417dd46f4b97eecaabec903e15532cb290858b12741d6b49305d940e64cc5c6a501d878d6a44b5d1cd2be1e38a5dbb33934f0a389885b44544600365db5a5637cf3aa800281a01cb4a0472b88db2ef940deb5c6e2589c44ad206570747041f4ffc502ad9d994dfaeb51529156219ee7404d331c03b45118cc75dfca9135b3c305fb36241256b3f5d37629f477ffe1535c30af7fb04f7d6a0034ab5b7f3adb93a15291aab5ae140d289cfd2abd6a7af951126f93bbbdb4a53e8f233020b6ba9b85a73f6a91cbca81238576032920f891fb570c1cba77c6bfe74a7872a9e94088c148777f8ed53f427fc43de69f15c36a0570f8429206663a6b604d34db1ab723547e740435351cebb9d516fdebaa39d4d064e348fa5c9ddd6e35b1e9402577cbeb6346c59271326bf7a844f74d779e385f4012c51332b328b9da92c5488d39653752790f015a316a5b41bf4a5661ffa92586b9af6e5b0ac739b1be3e83870af2221b1cce2fea2b5f862912c9877649211b291623d0d2112032dc936edc0cbcab7a0d655275d7722b163676c00006c2bab8f2aea8a9350c81d6cc011526a46d4021878c7dc5f755844a3651eeabd75e82b914721561a57575e824ed5408072156bd7507002a6a2f5defa096f64d67e17fdfb7e43f314f39b29bd67616545c5b3b3aaa9522e4db98a0d37d54f91f957847054d88b1af6a7110b0b2ca849d00cdb9ac21c1dd85ddec7a817fd6b3558e0f855948e9f1ad3ff00459d5fb92adafa120d32dc20b904ca174b582ef5158ba5ad6a86bfe1af4f84e050bc72199dd8b68a46997c6aafc0f0f19b3e66ff009549656acb1e635b6c2f4440c4e80695e89b83e10803b3dbc6aabc1f0ca6f627c331b5565e7dc35b5b5bd284545f5b6d5e8f15c3f0f1c2596004df91bfccd07e8910c4d8614d865d2c39ab78ff0096a0c35dcdb4daae118f23ae837debd1e06052cff5390809b81f8474abe3a139223d264f9d079cfa34dbf64fff0069ab7d0f116bf62feeaf56d09436235f035d907302876f2a3018927ec5bde051d70322a8fa937fcd5e8f2adac454103a5060f61281f64d437461ba115e86c3a571b5b6a2bcde53f81bdf4299098cef6bf3af4c42fe11eeaad97f081e941e5e28cb139412795851e785d600b97d9059874d7fbd7a10c00b01f0ac8fa44638877c66470536bee47ed5622bc315130b276ab726401411d46f577c03cf212ae142e9a83469158cea02911020dadd01dbe14589dbb496fc9801a72b0abfa9989f9ef4a7fa39dce2069c82d4c7c2a31edbc9bf2b53d98d4173e1596b190a9160f8abf71d820badb52091e1e75ab06153b27d6f23a5cdcd2f3a3bc81d0aa301ed0defe3d68e93c88d9b203eb6ab2963396208f1902c6da9bf3d69c97078611b18e30ad6d08a5ca4a640c485009361d28b349298888800fc89a0cc9400b3aaea04a0dfd0d029968de28e4cf6bc840d295205ea544450f6997522f5a385c2490ca92ab2b2aec08d687838cac0b265522db93a8a653168a8541deb5244d3903bbb10c00006841de8c3f5a5706c5f3bf236b694c036b505f91a9e66879d46ecbbf515067885ef2a0f3614d07e67caa452c719871ff5e3f7debbe9f86ffe607c81fda9a61a1fa54fed49ff00a8e1b93b1f243553c4e00767f70a9b0ca7ff006a9e559e789c43eeb6be22aa78aad8da23ead4d8bf9ad3e46a8ffad66ffabdef6887ab5065e2b2deea91e876b9a6c3f35b9ccd4f3af3edc67144691c4be84feb433c571cdb3aaf92534fcd7a515c2bcd0e258eff00e7ff00e8bfb570e258fbfdbfff0045fda9fa3f273106f8890ff5d0c9ee9a8bbb77995b5d493524365f67d6f5e997a79eced584eadfe7334b939b897e517f851115999b2c856dfb9a59509c738ed2c40f6ab1caf8d483c6caa7331b0188b9ad8831785cc0f6e9eac056165ee119d8fd69f5d6a24809cac6c07c6b9f2ae9c63d33f10c1a9d71317a35e8478b6057febdfc949af3cd1d9332edb571845edadeb1b5ac8deff5ac1960a9dab1f04b577fac4600faa7bf9d622c4918b8d4d5cadec40e57b536ac91aadc5a43aac4a01ea4d0cf169ae7bb181e44feb59a2c4d8b11a5132a8df5f2a6d5c87bfd5312402ab0dbc54fef51fea98ae908ff0089fde920d6d3af2a831920904dfa54dab90f3712c415cd9d00e7641435e21897bde6603a8007e9408e3b2f7ae6e7516a948e40c40b05277a767421c54e4f7b1125bf35a86f33daed33b0fce6b8c0c742011555c293b91e94cabb0395d994ddcb03d4d116480e06250f79c37b07a6bafcaa5b0ade1548f06eb266ca36b512d12372b2230d581bdab45716e46b11a4930f2ab0240b7951c46e3a8ab225ba38c7283ac6c3c6adf4e89b43997c6d6a5ed28eb5399ceff114c43c9c405ac2722de5fb55ce2b3e866cc3a122b37522c40ffb454650790f754fcafeab516653cd4f91ab769e159594741539474f89aa8771ee4618d85cde811ca1b18c0dae156e3fe2695c400c8235cc19ba31a02193fd40da47175033684db51d2835f08e73496fc29a7fc45131b3c7f44232b82194ea3a1159587966493bd2b00c00d86e34e946c4cb21c3b83231d398152cd5971b2d888986a1ff00eda0dc1d4683c74a4567908d5c7baaddb3f231fad49c716dd39ea2a0f9d2bdbbdbd953e4d5613f556f4d6b4c8e6aa6d43ed96fa86f75584896d580a0936a7f09825cab24a0dcea14edeb48ac91820865b8db5a6062a523499be06b377e3533eab8fc2764c4c77cad58a386461c3e690906e2e47ed5b52cd248855a524790fda8000daaf1d9e9cb3e126c331756ed1865e42d635cb85612b49da35db95f4a7728e75c40e55592bd89ea6bbb23e34ce51e15d905bc28010e11e7932ae9d49e54f49c3221090b98b8d6fd6851bc91dc249941e59455bb69c6bdb7bd4562febe37c7f3f59cf030bf4aa4705d7be185c72a65b3972cd35c13b0516a14b3c30aeaca00dab537eb3737a2f88c224805ddc5bc052e787c00d9a7607f2ff7a2c98e62a5a38d8af362b615b185fe1fc34d878e5c6e2c47887199d73016bedf0b55919b5e5cccab87589031205ae76a05d8ee2b85b99ab5c1da9ad6473230003af88bd5401d3e14692e634f5a19d2a2ad6d065f5b5716247335034daa72b137eb44545ea48b6fa54e43b55f235ada1a2e8573522d6f1a20898ed6a910b73b50d0ed617a95058d968a213445848a26953bd46dca9cec09e556107f48f5a61a48827707dd5645e469eec49e4a3d2add893b9a1a4963bdbce8822ef7879535d89fc46a7b1ea6aa680acd7d2094fa55c348da0808fccc051845e26a7b2506b7fbac7e212449d64750b18200be67f134089656c7480346afadc9b914e857fa54b911480146fe7fbd2d85121c6cc55466d6e2de3e759bcaafe63960665bb4aa7eb48b01a5ee75a6061ec3da07c85740b2104655b098dfa8d7fbd3a16a3453e8c1a32a58827fa68a9854b5cc86fe547b54814007c347ae537f4a8100b7b22fe54c81536a05c4039815610f8d1aa68042203ad4f66bd2895341411af4ab00a148ca093b1bed535d7b0bd8d0465f0a9cb5433006d637f2ae13aff868096aeb553b741cc54894368013e36a0b01e753b72a8deba826f5d9875a8daa34a0b665a8baf4f8554b0eb5467005f53e4280bddded51ddd7422de34a1c5a86ca22949fc95071571a4320fcd61405436d7fa0bb799dbe541002e3105f4112fccd2cd88946ca002a14db5a0b4d2970e49048007769a3564b157d45d4dc7b87f7a1bcc8d86605d7365237dcd669cce496909f3a958caa5cebe54d1a89344517beb7b0e7570e8db329f23592b148c2ea0107c6b99644d59481546c5bcebad592988957457228eb8a9c6e2fe940f6a2a2e79505679491f50cc2886519954a3a1636ef0d3df4170ec39d4f68dcf5a822a2a092e4ee2bbb42069a556d5d6aa3b301c86b5d9874a8b5411505af7d3f5aeb0eadef355cb5d6f1aa27203cdbfee351d82fe393c839aed473ae2e79015047630f35bfe637ab82146800f2143cc7c2a8f26442c46d543784783e95dae23ecb0aa6623f130d157cc93f0ac7c44cf889e49a5ef3c8c598f89ad1e201705c3a2c1b8be2a66188948fba2c42afb89359563d056f8c675c233d054886fd28ab9c8d52d56b3f2b0ae6d024a4503673cf4b6f7aa45965365d4f95ed576c21672ec4927c28c91322d9741e40545b75020f1ab08475ab857eb5608799aa8188979d5846a28813cea728a01845e9560ab57b0a9b0a0ad85485ab5aa68200ae02a6a68200a9b570aebd04d8575aa2f537a09b55257281422e6663940fd4d5af41425f14e49eea00a0789d4fe9405890468149cc77663ccf5a4b87027158863cedf1a6e57cb13b7452695e1da34c6e3ee8f850182f658a653f673df5e868f1b104a3eaca06bd475a1cc4640c7eeb06f8d5dad9958eea6defd280b5d7aa9918aaa96242ec3a545e82f7aebd56e3ad7661417a9bd0f354e6a0bd7556e6baf417aeaa66aecd417bd75c552f5d416bd766aadab8da8273575ea2c2bbd283af51a9ab8463f74d58c76176600789a00daa08f1a979b0b1fb5303f975a5db8861c365542de2c6d406b78d4103a526fc4dbee4083cc9342fa7e29bd93bed64140f641b05f70a8385ce2e47bf4a544bc4a41a67b790153f43c64a6f2cb6ff0095e80ff458c5ef22afad0d8e1937c403e0bad72f0b4fbf2313e1a517fd3e0fc27feea605862a0bd8076f855bfd415459201e64de9818083ff8fe268d1c31c7eca28f214c1952e366727280a3a2ad4c789c6d82287627994bd6b1201dabb3db6a0cd0bc4986ec3c0548c3e250876791c8d72da9f2ec6bb313ce8063112697c3497e74457765b98ade0cd6a8b935d41736eb5171bd56a282f9aa09aa5755124d56fad7575e83893517ae3504d04dea70661978ae1a09d82c79816bf3e607bc01eb5424df2807374aa158c2da68d3391a924eb552a388ae2e7c74d36220951ddc920a9b2f87a5267436bd69a62f14a43276e3a159a4a28e2bc480df11ef07e6b5afd32fffd90840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a00100000100100000000000000000000000000000000000000000000000000009252a292a292a292a292a292a252a2909252a2909252a2909252a2909252a254a296b296b2d6b2d4a294a294a296b2d4a296b2d4b2d6b314a2d4a29292929292a294b2d4b2d4b2d4b2d4b2d4b2d6c314b2d6c2d4b2d6c2d4b2d4b2d4b2d4b2d6c2d6c316c316c316c318d316c318d354b2d6c314b2d6c314b2d6c314b2d6c314b2d6c2d4b2d6c314b2d6c2d4b2d6c314b2d6c316c2d6c314b2d6c316c2d6c316c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d316c318d356c318d358d358d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d316c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c316c3101044b2d8d316c314b2dae396c2d6c318d356c314b2dae394b2d430c8514c71c0104a6188d356c314b2d6c316c2d6c318d354b2d8d31ae39c71cc71cae396c318d354b2dae39ae39a618ae398d358d354b2d6c316c318d358d358d358d318d358d358d358d318d358d358d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d358d318d358d358d358d318d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d35ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae398d35ae39ae35ae398d35ae39ae35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae39ae35ae398d35ae39ae35ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39ae39ae39ae398d35ae398d35ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3df0411146114632461146324a324a324af041114611461146f041ae396c316c2dc71cc71ca618a6188514851485148514a614851464106410430c430c430c64106410851485148514851085148514851422088514a618c71ca618a618e8202a294b2d6c318d35cf3dcf3df03dcf3dcf3dae39cf39ae39cf3dcf39cf3dae39cf3dd03dd03daf39af39ae39af39af39d03daf39af39af39af39af39af39af39af39cf3dd03dd03dd03dd03df041d03df141af39af39af39cf3daf39cf3daf39cf3dae39ae39ae35ae398d358d358d358d358d318d358d358d358d318d358d358d356c318d358d358d358d358d358d358d356c316c316c318d356c318d358d358d356c318d358d318d358d358d358d35ae398d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d356c318d356c318d356c318d356c318d356d316d316d318d356d316d316d318d356d316d316d318d356d316d316d318d356c316d316c316d316c316d316c316d314c2d6c314c2d6d314c2d6c314c2d6d316c316d316c316d314c2d6c314c2d6c314c2d4c2d4c2d4c2d4b2d4c2d4b2d4c2daf398e352b290a250a214c2d8e31d03d8e35d0398e312b25c818c818c818e8182a218d2dcf35113ef035d035d035113ef039f039f0390000c71cc71ce820e82009250925092509252a2909252a292a252a292a292a292a2929250821292529252925082109250821292529254a294a2d6b316b2d6c356c314b2d2a294b2d4b2d4b2d4b2d6c2d4b2d6c314b2d6c314b2d6c314b2d6c314b2d4b2d4b2d6c314b2d6c314b2d6c316c316c316c2d6c316c316c316c2d6c316c316c316c2d6c316c316c316c2d6c316c316c316c316c316c316c316c316c316c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d358d318d358d358d358d318d358d358d356c318d358d358d358d358d358d358d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d356c318d358d318d358d358d358d318d358d358d358d318d358d358d358d318d358d358d318d35430c0925cf3d6c318d31ae396c316c31ae396c316c31ae396c31430cc718e820430cc718cf3d8d358d358d356c316c31ae394b2dae358d35e820e820cf396c31ae354b2dcf3d8d35e820ae398d358d358d358d358d356c318d358d318d358d35ae358d358d358d35ae358d35ae358d35ae398d35ae358d35ae398d358d358d358d358d358d358d358d358d358d358d35ae358d358d358d35ae358d35ae398d35ae398d35ae398d35ae398d35ae39ae39cf39ae39ae39ae39cf39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae35ae39ae39ae39ae35ae39ae39ae39ae35ae39ae39ae39ae35ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39ae39cf39ae39cf3dae39cf39ae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39ae39ae39ae39ae39cf3dae39cf3dae39cf3dae39cf3

Вул. 16 липня, 18

http://www.rivne.org/house/map10.htmУ цьому будинку у 1932-33 рр. після перепрофілювання Першої початкової школи на загальноосвітню було відкрито Українську народну шестирічну школу ім. Гетьмана І. Мазепи. Одним із ініціаторів її створення був Степан Скрипник, посол до польського сейму, активний учасник суспільно-політичного життя у нашому місті. В одному з приміщень школи знаходилися товариства "Рідна хата", "Рідна школа", які ставили за мету в умовах польського суспільства зберегти українську національну школу, побут, культуру.

Вул. Шкільна, 69.

У 1930-ті роки у цьому будинку знаходився спілка вчителів повшехних (загальноосвітніх) шкіл, яку очолював Я. Гофман. Під її керівництвом видавалися так звані "Речники Волині" у 8-ми томах, а в роки окупації тут розташовувалася Просвіта.

0100090000037cdc03000000fd2a020000001610000026060f002220574d46430100000000000100cce5000000001b00000000200000f03d0300f05d0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100f05d03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000004478000038780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000590770000847700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30393a30322031393a35343a333600000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130300001a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb004300140e0f120f0d14121112171614181f33211f1c1c1f3f2d2f25334a414e4d49414846525c766452576f584648668c686f7a7d8485844f63919b8f809a7681847fffdb0043011617171f1b1f3c21213c7f5448547f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000203010101000000000000000000000004010203050607ffc4004e100002010302030505050504060904020301020300041112210531411322516171328191a1b1142352c1d133426272e11524b2f00634437382a22535445354639293f16483b3c2c3d274b4e2ffc40017010101010100000000000000000000000000010203ffc4001e11010101000203010101000000000000000001112131021241516171ffda000c03010002110311003f00f3f347a52304bab95cb075d201cf4f115904ca808c18938c789ae8ac367db423ed990ac0caeea595c67f74633cb986a8b4b2b69388344c679edd32e5a25c31500f8f9e2b77c4d738abac8f1b2b075386523707d2b692031c45a58e68c9c76794c2b753b9f223e34ddeadb47281644b5be769749dd885cf3df1cbe34d3f0d95ed5c28edc489a831940ec981df273a4923a6738e95304705b8b169b45e46d21fdc04f758e797c36c1ae3ca86da778f0ddd6c0d4307e1424523384032cc703955e230b45289bb6694e34682300677ce77cf850550bb94445d4ce70001be69d86da6d17313c32f6c840554e5ab3b8231e14840dd9ba939201cec715b8964129781da36cea0518e47bf341d19ee2ead2d9ada488340e573a8165040046927e38f3a42524245d9a686e5a81397fe2df91f4a1ee66732ea791a295833076c96c7224d419b5aaae1a458c1d20b7b3d6aa2cb049d9a17741dd665567008dfae7a9e83ad5666080021b3cb39dbdd8d8d2e5fb4f6f6037240e55334522b10724800efcf0771b7a5155d409e5b7539ad15ca838c8cf514d4564b1c314b3ab36492f12b0040d3907c47afa52fa1a30baca8d5d3209f78e9efa0d119d80551acf80e74c43090c08c80c31861b7beb3ec9227c3bb249cc68208dc6798ad629914ea76dba7ad4469d9283f7a091800855d89c9e46add94034eafba0a76d7b9f783ceac6ebbba8b2eb276076cd6467708a0c7ab567247234178490aa1d0818eee33f1f3aeaf0e89e468e50919d0080b21c6b3e1ebbd71ece425d1705b240c2ae49f4f3af5160f0adce86ed91173d9f6db65b3befb6fd31bd6ba1d5b67ed220754648e6233902b6aca270ccc444c99dc9200cd6b5cea8a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a2831ba492581e38f4e586925b3c8f3e55c2b8ff47631ae47b924693a41c0ef79f974af475cae28a2e658e04934311b38c9c6e33cbae40f98eb5af1ecdc78f4592cde2b8c1c0ef8607627c88ebe3e158c123b5ec726ad21a40c5d86db1e75e8f8b70933c11c90169220598e8d21517cbc4d72cc3f61be92dd499421c67d9276dc0f7d6f7f0ed49e66b8b892e2476689a46ece37e40139ce3a5271c26424481881b0df48c93e3f3a79d0c928503041eea732dbd2f2493476e7547a573a4360ee473acff5583d8ce14e98fb837ca30c1f5de9dbde1a2c92d59da2965785c1192551861872e670d8c5250b8ed231f7a54312c10ef838ce3d453dfda2f016ed625fbc882ed8ee038ce31cb200adcc66e9271269896488c65231a571827ccf99ac34112e641dd04122b59ee0ccc6477d4cc776f3aa9c88c900f3cb13f2ac5567704ed9ce9275018c035965875ab4ce5c8d4dab1d6b2d78db9fbaa29bb8b78edaea6816e04cc8e0298c775c639e73b7cebb5c3aeac6251245c3b45caaea84890c8ce49d273c80f1c1f5af388dd9c81ca2c9b1055b956f132db94cb4a8e19964d3ed0538cedb742799f856a565d6e3b6724170f34713c6923e1c0c69573be001e441cf5f2c52f1718922b46b331c62dddb51c8c953ebfe79d2d24e56c95229408cc84b202c18119c67271b827952d34724654bc6543aea538d98788acd834ed00932a08df20e6b332073a9f51c1279f8d44808d235a36543774e719e87ceab8236dc677a282c80e40dbe35aeb46d24f741381e1fe77aa2c6257455c2b3600c9dab68a69ed63710e1031c175e64787a75e541748991882e9a71a81df7f214b0d3230099d44f873adbb54930926ca10292bbe7031d73e14c70d9d6daf2296042650c74823564f2007af2f2cd543d170eb6b006696fad4cf08cb40cbab279e0671cf00723ccd731560b86964589909d45115fd927974dc0f7533c638cc9c57b3ed1142a72d231cfff008ae7a6106533807727fcf91a2ba169a1e3786e658a131c8191da3d4c5c74c8df1f2aa5ddc1bcb969e53add802c70074f0f852ed28981ed30b81b0142950ba4163939ce9f2f1a1ad673147215b790346a0287d246adb7383caaa54854620e3d31b51242621adbb32080763dec11cf1eff008d1112c59b3ac918c53030f24696cf184c4ec7772760b81ddc7aef9ad2c74215594c8149df491b8f78ff003cbcea61b657951dd8e82429c8ce0789f2ad5618a0b8d33acef16a211a36032b9d8e08f7f3eb4887c0b344b5096aeaeaba8b83a096db73f03f1a66ce28a42564b6699581180dab049cec7a5603ece92433049d82b10d13a80c31b8ce0751e3f1af450bc2135aa765acee197492719fa54bc0bdba18e144208c0e45b247beb5a28aca8a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280acae248e285a497d851935ad672c6b226975d4a76228108f8945744c5a35230c100f8edf98ae6496f0dc5fcb7114125c95902143b0520639e7cabb8b668d0ac7284655d8055c60797514c2a85181f1f1ad7b67498e42f0686dc7da9c932c685881961ab077039d70389293792a6a506506465c69006350f307cbc6bdbd23c42c21b8532b850cb9396191cb049f1da93c95e2155a2c30c1c8db03a566c4ca3505eb8385d8e3c6ba3f6596e2632471b4b0ab3131265723206dcfc7a72c57a4e09044b69222463b12c5473c38ebb1f3246fd053a5785bbb196da6ec64017ba1b39d88c73cd5e78dad91e260d8db1ad74923d3e15f4596d6296368d9708d8d4176ce31fa62bc67fa4363f66904861488485b51562c01cfa7f9157651c35058a9d23036df9668d07f128a61ed88895df607967c2b112363665c798a8095e39e6668e1588b1da34e5fd2a10c9693062172c0e92c158f507c6a7ecb2ac2b2e83a589c654e3006e41e5f3ac1903293a86a1d37cfe957a65a6ad47bc46c36dbeb5677631ac7da318d4e55351c03d48158ab64636ab6fceb2202827738ab0d8601041db7aab2920b20c00003bef9ebf3cd6f690473073348615c6124d24aebc6402472aaa5c2e07b5f0aba092495238f517638033cc9a6679e7e2fc52362a8b3ccc89b0d89d8026b3e29b7139d03ac815b486550a0e36ce06d546688fadc22193402cda46401d49f2ad248cc015a4014938c6771b787bebd2707bce131d8471cb77a4a1055658f74624e483e63e15e7b8ac96b35deab283b289463762759c9ef6fcb3e1419c23ed122c4832e765dbad5e5496dd4c6ec1975807a8040dbea6ab692c91eb55c0661b1cf33fe734c145994b3b32a8ddf18acda84fbbab20e0788ada2d524c353151a7628a339036fa6e7df531c91fd8da0fb346ee5f589492180c631e95b59c6842bcbada1419655c0cf967cf966b4aa88546968752eddeed304e73d07bff003e94c22e74c68a5b482541dc8cf3f76d59e8ee138d0a0e0eaf97ad564959401ac6d91a7046078d4432559498cc9cf98273eecd3b693db152934437526497019f2390507602b949395015a31a48f3dfcffcf8574238d25504a85d232aaaa7077df57cea8f47c3a449a3982b83220082e42e0be460120f3231d7c2ba10c634c6464695c6335c78af40ba5fb1b958e46ef24aa7daf0cef8aee01b0d86de159a2d4514545145145014514501451450145145014514501454160a32481eb4039e476a09a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a28179ae0acab0c68ccedcce3651e26976816f6478ee246040c1851f61bec4e3c76e74ddceafb3c9a012da4e00e79c573387174b71f67852497532ceeec410c39731b8fa550f5a59c1669d8c3ab009201627009ce3d2985c0501700636c72a52486231b3dcaac8fa0190632ada7c8f8139a5b86df4ad0472496eb1dbb81a4a63099380b81b9dfae00a07eeccc2dd85b81da1d81271a7cfdd5e16579388dc159ddb4970039c958c63763ee19cf957bd0639d7380e0311b8e446c7f3a56daeecf88dbc915bbe534e180057483483c6ded85d2489176523c4d2694971edee0640cf9ede34bdd702e2505cc9125a492aa9c0745c861e35eb0f0992cca9b24577170240d263214a90727ad312f03b3bb90cf770033be359591b19c74abb0d79a978a58af0c4e1eb1cd3c7a08d723152add0e338da93bae14dc3d19eec248a40d254e17719cec720f9118f3ac6efb24baee0924b7c860ce70eebea3e1cab39ae0493f6f1469132e080bba8c72d88f2df39c9abbfa88b8b3bceccddc90ca616018c98c8c1e4735dde1b0f063c2b136869a4c066917bcbe214fc48fe98ae52714bb360d628627170f82ba70c37ce33cb07276ad9261c2eda4e1eb1a4f25da2993b407ee8ee0ae01e60ef9f43546377c33ec88d72b347f6772c60cb0d4ea0e06de87fa573d4b3163da00c06c37cb6f8c0ade513cb176a61d6848884a149dc7203cf18f7014bc60f6a9a5b41073abc31be7dd528b3ac96d2a7ee3801810771fa1f2acd94ae091cf7144d33cb3bcaec5dd89258f5a72661716f19f64a1d21429c2af40093e25b9d4552da204a99488e3638ed1bd91e759c371a7668d1c9dc9237cd6aef1a5baa31d6ccd93903603c1b9e324ed544550e3b304b30234e327718e5e9416696028008886f5ad6dd8166232de233d3ad74acb81cb7bc252ed5d33abba1db6d3cbc36df3e3d3952b7b1b451c7a5c3baa8059700063b9191cf1b6fe352c1af6e46989946ac03a300e4119f5e47348b5c2166fbb539c61b2723ff009e5eead22bab8b5904f6ce81e3c9d611723231b9237a5b49642ca10e1751c100f418f8fbe920d64b89243ab3c872cd5b01a31210840ee93afbc7cf0688d24b850a818c085bb35246c7cfccd61be34e9c1527277cfa1aa35ed738d4ce71dd507c29b8da4ce41c630a37ea6934003027df9e95dde17c3da7995250c916c49180c03671f1c7c288ee5af0e0232cb3f6d14a010482ac073ce7c7dd5d08e048b0135000018d47a561170e860b96b88d993273a41ee8dbc29c041008390791a8a9a28a2a028a28a028a28a028a82c141248007535ce9f8d5ac64ac45a67e8b18cfceac9a3a550cc146588007535c84bce2539eec3142a7a9c922a24e18d72435dcf2cb8e990147baafafe8de6e3769139452f2b0e918cd51efaf6718b6b71103fbf29dfe02a8af616634a0d4c3a20c9f8d64dc524d5f771a2af40724d6bd6091c2ee2e5b55e5cb49fc3c856d1dbddf0f23b0612c58de373cbd2942f7576d8776287f746c3e5ce994b99edc146ef2f4d4338ab650d43c52091fb39730c83f764db3e869bed131edaefe75cc996d78845a6450afd013bfb8d2769673fde47f69955501d014fd6b3eb07a2a2b9f65c521b922324acbf85b626ba159b301451454051451405145140514514051451405145140514514051451405145140514514051451405145430d4a4648c8c64731410eba94a9e44639e2b976bc2a6b5b992513860c08c6e324f8d3f145242b8ed1a5cb7ef90303cb02a629fb595d1465571df046e7c31408dada5c59f67aeebb85b54876ef39236dc72e9e3bd73b8b5a5f2ce66822d11c7811f61cc0cf80ebb9f8d7a4ae55ff1836179d9b22c91e91b21ef03e75742e3844b219e47b89218e56575557c1f1c30c73c93c8f3ad788db3b2dbd95a98ed2399893a464e4027181b6293b8ff004959a39163b764c8ee3eae47e183bd74f87359ca9124722c92c3ab075966dcee73b673b1aa8dec239e181629d8c8cb9cc84e756ff4a6810c320822b87fe92f117b6b0c4054eb7ec9df3ba1c74f3a52d782f1336d118afd2242a084d076cef5315c3e27696f67a6de3494488c75cb20c6ae9dd00e31f3ae612081d186db0036fcebbb75750f12b3551702df4e0c8b247abb439e61bda27c7a5671c96b6f6570b140249c0ec965d6770739655c6db79e77ad632e2ab3c27529c676c919daaf2eab8944a66ed1d8e5b234e3cbd2bbb07f65b588b6932975092d1dc2a1efb6f81b6f8dc6db5257693df5d470cc9287ed14492cd18439385cf2040c7434c56d35c599e12d6d01983b8d7824950d91dd1bee0018c9df02b9d0ac2b617464d6b3f77460f748cefea77a8bcb76b2bb9601216543dc6231a97a1a870e02f691b26b1a9495c061e35342d032a4aace8b205df4b1201f853e52dbec26e05e05756c242630598ec41fe5cfd3aef4ab451938562a79e48a125922560acea5ba86f1183f234d545d4ed7b74651180efa415418c9c0070078919f7d7667e11c4ad1c7129a55590625d79c90de041e67cbc2b916cdd977d5e412a91d9e8db7cef9ebf0af51fdab0bf094b0b7648e49502b09010a32a72327ae7d39d54726cf88710b695dbb6552573dc450bea703ff009a9378d798137de20c90a4691cc9c6de6696bbb0b8b0224609a436164560cac478788f1db9ed4b46f907ba1b3e559a34958c6ec611850012339f327d2a91901fbfcd8ee31bd69232b6811c09a54924e0e4e7a1f2fd6b2919375d3a4f80e540ca4d2492288bdb2db0e5935b485b4bab8d2c0e748e65bafe748a618052c171b86352cad9192093d41cd303d6f247de8a40029ce751270d8d8edd77f4aea5b4d750443bcff66864fdb200dbfb3b679f967cab9f62af6c1e39a16469134971bb2a93bec37e98c799af4f0db595c5bc5d9c90a5c04c1ec180e637db7df98cef8dea86ace5b99a38c4916a5c9d5239035af4200f1cf2e94ea26840b9ce3cb15925d40cb959a2233818706b4496393d8756f439acaaf4552491225d523aa2f8b1c0a565e296d18eeb994f844357cf95303b504850492001d4d71def6fae72228c408791232d597d92249035d4ba9fc646fd6b73c287ae38bdb444ac64cefe11eff1348cbc42fe520e05a27e22357c4f4ad1efada0da352e7c1761f134acbc4ae24da3fbb1e0837f89ad4f1910dfd805c00f752bcdb67bcddd1e8395476f616c31128761f807e75cb36cccc646ee31dcb1e67f5ad638bb370244326770d102c0faf87d2ae29993894afb441631e5b9f9ed59b1b9bcc072cc074fe95bc6a597546238d41c17620ff4ad44707392633b0e4a9defa5380a0b7893696400fe11fa0a6628350c4507fc4e7f2ad91a73b5bdb2c63f14bcfe15a0b169706e66790f551b0a9a21623081db5c2a67a6c3fad5e48db19602553c88e62b68ede2848091aafa0a1ed803ae26ecdfcb91f5159f61c8ba893fd91ce76d279d651a48260f386ee1eea13e1e246f4f4fa85c4625872fa861d79533a588e4b2af80e63cab7bc0c8c76979ed2e1fa743ee3557179664344fdbc436d0dcc7bea25b656fd99dcfee9e7f0aac53cd6c74b2929e06b381db5be8ae7ba3b920e71b73feb4d522df65be4c38504ed86d8d6016f3879d31a9b8b71c97f787a1ace0ead158437904d80920d67f70ecdf0e75bd641451450145145014514501451450145145014514501451450145145014514501456335b4739cca0b0c631938ac1bb78a610db5b22c0372db0cf2e43f5a0dee20fb4284323aa67bc176d43c334bdac5d85ecd1c36e23874a92f8f69bcbcb1f3abc5712492a0fb3b84c10cec34e1bc307a798cd73afef2f6c6f9dd4b3dae927063d95b1b0d5ebfa551da7758d19dce1541249e82bcd70f8c5c5e092dedcb44ecc25695b27040cef8db9e7c4e4f4aeb5a710778c9bb5589d89d118cea2001d0f5dc7c6ab72d70acf776a356a8c2889a321b393befbf5a0e1431cd7ed25a59dc69821949480aec133ed67aee791f7573e5b916cd3a4006253812367563c867ad75b8670cbd79e5b82a22cf75a295348753cc6dc872a7dec0708e1f7b2c0ad2bc9c94024a8e40679ed9cfbaa8e0d8c7730dccc8163d5111daa3693da6e361918e46bb29c4784c2a233ac95d8e8d4eb9eb83d479d71acec7edb24a2e98c634962ee3033904efe3824d526b7b2495961e2b32463929819b1ef040aa3963b5122a2a382fb286077df1818e7bf85311c32dca30b446790615a318d7e2481e15bda71999616b48a262b3301da9cc92e73cfa64ef900637eb5a5ab8e1531960b86660e54e7080e32305773f1c1fad5e1195b76d6adf7c15627da4d5a5b0d82143039c6f9d88fd6989edade3b72925bcf1ce5f52dc427522e42fef6c31ccf964e335af17e3c9c4ad52210aa0d7a9b2739c72c6c2b990cd756d6f71f64622ddf1adf180bbf8ee067f2a231e293c735c165c1d3dd0cac486c6c0ee7f4f4a526959950154050632a304efd7c6b7bf8e28c6d2c8d393df0530396e739df7abf116b39e657b5b7fb2a681940dab27c7cab2d69582396ea558e08da495b92a8c935adc42f6f70d0dc031cc9b32d668023651d9703620e0d6bdab4f7426b8769ce417d6dbb01d33e9b51130976fbb42a0804e4900600cf3adaec2ac9f77dab0c0cbbe373d4f90e9eeac269834ed2aa22eb248541855cf80acc4a41272727df9a8358d9678841f79da1917b3c6e00dc1182401b915d4bdb7b11c37b786de58660aa00d590324805b3cf386dc6795726385ae048d0a1608a59ce360304fd01f85409646b7fb30d3d906d7cb7ce31cfc3caafc5682295ad9ae151844ada4b83b6719c7c2b1c866d4d9dfc6b5c18eda45ceb071b0246939d8e3a9e63df58e32bbd41aa47af1bf5c0f1ad940ec9032f7436eeabccf404fb8fce950da5c1070c3979d762ceee38d6689adc5cc7850ac1cc7c893938e6727e02887ede396fe059adf26e44aa8401b155190c73cc8f3f2a66e7834f0b0965b8b629cd848c630c7e7eb5cc6e39726e47d9628edd9f6608012ec799c9f4158a4cf751c97130d4e0e3548d93ee15a1db6bce1c66ee452b031e9ece200203be4ef8279e39568b71c4a545589628001bb635331ea79637f4ae1dac8a74964d401c90e724f96dd29f7babbb9ee82557c1069feb5640cbc11a306beb9323f40c727dc2a45fdb4430913123903802901069f6dc293d17734c4168cfbac4cc3c58e2b625efee66d94e853b6107e759762c0e5d957d79feb4d3a471f764b8553f823193e95a5b45defbbb56c7e291b1f2a0c6ded83e708ec7d3029830344332491403c33934d7d9e79300cfd9afe18d71f3abc5610c7be9d4df89b73534270a40cd958a798fe2c601f79a6f45d1da31142be2324d36140156009acda103c2a276323c8e653fbfb7cc75f7d6f1ac90236a8d1c0e5d90c13ee27f3abcb73043b3c833e0bb9f95272f1a8236c0427d4eff019a9cd1d08a54994b2e7638208c60fa55dd822e5982a8e64d79bbae2724f2eb8a33111c9d4e96f7f3c8f234bc97172e351218f53fbdeecd3d4d7a437f06a1a4b3ff28dbe34c24a928ee303e5d6bc844cb24bde24b8fc59cd370dccb11d98b63964f2f7d5be30d772e7db51fc42aff66575571610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000f01d0300f05d03005251c8e6a6b956fc49eeee56265c1073bd762195180407bc072a5d9064e1c21edd0301fbd1f3aaa012aecc254f3f6853958cb6cae752928ff896b32a927b50e488ce93f85b9d11dc4d6c7438d4a3c7a7be99955d5712276a3f12ec47ba80a248c904483a06d88ad68c5d6d6f71fb920dd4f220f8835757bbb407b602e231fbcbedfc391a5cdb2b1fbb62adf84ec6aeb77343dd906b1e7cfe3530396d7515d21689b247b4a762bea2b7ae7f6705e10f1334532f55d8ff00515a19e7b6004c9daaf591060fc2b381ca2a914a932078d8329ea2af50145145014514501451450145145014514501451450145145014a4bf6b3382a17b05e6a1bbcfb74f0dfce9ba2839b71c5e3b5c2cc8c24ecc391b6c4ed8acb895ec725aac2e2584cc352b000ec083e3b6790f5ae85c5a4370f1b4a818a1c8feb49dcddf0efb6c6663fde22254774e46dcbf31547260bf6b091646e14b02b0203904311eff77ad34dfe9247a124ec71824329393e58feb4ede5c5b3450b5e47802400ab37b048382deee9e75c89784992557b40344982557758c373c31e67cb1c8d066dc7af65999a275448c6a74603277e40e297e31c46f24ba61dc5608519616d5853d09ea69ee29c0adad785b32cec1e325817fdff0005f5e55cc93879b2b5b7b899885989ca83860072c79633e3d3c6a8c2282e6eaddac621854fbd29a72761e033e94f5ba70910afdae38d67df5075656e7b646adb6ae9dcde5af048a2b98ec9b54c80163853818e78ebe3815c27e2b6eeecd3dbcf3c849cc86e0a923a6c063960534284b40a2e215c69190ea41d3f1e47d3714abdc492b6a76d5fbd9619dfcfdfd7ceb491dae5559a67e7dd5624e31e06b0412c3212011d396411e639114d475ec6f65d3a6148dcaba05765d5d936e4691f1dc0f0f2aea2f109ecf874b1f13b59089892a555173c8152072cf8e3ad79d856eae8bbc5116ecc1690c6ba401cf071b01b6c3e15e8ed387a719e1adda498ba12174ed09631afe1c9dcaf3f2cfa56af5a8f27704bbf7995c47dc520632072aa408f7371142a46b95820cec324e05753fd22b282dafa282d570044036093a9813939ae6ac5246eae870ea72a73b823ad654e5d46e9c38ebb28e1659fb3697912d83ddc7403cbcbad2690e46350d7cf15a5cbdd9882dc9665721c339cb637e44f42773d09c5563b660904ac08491c819c80d803963e1f0a5e7a58c994a3156f6b350c4e460839dea65d9da33207084e0a9ca9f4a94d31c886552f1eadc038d401df07f3a81c48eeec6d44c85e38ee14a0df1ac100938ea371bd56d1ade7778ae502bca4059b5e9119cf323963c695321270bb47a890a4e71e59a35e398c93e541d58bec76d6ac91032711493bb346d945518008e87d71ceb9a6175ce0efd69c8eec7d8443a426093ab27bde47eb4a3f7d091a430df39df14dd14d801ddc9cf324e2b45988385c01e03955638de69163863691cfeea82c4fb85691c6b20d8fa6055468242f97000077271d6b78e67c67bcc0f85115b48046157208d4571cf7f3f853b6d7171a0082d5632bb06540ac4f23b9df3cfd29887edad7b685648e3448cefda31cff004ad5becfec6b7b86fc310c0f96d4d5b5aab467b788921b035b16cf9ef4dac6883088aa3c862bac1cd8ede66fd9431dbaf89ef1a6c5a6b402791e4f43a47c0530ccb18d4ec1478938ac64beb58572f3291fc2734d178ad618bf671aaf9d6c074ae54dc71003d8c79f0277f90fd6b9f2715bb94ecccbefc7d2a68f4ce5631977541e6714acdc56da21b317f31b0f89af38cf34ac1a595d88f3c54f679396193e277a86ba5371d91c910ae3f9467e67f4a565e21793ecd2691e03fce2b20a3955860530558338c331c7c3e95648c2f218f4a9cd1bd5404006a46e396d40ab63e1410230fb30f4a860e8c0a6e31ecb1fa1fd6b6518e95046d8a829c35c3dfe86054907ba4e0d6fdacb1cae11d82ea38cef8dfceb2e1f1acb7c43aab80b9c30cd55d3ef1995ca9c9d8ee3e1555d4838ab8204db0f1e9fa8aea43731cc0693826bcb8931fb45298ebcd7e357462b928e403cb49dab366aebd5d66d0a33ebc61bc41c5716db89cc83ef0eaf3fe95d4b7be86718d4037ad672c50e922fb6a254f11b30aab28946a461228e6a7634d8208c8208f2aa3c48d938c37e21b1f8d34739adc31cc59561fba798a95bc9a23a651a879ec69a6474f697b65e871de1fad519031c0c3e77d0fb30ad6e8ac70c133196d98c529e7a4fd475a84bc9ede411de2653a4aa36f7d6325be96d71b146f03b11568eea48fb970a593ae46f530749595d432b0653c8839156a40c71bae6ce51149ed6176cfa8ad23ba74ee5d4651bf1a8254fe959c0dd155491245d48c197c41c8ab540514514051451405145140514514051451405145140565242843111c65ce3765e6472cd6b54d63569df3e871f1a0438658b4764f1dda06795899016d41b34dc36f0c2edd947d9f2042e403b7872f0de96be8af2e64eca090c110193283b93e1b6f5ac0476e10999a48e3d05994856f13e19aa2f786dbeccc2eca762db1d7c8d798e282e789917514529b689095695546c399f3cedeb5dce29696b76235bc678b4b698f4b0cb138e437cff004ad166b7ed63b12cb3e001de60cc0aef96cf5d8520f21c6dde5ec48b93716fa35ae48cc79e60e3dd4b4325b244ab25947230e6c64719f81c57b4b2b2b286296e164324520624c8d950a4e4f3db1b73acc7fa3bc29fbe20c86dc1123637f0deaec1e0515f56b7195f68aab00481b9dbd01de9e924b436cf2c3792f6a18e881e324e9ced93cb61bd732486485f4caaca40e4db115bc0ca61915e50817beaa573acf519e9b7c761443965c6ae2c143c182ecdded40e080391df7e7eedbc6ba49fe975df66dae3875b1d980385f775f8d79b0f9f1dbf77a1a09057d8c1c9ebb63a003e3f2f7ad30dcd722e2691e4cb48c492d9f1393b74e74a9628cd8ce3a567a8d68afbe73bd4174b9c67bbcc74db357babd96e11210498d174aa9e9d7f3a5d40209ce7caa446c06ae7e3b6f419a26d93838dcd6ef317d96245c0c29404607c688fb30df7aa4ae73a41c53b2c491dbccb692cda2465ee69c2bf88f1daac5739119c8006e7dd460800b64646467ad5d4b2865d3b9d86db8dfa569224ac54b29d5cb27151186c17ad6d1bafb2e7ba7caa86191727472e6455148071a77a0723b399733a2ea851b7937c72277ea39577ef380bbdc47259a85b562182c630e320679ed8fa66b95c1f899e1d233b40ec09008d7a71e4475f8576e4ff0049c327dd41a58f563915a0bff63dfc778077e48237fbb90bee01ebb7974f95752de78628505e1884e8c4f7067071b9d873ae54fc42e6e54132601e80edf952a54bfb6ccdefdbe15a88ef4bc6ece3d918c87ca90b8e393b8c44020fe1dbe67f4ae7e90396d5602821e69e73977dfe27e7502319d4773e26ae074aba46cfeca337f2a93545546d5200ad4db5c01930498fe43598520fe54448156028029ab1812e27d320ca852d80719a0ce1b59a704c51960399e43e35758ed50e27bc5047311a16f9d4dd09e45ccb2436d02e4052d80074e5b9a4276b58ee5e28e59242baf28220bc94ed927f2a8d63a5dbf08419267937c67955f4d8dc5a4d35af6baa300e18edb9c7e46908187d959a1e1ebaf5819ba7d40ecc738db9629bb695e4b09c3b211d944c04630a0966ce07b85061561caaba6a718df15595c1ea2a4fb04f4acc8c8e66a11dd1644d47b36dcae3af4ff3e7515bf0903edcd91fbb5991de26b4e16c05dc87c16b30455072acda300e5308c7c06c7d4569504639544555d941d6bcbaaef9a9421c6a53bf88e9437748cd51955db20e1bf129c1a29fb7bf9a1235778752363fd6ba707138656d04e1bd0d79f667503ba1c75c6c7e142b2483ba41f1c74a9669af5a8eae32ac0d56489251875071c8f515e7a0ba9603b3123ccd742df8c2b00255d2d9ea6b3ebf8ba71a3917ba544c9e7b30fd6b260ac4a06d7fc0db1f7669a8e5494655b3e553246b22e187bfa8a6ab98f6d861d9921bc0ec6b48eede2ee5c2123c7ad32d0b84209132f40db1f8d62aaaf943cc7ee3f31e87c2aee8a886391cc969318e4ea0723ea0d6c978557fbd466223f7b9a9f7f4f7d26f6d87eeb6871c94fe46adf6d751a2e23d5d09e5f2a583a8082010720f5a9ae7411a83aeca6007ef46771f0e95b2de849345ca0849f65b3953efe959c0dd15153501451450145145014514501451450145145014a42970f792c9292910eec6991bf8b537450735d42f108a596494891b11c47d95201ef7c3a79d36b6f1f6a279151a6031af48040f01e5fad6f45023711c3c46c1923d2e85b039819077f5fa1ab5a59b5bdb2442e9d82f2202e319f435a470680d1e8896df0408d579e7993f3daaecb2e7b8c817a0299fcea8f991c080bcd2bf6c5b2350c871b75f1ebbd2f2f75cae5186dba1c83b5753ecf61c45a492d7ed312c716b36e10c8411cf0dd07af87bab93a39f3f7d5a880718adc00d9039e323ceb2553cc0c8f4aaf539d8fa62a009df0062acc75725d27d6aa14e479d4312e4b0d8f9515a6482393646fb75ab11233028ad8c646338c78fa56f6b68c61795b9a43dba82b90d860307cb7ac4cba8e41d002e300923d0785304165ce33b7d69b8606781ee30c228c125c82c01e83de702af3df197855b5b1504a670e06fed138cfbe98b5912eed8445628f7c9548c29c8ea3cfceac88e576af820a84207a13568a4249566d9b993bed5d0bce1aa21d51062eb81a79e47a52062920653247b30ce93cf1f5152c0cac267c242d2214dcac840cedcc52ec1a0b8054f7c6fb74adad2511ce198aa9c632453ef1aba875c039c861fad593519c023b88c9d206ae641df6355365a5c805b4119e7bd31c3b85ce6e03e95ec41cb4addd51fe79575ae22e1d24eee6f52353c9234d855ff00471d62d3b6b6239e0d5b7518249a7ae2d21483b782e56640c148d38209a508eb8ad64452b6b6b77b87d2a554005897380078fcea8400b4c70e51276e18020c6460fa8aa2259ad2d9c2c0bf697e45a4d933e4073ab2f13e233a62d63c007485822c8ace4560f005585175f7bb83277f1c67a1aca3795ad151eea790659b6620634838dfa531a746ce6e2a2ee25b9b88d14b0ca3baeb3e23029698eab8949e65dbeb55e191a2dedb3889558c8413924e0103f3a863976f53f5a662269fe103fbcb7921fa8ae7835d1e0c7efe4f24fce88af11b75103939206b7c79d21313ae5d0aa8ccf70a4a2805b0bb6fcebb57bd905633121046d91b0077deb04bab63288a28a3d4ed28f673b8e7468aa5b399ee1821f6c609ebf74c3f3ad21b792df87c9da0c662857de0b67eb4cdf5cc96cf384c000b10797fb363f95271dc5c4f672b4fa8a98e02095c0c9049c7ca9bc23206a436f55c5036144585411b500f3a398a8ad3870d52cc0f2d3d2b3e6066b5e19fb4b83fc358afb22ade91719039fc68077f03500e4d48c54574386ea549dd026b0174ebe5cea9737b70084b8b5b7d4c48d2e873ee39f3e95168a0db5c7ac7b7fc549376a21b748e7288a35e990ea4c1d1b63046dabc2a62c351c76d72a442cf14e7946e410de40feb4abc7de21d4aba9c78114c42e970b18b9b6fb34acfb345ecec06f8f0dfa533346c2c55e4712beb00498dc8c1eb41cdefaa8d2c0e3f175f78a3b453dd906863c8375f7d6e46d59b282a411b1e86aa2f14d2c38d0e703903d29fb7e32c30b3a81fc5e3fa5724a1db412a4721d3e1409307122e9f5e5f1a60f550dcc738ee1df9e2ad244928c3a835e58164fd9b15df3dda76db8b4d16d365878e3358f5fc5d75e481c47a548907849b9f8d2e55641d9e487fc12f3f71adedefa1b84043004f9d30c8ae30ea0fa8a6d8ae4f62d1be622e9278355bed849d1751065e5b0a724b760728438fc121c8f778560c8aeda4ae97fc1275f435ad944c48f1c24d94aac9d11c640f4ea2b586f91d9639818663b696e44f91eb48bc0c8e7b2631bfe1ce3e0685b8c811de44180fde2371e752f88ec54d72cf6f1667b598cf1f58ddb39f43d299b5bf8ae5b461a3940de371823f5acd81ba28a2a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a02a2a68a0f95db5ccd664bc32b46c54ab01b820f4a98a581640f22f6837caea2b9dbc4560a752ee7bc7a93b5678239e3c6a87ed556e668e1d94b3855c293cc81c86e7c68bb8dad24907748473196cfb5e63c8e29781645533295c210082c0139f2e7f0a8b9d0e119142120928ab855dcf2c939db1544b4e1cf75573cf3e158b16958b16c9eb55e5b645690c4ecc9a509326ca31cfa6d5306aa81913b4263563ed039f88159b43ba9504edbe6b596331aa9d6859b9a72643e62af25a9ed3314aa5719c938df1b8c5542cc4e7901e542824e738c6fbd6eaa0126638c6da74e4fcf6acd814628ca55f910c318f5a8340ec0220d40f401b393e34c19a6ba740aa4b203a0e771e6693d7951ab7c1cd5ed25689c32e350ebe5d45068731900a85563b31191f1a72ca5104c92698e4037d273a58fa7ceb25bd72c564895a3392571f0c7874adad0da344f0c8afda92ba4851b01cc73e676a71f11bcd713ddcc3732c8fb039fcf90ae9f0fe06c583de10cc46444a761ea7afd290b7b68a5e211471e514fb631bed935d95e16ed7123891fb320e9d59054e08dbe39cf95749d16b3bfd2b63a515117b6c00a31c85732ba7c4e16b7b48636393da139f757308daaa287d9a73850ef4a7f83f3a4cb6d4f70a5ee4c7c001f5a454cd13492269c6106a249c0e4d5115b43a52279972226242e4eda54135a4fc3bb791e432c6add995009cee411c87ad52248e3ba28cc7296ecbdd438e607338f0aaada096ce3b88d1325f24827f9f07e75ce273efa713ec4b739459cca07ef1000cb93c8798f8524bc81f2a88b74ae9f061f7931fe11f5ae5e715d5e0bfed8fa7e74236e27f666b57edde40810e446067191e34959dc5b7dae010d98059a521e472c477806db96f5b7195c5acbe717d58573f867faed99f290fc65514a3a7c4eea658272b2ba69d7ecedc909e9e75ceb624c3725c963a6df249ce4e827f3a6f8b9c5a5d1f294ff00ca052906d15d67a3403e118a80ced519a0ed51e755161524ed5506a2a298e179fef04787e55829ee8adb869c25d1fe1fca975dc0ab5171521aa9522a2ba9c2823473890e1729bf9e76f9d1258348aa202aea23006e37194dfe0b55e1da3ecd73af56329ece33cf6ade14d1c315219550828034a31b617d4648a9aac6dad9e39a31221040ff00f4415b5f02b629d7be363e86b58659cb2c5711b06c7b47c8293bfae7e154e25fea69fce3e86ae8e59618df6a09daa3a7ad41f67c28891caa08a804803f2ab641e47341934601c8ca9f15a159c6cc03798dbe54ddae3ef18db7da0a8185f7f3a9925b36043db4903838fba39f8838a6ae13eeb36036187b8d376dc427b76018eb5f85652dbe1118e99227f65c0d8fe86b0c329d9f23c1bf5a23d141c56de63a4b696f3077a732b226410ca7df5e4495d4030c7813ca99b6ba9ed8f718953d09acfaaebbc6dca826160a0fee30caff004ac248f4a77814079ab6ebee3d2b3838cc2c34ca191fd3635d14749932a4329a9cc57225b668f12464a374c9fa1ad3b70ebd95f44349fdec53925ae14f60da7f80eea7dd584b16851ad42a9e79394f8f315add19c2278066c584f6e0ef1b9dc7a13ca9c4bf80b88e46314a7f71f6f9f235cf781a190344fa09e473b1f7d5e49e3923ecef61d47a9036352c0fbde4119c3c983e041acdb895b8c619981ea07eb5c798cb0cc91c6e973039c00e775f7d310401a2d4f0c2a4fe39db1f0c55f581d1c4d589d1133000927c055578b46dcd0fb8e4d515218d34196dd54ee4226afa9ab76b18d84970c3a040147cb15320de1beed080609467ae9c8ad5ee618ff69222791600d278824ffb3cd21ffcc6247d6b40248c7dd5b431799a641bc77714a70859bcc21c7c71576908f6519bd31f9d24ef74db76f1af920cd666dee1fda9a56fe5da9ea195e21187649d5a121b00be307de395375e50492405c1fbc8989d4ad5d1b2e286346d65a68d7ff7147e6297c7f07659b4ae704f9019aa3cea8c5489091e11b11f102a609e3b88c490b8743c88aabc0aec5897c9f09187c85607ca95c64e4774d69a14aeb0796d8aa0913f793e75a768ac42ee171caaa01128c31d58cf302a4a44c3026237d811cffad4959de22ea5f19f0f3c7a73dab4be314b042046c92c6ba5f3e5b1f9d02928111eee1c1df38ae9c16f7f6309bf4468e25006b603041e5b1e7bd7257413a486ce40d3e3bef5d4444bc5621b2c06c09c9152dc6b194b3caf1ca242b8b860eccdb92472df9e79d6116130c01d40e76fd69ab77d092452b848dc64ae904b72c0071fe46692908672513b307f741271efabbf50f4b6f1b70c8ee926cced29468f3bf91039d6503c572e44e1bb56390d9ce49ff26b08dca212132c31873cc5564959e52efb39dc91b6feee5494754f089a39659612a91c672a59b18c677f0e62aaf67f68cc9da627ce4838c1f4c72a21e27737501b59670130082554671d18f323e74ab2ceac932a326ac15df6ad5c64c1b19429000eef2dfdaa7f86588987692c0480da092d8e99ce31bf4eb4b4174e53ef54ff0030f1aed70c9e26b350245d464638270790a490437134e1eda3b2d47190aa398e9bd5db8bdc4bc3cdca22afdee8d2c7200c67a62b97c58a34fa9581180320e7a53508c70007c6663f2ae8264b892e6d636971abb47e4318d96966352848b58c7f131fa551b726a5443118ae870c01ad2e33b82547d6b9a4edceba7c307f729bcdc0f9522b78c3aacec8a1b1852338cec2b24612cb3609db2307a77e998b012518f6a4c7d296b61f7972e7dac819f7e6aa978fbd3b37f00ff0b1ac01d856b6a752ea3d6227e117f5a5f38e552a2c48e75d8e09bc737a8fceb8b9f3aed70418b694ff0017e542238c6f6d20f1551ff35737867fad59ff00bbcfc6715d2e2bbc24752631f3a5385d9dcf6d6ce609151604c9618c1ed751e7e541a71a38b2b8f3494fcd452eb80975fef907c2314ef13b749207496e63881470700b9dd977c0f4c7beb1b88a38a294c6eedae7c9d69a7708060788a057d68cd4e36d86f5a760fcf4fce8335dcd0dcaaca30c411ca87c62a0bf0fc763747cbf2ac41d856d62a4dbdc9048c73f3dab2c55a034039a8a806a0e8d89fee975eb1fd6b69c6384a7f3c23e6958f0f3fdd2ebd53ea69a9c7fd1718ffcc8beab5155e1ef221540eda71ec9391b2afea6b5e26736484e077c72f4354b11f783d0ff00856afc576b14fe71f43569f1c8ced51abbb519daa3f7288b0341c13f9d501daa73417743244e9a88dd7753823bc391ad8cf2c9a03e87c3739b3a94600c0618ebe35168f1877ed519d7ba363be750de9e1691ca89240db300c15b9f43456704023b2b8c17d3a3255882323a8a5ad628e691fb52c1114b1d3cf6ae9c8816d27db1dc3f4ae5d96a2d3aa91930b81919e9e1d68569d85ace745bcccb27449863579034a3446190a90d1b0e6b5b28521d278f284ece9b11dde783b7d2b5b95610a1797b40a74a123040c1d8d022e4f550cbe5cfe15a5bdc490f7a190edd3c2a18554aa9dc8dfc7ad11d5878db6a0b70800c7b42bab14f14ebdc6076e55e4dc373073e46ad14cd09ca33467fcfbaa62ebd4fd9d4125095079ae32a7dd4acb16852b22e07420657f5148db719923216e06b5e8c2bad1dd4570998dc1cf4eb5398baf37346e6e022a9c677dfa574e1b35d035e903f89ab29628c5ef2c64818ae94488bc9147bab62228e04db521fe504d6e30764593dca07d6aeb9f4abea039b01efae768c7b373fba7fe27fd2acb111cc47ff00a7fad4b5c429ed48a3df583f13b44e7283e94e43250e3662bfca0557b1c9c99643efc7d2926e3300f655dbdd58bf1a6fdc8be34ca9ac6eed58396197009ce3dafeb5cc7468d849136f9d9872ae95b7168a772b2f71f3eeabdcd9a3ab691a59b99e87d45745d73ec6f9e19dd97447236c41ce86f51e3e75d95e331000490ccafd405d43e35c19a039d25086f0e87d0fe559092741a567200e409a960f391e14a1da45d4331ee0b7f4ad16088c064edd4907182083fa1fd2aad1685386efae49fc246401a4f5aa6a52a3578e0e91bff5ae63749de312a43336973838db50e5b8f0a8959cc6372c36dbc31e15ac518924981b3264ce5431d0173c891e5b60567224b0963282773de5c1de9464244e4ca73d36ad1255490346e14a8db6abc16d24d6b2dd24619226d2467c697d06660113be3a74a9886e7944bde182c40071fbc479562e98c31c29c6f83556b7996325a3381e045556570a1762be046682fd8b38ed114e338c019deab1a768c5432aedfbc76adad8cb1c720431b0620346d821fc36fd284b491467b23abf985518c3133b105495f21b7c7a53f6b14f0265082a4eea4f3f3a882ce7624ecb819dd86f4d456d70809504ae37cec3e34895be698b6e151c90452e85323873962719d5b6de18a4fb58fd92ea24c7b00e4fa6d5d8b4b86104482d6e3b808d58500f33b65878d742383710bdb3b236cca700673f3eb5d3e5fe8fc1fc4ec7e6694beb885e667ec59f51c80d26067dc3f3a643b1e1d02caa9d91c9558f20a6fcb7ce6ac920c8ae228478863ff31fd2ab8c6f8a6a588f670771fd8d8641db513e237deb230e232ccc14e3d939c9fca942a4ed5d5e1bb70f6f390fd0573021665403763819ae845711dada08d9c2b2c8496c803e748438b1c857ba8c7ef7276cf5ac2247486e4b0d2763deeefeef9d6725fa695d52190e49c03ebfa8f852238cc5116410cab9f6bba0e7603c4785354e5a5a491da976688810c83bb2063ec81d3d292d3bed574e3726a3d9c3ff00b8739f2c0a9449641aca01a893b53514c62ba963731595b3a4efa198e403e1815cd7564c82306926b656d980393ab96f508eec9c4e19077eed02820e165039731b1a55789d95be0c672c142e638c93807237ae62db28e82b68edcb1c22e69aa61b8e748ad247fe738142f16be97034c7102482a14938f5354fb3ba11952335aa5b4837c0a68bc472ea4f8d3fb5226361b10466ac6dd8ee5727d688a21393bf53f5a1f714221274aaee3a559e275524aec282f60716977eff00a5635a591c5a5cf9ed54076ab44546335654663dd19a931ba0c95c0a81db042d67721464e536f79a72e54af0e8c3020f6b16c463aad73ed2e445048af09643be548cb7960fea2b68f8cc3dd83b47b66c8c174e7e23a8f9d453365b38f43fe15a38affa8aff0038fa1ad6da45272d1229fc51f2e43a72e959f1504d882bbf7c1f91a51c338c5413dda922aac3bb55003b55b35400d6a219187b3f1a066c5ca3c8571ec8d98647b42990d0cab016062631a91d98ca81cf973ac2ca170f267f08ebfc42b455212dc1182214aaae84c07d926c1047647e95c9e1c545cbeb385ecdf27cb15d6718b59bce23f4ae2593e999c901b113f74f23dd350ae97d9fbd1b46c1d70318f0aa712402d548181610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000f0fd0200f05d0300fbce9e86a04913490940e874af7798c7af3ad38991f6304107120fa1aa3924ec6a14d4135312b37b233510cac307d9bb698cf8c91f74a085e5cfe359bc2ba75c128993193b6197d47e75a3dbcad6d114768dd2462194f90da98b3b790e9924540fa5816518c8df623975a2b98ca09c91bf88e75460ca4306ce3dc6b4d5b5050326b322a02da46413be33d05119c17b335c49a9f748c953e95aff00685cbaef3103cab136734373265415689b0ca720edd2a23b7664ca8c79d06a2595bda95cfbeac0e7993ef35908a54192a08f106a4483f78e93e0688d462a6858ddc640c8f1ab761278505738ab061408998e31bd4985946586d4424ea18907c6b4b6bd9ad5806cbc5d4564e7bec3ccd549de8d3b915c5bde2e95656cf343ce9cb7b42215d171322ef850db0debcae921b529d2de22bd270eeda5b28ddaeb4939db483d4f9d2d1e26ed2386d626b6ba32c4cc720ae0ab0f2e9b522c416ca82aa77028f670d46d83cf6e7e55cf5a74a2bf92eef5e493019d71ddeb818dfdd5a5d8ed617f1e75cc81fb390369047857580071d7340cff00a3d36ab292dd54bb2b125318073e07ddc8d6963c1626b86ec6e18ea24062b9db19c62b84c258249023b20eba588c8e95dae1934d047198a5d7203dd5d24ea073e3f9f8d6b77b04d633476865902aa312837dcedceb81ab43105738e95ea62e2097317d9a60a444c7bde3cba5706fed8473b88dd5803ab96300fd6b388387fde4ece176515d0908484bede9e75644b48ece27b42c19c03246fb907c73e1cead7096d2ac6a88e3382e09f0ebefa60033a2919d3a977c5739a7d7959b5487f8d89c5755e30625ece23e6690bdb174ba0caa594e0ec7fcff0093579818b17124b1e108d3be00d8ed5d98e58c6ca0fee1f78ae6d85a45146c77c9db9f3ae8a764854460eb2aa73cfd6af28e7b58eb620163a72701727c7fcfa57462b43882364d71c49abc324e76f954bbb2dcc6c0001813b9e6797d09a68171d99180405dc1f5ae9f061778465d3ecaa0c6f48990cb6eaf82335b716970180d99f0a07ad2f1306b6217f7462b0139c157651e3f5a505aacd2a29039f853d76a432374231fe7e745a26642de1456eb0a8e94a5cc204d9e84669f67542a0f36381595daf755bc0e28148a2d4c07c2baea34a81d0523689aa5cf853723f671b31e4a334429339799cf41dd15981529909bf33ce81541818a66d3f7fdd586298b4dcb003c2a0d9a32ee87380a73eb57d48a705803e668915e389df41c019dc63eb4a241b92ee9acf325813f2cd306f3bfdec283ab64fa53149a44ab2a9d7d40d94fe78a735463a93ef1f96681181f12649fde20fc69c71a9083c88c52b0b42e594ae8193decb1ebe9f953c917689f77207f7d2ae12b3522cae811b86c5620e29e30bc315c2303990640c526ab970a7209f1aa86a15d318f3deb1bb7f6230799d47d05335cf67ed2677e9c87baa29c8c6625cd54c01a5d67969c62af17ec97158ddb9c2c6a71ab9e3c2a0aeb8e27fbb98a38fc269c82ee475efbaccb9fc383ef35ce0a14600c0a62d46e6980b84d0430e46b1233b53573fb063e0411f1ac615cc83cb7aa368a2118c9f6aad24891805d82fad448e238d9cf419a4bb391db5ba92e7cb950746ceea032b2f68375db3ea29a29a922df07b35fceb9b6652195de51a4e8c02cb918c8f23fe4d746d59742ea0ac02819ce07bb1b7ba819739b7947221083f0af3f6a7ef64ff7527f80d7a0b8c682cbc990a9f81c579f876773ff009727f80d50fc407f77e7931ae7e75bf1418b16ff00780d610a9d36edd3b351f334cf151fdc1ff9d4d5a3910a6b24b7b23e74cae063c2a1174c60795297521671102428196f3f2aca3a715d41f6721bbf87dcafeeec29eb468a58b31b6a5deb8b6ccc9684c6c54ac9b11fcb5d4b32cec189190707000cd5c58e44d1e8dc7235019bece8171fb71904673dd34cba860ca791cd6765a0c321914108e18e73b731d0d488aa8656910b1230c07c2a631d942aacdb018c9a62e5155a37550a5d5cb6093bef5cb99ccb3303baa6c079d16ba2a621034af2aaa8db61924fa0aadbdb060095b86f230e907e26abc3e312daca30721b3b1c74f2a8b0b69f4c824495f9619b2724379d03bd82f652b8668fb31921b4fe46951771721229a21b79345e2c88c91a46bb67da2293dc1e744ae8e464372fa1155b839b69083d398ac6d5d86474abdd69fb3c87183a6839f201da31fe2359b73ab3e75361bad5327a8cfa55135d0b690ac0a3b565e7b0c78d73830271d7c0d6c0e073a23cd6920e363568da484931bba676255b0719cfd6ba9370fbc82cae755aa46a18317322f740cec37cef9a4e7ec23480c258875c92cca47a606e31e7bd6331a2f23b31c2f53cc2807e55d3b497b581350c15d8e073ae576855f52e2ba9c243ca64c460af4dfaf8545657d1b1990a8c06db7a7d253110e84a15e454e08a8ba89bb9843ad18123a62a970ac20246016eea9e849a22dc3d05d248558090b6a249ce41ad26b112f665d595b71b1e7fe77aaf0c89d5c01f77205c1eef4fa1aea4ea59063da041ad622ab0aa28000c018e55ccb994999c8c774e361d0575a4611c6cde033484961da00d98a3fc46490139f2f0ab209b498b1745ce739155e23a8aab80460f5f0abdbc304728d57aa723490aa4e7ce9d963b6689d1a676047418ab570940196140077b1c80abc1719be2aee477028dcf4a60496b147a840c48193a8d236fc40c6eba628d727276f1a8b87ee626306ad7b29e406763f1ad6232954d2af8c0c6a1fd052f35ccb2c6cbaf1918d862ab0dc5ca28c39ce37c9cd34c67c4926372349074f7bda00efb637acadbb42cca2373e271903de2a9fda974aeeed12b863e18a0f107999596d917c76c9aa6189d4b4276f677a2d13eef61b934caab15eea0c1f0c556de3b811046380a481bf4a898c260c2ea20ca70bbf2ea6b6950c9132a95071b648a5fecaf2caf217c77b0303c2ba1d944002f20dfc5a9816b440b1ea69146af3276a2f1a328a9a89d477c6390f7d6f6e2da24d24838271b13b56525d5afda18e7d91a4614fbea8c418b1dd899bde4fd00a3bffb96c47fc1fa935b37118147762763ee1546e28dfb9001fccd5781516d7121cf62abee51f414f5a5bdc80c0cb81b6c0935cf6e2772790897fe1cd6d6b7572e1cb4cd8db9002a5c0edcd89684eb7624903963ad40b5b78b69253e8f26291bd666846a763de1cd8f8d261473c0a4a3bd1ad806187b7ce7f10269832daa754dbf0ad79d8881226e398eb5d10acdb2ab37a0a5a18b3beb4d2cac180d4772bb7334e2b58bec1e1f4c815e7611957f263f535704a907c2a1aebcf12387546d8303dd3cb6e9578ec658f3a640ebe0ca293b761f659b0704b6df01536975711c7a3b463a0e3bdbed4d1add23450b136fbf21a3c7fcf9d27f6545500768840fde523fcfc6b79b8ab76f1ac91ab2af78e938dfa5329c52da41df574f519fa5205a38f08aa1949c52b708ff00680ba09c2f419eb5d812d94aa3bcbbf8822b196c639671d949b68db07239d0c721860e0ec7ceb7b6f68fa534f6570bb2956f95115abab1d5095f318fcaa985eebf60deefad676ded1f4a62f235581bbc41db98f3ac2142b260696c8e6a6a0d8e3075608f3a8d6bf887c689e07681c692723a0cd73f421e4abf0a81f728463237f3acb0abba369fe538a50c6b8f617e1578ad96404950074d8530692dc4f0a0d1392a58641dfad0b711a48f2bab20208fbadb4e4636aa3db244a1bbbcf6eee2b3e8c0d583a50f12b5554ccd1b2a8006b186f9e0d377b3c57160e6220e4823079ef5e75a256e601a8823681f30b3464f5538a68ecf5c573e404cb267f163e429e47ed10313924649a5665d32b7836f41ada8cdac83c1c7f84d752cbd9cf98ae6d8bc64491bb61988200233c8f4f7d74acd155c00fa8edb1041ad108c9b48c3ccd6765badd8fe21f535ace31349e4c7eb5870c6d7f683f8867e759819b9dd6dff00e315c60d96638e64fd6bb173bc501fe361f215c54e47d4fd688ec706dd66df1cbaf91a76cfb52d3096e124257601b3a773bd73f829fdb0fe5fceb7e1acad7529076646dbfe2feb56ac6168476dc457ed46526263a30dddc13be4fc3dd48935ada294e257c7a3dbc983ef3581144316a7bc7d2b5b93fdda4fe5354b542aa588e757b9ff005693f96a0e7b7ed1bd6b33d2af27ed1ab36e954586fb55c28c721590233560e06d443163709c712486f2101e201b583819dc671efe55cfe29c31f86dbc9219d251310a4f65839e677fdde9eb5ea923892592558c0925c6b61cdb15e63fd29bc325d2da26024235363ab11f90a97a69c5041ae970abc8edfb8f900bead5d3a0ae50dfd6bd258f01864b5125c4a63d47ba5580c8f139e5d6a497e2d75226595bb87531e405297368a8f1a8c2efab05b97bab296d05baa88afada500eeafb1c74c119deafab86a4acf35e4b36c005c1181564fd4691276643348a37cd384c407ed413e99fce9117fc2d378ed5e43e256a24e3cca7105ae951e233fa55a8d6edd4848c2c8e18e4e91d05662027959c8dfce428ac7fb6ee4bf686119c600d1fff00d50dc72ed8612de353e27a7d693045d70eb893ef52258f48f655b393e3560ce146ac83d7c8d62f7fc41c6f3aae7a2a0a50cf3471e35eadc9c914b9f174e5dc845b919f68e2902fe6a2969e5964c07390396062b1c567575e8639d5e256d79c8acee6e562819949d47615ca8ae648e308b8c0f119a99259260031181d00c540d43c574a8430eb0391ce2ac2fb7da203d4e69254c56816b43b5697d24908f6411b72ad26b99162763236c3a5722095e204211bf88ad1e69245d2cc319e8b5111b9187627d4d742d306103036dab9e2b68e568c1d046fe22a87dd82a163c80cd73572773ccee6b479a5910ab30c1e785a81445a301a45079645740227e11f0ae729c10474adbed12e762a07f2ff005a0a498ed1863001236a62cf7d7eea58659893b927c2b76596d246475d0e46483bfa506b77fb11fcc3eb470e58cde2094294c1c86d81da9779649000cc319cecb518a0f42b736b11c235a4676c004673eeadc7118d4ef2823c114d7995cae08dab4371293b328f2d34aab45beb61d5d8fccd4b72aac03119c9c9ce6acc76aa86386bebb19f39c8931f4ad4ec32693b3764b09ca9c665fd2a1e495d0a97183b6cbfd6a5832c9766908f68e7ddd2a6ac0003028236da8a6e1fd92d2b7191382a483a7a1c75a91248aa029000f119aa12ceda9c83b606062a0de3bfba8f94c58783ef4e5bf15919887890edd36ae59a15ca6749dcf8d51d7b9e208d03eb8481b7239eb59897874cd9d62361f8869ae5bc92bae9675c1e7ddfeb59918a457a24815ff673e474e47359c9604e4f75b3e22b82a4aeea4a9f11b5371713bc8ffda071e0d40db5885e71b0f439a0200319c63a56078d5d7fdd427e35078909b6b98c85f08f144633b76b280b8289d7c4d16e9f7a430e9d69a5fecd94009218bc8e45311da1504c129604637c30ab8614911446c748d81e948aef5d29ad6ef491f76c08c775707eb4ab41a06183a7aafe9530c4c1305001e5e35bbc6b228cfb8d27d9b1f64ab7a1a9579a2e4081e0464505e5b18e55c316f3c55e1592dd7114ad8f06ef5666ea4fc09f13593cf336d9541fc3bd41bdddcb32e8dbb461be3a79d1633c56ecdda1c060147c6945017d4f3279d0e32a0f86f5475a67127662351d9abe75673cf6ae3a1d8fa9fad666575ba88a955cb8e9e7578f61bee727eb4895d4e1922409248f246a188001603966a2d2ead2ca62c6ea36d88c7680f3f415ca2a096c8f6b19f3f0a696c934820e33e556d23a4ad604318e43a99197232700f3e95808a3072173e19a44eb85caabf2f855bed137e35ffd3fd6a29f2c063271938159dd1feed27a5616c8647ed24258af227a56b744080f9903e75108bfb66b2615abfb554638ad0cc6c68d541df7a8a0f49713882da59b4e7b342f8f1c0af01248f348d248da9dc92c4f535dae3dc592ed23b7b770d1fb52119c16f0f415c40092000493b60566dd6a01b6f8cd6a257383a8ea1e7b8a722e16e80f6f947dfb98e558259cc503aae436e306a7229adc30249c9ea4f3add5a45620e14f518c1a6ed7854d7313347ae328849ca93a8f4031cea9f639e17c498cefb302323df4ca8da1248c10dff10ad34d444acaa1588c8f015ac714934812246763c8019ad2322054114f45025acedf6c680614f719c31cf4d8564966f2b6209609cf824833f038aa146ce2b075da99752accac3041c1ac586d40a32e4f2aae815d58786920c9704a20fddce0fbcf4a63ed3676b1f70614786c3e3ccd315ccbdb44b5745562720939ac5547ff0015d11c6e0049604ff2e6b4fb6f0ebbc2bbe8627f78608f7feb4e15cc0b57514dddd8bdb77810d19e4d4b60d444815b4513cada634676f0519a2d5035cc2ac320ba820f8669bbfb8b8cba4d7090c4980155580f2e42ae0da0e1b3fd9e65785448c0767a88dbc6b36e1578a33d8eafe560690748564957ed2834a648d0c48e5bfceb2630c7d9b0ba93246414880cee7f8bca81a2acac55810c0e082318a9029de239c5a82c49108ddb99de92cef444814edbf0d9258fb595d608bf13f5f414893b1f4aebf11815a7858c6adf75824e76c0a11896e1306c7b69c8e6c3619f9512719e1f2480cb6a59d80df50c91d3ad725a5616ce56ced89ed428050b67627a9e75a24b70d716a160b70ac91962b0a6464f43d28ae9a4fc16f1b424af6d27f11db3efdbe758dddb9b4b8684b07d3be718a42deeef4bcc59c2a632a55157f7c0e83cebabc63feb39bcb03e540a13efa918aa8d8ef539cf2c7ba88da33dd3eb431daa233ddf7d439da82d6dff0057cbfef7f4a3a552dc81c3dfce5a91bd5a2c4d4023ad079556b2ad300d53528e6453760c88b713342b298d01556e59271592f1be277015a1fb346acc542ac91ed8c789df9d045d5b9b674566562ea1863c0d61d6ba097d7ec98bbb213c44ee047bfa8236aca7b781a379ad59c2a635c7229057271b1eb452950454d41a22a0500548a9d8d056aa45698a02176545dd98e00a0cb4d482c8d95254f88dab568da37646186538233d6aa46f4122eae07fb7936f1626988f8a5c28c3e8907f12e3e94ae2a3140f2dfdb39ccd6a327aa806b426ca5fd9cc6327a64ad72f1411bd5d1d16b07c65240dea3358bdbccbbb4591e2a69222ac934d17b12baf90341a32a8f68943e0c36f8d55d495d883e8735aaf119d461c2483cc63e9575bcb797f6b6e41f118341ce20fda20fe71f5ab93a5dc1e8c7eb4ecaf6a17314cc1b230307077e55292daa92249dc30272a33b7ca8613009e409cf953f6dadd00d0d9e5cb9d1dad81e72b9f737e95226e1c07ef13e8d4c4c59ec9e46d5a181c60f4a81c34f527dec28fed1b68f655d43f8968fed78c72b75a8ad96d8a8c068d47f352b72ab2c8104f1854dd8e4f3a97e2a5f6ecf4af50b81f3a85e29a0623b7503cda88c6586345d42e6263f84039a5e404781f4a6e5e2723a61a18f19f134bb496b202595909eb8cfd2aae303553ceb42aae7ee66563e076a0c537fdd0f8d0c70718aeb7fa3966d3df89f03b387739ea4838fd6b958eee6bd9f09b536763144c30e7bedea6a78c6885eb6249dbc3353c31624b4334a82411aae956242e4f8e0561784b47311cdb34ddaae386ca075651f006ac6595c714bb2ea3ed410778aa461942e3c3bb511f15bcb8596dae2459a31187cb2f781db91f7d1240cc752c7938201f5ce7f2ab2c122453b3c7a7eec0cffc4a2ae0c339a6c3c89c2dcc723465e4018aec480395279de9d8c6ae1b8ffcd3f45a911ce658d5957b095c99304f6d8f0f2f3a2cc466eecf164aa4ca0e4c8c4af786fceba0b6524ac5c481549ce31e63f4ad62b0293ac865d8386c63cc9fceae2b933dc289dc10d924b6deb57b1944979128041049dfd2949b7b86db270299e10337ebe4a7e9510c714668d9cf3441b2d705dda57d4e73d40e82bbfc6b0219bc58e903c77ae188c93d397522a5edb8c71b55b4ee3bb57111c0c951e5a854f66323bcbcbc6a60eadbeafec34c927ef881e42b2d81058edd69851a3825b01fbd231f99a55812315aac9cb6921fb55b84652e645db567ad37c562568ee0b8d9467e46b9fc3a25fb75bf8eb06bb37621712895d5549c1cd59d0e3491a07b9623724a1dbce3fd4d44a22d52054c767855f2fbd615d6c5961b2e9bbefcf9e46deb902866b24760cc356a191a4e7249c7ce832e2ad992dffdca9da91dfad3bc4d834f115f67b1423d3148f3e7511619c57a2bc1ba93c8466bcef4c57a5ba601f041f62ac1c182299a48895047da109f409835a5a5b5c46eba86c23817d30467e55b43c56362816ddf265d1bb8e78cf853305e89a267111520c6002f9f68023a79d148456575d9460e33dec9c9eb229f0f006b6e2c7fe939fd47d05521e2ed29840874ebc7efe7fda05f0f3cd4f1439e2771bee1bf215285b228518e649f33500e6a688d9775f7d43723529ec6de35491b6a09b7ff0051ff00ee9a9e9558491c393cdcd19a517276aa8a3a545453fc3d4763744f2d2b9ffd55cbfb144d1dbf7f013326fd73d9edf315d7e10a1d6e436e0aafd6996e17010a02b0c2e9183d3bbfff00515470ac787e85b74591751903edb6468ce3e15d991347099f2c5893cc9cfefd4c7c36389e2219beef1807c934fd2af74a17854a0788ff0010a0e21d8d1d37a2a09daa08e868cd4677c51d2818b3459aee28dc7759b069837f2a13f65e148235190c00909f7a9e75870dff00ac20fe6fca9386c2dfda56605d747a6a00e68474249a0b823b5825b7b8723bc8a4a927c41dc52a7738ae95945bc235b95c722c77dab9a0f7c0f3aa1b7b68eda45171736eb820b264b1f4381549edc3079edda3921d5fecce740e991d2b2bf849bebb2b0a026424382d96ee9df9e39e2b7e116eddb2c84bab18816c1d89c6e08a8a4e822a072a9ce05115c64d432e456f0aab3f7c390158e10804e013819f4acfb6c6cf63322677c312df1c63ad06254d016b69d6356531331465d4350c11d307e159d06720200f51f5a89d71732ff35397166cb6f21d51b4abb9557070073a524ff58933e3f9554571538e5523e9524d415d3401bd4e68a000a90b40ab74a0a38c21f5ac4d6efec1a5db6a2a877140661b07603f9a8276a8a0cb855b1b9be85300aa9d6d9f01fe715ec4903a74cd717801820b4677914492b753b803957464b980237dea64a9c0cd6a7116b877473011e240f9d74ed4e9e1e7607ef791f41fad72ae4f713f98574ed0ff0072c7fe61fa2d2225b884b112a89180081be7cbceb49677961bc56c6940a0639fb7fd2939c7de11e2dfa532dfea976df89d47cc9aa840e29db627ec600e929e601e8b4875ae85a0feecbfce4ff9f85662b3b8bc9e16211828d20e342f813e1e55b4d7332dc680d85d401181f872692be39673e447c9bf5a66e37ba93d5cfc12ac4715c85998b103207334ef04d2d7e486070879564e06453fc193fbdb1f05fcc54833e368ad16a619c4831f3ae6c50ab0074b9f1c0aeaf1c03b051e320fa1a4220bd8b123271b6f58f2eddbc67056e82856316a500e305a92d4d9f68fc69eba398797238f9d206919f2ede888c705e1d9ea18fd696229bba1a78670c5ff00cacfd293add60df0c5ff00a460fe6fc8d3fc49034320c7b4e3ea294e1233c462f2c9f953d7c321478c83ea2afc1cc41a9547e2bbff00f93fa55ee940b827f14f18f9935106e6d478dc06ff0099ff004ad2e47df279dc27d0d115bb6cf607ff00a78ffc34b0615adc6e61f28231ff0028ac8019a82e9de61ea2bd2dd8c963e119af3710ccb181d587d6bd35e7b121fe03f9d583cc4002ca9fff009527ca3ae958a8168e7c1e21f054a400c480f84d39ff0092ba50776ce5ff007c83e494571acff6f623c40fff00d815d0e2673c46e0ff001d2368a05ff0e519dd179ffbfcd3dc40937f707ff30d40b83bf3a9aa814637a2374384aa4c468aba7b02b1b8f60fa506b1edc360f12c6a3ad40dacad8791a8cd2ab4ced504d45430c9a81fb1ff0052be27f00fcea5174f0b42a483f75b83e3a2ab63fea37dfc83f3ad80ff00a2a31e70ff00fa5518d84d334d6e0cd2107190589cfdd03f5ae85e963c2e52c72723fc548f0f5c5c423cff00fe25a7f886dc2e5f77f8aafc1e7f3bd04d549de83bd641f5a281caa09a06f869ff00a46dff009bf2a750d8b22b663c1d81dc741f91a43861ff00a46dff009ff2ab46b8822fe7ff00f45ab075ad845ad0c4ea571b61b35c41fb4c79fe75d8b15c2c5fcb5c524769effce955d8b8b4d5712387c12d9ad6ca331be927385e79a56f517336083f7c49c0c636e55bf0e0468dcfb27af9d51c3a82d47226aa4e4d650cda80ee508c831b8c78f74d4c16c887ba8e991e27cbf4a8b06c5ca9037c36dff09a75272f21429cbae7cb356109f101a65880d87663ea69527069be2873344718fba1b67ccd224e69f4226324bb670564236dbc69d98fdf379807e557e20a12499523550afde206339f7d6729fbc07c517e942b7b5b7370582f318c554080cdd88b85ed3569d383cfc29be0dbcce3c87d69192f2d12f1a43647b559739edbaf8e3141596586195a3767d4ada480bd7e3510cf0cf22c71993531c0c8155e2808e212e0a0fbc53bfa565c38e9bc83bc9bca0600f7514d83b5483551b500d4652e7ba6b16ad1bd935893bd155236dea9b55db3822a98f5aa3d8c7670a205440aa36000e94af12b78e3b4660a323ad74d7d819a478d67ec471cb233f1a51e5ee70cd12f8b67e55d5b31fdd479b93f2ae648019e2df7debb56911fb2c3ba8c824e4e3a9ab028e3370078bfebfa56926dc35b3fbd28ff000d6896ae6e236250a86c93a8789aadec6d1d8428d8de463b1cf4029f11cefdeae9db2e2d213e393f335cdebb576608ff00ba5a8181dc27738ea6915cab81a9d878b9fa8fd69a937b994f824c7e58a86b398c83ba08d79f687883f956cd0c81a79197bbd949be7c4d11c76dc8c5753820ccd21f051f5ae6915d4e08379cf90fcea4ec2dc73d8840fc64fca904913b06048d5e14ef1b6c3403cd8fc852312b786c6b9f976efe3d14ba38841a4f56d4cdd6d12799a52919f2edea7886d0582785ba9f90a4f18a7b8aae996d97f0dba0a4f15d2b91de0c33c414f82b1a76ef9c3fce3eb4af051fdf58f8467f2a6eec1261c03ed6797ad59d2b9969bcd643f894ff00f90d6b75fb58bfdfe7e0a6b3b146fb65a02ac00453b8fe17fd6b4bc044b16c7db63cbf8289f185c7b69b728d07fca2b31cf956b703efd878003e42a8079541a5b2937117f3afd6bd1defec25fe435e7ecc66ee11fc63eb5dfbfda1987f05583cf4a30edfcd727fe5ae872b198fff0051f4c0fcab9f75dd77fe5b93f335d0976e1d29ff00ea1febfd284726cce78bf0c1e289fe3cd37767fbe4e7f8cfd696b003fb73868c6e238fafa9a66e0e6e253fc6df5a8acb3b72a3153b51b6288d1764158dc7ec98d6cbec8f4ac6e4fdd1a0b14090c000c61610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000f0dd0200f05d030053271523a56f7088b1db6839cc59273590a5541351be6add28c540f58edc3ef73e0bf9d6e06387463f8a2fff005ac6cffeafbcff0087f3adff00ec11ff003c5f955832b0ff00598bf98fff008d69ce23ff0055cbeeff00152b623fbd47fccdfe05a6f88ffd5721f31f5aa479d037dea719e5451d2b22806e6a3157237aaf5f0a067868c711b7fe7fcab5071043fef0ff00816b3e1bb711b7fe6ad9971045e3da1ff00ab15d1b3f622f4ae067ef0fa9fad77ec87763ae01f6c9f334a8eb5d01aee31ff7bf91a66c792fbfeb4bdd6cd37fbccfc8d3161b851ebf5aa3cf13de3ea6aa79d5c8ef37a9fad411591bd8ff00ac2fa37d0d3707edfd40ff0008a56c47f7a8c7991f2a6e0da75dff00757fc35a816e2dfb687fdd8fa9a40f5ae871719962fe4fccd73f153e8df890264b8c92465481e14b383dc271ba2d3fc42190f6ada18a9037033b8269073b45fc8283a1c14e2ec83f87f315c5bfeededd2e53693aaeff004aeb7099e382ef54ae114a91920d45cd95a5c5c4f28e228a256d58ec49c7bf3409717256ed8e546551b719e94ada4ac2f23cb2e04ebd3cebb575696b74430e20a98455c7625b975ac470fb657d6389293a8363b0c75cf8d06520c3b0f027eb55152ec1a472391624545440791ac643835be36a5a4e848cef45541c939e9466aabccf99a8ed53a9aa3de81cab9fc67fd51bd47d453ea4051a89e7487183fdd1878e37f7d5a3cf1216e6162a180cec7af2a664e32e9a516ca2655181de231f2a4e6de54f43f9557483cea077fb7d873b05f749fd2a2e38a0bc48e3ec340193bbe70692d028d3e140d44f1c72ab4a86441cd41c669b7e3b64a110d9c8422e174b1d8787b55ca20f89a8ecc785075d7fd21b003fd5661f1fff00b55db8e594b6f32c703862846e0f5f7d717b31e14040390141b6738aea705f66e7d17f3ae48aebf06fd9dc9e9dd1f5fd6ac0971cfdb40bfc24fcc52c5156156ea71d6b6e36737710cf24fceb1620423c462b97976ede3d399799d280d2c064e3c699bcfdcf4acad575dd42bf89d47ce919f27a9e3634df22f844a3e6690cee6ba1c777e227c907d4d7348e95d1c9dbe1b1db5b6a924b952ce9a7031ddcfbeb6d113918bf6c0e800f3f06ff0038af32c80823a1e7e7597d963fc03e14d57ad4b78c30617d21c2e3704fbf9d5cc08c76bc7cefc95fc3c8d78ffb2a7451f0a916ea0e40c11e14d3876f89c3d8dd13af507ef0d883f3a4fd2b24046fd4ee6afbe688e970bb76967494b22a46c09d46bb3709da1631cf00040f68e7d7a5794eda589818dd863a6763eb5999aeb3917738f495bf5a2bd535a2b1275d99cab0df1d4ff9cd59edd8a140f6854b1382463ff9af27db5e7fe32e7ff75bf5a8ed6f0ffdb6e7ff0079bf5a68f5b0d9aadcc7214b51a71de5c6a181d2b8f7f0bc53c9ac6351246f9c8cd73609eea390335cdc38fc2d2b7eb5babbb0efc8efb9c6b62d8f8d04af86f56c5031e0282288d17d91e9585d1fbb35b2fb3585c9ca631d681dbbc2bc20205c4433839c9df7ac455ae4b6b4d44e740fa9aa66955279519dea0b5575541dae156e65b4b81a0956207ad39f636112c7d91d20a9e7cb1cbaf957977b89d159629644246060ec2b1edefcff00db26f88fd29a3d74564d1c8196220824e7dc078f951c46273c2dc043ab20e903279d791edafbff001937c47e9578ae2f109d573312791d78c515b1db6c5455725b727279934676a20268077a8346dd281ce18acdc460c0270d938aea7d8beed53b39b00eae5e58f0af3fda4911d513b21eba4e323c2b1373c40927ed937c68af5f6d03232af66e003cdabcdba3acda0a306d58c118349f6f7fff008d9fff00556ed713c8033cae5c7b2c4eebe941e867b566924cac9bb6ad97cab6b38191d5743e37dc8c57917b8be66245dcea3c039a81717f9c9bd9c81d359a68724056570c08218ec76c556a825924ef4ac59bc58e6a73bd10cd802d7b08009cb574a3b664757d2fb0031a3c062b865dd06a8d8ab0e441c52e66be2726f2e3ff0070d5dc1d8e308cad0b14651a48dc79d736b38e6b920ac9712ba9e619c9cd49350397b6b74669f445310c4e300e0d24ead188958618260fc6b179ee8e49bcb93eb2b7eb53da13140598b1d0724f5dea8b75daae0d63aa80d510c06aa963e82b2d46adb1eb4165e67356c5506e71571eb41639c52721fbdd19d88cd33aa969065c37220628a81cf0390aa903276153b06241a32283db70a17d31985fc71c41080bd99e67af53e55cbff49aed6d658edc0cabaeb27af3aed5bdc5bc302c42e43b631a99b24f9935e2f8e5c1bee252ca36553a173e0297fa33fb4c4c4139dbcaa7ed10f89f8525d9379558230db6f8d3629afb4439f6aa7b780fef7d6912ae3a1a349ea3e54d1d013418f6b3f1a895910236a015c657279ef8fa8ae7e9aed5adaaf12e012c2bfeb368c664f353cc7cbe95425dac43fda27feaa3b78bfef53e35cc1bf2ade1b5924234843e45c0a9a61e13459fdb20f8fe95d9e0aea6d262ac1b2f8c8f415c88ac65c0cd840fff00dccfe74e44d73691955e1c113da21757eb56530bf16ccbc40aaee55403f335887254a99078608a54f10bbdcf6edf01507895e7fe21eb36353c99de02593ba797855b84c4d2715b45d271daaf4f3ab7f695effe2641efa83c42f08deea5ff00d549c25baeff00187d5c424c024e00e55ce2fdec30c115cf37b7479dccbffaaad14ec4e6462c4f5277ad6b387b9d4f3ac84839ea5f8d681c1f023c8d0c4d181519cf4353a850c5c1156cd67a873a0c8b8e744589c9a3154d433cea411e3455b19a9c540a9150582f856806073aa67ad1da639d546a3954f4acd5f3bd5f3b6682e0ed585c124a01d5ab5cf852d33626849381ac6681cba6fbf03c140aa13b517722bdc92841000e55917c74a51a673caa735967c2a4b000ef8cf235152e46d502b1ed0e91a94671e3ceae1f0bcb3e8450d6946d54ed149230db7a7eb4348a06fabe1417cf9515976e9cb276f106aa674fc607a83fa506c0f9d57239d64665e8c1bd33fa567f68eb8f9d033f4a296fb40ff26a3b7f4f8d14cf9d54b8cd2e6e36e62b2edb7e740eeac5466975919f1a41624e001524ce39c127b97344321801bd476833ce9369665ce6193dea47e554695f99423d681f320c6e4565db2eae749195c8e47e352aae4fb3cfce8a74c8001417077a542ca71b000f2dea3b29f246463d6a698bbb800d49205bdb93cb49fad60d0ca76e449c6e6a5a393b258c801909ef6ae9e18a6c316321cec2a44a33bd6420987271f1a0c336776a18d4c8b9f6aacb203d69710cc7a8f79ab8b79f1c850c3024157d6a46c69331cebd01f4a009c724f95530d8719aca4619383596671fecfe551d8ccc3ae6862c5c1a355545acbd41f8d686d4e77419f5a18efeb39e54360f3009f3deb204679e2ae0839ce2ab43447f8137f2a90aa06022e39f2aa85073e3e9cea40273b9dba5055a089ce4c499f1c557ecb111ba6de46ae39f33fa504107c28313650781f8d6dc390d85f24f1b02982ac87a83fd6a77233406fc473e02898e6dc70657b891e16d319625549dc0f0a3fb33b15d45657c745931f55ae96bf2356d5919271431cbec600353c378be7956fcaab21b7d0da6e6e90e360f1f3f2d8d7536eb8a9c23020aa907c683cb1074d462bd04bc3eddceca57f96b2feca8b9ea3ef153070e8c5777fb2e31d68fecc8f231efa60e1637a9008e95dcfecc889d9493eb561611aeda3e3bd3071371b1a8f8d773ec11e3d8aab58479e445391c60c47226a7b47c6ec7e35d53c3d31fd2a87870e847c29c8e709a41c98d1db49e23e14f370ec6c3df556e1c76c0cf8d350a0b8607700d5c5d373c0f9d6a6c1f2001927dd8aa9b271c81a6805db019c0ab2de1eaa2b236ae3a37c2abd8b67029ec1a37a31ec9f8d1f6d5eaa69531b8f0f8d54239e8714d0fade47e63dd5a2de4676d58f7573349ea0d1a6a8e835ea863cfe1554bd85ae62336a11a9cb10326b9c4ef500f2239f950c75aeef216b866b725e338209cf879d63f6a24fb358c513301c864ec49a656d586360478822a0cfed0ff0086a0cf21adcc0074ce3c2acb08f0cd3570bbc8ca4e31b5419df1ecafc2b758f51dc0f8d69d89033a0e3dd466745199b90c0df1922b32efab4e47bb953dd891ed2799daac502eda0e3f968484583e9db20f8e6ac23974e433534aa013a976f4ab80b8e7efc54e4909a821d4b649f3f4a8fb29db9ef4d10373eb5a84db38abc93b222d0f5247be8fb2ff00153fa18f203d68ecdbc8d396c80b4db39ad3eca98e469d099e953d97ad30c27d8284d0396e77a8fb34436118f504feb4d15025c11b62b454181b0a63127254c4303195f4623f3a1448171da39ff8a9a2a029d81dab38d7963e54c5b26b2065cfb6f8fe6a0990305c9c1dce403f9531a5b9d66ea7b500f85312c546af68e0faa8fd2ada7209ecd48fe55fd2ae233818df6a9ecc807c6ae2e177552b2640040db03ca88cc600cc60e00c1c0cf2ad083a25ce797e55110d4576cecbf4a988a8ecfac4bf0a098c025a218ff3e74c18ce49dc795673427b3638e5d6ae2e311d9807118ce7cc8fad5b233ec91ff01fd6b58e20588d3e3f535af6207414c215d5cf0141e994233f3a351d20ea40c4671a4d6d2c635c63c491f2a981418d77fdd14c186a1f8d3e156562c3631e7c334ce85f2a86451a718f6bc2a9c97520cc846caeb9c13c8d6da40ea2b18c0cdbf2e441a676a422823006c47be83191cba72aaf6abcf233e14768bf881f2a2ac55b1b673ebb51a588e6715532afe2005487ced9f85047786c339f5ab65f3f9519c0df352c4918e941025c12320fa55c3f20462aa348cf5a8603a0c7ad05ccaa7af2eb52245db076f0359845eb5071be0ee7993456c5949d8e3cb140ce79e2b0018e3481f0a9d2e3afe9506f824139f5a14f324935876986c1deafda72054d0699eb8cf955b90c904565da83cc1f7d58306f4a0bedcf153b9aa81b6d521479505b7f7fad5b24f41bd46920f4ab6f8ce08f0a08e7b6deea92b8a81cc6ff001a9d875140055f2a348ea281e7539df95054c6bd314766b9e43de2ad9c51f1a0a18173b0f8506dd71d6af91e06ad9e95463f675f13526d93c4d69bf434618f5cfa50626d223b91546b1848de99df1cb3f9541140a2f0db718d87c2abfd989a8ef94f0c7e74e8193b67e1404a2155e1d12ee877e5ceaff64db98adf493d6a341f1a62b036c472c7c6a0dbb1e6011eb4c693460f4da9811b788942771b9dab5eccf88f8d30467da39a3421e833446222cf4147629d547c2b5ec93c187a1a831e0ec4fbe8333047e9e5418a31d71ef35731b63622a0c6dd4034194891946dc92a0e3249c56aa5303615262ca10323237d81a811e40ce72074141395ff00228c023a9f7550a30ce338e99a83ac7523df455f0a3639f872a3298ebf0a8121e41f1eb46bcb005954f86c2830d8dcb1c020639d5f29ff00743dcdfd2844956595995c02460e39d5fb651cdce4519919ecdcd640a478d4ae00eeb329dfa0f1abea43b96a8eee3daa18351ffbcff96b1724b8627240c6ca478d6bb743463ca86282661dddbe62a44e4eddc3ff0018ab05f3c54e93e34319170127520138e60e7a55212582305ce1576cf91ada55fb97d872359c2aad0464807bb44ce5a82e47ecdbe20d524d4d1ba846ce282a9f817e1550a398007a668d7223628c588240d59f2deb6321c787a0ac0a91c8b0f79a83da74663efa2729964d6e81724ab8fdd3548dc281a8e3bbf99ab0ed07ef1cfa0fd2a02385d39181e2a282ddb27e2aabc836c383b8fad5b438fc07d17fad50210770b8ce76cd0e59a825623b0d0e73f3a6c413100855507a1600fccd56dcac732bba650741e35d94e390a2855b5200fe2cfe544cae09b853189307077c939c0aac57492b90a8d903233d7dd4adecf1b00b2395c0c690d9f7e2a71da46152f1ca11cb4e33f0acb46d2e60653da4a1587319ab7dd3328525b572e7bd72d6de50df7682438dc1ced431bbd0014650bb0c0fce9a3acf6e41ee80011d734766ea46c08f3ae39baba1b33c831d09c56cbc42e0464b4d9239291ceae8e8b07d580327a9141d7d707c89a560ba934869a68c2693b1c039f866a138a229234190679f2f953433a8f23b03e06a5597c3158fdbad1f1a9645279f956a26b338d0e093e46a8bea031b8f8f2a9392373b54766b2293195c788e551d991fbc73e4282cb8f5a95d39274f3f1aaf66edb9720fbaac1401dec9a0bea007218f3aa891493a4e7d066a4600381ceac3972f70a08d78ef118039e4542be4f74e6ada41df1506356c72a0b6b6f0abeb25773eecd6423551b31f8d49463c9cede541aab72ce403d6a41d89c03eb598420fb59dbdadc66af8c0a0b673cc1d8519f9d54558839eea8031e34548f855b1efa8098e66a4e40e43e3411e951df0762b53a8e3ad19a22cabe6051d39d466a546b380324d1403e1467a6280773ddcfbea09f2a0b74a818ea7141c78e6818c8a09ea7ad046a3cc8a0633463c0d04e37a82a7caa77e828cd0574efd282a73e7524d1cea88c62a2af83bed51bf850571b54e9ab723bd18cef415f7541c6fb55b1e74600f035066c71cab36623381d2982a31fa54695db249c502ac4ec7047bab19208a7c76d18723f153e100e59f7d57411bfe7409c7676f11fbb882e456c6305718cfceb7d20eeca454e902815ec9473045476406c334e69a36d383409f67b6c49c79d582781de98214ee455580507ce831c1033f9541d437dbe15766c1df07d6aa594ec718f1e54008d644606e234246c181fad425baa42a3ed30b1518db352a17c1b3575504903a75a261662d9f6463c45412df869c68c124e68ec4639fca8a4d5c0fc5bf8d01f7f64e29aec77e428ec7c2815d60e00f9d19df65cd37d8e79e054f65d36a048b7e2047a549907300934d18413e340876dc0cf8d02bda0f022a0c9bf4a6c43cf954fd9c75619f42683c6e86f0352048a085d401e6057a330464fb228fb32780acfaa3ceaa48a4328391e54db5c5c3280b1693d4806bb02dd7a55bb000e7357d471165bcd6ad87c0e805332dcbb00ba6523f8872f75750467cbdf47659e829839491432c80696ce37cd5dace0273895072e59ae9088673815262cf4cd3d4727ec31e70b36f9df52e302a8525401340217cbafaf5aeb9810fb48a7dd51f658fc08f7e69ea3956e562c3ca25ca9ce02647ce9a4e2166a49fbd04f522986b5c1cab0f78c50b6c4905cab0ea08ce69821b895bb8d6c66206d9d39a8fed0b3c6ef20ff86989e28668d6331c71a2f2541b52a7865b1271a87a1abc8bfdaaddf05276f57d80f756ab3439c0bb8bded8a45b85b7259069f123155feca97f1a7cea723aab24582a2689b3e0e28d0b9db07d0d23170a183adb5786056ebc3e2539c37c6a8695587256dfcb955c6c7247c6b25895796d81d2adad947b46a8d33819e59a8d8ee4e4d53b66ea73ea39541980e6a01e98a0d47ad4e3cf7f0aa2ba91c8fb8d05c783fc2834c6dc851a76c9c1aaab0fc407aed56c1fdd2a7d0d048031b63e3473aa90fcc8355c8f1341a5454290072a33e5b79d048d8ef8c504e7954124ef40df03341233539206f553be4668cf9d05b237a9d43159ea51cc8a83227e35f4cd0684f5a326a81b3cba54ef8df14160d8f0a9d5e154c6790156395c6a1cc540122a430cf879d66594edf5a907702a8b9619dbe228c92727ad533e5bd1824673eea2adca839e95424e3604d024db18f9511a1268c9c55758e5f3a358de82d935233d2aa1be546a19e7416cf96f53eb50187e2c7ad1afcb3eb5153a6a2a3345544e011cb1e95052a3273b818a9ce0ed5151a33b9201c74a80b8e7bd5b27c2a73d4d066a9bee3e3570a054ed53b0154462a2ac4efe3e951919e5bd046051818a9db6e947a9da82073db15356039e3151915057141046fa6a463cf1523c073aa3324f80f53556790135a9c1e9b781a91b0d947c6a0e766a73e555a9aacac08a9cd541a9cd05a8155dea41a0b64d19268f7d1416e9e346d55a00c6f81413a4554c7e06ad9028d4282ba08eb46922afa87ba8cfa505303a8156e5b8146fe1560282048c3231cea19ce2ad8151840391a0a6af104d580c8d855c69c6c735254636f8d064e99fde22a426db8f755b49e951eea0855504e39d58023ad19f2a356fca80c13cfe9526304e7033e546ae9d2ada8789de82bd9e76cb6de756c364ef9f222a3a1031f0a9c5141c0192a3dd50c7e7e75639e98140dcee31f9d065af07055f1e3ceb452a464373f75181e02adb11d282195863009acd813d0fd2b40a01f0f9505988e67e140bb44a467bdee355581413e1e74d0cf541f4a3ba76c11f3a83258d52afaba8e55210679a9f950ca40c8045514639cee6b3c90db938ab312be9e39ac98bf85456aaea31e75aeb07ce9366901d383eeab2924e0f2f1a06fb400721f4aa19327619f7d644aaefcc7515224451cbce8353b81a57bdd7276a0ab139d607a50ae0ec06d538e86824205e6413e751d01007baa30073eb5049539538a234071b67df50483cab1d6ccc7536fe75652b9e63e34569abcb3b6f46a18a8c80738f854ea03f779f85049cd54befcea3b4cf43505b9055276f1a0d0383cb9fad486181592c6eedde2107a66ada4281a8505c3504e2b332461469273e9476849da8340c71ccfa54b31276c0f4acf06a70d9c8ce3ce889c8eb539c8c8aaf7576661eb505c0270d914558b106ac1ce77dfd2b20c4f4a919f423975aa8be49e741201aa80de941000e5bd156cefce8d3839e5596e791153a88e6761e06a0d7079d46de3540e4d1adaaa3ffd90840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000b235b239b239b239b235b239b239b339b239b239b239b239b239b339b239d33db239d339b239d33db339d33dd33dd33dd33dd33db239d33db339d33dd33df441d33df441d33df441d43df441f43df441d43df441f43df441d43df441f43d1542f4411542d43df441d43df441d33dd33dd33dd33dd33dd43dd33dd33dd33df441d43df43dd33df441f43df441f441f441f4411546f4411546f4411546154215461546164615421546f4411546f5411546f4411542f441f441d33df43df4411546154215461546364a364a364a154636461546364a364a364af4411546f4411546f4411546f4411546f4411546f441f541f43df441f4411546f441f541f4411546f44115461546f441f441164af54515461546364a164a364e164a364a164a364e364a374e364a364e164a364e364e364a154a574e164a364a154a364a164a164a154a364e364a374e364e374e364a364e164a364a164a364e164a364a364a574e364e564e364e364e154a154a1546364a354a164a154a364a364a574e574e78525752374e154a154af449154ad341b23dd341d345d341d341b23df445d341b23d9139b241b23db23db23db241b241d341b23dd341d341b23d7035b23db23d913d913d9139b241d345f445154a154a5752154e154a154a364e154a364e154af445f445154a1546154af445f445f445d341b23dd341d341d345b241d341d341f445f445154a154a154ef445154a154a364ef449f449154af445d345f445f445154ad345154ad341154a154e3652364e5752364e575257525756364e154af445d341b23dd341b23dd341d341f445d341f449f449354e364a364e354a364e364a364e564e7752574e564e364e364ef445f445d341f445d341f445f445f445f4451546f545164a164a374e164a164a154a364e364e3752374e5752374e5752374e374e164a164ef549f445f445154a154a364e154a154a154a154ad341f545f445154a1546364a1546164ab239b239b339b239b239b239d33db239d339b239d339b239d33db239d33dd33dd33dd339d33dd33dd33dd339d33dd33dd33dd339d33dd33dd43dd33df441f441f541f4411542f441f441f441f441f441f441f441f441f441f441f441f441f4411546f441f441f4411542f441f441f441f441f43df441f441f441f4411546f441f441f4411546f5411546f4411546f541f441f43df441f441f441f541154615461646154616461546154615461646f5411546f5411546f44115463646364a364616463646574e364a364a1546364a15461646154616461546f541f4411542f441f541f4411546f4411542f4411546f441f441f441154615461546f4411546154616461646364a1546364a364a364a154a364a164a364a364a364e164a364e364a374e364a374e364e374e1546f545164a5752374e374e364a364e364a374e364a574e374e5852374e374e364a374e374e5852164a364a164a364a1546154a1546154a154a364e154a154a1546354a364a575257525852574e5852574e364a364a364e15461546154af449d341d341d341b241b23db23d91399139b23db23d70354f354f35b23d913d91399139d345f445f449f445f445b23db23dd341d345b241d341b23df445f445f445f449364e364e364e154a364e364e364a364a364e154a364a154a364a154a154af445f445b241d341f445154e154a154af449154e154e364e154e364e154a154af445364e154e154af445154ad345f445f445f445f445154a154ad341d341d341d341f445154a5752995a5752364e3652154a154e154a154e154e154ad345f445f445f449f445154a154a364e354a364e354a364e154a354a154a364e364e78563652364e364e57565752364e154a154ef445f545f4451546f545164a154a15461546574e364e164a154a364e364e3752364e3752374e374e154a154a154a154e154a364e154e364e154a154a154a144af44515461546164a164a154a1546b239b239b235b239b239b339b239b239b239b339b239b239b239d33db239d33dd339d33db339d33db239d33db23

Вул. 16 липня, 6

http://www.rivne.org/house/map5.htmБудинок збудований на початку минулого століття. У 1912 р. тут працювала нотаріальна контора Петра Міцкевича. З 1926 по 1939 р. у будинку проживав лікар Роман Могильницький, активний український громадський діяч (працював лікарем у Рівненській українській приватній гімназії і народній українській школі ім. І. Мазепи).

010009000003781509000000614b050000001610000026060f002220574d464301000000000001009d03000000003d000000002000004869070048890700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100488907000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000006c78000060780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005b8770000ac7700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30332032303a32373a353900000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000c17000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30393a30332031363a30323a33360000323030343a30393a30332031363a30323a3336000060e3160040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000100000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130309201a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb0043000b07080908070b0909090c0b0b0d101a11100f0f10201718131a26222828262225242a303d332a2d392e2425354835393f4144454429334b504a424f3d434441ffdb0043010b0c0c100e101f11111f412c252c4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001c0000010501010100000000000000000000000102030405060708ffc4004a1000010302040305050406080503050100010002030411051221311341510622617181143291a1b12342c1d115335262727324344382a2b2e1f007536392f12544c2162635549364ffc40017010101010100000000000000000000000000010203ffc4001f1101010100030101000301000000000000000111022131411203325171ffda000c03010002110311003f00f33aa15b54df6fa864cf6caf2d33bda4b5cf036cdccdbd544c0414a6491cc6c65ee2d6df2b49d05f7b0e4a6a289b349c39256c432b8e77024680903404eb6b7aeb6172b41f434b535335a96373ded2080d009bf803b9d36dcf45d309f1ca1387e294b3b8d5459e9a3e3c0c659973b348d75325ddcb41be8b43b27d9eed5e1ce924c3a089cc9a963a9b39c067d4e500120e6d1e3a589ea0ab9dacf63aaa3a88e95f575b2c2e71929ea498e1a624927366b67905ec2c49b379f3be315c73aaf11aeadab86a2ba2351266cc5c63024703eee73a06f4b1b5869c9458a3a46d786b71092b1b134c51c928b6568bb7281a8d37d34d565388d328ca2d63e2adf15d33238a7a82d644d2184b6e1837b0f33f5537e2c85738b8b592106c2c09234f553c176bf24cd0e8c7517b79f34ea8a4a9653c5555146da78a4765000b6a45c6875b1009f450c133627383da0b06998eba2b98d34a5a97be8e0828a7a902388fb44723db9077c9197f775bebccab94f8bba9f0cab80cc04f505d983e00f73c1162739d413723a0f35859439a1c06e3626f7f1575d8930d07b19a2834734b2668cafeedc6baee6f727a8d96a5671b180e2f26158941514f317b6171cb99a434b5def6876f8af68c2eaa4ada18aa648e361905c08e512348e44382f02a17067743ec35777ad7bf9ecbda3b095b1d6766e958d6163a9dbc278b6971d167945fadf496b6c950b0a4d92a1088108420108422842108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108984b26909e8b2bacde2848f04997553592596bf4c9858128604ebf246aa68f96c30dafd3557296ae5a7824a76322732623397460b874b1dc58d9d61cc0bdf65a7d96a7c46a3db1d87be36b9b0e5a832b5a63109be673efa868b03700a66234344e7c34d8752d64f593c0ca83965639adbb33b9b95adb9b6bcf403651d5d9613ff12f16a6cb44ec2e2c5deccb1475103cb04875b5864e62d61607ba7d383c79b5d4f56f86be1a8a692479978130734826f6758efcc5fcd5da718bf67b11a58e91d23aae56c3570c7138b838b812dbb7ef1b13a78952e3fda7a8ed654d21c569621c2eeff466e525a7a9713cfa9005cf5ba239a162391ba5cc0372efe2a774103289d309c0a81364305bee5b71d7516f86eab116791a1b13a8d8f8ab8a98d4ccf85b0c92c858dd5ad2e2437adafb6c3e0a5a67303b2baf63a65055770eee6f14ac790e0e0afa34e1ccc6774e66b6edca46e2ea56d3444c5c363838ddb239e4386a7420585ac3c4fa2a54a5e481c9c7e6bd63fe1e764e9e4a56e2d5ade217122285c2edb6c4b81e7d2caf817fe1b7664457c56a5b1cb1be2c9102db8b92331d7622c47a9b15dec30434ecc9044c89b7272b1a1a2e7c02734068000000e412ac5ba04210a01084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201084201214a844b34cd6f64eb1ea96c85759fcbe74c3aa2a6a29a40692961a6a89b23e78e06b5c006ddec6bf9773520ef7dd6eff00c31a465776a5f2329239b0e68731e250d71635cd7067a920036ea570c5d66b980d83ad7b0dd695757415a21920a334d3450322739b25c3dcd0067b5b426dcbf3bb5b773dbdf69c33b4335652d05056c66948630d2e714b132cdcf976363717d40f82e01b354c947c2859c38ecfe23da720934b969d81b01a0fcf4e968f1e831ca1a8c3b19abe1cf50d86064f217bc121fa3ec7dd2dbbafab41ce4f217e6aaf3d3620e85f231c60718b4ca5b606db8d1d71cf5f3446bd56298756e1d4d495987fb3cf04123d953035b77bdc439b9dbf79b616b937d79db5c4c3e86a710ad8e8e96174b3c872b5808b93bf3577b455b4589579aba4a7a885d292f938b287f78ef94002c01be9d2db2a10bdd1cac7df86f6b810e22fa8f0577b227ada3e1c8d631ae0040c91ed2e0e2d27437b7bbe4750374d92287870ba37be47965e5ccdb06bee4587516b6be8afe2946d9a8198b363b19a4399cd9dae0390192c0837076b8db659f484820b1ad73c1b80ee8ade963d27fe1af67b069a9bdbebaa69aa1c63737d96468ee1b9bbae77d05f4dae57a451d6e1c5cca3a5a98096440b2363c1b30682df05e0b0d7701f2bdc18c86663d9901201beb6d2f600807d16b51e3709b961ac12323746d79730e517ee0208b5b7b906faa9ea6d7b82172fd9ac5998de13531999f4d50f73e478881cccb919b2ee4efd39eca5ecb634ead9eba9e58df03207304626738bec438ddd9b51a341f8a989fa74684c86564d1892324b5db12d23e453d468210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210840210841f2cb996e62de0889a731b0ba635d6b837096290b1dbe8826716170711b6e132690cb217b9d771dc9e6a42f21c1d61e37d542f033d8003c902191c5d771ba9daee28717ede1ba6474e5ef232b8d9a4f7427b98237968b483939a796c8ad1a8a98a7a1187c32c7494d0bf88d748c75ea1da8bbf28759c03881b0b5ee6e05e8431b992bc46e128692dcecbd88bee2fadbe0535b20048245afae9c94ee6c645e3cc0068d8eeaeea4e8f8da2789ed73acfbdda06e08ea8c3db23eaa28e20f74b23835918ddc49b016eb751b24025696fbe3720fbdd14cf94453b59773a26bb3e4274cd6f0d6db6c6f6485aef702ed9d3d061f86c53e1d248fa291ed13839035877006999da8d0f827e1dda985f8f8751d332382595e00909697179043a4b5c68edb95970155247c77b69e57be1cf99a482df9126df3f357b0cab919530cbc47192370235d5a41d15959fccf5efb87b6adb0915a61e25f41112401e640ff006559585d9dc5eab15a4a7a87be039cbb3598599edbe4b937ca773b7c16ea95604210a28421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421083e5320a06a0153b3b8431c7ba4d8a649186bdcdbdf5d3c95d50c78cb6b27b4b637f79b7236d7650b09376db74fef464d8dae35d141619316f7d81c2dadc1d931ef73cf143b5b59da0b0f24b1c8ee1e5b0000b28e5ca5ad396c79a0539438731cd3daf7323b37677c946c19bba2f747bd70ed0f454381b5c12148f94772da9b6a9b98b34203c11cd322199db222dc6eccf163cba2b2e81ee92d11cd9c6dd114b84cb2f0419991be67e40d3bb4753d175343853e96325d2667b80072e8059593437b3d8f3b0a7d11998f94d239c636ba4700d0edc003400efe36d79af42a0edee1350d1c76cd4ce23536ccdf88fc970e699e7ee83e615792823738de220f805bfcc65ec1498851d600696aa19afc98f04fc1585e20689f16b1cbaef676aafe1d8be33851bc12cad6fecb4e66fc0acfe0daf6042e0283b7f52db0ae801008b90dcba7fbf35d1d0f6bb06ac6026a990bba486ca5e357f4dc42820ada4a8b706a6196fa772407e8a7595084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084247b9ac199c6c102a14038f36bac0cff0019fc07cca7369a20ecce697bbabc971f9a0af8a543d94b3329666b6af2fd9b40cc6fe5afcd730e83b5353247c73500b8dc00e0c6b7cf2dacbb442006c842100842100842100842100842100842107cb4e79c80b9a2da016f044c048dcc2d71c824191ed702e2081980eb64a1a725d9b5fe2a2a10c7104b41361736e415aa2824a999b1c50999fb968d6e06a53382784e7bae2de1a1f55d2765638e9a86b31074e18eca5809172d035bdb9dcf2f05b89a8314c1a9f0d84d5b6b5f0e773cc6c6b2fdd3b3478d8ee573c5a3bb988e8b4718333f872d5cef74f28b86bc0043391206809e8aa49c17db2892202c2c4e607a9be9afa2891aecc1594f49ed9575b0b9b230889d1389ef7ddb5c0bec7e0b0cd83c904917d09e6add5543248ecd6398c03b8c0eeeb3c87cd54b696b7c515335a5c43ec0f3b2b947874d3189ec21b1bdf941bf88fcc2a70666b8802e0f82eb703a5662d0453c8f77f45c8c8c0194696274ebcafea92694368e6634170697733d54b1cf5107bae701d392db75382a27d1b4ff00e175c4d528f1520fda46d27a8162ac3713a670ef35fea0109b25034aaefc388f75c42769d3418609f46c8c75f9734ff65d74397c9639a5959a8371e49f1d4d541b175ba1d42698d1753b89b10d70eb65565c3d8ebb834b4f56258f14207da4609ea345337108646d9cd703d774e855a782aa98834f51620dc6a42daa3ed4635416e2174ec1a5af750b0c128eec8d71e89c69ac2e1c41551bb47ff1069cd9b534b203ccb45bff002b6a93b5584550bb6a787e0f165c1494a1ecef35ae1e2153930e00dd8e7b00d45b50b378c57b0452c7337345235e3ab4dd39792c153885359d0d41716edad8ad2a4edae2b4840a8699980ea1e2ff0031aacfe575e9085c85376fa094fda5191e2d96ff00223f15b545da3c2aada2d522271fbb2f77e7b2ce586b55091ae0e687b48734ea0837052a8a10842010842010842010842010842010842010842010845d0084be85412d652c00996a618c0fda78082642c99fb4f84c3702a1d31e91465df3d9537f6c298fea28ea1e3abeccfc4ab9474485cc49db02d6ff0050b13b5e5bfe015fc13b430624785286c33f26df47f97e499535b08421450a08d9c6905439c1cdde203603f6bccfc9157dfc94e0db8a4871e8d1bfe5eaa71a0b016080421080421080421080421080421080421080421080421083e590cb93b6df35770b8a091cd1312ebbc0c8d36247359ecbe6246fd54f4ae11ca082411e36515d15561a62a6ae91ad06ec0d85835cad69bfc6faab3161f0c4c21cdcc5e4c85c458827e8a6a0a890e1b1cf246f7bed6cac172564e2d89d34f1f0e78dc0f26c52877c6da2e97239b26a5cc12d5386737258dcc49275dc955ece731c6c434734e95e08fb3218c3a1634f4ebd7cd588e1e2d2bdcc06ecb1b58dac4fccacc9adf8b180164754d7cec262b16bb40743e07c82bd2e094b5197d9ab23cef7ddfc425b947301b6d79734dc1a8c92d0f61b3b5370ad57c029e6c822711941b80b7385c67f517704c0a9aa223575313dd9de7234bce801b5efcefbadfa7a6869e211431b58cdf2b571ac9df1eb1cd2467c1c42b54b5f888a88e3f6990e723577787cd5ccf86ebadb25cab3a3adab8ff58d8a5f2390fe4a68b118c9b491cd19fe1cc3e216916f28e89a6269e493dae987bd3463f89d63f02a58dcd9181f1b83da798d42085d4ed3c946fa469e4ae58754a5a1519725030fdd0a07e1e390216d651d10631d14c5d603a9246fba52b26ab83dd7badf15b86169dc051ba99a7eea986b2d9894edd1c41f36fe4acb31189e0676169eadd549250b4fdd1f055e4c3c5cd9a47927674b20d34f6b39a4fc0a4929db6b069b2cf7d1c8df7494c73eae21605e7c894d316a5a005d72d07c4687e4a3e03e36fd9b9ecf03a84c8313a88f47b41f0215a66270bcfda3321f0d53a5252e278ad0b8182a1e00fd875be4b5a9bb6f8835e04f25c0eb1b75f4b0faaa19e92419848c17ea6c7e691d48d702459c0f8a988eb68bb650cc5a24898fea637653ff006bb4f9ad7831ec36521aea8e03cecd9dbc3bf913a1f42bccdd477b8e1e9e02ca07b2aa3618e1a8918d3bb4b8d8a978c57b1b5c1cdccd20b4ec41b8f8a55e47478d623411f0237b8463935c59eb769056b5076da6a72d6492c84680b66b483feed1df553f26bd190b951dbaa16d371648eef3eef0dfdd3f1008f82c2c57b71595472d2fd847fb875f8ffe14fcd35e8e85e5471fc5aa8dff00494cdb0b0c92168f92476298a0d1f5f54ee7ad538fcae9f957aab9c182ef21a3ab8d952a9c6b0ba5179f10a667871013f00bcb9e5f37f58a824fefb8fe2a4a5a3b383ae3f05afc26bbc93b678335e5b1bea2703ef4503884cffeb4c388b8a7abf22c03f15cb369cb9bfac16f0174a61819a3a503cdd64fc44d742feda5efc1c35e7a17c807d02a52f6b314901c8ca587fba5c47c4acb77b25ae268c7f7c14cf69a48dd6706bbc5acbabf986af8ed0e3049bd7efc9b132dfe5bfcd2bb18c524ff00dd4fafec9cbf459dfa46169b4513dfe06c10ec4673ee53868fde255c89dac3c54ce6f2be492fff003242e48ca3b7ec37c9aab19ebdfa821be4d408eaddbcf28f27109d1daf0a7b0f7c9f448f14ecfd6b834f8bd54f6591fa3e491de6e25030f6736840f92a30e6dc71038ef66dcffa27b2330b995103f36521ed23716e6154a8c39b6bb1b63e0ab53d44d49200ecd941d5a763fefaa18ef7b3f8f9ad7fb3d539bc522ec9346e7f0b755bebcd8186a071699cdce352de7ea3979adcecf7681d0bdd4d884b21613dd7bc9259d6e77b2c72e3fe2cae9b7af3fb908b7ab8fe4a759f06214d2d7cbc295b35db1b6f110f0df7cdcdb60afb5cd75f2906c6c6c762b2a54210a28421080421080421080421080421080421080421083e58730c2f0d7ea0d8e895bfaed039dcec37561f2715e1b31e25bba5f6d40528b3ad142c0c01ce21ce372458684fcd4ffab1d07679cd9a92583899d8d36d342014b89e11135bc5a585fc46b3235b1801a073249db7dd62e19883a8247b83886681c08dcf2165d4e1b88b6be94bcd37709cae04820f82e932cc62ff00ae324a0978cc6451df3b1ae68041bdf6ff007d355b92d19a5a00d744e6b80172458dc9175b731a5a1619db4eccd2bacfb0df4ff4558d75393dd81c1877c926bf0360b7c67e52dd330960cb17f012a6c42c2b1e34d2df444557499806c8e89d6b0e243f8853c90c556e3247331ef76f95da7c355bd6599500701e481b29638ad534e0726dd4f35048585aecdaf302ff008a75380fae6345ecd674f052f6b174c7721218ecebdb9ab392e2e9a5aa0a9387dec36590f0e6ccf745318dd98ec6dcd6ec8d002c6ab6b1a1efcbae6dc2669b8920c531484db8a250393c03feaafc3da22d3fd26948f161fc0aab474e2ec24dee09dbc157c458595b2346c0816b78249575bacc770e78ef4ce61e8e61fc15b82ba96a3f553b1de17b15c808f31b1036bad2c2e06c4e9da4070b81a8ba763a521036598c6652785248cf271b7c148ca99e3f79ed78f1658fc42a2fe54858166d4e3229de1af849045fbaebfe0a6831aa0940bca633d1e2df35360b4e881e4a1753349bab11c8c95b78ded78ead374e23aaa32e5c3fa007cc2af2e1b980bb75f35b764d70054c8bae7cd0bd86c0e97d13432a62d584823a15bce88116bd946ea7694c3598cc46a63fd6343edd45be89e311825b891a5a4faab12528249074e8a9cf4237bdbc829daf4573e91e74940f3042af3d3b434b810e0a37d2e9ddcc151a9cf16cfd2f6b04128c8699cc27bd9c65d7929a9638f2de478f52a8037237f2e8acc0c0fd00ba698d6a26d148db0780fe5ad95cf6191c0dae4f2d9664543239a1edd94d14f5b4c6cd2e0072bdc7c10493d255588e1123adc11f050081d13773193b98dc5aae0c65cd1df835e7636fc13d988d24c47118587a9d7e68339f1ced05c1ee95bcc3dc41f8eca5618991e7958e68bdbddcdf4bad275352d5b088e404786eaaba8e464ce0d7662073d3e688969e3a596dc39637f9381569b49183c9634f4b9ded6c9110eb825e05c8f51656229aa2178e1d417b79b24d7eb63f341a9ecace9af8238463b068ff007e4aa7e94735ddfa775bc1c2e7d0dbeaa78712a598860944721fb92775df3dd544ec682e2d0329e763a1f44e6ea6da7a270208b39bf14875d6f7f3dfe2aa1cdb13617bf44eb28ee767edcaff009a012342481e3afcd039cdd152a9a56cac3a6b65749d01234f028d08241b8456001351ca1ed25a473568bdf8a17461c22b01b0d4df71e215da9a76cad20ac2ad77b048d7304925eeebc6dbd967c3d68766ea5b8763129a9a76d4c62c3be012d20eedf15e9587cf4951019a8dcd731ee2e36bfbc77bf42bc870fc5a8dc66f6864ee73cdc39b1dc83f82e8708c4a7a09595303c98dd6ccd71cb9c74239152f1d371e8c859f846334d8a30f0ce499a2ef89c751e3e21682e4d4ba108422842108042108042107c500a96258b50e18dbd5d43584ea1a06671f20166e31da3761fc7b402d13835a4f78497b5ce9b06df5d0fbc152ed263b81bb041533431d4c950c2d8da1bdef536b8008571356a93b6d83ced3c495d0bb396b4642ebb793b41a2d38b1ac3e4c33f49f1f874b7b711ed239dbeabc3aae76b43780e25b96c4d88d542fc4653036173ddc307306df4bf5f34c3b7a5f68fb7f135fecf8439b2b4b759882d20f85edfeca30dedd35b43136a6461940b38961eba7cacbcaa5aa7bdae3a8b1f8256d4bc806c7e2985d6432ee2069771e6a48a67b08040eef5e698f680f033e737b661b290c1f66d21f9b336f6bdedd546b53544a258da6d6791a91e1b7d55dc1f159a8c3616063d8f7e67070d761a82b2e27ba1716f75c2d6b11757a9e9f8b0d54c258a36c6d1dc73ad9afd1496ef48eab10aa8a46451b5ed2e3decb7d7654cc6d275600b9c85cc6073dce24db4b1b5cad6a79dd0bf2cb319232000e2cd8f20bb71e7feb178b570a603307db405da7a15cf3aaead923ad3878b9d2460365d2e1608809232f71c75f55c99b97024df36cb792b2d0a6c72bdb3471384595da5da1df9d9747497389b81370d6901719112cae834b8d57654809af988e41469b16196d64c9580341091b77bf52764f93400155155e2c0f554eab0d74919003c126f71677e4ae4c747791588d96be275e39f30f1288d081ad85cd0e900b023bd76ea7cd54c52377b5cd206b8b5ced1c068558c3eaa5ab9dac7dace36277fae89adc529a395f1be1032922e196bd8f8245aa74c333faedf55a940d19e73fbfba89b350d43870c9121d85ee7e6a6c3bbd1bcdc905e7522c4a522f08c904f54d7b6c0296327ae8966b641610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000004849070048890700d85d06557d3f1a416201039ace1459dc40241bdaed2b52a0912eca0a36e6cce3ff0030fd14c5d51753be9dd76be4691b1dbe6149162b8853b80139901e4ed6eae5413f683a5d506c7fab3bfbff008261ae8292aaaea299925a10e76e329fcd4ada891bfac81de6c37fad94387b6d4b1792b3c8d805420aa84ef2643d1e32fd54bef37c0f354eb1bfd1e4d3ee15ce493c94ef6b61338cda668dc4593c1d670cf237098e8ee7500ac0f6bc428ece7d55c1db88ecdf553c78f4c07dbc0c781f7986df9a9ab8bf2c42e6da2c7ae847b4c7a73274f22b523ad6cf0895b1bc31db1362b3ea6689f56ccaeb90d70b7f74aa8ab2c21ad26c9f44dfb61637054f501b9395828609a28a4d5d63d00dd469d261f1834add399faa91d4ed3b854b0fafa76c0d8cd4358e6fed6c56b4767b0104381e60deeab2cf96858f1e1e4aa3b0d6ebb83e0b732051ba3bf2b15317580fa196239a3711640acafa73a9cc07517badd3172201513a061dda3e0986b2d98c1325e585a01df2dc2b71d461f5032e6cae3fb42c91f471bcfeadbf055a5c31973616f253b55ff6065bece4758f910a84f85b9f2e731b5e00b5bc3e8ab9a6aaa7fd4caf6df7cae212c75f5d4da39c641fbfdef9ee8250d9e948114d51081a6427337e07453bb11ad610ee1432b06e1b707e373f44458d40f16a881cd3ccb750ad46682a3489f1e63d3bae5511c38d53385a60f80fef8bb7e23f157e092391b9e191af675638382a12e1fae663b5e8fd5547d0be2933b222d7fedc5a144c6d6a0e9b756fe494b83cdc589f9ac264f5d4eefb3a82f1cd9377be675f9ab0cc61a08f68a67b0f3734e703f14d31a84f5163d5da85564a76470b8b5ba0693a1b8b0e4a482aa0a83fd1ea1af3fb37d7e1baab8d4f1d3419e436739ae6b034fbee2340846452531e0ba48f424ea3aabd4756d7481b50330232871ddbb0fc156c36ba924a56533c48d9cca2cc2c75c6a3ef0d2d6f1576ae843aee8f7d74505e8df3d04cca981e5a58747eff001eb75d86038eb713bc32b04750d19886fbae1d42f3aa4ac929de239733a3d8b4fe0b441c96aaa57b801add86c5a7a8e8a59a78f4c42e73b358f89da296b25fb4fece427def03e3e7bae8d73b31a9742108514210840247b8318e71bd80b9b6e9556c4a964aca1969e2a87d33de2c2566edd7920f25ed056b22ae70a492a29e194bb3095e5d7bd8edbeba7cba2c3aec72aaae921a373af03097641700bb524fcd6bf6cf069309c54c2e9dd544b03cc8e1a927aae663a79669c0898d710477490336bb6ab71312cf0d4b69f8a6273597009e97171a6fa8d5527e5d035c5e481dd68d41ff007d1741518e3ea686a284e1b4513a6b3a16454ad716df7b38ea0db9ebb72577b638252606d845006d40ad884d1c9908747a8b5add6e116397c3dd9252d352da726e1e5f7ca5b7171a6b7d168d6c58532a5cd86582565859f1bded69d05f470247a951d63a6660f3415d47c3ac6d53497be1c92005a6ed2797dd234ebd56635d0d8660e279f7bfd112aa53cee65538c5b1bb6e5b7ee1163f22a7a9a234accfed30cd1dec0b0937f80b26e172d2c5c574c1dc46333476700091bb49bec45c69af44b5d5126b4ee33c6ccadcf13fbad07a81e3ba99315035e1c4ebfefa29d9364b35a4060decaab24b06308b86924d8589bffe3e6a6a30f7b5e182e5a0bc8f01a959558a9a673668e496e239402dc9a90db003e56f34c8b8f0ba3746d37782401adc73ba64534913cbd86f71dd24919744f644e8ef3e7319dc3afbf557a4741d9fa96be9aa29ec6c202f1af236bfd567be8784ecb0904742add00a6a7c32aea61bb668e99cd78cd704ddba8f82c78aaa690974923b7e5a00ba71b918b36a6644f6e251b5e350c26cbb1c36ded7338ffbd5722cc40c550ce2b83c06d812dd4faae9706af8259dccc92fda5b2b9cdd0a7ea5ab991b91919cbb927bda48ba460bf87a292da2db2a154d2d8e43d1a563b0ecb6ebec29663fba560b5d62b512ade023364711f789fa2ab7b927aabb811b40d71b68c739520af1669d40dbd6977477e0b5f0b8f3d23c5ec7395978701c590f471fa2d7c2bbb4edf17159beb516c465add7ff00091e0db36ea57b81dd23999d847d545645557430ca629584b79102e0a631f4750e1c2682f3b65bb4fe5f3516262cf93c918330658dfcec47cca61a9e485b23dede3b335c87075afe3b2aefa6e134585c36f639badbaf924ab6c7c59ddb3b338efe25470b740ee4633a7f782612b7689b6a68c7eea9ef61aa8a934a58ff0084298816b15555eabf5127802b129c024f9b7eab6ab646454b2c92df235a4badbd964b6a689e33453db5e6d16f053458af8229638d92c6d7b6db385d67c5031b5218c686b1a1e001cbbab45f9e6b07e5161a6e34f82aee81f13dd258bdb676adb697164e88b548dfe86c1e7f559f50032b5c48b811487fc2569d2ff5467afd5509c35d5ee6bb40e8641f1690a8acca3a7cc738cc480e3af82b38649053d53da1a1ad2dee93ccacaaa754d34595b9496e81c7a29f09864aaa46ba525ce24dc9e7aac34d6af63fda816c4c7b1ccd438ec6e54d4a5b20631f09638e8d2d3bdbc42b986d388e0ca75f3591da5aff00d135d04ac8ef99a4800e97e7f24f113d7d45761b2b5ec9dce85fa343802025a7ed31b813c0d70eac363f35858ce36eaf8da638dd0c501daf98b89d166c35c5eeb5ae3c744d5c77ccc730f78bba57467a3984fd2eac43574b5207067638f4bd8fc1702da8790086e9e698fc45ac7e5730dd3f463d138763722de68c80ae2a9316ae16104f28e80ea3e057534b2e211861aa303811ae4d0fd15952c5a7440dee146ea7691b27bab231efc520f102ff0044b1d5d34a72b67666fd926c7e0554539681affba0aa33615a5db70b7cb744c2ce4a62eb9c6d356531cd0bdcdfe1759588b14ae8749a2120ea743f25b0e8411b289d4cd3c930558f16a3905a56ba33d08b84a050d43ad14ad07e07e68970f63fee854e4c28fdd758a7674b33618e2dd9af1e22cb3eaa96a295a4b58f8a3232bacf05afbdb929638ebe94de298f95ee125657544d070aa18d1de073016d940ea5af7c74cc87d9c3d8d707021e013adce855e8f11a7642d6cb2104eed7b4e9ea2e3e6aa52d5d10a6643335c5cdbdce5b8dff00d54eda6a7987f46a869bfdd27f3550f9a382a59786563fc9c0aa6c74f412e703c083b10a6970c20ddcc67f136e0a85f04d1b72991f93fea0cc3f3455e6cd1d50e2c0407dbbcc2b7bb3fda23421b4959fd5dbb3c0bba3e7adb70b89c9550c82584b730d8b4abd057455566ca3d9aa00d49d18ef253df53c7acc723258db246e0e6b85c106e084e5e7b81e3b5384cd90de6a327bd19ddbe2c3f873f0dd761498ed2577f54cd300d0e7100776fc8df5045973bc7175a485974b8d40f354679228e28250c126619482011ebaad404385c104117b859597421475337022ce45c66683adac09009f4dfd1483508acf8b01c2e2a97d4b28a332c849739d775c937d8af33ff8918252e1d8b8969e48d8ca969798b9875f6006c350bd4f1215cea47370f303673a074c486b7c7406ebc7fb71435d43511c188f04bc8ccd7466f9dbc89275d4dfe0ac4acaa78e9e8a88d44b44c96a1c64670e69416100019836f70f69b917defa6cb5714c7e8a2ecd7b0e195d23dd288b8ac9892f6480824e6d8805a2dd2fa2e56aeae5a87be490dddb0b340015883187d3527b3450c2cccfcce9720321f0cdc85ae3d56d0dc52baaaaea036b6a4d5c81a599b366b12eb9b11a1d6e74ea55965062af635c3006ca32819f80fef5b4be856ed0e0f438f55d662944218628a1e3329de2d13728b398eb6ad3b5b7bee77b2e39f5350c716c7553e407bb92575ade1aa9abddf149862e0c81ec0fbd830fec9bdfe9a2b58ae1f2d2ba12c99d352ce33412137245b507a10aa38652ec84869046db8571d8a544f46617be37b46b95cc170791040595569e01148e8cbc499769187bae1a6bf30a368787906fa1d6c50c91a35272bf51b5f74a58e61cee71d0db300a2a4b3d86c017b48040babd4d3c194c4e903a1dc80db91e3e0a8b3336d9c678ddcedadbf053ba18b317c6ee18cb70c2091f1485684148d39c405a627b32bb2bad981e97f9e9d142fc32a1c0b69e9def37d40205bc2c6c6e9305ae34939984a580901c1b60e1e2b4e6c56bccae7c52b656870711c2607b8753a731a69d3c1596466cfac934cf23be444e03670b5ec55fc16ae619242d91d0b1ed32bb2fb8dbd9daf2d0dd3317ac7d7cc6ab84ca7668437885c5d7d3407969c9434b21822aa10cad609434709cdbe71b100f23cd4f15d8c5da1a0966e1c4647dcfbf93bbf9ad135313601339edc9b837dd7091d68a48e16b650ce0b8bcbcb01bb8f87202dba592a6ac40d10bda22981602f0db3db7d6f7d79f35b9cfa671d86212b64a07b9a410e68b106eb034e64ad8801acc223c9165b8b06b00d81b683d153930e95a3407fbcd2176e37a62ced2e12036886b7fb227fcca88074dfe2afd331f15218ec38823b586bc8fe6a9d9e0d9d98798b2d44a7e1808e2924fbcedcf805b387002999bee563e19ac731f171fa2d8a2196060f3faacdf5a8b320e44a56c85ac3d3c544d6979b952bc06b40506362043a798db7d3e4a4c207d8c1a75ff003155eae66beaaa236905cd71bf80b29f0792f1c4dfd917ff00115a6556ac9265b8d0dd14ed0216ff002bff00924a93dd90f9a289fc4a76dfde10806db7bc94e2dda6d2060fdd1f4562d750c2dbc4c1e03e8a76d965b50c63bb874fbfbb6d3c485cb5016bab678b46b5add2c174fda0938585544835ca07d42e4f07b3aaea1c0dfb9f1d54be8dfc59ec8831eeb8391a05bd56761d34934ce6be773d9678cb7bdac14fda39b86e8e3bdc6469b78eaa9e05fac7ddb948cfa7a05523a3a417a567afd5536b6f8a9fe53c7c8abd497f6760f3faa8fd86a06265e23d386ee63985559988c2323b45360110f6460f3faa757b4f09c08b11b82a5c0c5a963f24fa36611940b6cb0fb511472544024682032c2e2ff796f4274d565e3ed689e12e6dc169faa9c88c0f6380445ae6775c01701d6fa2cc64100ace0400ddaeb3893a5fa05b6f8185af93bc0076c0ee6e02aad8e1e28cad21c5da69a927659691c508e1f54c8a2844d287801da16df9857a06030eca1a9a66be325c012a61a4654452bdc20ef069d485bf4b55257d3985cc7364200cd7d081adfcd73782c21af91a1bf7c2eb70d8dac2080ac896aa3c4b4751032495d92476a49e5a5feaa0ed135ac9207385a470371e00e87ea93b6c4b45165247eb01f1f75735ed46e192485ce1a0beb60a5ab1ad0d7d4c1faaa8918072074f82bcced0563458889fe2e6fe442c064a0ec77e89c253d53571d341da21b4f4e7cd8ebfc8abf062d433ed3861e92775718261d754e122ba98ef06578ccd21c0f369b848630570f154c911bc723e33fbae23e8aeb71cc405bfa45fcd8d3f82bfa4c74ee845b65938eb046c8801b92a183b4733749616483ab49694cc4b128f10e0f0d8f61666cc1d6e76dbe09ba48b74b411cd491bc83721324c2c037639c0ad2c36485d491359231ce0d0080e1707c9592c074b2626b0da6be9bdc94b9a393b54bfa56761fb58196e794117fa85aee85a7928a4a563b76ea98338d7504e7ed23746edbfd94ae829e661314c24d0e97174b3e19c4d435adb13ea165d441927742c65dd7b0b2cde962eb299f60584807eeb09047a1535057e21415723b0e6f1267466320c5775b7e5d2dbf259dc6c468dae70bdb9dc03f5514f5b34d188dc1a0dee5c05c11d2c7cd51d948d1060988b6b627c32bd90ccd8e521aecff7ad6274f1f92d8c2fb4787cd434edaba9644f634b7982db00dcc4f2bdfe7e6bcce5acab91ad6d438ced680d6873892d1e0792804b166cc2796076f94b6e3a6e3f258ced31ec906334b88e2029a92682663002fcdbdf7eef5b0dd6b2f1eecc5455d1622c7413b4c6f91b99b1bc7785f6b9d46c17af42e2f898e734b4902e09bd8f9a9661c6f7879d8ea4788e4bc53fe20e2926298b92e7b6d10c9100ccb765c9b9d77d57b454373c0f6dde2ed3ab0d9de9e2be7fed5e2136218b3e595ee7bef9412002403a5edceca4f5aacc74a590c911162f7073bae9b7d555780dd46b752912ce6571bbcb7bce3e1d530425cd0e2401cae55d45f8b1caa6e06ec1d8c8db4dc6e3cae6660f7e84589bdadaf4e43a2cf3726fa0bf24e89d1c32b1cf8db2b411769bd9de1a26770eb6b5f95ce88a6c8582d959981e4d3a28df1802e3ba79b4e842730800816f02904a739b824b8ea5dbd965a42086c8d2e1717d5a0daea5796e67888b8c4ee6e6d8f929e970da9c426c9451f15db7bc0796e92ab0caba36de68ac073690e02fe4a88a232660e198968d37b2bc23fb2bb9ed0e00801cf163e4167f1256b5ad7121bc94d0c72d54d922692e2361d164a9046c8d85f91c5c074d0faa19505c0bc00d22c2c09249ebaffbd1599a82a6385ee11168636e7507e85518c8bddc6e01b8082fd117544a699923471353c4b060206f74af6982711c70194466f7b58bc7e4a2a6699ea5bc12e0e7e9941d76fc95ca8c36acb1823a7703620b8c82e7c6d7d05b92446961f590328d93358606c367b5b146f71cfb12f24e5b58dafa6e1418955c759336a9f116c818e8aec24890e82c4f2001d7add5365356d15248fc8e17eebda5c08737c81d760b3d923ec2da026ed3cc2d7e8c7734d5124b13258a36c9106868c921b8b01f8dfd15a6d7968d62aa8fe0f0b2fb1ee6ba398070199cdb379dfc974e68650348fe6175e3dc66a87b6878b3a4bb4f292123e698f92948ef1807f0cc1a7e765624803bba45944ea261d2cae22bc91c53822191c49d2d983be9756a9592462ce69d360425fd044ea6169f3b5d59830f7c116564645bf7ae806d81d6e92620009faec458850d535cf8ce4f7ada2a8e7eae8aa1d5b2cd1b9a01792e06e0d8ede0ae614d1035ad716374dafb6a55ff0061a8c976c12c5d0472823e0e54e63244fcae8e52e6fedc2c27e45357146a58fe1bbecdf62374fa284c5165bff64db786aad47336f67b0463fbedb7c88538a592468740e1203b0323751ea425e5a922fc3a3079052176e028ad23747c658472b8fc102e485559bda690c78354381b3bbb63fde0b98ecf1cd3ce3ab3f15d563345262345252c6e0d7b88b5f6d0dd6660dd9cafa499ee7f0dc0b40ee93d7c42cfd0ced39398dada06e9cf5baab805de6471bdc87fd02bdda2a2ab7d517b69a57b5cd6805b63aa301c2eb6263b8916427368edec4041b587db2c3736ef7e2b41a48ad77f01fa2a30c2f8e36b5ed20f2f1d556750cceae99c6226f193b8dfe2ad14ea89314ba93de77f98ab3838fe8b1ff0a82481ee6ba18d9a806e36b2bf87d2cf0d3b0ba3b00d17d41560bf09b82b2fb46f0ca8a5bed627e6b521d02c8ed391ed3461dcc3adf10a522bcd95cc9c03a023ea3fdfaacf03ed9875073b7d375704733d954636e6ca5b7b11d428db4d2892390b0801ede60db7deca29f4accd0dfa74f24ca969034babf8551cd2d217b19a1769adafa04dada5959dc730e63b01add5464e0cdef487f7d753462d658d8361b523392c02efbea57410d34b1d89669e1aa418ddb06676d269b713ff008ae4a6a77fb4e6e1bb25ad7b69f15db768999d94fe19bf05cad539a2b45318b312d0ecc1d6b2c5f5a8c4746e6e6ccd208ea2c9cd6bbda1cdb9d1db2e89d04dab6ee75c6ce68298ec22ae48816d3c435be77775c54a4acd6c648d8e8aab6a5d77682cd5d14183d508dd7683af27058351453d3cb3b648dcdb875b4f1d145232b330d01f24ff00697836cb7f555a92339ace16d39ab861ef040866948d3456f0c2e739f9893a8dd4222bab744c2c2ef8aa1cd80f15c647802ff25d24ae8e9044c60932968cae61274eab99c3227d4d3b5f23c97926e6fe257554d4523b0d786b4c85b110d2795869aad466fa64d5f3d3d37b4b5ed9e3bea1c2c6db6e3c546dc769676164b1be32798ef0fcd644b262669df87f0210d397bf9bbc05c1b7c550a8c36b616b9ef6bacd1a91a853f4b8eb457d39cf9668c35dadf35b5f2286b9ae01ed7020731afcd7194b4b58f607b9ecb3866dcdecb5b08a4cd521b23cded7023e6559753c6c57b4c9472b48be9bd961b281ce05cd71d392da34f56f062b3f2bb401d63f428c369dd2973237024137bf5d906287d5c4360f6ec330bab0d9a2361340e6bb99016dd4e18e1aba3d2db82a08e91ae195c02b89acd34b4730b891809e44d93a0a7aaa2709a86a2489cdd9d1bbf25a2704330258cb78eca07e0359177a17588e8e5059a4ed8f692845a4732ad9d2566bf1d0ae57128a0aeaf75408ce1e1c6e62c8e73078877c56e88f120ee1b982636bd9c35b7aa6cac73632ea8a4923037c8411f0ba991583454387b70eaa354e2eadff00db88ad2b5dbdc1b6a0f42561484825ae2730e4770ba9751d0d4b8bb3b1a7c4652a2a9c2ea0b757b6767ecc9afcf753f23947badb238a56b56e16c898e798df111b869cc3e76b7c5558b0d12461e6a1ad27916edf3532aa8076c0dc8e410e702743a81b916533620e194e5040d8ee54550632ff00b28f2372816b93af35869abd9aabe055be1b022661bdf7bffbbad7c49865a291a6d70330039db55c9d34ce8278e66ea5ae07cd7694c439e1e1ad7b48bd893623d1071b238b8b83ad604dba85abd9a8759a637d2cc1f53f82a35948f8ab4c27405f605da0dfe962174586d29a1a410920bb573ade3b7e0a8d2afa48638384c904b24808ccd3a65e46d6fc792e362a3927aa742db660d738f2d85c8f92edb03861c4e6aa84becf8d80037d5a7437f1e8a48b02a769a8655c0d334970e734d8961e5e17d751aab38ea6e337b1d849c44b6bccda7b8e018006d85873dec01dbef2bb8bdf0ecdc465cc60e4005b38be87d574d8452c34744c8a08c4718d9a157c6dd9847006b5c4ddee0ed881c89f12ade29ac59a823a8c3e49a2770db203dd73b6b0d40b6e750b82a9ced932b81bb096ff00bf9af44c3714a97d3415ee6c62232061635800370735be0167f6af04114d575567d439c2ec8c34372971177122c4dadb1eab39be12b2bb251cd3d689067061b38b9adbdb92f4ebfaae1bb21865552cec99ad2d2f790481b069b3812bb512b04e21fbc5b9bd16b81c996e616cd2b093dd79b5fa1d7f152d2439e660276d53eb9992b1ae1b48cf98ff00cab187b3de7fa05d37a65688cad249d06a5454727b453325b5b30ba8f1590b28dcd69b3e4218df54fa0205386016c9a5bc145507b38734b1927475c73d0ea9f1479ded6db4254b88b32d4472727b4b4e9cc6a3f14ea065e42ee4d0b5f1171cc58f5f15ab1c0d88734380f91fc16b4d332231b5c757bb2b7cd55c5181ad8a5d059d94f91ff5b2906745107b83473365a6e823759a58081d42ad411669c388d85d5da97b69e17cc4fbad25291966e6aa6c9a318431a3969bfd51ab3c53a9999616877bc757799d4a73f4d558285531c5e1e5ad701f74dfe4415630d927cb2658dedb5b79891cfa852642e171f356f0e8f2f13d3f14a4539df52f962748d7658dd988ca1d7d2dd4259abe9b29638c6c7f20f390abf58f6c14d2cb6072b4958ada48c37348d0e91dab9c46a4acc8bab8ea92f9a96216bb9f98906e2c3ff2ad7fee9fd72959d451323a8616b6d7701e975a36bd63bf84ab988e7d9218e52e712017b813fde2ba0a560929c34ece6d973359710c96fdb7ff0098ae8f07938b491b892486806fd514c82f972bbde69b1f30b13b5cd2e96848bdc66b11d6e174150c2caab8f76417db98d0fe0a96234d0d4cf0326a77cc39163ac5a6faab7c22a52b4b30ca971690e739ae3f116542a6671aba685b719ded7b8f805d3f0e9daccbc5958069673016ae7e5861aaad967826a6ccd76560232e839fc6eb0ad9c0bffc733c93ea223ed266be993281e374ec269e4828db1c996f6d0b4dc2a98fcae6c6ca7638b4c972e2370d0aa23a1afa463e4619db983f5035fa2dba49a399b9a27b5c3c392e3b066868900d071174b8581c527980b59d222ed0c1610bbee1247915c755b01c61b61af0da3e6bbbc7db9a82fcc10479dc2e4a28337685a5c346441df3d1655d05352321787bc5de5ba93c955aaa882182f24ac6d8db53cec55caaa86c50cb3b85c3197d39ae3a38eae7ae9649629497389be5361beca7a9e37a96be91e349dbaf32080ab55426a4ccd73bdc0e2d2a1a1a59c31c78325eff00b253b0a6cc25ab8e563c019f2e6160078262eb09ae7f18b2489a08bebe4a62cd2fe0add5c03243301fb4d3f0d130b070dbe490d57632dba963ee87ebb0fc139acbbbc935a416ca0720aab43b294826a76c8f1dc693ea6e576b1b47b3968b01948f2d16060108828228ed622e4f9df5576b2474f28a4692d606de4b1b5efb055963ba4a23519bdb185f61dd1afd15d80c13c6fcaf6bda4d896ea17275b0b5b5ec0000382cb5bd56de1d9db5c034e87423aacc8b6b3318a1a8a4a984432bdb4ee700596dbc2eb470aa306aa07873810f046be2b431489b2be263b671b1ea1330bb89e316d43c03e86cb522569e2a0c0e63a300111b9d6ea42a386b446c8ccef6e66e85c745ad89888c6ce30d0870bdf616d572f52f8a7c4070a5124113c3729dafa6ab3f55d05755b69b0ea8aa8e40e1130bb4370b2705c49f20bd4421ce16d01b5cdae9d531b25a595a23cc48d8734ea687832b43da1b60c1e17b6aade91b8dab1c31248cc8db5ceb7b28598c61b238b1b59117036209b596654c86aa530dcf062d0b7939cb26b296396a2a7b838918b823cae3441d8985ae2d918479ee085571581bfa3e7b7ec1599d9532709f197b88b35c3bc74b82a6ed155d441493e470ca222482078a0ce9b098de491dd3e0aa4b874b4ed2e64e5b656e871496a6e1d034585eed76fe8532a6a38d5b1c61cf6c79497022daf9ad746b0ebeb9f0c0f86b4365cc6c21040796f324fddf9959d257d6e6fb28990c7619231f745b4e6931d6d3c78956c6220f2eb647e73dc3dd37b73d011af5f05403a5b0cc5c48006a4fe6b95b5a5aa08592e1d58e95a008c07b5f96e6e2f6683e3a2cd646e9256b41bb9da05764c40470ba9e9a0fe8dadb8a0dde76cc6db9e9d155921218e738b4bf316e56f2b6e6fb5bd565535642c88c5135c1b286da4d465f0f5dfe4ba1ecfc867c3da73b418c169cc6d7b6df25ce48629191643691dacaeb5834dcdac0785afa2dbc1db1d249132393309a112120eb9c13b03a8196daa2aff686113d7d27058fcfc36b1c59de2d234241e56ea1684d8754d2c3217372c0d06eebfbd6dafe7c931b34b3d607c6cb1325dc6d72233a116e66cb57139054e0bc39cba373f281adb3f23f8fc2eb59a8a7d8e63e4a9a8aa1b11673af7cc086968b6e34fa2dac4233ed30b87df059ebb8fc556c14431c9785a036503502d7b0007c82d3ab8dd244d2cf7daf6b87a1fc96b319b7533406b4346c05964ccfe3d6cf26ed6da31e9bfd56954cc20a79253a65692b269db91610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000004829070048890700216877bdb9f33a956225868629a0921606b43585b1c76195849d5c075fcd59c4d990c330dd87213e07fd4051d1bb2d437a1d15eac8ccb4d232fa969b5baf24cc09451320a6646c60601ae502c2e753f32ab533b898acef3b3470dbe9a9faab41e594c2578b10ccc47a2cba079670e477bce398faff00e5068624cbc4c939c6f077e4743f556299b92168e645d367609a07c67ef3484e83308599f47068cc8aa3883c495b1c7ca26e63e6741f2ba9a85f694b7f687cd5189fc57cb39de47923c86814f1bb23c38723757e22ee22ccf4ae201259df007825a11687369de37bf829b4737a83f35050b5f1d308de2d90968f2be8a2a2a97093138233b44331f33a0562b6332d248c1ef5ae3cc6a166364e254cf3f57e56f90d3f35b0d707b0386c45d515281b78788367ea3c957c65fdc8a0e723ee7c86a55da489d1446376c1cecbe57d166563b8d5f2bb71100c6f9ee7f04f508d7966faa52eb8dd306a3c525ec6dd1544ccb06ed75670f24f134b6df8aa4d7d868dbf8abb87d8f134e9f8a5518a90289cdb5f339adf890a8bb6eaaee2c0fb337f9acfa855328b7aa429b00fb58ff887d55d61bd63bc1aaa46dfb7669f787d55b60fe96ffe14a39caed2090fefbffcc56b6072656f0ee6c402078ac8c40da9a41fbeff00f3157a81e5991c395906e56b73537100ef46737a73f95d14d187bc484036160a78807c7d411f14ca1698e0e191631b8b7cfa1f859453712788291ef0066232b475276592ca48236b5ae8daeb0b13977577117ba4ab8a1bddb18e23bcf61f9a84e855895729991b2999c26868b720b1f1c04d537c223f33fe8b669c8e0305f92c7c6c86d58276e1fe254fa32b06d5b2ff0030fe0ba5c2efc47792e7306b6596db710fd1747859fb470f05af826c6ffa83bd3ea17394f1138bbe56db288834f7b5bdeff8ae8f1ad70f7f98fa859b87308a87112b9b9c5ac36bac2abf0e5cb20b1ca46dcb74c8886d448e366b2e6c760b4f11a392a69658ed13cb9a6d9a3e7e8b01d87c2f1dea38803fb0f20fcd4c1b34524658efb46efd5526be3f6c98676eb9c6eaac1414f0b5c19016df938877e0929b0374ad3348c89a75d387afc55c156a1ed750b035c09e201a1f150dbecbd14b53834344ce23031b67774580d4f9a6318e6c2730034e441fa2b046d172a18758df737b9dd4e39950406f01ba523afc345a21e67ea96125d5b3124feb037d2c14582cbc6a38a4bdf3024f9df553e4e1563f436790f07ae963f4488e47126db108ff00947e44ad7a06dea5c6dd0aa388d3b9f895da5966073482e00dee6df55ab83c665adcb6f75a0b879592156f116da788868b671f550d10fe9cefe71faab589f75d1bb9671754b0e7f1276c9fb72970f2cc90ad8c605e8c1f078f8b4ae3a98b5cf91e1b60e92feb72bb3c505e88f9fe05717477cba7371ff33949e97c6f165e9df6241cbb8ea9239e774ad6ba4716e56920eb7d548e6bbd9dff00c26df055e9241296483ef440ff0088abc9045dd967b5ff005aefaacfaea88995750d73246b9ad6e77b0ea43b41a6c56a18cb2a25691a39f98791ff005bac7c534c466bfde8a3f93eca8d2ecb9b3de5af2f6960cb76d8dafd14bda863a5a4a82d6def15ad7d74374766e17474e5e458bb41e40a3b4cd2292a4ed7a577d42cd58a140d0d9036c5bddb588b291ec0dc42371b0d0a870d1de8fc88ba9a678f6c85c4dad75b65c976acb1b8d4991cd376349b1d3658fbeb7f92daedb01fa618e1639a16d88f32b00388e575c2fae85cce91cd6b9fa976b72afb464a27cb4cc390b009dc5b7c9a86d838f5beca793027d9bc30fb08cbde4dae1d6d1a3e4aa4551512b4d244d0d648e69e146342e1a5faa9dc5d55602d700416dfa85ab474f554c61c41a0e50efbbbe5ff00c150d644f9642223c5e1b067f03cc0ebb72e4b5ea43dbd998b335ed700c6d8e87749c74b5bb85c8292a78dc32f196c06c971ac6e206089d4fa071948cc3968371e2b928b19ad898d6364b6516bdaf7f9a7d3d4cf5f5c0cf2178cb622d616b15a9b12ba5a7ed1c0c95ae743236c75b58ae91b8ad29ddcf1e6d5e6d8bcafa6af9228b286b40d0b4744e6f68eba3635a382328b6b1dff00156da3bac6316a32c8a0350d6e775dd70761fec2766bae29d2cb5eca7a999c0b9c72d9adb002ebb2668d5ae3a952b49dc2d789f9e36bba858ac26ca61533c7106c6f0db1fbcdbab516b177da8f860eb2b833d0eea89b0f05cf6358d540c41d13eadcd745620363b01768f1f154863f334d8d5827f799fe8a6e2e3d1207678daeea145894c62a37e5f7dfdc6f99d17211f69312a7858dfb168372d2e65eff0030a39bb4b593b99c49299c186e0652dd7fee53474b18e1b1ac1b34009e095ce53e3f52f9d911862399c05da4ae803f4f15b9751ab4726780751a25ab98414d24a7eeb4959cc9e48da444e0d2ee645d57ada99cd3b8d44cde0b6ce75a3b5c0f552c1253b0b226b4ee06be7cd6a51bef081d0d960b318c3c8d2a980fef0214ecc5226b0882aa0b9e64836f984e86e4d236285f23b6682562c0d2620e77bcf399c7c4ea9b255cf53118dd531163b4395ba91f152979481d1b4195a0ed70b44c719fb8df82cd638df337706e9f254d51712d958d0761c3bdbe6ad11b9c4cb20ca006bcb400ae61f625e7cbf154e36b9a1c5c7339ce24902dba7b257c41d91c0170dc8ba7c16316feaadfe633fcc154bf2ba6d449513343249a32d0e0eeec76d8dfaa6e6d1209633f6d1ff10faab510fe9729fdd541afb1046e3505411d7d53ebe76b648da03741c3bfe29466e264fb3c9fc4eff3157a90d983c82a78930b695e09cc6e4936b6e6eae531b307a2a3a0c35f9a1b12491a2b8fb01726c00bac6a5924634f0dd949ea2e9d53255cb198dd3b035c2c6d1d8fd566c0c89c6574950ed0caeb8fe1e487dada273465606800585828dd75a82e538fb16792c9c7466a81fcbfc4ab2f9ea18d6b627b5a07565ff159b5d24af797caf0e36ca2cdb7e2a60ab827eae5fe61fa2e8f0afd63bc973581df85293ff30fe0b769a57c6496100916d45d5f82fe35ae1cff0031f50b2d84b0e6075bdd4d572554d064926616922f68ec7eaa3cba12a41a34d50d9406e81dd3aa8e5a289ee2e02c49b959cf99ac70195e08d88d2c54acc4666d834b652746e616f98fc94c356bd821d09cc7c0953e40d6d86802a26b6a88d2187fef3f9282a1d533dc492e567ec462d7f329d8ab88cc2aea836324c50df5e45dfe88a4858e95d7682036f6b79253106b72b465036b288492425ce65b6b6aae742c55c51b2926708d9a46e23bbe0b9a81a1b0b801a6a5695656d59a6918e959673483f67d7d55087585c4731a2cab5bb375422a76c4ff007333b5e9aaea046c9dac275b6a085c5e0dfa817fda77d5743472cb165e1bec3f648b85ac4599b088a4738ba492ee3a8b823e0429a92821a4b98dac693b90db12a1756d5027ec613adef9cfe4a19eaeb25eee78e11fb82e7e254c147b575ad8621046e1c5790091f745f74fc3c012c2d1a0040b2c8c76311c3ddb925c0971d49375ad4a6d95c342350ac8376b1b9e91e3c97190b0c20811bb473adadf4cc57492d4d5398fb4b1b5bd3877fc5516c00b1a1cece43b35ed6d493f9a6766f4b11cad92027605b7d7c961e1b52e86a046e39a3119d06b6ef13f8adb0d68040e964d38053bc076720917d92a45f8991d4477d0f36b82cdc528e9d95624310bf09bb93c9e114f03f0f99d1c33b86ba8dc7c12553eae737e3446da58c7feaa6517e89cc69b3c8198903cd53ed47f5292fce091ba7904dc1b0f98557b4cee749936cceb807c0297b4a0ba8411ef5f281e640458c6c31d7e11fde2a7ab1fd2a076daaa344e7c0e634b6e1ae1a821685737ed223cb315a65cd76e602caba79d916563a32d2e0dd0b81dafe4b99b1e8176fda4a296a66a4a6a5844ce7677089d259aeb0bec79dafcc6dcd71f200f7b9e18407126cd0401e9c971beba3ac91ae64cfeed53067394e8411e1a26411880892389c0925ae7fb334124ebb8b12ade426d77b8f8137faa90c624d1c6fcf500ea9f9a9acb65138e2714d0398d933bc9cf116df4dcf2ebea559ed259b87587de95bf42af42c7466cc21a3a068092a5f1461bc798477d05cdaeaf1e367a57176e7d55ec15bfd2dbe76f915bae652bb5e244ebf56837f926c7053b240620c0ebe85acb6aa8c4c7c7feab3f98fa2cc7aeb26a5a6a890be5e1bdf7d4969fcd46708a270d628ffee213057a06834f442db93fe65d80d97331c4d86aa9e28cb7230e803afceeba51b2d429fc917f5092f640db6551c4f6907feb952743ee7f91aa952c7c5a86e80d89bfa2dfc6708a8aaaf96a237332bc8b02483a003f05569b0aaba796e636b9badec56494ec65b963a30dd347136f45935e490d68eb627aadcc569aa2714e228c9e1b4875f4d6eb2a4c36b0d8f04fbc0fbc3f34c5d5fc3220d14d61f7affe25d535e6d7bae7281a58f818e1ab771d352ba289ad36d75562558fbb75998e3dccc26adc0905b1920df65a3a859fda063e4c1aa98c69738b2c001a9d42b51c1fb654b7fb5bf98056bc61dfa1e5ab7358e95adb8eee9b81f8ac67c12b0d9d1bc79b4ae8a4665ecc4fd7237fccdfc9631b62b313901d618fd090b6a81d23cc13667b039dee8712375cd32d9c6a375d6d0b6d4d4ba7de3f5490ae8e1934d54c1c155848b1054c0802c0adb2c9ed1e26fa06c192631672e1a36f7b5965c5da4a87bc31b3c6f713600b37476dcdc520d377fe0b1a823b6330b7a3c7d166fab1d01ed24ad7963cd39734d88b91aa963ed0df534ed77f04975c9e2edb62b5607fce77d568f67d97a7a827ab3ff924b47674f219e064a1b9730bdafb2a50877e919ce620595ba22452c63f75568cdaba7f25b651e267ec9c3c559a6f742a18a3bec8f9fe2afd2ec8ad180eca67dee1414eb17b6552ea66d1b9ac6bb367dfd14a37eede7a263ac7620ae31b532b28a5aa2d734461a6cd7ef7207e28a2c665a898471ba66b89b6af0429fa31d83869aacdc43dd2149873e631b84af2e20ee525636e0ad228605faa97f9856dc5b858d8300192ff0034fd02d987572454cff73d5467dd3e4a59cda207c567d4d7d3d2bf2cd286b8b6e1bccffbd5421d3b836dc393269deccf704e89ac36789dce711eef1096fcd66cb574b51008cd5372d8020bdb7f3dd5b8268f206b2784ec00041b6be1e1746bb5ee49afd027022ddd208f34c7955842ed4aaf3901a7c94ee23d5413eb194199881fb0b0b5ae01ba8601781f7deca4ad2444dbdbde1f8a6406ed7792cfd693613a456fde72dda73b2c1c2c59ae03f68adea5d405a8ca773ed265b2491a084e7df3a479bb74dd060f6847f457787e6b429bdd6aa58f92695fe4add2eb133c82417ceb13bc94319cc6c058952b6c6375f6ca5234b4d8820d950ccb775c2d1a59839818e2330d3cd67b4eae3cef751b9c6e54b0695452472c9c4248711636e69ada2886b779f0246aaa36b2a18db02d78fdfdfe29c712a903f530ff00de7f259ec69b0358d0d6b7285918954b6a6a1b1466f1c4733cf22ee41364a8aaa9696be511b79b631afc4a8cc41b196b1a000ac8100697d8b5be1a28abbdd61e8e0a48c6b70536b87d883e216854c59ada4a1a8c45b933451656891a1e739232901da8b58ea3636e765c84755c46e79b1281923ae5c1f49c475fa9758dc9deeb57b602434b1c8e2d2d6cd92f6d4f76ff009ae48dc9bebe8571e5eb73c7a0b5b7b299a001b28e31a0b29c0016d901ab07b5927d9d3c7fbce77c87e6b7d735da8d6a611d1a4fcc2518b9969f67232ec46271079fe0b32cb6bb2cdbcf1bb7d1c6f7f10b1f56b3311909afa8703bcaed479aac269010048f1af2710a5a9ef4f23babdc7e6a103ed1a3c4211d3614d2e928ee6ee2d172773a95d581a05cd6102f534a0fec0fa2e956e14a05d23b405283a2426e08551cb6298e54d357cd03034b18eb58deea18bb433389069dae23536790a963367e2d547fea15161ccccf93c88f9ac6d3e3a4c5b12fd18e85a58e9388d2ef780b58dba2a3ff00d4d19b34d3bc126def03f828fb5dad4d30e90fff0022b0e36de7881fda09691d7d3cc6a2682622c1ed040e6353f92db885aceea160e1c34a4076c83f15b913c8b6fb2d41606caa62b5315251c934c1c636daf977decac179256376a4e6c1a617dcb77f30ad456663f8638eae999e60ab86a68cd0bab38ae14fb38dbc7a2e1f86e2400e16f15d2d63437b29231bb6768ff12c4ad627f6ec1a5ffdc404fef307e4a688c6f92030b83a3bf7481a2e3191bb88d06def0e6bafc31a052d181a6a7eaac31ba1adb78a7b58a38c38efc94e45869b2d32c8c670a8f127461f29670ee458f55462ecf08ab9b542a812d75f2d874b5945db57c914948637bdb70fbe524745470392a649e22fa8948e28167389b859fab16ebfb37354564d3b2768e23cbac5bb5cf9a96830c9b0f8a464843b396d88d0697fcd66e278a57458955323aa7b58d95c1a05ac02bd854f3d4c2e7cf2ba470c845f95f35fe883a4a536a78fc95189f9ab66b2bd4a3ec19fc2b3a2d2be717e6b622c549e11f31f55a34ab3714d62b788faad1a5d9068c1a058fdb0a792765270e373f297df28bdb65af0fbba2a78ee211d0080c911903f35adcad6528c29a9de307a9698dd98b23b0ca6fef059782c4e6d70ccd70d46e3c42e9062d1ba8e6aae0b8321cb7046a6e6da6aa0a6c760aa9444d8a406e06fa0f9a835a8ff00b41e29b57eea7518b0934b58a4abd5a56919f837b937f34fd02d78770b1f07f766fe67e4b5e2dd22d59a8d61f55c3f6d41188c27311f603627f69cbb890de25c4f6d40388424970fb11cbf78ac72f1bfe39db9a74b2b4d84aeb79a1d2cad17ce4ebb14117212d4b72b4f9ac7c6afadfec7e2752ec45948641c078712d0d1b81d55cc6ab6a22c4e5644e7b5ad036908fba0ecb13b224371da7d77cdfe52b631d2d6e23312752d1a7f742d4bd259dabc78ad538e92c86dd5c0fe0b7227c8ea52647073f5048165ccc1958d766205bc792e922feaee00732b718aa7567b8d1fbc929c7708ea92a8df2036d4a7c46cc3a7829f43b0cfbe3f7cadea6d82e7f0b3df905feffe016f536c16e3354b1dc6df8655b23e007b5ec041cf6d7e0930cc75988d418040e8ce4cf98b8116543b64dcd534b61739750abf66da1b8934edf6245bd77589bab7c6ae3dfd4e43fbaac513af0467f742831bb1a5907ee94ec39c5d4911eac1f45afa8d22e0c86473b66b493f05422c5a840d276b41eba2ba7bf0b81d8b48f92e3e869ad52fcee2eb5ec09db552fa3ae85e251c4658b5db109ae919a8045fa5d261ff00d519e02cb96c7039b5f33daede60df219414b708ea43afcbc93891c237e4b1308670cb5e5ce25cd17b9ba9f1e9e7829637c0f2c73a40091d2c537a276d3888b9b27f7adad9731856255d2c873cc7282db8206a16e6255525361d3d4441a6460b8cc34e4ae99da60db1df4bdd458811ece75d88faae7a9bb45894d2e4e0d379d9df9adcc41c7d99e7a58fcc24ba327b4117b553f0a4368c4b9f43ae8db74f12b223c1a9246075a517e464ff0045a38f48c6c51b9f98373f79d7d2f6d160bea60ce435f71e6b378cbf5ad767101b9dd4d7e6a18af60a51ba2149bf35cdf6935ab8ff0097f895d1bb65ce7693faec7fca1fe672949eb2480b63b32035d61f7587ea4ac7715b3d9feeb657748cfd0ac4bdb7674c778bb89bf32a36b4095b73b1521d45d463f5815d2475784e9570f8460ff8574175cfe1dddaa675e18ff285bc0e8b719a75f440fc520484e5b5baaacb8ac4197afa83bde577d5370e6e52e27427f34b54ebd44a7abddf54ea2d651e2e1f5586b167b5041ac8bc216fd5644207b4c57db32d6ed29fe9e07489ab219fae6a5a48eaf0f1dea5b7fcbfcd6c6c01f0591878b1a4fe50fa15ab622c16a254c0dc1591dac01b83b8db77b47cd6ab4d9b658bdae70fd183f98d4a3926939c79ae8abf4ecbf9ca07ccae7233f68df35d0e207ffb61b7ff009c3ea562377c73f19fb46f985d6e1bfd5e8c7afcd7231feb59e6175f868fb1a31fbb7f9ab12b74580b84ac75c14c07ba02502d7f15d18733db37de5a51c835df50a9e08419a1fe68563b647fa4537f03beaab605acf06bfda858beb73c55c4cdf11a9d7fb577d56a60dac32dcdfdcffe4b231037afa8e9c577d56be07faa97fb9f47293d3e3a3a775a18edd0059b19be2339fde5a54e3ec196e8b369f4aeaaf33c974611e287ba0788faad0a5d966e27a86ff10faad1a5d915a709d16276c85d949e6ffc16d4274591dad232d203d5ff0082519ef65b01ab006ec8cff882cdc100f6c71e608fa85a9213fa0ea6fa7719f50b3704feb6ff004fa859c475b01b3e41e3f9a2a05d852d3feb64f3fcd153a34f92d2b3709da6fe67e0b5a11a8593857f6ffccfc16bc275485438fe5fd1129766b0737dd363bae1317bb6668fb41dd3ef9b9dd7798e432d4e113450373484b6c3d42e0f15a69a91ec64d1be371048048f0e89cb3f2d7f1ff65060bea792756fb87cd35849363b152577b87c085cbe377fb2c7654db1da6f33f42b671f8c3f1279234ca07f8561f664db1ca4d7effe057418e6b58fd35b0ff2ab3c4beb161667cd7db6d5751093c070f12b9ca706cff3eaba28ff0050f3e6b718e4cdaee2f11863736c39382751fb4e579a8734dcf743760965369180852b2d92de2a4f4370b3f6b37f1fe017414cef7573f876951301fb43e8b7e9760b719acbed74ae81f48f6b5aecc1cc3987aaa58238bf1363c800ba23a0db72adf6cb56509b6d2bbe8a9e0ba62319e8d77f9963eb57c6b62c2f4cfbf44dc28ff4287f8029712d69dfe4541851fe870ff085a67e3558730b2e79a699b52e6471c8d797104df426cb7e1d97345e4631346e3a097ba3fbaa5f5678dea3791001c964628287da2735133d967b5ce20681d6d16b61e6f058f55818f8065ac6dc5c3586df04a46850961c858f2f611dd36b68a6c5a213d1b1a5e185b235d722fe8aae18e060888d45cede6ad624ecb477e4248f5fef84be24675152b29af9256c80db63b596c620ce261552c1ce32b070a6e433b7621eed3d4fe6ba29867a078fda8cfd159e1f5c8d0b32540bf33d174f886b46f20ee015cde1a47b6b47567e0174b38cd47a6b76ab261f5cdf694df0e7020d83da6e79ae62cd3aedeabb2ed0969ecf4ad240702d36bebef05c7106fa5acb973f5b9e3d0dbb275ed6b85087d90e9493e4b4ca7162173bda5d2ba3fe48fab96ef15b1b0bde72b46a552afc3d959209de1cd25a1ad05d974f8297c58e5dc772b6705b0a59cf3c87fca549fa01ae16ef03fcc07f05729b0b929e27c6dcc5af6904dc5c69658c6ad7307651b7f5817467b3a39ba403c48fc934f66f29b83238f87fe15c356e941f6bd3a01f20b79bb2c4a38ea1952e32d3c8ce40906c56d34dd6e314ff0034d79b0ba54c93ddb5f5e4a8e1a77132bcf5713f353e1c2f3b0757b7eab5a4ecdc8eb96b9c6fadaffe89f4bd9f9207b5f9af94836db6f458cad6b27b4aeffd51e2fb3183e4b2a2703202392eab11c0dd5f54f9dee2ccc00b077416e8aab3b2c637666ca4e9b5c7e49612b4f0fb0929ee36887d16993de59b4ec9a295bc48c80d01a1c351b595f2ed7c56a334f373e8b0fb5c6f86b07fd56fe2b71b7f45431aa0fd254ed81aecae0e0fd07217fcd28e221fd733cd741899b76663f19bf129f1764e40f0ee3bb4e5915fabc1679f0e6515c80d7e7cc06a77e5eab3235ae322fd6b7cc2ec30f7656d278307d5536f64e56b9ae12497076ca3f357e3a4aaa79216ba079631a1b980485ad861161c9380b9b94c61b81e49e08057461c9f6d07f4ba7fe59faa83b3e2f5107f302d8c730c38ad432464d9046d2c3dd075bdfa84dc3706750c8c7f1b3e4766cb940bfccac5f5a8e62b49f6d9c9ff0098efa95b7815cc52ff0073e8e4e9fb34f9667cbed40677175b20d2e6ff00b4acd2d04940d2d04cd9ad7b0b5ad7f1f14ced5b34e3fa3b7c96647a564fe2f2b4e9ddf60cb0b69b15901eef6b9ad6b1935badb08f1137cbfc43eab4a98acaaf3a81fbc3eab4e97aa2b4e1f7562f6c64c828f4b8b3cdfa6cb621bd85952c7f0c3890a701e5bc3b9f7336f6f10a518f58eb767aa8b7f6186fea165767dc4d7bf5d327ff0020ba59b08924c3a4a4e2119da1b98b4696e76baa941d9d9686632090bee2d62d03983d7c167e8daa71f692f9a2a7dc2920ce2471734b494b3ead202d0cec2f433ff33f05a9168565e1bef4dfcc1f45a919545871fb22b8bedb9bd6d39d7f5447cd764ed632b8cedb5c56d3f8c67eab1cfc6ff8fd73f10d3374365257e8c70f10a3a727507dd26de5e2a4c43dc779859f8d5fec5ece9b63749bfeb07d17478e7f5d7d8fdd6fd1739d9d36c6a90ffd45d0e30e6bab9e03db70003be86cacf19beb32949c8fb9bdd74708bc32003aae7a3608c102469bf9e9f25b9415314d1c8c6921fd0822eb719aa152e22b2c2f60d0ad42016aaef2df6d90387256a3195a45eea4f44543a554de63e8b769792c1a1feb530f11f45bb4d7d16a3359fdb01fd1a90f490fd150c23ffc9339f75df50b53b4f049514f4ed635ceb3c9d2dd3cd66e1d0cd0e231caf85ec66a0b8dac2e478f82cfd6be362bb581de4aae13fd4a2f256ebcfd83ba5954c20ff4288f9fd4ad234e23a85cbd65dbda277f183f25d3c4e175818852bdd8abea5af8fbae1ddcdae8a725e2d7c34dd8478ac0c6cdb11ae1ff0045a7e165b5853f307dec082b3716a3336232c827a78c3e3c9f6b2865b4f153978712e0a6f4509e8e705731975b0991c46a1cc3fe3099845036185b13b10a0777ae0b6a1a56a56e0f2e2142fa78658dce75b56b83b620f2f24f89bdb9ba236c46a9be2e3f35d1c7dfa503ab2df25521ecc57c35924e4b7ed2fdd208e8b4a3a29a18dac7965da35ef056753b2dedc551dd95d0836d80f92ea1bad103fbab065c3aa69eadaf7b434b6c40bfbc3c0ad9824068bbda65d085ad898cfaf689b02a925a0e500827cc2e4df1ddc48b2ea678f8d844ef2f782d69d03ac0d85f65cbb890572e7e9f1dc08dbd1058c3cbe692f73a94e6f42b4a64d0c724658468458eaa19237bdb91f2b9cde86cad24cb73b28297b1b7c2dfc23f24e145d1dfe16fe4ae8680764a1a390b262ea88a23fb7fe06fe49c28bf7bfc23f25772a5cbd111562a36070cc49f0b05a8db5956685335da2b04a157aba78e72ccd739492355217d9333df9fc5055f616df47380f447b137f6ddf2fc95cf44847821aacda4886e2fa73010ea386dee803c82b00dc69ea8703feca081b474fce306fe0ad9632c001f35158db74ed48f1544c03556aaa58e77071bdc0b02a4dc6e83d6f7414bd859cb37a3ac9e28e3dbbf7fe22acdfa6e800dc9ba9821f618ad7ef5ff0088a46d1425c2e1c7cdc5591b7faa5dc724c12318d000b580f14f396c3451b5c0845cad22bbe8e12f73836d98dcd894868a2df293fde2a7b9dec9f9adcaea62aa7b2c4dd6c47aa05347d1de772ac920eb60901be91610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000004809070048890700a2058dad8e3b0d1617100c42466d9a4256dbdd91ab9891ef155349ddd26d34d77416ea1bc49d9183a9705af4d1586faac56e732f15f0c72b46cdce41ff0055663ab0d397d859af332803e2a6aba18401b9f9275653b660d75ce9a7458f1cae2c05b4113dbd593b08f882ad45564580a1634ec4f145c26897d8db6d5cf3fde4df636d88ccff005715309e31bb80f03a2433b72dc116ea9d06474d1b4e62092399714da9706b7c12baa58377b47aaceab9c4ee731b2e50398e6a9830d6e8f7e6003dd702fcb65ab0e4d2f2347a859309e13406b69ede0c2a76d448486b594e6fff004b64d1ac5d118c812b09f30b8dedc5855537f03bea17479e76b6ed148ed763110b1fb41874d8aba293308df182080dd1d7fa2cf2ee35c2e572d47eedeff7b5495fee38f927b6334d2cb4eff7a390b491e1a7e0a2ac70731d6ea14f8b7fb1d807ff009aa3fe685df494913dc5c43aee3736710b81c0b4c6290edf6a177e64d37b595e1e33cbd4268e11b077fde546626c4d21971a7527eaa57ccde645bcd56a899b94d88d745b65905d7ad79bdfbd65a4d6dd8083c964b1d79dcee59895a2e9b2868075b2cc5a6d2f0d951217388248d00badaa79a2005f8847f0ac78e42d75dae239e8e2a66544ce7b471e56826c6cf23f15a46d39d0d500c2c7e86e0b9a404d349034dc32deaa8b0c81c0b6a2736dc3a471ba90cb29d9e2fd1ceb050262b208e9dd6deda05570d3c3a76338729b0beadb25a886699f99e617586c5e3f14d1c468b34c7fdd91bf9a6ab4e293ff00f3ca7d145253c4f7ba4753e42f373986eb3d92485e0497036f7811f229adc5309a4aa74555ed4e91a05c36f97e5ba6a34e36c30b1cf01ac005dc7a058c1f4b3cf2d4cdc2123cece70361cb9f4b2d38bb4bd9f75daecc06d67c44ab0dc4fb3328bf1e99bfc6db7d42749db857cf009ea448c1246e7bb264b7775d3e4ae60629df884b5058440c6dc349b1d9760d8fb3550e0193618e713602ec04a707e051c2618a929e4ea638da2feba2922eb99c4715e1c22185d51c37779cc32bb436d06fe2b29d511cd0ba47b036cf035d771fe8ba9a9830a74cd9061ed2066395e5ce049b6bf2556a7235cc1061b442126f28740d248f54ab2b3708c562a790d1ce4c90b80744037316b8ee0782e90b58232c6801b6d966cd039ed0da6860a7903859cc89b7b74b00a47563a469709d8e6f50eb84f110d3c465c3a6617b80766d05ba2e56d75b5edd3c10c9044c0e697e60f319bd8ee3c5657066e509f8ac72bab8ec0588e89db734cfb26ea2607e28cec3f7c15ad31246ebdd3f359439dacf75c1c4f4ba432301dee55d1334dca75ecab891a399d53c48c24589f3b2189735f9a5b8f8a80cad1a8d45d2f10721f34313875938387555b88d1a86928339b7ba078944c5a2f1c9200dbdc955cd6345808c176e4664a6b1b60725c73f0455bce130c82fbfc545c7d2e00b24335da7b8df8a189f3377ba33b799baace9801a79ee8e2b0917d1ced8136ba0b59c5f7f44d0f68d9ca105addda3d5349b0eeb869cca0b1c66176846a832340f05584fddb5c1b1d4a1d500b1c6fa0d74431397b6dbebe49e250154f688c1177116dcdf54c7d5b7bcd659c40b9d534c5ee236da6c933b1ba837f3545b3b43362ee774e6cd1b80d6c4eb62134c5be38d8903d506a18db9739a1572e60b001a6dd05952c2ab46234ce9b218acf2cb920df41f9a698d7e3dc0b106fb5901ce06d7bdf4d95563f5df64d75464617b89366dc8beca8b81e6f670b1e4943cb743a93c82c89b1189ac3bebcc6d743eb19940b024f8eca68d1a8a96319ded173b2c82f29bef30faa4a8aa6b1ee0e706f4ef7aaa2cada7c952d91e4485c1d19df31e9feaa7e971b59ecddf96c98d909b124d812081aea5516d5b6488723e3c9588a76d9c0dc12745751d0e19235d46db776c4e96dc2b2e0011940b154296aa38a06b5fa03ae9a8560d435ec191fe1a2a256e50f05c2e0735299e919a17bc13b775543531804bdd96dd745524ac88b880468a531a2ea8a56eae6cc790166eaa19eaa99ae19a93ecc9f78bbdd1d4aa62a9998dc83ea992d5b035db11b01d54d5c5f7b298ff00604587dd7d8a46b22639a585c00b9b3883cbaacc15b98373c85d6e46c9d2624c005c5c1364d31ac5ed1adf4b233dda05c2c87e26d1a652983142006865cf9a698a55d454cfad9dcea595e5d239c4e616372abfe8da723faa3879c8b458e8e6ccf73acebdc82131c6269203243e4c51a54868628266cb1c16737504caaf9a8a82dbd85bc5ea2003bfb27fc2ca4ef35a070dc40f1510ce34efb5daccbcce6254721948d0476f23f9ab1c470da23eaeff004438bf86efb3f8b9519b1bb5779fa2b2f8a4dce51d2c155634662dbeb70b4a4939668c7cd494c578dd335a388d1e8a68ea586c730f2480806e5f191fc2135e69cdfed180f8356b4c681ad85ae1dfdf5b26cd5d10bd8db459792937739c7cae1348a3dece713d54da62e4b5cc8c6507bdc826478846cbe626f6b2af9a9986c2223d1299580d9b193e6534c5a38946729b3cdbf70ac4c4aa0c9336aa4888b80d2ddadeaaf4954e02c2317eb7bd951c424a8a8a7e198c5ae0dc6e9ab88c0c3e4682250d71dc179b8f88492c742c0099dc6ffb2439556d3be2d24a7ce4ebba63d9bfd839be454d4c5d6c91473c533666bc666b9c740458f457f12c79dc36c186cc621bc8f60ca7c00e8b9e20ef908f54e8b89980635c5c7a0ba6d31d45162c66a48e49e56090021c48dcf54b262b4c4169a9ff00b5bfe8573f053d672a42ff00e26ab421ab6db3361847471b26a645f9715a7a80608aa8b1d2774c8e0eb345b5fc950c29f1b04f4b303c32752392864a41c532baa6107980ad42e89809cc5ce7ee5b19d5171a91cf4d1c418c94b58059bdd24fcd34cedbe9547ffe4151e23dda329a57f8fbaa4cd29d7d91dfff0041f922b48c8729b58fe09788743b058aec51f9acd81de64a8db5f519c80d06e9fa4c6f3a4205c0cc7ced64e0f234734edc8dd627b554bac416b6dd012978f564e6e311e01b609fa31b4c9daf25a0e83720f343a7645de7388ebae8b173541bfdabee798164c31ca459f2ccef329fa31b8f98bac439b97aa1958d32652e26c2eb1191c834cf2fabac9cd81c1d70e7077f19ba7e8c6c9ac1adad6bef74caaaa2285ef8e401fc37161bfdeb696f559269c1d09f3b929051b72dafa27e8c26053c8cc4247cef25cf8cdcb8ea4dc2db35f1324e1991b988eba2c475030ef73e9aa91944cb7eaefe814da355d5513de1cd9980edef6895f5d4ecd73c42da1b9b5c7c5651a260de308f6403685842bb4c5e7e29035b9738b1dec523f16a56f7410e6f3002a6da41ff00eb81f052b690580c8c1ea9b44e31b8c02db39f61a168247aa3f4d6fdd1e563a260a46f41e813bd95a397c94da2ab313918000d7169e4512574ef24b5ad17d343656bd95bfb23e49c2963fd91f04ed550574d96ce31f917246cd282e3999aee35574d3466df661de89c29dbfb3a2228c72ccc616b1cdb1f029eea8a9bb7ed1b71d1a7557040ce6d1ea9c22881b5a3f5b218a6cacac0ed1d11b7569fcd320f688232c88c6c69249cad3b9e7bad0e1436bfd91f8261f660759183d555c54e3d58366cc40f00146f15130b4924ae005ada6cb41b2526dc56ed7b017d105f4fff0035bf02a18cc148f7684bfd4e88f62cbb1b2d3cd0ded7079f44ae9a99961935298632850b40d5a4fadd35d8646e21d6783e0b59b574f7b704fadd2baa996eec0db5b72a618c73870fba5c0f8a7369668746c85c4ed72b51d50081f642c35041b7c7aa8f8bc53a4596db5ceaa9864755346d6b0969cba9b8b273269c925af8ee48d75291f99c75d0f407449722e05dc472baa624732b24be794daf7d0a64713ddaba270f127fd526625d7ca74d01bdf443736b72db6fa6c862cb29584fdd1eb72a434d4e08cc013e415260692486ebd39a69243f57586dded90c5f304406961e6941a560effc6e1517652e2330d40b0b7e69cd88022db751b850c58964a3d32be36dff006b5bfcd47c563477786e1d430fe698197b349e76d754a1a2e6c6e55538d5865811fe10138d5bada305f9754080c8d696b85ced6291f48e6969d5a36ef1d0a8237cf35ae2daa689e7b5cdda4f2b27ba30cb67a889a7c5ca17cb03753561cef0692150ae967275b8bf40a17cb2961d1e4594bed34c47eb24f10d6dbf14d7565283a44f791d4a0a61d2ee5854a1d700ba378be82ea5f6a91dfaaa2047f092978b5eed1b42c6f9b02210105b6cba74b2401f620349e9bee9c19889d6d1c77fe109e69aa9c0712bc8b72692869822905c08483cf4295b0c81d6c86d6f79e40095d48cfbd533bfd527b3530fec9ef3fbcf403da45bed2003983224cd1b75f68801bf894fe045f769a31e7aa5e003fd943e8c0ae083daa9c5c672e235bb5bfea938a24fd5c5338ee0ff00b0ac8840d5a1a3c9a029329fda3f14c14cb2a1dbd393fc4e43619c69c2a703f789fcd5c2c077d52f0c740982a88a41b1a761ead8ee7e694c52116f6997fba0056728e88ca3a262293a858f167cb33bcde963a0819fd9e63d49baba07824b74098216c2c68eec6c1e89f94df7b7927faa34543328e67e68c813890117f3419eda778d8052b62900e4ab19a43eebbe079a0492683883fee5855be0bf74e115b7ca3c4954b34b6d4b9da69aee90873c0d1a6fb218bf96268b1959ea999a9dae004ad2e3e2aa88ec6c6d7f2ff7aa51989d2f7f9a0b21f10fbec3ea9fc481befbc027a82a9004fdd3603c948d89b7ef071d7cd05be3406ff6df0694c355034dae493b0b2afc18c5ad7774be89400d70708811d6e82cb6aa3d3b8ed7c429054c7a5e227c8aad9da496ba200f83b42a3681de3c021d7dc3b4faa0bded51ee223ea527b634ebc0d3cd5191a6f60325f9ee9cd8ff00648bdf7b22ad9a969da103e299ed6e0348e3bf3ee955d9137de0edcea02700e06c5ee2390b0413bebe60dbb6060f409adab99e2f620f405a9a1adbded61f44ad236cde5628144d3104719f7e9994665793632389076279a972b7671d119012411f2411092424b58e76fabafb7cd05f238968ce7c5c7453318d6022c00f0ba7100b6da1f108206e6dcb5a08039fe2890b8ee6c4fc13c65b372e526d6d534f77de6b1e39d8e9f9a063c3f53abafe3b25049d7dc7754e1166f71cc8cd85ef7bf825740eb31c656b9e74d3516409196b81671333be482d68b06b5be66f745813943c3ac75b0d93a32e91a7282eb680117b9f440d6f780b1769b8b1053c412386631b8b411c9588fda5b6bd3e9e06df55346f9c0fb42c8fce4544515339cd0038b5a0f217523a818e6fbe41e476d50f9e160d6a1a09e86ea1fd254b1920ccf7f93540f650dae0bda475e69e28dbb34816ea3455462b4e25be79b25ad94c637f3ba06374e05b248e3d4b40fc51164d1b9fb068f129a695df7401e61557e3649fb3809f3513f10c42620b21734f500dc22af3a9a6d1a1a1dadec6fa277b248ef7833d4ec553ff00d56616bb87ad931d4588bfdf91a0fef3ca0b8e81ec04992268079bb751c92c7190df6b83c7424fd1543854c4de49e3bff112a5870f82304be6b9f00826f68a5b6b3bddcecd6587cd31f5b01d194c1e76ef1ba95b0d0b7eebdde6a764b4f18b474ffe10ae22a47515cf1f634ccf41f9a748cc6251ab4b7fbc0595b754bcdf2b4b47a28dd248f3b94c150d262241cf541bfdeba4186923edaac9d7c4ab9627728c8ae0ae30fa36eae9647fc93c53d0b47ea5cff1254b951953031a29daebb29631e613f8d2dac035a3c004a1b6416a08c991db94994f55222ca88c30a50cf04fb22c8181a8ca9e014590332a5ca9da23444343004592845fc502654587345c1ea8f8202c8ba2c4a32a0424a4b93c93b284bb7820658a32a7817e574bc37017759a3f78a08ec92de2a46e5e7de1e17094bf5d2165bc5c7f25355ce998b4106d7e5d548241600936b6a4ab71d046e177b45cf34f750c245836d6f1585526b8117b16dafaf44e6b9a7ef7777ba7be8eceb87b40b6ba137f44369b28003e470fdd8c22691c00b12e701e050431d1dc1e5b8dd249016b2cd8677eb739b4b8417cae07fa0bc83bf79df9a1a7079cbf7c376bd935ae3ae4370399d3f148de231d99b4241d8eaefc4a7092a4ed423e050d0f7b880d0fcbd34d52f15cd362e274d79265aac0eed1347f74270389037100d3f71aa871797340272f31cee9ec7b77b376d792646cc4c3cbc42dd45b56b42941c5ce9c2658750d411b9ec2ecba671cbaa5671dedb87dc8d9a42983317df8508f46a56c58b025c0c4cbee2e3541196545c1b3f281ae8a371a8d0f0e526dc9ba7e6ad321c5cef331bf0520a5c508ef56347a2082382a9fa863458d8d86df3dd28a6aacd6e0f77a97052fe8ca824992b4dcef94256e182d796aa5cde0ed1020a69c34e63134dac7bc99eca406e69a1194e9de2a6385c1ce595de6e4e6613467de63cff7ca08b2c0077eae307c2e90be8c3329a92efe116563f455006fea8ffdc7f34efd19878fecbfc67f34359e2b69db339ae2f3cc16db54e75652dbbbc7f88fc95b38661d7bf09d7f07947e8ea0ff0094e3fdf2986b3a4ac86f611388e7777351fb6440f769a21e64fe6b53d8283ffd7bdb99714e6d35030db80df2b92a8cd8f11746dcb153c2c1fbac293f48e2123becef6208eeb56bb594ac376c4011e291c20200e10b0dafc90631757480e673b4eaeb592329aa247165db71e24fd16c8c8dda360f44ee2c9f7481e413065b70a9cd8bbe36b2999838b5dd316ab4e9653b9f9a8ce63bebea9823184d28f7e67bbe01385150c772039c7c4a7653d0a56c64a607b1d0462d1c43e0a4f697fdd601e8a111bbaa788cf37957038c92bb77051905db92a403c52e5f341170c1e45286347252dbc1010300e8db7a2701d52a2de0a84007825b25374850161cd26812a2dd1009374b6ba2de0812c8b2700836081a422c8bf824b9ba05b2448751aa2c813373485c5280101ad3c910db93e6975f009d9404a0040c00a50d4eb7922faa04d903c53c44f22e4003ab8d9373c3b34ba67748c5c7c7645221a0b8d8024a7e47b88d1910e9ef1f9e89c6f6cba90a21a22b7bce03c06a91cc19bba6de2e4e0c71d9a6c9fc171e62fe2822769b388f06e8935fd91e6a710171d402549eca40f76e82b06dfcd3b21e8e3e8a7103b4b003cc2770e41a69f0418c0bba7c9383dde8997ea5283aeeb2a7b5efbead4f0e2797c130103994eb8d0dca07879f14e0e3e2981c3a250f683b207875f44b727a26897c91c5d39a60780ed34d12ebd47c546653e29338e8a896e6fbb7e2941f150f10008e3009826cc7c52879ff006556350dba69a8bec0faa60b61ee2774d2ed2e4fcd5432bcf3012663cca61ab61c39b804a2560e6152cd74a2e792b89ab467679fc921a8b6c1401aeea02329e6504bed083293cc26068e7aa501add2c814b89d2e903adb9164a96de08007c52dc75499474094345f6452796be88b91c80f54fb0ea9b901f1f34420712764be77f8204636b0f825c9e8800dd7629d61e280d7586a94120ea01554db0e494689d71be529a5cce771e8a0374a2fcd1769d884b71d5507a25f44d2f03428cdcee103ac9091e692e399ba011cbe88108279d9270cfed278f4f8a772e48236b003ab89f04eb01c90e00ee2c99de07de75bc903edaa5d133523c3c4a42d27ef5bc8a07dfc517ff6144637dfbb211e040280241cda7d2c88909d12124f548dbdb50025f204f92035e892c933b41d6e3cd381076d5145bc022daa330035d120703b7a2071f1d5203e69e2191c2f603cca8a6960a6706cd217bcff006718b940ba936dd38b0b5b99e446d1cdc6c144fab99d614b0b626f3326aef80513e99d312e9e5748ef80f829a2c3ea2922667cfc6e823d6e7d34517b5d5cfdd8dada660e76ccefc911c0d8c001b60365281e164456f660242f78e2bff6dedd54c330dc01e2a60d373aa0b7a9411d9de5e365235a41dee9ed6829c1b6d8a05cc6c2f6b78240eb1bebf12837bd8ea9bae6d9c3d1454bed05bf706dcd29a81fb22fe41440dcdb2b80f1010e1d5bf24121ab683623e613455822e36fe20a2e0477cc06bba6e48c7dd419a1e119fa2adc4e88e23b914168386f74ece153ce4f34a0bfaa0b59edcd1c51e2ab02eb8d529d5058e359066b7e6abd8f509c3cd112f1c9d9271492a3b7409d90d877950ece7f6919afcc9481bd4a50102df4d92e645c2011640a2e7925caee88094103c500011b94e1a0d094973b6d740dd03812764967fed7a21b73b8b59380f1450341add387c926db205f9940e07d52dee534689c3c910b745f97245804a34080df9ea9c05ac9b7b25be881db6c504dbaa66b6dd2d89e6550e0e46636d024cbcca50dd3740b9ae7545efcd04d86db26e769e48a5ca0ea404a00e8999fa0f9a339b6848288936486ca3cde2529778fc903881d1280391728ee7a846bd503fbc3ef03e882e074bfc1469daf340bfef545fd5170100f428141d3922c6c9097200279a036dd2e61d525ae774651c93405d709038a5c801dcfc5007aa0012795fd5058c3bb47a052c74ee758b8e51f55239f1416ca2ee3eaa688194b1bfef807a5ee538cb143a44dcee1cc7e6a295cd7b8b9f977d80dbd5231edb59b61640543a69db973ba369df2ee7d5451d3b21d5adb1eb6d4faa91ce70d73347859286c920efbade41151f12c6db1e453981d6b8cde6a41136f97283d6ea5642c6ecd415c4641b873ae7aa900703ae970a6b01c9190735020000dd28f34ed1a3647bc7dd406812dc5ed64d73351a1d10ddedf8a075903c0e892fea8e7b204cdadb9a35f8a0b41d4a6baf6b8d7c10049e899729a1d736e69d73d107fffd90840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a0010000010010000000000000000000000000000000000000000000000000008614a714a614a718a614a718a718c718a614a718a714a718a714c718a718c818a614a718a714a718a714c718a718c818c718c81cc818c81cc818c81cc81ce81cc718c81cc818c81cc718c81cc81ce91cc818c81cc818e81cc818c81cc81ce81cc818e81cc818e81cc818e81cc818e81cc818e81cc818e81cc818e81cc81ce91cc81ce91ce81ce920e91ce920e91c0921e81c092109210a21e91ce920e91c0a21e91c0921e9200921e91c0921e91c0921e91c0921e9200a21e9200a21e9200a21e91c0921e91c0921e91c0921e91c0921e91ce920e91c0a21e91c0921e91c092109210a210a210a250a210a250a212a25e9200a2109210a2109210a210a210a250a252b252a252b2509210a210a212b250a212a250a212a250a212a250a252b252b252b250a252b252b252b292b252b250a252b252a252b292a252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b252b292b254b292b254b292b252b292b252b292b294c292b294c292b294c294b294c294b294c294b294c292b294c292b294c294b294c294c294c2d4c294c294b294c294b294c294b294c292b294c292b294c292b294c294c294c2d4c294c294b294c292c294c294c294c2d4c294c294c294c294c294c2d4c296d2d4c296d2d4d2d6d2d4c2d6d2d6d2d6d314d2d6d2d4c294c2d4c296d2d4c2d6d2d4d2d6d2d4d2d6d2d6d2d6d2d4c2d6d2d4d2d6d2d4c2d4c292b252c292b294c292b294c292c294c2d2b252c292b254c292b294c292c294c294c294c292c294c292b294c294c294c292b294c292b294c292b294c292b294c294c294c294c294c292b294c292b294c292b294c292b294c292b294c292b294c294c294c294c294c2d4c294c294c294c2d2b294c292c294c292b294c292c294c294c2d6d2d4c2d6d2d4c294c2d4c294c2d4c294c2d4c294c2d2c294c292c294c292b254c292c294c294c294c2d4c296d2d4c2d6d2d4c2d6d2d4c294d2d4c296d2d4c294c2d4c296d2d4c2d6d2d6d2d6d2d4c294c2d4c294c2d4c296c2d4c2d6d2d4c294c2d4c296c2d4c296c2d4c2d6d2d4d2d6d2d4c2d6d2d4c294c2d4c296d2d4c294c2d4c296d2d4c296d2d6d2d6d2d6d31ae35af39cf39ae358e358e31af356c2d8d316d2d6c2d2b252b294b296d2d4c292b252a254c294c294c290a250a250a250a250a212a252b254c292b294b294c294c2d2b294b292a252b250a252b254c296c2d4c2d6d316d2d6d316d2d6d316d316d314c294c2d4c2d6d316d318d316d318e318d318e358d318e358e318e356d318e316d318e316d318d316d318d318d318e358d318e356d318e316d318e318d318e358e318e356d318d316d316d316d318e318d318e358d318e358e35af35ae35af358e35ae358e31ae358e358e356d316d316d2d6d316c2d8d318d318e356d2d6d316d318e316d318e318d318e358d318e358d318e356d318e358e318e356d318e318d318e358d318e316d318d316d2d6d316d318d316d318d316d318e314c294c2d2b294b292b294c2d4c2d6d316c2d6d316c2d0000a718a714c718a718c718a718c818a718c718a718c818a718c818a718c818a718c718a718c818a718c818a718c81cc718c81cc818c81cc81cc81cc81ce81cc81cc81cc81ce81cc81cc81cc818e91ce81ce81cc81ce91cc81ce81cc81ce91cc81ce91ce81ce920e81ce91ce81ce920e81ce91ce81ce91ce81ce91ce81ce920e91ce91ce81ce920e91ce920e91ce920e91c092109210a250a210a21e9200a2109210a21e9200a2109210a2109210a2109210a21e9200a2109210a2109210a2109210a21e9200a2109210a21e9200a2109210921e91c0a2109210a2109210a2109210a250a212a250a212a250a212b250a252a250a212a250a210a250a210a250a212a250a252b250a250a250a212b252b252b250a252b250a252a250a252b252b252b250a210a250a252b292b294b292b252b292b252b292b292b292b294c2

http://www.rivne.org/house/map325.htmВул. Драгоманова, 9

В цьому будинку у 30-ті роки нашого століття містилася повітова каса хворих, через яку надавалася лікарська допомога, виділялися кошти на санітарне та курортне лікування хворих і малозабезпечених сімей, одиноких людей похилого віку.

0100090000038a1409000000614b050000001610000026060f002220574d46430100000000000100e053000000003d000000002000006c6707006c870700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d46000001006c8707000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000009076000084760000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005dc750000d07500000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30342031393a30303a343600000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f004006000040420f0080b92a0040420f00323030343a30393a30342031333a35373a31320000323030343a30393a30342031333a35373a31320000006a180040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c01000002910500010000005101000001920500010000005901000002920500010000006101000003920500010000006901000004920500010000007101000005920500010000007901000006920500010000008101000007920300010000000200000008920300010000000a0000000992030001000000100000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130307b01a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb004300110c0d0f0d0b110f0e0f13121114192a1c191717193425271f2a3d3641403c363b3a444c625344485c493a3b5574565c65686d6e6d42527880776a7f626b6d69ffdb004301121313191619321c1c3269463b466969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000105010100000000000000000000000001020304050607ffc40049100001030203040607040804050501010001000203041112213105415171132232618191061442a1b1c1d123526272153343538292e1f02434a2b235637393f116254454c27483ffc400190101010101010100000000000000000000000102030405ffc4002111010101000202030101010100000000000001110221123103134151326142ffda000c03010002110311003f00ee10842010842010842010842010e21ad2e710001724ee4aa29e165442f8a4176b810833368edd8a9c8653619de4124877540e6b9a7ed9af8abd8f74efc58ae58e3669eeb2eaaa28b65d1c1d3544318647ed38171febc972be904e76a48e96869c18a3702e99a3324d867e4058298a86bea25adab9a79000e22f669bb458697e2ab3618a6a69a43246c7b230e03166f37d00e2a1bf40000e390b79a8846649431806271cb3035e7a78a915768e035a452c4e1d2bbb37360db0b9ba64333590be2923c57cc10eb16b85c788b9f729367bea76698abdb1b7ed1ae0dc60e1232f7aa20b8b8923537f3573074fb0f6ebe02d86ade0c186c0d892d3f45d4d3d5d3d5343a099925c5ec0e7e2179902f2e398c85f55d27a3f3c714cca874a23691d1b9873272b93e16ba263af4210aa0421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080421080422e2f6be684021084021084021084021084021084021084021c70b49b13617c85ca10839ba9f4b638e4c10d2b9f6716ddceb7b9470fa5edc84d4d9e2ccb1da0faff792bbb7361b2ae374b4b1b454b9c2e7bb79e6b879dae8667c2f05af6b8820e7beca18ec6663fd2498c6d7494f4b0ea1c3ac5f97b3bb22526d3aea3f47a88505342242e63b102fcdb7b667bcdfdcb93a79ea1b89d14f247639b838e7fdd912bdf217f4ae7de519979bdd357104d263732fecb4000ee165a7b1622f9e5985ad1425ef0e17040d411deb320a791f316c6dbbdbecee56192cb142f1139cd1302c786fb4de093a55faac716cb753bf0fd918f326e4f54643baff00de4b23a46b5d6d15a7c8ea9c734cff00d638dc0d78e89d4f353320319a37cb3c8de8dee7480345c83d516bdf2b5efbca7b12d234d445144d6608a690c40817248b387339ff007657e1d9b5afa396aa9e3385ed6d98d3724e61d6dfa83977aaf4d54fd9951251b981ac6b9d2341b5e3908b0cf92b2edad3b4450413399132ce7bda4dec40e76b127c56874d49056c2d2d7ccd7031820385f0bf7dcef579b8834071bbad99b5aeb94a1dbf58ce8a390c73873f0973859c065fdef5d5472b2569746e0e009692388519390842010842010842010842010842010842010842010842010952201091ef6305dee6b47126caa49b4a0692198a523ee0cbcca2c96ae215782ba09b2c585da61764ac225e8210840210840210840210840210840210840210aad64f2425a1b84076f3c7922c9ab69a5ed6eae016674b50f1935e7bfb3f14df579df7c6e6db8124fc2ca2f8aec95f4f1e45e2ea3fd22d71b470c8f3dc144293735c1878b5a3e7740a18ce723a493b9ce45f18476d3734d9cd8d97e2fcfc80513b68492e5187b8f73091f2569b4d0b3b11b5bc82786807445e99a3d743fa6762ea1c560e03cc5be6b6e3739f1b5ce616388b969dca289a316632237a9d5679042108c8421080421217b41b173478a0724498417075b3b704e40884209b0b940210082011a142010aad76d1a5d9ec0ea993062ec802e4ae4368edc9ab2adb534e5f0c51f5580e799be76d2ff441dcae463d8afda11546d39da448f6c8e8e370b62bb4d8f767f05cec2e922971b5c2c1a715b2c5dd92eaf64c9b4a3d990cac97a50e7e4d90e2bb73dfbad64821dabb2991c551ea8d634091ae786d867a1b701d71e4b9da96b58f6b3a46bc69769be637ad4f48abe191eea3a669696cef92624dc17e808fef7ac0e89edb3f7136c8f052f6d46c6c495d8e78238a0324edc38a616caf6363cbcd4be90b608eb1b1c0402c8c021adb666f72e3bc9e2a96cd94c1594d346d739f138b9c1a7370e0acedeab9aa2b8433461ae800185aec42f6dc55fc105452d35150c41f3992b26c2e31b7b31b6d7b3bbd304517abcb348ec133400d6dad99b5be6ab881d2d44518735a49b0712078953c8cab31b9ac697b4dc12ccf10075238735155a4c44b8b8ddc4e77d55ea61ebb54d6b800d733092c163d56e5ef016748f79041389c779dea6d981ccad80b63e99d720477ed9b69f3560e8ab7604b5155513d0ba1740082c8e32058d85c0b643faab7e8f47514f54fa79ba8f0c2e730eecdbaf868a84f43b4f64e2ac8e42f6b5aceb5ee73d411cecba3d97b422da31878004cc60c7d522d88026d7dd97b9195f42108810842010842010842010842010842010992cd1c22f23dade6555976a53c6dbb0990f002df14592d5d4121a2ee200e2560c9b4aa2724b5ee8d9b831bf359d5356c85c4cb344cbeb89c2ea6b73e3feba29b6a40cca3bcaefc232f359d3ed3a892fd611b3f065ef58aedafb3effe633b6a18e3f2b2ad36dea560b4314921e2e3609db538f18d792a71b81924748789b9f8a42f71c9819878904dfc07d573926dfabb16c0d8e107eeb6e7ccaa1354d4d4b8ba591f213f78e5e498d794761248c85b8aa676b00dce781f0cd44ef49a2a720c53492db460be1f32b9010c8edca78686595c0069cd313bbf8f43d8bb7e0daa5cc2d10cc34617038b92d75e49345252bc878b2eabd1df49d9145eadb42421adec4a6e6c381faaae5cb8e3b142463db231af63839ae00820dc1095190842100842100842100842100992805a39a7a648e22c059167b4419904a1877a864ab863367ccd0785d3455c6e04b4b9dc9854d7459b5b529a70f795564a991ad25b4eeb0def7b5a3e2b2ea36ec2c90c6faca689c350c6ba5f78164d31bd8ad958242eb6f5ce4bb5a95cdbfacd5d49e11b300f7d9523b4a4b9e8366442e7274cfc47c54d5f1aea8d6d3b25635d3c61c5c0005dbeeaf8375c0cd51b4aa1ae64b52238dc082c8da1a2dc140ca50f686c923de0681c4909a5f8ed77f51574d4adc5513c710fc6e0166cbe93ecb6018257ca4ee8e327e365cb8a78d9935a3252b5b6195826acf87feb4e7f4ae675c52501ee74cef90faaa136d8db1502cea96c2dff0094cb1f3519191b94d164d6a7c7c618f92b1ed226aea991a750e95c4795d47d1b0659953936c87c119f02a37e31dcca5f85b86c1a7b449b168f24f6343581a0deddeb3368ba49aae9e8a273b10065241b5eda5f867ff82ae0a80d809384bd960e6e2deba3c6b0a1ab7c6ca77995c1ad22d73a5f7299627a433cac0d86cc104adb39ee17b1ba835a99d8a9a239f6466752a47025a434d8ee36d132983053442321cc0c01a46f002a7b5b6bc1b32125ce6be6b7562be673f72519eff471f575666afab7482e726eae1dfc3904b2fa294ae00432c8c188920e7716b5967cbe984cd99c63a78dd08b017041bdb9f715b541e9050d635a0c82091c326486d7e4742833a9b66c1565d04f018fa92ddc05bf6a5ad1e01ab08d6be020d3bd8d7473b9e1f18b1209d392e97d2dab7c5411d2c4dc4fa978191ced71f1365cc4db0b68d2074b3d3bdec006331d8d86f4bb561697671da0c96775646d90bb30fbebbee55b9a80d46cfa59dce8a1774cf6963dd803c12331eebf25045b367c14efa77f4470ba66b89cd8062d4ff0ab356e350da1a9aa6bdad688deeb0b10e7dce4dd33c20e565704db229df45b4890c6964ad118c6eb76ae35038b48f10ab513a9e1dafb4055069231c71e2eb0c8916279019a51b4639f66f461e193451b7a2046aed09bf2b79ac713032383f139d9b8bbbedbfc54b73d2b6b643a8a27be6ac718e6e91984fb186ed70f1ea94b511fabd2c9574b2b9d889736df70659f7127dcb0a7aba8a86b1b2484b233660701a6834ee5d050d248fd8c20869cf49541c1f23c8230d89eae790043733c559da283b6c48e7344ad64ac387a40e8c12e195c5f5b6414a7f46b2135b44f74550d903842756004936dd6b5bc96b8f4529a59bad24cd0402e2d70b5f2bdb258557b2ea767bcb8444c4e61b5ec72b677e570a2ba877a4b46e82478866b34d8b5e00bfbd508b6f503eb5b2b69e685c05baa41ced61969a1500d9736d086a0c51b63bd4364662cc398e1a5fbbeab460f44a898019269dcf049bb5c00f82237a29593303e370734ef09ca950503a81ef647297c0e1701da877f557510210840210840210840aa296a22807da481bdda9f25476cd25754d39f51ab313fee1b004771b5c2e0768b6be099d1d674cd78d43c9cfe451a935de4db7e861243e4b11c481f358d57e96c65ee631e7069f64cb9b7336f72e4042f29eda473ad7be68dce2d997d21a70098e091ee3f7c86fc2ea8cbb7ea9f944c8a2e4dc47dea38f669245eeacb766b5a2ea6c6f2b3a5adaca93792795ffc561e41422191c7202e56eb286360014aca68c126ddc9e50f0ac21452bb32a78f663c804d96ce160c804a1d6c8053c9af08cd66cbb1cc8533367b41cecaeb5c4def6f041d39a9b5af1885b48c6db2192b103036468005ae9b70014e84f59a54533695089db70330173b514f253bec745d9d838782a55744c9d80ef56562c52d89e92cfb3b0c325e5a6fba756f22bbaa1afa6da100969a40f1bc6f6f30bcc6aa81d0bdd86f92366ed3a8d9d52d9a0700e1a83a1e616dcb9717ab9d42173fb0fd2787681e86a83219ed7041b31dcafbd6e493c310064958db8b8b9d51cf1221664fb72921bd83dfdf6c23ccd9674be95c4cbe1315c67604bbe0a6af8d7489571d2fa593bdb686075f88601f12552976aed5a9b756c383dc48f75935a9f1d776e918dbe27b45b5b9192af26d3a38ef79da48fba09f82e243eb8817742ce4dbfc546ea1e94de79e490f3cbc935afaabab97d27d9915c191c6dae1b1f9acfacf49b66d56168a6a9970e63aa00e5aac865042ccc3078a9db0b5ba00390535a9f145afd3368c7aa6cd635dbccafb0f705527aedad52e05d56da76b730d805bdfbd3f081bd1a1c812a6b73845375119ce2a89a598ff00cc793f1524749147d96342b19ef486c066546b2434306eb0e48c2dde4f9a091b8a5072c82a132dc9775ac93ac4e4425cf424782069eeb6697994117de424ea8d4f99408e22dadf34808d00f725c401f8648249401bd873406388198f34104809a72c80250743ebc3f4a112381c6704448b39a7500e575a8fa28ce274768e573839ce0010e23883c971db2992c5551890b58d06e18ec89e1606dae8b75f55b4679656d37464463174a0dc10770e3cd6de25aa7ae6c958f85c5fd33016e169ea9e438ac8da7255cdb523a47bdf2309058d7b7a30ebeecadc0e6b6a91d1d6d28735af63b5320c9d71bf8e79fbd52ac114b3d5cafc6c86360692ceab5e7dab91aee0a85ae93688aa10eca230580775010c20d8e6553da1e8e564cd6bdb54259a477db39e376eb7257d95d1d33c45491990755b66e6e396b7d39ad9160001bb45079a812be299ae6b0b1a3a6b9de180b72eecca20a6756d63e2a56089c5b89ac7bbdc0fc1759e95c38a884ad639eeb184d85ecd71049ff4dbc571d34ad92505d1861d3a990d4a96ab6b64ed17472473d743eb0220191b88eb301de376eb679f7aec5ae8aaa0bb1c1f13c5aed3910bcdfa499f0081a03e369b816cc723b82bb455b253cf4f5b4f231f33ea5ed91a4d8bdae20e6386b98d1531d3d2ecc8a86acb6490c8c9e3c1f68eed3aee245bbc12a6da3b323a88277742249306189a1c5a06561bd368eb2876c18df702784bbec8b86269d09ef1deb5090d6924d80d49447095fb165a38a59db8442d90b0024ded7b5fc482b048fb7c4068b4b6bed235fb5a697103134e18b3dc3873d7c51b283d956faa6c0d9594ed323daf3616b65c567f5629b69e4884553242ef572f0319191b6a2ebbbd854d1c7b304b08734c81e630e3d969397c0263ab855ecda767abc4d86b43a36b2e5d61624e400e1c54ad89d4542ea3156f7c90c20b4db09b136be59ad1a7d64d55493c524513e58deec12e06dcb4611623c6e8a98a9e5b74b54c10c70b98f68d4075b53bb209f523a39847164d2e8f1003504bb7f805913d1bc4b5cdbdba57d342c73f79eadfe1ee551763dafb3a8a9a38699d24acc2e2cb0d6da8b9ef51cde94d2c723d82191e5848c88b1fefe4b1eae95e2a0c1451c8ee8a98e33a920dcdc771d02de6ec463a77d43cb2f514e6399b6b82e387ac3c9417a976853d5b832371c65a1d85c2c6d607e615a5ce8f468d3b9d253d4b890cc83b52e16f764b7a9def9208dd2b0b242d05cd3b8a091084201084201084201729e9111595cc8cd8c50022ddf95ffbee5d256d4b69695f2922e059a389dcb8d203b370bdf8a96bafc7c76ea3e82260cda01dd9a91ac8da2c00c90ed2cdc8776e593574554448f75497b0024349373dd6d165def4d5b86ddce21a3893655e4da34b19b1983bb99d65cfc704d2bb0c6cb9e002b4cd9350ecde5ad1de6eb5e2e779ae49b6180fd9c2e777b8e151b36a4ef05c053800e8e26ff151bb6636266273cb9c4dad6b285d4a41b0694c9165bc939daf2816c317812b42927749087480071dc166454f81ac25999cf25a5103873161cd4ad71d58c5649d2349d421b603202e946f596cd2e3b814f8bb4dd535da14f8dac2e00b411de1546831c34be7c10e1d52144db1001398d0ef4f0e232767de02c88e586391d6700490b06bf660634be31a2e8cb5af600e00b7828e468c243cdefbcfcd5952f1d71589f1bb782169513eaaaaed74933184df1b3217e4b465a584c9d26104ee53460b5b603b82d7933387f5045b3e1d5f8e576f73cdc9538a68dba46d0a6072bdc22c3893e2a37860880d3e09d6681b878a5387ee93e096e40d2c819d5272171c404eb5f3b5919ef3e4136ec71d6fdd750380b7b5ee484b74cca2e1ba34f83502e75081331a0f34973bca0dce42e83606c48f1280b8d0a6d86e1f34e0471090b8702514b722d91cd25f8a4c475b269c474202075af98711e08b659dc9e6900cb529b769c8dae88761075f8a3aade1e080e68bdb3b70174824b9c9aff116f8a003af7b34f8a4cd212f2726f994a01de40e48133bdae8391b12123998af72ef0364de863fba7f98aa3464d9d1376817c32063a47818038bc83cc819e997bd6c50d6612f8e38c6164981d66d8975b3cce9bf2375cf8af91b24270d8c6dc2d02e00e27eaaf53d54b5e6682a1a053bdc5ce2d3771d0d9a38df7ad4e52bc6b51d3c9b3df571544b1cd0cef1604f58df4045ac2e7bf72cfa7a4adac1246e7bbd4c48418e32315f7d89b0f7aa6fad92ef0074af60c2e3247d6d46107bf72b14f5add9f0d4c756c73a53202e195b1037b5b70272c8e4ae84656329f6cc7d1445987a85ae68c9e3236d77fc97530d408fa10f7cb2ba76821c40c23e9aac7a2a0a8ae64b34e631d3164d1f46e171bfb56242b5b5a9a666cb3141146d2fbf48f7484e1033c891dd6445ba8da5b3083054d442310eb46f70f7acdf487664151426aa99b19761631ae1931acc44e2cb9ac1aff47a7a6d99ebe65cdb6c4c0dd1bc557a5dad574fb39f46c709207b330f6df09248cbbb4f1409b3a68f676d269aa02463996788c8360e1e595d4d3513676193649e91909c6439d691adef1bed99b859d33854485c182311b182dc6c0027cc14ca7a89299cd92290b246dece1af259d55b827abd9f34b504b9950c7161248243b7df8e9ef5ad27a5ee9e85f03a10d99f19697eeb9e03c7ff002aa6cea7fd3333d933cb2595f889cbad7be223dd97d166ed2d9dea06cf762b4af6696ecdb3ff0052a74a6cc21e0e800d1751e8e7dbb2ba95928619a30d05da5f7f8ae52305eeeb6409bad3d9f5f2504c5cc68d43f1684017396ecfbc145756658a8a9f67cf56c91ad8237863034665dd51bed7b5fc2ea8567a52ef5b94d2c4d6dc0687bc071b0be5c33256355554f574e3a573dee6bac1c5d95b70b69971ef5518db4ed21b8b0f59c3516096a63af83693f69cce31b701220c648be0707eeeeef55b6d89e7da35ac6c8fe8e98365373668ea83bb7a8b65ed5a7a0a7983a944ae7bc0ed5b2c881a6e37568fa4d174550f1419cc7ae4c80e760d17cb80403292585919923c2d3d1c735f371c4eb58785828b68574f4bd689ee89ce7bdc5c08cacfb168f77b93ab3d22a7ab8dd13e09630d91a63746ed003af8705a1b328a82b28044f97d63a473e617185d671b1de778cfbd509b23d20f5991b4f58036573acc7b46479f05beb17696c18ea253534cee8e7be223738e56e5a2d5a47cb25331d3b3048475877ff79a2254212a044212a044aa196aa9e1369268da781766a03b4a3bd9914ae1b9d84007cca2e5677a4938c11d38d6f8dc780cc7d561fb22c325776a473c8f7554b66891e1b604e42c7bbb9517b834666c162bd3c26436eeb938bc2ca394031baf9922c2e50666e97b9e0d04a85ef2f95ad2d20037cfdc8da0a2660a804e858ed7f32bef958c1773878aaf0c4d924c2e2ec2197b036b9ba7c9044c9a1c31b4667c725d27a79f949a474d1cc4359739837b65e687b77db3d14afd0734925f0b70e46e2d95d6397b74f8fd23919d6006e4e06d95935f8dcec8b5a2fc2e53d808199bacbac3c5c6e475ff0008f7a2f9272089cc76f79e40594f1f6c28ddbf927c7db082c07dac4e9bcf04fba8c1cac9a4e000b7b3f751135c81d5395f305324943da4024386a0eaaacb5cc8e392d9bda4e5c3fbf9acb754d5b9e1c662eb6e03249359bca716b0049cb209c0b779cb9aaf4d2c7337111670d4137566f97547c91b97674505bb9a4f8275cee4d049d47bd2e222d9dbbac8018ff0fc52e13bde7c3246677940007f528847066a4027bf34a0ee008093158e5ee0824f0f7a2873b85bc4a4b93bfc919f70290b2e2c49409a6a49e69ae7347fe12f55a40c407329a5e09201279040b8bb8e7c7245cdb2b78a42e248ea9f14e173b80f140843b7dbc116bef2838af60e1e49ad69bdcbdc7964817a36efbbb9b92628db6ec84b87bafcd20746c75dc636db890110ec60dad73c8243a68546eac80341e9811dd72a175730f61ae36de6c3e289e5166e7759167589bdbc1541b45adedb05f700ebf9e4a393698c07035a0eeb826def0ae279c5dee2494db0e07cd649ae99c7f58efe0007c9274eee337fdc2989f646997d859d70c22f97c52b6a2485976b4b461386c73b5b3bf714f680ce9446c1281192403981bcd86b6d554ab9436983311c45dd6b6a7b9624b1e72b6a035cd9a3fb390f58e77cc1cb5e7dea58e292b66fb72c048271ca7c6c2da92b3c4c70b63634b717eb097dda4f1b772d08e5891610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006c4707006c8707009035f2b1d23182c5ac36c06f93af6b0be9e0ba446a7e92aba1d9f0be9c48d2c7063c49136d90d2e33f02ba7a7a8a6da34a248de1f1919dfe7c1636c8ad846cd7bab627191d212f3d1dc5eda93a5f33dea850ecdabd9f5124d1cf2faa87dad19b5c1d0b85ad9705a474f2494d3524a677c6f81cc763766060dfe4170b512ec8648d8638dee859303d20cc965c9c39e63767dddeb42aeae836986d1b2a9d482f85d311823736fa5869f0cb92adb7365ecea2d9dd2ece9fd62f28c4e6bf1e116395c64351af041975756c96adee8406c0496b0580b36f95d46e38e3b80d681626caaded872073bf7f9a92305c5c5f996b72c3a2cd54cdaa0ec9adb39a6e5e0f95b825afadaaaa8fa29a7739ad24d8efbdbcfb23c95718622ec234d491aa9853495119918d05adc21c6fbce83dc7c949ed50e2eac4181c5e5bd6cb7dcdaddd6b7bd6b55431185ed648249f08635bd1907270c80b70273d7abdeb35a3d5e471d5cd0db10e06c723a85332baae393a76cce12df10793737b715be86c534503b64be3e84bea4e291b91cc006d9f3b772c99e66c4e68a77e2c5086b8e1b0bdb319fc531d33de03a591cf6b5b85b89c4d80d00eeee4acb4ac20b06068cb2d3c566d1174d23897e23d63b8582bdb3c3ea246364697c723b09b1b699ea9fb329a31b4217d5c5781d197b62c37320cc580e7a724ea9a796918f2f8e66874ce6b2368d00e799c8ea984ecd0ea2e8fa37c6efb2176bc9eb484eed6d617bf829366d78d9f5304d139c308b481c6e1e380e0a980f19b7673afa1321711f009eda6ad99a0608231f858d07e6535bfaebd0a9369d1d6b6f0ccdb8172d7644259b6951417e92a631c8dd70916ce9da30baae5038349f9a9e3d9509cc46643c5c4fc9357ea759fa662923c74d0cb303d9764d69f1298eabda328b471430f79bbc8f8046cf8c47430b034370822c37665595a62c915e315d6fb4ac27931adf91f8a47d1b2576299f23c8e2f36f8ab564595c10b29618c00c8c36dc1481ad69eab40f04eb22c88cfdaf0baa29991b2d8ba40eb136cac7ea16745b15c459e40e4dbfbcae82c92ca63539593239fda344ca3a38dcd2ec664c3adf2b1ee58cd04c85c47b5f05d66d2a53591c718c4d0c763b8b6795acab45b12065b15dc41deefa594c74e3cfaedcfd30fb471fc3f3524a3eda2e67e0b7aae8a9e9e89ee644c0e240c41a01dfbd614dfaf8c7357f18ddba25c9ade69184976a081bc6e3c124ce185bcd1846126d624ea3259e5edd3e3f441b92806c064101bdc9eb2ec6d8dc5ddee4eb7f774872d5188711e6884b581b6f4f65f184c91ec8dbd77b5a2da9364c82a69df26064f1bce7601f7286c5ccfc521cda7bb248c0e1917621bb2cfc50ee06e8332420d43a275ecf06e00f7f984e7d710c7440b9eeb66c63458f885154d34aead12c6e2072c56f0dead4505dd88dc5cdecaee3178f95140c3147982e91c6eeb0b01dcae02fe0d1e37435a5a061002491ed6feb1e1bccd946e4c280e39dfc2c9f846b750b5f149989813f864fa27bded68eb5fc894c4d857168d4fbd25c6e04f20abfad478b26bb9e43e2523ab1a342cfe27fd15c4f28b05d213d58c0ef739071fb4f03f28541f5a4b48e99ad2742c65ede6a07d4b9dfb59dd6e0437e01319fb235869a97797c934b035b8e4ea8dd88fd56574d29160d948fc4f73be25364e9653d78997e2581312fc8d175652c7919e3bf06e67dc9bebd19ce38aa24e51dbde551632702cc7e01c1a6c9dead2bbb6f90f2bab913ceacbab24f6699ac1c64987cae986b1e0759f0b4fe16970f966a31479f625773c93c51df4807f11467cb97f51fae969b9a87b8f00c681ef0523abdc458079fe223e16560511fbb1b793548da23bdc7c059136ff0059ce9a693d9767c49280c9f835bdf60b55b48d1adcf3253c52b3ee0f2418e6395dda9421b4cd3ab9eee416d88583d91e49dd1b46e0831851b4e9138f32a4145f81a3cd6a16b46b609864886b2307f1044506d15b8780527aaf79564cf00fda34f2cd37d661e2efe5415fa29dd4f33e9a06c94f165238105d1f9662df0dcaa606bcb1d1478ac3ad23cd8589b5881cf5c9751b4636d53267b19eaec75e312df06202f70e233c26d6eb0caf7cd61ecb6c2ffd21535181b451bb03a02717499ddad072b804037deaf8b09e9a919b45cda4a30c2fc184bdce37cf536190b6fcf3be5bd1b1e826fb72d640f742f2d93a470208bf66c4daf95eeafd36c59696869eb0464bb27ba300b5cd07517beee43764afcd47411b1c003d13a9c633136c5c0939dfddc55ccecd67074fb2a763a6653882a4871635a6cf3b80dc00bdd5aaebd708a46c6f8e3a891b935e4806f624d85b416b5efa247d250544d0c1254d431c03441113a36c3226ddc403753edca71b3b64cb50c7e19406b4f46080f24eb6b9b6a78df244729b4e18fd6268e96c628e4219770048de73b159cd9ba121a657746f1f681b71e0ad48c734b848d00b45cb5edcc0551ecc42d7208c80764a4aad2da145d2b5d59b3620ea08431bd2022f7b0be269371d6beef72ce8c16e4e37691620151c13ba95fd9b8bf5869756e3aaa6a86189f008e4924043d8eecb40b116ef39dee9ec31a0022cdcad6b6e5232a66a76cb1c2f73229b27b6c0e2034d786698c2deab720437ac46fcd4729b01ad82cfeaa7a5a9f561296b1b23a561682ed00391cb92aed25c7239029cc631f00b3acf04dc1d00ddcffa2b1494b2d65db136e236e2200d73b0f124aa2b1759ad03406d65252cafa7774d139c0dc1040de13a281d512606f56dab8e83bcad8a4a26c2fc44971006125b6b787f7c946f8f0b54e869aa1d2b262f742475987da1de382da7c8f94de491cf3f78f20377700900b1de49d494bbb3b051da70908236fdd1e2946595ac958de92463038f5886e5a2bcdd946fd678f2cd59356f293d9366c2c9ba5c7625b874ddaad310c63d9f351d252b6983834938ad7bf72b2b723cfcaed206802c001c92a12aac842108048952201084204b24b25420ad590ba780c4086df3b9e21737574755148c73a2cac45c11afcbc5758547246d7821c1a41d4385c11de8b2e391969676b4626b46fce560f9a4e9230d6b5f2c6d235bbaf9f82d7da1b22294b9c23040e0eeb01c47158afd97146eb90e703a5cd8f97fe566bb71f5d15d3d306ff9b6dff0b09f8a8bd6a99bfb59a53cb08f20acd3d1c4eb5e9631c2f2e7e5656c518fd9b2269ef6977d142f2acb154c06f0d2623bcbae4a0d4d6dba90068ee685abea737efc347e18c0486849ed4f29f1b226b25b5d5f1dc676e04028756d449fada481ff009a2695a8366464ef3cc929edd9905f36e9c519e991eb01cd0c928a3e8da496b5a0b70df5d1263a51fb3aa873bf52675bdf75b0765c17ea8b28a7d96cb751c40e09a2a51cf4c039cfa891ed06c04a6e47905355d650b606ba2796bafd6e8f23ef5499461b5ec6b8e26b9d670e29b5f4b8368e0636d191d5e1deaa6ddf669ac8f1031432bcef3248e2813cce3765331bdf8413ef5721a1b804b8f82b2da18ed98bf3517594e96ace464b770299d04b21b39ee3e6b75b4ac68c801e09e21088c26d038ea09523680ee8c9e642dae8dadd481ccd931d2c0ced4ac1e28335b42efbac1ef52b688db3779001593594e347177e56dd37d741c990c8ef0b208c51377dcf8a7b69183d909c2a267694de6ffe89d8ea1da3236f994036068dc9c221c146e6553bf6cd6f2626faa4ceedd4c87964889cb5a06761cca89d340ced4ac1e299fa3e3f69ce77329cda285bec0f240df5ca6dd25f934a3d6e2dc1eee4c2a41046dd004f118dc1057352ff00629de7990130cb567b30b1bccab966b752073298e9a168ce46f9a0a6ef5d77b6d6f209beaf52fedceff0565d5b4cdf6efc8288ed186fd56bcf8229a36783da738f32a46d1c4dcf004d15ee3d9a771f14beb333b4800e6efe8889440d1a3425e8dbc1425f54e1ab19c85d30b6a8fedc7f2a2976a4d5351ea50164388e71b2371e8e465f478249b8b5f5d127a37b25b51b266aec0d91cc79686bfb386c315b2d6c723ee4fa0a266d2d955723834cf0c65cc7ba4bb89b677dfc35c9676cf6d7fabb60d9f5728e98b83e18dc4068006673b677b782db9bad819b525aa9a9ea185ad02cc7b1c7061b100f589bdc9df7d372cfda916d9a6d991442e046d903cb5dfb300006fc733deb0a8b6eed085d2365a899cd7b435f89c43addcef64f7aedb65edcd99574ac84ced8de00618a77dc9cb89ed7351185b0a36d6b5b2576396ee6c6d2721f873d4919db82b9e9349530cedbc865a60de9844ede4386590d330b764a28d914629e23664e26c2c706e79e9b92ba920ab8cc92461d2b9a012f17208dd6bd86a72ef4bd8f3e9b690aeaaf5aac8fa7a827b1ec61e16d75ef4ddb269a595b345235d34bd69831b66b321600fbbc168fa458f65ba8e3a599cca96c18667372c4376baef19ee0b9a92492f89fa9b0b0c864a29b235d768cec74bef5161ccadad9fb60d1d3321a8a486aa1128700e003da46e053e8e8e2adad749034ba28ea981f8dbab316b9682c333deac8acca7bc82ee1a1f9a92a5860b891b20bb43da1edb5c1d2dc477ad8db7b369f6659b4cf0f1280e1bce99e632b772a93364da7574eceb98608a38e424e400d6de6567f49dfa53642e92a190c5f685e001872d45f7f3b782ea29a986c98442248e4a8b8c6d6349c36b1b5ee06a3828990063dafb8748d01a242007586973c6d95d3c163720477d937f8edc7e3fe91908600181ad00dc81a5d3f20333e28d7d928eb5fb2078acba8d4fb47925b0fba3c73486f7b5c782b14b4a6a1da9c235cec896e1f450be49e373459ad7024db5b15b802646c6c6d01a00005948ba498f3f2e5e54210855909522100842102a442440a848840210910082849bd034b730778de167d551b8e2744417125c5ae6df2fc36b792d24d211ae3cacbd39a9210d2e7b7132d9f5cf57c0ee40a89a369b7588dcecc8fefc56ad653e1bcb1e58466c00007bc70e4a83e26c8030f524b6587778ef0b18f4cb394407684c5f8194ed2ee3d2657f253324af7e91423992540f84dac5a090341993dfde929eae5a79309717377b4e6478a9a9cbe3fd8b83d7afa41fca7ea94b6b4ef83f94fd531db568daeb39eebf0c05036bd1fdf7ff2155c6e949af1a3603e07eaabc953581b7743191f8490ad1dad447f68e1fc0547256d1ca2c276e7c410a0c5a8ac6171c6d746f1c372753d59386291a4c77ea9233f04fa881aea801c01b1d6cacc0c60a88ec5b704d803dcac4a6c75550e91d1c5130861b6237cfc15961ab233e89bc9a7eaa3865862965e92463493bf5521da14c3b2e73ff2b503ba39ddace47e50024346e7f6a798ff001261da04feae9e4773c927ad55bbb3031bcca07fe8e877e23cca7b68a06e8c0a0c75cfdec6f208e86adddaa870e5920b4218c68d097a30375954f55977d44a7f8ca5f5307b4e7bb9b8a0b45d1b7b4f60e64289d574ecd656f8669828a2df1b4f309e292103f56c1e08889db429c685cee4d4c3b45bec4121e792b2218c7b2d1e0970b780414cd6543bb34e0732813563bd888799f9ab961c125bb9055ff14ed640dfcad4d34d23bb73c87c55cb72458a0a5ea2c3ab9e7c528a2887b3ef569cf637591a3c4289d534e3599be681829631a302510346e09a6b69c7b65dc812a335d19ecc52bbf8515670b02516dc0f92abeb721ecd31f1726ba6aa7642363799251170f2497ee54b0d59d646b7935274753fbf3e482a9923b748ebd9cd2d1d182c2ddc3c3bb4d56a6c1da306cb63daf8def13b482f6baf84e7618467c33ef584e70333a4697b982fd495d7761ef2b52828e09a8a4a86c91b656b09e81d700b4839e239022dee565ac2b6d1a7a68a9e95b1b99eb18714e31df3b36d9e99d8e8a16c71ba7e844a48bdc35d96433cbdfaaaf3c2593c8c7b859875e3e482c7388735921d0e268cbe5c111d2176d4820351465f1c74ee0d2c04e76bdc169d45f79cd58d9de9a5e731ed38844d2727c6090dcb78d4ae7e9b6e54d332a60a83eb51ccf3d2076b7d2e1ca5db92ecc9a1a6650e263a26341384588cf5b124bae74b2ab886be335beb95b4f231f0c72926efb3c87136363fde6b2b038da4cad7c36c42fe5aa99b4f31ebb6273ad90eaff79295b473b9b77c61bcca8b951534714d531b6a24e8a32e18dd626c3c168ecf96b367b590b69d927ad4624c2f1706c4d9c73b64553f52bc83a69c319bf0e6569475d49037a38986df7468799de9b8d7193f572a21a7aa9a29840d6da30d2c19e77d49dfe0a76b6c32e5a5adc951fd20f9328e293f9535d55524681bdee701f059759cb8f1f4d3cf737c134bf0f69cc1e2b21c6aa437e9987b85cdbdc905254bf573ec7804c3ec6a99e217bcd6f051495d4eccb162cf8aa6dd96e76a5e799b2959b2492008d973c492ae33f655ea093d7e4c14edb81da3b9aba5862114618dd02a7b268050d2e136c6e388d8582d05a9318e5cad08421564210840a8488402109102a122102a12237201091080421220548848811c2fe7754aae1f6daccafd7e16e23e8af6f5055e334ef6c583a47583719b026fbd4ad71b959334713ad89f85c4f5093620f10141246fb863da1ceb5c9d2fc82b93bc40d739ec710d1738062b79280b59332d0cd91b3ae0e220ee39e9fd8597a672674b1963c104876edeaed2d631c704ed0d76e76e3cd0f6b8822460b9dcd37bf9aa524408fb33a6eb5829e9bb2726dba36f00a17c0cc40868b8ee59b4f5b2d359a407b3783f25a6c9593c6d9233769e3a8ee2abcfcb85e2cbae883a7008b8277a9e389acc25adb1ee45639ac9039cc7385f46a56c84b87d8968e24a4629b131afaa91ee1d6df70ae35ad03459aca99a3aa91b144c75f3bb890a732d7bf302167204a22e8012e1fc2a8e0ad76b3b47e56a4f56a8776aa6423b8a2afd88dc0734d2f6b7b4f60e6552f5007b4f73b994a282206e45f99444eeaa81bda99b7ee4cf5da6fdedfc0fd12369221ec84f103068079206faec1ece3772614d3583d98643e414c221c12f47dc8aaa6aa63d9a6f3784de9ab0e9146df1bab9812e0288a36ac76b2b5bc82434d33bb53bcf8abc5b6d481cca8dd242ded4d18fe2082a1a2bf69ef3cdc814310f641e6a7755d2b7f6cd3cb351baba9b717bb934a056c11b746b42786346e0a215b09394331fe11f54f3518da43627b4f136c9038c60a3004e8dd89a2e9d6cd14dc08c29c82886e1498538a441c835c5d7bdc91704106eb529aa8fabe1ab7f470b806e12c271b470b9d397155aaaa3a59a592564831baed75f5e17dde2893ed6189934ad8dba97385dd9f70175630d1aca28bd55d50da98ac2d8a3160d03deb3e299911231f48ddec0d384fbd5b8f0454104d450c32cec2ec57cc81959d6f3cb9ab50508744d9aa5a1a6606400b80c893c35e3eedcad58a1354facc5147ea9186c7720816c44ea4f14e63aa1df72e75201256986514791922f03752367a61931923cf06b0fcd675a6688677ea5f73c0009c366c8f3773dfe2e5aa24791f6746fe6f7009c1b54ef6618fcdc833e3d92c1da683df6feaac3767816c2e2de407d15a6c1517cea6ddc183e6a5e85e72334879587c020aadd9ccbdde5effcc538d3d345a98dbcc80a47d1c245e573cfe690fd545d0ecf88e6611cdd74074f48cc8481c78301297d619ec53ccfefb009cdaaa28f28ce2fc8c252faf1fd9d34aeef3608198ea9dd8a66b7f33fe81686cd8677173ea44605baa180aad4f3544d3b1869c3184e64bee42da63431b66e8ac4a91092e85a43922122054212205424ba2e8150525d25d02a12263a68d9db918d16dee01049745f2549fb52863be2ab8477075fe0a07eded9ec194ce7fe5612a0d448b19de9252e2b32199f9f003e69afdb937b143bbda907c9346da37ae624f48eaae408a161efb9b7bd5776ddaf3a4cd6f260f9a6abae497f82e43f4ded0ffec7fa1bf44d3b62b5ddaa97f865f04d31d8f82ad5b1b2a2130b9d62e3958e7719e4b933553cbda9a5773794c2e73462cc11bef984d31acfa2a8a676286471233cf5556595c1ee74b160948c2e963bb5c47791aa859b4eadacc027240fbc03bde429d9b503db86a69daffc4d363e4b2ba9e498cecff0d3c61d6c99337227f30d143512989a4d640f880170f3d66b8f7109c23a09bf552607ee0ebb4fd10e8ab6981c0f2e6fdd70b828df1e762ab9ad22ec7e2e39dd245533533baa458e646e29cd34ed2e135318cbb53112cf70cbdc9cea5e9462a6a86c83ee49669e5719298ebf6f1bd724ef9993863c1cf78e054e377358f26381d6958e8dc388feeeb429ea5b3340193c5ae158e5ca4fc3a160350f3deafb5ac0db9701ccaa50febdea492962a87e391b7232bf72b584ee969d9daa860fe20a27565137ff0090d3cb3593d1f58e16c0d00919ea9c061d6685bc802a2b40ed1a21a3a47f2694d3b4e0f629a67731654ba5637ff93fcac08e9e3fbf33b90b20b67684c7f57456e188a4f5bad26c218473bfd5533235da4333b9b8a9685b7ab1fe1cc6309eb1712889dd5556ded9a76f307ea982aa57b83454c788ee601752555347254b31b03babbd2c74b0c7234b2300df8208279248add2d5cc31681a07d1572e8ddabaaa43de55cda2c706c65870baf91b28590ce4673bbc000820c0c3d9a590fe672511bc0ead2c6dfcc55934ae3acb21fe24d34519d4b8f3714110e91becd3b7fbe68335bb53c43f2b54a2860decbf3253c52c2348c20a86a1b71fe21c7b8342d3734061e4a0e858064c0acbbb07920645d95228e3ec05204084a44a508112592a441cd4cf02ef2c94863b039e46409cf3efd56b6c19a164125456461dd135a23c2f01c45f3bb6e3178f72cfda1551bce089ae1097890b5d627186d8f8153d1c52bab21634b0383cfeb1c40bb45f3cb4eed559ff001cdad155fe940f9eb696f1c6d2314793c039e2173dc05f9aa5b2ad3d5485cd7751830e2e17cbbb8a92aa79aaa4744e9219eef6891f0b2c081a06923893a776aafd24443dfd570e8d8d6389681737373f0dc15ab1335806e509a996e4474ae3636b9758156c36daaaf14e5d66329e73df66fd565a47d2d6bbb30c4ce64940656bbb53b59f9581593d2dafd03fc481f0ba8cbea7d9863f190fd11518a591c7ed2a6677275be09c367d3eae6623de494a0d73cd9a206f81294d357bbb5516fcad0110e652c2decc6df00a4c0d68ecdb9a80ecf988ebcf391f9edf04d1b3613da6971fc449454c66819da9226f3704a2a213a4d11e4e07e09aca1819936265f929c52e119302029a78dd52c6b4924dedd436d0efb2d358cea8a689c43ea2363864462cc792ad34d472e5eb552e3f81ef2aca98e84b9aced38379a8fd72981b1a8841ef902e6e4d9cd76717ad3bf3301f890a11b36b01ea467f88347cca698ea4d752819d445e0e054326d7a28c67293f95a4ae603252ec01f13dc4d835afcca81ef735ee63d8e0e69b11ad8a698e91fe9151b6e1ad95de007cd40ff491a49e8e9891f89eb19b4b2917118cfbc281cc2c9083d576f0534c6cbbd21a9764d8626f892a0936ed79d24637f2b02cdc27b8a7b29a5780ec17074cd04b26d5ae7e46ae41c8dbe0ab49512c87af348ffccf25453c6e8a421c085117db5412dc771462ef50e3e09f1b1f292236e23bf340e0ecd217e69b2452476c719cf21bf34e6d2cd86f85a3bb10453a17da68cfe21af35b189603c3a321af0413a77a90c55073c24f88430af7f5dd9fb47e25371a89b8def2c6b1c5c3516b593df14cc6973a37003858fcd0c2e3ef52c39b4939e6a9194702add23b1444dbda505b6ee4e93289c7b93e081f2f61b7b292ae9648e8e47b85806f14197d2b46a40f140a88fefb7cd323a69a5189acbb4ef2538c3231e1ae6104e806f412895bf7879a7b27e8dc1cc7e170ded364d6514c47640e652ba96660b9665dd9a0b91ed578ca5c128e2723e6149d350d4665c227f077d565009ae68be810c6c37a68c17534a2468fba6ea385f4f3d5b1e299b1ccc716970246763bb458d2b1d1b8398e731c77b4d9696cc8ea9f56c74a09c4ec45ce3637b15617d34e316a978ee1a2bb1e9e2a130482ade6c341a15207746d25fd500e774a8a4c85a64792d199530899f742689699ae27d6599f78486ae906b503cd454981a372308509aea41a3dcee40a6fe90a7dd1caee4dfea82ce1088ff5a391500ae80e94f39fe01f5534351d2b806534a2e6d7200f9a05945e76f24ba3dbcd4af81e656e434e291d1bdae171e2820ab697b1b66939ee1748d69b764f926544b52d970c223c3606eebdd438abdc727c4393505ab1fba7c9185df74a80d3ed22339adc9a13050d5c833a892dcec82c963eda242d2066e68f1551fb36419c923c8e389426969876a56f8bd05e7601accc1e21481ed7c64b1cd70195c1baa0ca4a675b0961be43357e0a3743139ac6802e4d8206c5d85226c4c7101a1a6fc148e8a468b96e481850828408508420e776b5341434f46ea573e4e99ae2f91d90710468375b8ef4ca795f1e1c0fc6eece16e66e777bd4555506ac34c928718c59a5cd172398d7c55ba2844a1e590344cc04e4f21aecae73e206e1dfc16bdb0b94952d1210e6b8bdd88389d7b85b75b3cd6c533667d1ca63c0dc2fc8bc124db3f1deb9789cca69a33216ca70b5ff0066ebe1e02f7e1af05d8eca2c3465cd75c179bdf905922bf4754f17f5b6007eec23e655da5659b9e64002eaa99e187131f3460b4919b80e4afc42cc1df9aad1cf6e2639bc459664b53d0c61ef6b4b6d62e2e22c7c8ad26c81ce7341cda6c567d4b07dac674c571e3fd9502535746f712d00db835c7e413ea36849142f7b59a0cbecedf12969a8a36442e1c49ccddc547594f11747160199c479041720e926843a4776dba580b28e324b05f5191e615886dd147616165138619de373bac3e6a87442efe4a72990b6c094a5e3a4e8f7dae831eb637b5aee8c90f0fd45ae41ff00ca869e0aa7ccdc6e92dafeb3fa2d3aa8ef3b72c9c33e614b4f1eaec3dca083d5cd89703e2f253f67460b44b840c4ddd7e29f5976c05adc9cf38478a929406c7845baa2c020a30d3471ca7aa31075efcd5734bd3553c97b803990d365a533704b1b8e85b63cc67f555e9e7a47bde62a86bdc45ac0df34555b58281945154544bd2b49c861b1239fc95d9c363c00eae360a1e9e3a7617bc3c9c76eab6f95bea88aeed891bdc0453c91df8d9c14ee83d5c35b8f1659656b6e5352d73659806d3cc3f138003e2a1aa930c5d23bd965d073fb4663255483d96900054c94d9e4736a5c1d720ebcd1886970aa9ed392d0d9ba499f0f9ace06c15bd9ee24ca2f965f3416e66f48f8c8764c373de82f634d9ce683c094d95fd1c4f7fdd1758ce738b9c49bb8ea78a848d3aa90096066a4bc1f7ab6b0e024d4457fbc3e2b711593149d1d66224d8b883e6b55cd0e6169d08b2c497f58ee67e256b52cbd2c0d76fd0f345ac891858f2d3a82af508ff0c0fe22a3da31e1943c68e0adecb87a48236f12512fa743454f8216df539a836f38c71610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006c2707006c870700b3646b75c388f20b5a360160b1f6e75f65d6cbbac18de570ab2caa490741191a5958636f5024be586c152a31fe163e4a5a93947134918ce763b905a3530b5c5a641707419a9e273641763838772c80c0d240d2eb436737ed1dc94536ae9835c1ed193b5e6aabe2cdbc4ee5b552c1eaeecb4b7c5578610e9d848ec82514d346226b1c402f2d1e0a785cca7998f95ed6b41de6db94f5ae11c58c8c9adbacb6c323e66be48dce248dd905596c36b29e49c96c82c40534d109e9a465f5042ce644e6cefc31902c346d95fa40e11b9a41b5f43b9073b593d250cc619613886fb0cd4236b520d29dc559f49e0c5531c806786c4ae771bf8f2c92435b5fa6621a523fcffa251b6c1d289dfcff00d162f4afdef280e79de7c15c35d1d26d174e4934985a38bf53e4b4a96b5f2d432331358d37cc1ee58d4f13a3a7636ced33e69227bced4820eb86e78cf81c93135d3beaa01281d20bf766a46bd928bb5c1c2fb9522d0d7b0016013d9713348c8936e6a2abed589f153c9244e20e562372e662da558e9e3067766e6ee5db55b0494f231da382e058dc35918e0e6a42b75d5350e0474cecc715136492385ad7ccfea8b5cb93acb26be473e7736fd5664077aacb4a49c085efc65e1a373aea85153095e6591b903903bcaa62f6b5cd96e45188e26b07b22c81ed706b838d800752b78554043ad23571d5d2974dd182431ba8e2574c3b27929562f30021ae69fea136ac914b2919754a8a849c18777c14b59fe565fca54555ba446774145174974a910724e1162759c49dd845829e2a997a1744e9cf465d88024d81e57cb9aac1f6c9a1a411a048e8cb4db4be7639230749212e0311c2dc99ae5cb82ec7d1f6b26d98d748d6c8438805cdb9b0d171a20710eb06b80df75d67a3d24f16cf8a36d238b482e0f32373cceed508d0a8a5804f7e823ebb75c0350af9c87705467755bc308a78c61783dbb9b6f562ade594eeb6a7aa399554ca33898f79d5eec5f455b68492453c7d1c2240f184dcdac558a7ea10d1a5ac96b2232d390351623cd047eb33000745181dee599357ca6a647034a2dd5189dc3c554aa6881923f737110b9cb92e20ebfddd307a26ce95d2d331cf2c2e22f7669aee5254b6c58fe0709e47faaa5b17a9414634fb10b4a76e385ed1a919229cc16600ab4471d64ae3b8601f35387e1871bb50db955298e16b5c7571c47c5111ed5686b3a673e46b62b5f013bf2d02af0d6d2085bf6b338117bd895a15ac1252cec23b4d23dcb03a3e8e0635d91c02e813686d5d9e27635cd91c1a2f9377956b605752d4d44eda681ccc31dcb8819e6b9195fd24ee79d1c49f05bbe898c0fad7f06305fc4a611d55536f038819b4621e0a945685f4f1b2161129cddbc7f765a4fb163b782d2a943191342d70b746481cac6c821adb1ab89a464c17f1390542b2ae5859245160cc62bb9b7cd5da9ebba4938bac39059756714e48d08081fb1ebaa2a1d795edc2e0e2035b6c804fda07fc331bf7ad7e4141b1d8639240746b1f6e4a6a9ebb5c7731a1a3e6956399a9616d439cfb61d477a4610e603603357aa230e8db7df7555cc0c01add14521d3c158d98ebba6f0f9aaeec829f65daf35b88f9aa2cd6bad4cecaf7207bd63dcad7afff002ffc43e2b25094fa7bfac45a76c7c56e67dcb0e9ec2a63fce3e2b72e2c85ac3949e91d98d4fc4ab7b36521ee8c9d730a9cddb77e63f1288e431cac78bf54a1ad6ad8fa4a73c5b9ad3d8307f828de46e3f154c10e0378216dec88f06cf8d96b61b8e79a26b42677450b9c35d073595e9047d16c095bc308e7d60b524fb4a98e3dcc188f3dca87a5396c493f333fdc108c0a261348cb7048f69f5a8ae3769fdf2536cebfaa32c12547486ad98582f6dfe2823c3d73cd68ecf6f5ddc953b7da1e6b4b67b7ae7928d54f50dff0cff0f8a6423ed3f8558a91fe19fe1f150446d381c42226a800b46202d6dea10e6023ac351bd495cc3240e60d4b7258ee6b00be06ea32b0e2aa371af6f4aeeb0d38a998f6e13d61af15891318667751ba0dc15ea6a5648c712c6817cbaa1053dbd85c40ed1c2321cc2cbd954f046d73aae3d45c073786ef157f6cd3b29e61208e170e8c8b3d9a1b8cc77acafd250610de819adc9e885cfbd585698346c6823a318ad6b483abe1c52c269c477c71179de5e05b3c8ebcd668db384b0b63cdb6bfd9b73b2b351b526869699ed7ddb302e21ac68b1be878a6d4e9d0f54c7858184126e4bc71dc2ea93bfcf3cf50ddc6d6e000f355e3dad24cc64a316222f7c43cb4555b572bb6b46d762c0f24e6eb8cc67f04ec6d3cf5da95a7aede691fa8e69626e395a375ee565a5d973638772e3e3d9cf9eb049d2318d1200016b8926fa64176121eabaeb856d5482b9ae6102f265717deaa3a21b387b550d074c384defc165bb66c1348f70aa70389d768600473b9567d6a6b583ffd21604b593894fda9d4ee1c554e9a716cfa4c2d719e4764d70030826f7d05fb96d0a4a60ec2e7484ef3718478e8b9adab50e6565e07ba26968b35b9595f8ea5f344d7f4ae3885cf58a0755d15334bdd86f27485b9cbefd345a8d376f368f82e4f6807b6a1c4b9c41cc6657571e6c07f08f829562c516fe4a6abff002b2fe52a3a2616c788efd13eaffcacbf94a82b6f4dbaa3575efa798b031a72bdcaae76b49b98d5d27c5cacd85e523550b24ed39b0e20196bd933f4a4ff0087c96be9e49e719514663b1035df74e923738e2c6db8f6716882f1210c20976997f79a903a3664d0dcb5b824782e0cab0697116161cf55dc6ca1d1d0d2dc5ad1b725c83e2b92e74449ff009675f05d4b28488d8cf5baab068b0e900b65dc158d46d155aace29228f81c47c1548e2918f616cef387ef92ef9a9c07990c8f707122c2c2d6554fbe120f0565dd8f10aa3b44c9e695ac25ae680d0722dbee41995d4bd3c51b3a56b5d2676f7f1e4b306c560ccd636fae4c072fe64b512bccad748e370d02c321dff00555ee46c988bb1171b9c5739824e5ee551d65247d0c10c61d8b046d6870df96ab49a6ed078aa100c2c60e0c68f729b1c81a031c07317514fad3f61806af21aa239048e123ded748f0ec37b00db252504933af4b23b883f058d58fa6652b8c8e7e2ec037b78ab957248da32d6380b923317d573fb52699ec7990836e02d9e89129ad8f659639ec826746dc9cec770de1bd6aec6f553054ba9632ccda1c3162e3bd615092363560cb0970bf3032f8ad6f46401435278ca07b95a474ac3788f702144f76095cffba09f726bdee6b1f80804db517deaac6e967ad7c4f91a5a0126cdb5ec477f7a8a7cecc14ed075b67cd506cb0c4c6f4b4cd7dc9b388d6c4f772f25a75bd85cbed1a99217b5ac22c5bbc68713be8895b2daa81d14ee8e11196c4493601572d2367071d5cdc47c565d0cf2d44358d73861e8ac6cdf76ab6aa9b836781c1802558c5700f11465b705c2f92b6e8236916637c82af33b032376670e62ca2a8ad983f22d1717b61feaa2aa55584ef00002e720a5d956bca797cd5799c5ee7389ccdf726534efa72705bad966151a55ff00e5ff00887c5648d15992ae495b81c5b6b8393540330843a9edeb11fe71f15b9959610380b5c3220dc2b27684c4e45a3bb0ff0055356c56948c6efcc7e253090484f79bddd7ceff003436ee614d31a7412f490806e4b725d7510028e2274c00af3f8a5969dc4c675d42eda89d3cdb360c523407c2dbd999e9cd566c5da4eb974a46721b8e5b951f4acdb633871919f15a903434003200582caf4b8db6401c656a1191b2ee6918548f16ae8c7e1faacfa1aa91909635cd001de2eae53bdd2d531cf7026d6c859453c36f23b9ad2a06d9cee4a9b5bf68ee6adc4e74772c3991bd156aabfcbbfc3e2a9bcd9e08d4291ef9a4696b9edb1d6cdfeaa297b5e088b2e943f08c81b68abcb4cc7676b12413e6a1a82439a41b1b649beb52b5b9e17e635c95855c8a9a36cae3771e655d8ec1840c85d6532b262f75a38eff0098fd13c492cc087becdbf6582def4450dbb309aa6cd37647113ccdc2c4d9ec6bea48780eb36e2fe0b63698025c2321eae72fe20b02199f0c98d8070cd5895af2c71889ff0066dec9dcaaed18c4743b3c8f6a327deabbaba6734b496d88b767faab5b50e2d9db30db588fc51220a1ab11da27f649c8f05b346c64b570dc684d8f815ccf92d1d8f532c75d0303ae2e7239ee2a8ed0d3b4e1b929ec635960d0aabaaa6cba91ff0031fa263a79dee0313583f0e6565a4d5d3598628cf5de33fc238ae247f9d60fc6d5d7610d0eb5c936b92732b8f98964c48ed037090be9b2573f2e729fcc7e2ad1da339bf647761feaa9976275ceb7bfbd565a9e91b70ed1034fb36fc156a1abe88e0793837772b9e937fc41a78c61576ece0e8da44a45c5f4ba2d5d92364ccb38022d915d2c30c618db37d91f05c3be49a8de630fb81e4bac82a27742c38db9b07b1ddcd291a01c1a05c817360a2acff2b2fe5505246647f4b2b8bcb742740a6ac7814ee1c4803cd655ceed3ff35e0154cad7bf8595cda3fe62e3ee5d55c5719bade0bddc3fcc72e5ec0c36cde4726a4eafde3e49c5d617c448f14c2f17d4fbfeab5d8ac227482e1c03b8016011d158b4801a184f5af9952b5ed7b6dd19e17ba730f478b10c275b83a8e2be73484498a466194b5a5c316236cafaaeb7f4ad0927054070e2d693f25cfd116d456405a5b8ba56dc5b5b15d5924939955a8820ac82a1f862739c4679b0856f7263539148541587fc3cb6d70bade4a73a855ab6fead2585cdb21e28316ba31d24a1bd9040bee160a09db6d9940d68d63cfbcdc9f9ab556e8c3662c048b38defbeca192c5943191d7fb3691e03e4b6cba802c790013c268ed3b9a72cb4135c9c9a754156a05e28c7170ff70581b55a5d14af6e4db8cb80e0b7aa8910b48dc5a7fd41616d3c0296cd16cc58eb61b922557a62dffd3b38c81f58ccef2308c96bfa38dc3b31c7ef4e7e0162c0e60d87281db33679eeb37e60aded842db2601f7a4715691a729cbf887c555a075f6abb3fd9bffdcd534eeb61fce154d94ec5b51dc3a177fb82915a15bd95c76d57629c0e02def27e6bb1adecae2ebec6aa4cb3c93f52a7d97d5a3ac76fb0f815d06d116a13f942c2d98dff00053fe2900f82dfda9fe55de1f14ab18750cc51b5b72dcb50a84d1e07804975c6a56a4a331c950a91f6cd1f87e654555905b178a86ca797da51704001d6434276f43422c34fb3e2900eb291c2d80734df6927a397b238757c53a3fd5dfbd0fec0e69cc1f620f7951afd308cc2ee3668ff00db697fe833fda17104758725dcecdff86537fd067fb42d315a112c8f4bff00e171ff00d66fc0ad78d637a61ff0c8bfebb7fdae4473745131ec71736e6f65a3474d174a2f1854b668bc2efcdf25a9483edbc0a8d2568eb13dea76a899a9e6a5081ca293b5e0a55149daf0410d4f6872503865e214f51db1c9412df01c22e6e32f1488730fdabf92b31760f355630e12bb10b122f656a2fd59f156919db4ff005aff00ff009fff00d2e737ae8b6965504ee107ff00a5ce6f56334e5a3b473d9bb307fca3f159b757eb9ae6d0d0dc8b16170f1b22282b5b2ffe2307e63f02aadd5ad99ff1080dfdaf92a3ae768d483b439a1c720901eb0586cf76a7905c8558b54483bd75ceed7805c95603eb127e63f12ac4aaa53069de9e5377ad32d5f488e2aa84df3e85bf04505436489ac246368b7350ed78ba192160248e8c11759ed739a41073e2a2b66a29239cddd706db97494d4cc11479bbb037f72e3a3da3235b6700ee6baaa6ab94c1190c8ed807b478724a4f6bf1b5ad6d9a2c153aa944b2b63666d61bb8f7ee51f4b34ad21cf0d69dccfaa0343400d160b2d2ad5518a8903f139b616caca1fd18cdef7fb968a2cb539729fa9919ff00a322b76a4f347e8c8b8bff009968213cf97f4c8e598f687b703806939dce8a67e6ccecf6fde69173e6a9cad0e389a41b9cec963768c20039e67eab18c2eecd6bddb4a334b831837c325c0c81de2eba31fa42dd6f5407b8b8fc9636c518b68c5910e6b5c731dd6f9ae92c6cab711d3fac67d3f436ddd1dfe6ac04c1927200ea156ad3860bdaf9b72f15640c4eb2af5e1c216e161790e1d51ad951875ceb53cb90ec9bd85b24b37fc428985b6bbe319eeb58292aa9e5969e48dad941232c4c39f925961926da74d2b03c37a56b9c1cc22d9e8ab2e85bbf9a704c67653965a2a6393931faa0af524087336c8667766b9fdaa41a568b0edf8e87dd92dfad21b4e6ee6b6e2c0b8d85f72c5da0de9a011c6e639d8f164f6e96216a2566c796c903ef4a745d16c63ffb5d277977fb8ac310bbf45b1a332c7bb136e2fbd6eec86399434ac78b118b2fe22948b5527b27f12afb1062ae95dc221ef3fd14956741ccfb9376137edea5dc1ac1f1522af56f657155cf68ab7eb9e1ff00685d9d71ea1f15c56d270755bdc34b347fa4244ad1d9563442d7b3aa00cf985bbb4f3a723bc7c561ec9ca8a9bf1548ff00705b9b4338c0ef1f14ab18b538f10e8c34f1b9b2a7207999b8f0836dcb4251772a938ff1039051546a2f85d65081a5ca9a7ec9ef518190452819db794ac19e5b92b47da04b10eb152acf64900bb75bd936c2ea49756f24c23349e8e5ecd9726379a91b714cd3de5327c9ac520ca91be3f153f17f50b8bae0e5a2eeb6765b329ffe8b3fda170cef67f2aeea845b67c23844df805b8c55f8d637a5f6fd1b15ff007e3fdae5b31ac6f4bbfe1b0ffd71fed72230767749d0bfa38dae18b573adb9695274dd28bc4c02d9f5ff00a2a3b2c7f8677e7f905a94bfac3c9452b75528513340a508a551c9daf05228dfdaf04105476c724cd48196a9d51fac1c934e6467bd5894a49339bee680a78bf567c55777ebcfe50ac45fab4a4666d3fd7b86f307ff00a5cf1cd741b57f5d21e10b7fdcb9ff001562525bbd69ed021f45b3c3756c441f72cdb5af7c969ed11868767d8db1439dbc119663b5b2b3b30ffee107e6f9281c05b239df30a7d9e2db420e18be483ad768120edb52bb46a6fb439acb691ddaf05c9567f9893f31f895d61ed782e4ab0dea1fdee3f12ac4aaa534a7669aed325a65a5b6e46c9253b85c7d98d459666fd56a6dd167535bf741650d5450745d9520ff000b17fd36fc171aed1767482d4d17fd36fc14a4f67479b4a7a647d9f14f51a08459080421220e41af69634641d8b34f2e61c9cdceda8cd431c65cfb8b8efdc14925c1cdcd3872046f461adb0da27a873240486b0905ae2de1bc2de14d13465d2ffde7fd573fb165e82a1efe8e696ecc368d85c46616f8ab65bad154379c2e46a25898197c25dfc4f2ef8a994313c3c12d0eb77b48f8a7dd15054c981c09aa7422d6c803f2551ee6c9aed169e6d1f456e685b364f1717dea918e99af70e866c8daed6923dc510089a74af8bc6c9d1445b2b08ab84d9c0e447d51829beece3f81e9ec86091e18d926cf71c43e29a634a27626e4eb8beaa50a38da18c0d1a01609d740e2a849256f4aec11425a0902ee3985749c96655d29965c61ac27f103f240e79ae76b1c57ee7ff44c2cac3ac71ff30fa2ae299fec08cfe57b87cd38d3d4ee6bbc2672698798aa80fd533c1c3e89ed9aa610dff0f888e0e0abf455606937fdf29a4558fdff00fdefe8ae989a69e79058d33c1b117046f57b61b0b639cb98584b86bbf25945d58064e9fcda56c6c5748ea691d2e22ec7962001b5870481d5e6cc3c8ae71cd1623d59f6d77ae8b689b46ee4b08d4d49cf5e7094d3043283514b0f46f6112b5dd637be7deb6abbb239ac2a7e9a6dab4ae7b720e1721847c56e57fb23bfe4831ea64e8de2ec2e0782a72ca0bfa42d7016d168bc758aa3543ed5de0a2b3a595ae18403740f65138fb4034c939ac1ae2535acd2b7f585116f4ec2ddc734e0d0d3705b9f7a96f4b2766484631dc130ea55a7b5b8b319db826e068be9e4a4e5245bc76ab541eac612875a16348c8dc8f34eaa162c4e6b3ec18e255966259751bfd9fcabbaa71868d838300f72e0e471bea382efd82d001c005a8cf298b512c6f4b33d9d17fd71fed72d78d647a540bb67c43fe70ff6956b318fb2c814ce1700e3d09ee0b4a9ad8dd6b68b2a8208e485e6465ce2b67c2c3eab4296929db26210b439a2e0e7928a9d81480263548d408a376be0a6513fb41057a81f6a39269ddcd3ea3f5de0a3769e2158518809dfc82b3139bd19cffbbacf95ac9272d92d84dae4e56c933d5e8ff7ccff00b81290faf81d34ee735ec0d2c0d2d7026f6cd531b3dba0e8403dcefaab5ead49fbe6ff00dc09452d21fdb0ff00b81352c55fd1f6ecb69b8661df5523e199ec8db23295e22166038b21e6a6f5280e931f0784bea317ef9dfccaec4c527d239ceb9a7a5b700e7052c14f82a2371a781b676ad7b891e6ac7a83774aff0034bea3c247a6c31a2746a4c8b80ef543d4de0653391ea92ee99c3c0a9d34d17100f20b146ca96a0ba47437bb8dad3b5a6d7e042b3ea939fdbbfde93d4e7fdf3bde9312aa1d8b213953380d33a967d1346c673b2e81f7dd7a865be0aefaa540d2777bd27ab556e98abb130da9d93555a18648437a36e101950cd3c556ff00d3939cc41291ff005e3568d3d58fdb23a2ac1ed83fdf24d862a3f604ad16f579efdd2c656c40d2d898c22c5ac0083c952c35832c8f8ff44adf5d045b0f8e69d2c5d8cf553aea28c904b5da8dea45953814202100910841c734968395bbf82080eb6974a4656bee4d00836b5f9aac37bd1cff00e49bee6e5e6b76fdeb90d9db44d0f4b68f1f4987dab5ad7eeef575be9091ad35ff00ff004fe898d3a36bb5e69c0ae799e90b076a078bee041561be90536589b28bfe107e698364a862b59d723b455166dca271ce52dfccc21586ed3a178b8aa8bc4d9416ae2db90d23184c64f04a2f1c91bff2b815202dd40cd1528396496e546491ec91e093a4e2aa254d7049d203bd21783928290a0a72c6931b6e73c823f47c1b9a4722559008000769dc8dd991e48aaa68621a178e4f2a46303181a2e6dbc9b952b8f24c2724156b01c31b5ae2d2e781706cb536530c748417175dc4dcace9d85e6322dd575ce6b5683fca836b6655441b4738c806c4e40ac831d40fdab0f362d5da06c05f8aa2e7b6da850146d3eb515c8b839ab75e7ed1839fc141439d5b3c54b5bfaf68e6a8cc9a68e390b5ee0d3dfbd5495ed91ee731c1c2fa857658d923facd0ee6aa4ad6b5ce0d000072b28aa330fb509cddc9b31fb6e495a720b15d27a3c1ccf24a7405349cca1fd6606f151a4af692f3a689a58eb6e439c4bc8c405bb925ec351e4b2a86abb4c1dc54adff002cd06ca2ab1f68ce44a95a4b69db617256bff3199fe95dc0191a00b5c80bbf394765c1b49754c630daef6fc5778f3978ae9c7d31cfda78d63fa526f4510b91f6bbb915b11ac6f4a0ff0086807179f8272f4cf1f6cbd9b714eecc9eb9d7905a54fabb92c8a26ce62262918d6e2d1cdbe760b46945402e323e32db661adcd48b7dac3772784c66e4f01542939289fdb0a421464f58a0ab507edec984e9cd24c4fac2439917e2ac29ae18e7783c026f4127b2e658716dd4ad68e99d6e0a70dc92914fa097fe49fe149d04bfbb80f815208e6717113b80b9b0b04ee8ea07edff00d014107abbff007301f347ab38fec21f32a7c153fbf1fc81182a7f7ad3fc082bfaabbf7317f3148698fee5be0f2ac96d47ef23fe4fea93edef998c8fca7ea82b7ab1fdd91ca428f572346bc727ad0c39a2c82808de37cde0f4b69468fa8fe6571e30b1ced6c2f650b6490804403f9ffa2084f4dfbca8fe61f545e6fde54798faa9f1cbfb91fcff00d127492fee3fd7fd1410639ff7b51ee4866a81fb59fc82b1d2c9fb83fcc90cb27ee0ff00320afd3d47ef66fe50813d538d9b23cdfef34053f4cedf03bcc29a0b48c0f2c2dced628120e948bca4177705642468c93b4542e88d508281117424bf7a0e3c8205fe280d73ec2de25748ea486d6bf984cf56845c7ff94ed9c73d244e60048c8922fc48ff00ca8d6d56d0ba62ce85cc01b7ed1b2a6766540fdd1e5201f15a8295d2dd4eea1a907f544fe520a4f52a9ffebcde0c255d10dd1aa98d1d48d69e61ce33f44c34f28d6278fe12823cafa04a6fadcf9a52c734e6d23984881ec9a561bb6691a7b9e4299bb46b5ba554dfce556b14041786d8af03fccbfc6c5076c579ff00e47fa1bf4546c910688db55e3f6ad3cd814acdbf56ded4713bc08f9ac942986b67ff0050cc75a78cf2714f6fa403dba723f2beeb090986ba1fd3b4c4e714a3c07d574bb3646cbb3e295a0e178c42ebce97a16c918364d237fe4b7e0982bed695b1478dee0d683992b1cd7d31fdb373ef56fd277da848beae03deb956b1845cc99f0c2a2ebacd953c52d5811c8d710d26c0a97684cd8a76971001b8583b0ea20a0ab7cb2bee0c7845867aa7edbab8ab0c4617dc36e482530d5d134649ebb7cd5396566371c4355961f234e447810944b2f007f8530d3e69474ae2344ad9077a8f1bb5315fc1024233309f7a78b5e49f1ddd7012e3eb3467e4a03303ac650268ef720859f15f35b7644ee40b92003a9e2a0f59889ed11e0944cccbed567c2b5e70b566d336ff0077e6a4048819650bdec73ef898efcc9ed9f0b6c1f10f156f1b89397629eeead801b67237e2bba77cd7134643f68537581fb56e87bd76a4dc0e6b72646795dab0c587e94bad1d38ef71f705b8c5ce7a5ceb0a517b5f16fb705394d4e37153661bd33bf39f805a50fb4b2b65380a622fed9dfdc169c0410ecc22da91a5480a89aa4072442b8a849eb14f7150b8f6905499d7a83c92ef1cd537cc0d4bb30a58e5c4f680413dea8b6dce67725302aa31e44e43c069b680ab01c0842119bf994f4985bde3914a40fbc7cd4023724c3f8ca520ee71f240269296cefbc3c934b5dc47920940cd2a6dd2b4a04905e27fe52a28bf54de4a67f598e1c42898c7b1a1a5a0db8140f424b91ec145fb9de481d924b045fb8f92376ff240d213e3b588ef4dd12c7bc77a09021224b9dc8149e092e51aa40816e912a3240066e20f8a4e89a771f04f739a4f648b0c8a5b9d4daddc2e5045d18b9b0765b9216373dc7bc2b048bdb317d4db448458dc023bf4410f46cbd8817fca93a368cec472365380d20873b4dd74dc4d070def7d6c6c823c396aef07a5bffcd7788ba71c02fbc8d5b7cc25bb5c0617007436411b834f69cd3cd9750ba9e279eb4713b9b2ca70d63876bde91ec033c672d420a868295d97411ff09b263b63d3104b43dbc9cae86370e21d6e6131d7040c3aef01353228bf6245ba495be00a824d88e1d9987f134ad52f94641a72f24ce91e2d7bf866ae9918ced9338193a3779a8ceccaab65183c9c16f99886dc80ee7921b50d39601c534c73e766d60fd89fe61f5513a92763ace89e0f25bb5359d13835b1b6c46a5f655dd592c8d737a26e122d70ebaba6320c1210460cd768fa9f57d880c52b1b24508b039e600cacb8f31cedfbc9feb354060e95e5bc0e6aa27a8dad2d500da86b5c35b699aa5f644d1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006c0707006c870700f091c8a799e4b75980ff000a4e9d87b51310370b2f917046167ef7cda50e7c4748adc9dfd137ecc9ecbc723740a401fb41e4501b7193987c6c9408883d77379b6e811b374c3c5a50018fdd6f0704ec32822c08f1093a10749185021783d570f02817ed86b7485d25ec41fe54a5938dcef3498a619759034bf8b47924c4d3ab1b9a7f4cf07300f36a4335f2735a7c103488fee5b914618cfde09e5f19fd90f34d259f73fd5fd104d46f8e9eaa299c5d68de1d6b6abaea1dab4f5d288a10e0f68c46e1715769f648f15b1e8d39acda240c44ba33aee41da465733e971619a903cdac1c74ef0ba48cae5fd2e2c3554c1d7b863ac00ef515942bdb1b6cd053dbb64b2e1b16677df3547ecfee13cca42e8af731dff8bfa2626b45bb61fc0e4a66eda06da83c962c8e610303308e691845c6698baddfd32c3edffa4a8ddb59988f5c107834ac60521d530d5b9eaa12e2e89af24ea49b0f052d1cf8aaa16b4101c4ebc96695a5b169dd3d6b1e006b2307138e9a1553535456b22ae903838816170a46ed282dfac239b4aceda441af96d6c8db25594c35ba369d38fdb0fe577d13ff004ad37ef7fd27e8b9f4262eba36ed2a623f5ccf14f6d753bb49e3fe60b9948530d7582a223a48c37ef4f0f077ae42c3804a091a123914c35d8626f14a1c07b417202591b9891e3f88a78aaa86e93c9fcc986bad04714eb85c98afaa1fb671e6014e1b4ea87b6d3cda130d7537074290badaae69bb5aa47dc2797f5520db138d58cf7a986ba1c611882c06edb906b103fc49dfa71ffb9ff5ff0044c35bd8ac82e05617e9c77ff5ff00d7fd1386dde301f07261adbbe6858eddb917b6c9072683f353b76dd19d5d28e71ff54c5d6824baa3fa6288fed48e6c28fd254674a960e6d70f921abd745fbd5315d4e74a8809ef7dbe212fad45fbe83fef041783c1ddbb76e4d1239afcb41bd235995c11e250e6e60ea38a887b9ee373a6fc934104660e7de95ac0458dfc1dfd51846bd619e5d6d5023db95c36dbee90b1a4754907552e67ab6208d72d546f66772d683de11485ad0417e57de0a031a72c3c8dee9f85a1a0fd98b666d6fa23a4b0eddf2cae884631a466d1e59252c70f1de77a75b1b45df6ee19a886300623604e63720798ac75cf8b5c811c7638ce13dc6e874721c81b72164c7073059c5df0b22a5e89b61d736b6499d1c588801d71cd42ebf79ee2505ce2d00b32e79262257451df11072ef4c32456d1daeb6ba8ce66c1adbf0c925fd9d3c55c15368514958e63a0c3668370e362a91d955adc8c59710e5ae41d0808d1c3316e39a0c27415915eec945b54d7493868c65dfc416f637839c8ef0298eb137775f85c0553183d23b4b0373c134c87305adc96e18e3bdcc311275bb420d3d1b875a99a3f2b884d318789b6176025178fee11c8ad97d3ecf2cb6070b7dd766aa49494dac666fe2010c51fb2e2fba5b46476dde4a63466e70bc78a61a4946963e2aa1bd1b4e4246f8a5e85fb9cd3c934d3cc3d82792639923756b87820943261c7cd238cc2d70ee6a20f70d1c7cd3b1c9b9cef340ee95e322df1210662458b5bef4d123efafb92f48ede01f045217023b2d45dbf73c8a5c637c6d3e0a463e9f0f598e1c802823bc7bc3878abbb3ab22a2a9e986371c386c428c3e91d6b9239b3e85218e9dce36736c37871083a06fa49135b7c27f90fd565ed6ae87694f1c8496e06968cadbd560da2b6641b6ee90fd13da683ee349b5b391df451557ec07de778269922d1ac23bee3e8ac5a9f3c3d10e64bbe286329ce4e91a2dc231f155157a6b8b5ae385d0c2e7120460dc1f67b94d8a30e3858481c4a474a4decc681cae82ae63714a4679a98091e6cd049e0d0a78f67d4cee6da337b6f505170e0a482a66a607a291cdbe4403915ad16c9c394a034ef24e88976544e195dbc0a6af8d625c9b9399285a2764c83b2f691dea376cca91a303b93935314d0ac9a0aa6eb0bbc3351ba9e606ce89e3c1511142718de356b87826d88dc811095162811051642010842010842010848804a910804210804895220108420ec4102c2c013f8538b2cd238f72717b3a3b8783c0bb2086b8380fd592783cac291b800b38f21aa5c4db61bb40e49a5ce6bae32ddc53db303997806fbc20637236b0b6aa404b9b986f814d7105a7ae0f34d03aa4020f78d103ee6f85d90fc28ec9b58e68c05c058e63784bd7668ecc6f281af2196b3dd63c45d287071cece1c6c9d8dce199078e490020f55d6ee081a1c5b9027c464a5690e07203c35511739879a6b8871bdcdf92607001afccebbaff54e00bee00048d324d8da083adfbf7a43183bae070d102b18ec46e2feff0072096df404f73536c2f779b5b44a2c49f88408e639eebb49d385ac9b872ce5007e55282f61fbc0eb74105eebb85c772084c0eb0b381f0b269889c803e0a5bd8e6d2795d3fa3c43af90232b95457e86437c85af9e898e8ec0dc78ab1d1346f46004907ac0697b20a800bd88ee4b80139588f256db1004dd85d7cf825c2db9bc600e4754d148c435758711a28fa38c13bad99deaf3a9b158b5a19c49ba8cd3bf0900b0eecb24d158c318370d39f1014ad2d0091601bddf44e6d33c9d41b0cec9bd03de72b1cf41c503fa5ced9e43450c8d6b88718587f8334f303c641ccb037bdf5f24ee8c8b1c6fbfe11a21aaaea5a637c50006f6b8247b930d05213a4adbf782b462a7c6715b1df2cc68a6c0e1d511b4e1ee17e49a3165d96c06cc73bc5a7255dfb39cd360e1de4dfe8ba1b9030baf7d6d99b23aae8ece6e2b1d38a68e6ff4748e3d5730f3364bfa36a4023034e7ae36fd57483a200b3ac3b881648d00e408b8ddb82698e706cdaabe717fac7d51fa32aae7a8dfe71f55d0801c7427bae9c59d6b068b0cb8a9b4c8e7dbb26b0e918fe76fd54add8f538ace31b399bfc16d745736248703bd39d0e64960cb7a6d5c8c98f64c20fdb549241cc302bb0d2d041622174ae3a176e5239963619734a1a48b869bf1ba6d3a48670c07a2c1183f74281e5ce7071909e02d927b8968eb30623c4689ae37c8f2c9aa2e9a5ee240034dc324ee95add437cb7a696b8fb61c35b6964e31e7db00f79ba1a77acb0ee09054424e6437de9858db5b1826fc923e0045c5adc49ba6a2712446e03b3f24b766e75956c0d2dcdedf0bdd27441ce1d56f32085745a241f692e6465f1553a1b923a4c246bd640bb066e0ecb5ba68b5841ed016e498ea68df70628ddcdaa024f69a013c2e944d20003837c0a681fb36076b4edf05049b22039e02d0382b3eb1268db9b77a7b6a0b9bd66bbc15d3a66fe88a770bb5ee4c3b159ba57792d4f5b8efa3fbcd92facc64e4d278f726a64647e85e13db9b531fb1641d895a798b2da6d544e160d70b71094c8cc38ae2dc6c9a6473aed9554df65aee4e098766d50fd97fa87d57442485f701e09e0129c205cbadcd34c733ea353a189dee4868ea00b985f6e4ba6058fec9694ec06f7055d31c93a291b9398e1cc26d975e1afef2137a2bf698df1684d31c95bbc22cbac30c67274519fe1513e8699d7bd3b07209a98e5ec8b2e8ddb369081f60477871511d95497fda8eeb84d31b65e5e097b233dc45ca6c7131c6c5c1bf848b2acc321390373bad75333a47480b8db9e4b38ab3d032d84c96e4544fa5c1faa96df848bdd2991ccc9b624fb923a599dd50e68e3717b26069a596d77920706a6ba378cce2cb7136bab11b9f9756f96b8b253667d94148919190060dd95fde9c2481c33b0f253be204df07964a32c63ee5b89a74d2f9a081ef637f56496f071b04e0091889cbb9d7f82944376f5892796a9ada70d1d9cb9208dc34c2e16eef9a2d71abbc14822eb1b16d86fc2131cd7bb78681c00cd001a0e44bbc52b59d6b126dee4d00b756dee32364bd968c61a73dea82d89da39d7ee4981c48363cd343dcd3705480bce77c27f1140830e125c4defadec92f981911cae9c5ae19902fb8dd23f1347585cf73902f4a5a40240095e4386649e16cd31ae6e40b5c6ddc878046268cafbc68800fb1ede5c504b9c2d91f9a6869cb0b9a790012be270030917eedc80b610067727341706e563cce69346f5c927b8a060b121ae70de81d8dc336975bbd200e713d7c1c001aa018f41768b66354e018402d765f95033059d771c27890947d9137b904666e8c05dd6b90388d53b0f52ee37b70bdfe2806c801efe0db128e930b86fcb78098f617656b0d7328c11b4765f96e0104bd287fb643b85946f63f0d8308b9cf34ced901a5adf04f607b49bbda7c540d682e384db9d92b9af1934dc6e4073dc4349163966744a4485c0b0f85eff3411da477de70e0a46b49233cc8d101d2dce27781042424b8e17755c3782815ec193ac41e008ba56eb91cb7dc5d275b08b5ef7d2c869c42cfc5880e19040eb398d7755b6eed6ca373bee971cb9a1c31765cec36dc982ee759cc24e9737cbc8a07ddeec8b036dc459191ea17168dc6c997b0b586bc538dc8be004019d89c9028000d45f7f489a6478000360378de9d8f1fb290b2e315da0136cf34035ce60eabef8b32064a27646f81a3b85d4c40845c80e274233f7231bc9c9c33dc4a08c90e68b1b58f64ff00e12960736f700efb593839ee2722481c6e9a33c80713b86481cc71384616db8dec82c703670b93a58e412323735f6c36075474601030c8f3bc836b7d5006cdead85eda390d0e2ec47091de6c91a4dc9be5c1e10713858b47701b945058337380bf0b5d1d1e5d90071d3c90d01a6cebd8e4324dc328c9a0dad6cc595439d0822ed3d51aef5198add5612791d13f13c36c1e6e376e48e71399c2eee04a298d666e0e07b8119a4744d611da6f781f55206bded161983de7de970ea5c1b96a1dbd10ce86e438b5c3bed972b25308710e2f00f8852131968b66785ce5e69ae7e6d388023713af820616347b6d78b6e364cc1d6243b0785fc94b25810e18414b7bb6d86e4e8ecec8a8743725a7811914f64991049691b8e6970e106fbfbce7f44ee901172db01bf11ba0607dee718e57faa56ccfc39b88f78289246d802323c47cca6b0ddb70410780192077492b891bfb8ea8323f062b1e764871580399e494372b38b718e0754113aa241906179e56ba69aa97f723c54a5a00b5f0f1cd308cf77b905f2e0d37241cb8a473af9dfc0a83b449072e5a27758db70e208b7c5543bada97b791fa20b1bc32ef4d6b41cc03e4a66345b3692502318db8389cdee6a780eb826fe24a4cda6ed6669c1e4585881c1149d1b4f698d3c32ba046d0eb80f8ec741a14ed5c4877804ad7860b34db914081ef2eb34f8916093a52776237eca2f737cbc5383b3b9bfc2e814cb600b98f6f31a242f69d1e073b242e69b91911c544f01d6bb8726a09b0dc6449077809c308cac2fc49b2aec8435c1cd06dc03adeed14989c321e25039cd7bce56c23bd31d09c36bb4381dda14b0c981b711975f2b80067e6a4f5918ed81cd3f7ae2dc90572d7b1d7bb493c0dd2d9ceb10db91adedf5533ab6123097c6d3a5dc754f1d1ba20eb970b6a08cd0552db5aec3ee29e71480018ac371dca7018462e8dc01e2121885baa4d89bdae88aee6dee4db2df64ec6e22c4e5de324a637816cedf941ba8aef668fb2005ad938770013cb6c2e5c2c371b151d9c0e23d624ea420104d88ef40acb0eb16b48e76b293192dcc03717d1332c400001dc90b1f8af90f140fb807306f6c86e09313778c4edc468985d6367006c770ba4c38da1b87137bc0503c6217fb31fc29a31bce6481b90d6106c6f60340e4b85adcdd1917d2f9a040c36dc6ddc6e96f261b0240fca8b8b921aefe1d105ce045c380e4a81b88107b277bada2524ca0e2205b804e6bda47688e69fd8eb31edbefde1040232decbc34f72730be304b1a00df96a9cf95e4766e7b825bbae336781411b8b9f2b4618fabc05ee8710dea96331037246e4af8dee170f0376613303a36d8dbe4540ec51bcd9edbf7e8a2786879018f03759d914e73f2c804ac17ed073bb814084b1a2d84e7dc95986d9b5f7ee1f54fc71819e2e78420612d24071f040c0eebb8b9ae70f64d926269cdc0f8a7bdcd706f58e9b900c4e68071772aa89c1e2e585d8791483a471cc1238e15288c6a1af23767a23048eed34d80b0e4a222e8836d89ee63788174a4bdb9078206995ae12ba3760b105b6cf343486801ce6d8ee22e1048d78905cb5a33d121635a075a322fed6a98f6f5c38069f824c25e722eb6fcb240ae318b61009be764d0ebdc75879a790db7eb003bec426e2ebb0e269b1c8db34084bb3170e27c52f496205b0778282c38ae246e2bee0724a1ae009716f1d0a040dc4f0e0e26dc4dd1d5bf580396b7ba0388197549f6b72761616dba56f1cac823186c435a0724acc4cb39d9e79679291e1d6c4e0d73b759a9a4e16b6ed6907516b59018230e3843ac77f04b638810e249cb54dc38af7c86b748c2413965f882a0c243ac5b88734d7be40f2d6e63bcdd2c84b4ea083a58dd231ee071068bf7840ebbdf624b491a0ba522422eeb8703da0873ee6ce6106f70777c10646870c58b4cee0591514970407090e7c425c4e933b93cec2c94b090046fbdce79ea98e8dcdb1cb3d5c110f606b89fb3765bc5bea93a623aae6b80e3a203decbd83bbc929aec4e7e2005f98412120e64b6e7dac3994de8da7332e7dc9ad6585f093dc32f9a4c87b3279a09dad6bcf54136dd7291cc02e4b73e02ca4635c350c6f8a4736decb49e281acc2ecbac077853323634759c49ee4c6c4f3d616e4d48e7319da0e1c85d04da5f097795d35c48fda0773098256dac01cbf0e69c5f8b48c9e650234ddd98cb8a790771cbbf250751c4921adb6e4f6b5aebb458586f281c5dd637c361ef43a4cf7b88e1b9461b1806e731bc1463635a2c6f6d40dde28266b83ae046d26da94b87da6b40beb62a32fbb6e30df7e68617e6710081c4dac1c73d6c9cd2c2d06f736d3fb280d78eb6a91a0137c36f0543d8e2d36c00f126e9d239b8410c04f3d1465d8ce5f0293470cc807250288d8e6f61a38e84a6c9147881c52b49d0f0f04f71c2ebe44f16a6b8ddc090ed37e48158e975f582e1b8167cd2999e74c247002c94dc807324eeb24b341f95914e924b32e4bcfe50863839a0b2f87712d437158db21f04c7303c1c7671bdee6e511603c3db936e06f0984373be3e4735188222416c6710d6c4817f341c7d9008b5ef73922a431341b7588b6e087363070613888b8d4951e236b34b89e69c658d8064e07bb2f7840c7c7d63d5b7824e8e4bdc123c14af9e373337e7b8037ba46c4f600718beb606c8232d9881726dc933a31912fd3768a77e239071c5de7451e19b113d520eebd91083086ddd2587e54b939ad7748d2e3bb7a93038818d80f762ba61a5c6ebf44d1df8f45037a3c9c4b804318e07aae1e4a4348e03aaddda071b28a4808ed31cdfe2b84ec2627876022c4787c939d131edeb96db7137bfc130804000e63ef0ba42e93d80eb69cfcd023180bf087dc6bc92bdb25acc1637b6e295a5c5b9b883c74b270c25c0e269233ed2091b4ef7373b0bf109a609d9a1386fc2c5064388e19309e770a232c85c1a5eeb71dc9439cd37eb5fc0a736ce6ddb8871b5c04c04837321f9a4716d8b43b537dc5302bd8ec200d35cd34db09bb9c6ddc9c24731b6043870d12de47b7132d6fc42e5286b5edb03d21b734bd20693625fde426889e062706dbe08bbdaec8e7de103fa46b875a5c37e0125ae0b5afbf7dc689b8c8c886e7a008700eb630077b5a10235ad1a480109711bea01fc3924c3677530916cb18fa24c4f17c4dcb5eaaa25662cc87667884de8de09b3dbc6d853198dc2cd6dafbee94324c3722e2fc6e9a0ccf6ac3bfbd3f0103b62dbc243d5cdccf7256b9a4ea014001d6c21d6eeb21ccb1b11cb24d7b8136635d8f76574c6b9cf360cc26da7140e2c1ed61074b8d530c7baf6e63548f2e0eb061e49e2c00ed58eebd9030c726f3703bd0d00137b1b7072521d8b316e091d7161236c38648246bdd9fd9903b8dd2bcbad9e43baca169b3ee0581d14988027339a281720e771de6c137061cc80786fba7db08be1243826611ae1c3df639a00905d9c42dc026168bd88238294664e60f1ba5646c736e6e2dc5111e2b0189e48b77a425a1c05803adf552f44c16b136e22d9257477b10f161c2c82073e26e649b6fcca65dc736c82dbb20a679768e603e2996a7de483c3fb083ffd90840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a001000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000ef41ef45ce41ef41ce3dce3dad3dad3dce41ef41ce41ef41ce3dce41ad3dce41ad3dce41ce41104a104a314e314e5252ef41ef45ce41ce41ad398c396b358c35ad3dad3d6b358c398c39ce3dce41ce41ad3dce41ce41ef41ce41ef45ef451046ad3d8c396b316b358c358c396b356b35ad3dad3d8c358c358c39ef41ef41ce418c398c396b358c39ad39ad3d8c396b356b354a31292d6b35ad3dce418c354a318c358c356b35ad39ad3dce3dad398c39ad3dce3dad3dce41ce41ef41ce41ce3df045114a114a524e324e324e114a114aef41f045f045114a1046114a104a104ace41ce41ce41ef45ef45104a104a314eef45ef451046314ace41ad3dad3d1046ce41ef45ef41ef45ef41ef45ef41ef45104a314e314e104ace41ef41ce41ce41ef45114e314e314eef49104a314e5356104a104aef45ef45ce41ef45ef45104a104a104aef45314e524e5252314a1046ef411046ef45104a104a314e104a104a314eef45ce41315252565252314e53565356104af049314e104a3152314ece45ce41cf45ce41cf45ce45104a104a314ece41ef45ef45f049ce41ae418d3dad3d4a318c398d3d8d3d4a356b358c39ce45114e52565252114eef45114e114e104a5252314eef41ef41ef41104a104a104a104a314e104a314a1046104a104a314e314a314e314e314e104a314e314e7252314e314e304e5252725273565252314e52527456945a945a7456b55e955a945a7356745673567456324e114aef45cf41ce41ce41ad3dad3dad3dce41ce41ee41ce41ce41ef45304eef45ce41ce41104ace41ce41ad3dce41ce41ee41ad3d8c396a318c396b356a356b35ad3dcd3dad3d8c398d398c39ad398c39ad3dac3dad3d8c39ad3dcd3dcd41ac3dac3dab39ac3dce41ce41ad3dad3d8c39ad398d39ae3d6b358c396c356b354b318c398d39ad3dad39ad3dad39ad3d8c39ad398c39ac3d8b35ac3dcd410f4a0f4a304a0f4a0f4aee45ef45ef45304e304a104acd418c39ef45ef45cd41cd3dac39ad3dad3dce418c39ad3dad3dac394a316a318c39ee41ac39cd3dce41ee41ad3dad3dac39ad3d6b35ce3dce41ad3d8c39ad3dce41ce41ad39ce41ce41ce3dad3def45ce418c396a35ac39ac3dee41cd41ee41ee450f4aac3dcd3dee41304e304a0f4aee41ef451046104a10461046ce41ce41ad39ad398c398c396b358c356b358c39ad39ad3dad3dce41ad398c396b35ad3d104652528c39ce41ad3d8c396b35ad3def45314aef45ef45ad3d8c396b35ad39ad3dce418c39ce3dce41ce418c398c358c35ad3dce41ef45ce41ce418c398c398c39ce3def45ef45ce41ad3d6b314a314a316b314a318c39ad3dad3d6b354b356b35ad3d8c398d3d8c398c396b356c396b398c396c39cf45104a104ace41ce41ad3dae418d3dce45ef45f049ce41ad3d8c39ad3d8c398c354a316b358c39ce3dad3d8c39ad39ad3dad3dce41ce41ef45ad3dad398c358c39ad39ce41ce41ce41ad3dad396b358c398c39ce3dce3dce41ad3dad3dce41ce41ad3dad3d8c398c398c398c396b356b35292d0000104aef45104a104a104a104a314e104a104aef45ef45ce41ce41ce3dce41ce41ef45ef45314a314a314e104a104aef45ef45ce41ce418c396b354a2d292d08296b314a316b356b358c398c398c354a31ad3dad39ce3dad3dce41ce41ef45ef41ad3d8c39ad39ad3dce41ce41ce41ad3dce41ce3dce3dad3def45314e5252104a104ace41ce41ad3def41ce41ce41ad39ef45ad3dad396b358c356b358c398c39ce41ce41ef45ef451046ef45ef45ce41ce41ce3dce41ef41104a1046104aef45104a104a314e314e324e114a114af045ce3dae3dcf41cf41f045ef45f045ef45ad3d8c39ad3dad39ad3dad3dce41ce41ef45ef411046ef45ef45ad3dce41104a7352314e314e1046ef45ce41ce41ce3dad39ad3def41ad3dce41ef41104aef45ce41ef45114e104aef49ce41ef45ef45f049ef45f049ef45ef45cf45ef45ef45f045ef45104a104a314e314e314e104a104a10461046ef41ef45ef45ef45ce41314eef45cf45ef45114e114e525273565356ef45ef45cf45cf45104a5356314ef049ef45ef45cf45ef45ef45104af0493252104aef458d3d6c396b358d3dad3d104a104a114e104aef45ae41ad418c3931525356945a735673567356735a5252314e314a314e104a104a104a524e524e104a104a314e314e5252524e7352525273567356945a73565252314e314e304a735672529356735693569356b45ab55a94567456745652525252525273565252945a73565252104af045cf41ef45ef41ce41ad3dcd3dad3dcd3dad3dce41cd418b354a318b35ad3dee41cd41ee41ef458b398c39ad3dcd3dce41ee410f460f460f46104a104aef450f46304a314e104a5252104aef45ad3dce41ce41ef45ef45ee41ad3dac396a356a316a35cc3dee41ad3dae3def41ef41ef45ce41ae3d8d39114a104a1046ce41ce3dad3dce41ae3dad3dad3dce41ce41ce41ce3dce41ad3d6a358b39ee410f4a304e0f46ee45ac3dee45ef45304e304a304aef45ef45ce41ce41ad3dad3d8c39ac39ac39cd3dcd3dce41ce41ef45cd3dac398b35ac3dad3def45ee41ef45ce41ad3d8c39ad3dac3dce41ce41ef45ad3dad3dad3dce41ad3dce41ce41ce418c398c3

Вул. Словацького, 7

http://www.rivne.org/house/map936.htmБудинок, в якому жив Д. Ф. Андро. При виході у відставку в 1903 р. був обраний ковельським повітовим предводителем дворянства, а трохи згодом предводителем дворянства Рівненського повіту. З 1912 р. після створення на Волині земств - органів місцевого самоврядування, очолював їх діяльність на Рівненщині до 1917 року. Був головою Рівненського повітового земського зібрання, на рахунку якого багато корисних справ: будівництво першої електростанції в Рівному (вул.. Гоголя, 20), відкриття жіночої гімназії (приміщення УВС по вул. Пушкіна), запобігання знищенню майна державних установ в роки І світової війни, питання евакуації. Д. Ф. Андро обирався депутатом Першої Державної Думи. За родинними зв'язками мав відношення до засновників м. Одеса. Його бабуся Г.О. Оленіна (Андро) була у близьких стосунках з О. С. Пушкіним, який присвятив їй немало своїх віршів (похована на території Корецького монастиря, Рівненська обл.).

0100090000039cdc03000000fd2a020000001610000026060f002220574d46430100000000000100af5b000000001b00000000200000303e0300305e0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100305e03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000008478000078780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005d0770000c47700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30343a32352031343a32363a343700000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130300001a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb004300100b0c0e0c0a100e0d0e12111013182719181616183022241c2739323c3b383237363f475a4c3f43554436374e6b4f555d606566653d4b6f776e62765a636561ffdb0043011112121815182e19192e614137416161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000203010101000000000000000000000203010405000607ffc4004a100002010303020404020607060307050001020300041105122131411322516106327181149115234252a1b124336272c1d1e11634438292f00725352644536393b2f1556483a2c2ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc40023110101010100030101010002030100000000011102032131124113325104142261ffda000c03010002110311003f00f1e02d48009a855dd44a8454690f0eea5ed6471c74ab238a1619a092de20a9c617d6b910f51538cf5fb7bd04c002cb9da79e2afdd4535ac10a9653192588cf3cd5388e1c37a76a7cf3195f71c0ed8a35282f6285628a387cc153248f535635b6498412478202006aa007fce826cecc554bd2b1406a77916e61dbc16cd48150471519d42af940c63152a003d71efe944302a3a9e054595b5a9d8d85ada46b0cc92dc30c92a735421b4db6325d3c9184276052de66fb53595efe756216355f2f0314bbbb5f064088c1c019e47435aad02d8ac6e090546318a3b844c128720f5a2b4d8e4ab9e4f5fad32e82223228a8969575a95d5eac4972e1844303154f685236f04f4f7f6aee98c71eb50c727aff00a544d58b959e19e291d7c2900ca7b7bd2ee269ef26135dc864703038a82ece46f62d8e993500e071fc690b451cad146f1af49294178c510e381524aede060d54d405a9f0b232d5280b1c0a37c8e0d4a695b71538aecd4673486b828cd3a0261c94fdaeb4a144c723154d492326bb2bfb54b27f2ae249151352707bd06066baa7ad0d70c2b06f4a07e652deb4468714c344a177035240cf150b4545d011529b46770a92334e8521f0c991b07b0c509e892cc502630a284a803147c6dc63a509342dd4002bb6163e51cd70a9071d383eb550046d6e4576d18e28b83d4fd6997491c73b2c3278883f6b18a0ac56ba33b5b34d8c6e0dc74a58ea4504943f31ef5c168f920034400145032e4518c95c5454fd2803c3dd201d89c7b0f7ad78acad2df59d392de679889119a4886edcd906b295b9c671ef57f47b8169acda5c3cbe0c68e37b1190067a628373e359a7b858e492454447205b30391fda3597696d7afa54f35b69ed240e9832b8238ee47b57aef8c67b47f85ee0960c6455f09b69c9e47b564d9de463e026432488ff00d58da3393e9edf5a24b8f2e90c6f24416ddd801b8aa292703d7daac0dd0c6d751ab4026caae57031edeb4bb098c07c5370d03aaf9481b81fec9ad5d62f2eb51d3ec06c8c4207ca8bc93ed4c5d62dcc2f06c53246ea7a08db348cb8c107a1e298621149b0a957032558608ae381803a1e73eb53534054b92ee793c52d971c53b34246e2aa3ab70281053351b714f92368a468dc00cbe8734b6154001cd1003a50d1019aa1d1a8a79462995526930fd6b42397c38f98f762a56a7c546f17c4cbe41ec48aefe91da327dead5e48d7a005da8839eb4a1e228004cb81ef531155081d28c9a258768eb4660f2e734d420b735c5a9d6a901ba45bb778e027cec9d40f6a911db497522c733fe1973b5dbe63420a6bdb79ac60b616489321e6e3c4ebf6c53753862b39d228ef63bd3b72648d7007b75a4c56f6d215596e445bdf6862b91f53517f691595dbdbc332ccaa7e741c1a286339a6329da0e79f4a5c22acc36e669760207a1cd552c6540c8c66864e55b8ab56f111a84503aabaef009cd22fa2315cccac00c1ec7b554553c75a8347e04fe0f8e6193f0ede512b0e09f4a51352a0bdb3524003839a11524d456b698219ec9e291cac9e28daa0724516ab62f6b745093b48c8cf535910caf0c82546c3af4cd684d7b71a84ab35c11955038f6aa4aaf0288dc86381ef457585192739a87c96271dea24dbe0e49039e371aa6ab6335057147c055652180eb8ed5c64665c1c1fb5642c03d7068aa439db8c50926a226a472714e85e01692c66d249676e5640788feb490df4c0ef541a8da720d43124f26a0bfb50e6824d08a20734400a0115c4d71eb50682460d71150bd68f191542f1538aeae032c3f99e94409aec539222606936c8555b04a8e290ce338ce3d33e9451a8a222a500d9b81a86f5353503538c8e451aa855dcdcd71707a5141424519143de89038aea3da4f35db68a5f7c0e2b9cf049e86888a13c1cd510a0f55ce3bd72af3c77ab9a5fe156ec0bf2eb015392879cd26ededd6edcd8bbb401b2864eb8a059055b6b0208ec68bb5433b4ae5db19345b481440d7119181cfb5473baa4e71503618626824924b811347d23d9bb77df35312a64b3330cf385e84d022ae326894e1b8e2a8d1bcd62ea6b216b3dc33ae00c6d18007614cd2e7b7974e974b9a76b3f11bc53381bf728fd80bc7273ebdab30b150542820f7f4a14386041e41c8fad14fd4adecec64482d26964da373b3ae060f603fefad1dbcb7c2688db17221f380172aa3ae4d559a5691cbc8c7737538ad1fd377f2e9c6d3c482281576e563c3b0f73574575b99f56bf7468925b9b9215589db8a2d4f47bad2827e28c4779c2ac6d9c55392590aa81e429d36707f3a533bf0199db1d0b366a1a93cfb50e7078a9ce4f35c689a8ebd7afafad030a3a163c51438a902b81a91cd03adb0cd8269933b05201a447e57c8a6c87393517f8ac49cf2491e9518fa7e7478666da8a4e284c1313fd59ad3357164a606e0d57cf3c51eeed586d04e49c540c03d2a0920d0fbd588727e1c472f884f8c7e45c714b6550c7c3076ff8d12950324f07a8ae62aedb80c7b5120a13cd5c85434a149dbbbbfa5538c61fdaad39468f19ef9155a8e913c2ba650e49dc3cd41771ec92442d9238c93d6a00e0f1d7a545c317538ea3ad54a478d72d0ada9ba90c0a72b1331d80d2a4528dce38eb8ad59e2d322b3f0ae219d2ef01bd463d6b3545bf85212ed92308306a20429f0f7f6f4ab3a769f26a5726149638700b65ce2aa461b1f4a38a3324cb1a2ee91cf97dea0e75dac5481c75a6dab8572adc823a525d4ab3a13e653861e950ac73d39a4179f9e9d2ad693666e6fc79a002205f130cab7b555b38a29a78bc790a8dc33efed56b5c5823bb616bb962e301be95a565cb2b5c5cc929448f77508a147f0a16054fad100173c549d8d92ec777615942d793cd1301da95d7079c1ce0fad1678e2a02491e3cec765dc3070719a81e9439a9ce2a83e2a38ed519a91ed412bef4471422a0d0d128058e4e062848fbd7678a2522a85f7c55ab0856e2dee9d8f31465c7f95556c6ec76ad6d13514b2d2f538590169d1950e3b918a3514248112de391670ccfd57f76bace0fc5dcc76c5c26fce1fdeab42a46d0a0647f1ab49a4de4d6f2ce910658b0c7cc377d877a334616fe09a4d3216790331cc4bfb67d6956737e8fbe2f3d92dc1195f0e519c1a9b7b89158c9133ace570aca0e41aa8cceecc25c9763924f5cf7aa86a13ce7d7ed45d4d2c1efd28b351460aafcc322b6ee74ab74f85e0becaa4eec4ed53c919200ac056da7d47bd7a09adac6df43b49adf63cb231f14fee53f831002382319a909b8e0015c4a0ca86079a293c0c0113316ef91589aa8621463a52cd3a1855ce19b142631bb039ec303ad3515c9a8269a63db21c8e9fc2964735a004f3504d130a03c0cfa9c550c8f93569c054ce293081b393cd73798633c5440d483506a280f3520d00aecf3406cd50a72719c50120d705ddea38a298c09e077a800e724e7eb4e8843e14a6407c4c011e3a7de95de80ba834bf0cd3940519ed504f35109c1cd71e28fbf3478529ef4d08ed40d4e28476a1dbcd552aa4114cd82a0a60d51ca79a631f2d00e289fa50295e456f2310c4e302ad0b1bb61b83b0cf62c6970c890866db973f282385a3fd2937ed0c9f5aaa05e6b9b8a98c6075cd11008aca6920e4d11144140a83c1a6a808e28d3a5093c83efda9d1c327e1167f02411938dedd0d01c2bba4029f2c7e1e7041c0e29113012063d29d21323631c5551908218cab6588c9a44e06c6c0e83346aa28a35df3c71e40dee1727a0c9a0469915bdd4e7f1f249b146ef272edec3daa756b48ec2e556194c91b2ee047519f5a1bd84d86a33c4268d99472e9dc1ec291729188237586e17b3197a31ed8a88b577a6dc5a430492f878986e051b271ef416b197b8502658707e73fb3ed5a71d9dc5dfc2f13457892b4458fe1e35cb8e4f53546eece2b7b78248a6799dd034b85e233fba69864569154162a09527a9ea68221e73939a22e193208f7a2b7f08070ca4b9f94fa567527b36304302982473cd32e7c5de0cccafb8678a4f2a483dbafbd5bb8b611246558c9bd724fa56a55f8cd634291b4d208d413bbbf614d3840772e4d5fd16fecac96e05fc6f2472a8c22ff3a1a0bdd365b38552ea4559533b62f407bd66b0c569eb37967792446cad9a1299decec5891c62b30d351038238a366046391ee3a8a2b53319d62b78d64925fd58523924d3bf08f05f2dadea3a480e0a8ea2a82d9a73c90a472cab1e3f5b230e41aae428721395f5a99a2114ec8376d0c464f5142073c600a092686b8f5c54fd6a204d12f4a82a719c71eb44aa557938cf4c55580390c4d3148c301c66a1ada62536a8264385e7193ef5a775f0e6a3676b25cc9e0f86abb9f0fc8e3b50d649e1b8ebea2aee9b77770cce6d9f32b2e3cc78c55d83e1eb9b8168a8ac5ae7cc1830da1477fad200b7b1bcba781d87e1c043e272589ce71f95021b52946a115cc68aaf1af87b71c1e793fc6a9cee65b8791739762d8618ebd6b89dcc58670dcf341de889a9a8aeeb41c4ff00d9abfa658cba8178609503119d84f5fa55022a4641cab153eaa714569ea7269522471e956f32b27123b818cf7aa223c1eb9f422a226da31ff66a4bfe559a688315e94db4ba92d6e63b8408cc8727774c52446e63f10a90a7a6efdaa38de28e091648bc466c6d27b54c35334a67b99256550f339623b727b7b532ff0049bab15124ea9b5ba60d1e9da4cda9a4ed14f123c59255bab7d29916a909d2a3b574796e01cef7390a2a5d6a328834054805bf3cf43562471b89da07d290ee5b81d2b52d4abf70d63fa3ad92c6de649bacb248c30df4aa89e56e452d5dc0c034f45c2e4d5473206e942138ae670a71920fd7a54a1dd9db8c7afad001535078a3660a06473ed453db4f6e505c2042e81867ad10914d8c922963af34e8f1da944b645077a295aa63008c938a9a7ba21c8a82b465429383f7f5a9b882485519d5406e98a8615b69d0ed4218aee1480f44d2e22c628b077128924270001e948245467bd016e6b5202340c79a926809aa097ad371c5291b9ab890ef382768f5a2a93f5a0c53e5501f0a72292719e94d459846075a335550e2acab06e05450b75eb8a0ce4fa1c54cc421ff003a7e9d697b732b3d915cc637333103ed4158907e95652fee9ed16c5a626dd4ee54c0eb55e68a68e6659d0a4849241a9886241ef48459823067556e86ad3a10c554722ab1c8da73c83d6ac172ec1b3cd694207e751801d59d7728232338c8f4ab0d1136de360904e33559b9465c75041a852750fc24b70d2d845f87db8223662dc8f7347a96b173aad9c304ef19487f7140dc7dff00d2b49b55b55d320b15b0411ab82ec7e66f5acfd7ef63bebc8de0b7482341b5553a1a8ca34ed56f6dacdad6d648e1560773aa0dcc3dce28e0d5a4b4d3e7b145578e6397cae4e7b906aa5adc98ada68440243277c7ca2996b690cf6d24925da2c8384841f31fb52ac2af3c0370cd6c85220b8c13c9a84e0639ce3ad132b40ebe2a301d0e7bd6beada76996d676f3d9ce1a67037a86cedc8ef58b564c64062c793927a56879e38c0cf4acfd841192011c8f7ab456678cca41da78ce2b5ca5549d7f59c74a0c8507d3bd1cdbb8014924e071d4d2e6b79e26db3c3244dd76b8c1c55a8948a5995da38d9963f9cd4007b8c7d6a62f10333248c9920903da8dd197cf2672dd09ef405089a1c5d42e10c67861d45724b2bde2cef23193703b89c9a004edc67009e454c2924b3a450a33c8cc36aa8c935458d55835f48eb9f36339f5aa9c0032323dab4b5eb49ed2f809e374dc8190b0c6ec75c566f248140d778f6011a01c724f5cd27935241070411f5a8a8081765dbc9515c8c4fb5744b33976851dd5065ca8c85fad4a9de334225434d2a441c0c9ee78a295dcef8da57600ed725ce0d24e09c7045185381c1dbdb8aa3d46ab6f65a3e8f67776375234bc6544a4ef0473819e3ad7955b97592570c0b4bc3ee00fd3ad5ad26f1b4bbf17691248429528c3839a4cb234b7e6f1914bbc9bcc78f2fd3e941305bc66d05ccf2b2066215369c903f6bd31fe5555b1b8ed3919e1bb62be8d2fc43a5dd694882f16dda5c232f75ec78f4af037d1430df4f1dabf890073b18fed0f5a22bd773daa735c4f14119f7a91cf4a75ac0b7130469a3857f79ce0544a16199e359125553c3a1c834000e2bb3ef52cc08e2a221be40a14927b0a81d25ccd3041349bc47f270063f2a5331e4753de8e589e2018a3286e99ef49218ec7da4a86ce71c7d0d14d89f6f31be09e010681d042c40e7e8793562faf3f1f32cbe024002850abdfdeaa13ce71c50467040dc33dfdabb69ea471eb566eae8decd1991638942e3ca2ab938dc88c4a67826a8250b8a3de49008dc33c8f5a528346bc11c6682dea73e9b388469d68f6c40db20662db8fdea8aee11f955885ea40e95a505ada37c3f7779318c4fe205857c4c11ed8aeb687558b4a134058dacc4ef4419231eb419fc1e873e8689dde42a6476638c0dc726ae6962c85c486fe091d0af94af63ef4a78d149c74cf19eb8a88af823191d7a5355483f2915a5a7ee60b15ba471b92499a638403eb506d2378252af134a1bfacdc369fa5419e137b018ce69ff2c3b3c3524f27da89a13072d22924758ce4521bcc39273eb59ad94af8f94e73d7de98d21641c92bdb3daaddfdebdfc7023c2b1ac2001b4726a8bb1f94e303a62ac6407ad11395c1aea815a204d0114c343b19db6a29663d80c9a68593424d1b2b0382a41f718a0c64d5d07146f2c8a883249fcab4654f05bc269048c3a91d05505b7931bbc326b56c61babd65894110fed1c7159eba91a8a52a406dc346ff00accf20fa5556dbb8f9856e5c685285965527cbce00eb58a54e4e4107d3149d466f21069d1301db27ad57078a62b71822aaaf595e416f24cd7169f882eb84e984354a3df96119c67a807b5491939278a3b610ab06983b6de42ab05c8fbd00f942efdc59c1c54c5fd68f5a995926ba6f02068a391b0a99dc57efde9d6b6f348cf3476b3bc49904ac7c6714853464a10064d142ad26153924e06686273b37c6480dc1c8c1147112b8619f2b76aab2ae24576637b6528110e48cf7aa67826aec72ac3712ce01224030a7b9c515ed9016c979011e0c9c633c8354ac5918eea95b69eea395e0008857731ce286e3c8fcd4280abfd204f1c722f1b46377fa56583f46469ae5a21731dbac8a41924ec69b733451de2c68b148634119783a3b0fda39f5acc551b8f279fe028bb1c0fb6714ad4b8d1d520f0b29e034257ae4e7ef5504891dbec0bf9f7f7a19249581f1252f9e4e69683c47c74f5358c2dd1a92edbb8e2b56d249da168e3650072dbaa8e04402a9dec7a0c753e9470bb962141248e7b63d6b5c8ebb666c30c065f3023b62906e259d8cb33b48e7f69a9f71868718aa7b73cd5a82cf39ae32310a18e476a8e94249a2180f0735a9f08b01f15d96ee84b63ebb0d64679e7033eb5abf0a8ffce60bce365b92ccb9e4f0471f9d55935a5f1b5fc3797b0dbc7bf7db06f1091d738c01f9579bda460f715adf13c25354f1f1c5c6587b63d6b2b93cd665d5b2c71393cd4632c140249e001d6a0e7b54e4aed753b594e41aacb91e580c91a398c3795d477fad4ae01e3a9068599e476773966e49f5aef61f5aab171e4d35b46810893f1cae4be0704678aaeee5891cec19c2fb56cfc3df0dcdab402e9e448adce54657241fcea86ada3dde8d262e5331b3144901e1bfca8aa60f1501bcc02e7774e3bd7441a7476886ef0c658770338cd4cd188640ab2ac8400432d1975c412dbb2a4d1b46586e1bbbd2b07249ab32dddd5da2452378bd813d40aaec0a921860a9c1a0118046ee952c53712bfc6809f5e71d7b8a798268ec45cbc6cb0bb6d5908c034544323248111518bf94669d79a65cdbdead90293ca543ed872dd79c76a3b0bab5b4bf8ae1ad5ae215009467039f5ce3f857aa0fa724d2eb82f17f1190fb63201c6d03660fd283ca4f622c3c68b5449a3b9c6610abe5aaa8583ef6186c7502ad6afaadc6af73e3dc32f03c8a3a2531b4e822d3a1b94bcf125933ba1d98da3f3a86293bbf84a8c49db9abb7ad1a456d1c52acb23ae5d221e55f4cfbd67b119396ce38c8e68911b70f07248f365474aa09815628432b03c86abbfa0ee8e84fab078cdb8232993b87207f8d519a692e2669666cbb9dccd8e7f2ad6d1f578ec6ce5d3ef61596da7049c939f5c7e78a830b20fad4a9e68dfcf292a84027851c9c508186c0aa0c1e2b9739e3ad1edc0e78a8039a1816518dc06327ed9ad6b8d6ae0d8dad9da930242a55f67ed9f5acd5503a9e0d5858805f29e0f5acdb848769f6f737cce90a2b328cbef6c015566396603a2923e869ab0900ed72b9183838cd236edc807814dd29f1c4fe1ab4bb8ae7a0342e1198ae067d01a0decc0039f6a247301c840d59c21865091856c6dce31dea247523684db8a384c8632cca8739e4d4ada312af21c21ec3ad1755db735014fdee956cdbb163b5c1c514f6c618833303b8e2913150c476f94ee1ed470a71d3f3a7445adc670ac0f614a9a68fc4cb92bdf02a867e11e7212151b98e324e00abba4bd9e9b73e1ceaed32e72e832bd3d6a99bb89a02230ca71c63d2ad69f712be9cf6b6e21489be691b96a984f64eb927e3af7c58230a8a38c719aa76e9e0c9ba6dadf4ab77061b60034bbd8f751c566bc8257ebc7f2a72abad78acd9501466acd8ea26d5cb469b81ed59d6f6d1cad979768cf615a2d67e17990e53d71cd2c5953a86b9752c26355010f5f5ac626e09c8c62b42e15553e5f35512ec0e368a4f496d240e2880ae5e6983a77fb574136d0b5cdcc70a9c17380719c55dd5b46bad2a4449995dd9771c0f907bd0e9b35cd85ec37f1c05842d93bb85e78e6bd65feaa96d6d25d6a96b0dd25d2ec89a1f3aedfdd27ee6898f1967777163378f6b208dfa6ed8add7d0106b7b49f8aaead2092d6ee1470548531e14ee3eb59bac2e951436526993799c033286cecf63e98adad434dd363b55b92d6e9b07289206790d1a9ee30555823b39c92c4f1d053216da0f1c7a57464c85b6f03f657d2b911836de86898b11947016590aa0ed41bbc30551894fdd278a7b5ba1b6122480b67053bfd6ab6d21411c83deaaea94ee166660a391de9ad7c2eadd97516695a38f65b840142fe5d69373c3d23afa81519b4d11c02c124f1899db3b931f27a54d8c9690cc5ef6d9ae148e1518820fad24019cede4fad71e99c735009c97240c03d2acc36f3b23c891128a32cde948400fcd9a68b99e38da3495d50fcc01f9aa2eba0ba92d6749e1237a9ca96008fe357202ec1a624334849620551098403079e99ed572d182790b605583aea278d4ee1818aa193576e0ee07cc5bea6a9e39eb56a239a8c1ce1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000301e0300305e03003bd31636209c12075c0e9530db5c5d384b581e67cfcaab9c54dc593516c6017310ba27c02c37ed033f6af67a76836765742f2d25322c89e40dd573eb4ad23e18b6b7314b7eeb24dc37847900fa56f84110dcc179380a060015c3c9e5f591df8e718babe8cd7968160059d58b024d78f753133a3e328707eb5f4f5da7a639f4af33f127c3de3a8b8d36dc07c79e341cb7bd63c5de7d5f273bf1e43772707d8fb1a9c9239a860d1b98e40caebc3061820d12ab3bac6bf3310a33ea6bd4f3fc0f7e39a95e48cfad36f2c67b0b916d381bf1952a739a4f2a486183deaa47a6f85fe268f4bb37b3bb52630dba32a06724f4aa7f156a3a85d5f2457a81203fac8e01cf97b648ef58e5377078ef8a22269e42019669718eecc40ff0a1875dea335ce11628a040bb4ac2b8dc3d09eb5582e00c8c9f4ab30da5c4f6eaeb6eeaaee10391804d3ef341d42d26314a83c882590af185a0a5b5e358e5457c31c29519c9140496624e49ead9f5af59a1dc98ada5b9b7b495ad60420075e0363922bcb26ebcba7d9b7748cce41e08079a0490338038fcab5742bf486e00bd90cb6c80e2dd86e0e4f651eb592c7cb9e9deac5afe261417b0378651805718c827d2834be238ad2df5c021b5648648849e1e71ce4ffa564a42d3dd6cb485896f955464d5ad49f75c822ea4bb2ca18bb9cb83dc0f6ab9f0bdd5bda5e5c3dc5dbdba6ce89f33fde8332e218a286331cfe24a721c05388cfa55dd37ff0030bf823b985ee9181558d3085881ed5730da969370b6621b4b78034aea5f324b8f5ef5936f25cdb85b9b6678d97e59002064f606a18b1ae1b18e68e0b4d39aca587709bce5b27b77ab1f0f2e9bf84bb9f50bbf08af9102f19f7ac7919a42d24acccefcb331c9cd7afb1d2ee357d0cc4da7416451331bf8237cbf9d588f3d0ad8fe3a48183488788dd4f2d54648e48a5923990a4aa7ceac39f6a2911eda6689f74771136d3838dac0f356255b6334e6e2ea69660b9573e6dcde993405a6dffe8d796658925b8954a79c6420f51f955146c96707249c9c7bd5cd1b4d3aadd980c8d1c4177b4817e4fafb56d7c43a4dadb5aaccb2c65e240812d9571d7f6b1de8d3cfe773007afa543360923a0ef9a5ab150327ea476a65b33c53c770218e611b64a30c86f635032101c82c460f4f7ab72298c281dc74a02e66796668844ec7223418451ec29f33db4d1c7e0c2eb20f989ee7dab1d559151a46f5c7b529b93c7146e32c4faf6a1d8c46ec1c7ae38a466a6262b96c647ad72f892ca12352f213f2815d93b4a82db7bd5cd36f934e67b8018ce576a1eb8ad22264b8854a3c4517af3d7343e331c052735136a971306699b7b93d5aaa895b717ce0d4a1eeaf09dd9eb489a4793e66271dbd2ae45a93456b3406da291a518f11c64ad55203601e481d6a2e856eda388a2aae4f73470595ccf6b2de98c1b78be79091f96293247819038a6585d490cdb420991bfe1b9f267dc56e0192e108d8800cf4c75c5360322a1022c03e95a221b2223510c6b3632fb7a063d714b9a4da4c511018f19f4a96a7c75ae8f7baa4123405638a319666aa76ba4cb2c8cf3e45ba36d76523ad5dba7bc16a965653909272ea1b058d4c31bd8da18af6e02484f102753ee6aabbf42dc24aa2c878a879427b8a094dea4c5255c11dbb56b6917cf6f2f8522b4991e56718db5972c5ba39435fa3480e4f9b9a95715a5739c39c9a5177cf16e4fbd1aec0b8739f7a606c8f2b9c76a86b314510e7d6a01aead06399366c12b2a1e181f4af57a6e99f0f5cd9c0afa9b48b1b676339001ee306bc9649151b139f2e3e9435b37173a526a72cdf846785098e38d4e37638cd66473b476c605442a4e4923cc3da9402a9e073523a647e742d5f81c98f838047a734c4908943900d26d98f86003c8ef4c039aaa6ee3e2165e09ab371343f818a145fd629f31aaa3a549e455146f0722abd5bbce8a7deaa1eb519a8aecd71ae0282540c62a7a8e29808419c66859f736700564464e47b53901dd82324d2055ab36557dd2374e9c56a0e914a860c307154ce6b5aed84c4b8238ec0564b7cc4d29874619d5e24760f211851debd9e8423d3f4f58e3003b72ed5e4b4a50f7208c9753c2f7fcebd7dae9b70f078ac4277db8af3797a76f1f2b26e01941c77eb561ee01ea462b15d9924d8d9041c531642060d79abd38d75b8c2f18343f8d48df0ce17b8cd66095b1c5569d5e7900da5c918c74c54e7ea5f87fc41a341a9dbbdd5a151778c9038de2bc5c56d34b13cb146cf1c67cee0fca6bd6cf637f670acaa1b601fb27a57979a49ad9e68239596173e651d1abd9e3ebf8f2f7c92647126f0e59c0fdaec2b434d9925b3bc81e08e6661bc48cdb0afe759bdbad7281904f23dce2bbc8e521a1300678c7519cf4f7adbd3f47bd482cefedff552dd49b03b30c046e3a7d2b12475111eb8c7e55eaadefd974db1f12d1ae27b245993c2380a807ed7da8deb52deca1b4d474cb1977cb243bdd642be47e0e7ee2a87c59047a9dfdcab5d9816ce004a918de4e78f7e94dd2be2db7d475a1f89816de20a7c19247e54e39fce8c8835dd4f5878628e6f0e048a36ce559bcd55979b93557b7f87628e0be065973e24610e02f4c66abea6f1ad9e9d1476c2de4588666ce4bfe547ab69ad6365a7cf302b2b82ad095c00413542ee55b99848abb4be06c1d076e2a04e323a718e95a3a459cfa844f6f1246c370f33c81769ed8cf5aa0ffab94a37054e0e3915e8adfe16544fc45c6a31471787e22007273f9f6a0ccb9d2d2caf5acae6e916455de5f3d3fb3437da5dcd859c371730ec594f95c38e476a6fc411da472c22ce759d3679e41c1dd4b8214d596349f52733676450bae7ef9cd13fabda069b2cf67a85c6c64b616ee3c43dce09e0550b9d5eeafeca0b6731ac108002a26371f535ea4de5f436da95831b5db630347e51b4b657e6c5793b6d39e4b785cc6d0a1cf9d8f0f8ebf4a2ab2c4d2c6cca32ab8c9f4af57a1ea333e812dacba8fe1de224ef7cb315c7183e958d26a96b1e9d258e9d6a4c6e77bc929dcc0fa0c0a4bdfdc7e8286d048a21c9dc8abe66fa9a81efa3dcc46d6eb511b6deedb3e2e7279e41c7bf5aa7faa32ceb39c0553e191dc834d9755b89b4b8b4f95c7831bee47239f614ab6f0da6937950c233c373cff9d4b561df0fdd5ddbc977f8331a78916d6691b0117239ab1af9b15b2b18ecae8cd215cce5720373c13ef9cff0a77c156a97baa4b14f099606888639c01c8aadf146950e8faaadbdbee68dd04803762491fe15a832430ce4e00ebc8e2b6a6f0cc2af6b118e3eadb8633f4ac33df71cb77ad859e43022c8fbc01803d2b1dc5942aac5b713956a7c1888b03805f853e9487900e050492b3275fa0ce335cb36b5e8e9201b1a459d1c29c003a9a5190346637902607c8072c6b4ada0b5b2d3d1d9966babbf28556c7823d71dcd676a5a7c7a73023508ae1f1d42e0a9aeb39c8cd2660d11db226c2474f5a5f5f4e9d28e4b7bc7816eae124f0a4e1646ef4fd26ca3bcb8781ee63b601726693a7d31571954da8cca24276646ec7a77a7dda5b9999ac564fc226006753cf1de8aeec5a02cc9324f0ab6df153a7e5572f2086db418445a8f8ad23e5e309802a0cf86731412c622562e3ab76a0db27ed7008ebeb5c7008c741da88333e016cfa66aa0086d8573c1a18d36739e6aead94e61f15d5517dcd02da48ea08da73ef4095073b973bbdaac6d1126f3cb1f7a43234120dc338ec0d39764e7e5d83d7350c0c5232ca9293e643c53269bc79ccb2f2e7bd43ac7d037b55a874f8cd835d197ca1b69cd1405cb306676200e0573aa039312f3d48a93731c2a6351bb1d0fa8a5a4eb2b6ddb83504b1b5dc371e075c0ad027495e12538c7ee9acf5b5c3eec714b688ee35746681538ae53442b6a802a6a0d701503de258e0497c50ccc384c74a4b0c67f88a8c853fc68d65686412a14dddb70a0b56c0ec0477a7e0e6936c7686079239c8a713cd580854f63502a73c1cd5099a23221c0c903359fc56c5bdca5b4c24962f1546411f6ac895c3c8ce17686390be959b4a83d2a3907a1a744aa725cf03b7ad04920663fb83a0a9a9892d81cd2cfad3e342e1433aa8ebb8f614a651c95e99c74aa607771576c4a7889e20f293544e723d2afd84c234dacbbd41e0558ad56b38e5d3a69c4815e3e4a8ac8d374bbbd567f0eda16c1392ec3ca2b5e4ba8ee6de5cc261c8f931806b43468964d386dd4a6b6f68ce2ae5a5b9f56b4df87adf4790396334edd4b745fa56b330de15890fe9596d62a195ff4bdc16c7058e684db396c8d59cb7a915c3bf0755d39f248bf3e9f0ce773ef07d88a50d1edff007a6fcc55716f72325759e4f623a51ac37cabc6ae847bd63ff5ba6ef9a0ce956ea40df2fe74cb5b386394b29666ec58d24db5eb907f49426845adf0185d4610693ff1ba94ff0068d5c9c36ee41eddabcaeb5f09bed92eec642fc6e31b7f856c88b54dbb3f1f6e47a9a916dad0c6350b623d3d6af3e1ef9ae7d79257ce30431520860704568688b6afa9c4b768ad19eec7815a9f166e83c282686ddae09dc6488638f7c565e93a3cbaa0b8649157f0ebb8ae705c9ec3f2aef9631b2fc57bbdab7136c2aca9210187cb8cd6acfa949148ed64998a6b7f05e5901f30c60e00c0158d29f0918321571fb3e95eeb4af87b4cbbd1ed926690dc4900270e72a48eb8e9c66ac1e334a8a06bbb73210aa9280c5f95c57a0d57569b4b96fe0d2a285ed5b6179154feac9cf4c1eb57be1bb7b31a76a1673c36b2adbb302c54176c742d5e6b4eb57beb6beb86bef02de27425149dadc9c67d855474dfa42faf34f4d5219e753186448f86db93cff0a45cda40bad4f6f16f8225e82439615e8b56fc5ea1f13d9c3a5ccea23b68d2592262368c9279fa1158dadd8adbead7d999d4447caced967a9464904e4673fccd3bf0b2c96cb342d23a6763b13c27d7da9b6da75ddc594d7b1a8f02220649e7d2aec0d71168b3c292f8313ae588e4bff66b3a28de594ba7df849044ee815fc877291e9c5598ed66b9b85bd4f0a225c7963e307db348bcfc26d81ac0ca7c9facdffb2de8292a59ce338c720e71cd4d1a16f7525eeaba8cf3c64c8d6ce0ede80e3bd51b4905cac36f793ba5aa64f94f2b5e97e0ed296e2ceeef27b8611ca0c45074208e4b562e916b6e9ac4df8868e5b7b666ca3ffc6e3802b4b54d2e3f0d34df860363aedcc83271edef4adcb905793d0d6fea36763711595cada4ba71926f0a4561e503d456afc51a468967a5878d0c329004462ff887de88c1d02d749bc8e61a85d3c13af31818d807a9e3ad544b586e2fa58ace7664442de2b8f9c8f4a41b178a78e3ba2212ca18ee14081e3972b9f4054f5a9563d07c077715aea9711ccfb0cc8151319c9cd47fe2049bf5e89763656dd4027a1f31e954fe1487c6f88a24762ac012c47daaf7fe21488daddb26ecedb70081d8e4d6a257980b938ab6c70542f4aa79cf6073c0a7c0edb08c0e2a50e07cd935db9a490220c9aec6622e0fda9523a2184aa918397c77158040bdadcefc62441f95078dfae336d8d98b6ec30c8cd5ad52e74d98a358c13444800ef39c9a4348d2c0163b55023e1e503ad6917355d66eb538e249311451001624185c8ef54222a0b648e41dddf3439c8201cfd6ad69f7eda7b48c96b04aee9b478aa0edf71ef5429264f0c2460a83cedcf94d324b82f12c7b2354073c0e4d2e494cac5ca2038e428c0a5c8d4c573122a371cf1c7bd767239a298c7e1aec3e6ef44695b6a51d9da2613f13213e6594f947e55596fc64b88429249da0f02a8e703ad0ee20f4e6962b51a45988cae09e2bae621080a18ee3daa84724a70c32483dfb536477760f21cb76a02656c00dc7a55984ee8f6331d83b678fad4db7eb133200715320d9228451b4f5a987b0ccb19655b753803e63de816365396e08a396e9626c22838aa925d3c87a6334c45b324bb71938aac4c993e635314edb806638ab3fa93d5850d66ad48ae1538ad349a9038a8c7381519ed5058b7bb9ad44ab17865655c1665c91f4ff003a65b5c476d0c9e1a092495361de3e5e73c5169b67035c24da9f8d1d9e702555ca93e84f6143a9430c3a9cb1d9c86e223caec1c28f4cd075b11b7aff00a53782d55e1e012395ec6ac021ba5581bd8906a0f520761476ed108d848a4b1e9508a704d5522540c30d55268bc3230c083fc2aeca3cbd0e7d3bd559a5062f0f690e0f5f4159b12c2546391f30a3b5300bb89aec136e31b8af5a5f6ce6a628da694227ce7a5422edc47a75bdebbd8ddfe261560caa5081f439a7eb5ac45aab40ff0084587c3e0b29ebed55a4822dac496f117088918cee6354de3916468a58cac83a871c8a6ea6a64dad2794607a7ad3ada57864492220329ef4a184241079a38c6fc0ef9fcaacd1ea6fbf11a90f196240aa84b0de3d28fe1c5074f2a40243d4dac31436730313994c670474e947f0ec6d1c52a32ed3b81c66bb71f59f27c7aa886225fa51ed1dc0ae518503da8b1c734b7db8467df6aba769e76dd4c91b1e8a17713f6154bfda6d17aef651ead0903f95275dd3e03731b47106b89dc2ee3ce0938cd549b45d305dad9cfa838bc7e8a0f9738cd4759ceb7ecaff004ed40136b343281d4018fe7573c288ff00c343f6af1b0e86f0eb42dccbe1c8a032c887e615eca24291aa93923bd19b106188f58d3f2aa3a8431f888a114647615a7546f799e315ae2fb66fa783f8c446baec4ae4a20550c47381ec2ade95a4e9979ac0fc2dcca6281048fbd4a393e833daab7c6ef8d6501401902b161dfdab664b6b5d51ad755172d6d0a5b169624e24703be3b8ac77eebb78fe3c96a0c92cf37998c465e58f52b9eb5f488eeac20d36d15241b19116109ce460633feb5f37ba65175218a378e33e64565c1da7b91ef5eb3e0c8ee469e3cd6ed645f05792e0fa561d29ba42c0ff0018dfc8f66526550119795504739f734b9e64b5b1f882385a158c3797771e66ceec8fb0c55f590587c553411a867bd8c329e814a8ef5e7e0d3e6bb8fe246b918bb575271f2e46eaac9dff0087f15b476f777b24856488e1941f2ecc673f9e6bce6af7115e6b37775067c1790e09ef4cd3ae63b7d12e90de782c5f1e081b998e073f4acf5276fd467d8d4a6353e1bb7b6bed5a3b4bf98adb90488b7101d80ad7bbb6b1856fb4db1944a87126dc67c323b67bd64fc356e1f51177241e3c36c70f167cdcf0081f535ad2c0a9a8de24104b14d2caa8aadf2807359ea7fd0f309b8f704824572a3c9288e3525cf60326b60fc31a90d516c9844aee9e26f0728064f5e3afb57add2744b6d223421049391e691873f6ae7d77398d73ceb37e1cf8664b58666bfc8f1d4af840f1f7a4ea9a25f6976d21d2183c2c433c7b46e18f4af5d9c8e7ed5d939cee603d2bcdfed65d75fc3e59a8ea7a85c5a086f2466dadb82b8c57a1f89e74bbf876c278ef53c45002c49d58e3b7a62bd06a9a4da6a8505d212cb9dae3835e3f57f85aeb4d1e34389edfb75ca7dabd3c79a751cfae71922664944cec6461824b73bbeb5a1ac846682fe1784bcc0978e2e361aca2c2460bf2ee383e957eee4b48b4e5b45b7cdc23ee69c1f291e80574fac4b8b1f0bdccf6f7b39b6951018f7b894e0363b55755b8d6f5e6782d048cedb9a356c0c7d6aaa5b96b592669142291b533c9cd6f7c0240d7580c0cc5c0f7ad42b135ab76b6d5a785add6d8ae3f54adb82f03bd52071d2b53e2970ff13df953b86e51b8f7c2815954c0d46e39a95c33aeef973cd281182738c75cd1c4c3766a6245a962847299e6852e1e3b7920dc446cdd33c54163d734961e7551c16f5e9522d1cab16f1e19cfad080334cbdb492c66447961937a86fd5b6719ec6ab96c123d2aa2c05673851934a70558ab2e1876a2598c78e7693ce4d439cee90b6e63cf5e6823767afdb150496e3b9ab3a5d849aadc35bc12c71b8524788719c76153790c30c1faa43b91b63b13904d0ca6e8da40d4e6712dc2dbc710cb33639fa56aa69b6d1ccc347956e182e1d88e14fd4d604b6e56da270701c1380dfceaf5acda95be9124168a444fc928391f7a6c52a747b0ba22e184dd70c8460d5689bc4932570b9e691b081c9e3f8d4172385c81456e2b204182028aad2491c9275c62ab5b3af84771627b62bb69ceea8cea642b93b4d2d4735d271508dce3bd5519538a0c1a68638a516c1a015e956ad2d5ee18ed076af53e95597a559b3b97b7660b26c571823d6b3deff1a9132da3c671b4f3d3de8ec634fc7db0b803c16701b2700529aee573869490381c5096dc855b9ac73b3eb571adf10cb656f746d349918c3ff1573b973ed59d6f25cd8c2cf144d1c732ecdcc07997eb51088815dcbe51d71d7157edf56ba9a21a5470c735bb1c26f5c951d7ad6f4914a2f05c01146e808c1de739357e5585a34f0936b28f37354bc1fc3dc3478391dbd29d921481deb72b38610368c5164e318a18d95623b9726bb9ef554b908dc3731019b0ecbd40f6a9d7ad2c6ca2822b413b4cff00ac3348792be98a8947918f4039abb7767737bf0e0bdb8be88c5083e147b4063ed9c66b34af3e0818ce00e95a1a2da36a3aa2c2b70b1480647f9527495b37d407e918dde0da72884824fdabac218a7bdb9751246b1e5a30a482067804f5a331afa5258d9c536a17174f0ea16a4e6362195c9e3818e6b1ef6fa6beba6b9b960646ee0638a58dd285262cb1385c8eb9a7d825afe9109a9b3430807715e771ec29e92aa6ece08e7de99082cc31eb5323c535cb948fc38cb797d85143e1ace4393b074c5211e8f4fbd992da6431f89bd0a83dc559f87d265bc93c7e3c45dc07d08aa1a45ed8c305c2cdb848ca76f357f43b812eb81173b7c22067ea2baf29dfc7aff4a2a8ff00f15dda8f3ff591adb0865827e4f84c1801dcfbd632bc7a86b2269fc385db9c81c8c0e2b57e222aa20de090ce178edcd6347f878efdc2c6c0a7727a9a9d47a3c7ccb1bcb2fe26ead4b106756662c0638e3835ae3ad60e8ec65bd762790b5bc2ae639f5eaa7b0aced458ab865e4aa935a27a567ddf9a7c0ea471578fac755e63e25d22d27d266d584b2fe25154b0c8c7a63a5677c276735c6af0ec9de2db1ee2586770ee067b56a6af716f7ba6dfd8c0ae3f08be23927019f3fc7e956b4a81b3a15c34c5a531b83b0000af1dab17ebb73ff163fc65617505da5ecd0655fc8d227a76069df045f4d13de5a2c4b2a0433aed077161dabd96af69f8dd2ee6038f32123d8d7cefe1fb6ba8759815a4682271b2560c06e1dfe959f8d9f15fdfdb7c596f7fa8db48a64dca21c6582907a551d4b52bb1a85fa4724ca97040915f862067fceaff00c45736315ec4da75cdc3dd42c732bb16f0bf3eb5853492dc4cf34ee6495f92edd4d37432dadacdad6e659ae1e39225cc6aab92c7de86ee0b8b78a05b884461903291d083cd58b7b85874f789f6959661b9597920633cf5ad4f8daf2d6e3f036f6acacb1a02769e00c702a6a19f0ae9d776d7d6ef3ef892f54b23a609caf383f615e935636f693830db89af6e1860739c8ee7dabcd6931eab7a2ddae2ef643003e1a8c29e46074af55676b6f68de2c936fb823059dc9c563beee646a7307656f2411b3ccfbee1f1bd8f6f614e93279ef446587ff8a87ef42d2418feb57f3af1753bb5db9fcc183539a589edc0e665aefc45b63faf5a9fe7d2feb944c718614cdc0a6d6c32b0e54f7a4c93db32e3c75a01756bb71e3af149c773e1bcd79ad73e12572f73a79209259a227807dabcbcb05c431013c2f1af505d4f5afa6fe2adb8fd7aff001aa3abda69bac43e1c93e251f2104e01af478fbefe573ea72f9d171b39236834d1f88b578ae104b0b30f23e3008ab1aae95269ceb99927573b576734abbbebbba8a1b59d98c500fd5c6c3057eb5e995cb315589662c4924924927926a29a523f011bc4fd69cee4f414be95741a347118e4082575392927ca7f2a3bab8fc54de28822838f962040fe24d2b8c7fdf22a180c038e3b6280d5b23150dd0af5fad28104f046475f6a9cfbf3503e5b511408fe26e67ea949014baa92dcf7e8454b33301b8e71d2849c726a8f5da54e9788f15dd8a5ff00831ed478971ff29f7a57c37a03dfdd4b7722fe1ade2908f0c8c9e3b55bd3af74bb3d2656b5d45e197665bc14e338f7151a0eab1c9f0ffe060bbffcc6576c07ee4b13fc4551e7ae75567d4d2f6ca38edfc263e1041d874cd4ea7ab4b7b6be13c31282e2462060b37f956a7c43f0f45a4b09c4464b797cb95c8111f7af393845c6d39ed83daa5568e9da74da95acd2db98d16df1bf73763e9f9557fc5cf144628a63b0f0403c1a54705e409b82491a483e61901850a0db8e991d8d6592c93c8a1c13d3ad3a660c73c64f502ba18f279e2ac16ade368e1c46a327e6cd048a53be6a048d1e406c8a06959fa9aa05b9a28a35c6589cd0922a6327701503703148653b8f1568ed0bc0ed451ac0c819d8ee3d68d290e953503a54d0483cd4e68a28249b3e1aeec75e68a4b69a25dce840f5ce6880dd566d751b9b48e44825d8b27cd81c9fbd54a38e3691c2a0c9f4a2ead0b996e08f15b7e3b9a7c6466911da4e99668f81d79069d18e6ac519c02715cb8ddcf7e0d484677daa3269eb6b2e398f9fa8ad0acdc0e3a74aa53a28e71ee076fcab4e5b599632c5381d707359531cb62b3529513346e1918ab74c83da9f657525abcbb3a4830e3b3629214b3614649e05585b1b81cf87fc454414f71737b74d34f202efd768c0a6c972881248331c83ca5719cd576e063182296e4b0c77ac806ea720fdc5146096f6a6fe06e08cf867eec2892d2e579f0ff88adc46b69ee2364db0ac8f9c28ad2b3678fe22b60e82363918f6ac4d3967926f230429cf3d6b4e3328d62d2699f277e33f6ad2d7b8c633f5cd766a1d0ee183da8761f5ad3cfd4f645dd82dd3872e411edc524e964f3e37418e56aeec3fbc6882b7a9c7d6a92e7c53b5d3bc098b994b6463a55f031dea3b11d2842b0fdaa954759d73fd73e7d7157c023a9acbba8da4965504e090383dab5c7d67a559ed7f486817315f2c2a7cc63390071d0d47c156515b68d1cc17f5b2f258f391ed43f16db427e1f0b92a508d9b4f53ef47f07dd2cfa6c36e51c4b6a803670079bd39f6ae76fb7a39991bb72eb15b4acdc2843926bc1db30f1918853e7ce0f6ad9f8f6f1edf4c8eda36903dcb6dcaf4af2169a7dcdc5d43132b2a161bd860b6dac5be9a934ed4333c92390adc9c04f63592480a4f27d462bddd8d8a69a374768f3c2c0f9a423cbf5f4af213db4bfa45a4109588cb90a08e95cf8bad5987496b25afe8b8a7888699c4acac3b138c7f0a5ea72c769f105cc891294129f228e00f6add33a6a9f1840c88c23b7b711e2418e7939c7debcceae3ff0032bce724cac076c1cd6987a8bed1122bd824b625229d778dfc91c66afc76484a29973938271d6ad5cc4e67d251ff0058562259ba73b69f1c3874caf435dfc7c4ae3e4eac0fe82b6c70c4548d0edf1f39fcab4f612381fc6b8640e73572331610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000030fe0200305e0300fab594744b5519676fb0a58d374cde505c46cdd86f1f975a4eb5a9dda5f416d6b14862de3c76c0e47b5601f87da0f88c17476b5c9999d7920609c54c8dc8f569a2da9ebb81fa74a21a2dbe3e66aa1f0d6b336ad71762581923521a2246001cff00957a11f7a642ec66fe86807ed1c0ac4d4adb6e9d74caf8dabc1f4e6bd6e3d2b07528646d32f00032578cfd6b724c62dbb1e2be1eb49ef354cdb49e032297924db958d7bf3eb4f8b46bad42e6f26d3a46bb861620c920f34871d00a66836174b7c2155631b0dd288dc2b328ec6bd2689a85bc56fa8cb1c2d67119d8a829f2f95473f966b858ef2bc33da5cc466f12078fc320386182871de9011a5758e31b9dd82a8f526aedddf33c9711c73f8f1cafb9dcae371ff2aa4859245656dacac1830ec6a48ad7bcb0bbd3e185f54814291e1c718f9b3eb8ac98606b994c485149e54b1c6315b93fc4f399a2730c33bc71940f2ae49cf7ac1625dcb1e198e723b1aa37dad1f51d3ada431dba0b73b0408e3c49483c9f5aa1ad594363711c705c4736f4dce01e623fbb556c2e9ec6f04e62590fed2b8e0d76c96ea69648e1c6f7661d82e4e71452318a8c027938f7f7ababa65cb64aa0e3af3487b4993e6438cf5ea2887beab70da52e9aa7c3b72c59c81f31ad1b4d45047a6158cb5cda6ec02bc30c9358454ab1c75ee7a8ad3d21a459c1b7285c8c10fd3ed52dc2522ff52bdbf763732b11bb2101e3f2ef477afa7496912da40f1ce0feb1893cd71d3a70492b903d0d7259cb28051703d49e0d667b34fb0d52e2184c0d712f82fe5638ce07b508fc03868412b96f2cec7b504d692a80c50f03aa9aac17f7b923a530d0bc41276446de8ac4071fb428cf038ab11dbcb2a0d91f03bf4142f6370013b41fa1aa9aaad9a59a72c32bc9e1843bfae0f15325a5c202cd19c0f420d5242334c833e3afa5584d26f65804b1c5b94f4c75a5fe16e6dd834b03a01dc8aab8b3201b7de90793cd588c19dca8207d6a4d973fd60acab394d4e6a1410bc8a9355a5dd2e4c4e53b30fe23fecd5fbb8fc4b671dc0cfe558d0c863955c7ec9cd6f8c32e4720d566b0315a3a5c7cbbff00ca2a9cf198e565f438ad5b18f65b27ab79aa22c85dcacbea3159e99dc077abf1481e575079438355675d972e3b6723efff0066aac59b1864dc6565f20e01f7ab73c82185a4ebb4703d695645d6d4024ed24b62baf23798c7128ea7737d055558724da905080dc66bca5c02b2b03d41c57a98e4678464e715e7f538b65d31ecdcd44a5e9e9bee81eca335ae0e2a8e98988ddff78e2adf883c511f72375119773e49dd7debad13c5b941d81c9fb537524c4aae075147a5a70f27fca2988be4e0127a0a5dbc9e2c2af8c6ee682fe4f0ed580382de5141a7c9be0dbfb871f6a028a516974f904e4ff3ab573721eeed0c71b0c48b9cd265855ef2dcbfc84e1b9c7fdf7abf3c608631afea63230d9e73f5fceaabdbab6f4561dc66963cb72eb9e19430fe47fc282da61f83b667e0c8001453f95e27cfed6d3f7ff5c56dc3a3aa6a0544ce2285dcf4519a892150b192e667cf9410807d3aff003a7d22d50c76e81b827ccdf534dc8f5aa26a8f0d34a0fad5eea3ad504e65971d735ae4bf599a9595c35acb24f3068d724211c8aa5f0c49b26ba6f10230551c9fad3f50d5256b4b9802e1864163e9585a304d2ee2596e51ee04807954e3279ae3d4f6ed3b927b6c7c4f3f8d0d9c470ec8e199beff00eb41f0ea39d4d8a609d9c86ec2a8dd5c4b7f3288add2d60dcb853cb75ad1d351ac6e5a724382318f6acde6acf272ed5aea45b178848546f3b829edbab26250f3c4a412a5b18a7dd486ee29638d7c30ecdcf5ee68ad2cdd511fc6cba8c67dea73cd897c9156cafe483e21ba961b7f149183cf4c0c560ea2e65bab87236b33b37d2bd30b76b39a47cf9a519245665ce94d7376ccafc3f5ad7e53fd23dd88fc582c262dca423efc504cc5a7b7887059831fa0a8b1bc4b8510a26c1126286d8f897665edb82afd0577e3e39792b697a0a0f0c998b678dbb71f7a31da9176c59a38158aefc9623ae056567c0992d918a9917777e3268e3db20ca3ee3deb95638d764636fa8c7f8d529757b38ae4a07f12551c84e7ed4c5d599a101950796339002f1cd3d46140f4ac8b9bfb89a16758c428a4105873d68a0b9ba126f1333c5dd1d406ad653eb61462b1b539638ac2e4c8c1463bfd6b445e4660693a15192a6b0afe07934fbc92405a664e38ce391c0a4fe9723ccc7771952c936d3d8e4ae7ef5761bf9574d9ec500c4f93b8f38cf06b120b7984257c27c9279da6b47498278bfacddc1e370ae55b9d4625c5a359b6c2d9cfda926bd26b169f888e2618570482c7ef595fa2d8ff00c55ace17b914554b9c0e48a850cce1150bbb7402b4c69db500523c4dd92d9ab56067d36e249a3485a46000665cedfb56b13fd233ec6dbc5766901014ed653eb5a9b401800003b0ab46da476f124914cafe67217009fa551bd8243218924c0032defe8298bfb86dadd598697c597cdb7002f22971324e098c875e471544d9b5bdb4aecdbb238148d3aea4b6ba8da26c64e304706a2cea55e8b4392ea567841f0d79614bb78de0bd4558e45f30f291c8e6b66c2feeade571001993e64c71f5aab6f737d25ccd7971089007f31185dbce2afe75a3dc7503a9a5220b78515d87031935b1656f1ea24ba0f0581cf9ba1af3df10bbfe94789b1b23e140e99ef4fce26acbcc8b0bc8183051d8e6a8d8db89099641c03c0ec4d522c7a7ad6dc49e1c4a83b0c5641b3855249000ee6abfe32dcf4957ebdaa8ea5333ca6304845e08f5359e49cf5341e83682c1d719e99f514abdc0b590f7009155b4a95995d0f216acdeff00ba4bfdd3554cb6f88dd623149b6244e9b0649f6a0fd390dc3f9a165cf6639ac371c9fad429f38a1ade96ea09e158d2d844c873e206f9bdab3e4219cb0c8cf6cd483e503b528f53531ad572ee479b23eb5039a967329cbf5f6a9518a0e515b96127896cbeabe5358ca2b434b7c48c87f686450a9bf84b5c2100f9f8fbd68aed403f740a55ca9211946595c1a8bd7f0ed9c8ea4607de8cbb4e912432b01e666dc7e87a51de465a48c8fdaf2fdffef35434b7db7381d1c6056c4a85a31b7e6560c2ab66280a0276c62aac178d1df5c6c89e5765f0d17b5589dc4513b9e8a335909e22f4620f73df3551a362cc37c6e08607761bad54d5a2cc624c72a71f9d15a394b905bf6b8249cd58bb4f1209173c9071512abdb27876e8bdf193488a40da9499ecbb47daac072b0ef6ea1726b2ed9cadc2393d4f3f7ebfce8caf6a11ef8323aa9cd32d23f0ed90772327ef4d963f123643dc115d1e446a1be60066833b5393322a007ca327ea6bb4b2c6e0a28ddbc76f5a94b396f256958ed5663f956adb4296c1046a060e49ef5ac73ebbca1ba8ff005072b92bce075e2b4d0eed0d425a98d4b025f1d78ef55265f39fda045374d59dac9a193708933df39f4a8e92ec07e36e7c7b78d6e9c2c5d81f5e055bb8babe781c2dd3e7191f5ac7888796571d03607dab5c10ca08ee335b9f1c3abedd65a86a3e0ee6b92d9e8481d28350d56fc22209549639c11d854dbc6638ca376638fa66a9dc1df74e7b20da3f99a316d90d1adeaca09df137d453135ed588e4c5f9d526cfad1aa11558fd74ba3e20d514f290b0fad3acf55bb76959e3519c1e2b3481e80d5ab2f964fb7f8d5f8b2db4abe3981c91cbb0fe26ab2fd8fd6ac5d9dd00fefaff003a4a8a9f53b4a0fd6a1e3e61dab48741541479d3fbc2b400e0529c3317a1fef37f334fb7272549ebc8a4a0c03fde6fe66a1d8ae187ec9cd45feaeddaefb7dc3aa73fe74ab48f2c5f1d38ab3110f10f43fc682d46c88a1182ac47d6a2fe7d996d27813395eaca401ea6b4ed93c31128eab5923749aada22e3032c7eb838ad0b8b88ed02bdc4cb181c64727e9815d39c916c6e06ca8c7e7dab2750d4edad2e81793732c647869cb124fa7daabbdfdd6a0812c90a4447cc7826821d27170378cb14cb1cf3d7d6b38e9fc67bdc6afab361b75b5b9fd9424123dcd6b695a3476c09118dc7f688e6b520811060803e95654a8e063156d592552bb8e24b47e031e3af3de8adde3b8ddba32ac38cb0a6de2a7e19ce076fe74c50b9e7159dae93f2a73da8009c71dc8aa770ccb6d2c670fb978f535af70be2dbba0c648e2aa4969692c619638f247a0e2af3d7fdb36478f188db6b1dbcf7e29eaebfbcbf9d6bea1a1c57110fd5c44839040031584fa14d09669147863a3051531cf63af997f0e00607ccbd0fbd52cf38cd3e5b348e3f114a63381e5c1aaee36ae6b3631d0f83f4aec50a3864cd176a32d6e9c565cf93732927a363f80ad389b7c6adea2a85d26db86e386f37fdfe546efc21d43aed2320f6ac39a230dc6dda7961dab788f2f1d6913db1b87470b92ad93f4a94e3af6dcd1bf0c6d2e12504499cab019c0c54e9efa634525b5ddc42669643b373e0707bd2ac4be9b7005da3244e9bb00e4906ac697a368b708bac30658cb9da1ce17afa77adcb8f4353f1b6cb66aa63863941c6146140f5cf4af09a898e6d5e4f0e7f15093e73eb9af4977a8996e0dac653f09901542f5af37a8a7857e12483c04e4a818e793cf158b54864db2819070474adac63ad623f95f2bce7a1ad989fc48d5c7719ac119935bbcb3c9b47ed1e4d519a331c9b587deb4ee19e299f3f21f371e9542e9c33f94e455163495c4aff00ddab97a3fa24bfdd34ad321291b48c31bb81f4a75f102d25fee9aa30dc727eb4b1f30346e724fd6963ad05f53951427ad7427282888e68d29a75a603cd2d38a21c1a58b0c5ef4fb77f0e547f43cfd290bd698bcd4c56f633556fd599540e8be73fcbfc6aa2df4ca15415c018e5734e8a6696cef1ddc6fd8a14631fb42a524568098a646fdd20d7a25e6bce6d6da1ce076ad786e47e0d70db640718c673579a8ed49c6c488f490f27d00a85b7b66d3daea5ba3e31385882f5aae6e0c8e5a65df95c018c62a4f9940e38e7e95a4705ca726af6edc8acbc82295770c3147134571e2161e6cf6aa4d7b2409b548c67b8cd428b527db6cc3bb9db596a78cd1cf72f7322ab907078c0c55c4b38f62f1d7ad5c73bd62edbc825851fd473f5a7ee458d811876f2a93ea6a9c7986309190003dc66953bcacca4b8f29c8c2e39a67b67f72c6cc766f8006300601a9920f090bbc88a055d862df6f1b33b64a8a6eb3a740ba3bbae7771dfd6baf5323124eab1a39564f95b76de2afc524e34bbb7401510649f7ed5893eeb262b090030e8466add95cdd4b66f1b4f188db1b86de4ff001ae2f44e715f4f8656de839298ce3d4d6cdbc52f840153c1c52be18b6177737e5e465dbb003c73d6b7869fb5088ae406fed738ae93e38f53db2a45748d9ca9c28cd65a41394dc636cb798fdebd33e9b2ca851ef1761f9b0bce299fa30e0e27fa7156466f31e612095a450d13632335a6233ffc3fe15a434c7073e30c8f6a96b2ba24edb98c0ec3c3ff005ab527323ce481cbbe1318623a53ad87924e0f415b4ba54aa199a64624927cb8aac03aa3044018f7c64524d2c92b2e4b69648b03a075fe74c1a64e0632bf9d6943a6cb2a0692e072c090131d2aefe8e4ef23e6ae625fcd61a69d3ee5e53a8fdaabc2c6503e65fceaf9d3e351b8c8f81cf18aa5249165b177b4038c6ccd4c593965a69b33292193e66fe66a4e953b82bbe3157e2fc0ac786b9724124e38ea69d145672c82349e5663dc11fe55712c9aab69a7c91c215dd495e298d68e013b9702b47f4722e764b202477c114996c2492368dae301860e12b38d4b1e6a4172cc58108ccd953edda972595d2b13ebd64639c7dab6e6d2610e007938e9cd1456db5caabb360721b9abf93552c61bab7b558e39db1d49db48bdfc79b81b6e25076761ef5aac2e000b194519eeb9ab09a6dcb378924ea4edc0c2e3fc696627aaf358d487fef53fe5562cff001fe236fb9988c7715bcda5c9ff00c55fcaa46992c6091320e3a95ce2a6b53961debdd8b57ccf276fe759be25f020acf31addd56192ced8b4f3c6dbbe550982df4e6834cb7fd25099106c00e3fce8b62ac33dd4a00f1240de95cf6d72e4912caa49e706b5d74739cf8d81d4114c1613a8f2ce920fed706983112d2e94e7f13391e84d3cadd3aed795cafa62b57f077247062ffa8ff9550b9827f15a3925f2e71b538cfde996a7a8c4ba4dd20084ec4ee7a134169246d395913202e68753b8f0b517b5da156303f8806a2370a7726324639ac5f44fcd5c66896290ec1c293d2b34ceb8c807d28cdd4ea4c6cc8558633b3fd69c230547028dfe222d750542118614f7f4aba59265e50b0ea08acd98467cadc7d2a6d6fe6b060b195319ecc3343f117ff0e8579120fa51a7868bb42919f5ef449a94b2af11c241f73fe555ee259a40465631fd8e4ff1a27e6406ab70085425bc52bb7239dab55adb50b4fc4416f74b388518150bc0634e82f5f4e8d94dbc73c2ff00b4e32d9aa179a93cc10182252878205675d22f0601cb283b73c67ae2b249fc5ea3cbf0030f37d6b9b509b2482a3db6ff00ad531212f9ef9cd068040d2ed886581c715a90a1b7dc8d9c81923d2b016675e54e0e73c568fe164990335c3e5864f141a26da39ad4c920e18796aa5d585b47700ac433f53545a79ec98c424ca8e83b50bea37121dccca4ff0077fd68d35936ed62ee17b0cf7aa97e7fa24bfddc526c95a794cd292db7e527b1a6ea0c16d9b3dc81fc688c42724fd6bb661735ca33444f18a2c3e0feae98682dc79714ddb469497a668875a04e9463f852d48642a5c3103a75a90719a9b33b7c45cfcc285f8622b31ab3d20b127ef448e46464e0d2ea45698872bf207519c9ad6b17b55b79bc75264c7eafeb58cbf30ad58a16684b2a820753e948a4b921c01c1eb576e204863836392ceb9354dc79811cd397b7b554732601ea33c9aa379cb035a1233499cf6aa57513390100cf7e682bda4624ba19c7deb5781c0aa16d03c326e936f4e391560ccbc79a8e1d734d279c52a600206dd839e940644cf2d8a5b6d72a14e4e456a5f67e6bdadb022d61cfee8ab9ac1034697fe5aad18fe8f10f45156758ff00d1a4fa2d76f27c67c77ffa78fd5862443d734cd210977f202761c67d7351a879c215a669fbde19e28d32cc9f303ca9af2f2f555ed0e23f8e9d6404676e429c73cd587d4e05d51ec8d848595b607dc7938a4e876f756b7b043791085e453b48209900ee7f3a3296dfa71d85c66432f236f4e05769ae579da2b7d461b8be7b4fc1c919f32ee2c7a8ef5bfa7126d573938e064d79bb58e34d78626dcc59ce31f5af4ba7ff00bb73d734fe31dcc59ae15d5c2a39b98707e95909dfeb5ae7a565c6393f5ae9e367b5c80613029fdbbd2a31e5a6d669c825fea9fbf06bcd6bb773e9da6db35ac516f93a9700e6bd2cbfd53ff74d79bd7ee238ac2c8496eb2e4773ed474e7e91aa6a1756da459cf1436fe3c80ef1b056b69c5a48ec249163123a12e506326b2f53b9861d22c4cd681d4a9c26ee056c5910d1e9eca9b018ce17ae3a558df73d349bae3ef42df4a3eb424548e354dd72f9c52a0506594e3daad95e7ef55edc7eb26fad74d5fe39c74e3bd6927ca3e959ac795fad68ee0b1ee6f95464d67c89e30dcdcc56b0b4b330445ea6b165d5af35363069b0347ffcd71d29cb6af7771f8b973228f346838231dab16f2f753be964858fe160071b07cdf735ca57a172eedad6d1565d5f5069641d558e4fdbd2b06e758bbb8b81269aef676d170912f01fdcfd6adc7a528ced50c4f566e4d588b4e655c6ce9c8ad336b4f4ed6ad6ea18ccd2ac17180191bf68f723dab5519b6e59703b11d2bcb3d89390d1021ba834945bcb1265b690aaaf3b49c8aa3d82b0e4f38aa37299ba7e9da9d613cf3da4734b0ec94f18c8e6abce4f8efe4c7bd74f1fd73ebd3c6fc410ccfafdc3a46c54edc103fb2052614994f31bd7b3105e4d2bbc7b7676c9c571b0bd27aa7fd55cfb9edae6c793da5c60a37e545078b13636b329fe15eabf47defef27e753fa3ae88c3321ff9ab3f96f5e78aa9e5a2ebea281a189bac7fc2bd1fe8db93dd7eb9aefd1771fbeb57f26bcb781246f98636c5580252325187bd6ffe899bf7d6bbf43bf79467da9f9479f21b1964cfd4552bab48d93715119eb5ea2e6c1ad994160d9af13ac3bb6a93a9270a4797ed58bce12a9367245081cd181818a2e959744ede2b5ec261242a8480ea31f5ac9dd52b2156c8241a0d6b9b249df73641c75140ba6c231e673ed914ab7d4241222b61bcc3ad59bebd9629b2628c2b0e30dfe9468d58d6340a8b803b0ac9d4ae03b0894e429c93ef4535ecd28dbbb683d947f8d5290722881518a13d68875a9c50598ba714dc9a4db72f8ab38a2b3d7a74a6a2ff00479642385c0a20171d2a738464e81ba8a9656a584c01bc4071c1a3653b8d322601c6454c8413c532a5aae0722a5c00d8a2c0a8c66890650a94cf4635aad6fb2558629b2081922b333bb19ed57adc94e4649ab147730a4131883ee0a701aae5adb8ba8652a56331a924b1e4e055271b8ee3c9cff1a6049180215b0c76e47735511b832e7182473ef54afc79462ae85c310783d3e955ef63057a9a0ccc548e28f6d704cd113d4d69431280b81c9c56705c1cd5e865f9141e847f3a4363da2821631ec2aceac33a3cbf4149c602e39e0559d5149d265cf1c0cd7a3c9ff18f2f1ff278dbb00aa81d40a5e9934892baaf56efe869b7c7c38836064d50b77d9364363eb5e58f63d24624b7d76ce69a759199594907a0e29f2699707567ba59a0f0d9f7005b9fe558f6d26dd62cf79deaed8c7a57b47b1b7625ca1c93eb5da58e3ddb3e3062d3ae23d616edde130a1627079e6b774e20dbf1ea7153f818391b4f3d79a6c312c29b506056ad98e76dbf4c35c2babab0cff52d5969f31fad699e9598bf31fad74f1b1dafc7f28a3a08fe514759bf4e6026feadb9e706b0afacad7508614b8fc4298871b39cd7a0eb5c1170381495a79cbdd3acefada1b776b80b6fc0c0f31abf62cbbede245936429805856a6d5fdd153b40e800a6b56db11407ad1d01eb48c871ebeb552dff00ad9f1eb56bbd02c6a9bd8672dd6b4bfc5765c95fad690198f07d2a8919603deaf8f947d2a77fc4f1ff00591a9a5c5b5b3bdacbb4e7915831c13b12cd26598e49af55aa0dd66e2b1e384ece3a55e39957aeac5558a603e715216e57a4ad56fc23c62bbc2e706b7f967f4a320b8032d29ad8b4b557b50cde62dd6a8cb0315c678ad2d3039460d8d8bc2fad67a98e9cdd5a48fca003803b5529c7f497ad34039aceb919b97abe3bed9efe1f667c9568f5aab6830b5680acf7f4e5c4545163dea38ac6ba231504515763a1e2ae8a46e73a8fe1c061b46ecf6ab47dfad220025964948c9cedfca9e7926828ea232f1fd2be79af284d6ee028e495fe42be8b7ffd6479ec2be7dad4ab71aacefb70c1b1c7b0c567bf8d719acdc74a328db7776a92062aca98e58d214cef760324d70dcfaeb22903539a7df59b5a5db43c90bce4fd2ab559752fd3edfcd3c6beac39a65ea95bc2a4e6a34f50f7b106e8181ab9ad40a93acab905860fa56867e28645205323f7a99b95159d6b3d2be2bb153818aea6b2641fd655bcd5487e7ab19aaaaebef5d8e335c00c51700714d10a2a49ae06a0d3476dcd4118a31506a898c027deafa345e02794897272d9fcaa8a1039ab319f2d21a79dc62c9201ee7d69d05ccc2348d5810adbd78e8693c3260d046060551666057cc48dcc7355d8673b8e4628c8cf6a094647a5052f0c963c7152502d319828c0a5939acd004e451c008954e7a903f8d0d1c47f5a83fb43f9d5959afa030c3a0ce3814cd7e6fc368d2b6dddd01a86e2442718006735e6be27b8175aa22452878e05c794e57711eb5dfc97d3cfe39ed4ef6e229ad86108aa29c3f3822ad32a2c59f13713da908aaafd2bcfcbd55a56cc82eed2418da9273ed5efcf201f5e6be70643ba1c74f1066be8ca7f569f41fcaba472f226baa2bab4e29aea8a91508e359d8f31fad689acefda3f5ae9c31daec78da28e9717c94ced59bf495c2a6a2a6a349a835d5068aeef41dea7bd755885d711e53501c172b527e4ad25f84fed0fad5e1f28aa23e61f5abebd054eff00878d53511fd11eb3e35f20ad2bfe6d1ffc2b3519514027935d3c7f13c9e8c51b587a5030cb533a8ff3a822ba39e9520c23103e51902b07e1ad67509b5b8ed64903c52e772e0797835e8261885cff0066bc97c287ff0069ad4fa86ffed35cbc8efe2f7afa281c567dc8fe90d5a448aceb9ff786acf8fe9d996b8c55895d6289e4738541927d2abda546ab7096f613651cb3a3001467b1a9dffc9ae21f6f3c7736eb34472adc83eb4dc71597f0fdc42fa6c16eb327e2153cf1ee191f6ad538ac46ecc0f4a4de4df86b39e7c67c28cb8fb0a71ac3f8be69e1d0e4688e108dac3d8d123434e60d631cb8c1914487ea6acfbfaf359bf0d3dc49a240d7382c3843fd9ad1ec7f955d5be952fbfac4fa57ce353ffd4ee18742e6be8f7bfd62ff0076be6b7a3fa64fcfed9fe74ee7a667d280e3152b90c08ea0f0454ab0191528c335cac76db113bcb3396918b9e2a3c162a1b69d8c700fad1312ec1402e49f2803ad6cea6248fe10d3165468984af956183f31acdf4b3db32c46cb88d875de2b535a1bed95880306b32d0169a3da0e32326b475707f05f29e08e6b631bad0b9ed52ac288943d6b3f94fd00484461085233d7145e302ac3c31ed5042f6a59a5868e3e1e9c4d2a2e5eae8b662338346b5482d0f434d652a3ad446837726b244056c645411db231ea69a64551cf1572d34b1703c699f620e8b8e4d6a7b5c8ad6f6734e9945217d5a82e616858076527d16b5eeae9605f0e1eabc71dab21d771ce739ef5582455d897f56339c52e38726ac7450b8aad6094e7a572f150339a88ce5b1de81b838c91c52a61c538b1c60d2dd4942dd8714140b72684b57498524b1007bd74714928ca46e41e9c75ac6a65a804f7a65be4dcc431d587f3a72d94cbff000989f4c51a5b5c25cc3234054071538eb9bd7a3ae7ac7bc9504988df8dca07d2bc86a5a4cda7dd9815c3447cca73fcebd8673711e4e3e5eb58fafb11ab46a4f0d1d7abcbf1c3c72efb79d9219221bdf1f6a586c8ce2b42f866df27a0acedd83edfcabcfcd7a7a87ccea9144c1c1f303b7b8afa35bc825b589c746407f857cf6230cb078654065e4b1ebf4af71a249e368d6b2018dc98ebd3922ba472f27c5e078ae06a07dff2ae00d69e6154d4006ba8a93d2b34f53f5ad1ed59c48dc47bd6f867b5e8be45fa51f6a5c47c83d451e78edc562fd226a68722a41a37124d41aefbd41fad172a33cd4679ae3d7b50e73d2b5132870324e39a23f21ebc7a52c1ea7b7ad1b6e11315201c707ae287e48792384ab4d22a2ff68e29435a4958a58db4b738e3781841f7ff004aa31e91e3dd892f2e1ee39c85230057a08e358a3091808a3a0518a9d2f0c3bab5d4e73e25ddd471a2104470e79f6e94e400e0ede7de1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000030de0200305e0300b42f7fddd8d5188715d7c7f1cbcb7d8faf5a834583506b6e455d1c5ac87d16bc67c2adff00b47627dd87ff00d4d7b1bf6dba7ce7fb15e2fe1bf2fc4561fdf3ff00da6b976f4f85f4eed59d73fef0d5a44600159973fef2d53c5f4eceb4a7ce374120fec9c7b7155ed4f156a507c2938fd827f854efeb5ceb2be1eb3860b533786be31c83263cc456bd67e88c5acbd7cc7a55f26b18df5a83585f1af1f0ec9fde15bbd6b03e386c680c3d6402ad234342ff00d16d876da2aef539ef54742ffd16dbfba2af671489d29defce3fba6be6778d9bc98f6dc7f9d7d2ef4f98fb21af985d1fe932fbb1abdfc89c165b06895f9a023352aa735c9d61a1d90ab231523a11d456f5cea938f872c1e60970f2175264e48c3115e7dba0abd7649f8774f5c7019c8ffa8d67a9adcb8eb062d3a11d0b74ad4d489361303cf159ba5a334ca546704715ad70032bc67193dab47d79743c29a2c9cf6ab2da7cc1cee01573c547e0588c23066fcaa6b362b9343daae0d32e48e8b9fad224b6788ed7eb44c4daf33818e9571ee0ab1009e2abd9a10cecdc607e742d966271d6a37219372a0d2d434ae238c658f6a7dbdbcd784001963cfcd8e2b62282dac63dc4206c724fcc7e95d271ff006c75d62bd9e9b0dbfeb273bd873cf45a9b9bb2fbd603b48eaffe18aaf737ad7484af953380077fad579242b9500927d2ae48c4b694cc4927b9eb4688cc46d527ed56acac1a521a61b57a8cf7ad848e38c611428f4158aefcc63c5049fbb52100467604e2b678acbbe2e931883948e4c3119c0a8b55c11b722a21425998678a39404918210546391f4ae8599262aaf846ea3b1aac9a8b9898b0e41e0d29f846e3ff00cd3771dbb3710b9ed4320ea1791455db0b7d2dad124ba0ad31ceec9e9e95325f5e42e52d66b7110e14786381546120263f0e1cf7e3a5373ffed80ac5e1b9d7ff00837d5b52419325bb9fee0ae8f5abf7c1956dca8e4aece692c32a730e0550ba731af972a4fa1a9f892ec3f7ebdbd4bfc491170c2ce4623af3deaa5edf8d46e05c088c7b4630706bca99a407fad7ff00a8d6a694ccd13191c939ee735d2f56cf6e7cc9bab77af9b571ed58e09381e9c9fa56bdd0fe8ae78e9d2b253ae7a56643bad3b2b547b332ee0193258fd7a7f8d69e9bf13a5969f1db7e11e5f0f2320e3b935851b60819e33556ef7f8ee03151ec715bd6735ec47c60a7ff007097feaa93f1820383612ffd55e1d4484f123a9f66346527fdf90fbee34f6bf8e5edbfdaf5ed6127fd55c3e2e6c71a749ff58af0e639cf469bedb8d3a3b2bc94023c603d18353d9f9e5ec0fc5d364634d7c7f785287c42ecadfd05958f4cb0e2bccfe8dbf0781727e81ab8697a913c43767fe56abcdb0bc735b326bfacc4d81703af03c35381f9517e9fd68907f12083d078239fe141a2e9da9278a9e0c8831f34cbfcb35a074ed55d01374088cf972a2969f893f8a137c47ac5be0cf74210dd3312f3fc295fed66a3ff00ea2bff00d25ff2ad09b41b9bf2afa84acecbc027a54afc2d6c1803c8fb54323387c597fdf511ff00d25ff2ae6f8b2ff231a8647b44bfe55a6ff0ce9e148ca06f7615dfecde9a8a0bc910cff6c50c8caff6b350e7ff00303ffd34ff002a01f15ea401c5eb37ff00c6bfe5576eb43b2560216808f5dc2969f0f2b0dcb1ac83fb3cd4f6640d9fc41a948a6517824dbcb44635e47e55eb74fbd8afec1658f863f32f715e26fb49974d65bb814f863e75029d6fa9456ce2e2d6e846c4619338cfd456b712f3b1ece3e254ad1af9fbfc4b767245c42a7db1c5361d5b5ab98f75bde2b2fa85156f5ae7cf8acaf657bfeeef59caf8af3cf71f10ba906766f65414f8750d62240af641ff00b4579ae9c772467c9e1b5bbe271f29a8327f66b1bf4b6ac4605881f6342daa6ac3936a82b5fe91cbfc7a69ea0ec74e9ce028dbdebc6fc3c4ff00b45607ff0099ff00f9357b59d47509ad425c47e1a13dab0639648655921728e872ac3a835cfaeb5db8e6f2fb09ff001accb9ff00797af2b16a9f11780242efb4f21b667229126bf7dbcf8b3aab7705704538ebf3769d71af690f882263103e260edfad7955d5af1d4f893b6e3c38e2a9aebb741b3fa48a83c6dab1e09573b8ee6639cd72f277b5dbc7c6190dfdcdb0cdbcc63ee780735e8be1ed467d46ddccea0329c67d6bcfc706e2476aebad524d15923825455906e20fad39e9aeb9d7b43fcabccfc76e469289ead9ac9ff6aafd8909729f4c551d5355bbd4d116e5c10bd00e335ad739cbdc7c3e73a25b9f615789af0563f11ded9db24019022f4069c7e2dbbfdf8873ed5654bcebd55f1f337f70d7cd661ba673fda35bc7e2796527c568ce576d63b22bb332e0e7d29d75b0e78c55db8a21d2899483ce454015cf5af8edb9ab170fbb4db5831c4449fcc934102ee93915724f9766c0462a34a30ccf0b650e0f5a36b9919b73139a53290e47f0f4a25438e6a5ac7c384f2b0c331c5099181f9a87a54123d6a2e8c5d4a0f0c684b3c8e371c9a1e3352095e41aba2ccdfab85538cd56279a82cce724d467de8dcaf5173716f6512ab95566384402b16e0c8d7713c8c3b9c6684ec78e19a6dcefbba9e315370e1dd5d54363815e9bd47192d2236fc4092289704356959da08c6e9c82dd85221511b6e5400b75c55a5c91cd72759ce2d87503afdaa778f5a42ad1ec06a2e9c181ef5475150cca49cf18ab6a82aaea0a3603e8d8a0a2460e2849fd62e7814d93e7381508eb1ca923c7e22a904a6719a21f141249bbc34de117731ce3bd03724d72ccc924850e3773807b1a83c0eb9a07e9f6a972f22b48536f4c77ab674c4c8cce7154b4e90c7783cb90dd6b5bc5c13bc0c67d68b151f4d4db8121fbd50bbd1aea423c0556c75cb015a7713e180565a36b988265c86fa704d4d5aa561a5e9905834da8067981230bd01edf5aa4b80e7c35c213c0e94dbebb33b80abb635e8a29065554666ce4f61dab16920ee048c84673915470411b877e95612493c12704d57dc49f37e55b8cd8b303c658efca8edc55bd367b586fe637310953036e79ed59c8fc15c6013d28f72820f435597a2fd27a729cad8a7dd6886b566067f0918ff92b04303d4d100bd8e2b3b5a6d2fc428a1bc2b54e3fb3447e2190ae408c7fc958bb500a6a2c6e39e2a6d46a2ebf331f2c8a3fe5a8935abac12b73fc2a82c71e78c557b999113c340093c1abb55a89aac9221335db67da84ea9129cc974fcfa035818fbd4e30735756d6dc7aac523c85c5c347d88634c1a8c2be686099877dcf58f6d37864a8c806b4ad6112a12f2841d7a669a93d9ef756729045b48a7f6bcd9a86934e63facb59b8e9cd584b18dd32b26e1ea05396d16303f687b9a7e9bc2acec74ebe467811976f041eb576ce27d3a654da4c0ddcf6a8d3e09a1776b60304f20d3ae2db55b9465df1a0ec3ad5f7499fd5b9459ca089064370463ad79abff852d269cbdb5c8895b9da5735ea61b47581438064c751cd73da13fe75b9359b6478f1a3e8d08f06f64922987eded2411f6a6c76963047b2d6f90a7f788af4d359c52002e56338fdef4ace9746d1fc5fd63468cdd06714fc27fa464f83129ff7b3d3a87a0db8195bb624ff006eb4a4d1f464ddbee546d1c80dd290fa7e88563916f57c1ce090d53f352f9359acd3827fa4b7fd5421ceefd7dc385f639ad1f07e1a4247e3771f66a43ffb36a789a67e338519a7e19bdb37556568955662ebd866b28839271c57a3ba8f42b70a0dbde378a372955cd627e0ee40674b59fc2ce4652979c4fd6af466e3c1402e4850318cd12d8c1292d7338fcf935521c2f5049f4cf4ab901b7c932db863d064d62dff00b5d801a55a348162b80cc4f4ad99d737438f2e31552d6e2ced4122d94c84f0d9ad19900f383918ce2b9f563d1cb8b2c285bb374ac7d45ade775f146580e2aeddca5915718c5665ced1202464e2a4b56fc5193c3590ed500528b7e54d9c6e909028520690f615d2570b50a864f95735761b78c8f3c201f7a18adcc5c86a6967ec41a6ac03a5aa1c32007d853233663e72d8f6148752c72d8cd2cf1c1cd4b52dc5876b47c8cb0f7c55478941f23647d28cf239a1278c76a9acee8ed97cd9045596073d2a9a36d39e946d331e86acaba5cab8909c77ae2dea2a4b67af3539152a529b27a0a12a7d0d3fc5f402b8c84f61422b1c8a90d8a73e1852194f6a030411c5466a14151cd09273543c4c648151f1c376a75b21241c1a55bdb977000e335ac91050001d2bab722043800fad31571c54818144a2a28c2d185a8078a90d44162aadec6cf1e13ae726ac17a9b79921b8f124019402307915064609ebd6837615ab42ded64b981ee2331805db83d855018f3807248207d6a862c6ff008749997c8c76822a4292dc83cd3da04b7d16c5cc8cd2b48495cf40334cd42092278a56642b72b95da7e5c50526cc72794f22b8b330e59b27de824cee5c1e588193eb562eecdadae4c25c12141fbd67a355e4040c8624d4463ae4934d0141e69ac5557caabf9573bd34a6719c9ae20eec200c3de8a46cf000fcaa6318a9a697e332b6d0005ef48719727156ca236ecf071c553dc4123ae2b53a66b941cd31b6ed1c73eb41861c9a6b9042f97b56f7d32843d3269b934a1d3a5486c56134cc93de88371cd28494472c322868d65d9c8c9a87d8dce39a0c1ee2b89238c53daea0e33515c73d6a5431ed525ace8086ce466acc572e21d9b463d4d001818351b73575655db6d4e6496340caaabd80eb5a2d7cce32cea07b5612a05e476a62927934fd35faad28b519927016728a4f5f4adc58e2f09849ab97694e54e541af20d93c52fc2dd730b37caae0fd2b7cf9318ebdbd45e5be9f0b78573acde232755575e73f6aae6d74558cbbead7e403d0c98ff0accd73c29f5d9e6802ed38e71deabc768d74f89a6555e4e5b9c56bf71869fe2be1b8e404dd5db91d37b139ab10be917777f8c6867d88302591b0bf61590ed0d9a94b5b686e1fa092419da7db355256b89c8fc54ace4745c9da3e83a0ad7fa6179d6fdbc9a45d437934762cd140a5b7163e6aaf6ba9e8d748919b1114809288df2b7d6ab6933a5a69ba9c120f35c46553ee2b3a280a460300580152f90fc37ae2f9ed50b0d06d4af6755dc2a98f89ae00223d374f5edcc673fcea9432dcc1910ceea0f51bce29c97b1ca0a5ed9a3e3f6d5407fe152790fcad37c57a89c016f66a17039439fb7356f5bd7f50b3d43c0b7684c653272b587359c122992d6e09fecb7503d2ac6b0c973a878b10c26d03ef56f730c55f1bc59199c8dcdc92062895cd0784475a22a0756ae36eb50fb61be61bd4ed1cd68dcdd4b16d8b6f26ab584b17009c91eb4573712dc4db9c01b7d05633dbd3cdf49f15988dc2abdcaeef37a5301f7aee0f0dc8aeb8cdaa1d47d6880c903a544ccb1cac3b5706ce08acd729f57bf06ea80acb9c8e84540b499bac8a3ed51e3388c60f414b5bb72fc9a8ef24c7490491b60906ab953dcd59bb98ed0475355892295cba41a165a7a47b88cd38c298c5319e628639aeab4d101d0525d369aab6175d535047146515d5c3ad1115001351458e6b8e2800f4a0a6668715a69b7126c5c014da255e28c25746e802e68c0c0a20953b6823b509144462858f141068245dc8548e7d2bb3cd733ed04f715119aeaf192d8dbbb81ef4c658e3982c2c5957b918c9a895e3684925ccc58e463caa2ba46844e5602c62ec48e49aa6211d448e1ce001c639ef44a006c0e06738c50c8364e081c75c7ad5ab89925951d630aa171f7a0ab767684e3001dc282e2532cde22b7cc073e94f9630f0331700a1e87a9fa553ea3159e993370c5778985c66832285ab8e3a1aae33cd706c9e2920f6a346c531930e08e7ad282004903268b3441867a55919d40423934278a648f9c0141b735a2979a8c13d298101a30b8153592950d343606054806b8a8278156744178a380462b830ef42c9c83518a7e9ad1e5077ae12807a50f87dea021278a9acd1b48ae7a62a322882aa8e719a2d8a7bd44d2875a227144c8077a1c5012b0dbd2a339c8ec6a5578ae03068ba8231d3a54127ef459e684f351908719e464573376152545763355702a71d0517afbd49038e6a1c123cb43115d8e3000c548181d6a7351605812467a0e82b80c0cfe752680939c66ae826230296549cd3361c038e2bb69a8171290db8f15604807340060503135656a74699c510b818f973554824d3369ababfaa0980924dc063dab9179c0f5c51e2ba353e22ff007aa549eeae7840464918e2aac2815c96e95a72449245faa9016ee0d7456c8a30c013deac76f58c9bc52ae31d08a5ab640abfa94218875c000631598a0fad5ae5d45d8b9fad309a08414249fca9be03143203dea35216c4d265ce2ad5ac5e33b6e3c0a3bbb5c43b97b555acb3d6a73c571e6b80a8e350060e6a59d7a74a8271c55bd3b4b93526609711458fdf38ab8b26aa0c1ef5cc86ae4fa74b6b2989a58dc838ca9e2abcca636c3628bf9c572081419a7919a5eca6a6bd2aaf1d28c2d1ae2b89c0aece81c509f6a3ea38a1c50259b04d075ab0c171c8a431c7414004d559e520e29d3c9b133deb3e472efcd62d44894aab0c0e6ba13fac0bc126842e68ed40f1b271c5693457127eb403db8a353903d052ae10e59b3cf5ab4f16db6824c102519fca815367c12719e6ab0c6d357249078211540f523bd507279e6b361b8e6383c50939a166068a339ce6b18dec467bd3233c528f19e2b8360d318b56011520e3bd2d4f23835cc79eb8a632b3345b115b7039a5af2284b6e001606a63183cf23da98518181500f38a21839a5b641a8c9a3eb504d02e48a9a961139353cd096c548638a98a2cd4671439e6a719aa945d6b99b68e2a5571de85d09e7b50c706e9935d9249140a9eb4c50050f614246451eea1e2bb008a02505b9ae65c5082477e2b9a418c014c119c1a30371a50c93cd1f2bd0d314cd88a720e4fbd2ddb3ed52c491d69601ce4d010a9eb51c115201150711bb029836267cb96c52b268946e396aa08b33707005475a938cd41c7a50454102a0b8a06627a1ab22fa1e00ae2697bb9a2cd01738cd4676f22a7236d013e95086894e3a907da9a27936fcdc7ad54c9f5aee48c64d58dfe8e9a72c304e6aaf941c7b8a16ceec0e6a6d943dc2ab8ca93c8aa9bad510f391d0d59685561c063934026dab2b9c654120550b4d4a69a7659cf97071c74a63a46840a220718e6a9dddd72e990686fae820010f26b2cb967249ce7ad30a7e2880a5ab605315811472ae31e451405e1932091f4a8126da2f101a13d22e666924dc09fad25c3756249a631c9a8eb50b4a04e6a734640a8d9ef447a6078a8eb44580143915ddd05da818d10340e734025b2715cc1557278a0f1369f96aa5ddc6e5c7614a575ccc9d14e6a93119a80c18f06a00cd7273b562d619a40f24703bc6a3ccc0703eb55eda4c484edce7a629e924b1c2d1472b22c9c301deab412f85312c300f0477adc55990ef8ce579ce0d4412b711331da9f283da8227daec70704f7a123fa46477aaab2e7c98ce6a9ba6eeb57318155dc79b3daa54a58880ed5c463a0a66e1504835cf59b4a207af352a993da8bc319ce688600c0a698d1b4b3b69221b81cd687e88b2c2b79483d7cd580923a0e18e28c4ae7ab9fceb53a8d4adf7d274bda0ef40c3b17aceb98ed227291a8e3be78aa3bc93d7f8d2df39f364d2f50b5d2b0498a8e99e2a410475a594dcc0e7a5185da3a561916401519a8344a3d683b6d10031539028777350715a1e4714ccf1519a9ab42b904e7a1ae690e71ce28b3c541008cd69119c0a104e6a49c0e6b93cdc8a091935c739a35041a96e0d100fc9a80b9ae3cd4ab76a08c60d175a1524c98a26e0d01e38cf6a02476a160cdc6ee2b9170b8a1a304015cadd8d40152460f3435073bb340e770e0d4e49cfa547945072e451ab6050800f4a9c522c030dc7de840c1a605e685890d8a083d6a40c51602f5aeeb410ca715c051ee0462a2a0122a3b5166849e2aab940539f5a24d89206cf14a2d419cf1d686af4e904c858be0f6c5538d044c48e7350bb8718a3c1efd2b4e93a43e1fb55764dad567150ca0d4d4bd6919cd12d194c50818351cf539c54135c5726a7145d0e6bb26a7151bb15622c340ff00ab006e327ca0739aaac1d58a9e083822b7a080a9b5b84704aa72be8690f668cec4b8249249ad4e5a91a5b491cd462971cacc704d34b0c649ae8de23a5031e7a5499177704549913be288539c83595360b62b46e990464eec7a56417cf7ae7d2512a806b89c506eae2d5988356cb60f7a065fd7be39c0a24c123daa11ca5c96183bb839ae915024f4e2889218350363711504d51754931e4d57969b1c8bb00a0947919bd2a510d8001a0271c8a856dd5c4815cec67e8836454d28bf3c5486cd4079aecf3439c546f028872d71ce68038c54834055239a8ce6b875a15351b89345b493c1a80a41e715071351538f7a90a71530762a48c738eb505d57ad10954e076ad2bb1919ae2405ae2dc715206e183513e147cd8f4a68036e17b5004c3726889da71402093f6a3e08a59383c548a32e6c0e95c08aedb9a90868b8e52ab9ae2c1a80a91ce6bb8068a36200e28770c5403de8f6a9427a55101b15de39e8c99352a01142d856c8a08ce6b86de95c7ae6a463ad10431da84e735d919ae240ea69aa8dcc07142ae49e68946fe868da35519a89004e6bb353918a5ef19a29828b14a0e09a2ddc5504cb81c50ec3d715c921de031e2ac80587948228aaa63cfed5088b69a7b3618838a5b30cf5a2e3bca073d6819fb57171439068ca4354d01383539a288d0138aedd8a83cd16c466b8b50679a9ab898edd8a1cf3cd16335057deac23638cc5cf257345bdfd450103c6878e919aae58e4f98d6a371fffd90000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000af3daf3daf3df145114a114a114a124af145f145d041f03dcf39d03dd03df041f03df041cf3dd03dcf3df041ef3dad394a292825061d0621051d261d051d2621051d2621061d2621061d2721061d0721061d07210721282528254a2929250821e81ce81c09214a290821e81ce81c0921e8200921e81c0821e81ce82008212a2529254a294a296a2d49298b314929e61ce6140719271948212721272127212721061d0621051d051de41805190519051d0419251d251d2621261d4621261d261d0519251d0519251d041905190519261d251d261d251d261d261d472146214721462147254721672547216825672167214721672167218825672588298829a92d88298829672588256725682567256825672568256725882988298929882988296725472526212621051d262146214721462167254725682967256829672588298825a825a825c92988298829672588296725a92d882988254621672567218721661d6721661d872167218721672188256721882967258829882988298829892d8829a92d8829882967258829672567256721672546216721462147214721682547216725472168258829a92d682567254721682588298929682588296725672546214721672168256721672147216721472168256721672546216625462167254621672567256725452146212519461d461d88258825a929a829a92d88296725462167254621672546214621251d251d2519251d251d261d0519261d261d472146214721472167254621472146212621251d472567258929aa2dcb35cb35cb35682d472947254729272547252625262506212621261d261d251d261d251d261d0519261d261d462126212621051d251d05192621261d2621251d26210521062505210521e51c0621051d2621051d2621051de61cc518e61ce518e61ce61c061de61c061de51805190519261d061d271d0619061de61c071de61cac35ee3d69298b31ce3d6a2d4a2dcf41af3df045f145324e124a334e334e334e114a324a124611461142124611463246114632461146114610421146ef41cd39492928252721272126214721262126212621272126212721272127210721272108212825282549294a294a2909210821e81c2a294a292925e81c092109210921082109210821082108212a294b296b2d4b296b2d4a296a2d6a2d4a29e71c07190719281d28214825272148252721272106212621251d251d0519251d051d261d251d262126214621261d4621261d261d261d261d251d261d0519261d261d47214621472146214721462167254721672547256825472568256725682567216721672188258825882967258829882988296725882967258829682588296825882968258829682588298829882968298829682568254725672567256829672568298829882d6829882967256725672588298825a929a929a929882988298829a92da929a92d672567256725882587218721661d6721672187216721882588258825672588298829882988298829882988298829a92d88258829672588296725882567256725672567254721672567256825672568256825a92daa2da92d682568256825a92d8929892988298829672567254721882567216825672168256721682568258825682587256725672567256725672588296725672567216721661d87218725a929a929a92da929a92d68256725672588256725672546214621461d4621251d4621261d4621261d472147216725472168254721672546214725262147216829aa31aa31cb31aa31cb31aa31892d4729682d682d682d48296829472947294725472146214621261d4621261d4621261d472146214721261d2621251d261d261d4621262146212621262506252625052106210521262105212621261d061de518e61ce518061de61c061d061d061de61c061d051926190519261d061d271d061d072

http://www.rivne.org/house/map1235.htmКладовище «Грабник»

http://www.rivne.org/house/map441.htmНа околиці міста під грабовим лісом в першій половині ХІХ століття Станіславом Любомирським була відведена земельна ділянка для нового православного кладовища. Перші поховання тут сягають 20 років ХІХ століття. Ховали на ньому аж до 20-тих років ХХ століття переважно заможних рівнян і лише в 30-тих роках кладовище стало місцем поховання різних верств населення.

010009000003861309000000614b050000001610000026060f002220574d46430100000000000100674a000000003d000000002000006465070064850700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100648507000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000887400007c740000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005d4730000c87300000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30383a31352031343a34363a343100000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f007805000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30383a31352031323a34333a31390000323030343a30383a31352031323a34333a3139000040771b0040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000180000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130300001a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb0043002016181c1814201c1a1c24222026305034302c2c3062464a3a5074667a787266706e8090b89c8088ae8a6e70a0daa2aebec4ced0ce7c9ae2f2e0c8f0b8cacec6ffdb004301222424302a305e34345ec6847084c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001a000002030101000000000000000000000003040001020506ffc4004110000202010302040305050703050100030102031100041221314113225161057181143291b1c123334272a115245262d1e1f034738235436392f125a244d2ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc4001f1101010100030101000301000000000000000111022141311213516122ffda000c03010002110311003f0000739adfe983acd807d33d0e4bdc0e42011c651e3ae6815c0c6d195853b48c19aec702af2b2f26544ac95932604c9932eafa60564ac99630a9584f04edbbbcdc28ad409e719584af4ccdab239e411c1cac764809e7be2d2a6d6aacb2ea581e4cbac99515932f260564cbc981593265e0564cbc9815979326058aef9b4721b079a5eb44718533190c7ae1d460136a8e0e11645f5ce75a1b289cc87072139151e40a86db6f1d6f35148244041078e68e27369cba10246b27f88d8cce8e2d8818b3024d8dad5903e79c1c847775503ad9cd2b8ace67c42294ea0b853b18800fd327258d4d3219498d811ea70da791261e1eea6edef9ce785a33c93d3d73a5f0dd38603506c7f847afbe678ec6a8ad198d4b13c01798d3c8ceca1549623a0c6354acf03228b26bf3c1fc294b6a6461f74719ae5caa490c268cb36e7347bf18d2431c7f7545fae4a3e213d7db377c73c6735575073ce4a59266da48209e873d1960d614f35d7d33ce4913248cacc5882459c11218c32cbc9dc4661d76b8279fcb0ba71b6517d0f1999118aee00903be4f55b8352e849da081c91deb1d0d14c56414c57a1f4ce62128ead5c7e63be5c2eda79587553d7f4ce9c6f8cd74542c48110528e8330efc1ca470ecc28f96b93d0e6f68233a32e76b93c48efbae074701753f78006c1f7ceaf84be832c201d064c9a24629737632aa8719824e014119c5f88309b5e46d60052f02cfe19d50dce2bb244f8978be10646205fa77bfe992c2173f0c94c0b2092ffc878db8aa3aa2c81f7190f17c74ef8c6b35d2ca5d2f64775b7b9fae23c5e65a435cd0e32b2fb656413264390604c9932604ca249367ae6d0553b2964068e55004f381db44463ef85f04575c0a1ae70a25ced5cc0950a9e4de63187dafd722c68459cba985f261cc42f8c13215cba633932c0c959515960e4ac8300a91ef3d2b1a8a10ab479c0e948bac790023316b709cba4e7729e3d307f667bce9edcbd8327ea990947a6dac0de34ab430814659193543db782974eb261c8cac040c1b3a74c03c441b1d33a8cb639c03c00fae59c92c73b2638fa65edc602488a66e56702c997932a2b264c9813264cbc0ac9979302b08846632c601474cc8366b28bf15941aba64c51d58818606c6281eb36b2e4b165303a8f9e0501541ed7f9e5894371c83ee330aea178362f9ae79cc6f6d60824a3ce49183c75ea466576b8279e3b5739b1091cb10bf3eb939598b2139c8320f2822ba63ba295444b174ae97df139d904c421b03b93923976303cd77ace72e354eb6a564819903752a2f83630ff0a52b0915d5bae73de5de176915cf4ce9e93f670050cbea72da90c0fde75ed7597b01e4f38bfda551893b4fa575c0beb1c9f2d8f6c921a73746b255806ba671b56a7ed12529a26fa636de3c9c9f203dcf17fa9c0caa637da493f3158fc9a541da7b8fa61e40a50eda2431da3e6325e6a34dca6c283bac13f2c7e574ad827a8c85478638e9d70ccaa49b51f8660c6be98fc9a2c0a5a3f29fbbc5668138189cc0d6a2d4f51fe98eb22b2ef4efcfcf353967d66cd081cd8ca0cbbb68eb5797bb368872ab30d251caf132e22eb9cdd90a688baef820f79ae08a2011ef8a383a8e667fda1939b2c4559c1637add3b43292148424ede6f15ce55b564cbc9d702b20cbcac0997db2af2604b3557c7a658272b2c371d01fc703b5543066fd71c2030ac034047239cef2b9d815919a12119af0e8739a09632ea63224385560c3cc060cc67ae0cd8c80fb10e4f0876c0835df0aa4d615366dcbd82ba65192b2c480f5c762914efe33a115ede7158082d8da1e33356360e6af064e4bcca897977830735785439597794702b2b21cc93819750704f19edcfb61aace6c0ca8e53af9c8aaf6cc675de356ea3177d2f07373933f921930efa761d303559ad4c564c99308993264c0993264c0997932604cb0c3a107e67be5651e3bfe199e5f1ae3f528ad9dc78fe99a0368215eaceee074f6ca5f7e4605011bc8f2927a9ed9cf7b6fc1cc92215589a9aaad8d0fae41117f33caef7fe13b57fd4e6200448cabd4b7b724f6c7922881fdaea1411d905ff5cc5eea927d3a31be07b0199fb3d746fd31dd42c6115e38dc21e033106f01632e434248a41328404927a0e6f3a22191b866aaedf78ff4c5a24323045164f6ce997920458910c8c072ccd40612d623d1f4b5fab9fd07fae19608e23bc902bbf0a3fa66a069181f10a93fe51582d63ac6164763b501343b9c7a6f5adc53e9de5db1952fea07eb98d584f3193a0177dc60343ab3a89f698f6802c1bbc3eb45c6e3d50e5cca92eb93e32df4358d88c88f8dac0d53673a2d4cbf6a58d40da481b73b4d4547176a0e5a47399a3048660187f5ca552e2d4161ea303ab9843a83e5dc49be7a5567434014a1755dbb803f9e0f489e33704ed0b8b369dc7a662635a9913d0e672669a7a4dbc15af37363be0d89038c02b051432cbe749c7225acb9379409cbfbc708a17be69952939b0d597432c28bebc0eb99b5a8c49189e3319ef9cd9f466387c46afbdb40033d0402031ef69001d00be995349a5910c491b484f60a6f3cfcb96d7491e588ca1e98c4d1d4aca6c00c4511d300c006201b1962567201932cd8ca339597958045650141041dd65875aca9990cac630765f1bbae50bf4c9b58f35781db597d70cb202314c80919e8c72d39c11833687a58c12c841eb9b32fd7262eacc9c60d8a9cbdf99e0e5456683719472b2a2c9c80e565804e01626a38e46f63148a3e79c6578cc56e345b2d5b2ab2c01995101cd038319abc83579799072c6152b2b6e6b26040b97592f25e05643944e516c232cb7894f16db231d2d819d77ad66a54a432610c543ae0f3a30993264c0993264c0993264c099b9258844aa76dfb8e73192be598e7c7f4d71b8baa89b91b57924f6c58cc18806b6922f09348ccbe090a16ec93e9feb8b1425690d0dc3cb60f1eb79c7d75f0ec7288f54aaaaa6471b413fc24f7c3fc402aea0d0ab51d3e595a08a37d6a39018f241f70309f125fdbab7b0cd729db31721bf84c479e09fcf17d3c65d663c80a97ce375bfe1aa0ff008ebfae6743e6d1ce48165464c357f081fb6626ecaf1786f8a33ac7519a2c793ed582f867138fe438c7c42fca57ef0e9f81c155f0cb10d1dc68f7cad5f3a7036103711fd735f0e62cadb9acdfe19ad5d980f154c6b1e857e1eb1acfe4dc4d7de3547918eea45d8ff2ff00ae25a1056627615f53d8e3d3fdf1f2c0f3b19ad4a8a1f78735ce776818d6ff00c23f3ce01f2ea1bcd54d9df1f7073d01194717e2401d4027d3b674be1a776950ff00940fcf39ff00155fdb2f1d71ef851bd201e97f9ffbe1292d571f11947a907fa6091bcec3df0baee3e24dee07e5804e2771ef9a8946c9932675613341b339300bbb07a876d8157b9c979697baefd87b66394e9ae37b6f4bb6256f1a31231e967a61ceb240004a8c0eca3243a70e8c6c33a8bda4d57cf029af2acaab0c6bcd585b3fd738e474d06401d998a82c49249ce538f39e41f96757e2afe0ea655049be9f5ce49eb81449c9db21e72ab0264cbbba04f03258f4c09c564bcac981d7c993267a5c53265e4c0993264c0993265e041578c2eded8be583ce4b16534280bc81eb001c5e1370399c5d183d8c9bc8c031ae41cc8738c34e8715993273800def9ab1d4e4c5d30ac4e6836016400e6fc40470464c5d177e5eec06eca2d8c072d992d82dd95bb1834ce460cca7b1cd8607033283c8eb96255f8c464f177609579e7188d001c65b91232688c5d979e31ea199641d712ad847263463523a605e320f009cd4ace07932c823a8caca8993264c099a894b38aedce6736268d14a198c7c73b4724fe998e7cb235c66d29ac8599b820a81631378f6baa83c9ae4e3ab296054b6e1cd13d462da93b66079ec738eed76ce9d6f86208b51120e82c7f4c735712bc523579902919ccd2cf226a51c04623cde183cd57af4ce89d4acd1b7848cc2450013e51fd737cbeb9c569c8fb08b34049c9f41c60be1a774130ff20cb9c489a5f05a48d438a228f3c7ae2fa766d3060af1b065dbc9c9ab867e1c7fbcaff29c6be2145459a1639fc713f87b849807205b707b1e0ffb639aefba7ff1fcce42b1f0e29b9c25fbde1f522e1907a13f962ff0e0cac415da08b02ab3425532cf1ed0a5b91efc63d0b6999bed403b59e685f6f967466eab9cdd318c4e9b43166ea6f81c7a674a6e8a703cd4e00d54977c1cef1bf0cd762738daadcbac94003adf4cecafeec8ebcfe9951caf8b8f321f7c63e0e7f6247a16fd32be211194255707bdfa65fc363688b0602b9e985a5fe23c6bc1f50301d352dee0631f141fde90fa8c0edddaa5e6ac0e4e58944c9964565676734c9932604c82c1b068e4ac981d3d3c6893aec5da2484923dc5671a44659f602393c676a0049d2b57442a7ebd3f2ce66b3cba827fc0dd4f4f6ce18ea2fc4e20ee65be7603f3c1eafe1c8d3e98a0db1ba8b23a93d718d780da781c8b0501e7dc611cde874afe840c838fadd07d994b2b5af1c91c93e8312238bf5cf492f9e374badc08bce747a5f0265f36e45be2badfff00832fe4d72f8f4cb55b70b605f738c6aa21e33148db693c7cfdb0c341715ef1b8f209ec2b265348ca8629191aed4d66318688789477d5d1347ea723e99c31d82d7b13c1c6535d1c993267a1c93264cbc0ac997930264c9930264c997813264c98162f340127319a0d58050bc6510707b8de59727262ea1e0e4572a6f2aef2b083f8c2b21906032631746f13341cfa62f9a0c4630d1775e513d8e603fb659607261a228519a0e062fb8e5ee38c34c8901cceebc06e2321638c5d17757198763eb98dd918de5c4d51627ae64900124d01df23305eb8b78a4bed652c1cd74e3dc64bcbfa59c7da319a309befcbeb993a940b6c197d011d733f645f1776eb5bbd8471856851a51230b602b1ff0047fcb235119e8c287ae4481259989e411b81c874c8c5401e55fe1ec708da53a743242dc0e769feb9cf9df2b7c67f4584651eeb820f380d4fef077babc7ced315af7c4355cb8e6f819ce37e3a1a685164b11b3a76b3c634b2495fb2f0e35dc791c9ea7012c8c1963810bc8c3caa3b7be6e3f856b1d555e458d6b9aea0feb9abdb31bd9bf979b71ff30193ecea7bafff005c1cff00049051f1c38be6d68fd31378751a696348dd98bfddabf5cce2ba51c2e8c3c32b6a6c58c2cf38756572a1e87d79c47edd2699d9260acc2bccbfe9848ab52bbcb7eccf56fd3136146d3170eec18b1228f534707a8631eaedcf402ecf3826d5bc5ba14fba0d038acd34ace0bb5923db25fa47460522752bb68016c3b8f9e749c831291c8ce2e9b8a60e49ae68d63fe3b189541a0bf52737e27a47551336b1d94a8fe639d189d4a10181e9c6272468f2172cc49ebdb3509589ac02df339591271e222f3555d72a0a8998d8ac06a91a550bb4a107d7ae004122914c30a27c528b44c317a2751081fc5c7f5c67540ea00dc0823def310aaf8f133d794d51c6f42b26490aa6a1e306c0e41fd32676e37639d995334178bca19abe32a2d978eb9802cd6698de6e08cb9f5e6abf3ff9ef99b722c9b4e69f6c6638f80dc37cce2df11d2ab4a5f9bdc09007517935c5e0686516a413ce686b91d1589239e542d9fc4e79f5db1ad722b69a248f80a287d071998e9be1cb09651206e013ef829f51e2c7b5236537f78bd9c558ce4517247cf352a61b692f02cd6733bbc82c73e806406c58e873b71cae77a43cf51797b8e564cd32a3c9bc9932604cbc9930264c9930264cbc981597932604c9932604c997930264c9930264c9930264c9930264cbc9815932f260564cbc9813264c9813264c9813298d026ace5e2d348fe2b2a216143a0baeb99e57274d719b42766552642198904d7cb18d23ef87bf0c7ae54312bc61a48fcc783b87e99a02bf6710a5bb623b7cb332676b6ef4dbb8535d58f403ae00cd2172aaa3e9ce65b50b6515768eee0df18c4654bb6dada2aaba565dd331946d42b70a18f5ae38c20f1664dc64bbfe1afcef16dad248cad24711078777db43db3a3a4484bc88bba52c7ca6e81a1c9fc73959db73e1031b44e030ab18b6afaaf3fc38f4ee18a575c47523a1e3eef6ccb5e3bdf0551240da86037b12a0fa28edf8de393eaa2d390aec4b9e8aa2c9c53e0241f86ad7662337a89245137d9511b51ba9abef557072b21bfc5a2ddb5e2953e631281967f8cef4625189a3edb7188449334da5d41328550448e94549f9e25a58c47ae2b2b6c0b6090d546bd70a735ff0e85ee7059685b57b67362d4b41ba488526e0421e41cebacc610619a60f1ba9d92771fcdfeb9cd1f0d9e573e75214f76c9e872629aad3a4e178e2b9e9ed99d7e98a2a7990f1d01c5e2d42a6a58313e0b312543dfd71cd52c25bf62180ae9b720dfc3b49198bcede6b276823a63b269e35888008f7bce4a2152486653ea133a30ce0425649198f6254dfcb35a13914a3953cd6647de1f3c754a82c4ba91d4739b055ba023e62b34c936f3d28bb048178361b4d1c6e4a0aad7d18661cc05ada555faf5c054e0a540c2eb907353bab8a8b76db1e726bf0c1c7b8484090b58ae7336ac8cac604ee47602b0b829a570cd41413eaa2f2a39f770e2bdc74ce9c3949318e52ee8d932021858208f6c99d584c8257898ba395355c7a64ca652c36817ed98e73635c6e567546565dd217346ac9ef95046591590b127a8abac7a74336902ddb8ae0e6a3262f87888315901bf2fcf3848eb6843453942ccbb401744f2717acee160d1120d823ae7235e0acd0ec1f7ec1a1d736c977e32d1768f9e69e3642a5948e72674e33d6395564cbc99b655932f2b0264cbc9813264c9813265e4c0acbc9930264c9930264cbc981597932604c9932604c9932604c9932f02b265e4c0ac9979302b265e4c0acbc9930288b079af7c1e9c36c258dd9e30a7a1f966211512fcb27abe2e47f0e366ea4741ef80f1d3c2643c3515e7bb77cdea4fdc1daef24f046db9f68dc01e73377c5984d212ec225bdbd589ae31c5db180e82e32a391db2269f6c6abb997b9ae2fdb0caa15405140703138e2de5a63e1e219a42582b85162c74c0e9a68e3d7db31a1b850049fc061349a582699bc58c1f2df5ac56195345a8795406a720283dbe798e5f5ae3f02208625cd31e8317d4f41dbcb8f158de3694cde24bc76aac4b52293b74fae61bf1d4f83ea069b4cccca7eccc6f78e76b50b0475f4ce8c9a683565665621ab89236a359c58350df0d5565659239141684b73c8eb8581e397552c9a799f4f1ed042afaf715f3c32eaf830e8f4e76d8176c49b2c7f539c3f8843225c93230f149340f4f6ce80d312caf3c923bddaa936731aadb4d1cad2279770626ec8ca69085752fa90d346c4300841e3a8e3f2ce968a2316ed3c83ce46e0b764afa5fcef06b09f1023efa985935d4f507e9ce5ea19b4ba8d34ecece776c2585719056a3e18abbcaa8e108abe995a3124f006db74689f5ce9cbc3357a625a285436a23367649d8d75ca27d9e4ff0007f5190c12ff0087fa8c6bc151d0bfff00639a54da0d127bf26f084402afb24e3917df187d5c319219ec81d179ce7ebd6f52e6c8e073f4c076e9b7dbfd726ae0d36a9a51b55760bbf5382e075364f535909bba24dff5f6c340a5a392aa80f4f9e4faa184695a954b37cba6309a294302c00af7e71a87641185403dc9ea734d3311e51fd32e26939743bd8b33d5e024d39de421175c0a23eb8d3b31ebf9e2f2338a2a68fae5c01581e399436e4dc3b77c89371fb4147d474c3c9a973a759197cc8d44f6c552c3b8b1c861d72ce56259298521aa8837d2b18d8eaade1ad6d1658f7ce723b452078f8aebe871b6d7994aa3441509ae0f196f3d49c71b599c7f84fcc64f15bba8c249a7118bdc36fbe0f629ff00dd5fade4569354e9d071e9793c7f1268498feebdd5f5ca1006e04a84fcf3474b229560412ac0d0ef47035ae1fb207d1b15c7759e7d3b9da477a3890e40ce9c18e4995979336cab265e4c0ac98362dc0b3f8e425a89b37db9ce7fc8dfe05c982595f9fbbf80cdacac79213e5558fe487e2b59333e273ca0fa1ca69945f078cb39c4fcd132652b0616a411ed979b653264cbc0ac9979308ac997930264c9930264cbc985564cbc9815932f260564cbc9815932f2600e56644dca01e79bc08d449fe11f81c64aee041ef9984930af3db3365d6a6603e3b9e08502ba9cc26a485da002178bbeb8db7dc6f91c1696bc20b5547a64cbbf57667c02498c95742bd0e3687746a7d40272394516d43e99a520a82bd32c9896ec4c9997952304b355623a9959a40f1b10b5c73d7179484e36ba31ea1e19488503bd77e8315d2833ebff006d47ce4fa5e6f43ac8a380ac829cdf23be5e9078a9314dbe24444807720671b76ba49904d469f55b7c49e24409fc408e45d0159cfd483b071d8e7a2f88907e1ec54d83441f5e4679ed456dfc72353e3a7f0cd0cbe1aaca913e9a45de4b0f37231511cda4d6ca900122c27a30be0e77342c17e1b0331a023049fa672209c0d54da990d074df47d3771fd30cba3a5922993c48c9627ef5f518cf4eb9cc9d22110d56964585c2eeda08163ad57ae2136be4d41e1981e380680f7cba63d0b8f3c6de8df9e21f1c605218fbd96c2fc32491b4b72b1621aace372696199834b18620559c50bbeb34cc4913a723d70304d10d5ea49910062a412dd78c34ba1d2efa110fc4e23069209759a846525540da371e303a22688f4950ff00e4334acad60303c7638aff0066697fc0dffdb2be1d0a46da82a3a31404f5a180aebafed4c3b50fcb17bbe4f24fe38cebbfea4d75a18b7949ae8332ab26f91d6a89c6b48292401687be0514dee6e4740319829b70abe977d313e9461d057a64396728e6d909f0120c61f01274c8a195dda1947b9fc862fa02bb42ee0093fc5d3e98e43e68655ce7e9c80ac0f638a34c2873d7be50b1d3ae184a36147a6ed64723e47072a787603060790c3a1ccabae8c26489c8fa7be1e81ec310f87b5c207f85ff003c7f36cab6aff847e1999bc919da4df1441e73783d50b81bf97005738ea5ff00053809a32be61454f702ab0da4977a94636474f718665be475f4ec72cb899ae7e4c3cf104e47167a7a6033acbae7662b265e4ca2cade65978c2664d939e6770b6f1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006445070064850700073718147e79adbe5c91746f9fe83020008e31694ed4938ed8d9e062334c36ba91c9e300504a2292cf4228e3cd22aa862783d2bbe733bd61b706d3c6b7ddb37c795918b369d4915ec29e476cde074b1aac618756ebf8e1f3acf9db17ef4ac99799570ccc076c6a63593264ca264c1b4a04cb1df278230b925d2cc5665db6213c5f6bcb46dfbb82369ae701ac0e54003cb7d41e464b7a593b1b78da1bf808eb96cea82d98007df3088de098d80036d0af960d77e9f6ee1bd7d47f0e34c300820106c1ccb4aaadb792d57405e66092364a8ee932a10ec1a42402e381e98dfe8cfed1670ed48a5bbf072c4f193b77537a11ce06381a16560cecce7cdb54555f7cd6a230674706980e78bb1d39fc726d5c838604900f23a8f4ca726d556816ee7b60957c090b3b1dac2bb903eb85631c8bf7d48ea086e99ad4c655c801b7878cf7aa233512958501f4c148db904710bb3d4f43eb9a094233b4b31e4b83d3fdb24ab9d08e6a363ec7071ee1146ca2f8a23d735351052c02459f960a3d42ac6a944b0ed92dec92e2e664635e3786d5478e728ce89bd81f402fe5d72a512bcd12bd6d73d179aca91637711a017d39392dbe352400a99f74cc781c16ff006c3bc662813c214cdc127a9bcd6846c8a406b8720e5cd26f0a56c2ee0377eb93249d9b6de848f4ac178dc78ea05f39bf87e8d2779d64670ebb4ab0344122c9c1269895f104ce91ff008dcf27dfd8635f0c9445ad78dd8b99000afebc6736d8264d3e966d24e288a64f716339da8ada3937ce76fe3480c513f70d5fd3389a8bdbd7b9c2cf8e848f2cfa0d1e8f4ebb99a30ec3b50ccbe8d9b5cd1eaa4dec63dc5978a375c7b5635f00b934ad2372ca4463d940bfd701aa91e7f88b7804279080c7b8079feb865bfb0aa7c35fc68a269515882a2bdc6210685f548ed147c2f4b3f78fa639336ae1478e6981dc8df796c30ae403eb8c7c3a4895562dae8f20dfe61f7b8ed955ced36b64d2c8b1bfdcdde6b1759d469a3d6066d3c71ea0860086e084ef57deef173f098bc774dcc4b21652dd8de270c329324911d8d12eea36a48fcf20edb111451efb0768144d927d3df12d2288b5ac9fe28813ee7be661d5c71f867531c8b2b28fda39dd63d41edf4c8180f8944d636f862cdfaf03fad65474712841f1b55196754562e767de37ff00e631a99d74f1ef620734371a1d3fdb148f5423f89219405f190743c7b1e6b01377f13cf6cc2e817ea4577c3c3a77dbbda877009e4e6f5e0f89efc7eb86958335f40a2aff005ce75a8369f491b20765662783ce1268e38d1446aa39ed81864f16710a19115137376bf4c07c563fddbc2a5aec16166f2c41cf5cce2fa798aca74d236e75e8debc5f38691c275be849f60336cb2f894d26a379558968fdd37fef8cbce8d2f84a4eeeb63a562f3ba9d4089949247fc3856b44db9e4041048aa38810567917dfa63fa71b755d7861894fe5d7483df02f78762d5564f1e986d330b646160e2fb0a0a27af3f8e6e33b5eefe7907474a822de01e09047d0e3d9cf5360563e8c19411d0e588bca95774247aa919a3c0b3c0c586be1691621bb9341ab8ca38ba40e937008aeb9dc864f12307bf438888cef230a80af00d29eb805d4c88415dc2ef12919bf8192be7849479ae891eb817534d593f54fcc5077b21ab91c51cc192406ac7d4e6d07957e79193cc71faa7e61a1c8c9df2eb25645641052f9fae547d1bf9b085466221e4f9938553fddc5268916073566c73dfae38e316d40ad337d3f3c81122ef32c40862dbd6c93f3e3239214d65ea1762422abc967f1cd4f895d2d2f3a743ed9a9188db4792c38f6cad311e0a2d8b0bc8be7333ab78b1ba351ba23d4676f1cbd12425509552c7d0625a4322c8584658375f618f92011640b3df0101daf26f2a3cd43df25fab3e0937ee9bcdb4f63ef9a424a296a04804d6635281e13676d720e6e324c4a58d9a049cbea7854c327db0317f3750d58d8bdbc905abafbe064206a95cb5285bc3ab065dca6c622d074a5ca309010e0f37df2f543f60d479b1934a4b23126c96eb999dd8a15d8793c57b64de8cec76214124d0c06a078f16d51275bb0b9be02ac8e3739e83f4cd87b24382840be7d32fd4f8520dba66eac430f3065da7e9eb8cc35e1d020d1ae328c8587eec153d013c9f90c82215ba17d963e60e49d2dff005b0b574c79374730e8021fbcc59859ea4f390c92a0f3c56077561fae08eaefa251edb8e5b612535df07218d0f280b9e802f2717492799dc235575be2b2e5d3b242ede212e7be4fd6fc333e8bbd233be461bc8a20735ed80577697c3877258dd47a566e3d344220f28bb17d4d0ccf027dd09a0a849047e3d7276d7427d94512eec5b010447c36148d2102b7f43eb8fddad8e958ba246da68f7aeea0680eb96c892d09dbc248d6c6f4bbae830ad1111c2ea394209f7f5c0471abba6dfbacd559d06819ba5a93e87f4c916948bce5a3038662c4fb637aa86b4802f5de074f5ff9f962fa35a79efb3edc7f5343e1f139fe1901feb99b3a597b6069d755f0f8c2b8575e28fa8e08395f0fd291af6f146c308520037648eb79a95f55e69f4903c61cd9e84b7bd76cad178f3eb25633956d8bbcaa8b3edcf4acc34d7c56432931a72b0f99cfa1e806723503ca3a7de3f9677f590c70fc3a558d768ea7df9ce06a07038fe2fd30b3e3abf016114221622e41e2afbf623fa7f5c5759a731ea7c0dacc02b14dbd48b26fe978ff00c3208e7f8669f783b92cab03454d9e98b6afc7835e9bdd253b1b6b30dbc7bd61931f11503e1c4486d96a8fab66f4f189fe1f0024a9080ab0eaa711599e6899f551caea2f690b4aa6bafbe747e1ff00f430ff002e518d34ef26b7c395409511835743c8a2315f88a34af2eaa17a11fec9abb83d7f3c2fc4d6659a37d28a95d19491e82b0fa78e27d0342913a02bcee1566b22939c3cfa4d32a234b188c2d4645861d6f1386291b58f044ca40561e6e8c31ad146aa6a5b0e403c315f29e878eb8548d22f8840a8a0008ca07d4e008eab51a7511eae05750382ddfebd30eb147f118779642ffe5e76fb1fc79c27c489fb2322a06dc0d83d80ea7fe7ae27a6f8706d3c72c33324a541e3b1f4ca8b4525f648cc0c7f794f355e9ed8511ef9016666e7a13c5e73e41ab3ac2a4dca8396be4ffae162d73a3012a6e23e87315a756088acd24c3731de548be838c2b698089d15da8d75ec01ba1808fe25a776f2062c7ad9acd49f1045ebb05fab59fc0622169d034f01af306be3d2b39ba8d54de2b448c4ee62a41e879e831e649751217dc638ea80ae6b0c625a506fcbd3922bf0cda1648561917cee5cad115c0ff4e717974c9f685b77f30f5e6f1e951f6fecdca9ff0031b07f1c54b87952d76bad823d38c01ca4c4032dd8aa23ae035a01d7311c86ae9f2c63517b0d1af7c5b501524899092368e7b9f5c081c48485e882b2eafa6134c9178a5393b791ce16758e3d8db7f8aa877c8a91cb509f51c738fe965574a078ea339daa8b6c24c63a75cd695244808df4801a3951d7601d0a9e8451ce26bf48ba79818890281a26f1fd2ea19a77594d135b07d305f161f70fb7eb8a46a1e40bea736e08ac5a393c33113f759383e878c658dd0fae450d87233256c7cf2b571f88108256bd3363a7380155a1f2cd15be6b35eb9a0c6b0375906513ebc641ff000e116fd0de622fdd8cdb0661e519151957918561f15d51fd81f7231a7e9884ccd2ed55f373db2049db9af7bc26ae6499d0a5d05028e5be964049238cc6a213a7902121ac5f19a9f10f698471e9e2761e7a354093d72e4941d6201478ebe9eb805974f2451c4eb23328fe1aff005caf09bed625355bb79a3ef759bb59c3f25146aadc14f0717d2548b2092350a2b826f34146d7281d4bf5673743dab070491aabab1bddc103ad76cb6f649d0dab75f00d107a70308a55e101fa30008ed7e978a4a4b2208dcf96c79ba9bc36d1e4665918a01f748a3f4c7ebb4fcf4c231fb791b0fde3cdf1d319f12347d9d2bd070314dc135018b02c6cdf357e9f866e578e4bda9e671b589f4c92e2d9a903b08dca6da0c49a164dfcb33ad024113104311c8f4c90c72c636c6361be5891447cb2e68a6da5ad1cb117471bd2e763145f0446ff00b3da281ae0e604912948ac958c5d91d4e508e007cf3173def2218a3d5b3295552800f9e5d67173b9917ca92d0be47192212cf12b6f08847007a6324ab21a20d8c0c12471c4a8cc148ea32f5bf4ef3e03a8d28fd9856365a893851169a23b485bf5395a8950f865581a6bcb7513292a9b59856e2780327517b6521b9a5daecb445576cb999c44c920b27a301c1cd232c734bbd80b3c5f719351246fa775560c7d063ac4ef5a7532c036f5e186271a11a9f0e28dd032510e7a0f51878dfc3fb92a3275a279cb1206d4890237dcdbdb16c59299aa52074031242f246b1add0043576c3ca5dd6b72a03ef64fb66b4abb2050e543f3631b2d4ee4624fd9b69cd01b5b9031a91dac156f2d5dde2f3b289223b8506e4fa66bc1877efa5bebd71480691cf8f32915b9891f3be99d2d55ff0064a91d438fcf39f1aab19503057dfb94e3534ce3e1c23650cc181dc86fbdf23337e2c9d980f34dad86448e78fb481d485039bf9e162a1f15d401de3527e7984f89c7283e12d1f595828fcce074b24706be5692746de8096be3713cd661a39f10ff00a297e59e727e838fe2fd33d0eae68a4d24aa9223123a0619c0d4c6caa0907ef0fcb0d476fe086fe191fb13f9e0fe2415b5ba70ff0074df5ccfc1751147a05579155b71e0e67e24d0ea278078a365905876c32d4cd38d5ca58c822029555090dc7b77c37c2cde823377d7f3ca1ab2a804a03311d626041fa1ac0e8a668f4be0aaa875be5d8051fae507d4cc91ebb4fb88f2abb11dc0a1fe987d36a4ce8ccf134400b05ba11eb79cfd9126b34f249324aec5fc46be391d3e58c2e962a11fdb18c00feef70fc2fd320c49a6f13e1f1490d7888370f43ea3eb808a74975da70bbb8ddc375e9df3a3a3641a6450c3ca48ebee714d740575d14da711890dd96340f1df009addcb1ef442de565207a11d7f10339fa4121960912c85420b114bd7a0f5eb9d03a821089a265b0458e5716d1cca218e1f0e47916f855e9ce5029484d6862c2caf24e6a733cba790ac2ed1ed24b3702bdb08ba53fdab18d4a290ea582837558d1529a3d54679da87a74fbb90209f0799903abaa922ebb66235d6a33a6cdde1d6e04f3cfa7e18c3a92f03cd3b469b10a39e9d391f3c67492433eb266885a855e48ebc9e97852136aff6403c6d19be437008cca49b2213445371bdd1a9e08ec6bb1c67e2c9704aa7a06070674314aa0aa9424755ca81b5992268d375807c5e4dfae035cc44ea766ea342bf239b8b4babdd204915555aaaeaf31ac12244aad094a6b057cc09c8ad3aa4685410b7ea7be2f30034f033591cf4f99cb69525bece47218f96f30496d305636c8d5b41e83e594122d41f1092033311c038c6a18a6c71d9a8fcb01040c3531131f0c47423be17511ca625678d95777dd65aa3edcf2308d6a5ca211b5883d48ed818243b55298fbd71d71d4899f4f2bc8a4218b70340007db9e7fa673e07db1b56e66071e9e0abb5752d6bcb0ebed95a867da0324817f84b0e3e9831bde50d5cf4ae98e4d1493e904d283bc36d02e8015e99167d252c87c28c55ed5fd73ab1a8280d8362f3927732f8757b6fa75e73a5a157315370178182b731f250f5cc0185957f66d81be302bbd655e59eb99ac026680bc5ff006248b6164dfdec6547190443c9184907ec8fa8e7024d5903a61eef8eb79509c84b0aed9954091703a9cd34757e66b07d734e00894f7bbc8a115dcb5ebc673f5cc4ce0b0fe118f8604951cd673f5a0aea4dfb100e6a21ed0c114d723a0df5db81f4cd3483c536a3a6de9fd733a3f1fece1a3daa849a02b8fc79ccccb2997c38d10355fb0f439a43af0c691960b5439efc673f4b0452ee56b3b0d9ed77ff00e6381754f18f136b71c8e3f4c5d16716620a03737c59cbea788f0c51c8a80503e6162ebdaf1d5822750c57ef73d6ab160922aef914166340de317386dbc0357db27a78e7b468dad31f43f77eefd6ff000c6469618c870bc2f5be6c66264946a808d1436deb7858535043190061e9632cf85fad410c6e9b89240f4e33320411a8e9bb917919a54d21740154f17630714ed246032798100123f0cceae347451316bddbc9b06fa7d305a7d3c7aad6b4619471442afa75af4c6e48b56aeac800ed563f3cc69d665d6ca1225475417cf4befefdfae5b490ecda6874f0b49b6c7421b9fadf6c562f87c5a840ec49e38038bf5c926ae4bdb279c5d7038bcd23ea8c28da6da00f2f51fae6548ea2058678e0341835adaf507a0f7c7c6951578bdc3b9e7fa60a48f50d34467854b93c35fde35d3db0d226a55199800a073e61f9e6b5308044d4ea24f31d80f41dbdaf33aa822863201da1f804d9a3f3c124ec8efb1483dc818595a46d3b49200ca3b8238fa6366197448f470bc61ceef30b1b4d50c90aa7da5d3cb7410802b9f5ac8a357b4500057038e322398e66dd1857207bfaf396a4352e9a3401c5d2f5be6f310242eb4c795ef75797e2c8d1b356e0bd8d0c4f4fe3b26f8d0513f7b8e7274a36afc38a58538addbb9be47a635f674dbbb9bebedf8622e241244658fcc5c007d7db1e02702ab8f4b180869023ea196c7249b04d817d31f9e08a3d3df9bf6868127eed62112c86693c18e983104fa7b6742e7fb2169a3b51df8f2e4bf0f520f86e9b550f88434762804355feb8998623f10f0015ea23e6cf9bfc55fa63dfdfd0d4118456175c1fcf15904dfda080c153503d7dfade65a392fc3a2d3425e32fc750c6ef399ae7a555beac0e74e79354223e3af90f07a0e738fab6de49edb801858e9fc1f4d14fa20d22dd3103b656ae18b4faa414a5545d1be7db05f0b3a83a709a7745376413c9fa1cd7c417517124aa8d248d577d7db0c997d369634ddb8ee41b8f37783d0c506a815bbda6cb026cfb7b65245f11d817c8508e5491c8f4c1fc393504c8d0c6ab4c549be6fd2ba560675fa48b49346c6de32492a6f9f6bc64fc1e108240cd63cc548f291e95d47e399d72ce5104e8ac4b52f3c1f6c2c4bf12069c2ecff0ee1f85f5c285a1d1413ab10a5581b2c0d9a3d07d333ab863d2b22bbd83c9b6abc2c7f688d6478630a0310dcf5aed8b6aa1d5ca11a7d3ef90b52b6efe9c74c0a658a337e2d8fc309068c6a92fc62a41ea39c5261aa8abc78d883f2e7f0c63e1cda8543e0c6c5037718403510fd9f52b13c8ec17ef1dfb49be95e9879b41344263f6a66d8a09078bfeb97ad52f34124ba663216aa06b77a57a6626d64e8cc9aa8f6ef4dac00a246157a4d0beb34fff0050e9b4d152770bf61db17d4f8fa49590492da00032bffce3db18f87ea668a10349a7775e77f704fafa8c07c44f8922bc90c892b0e770abff006c0d2c7a8922596498c8add413df1c8e298c2184c471c2e0549fb32c6f190aa3ad77c136b4a810a8b51dc7fce703714ccd295129527a9aebf3cd4be271e7322dd823b6251b243a82e81988e8a47e37e9849353e33ad82801efdf02b55a690a8909ddf4e46062899ff68050522c115cdf6f5c7fc55688c6791557ed89412784c63bdc1cf3ed80da127cbb8ada91757f4ff7cdcd1cb04352b89157ca0937ce0d78af35566759aa5d4068eca91445f73580caacbe034b13078879b6f407e4311811a594b8ea09f6bf7387d2eba286131b83291f748e3e87e59a56113d06dcbed846198ab79945f73996d51085198ecbbabe2f03ac94bca761a55ea0f7399770e8450f351009e985334af196550a43571e98cc076e95ebdf1481aa274241e4551f9e3b1d7d8cd7a1c0c6a1a4d9482efd70516e280bfdec6d85af2317166eb82320b2333cfa659e9ef92bdf288235f2f957f0c30cc66c74c80727ddaf5384552c0798800735df072755f9e162ea7df2a0532d4800e878ccea768da7be1750090bb4590713d4a98a2f73c0c8a140db839ef7782d427892a13cdf197a7237d762308ca7771d41bca822a6d51b09046062d52c7ac73203446dbf4c212421f617d7124a6660e393c75ef897b47721951e37d8ead43b1bc1c4bfdda36f723125d3f80449149448a6527b7b1c6e19d4406370450e0d75ce9bdb39d0f2af9231fe6184550d3b9e78e060a49018e2706c5de6e2720027bf270781ca9fde18d72a06180a8cfcb2bef4f28f5503347f746faede7129493b283a60e2e35b2d7d013d2f234b2f8aaae032349e57bfe984d305782d803bbd7d305a887c268bc273b5a40369e42fb8c98d6ba723011163fc3cde291b24fae357b5aafb6e006144009b72cff3e9828e32d2c81ac115447f4c9612aa7d56d90234416336050aa27a614c3bb483c3f249b6c30e39f7c5668cc82592572e54109c557be39a7951a245079da38c61a4935324a55e5502453dba7e1f8e3059f5014cbf749e17b103b918ab85596404d798e32f2a23db58000502b245a1472b4536a5224436c58eee80018beadd5a249146cde08741ec7ae123512cb2c8b23230724301db33a8170c8c58c8cc28b915c71c0ca1c528eaa63606c0e2f91817256762a2cece3dbae28ea410e4ed63cd8cdc25cc8e1bf13d71fab8924d332c8a1003f78ad311eb6307a261e16de051e32a6553175fe21f5c0441a830ec7a7ae25a964373d1687a1a9063d9cd2b5e113d4c838ce966d921a71534ff00cffeb9d03cfc365fae73e26549750cc4000f24e6a4f88a7d91a3850c80d966a2028c9cbe353ebaaf22471abbb2ad0079359cd9351e3ebcc9a65b2abb0311d79ea30f068ccf526a18b70287b658876eb155540dab43e40e736953e94a696492691a49029db67a1ce24e2907cc67a3d532c8af186076a1245fb679dd47dcfa8c351d2f85e8d351a2ddb8ac81c80c3e982d6b6a34d345e392e91b0604f7e7d71cf833a47f0f2cec146f3c935d864f89b2bf82ca432ef5e4723ae191f4baa82548c248bb88fba4d1fc333f0d15f681e931c5a4f85c72441e026392ac0ed7fa60fe1da8974d2cb1cc8ccbbbceddc37e5943ff0011fddc47d2418e673f5d3c52e9c18d81db22df6ef9d0c801a6aa981aaf15b2f52ca110d8e1c66225dc352bdf79cc6b6343a5055141dcbdbdc602f2b5cb26c61bec153ed9ad14a046e1851de78fa0c14da30dc34601be0ae022d1317955dd942bd70059f7ca0ff13d4a048ca379d1c11ec7216581e32b10909877bb39e5bb937dce0753a448618dd40a120e4f538d9d0949a38967710b291b3d07717e9906741a70ff000f578088e604f9c0fbdcf43ea311d6eae4d4cc1648fc278c15abce87c3268e0d3f84e482242a383564f1ce25f1c58d75a18da9641cfae1619894c90b976278200078c5834408062eeaa641408240feb8c6918269c6eb1bc58e2ef8c1881c1dd0b84dc01218583ef950be99fc3d6cab2bdb91b6c9eb586d72dc3c8ba20e0869d575a51c970d1f24f737d73724122a10252f18eaac39af9e0f5b2004dc1361155c75cce940f1275ff3de1821203b9ba1c01d060346d7ab93fcdce05e900fb4464f6618528b269a71b472a6be84e0f4bc6a547f9c7e78cc6bcccbfcff00f3fae06fe1e8874b05a29f28ed8299146aa501476e2bdb268b51141a08de570a01239f9e0a6986a2667d39b56ae4f1c6021aa1189bb586b23d717955a4b6f0f601cd5738ccf0f852ab756671ce6e416e47aa91818d1222096fa95157f3ce9c743467e4739f12116c7bf4c7a13fdcdfebf9645a2163d317155ce33d712495198aed200fc320df0178e47ae6bfe74cd76caca285efbbe2ba613b6601cd03e5c806d45d6f08a6883833f7d7eb9aed9414f2f887c4eff662f8abc61a47be081c7a623ac7669886e680ed902c4eca6f438d83c9231390d29bb191350e0102b81e99506d49f26d1f338bc6783db9ca924690f9bafcb28310b43a13780c3b12879e83b63d03ee44e2ec0b19cabf29ebd31cd3b1f0c02471559220fa9b445286b79ab3dbe79a5d66c6d934657d58723ffcc13cb660b2085249158d031ce94ca081c6749fe25ff478583ccec082081c8cbd536dd3484752286211f8d0c932c046d8fb117633275c6589966a1c1da54704e5d33fa37a615a78fe599d4fde847ff266f4ff00f4f1ff002e6351fbc83f9f35e33e9d8dad705bb6cb337a01901201da6b00a5df5132b30a0476c9612b528ad33ff29cad36e8e00e631616b76eea335a8ffa793f94e0a2667f2920246aa79ee6b156352c60ec66ab6b27f0c0c6cf22f86f08764366dab9c2cd2179211bd4ab5f20649365aea10825485347a83c64c343d22b492cbe2f5f12881d0e39a844f05bca3a71c6034dc4b3ff00dccad6cceab408a3cd562fc3d61d5482480003c7be0a1b2cddaf07b8fdd3c93ce5b318586c6dde5b248cc5bad436ea4c76bd411f5c04654e93916558fd332d2bf9577827a9a1d30026d9e55059aee874cb2e19a79cda44d6283a8e9d3eb8cbea86fdb12973d2fb673661a89238e5958052c0045e9f3ce92a98f84a03e5ce6bbacf51ce8b4e751a9944cc7c86c81d0de757c244f85ea155401b4dfbe2b00dbaa9c7b038f75f87ea3f94fe592ce965ec7d21fd8c7fc8b80d6c862d42b0344a117e9ce13496608e8d1f0d701ab8da5d6242ee29e36b217a661a2b3055322a69cac8798d941b23bf3f2bce6cff0072fe59e8f4f378da57561b644055d7d0d679e9afc2fc30d43bf0df2426468cbaf214eddc037cbf0cbd7ee8de12cbb3c4da5900e01bc67e085db46fb580a948e47b0cdfc551becdb9981a2bd0577c326a2fddae0346a0ea358ac01064160e1e2fb9f53f9e034b6359ac00d1dc3f2ca01f13d22c701962b1c815f5c8bf11d469488b5b0963fe253c91f2ef86f8987fb1316604023b7be392469326d910329ec7205b413a4cf394360b023f0c26b147d9cfa6e53fff0090ce62e8651ac9fecb2ec315503defdf2a5f896a02343a88806b1cd5551ef81d803ce0e72f5b6354f46b9c7925790078fc3653d086b19c9f8ab3fdb1958d70381941a66dfa0888e551bafa9bceac9fbf88fcf39847ff00c24aedff00fd1ce96a090f1577623fa640ac4840998246e1242c031aa23be73f568fa8921d44d4048c5554761eb8daf892493405c0579b6b71da89fd333f119e17f0638dc1689c022b0a4f4458b98ca16a17f7aab3a5000da74bed7f9e72632f1ca65404ece49ed58fe8d8982d0f1b8f07e7952b4f10fb646c49bda4612551e1301e98292471aa846d5360f7f6cb99a46461614576c0148ffb1451f788fc301a63b75e07ad0cd69c7f775209b3d717966f0355b87998571eb80e467c3d659e8181feb99fb6336a645d2c66566bebc05ff5c4e49e632812808cc790173b3169934ba841180015367d790720e7fc3f449aa432cccc42b150bd00c3ea6a2f88b2814a505003a613e1836acc9e921c9af8b76ae37bab5aca03322baa93d8dde05a34e1ca924ff4c9396894d374ed827d449137056ba8e3141588a04f7c6a111610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006425070064850700fdd1fe67f4ce7c4a5c87724d0e33a1037f7671fe619168a6f1628bbcf940edc718c9b23a6024b0e720bf4cac9db25e51907377e5c18eb9bfe1c8327ef8f91cd1ccff0017d32f0327ae73750e4ea1b8f6c6f5085ba286f9f6c4480246a3b876381998f97eb824fe2f961261e51f3c103c1f7ca2c9be4f5f5bc83b66735d86110f185889dc4d1af6ed81ed9b5362ab203ff157eb8c412786c1989da3b0e71356b914b761ce5970c79f5ed8970aea691834d393c1247184d5460e9a43b4585e0d74c5740ca66360963dc74c7754e069651b85ede979d65e98cec9ae9e78e24781cf404af6fc328eab7cb089576323798f6c7a39e268e35debb8281d7db01aa8d659f4ca79049e87a8c299c043ff00533fcc608e8e7d336ed33ee1dd7d7e99506a956594cffb3627a1ed9753f26753ff004d27f2e04c722a8645122ba00c975db0da937a3908e415e08c247fbb4e3f847e58fa9f239a74d2f8a8090a64dd480f0bc718c2c5217d8da711a3105ceebbaec07a61253fdee1afe1bbf6bc39f9f39245b4be9bf793ff00dc395ae651095239399d3494d3122c1726c6075ba8466d97647200c5bd1276cf2029e769e4d6065902b2f258d555f2730dbdc12c4aafa0eb9b5431ccb43cb5c0f5ce6da2ac92380e7683fc20ff00cbcbd3f082d40663c10336ae3ed0ae42f1cd66d555a01d2c3371601cb135b91dcc214906981eb673a19cc70c9153766147fae1fed12dee0d185adc13b91f3f5acdcb8cd9ab62df6b9550d338500fa6115a45d2ced04c650a2a447ed7dc6663d93ea25bb0af1a90470461e4d9a4d1ce77bbcb2f96d8d93c7e9ce66b517f0f469e34691dd511422aab101abb9f5cd6a605fed1d3aa964051beeb107f1c5218259b491fec3c43b4ec25c0001f51ed8d4d2c506af4a1e55fd921563f4ccab1219349ac8cce6c35a99071bc57f10f519ca9ff00767a67a0f8980df0f97bf008fc73cfca3f627e591a8ec7c07fe925ff00ba7f2186f8b7fd0bfd3f3ce7fc235b141149131fda33daaf4be077e98e7c5a78bec8f1ef1b88b00739591069e328423189b71019588e7e5df1281a73ac9e277d8cdcc8e3b01dc7cf0b2219a41a88144e9646dddb7bde0a17957e2b21d42aaef501f9b001e83f4c0ceae70ba62a93bcf1c9c5bf5522bfd73b686d17e43399acd143068a764dc485f2866b0bcf6f4cd4f3000197512428a14009d4922efe5807838f896a47f954e67e2c8afa09090091547b8e460b44cffda1a8595816083cdd2c0e872f5fac826d14ab1b962401614d75f5aac0565d04ba7a7d148fc9bdbdfa7f5c147a98e6d593afda8680bdbe9ebe99d6460c91329041ae9f2c4b5f0c737c442c82ee2146e88eb94d31aef08fc32410edd8071b7a633a91fba3ff00c833872e8e786391e27262af373dbdc77c7a3f8ac33a2094189c3a937c8ebebdbeb9067c3925d6ea2343b7ceadbc7553582f88691e34496674204807ecd36d83d49f7c6f4ec3fb4e7a2086da4577f29c27c550be8c81d7702301010b9b8914ae9c9e4f874cc3d09f4cde9282c8070048c00c76360f0a91dd739f04a910d41918281213673492e8937fd4407ddbf2cad44a90c65a46a0781ef8aea354da831ae9435eea121e39ac269f42b136f90f8921ee722928d67992a325231dee89cc6c6867f39a207506f1cd12ec8197d1ce0f51e59d49f4c0af892d6a54fa8cebc5e20480c8c189efdf907fd3393f116591d36ddf7b5230ccee3490ea1f50ca776d4afbaa00381b8afedd3c7bdd56cb521a2ded9b95f7089d4bf3636b9b2a47197a1ad4bea0cd18f36c2548f9e0be2ad1af8304436843468702ff00e5e4549a08dd1bfc40513df15fb3a58b663f3384fda282ceca76fb75cc094151d2cfbe29060004503a0e30da560d234608a5a2739f348fcadd0b3d31ad19dbac91471e51fa60a7cb0070139b7b02857e385f7bc5353113287be2eeb2028c994bc8cae70321b37d5707deb364718167275cc8e49032f02ab39ae1564609cade745ba9ce67dd621b820f38189f951f3c081c13e98598da8f9e0d7ee1ca3397db27b64c225e68513c70733848cfdefba3e781b55a5b22cfb61452ad5000f26fbe02d6eecfcc65a30bf3357b8c94a20714765d5e1a478444e02d3f14c0f1fd7eb8abaf9810011e99a6a2877009c74cba36eedc126fb669667213cc7c9d2bb60c556d7e7be461b50907e5903316be406ba8ae873517873cf2788a3ce7713755899607cc4f38686369241b6b8e793596543074b2471b08255313f041c3c7ab8d76c7202ac055f553dbae0655d5790482979151f4edd7364470c2fbfa91e724fe193973fcde9671d9d8d26de03162db8573c03821a88e276de09937505516cdf4c5a46daa8fe6da48229ba8f975c245240b196879663cf366f3339d8d5e3287a812ee3b5822b9dc68f22fb1c1b42aba6615e727a83d30a0336e1336c04f21b9fc304c152d5012a47049e99a9cb52c5ed2107dde3a0fcb34001285905022bd6bdf04240dc370a05739529b06afeb86447742599058e46eccc44001a51b813cd76c8240da748d456dbe8383826e6f6b74ea06559f05f12d6937ed27a1e98c32c569e3f8b13280a687047cf0425feede1b00ad7d3bd63da6963ead32bdf51e8735312b114c9f6b63102e0a055083d30fe2088b36a7ef3a958c2f3b78e7ea78c525121d6c9e195369c95e9598983b6990ca7ca092b7f7bfe74c5f8b23aff0e745d3408580223ba3e978a4a15b550b69c23cc5e4dc0f426fbfb574c49229a468555983107601d877fa75cc462459500dd1db150ec68023b66571db9632ba18f44ce0cce028f90364fcab3893802361cf00e75f451be92509a98c789270260d77ec6fa672b507cb20f9f4f9e16330e8fc7d2bcc8bb992400aff0088118d6a53fb919219e364740190f0c6b8a0333a1d52e9b4333705fc45d8bea707ae732289594091b96dab42ff003c21cd06ae185652c4aab79953bf039cceae741ac75f0cc9e3220d9dfb7f5ce5d85a0c0dd76f5c9bd048080c3ebcfe3831dad41961d1ea2191d6555514d7e651daf371b473a44cda196475400315007e37d3388c5496d81a891f79aff1ce869be2a618163da5f6f72df97b601a1d2349f14906abf89779556e0f3d0e13e2f3388e48136aa08f791dd85f418b0f883beb04c88aa4a6da6e7be075baa97508049b2d46e142b01cf8711c88acc40a91ec48e735ac35f138fde21f99ce444f222055959075a078c85dd98132393fe2be72c4b1dd3e6d14e3fca735acd343a8d307700350a7effef9c15792ff007ae41ec4f5c246eeabbbc476a1c59e9c629264174fe268a66281490d54c4d30f6fc719fb54d27efcd15f32ed1c11e8713fb595de5c050bf76bb9c1aea4cd692581438f9e72badf4e8a6bea3a48cb924d13f747cf1258e2d46a504ac431e5801c6ecc49a996366dc411d3a73db2b4d1a6a2507c46524ddfbe6a5a991d299151210a2956414308707a91b74e3fcacbf9e11ba9cdb252114251ff00c87f4c53501bed6a7a0ed8e20a7947f9ff004c4f5ac0c8884023d70b3eb733bea3428edd436d07d460b4f3b2790f9901dc54f4b187597c5d1b2f0563236918b2b51a2093c8ac065be24e2695e18f6f89564f35599d46a56481224524ab6e676eac7152791b81e464621503575e9901e59c3464511b875c0a7942db8dabd060f759e1464f315baf2dd601643b896b1cf6f4c6f4e47db1180fbe967e7ff06229c863ea71a81766a602adf7941e474bbc17e3a544f3db0730e061829e79f9f1829f8417eb90617eee5e614f1977812b9cdb50199f5cb6c0ca1b66f90cd6650799be9967007232a9f3102f39cfe69188e6c9c7668448e1893c0e988af1c7a60065e2b300f1586906e5624d051f89c1250605ba6545651e99b1b6c9e2bd32f8d9d79af4c018eb9b5abb6e40ccf439ada4f4afa9c0dab1db6a0053c56688615bd41078e3b64405501a3c1b39442ee24bd8eb5df22a35eedc8791db212ecb5b4837ce0b77366efd8e697ce6893f8e505601816142b8b392222a89040356704403cd9fae685786793d7be105dc479c11e5e40aeb87d3c9002cf29d9c70076f96260952403d47522b28bd7209bf53d713a31d19fe23248a7c04d91af2598593fe981da8177481a491802589e07d3148e9a417cfcf1a52360da6ebf118a0ece1e2b650d5cf3dbdaf149d42b031edb1cdaf6c9bf6c4cb40827fe56637a505db4bdc8ea731262da23ea2599efa81d78ff959030a37c31caaf382180a1c5e095e46736dc9eb9a1b6b20ed1dfeb9a1b5079bcc39aacc5dad5d5763dbe591c929cdddfa60c6c0a161fad90be99029f2d1143b60e325796534393ce14b73400eb7ce11a66009be598f27d7088d1f84dbe2dcd7c35d57d30561fcd46c77afd737046ecac5538ab2c45edf719628fa58906a29a4246cdc0af1cfd31a0913c863d59325826263c73dc1f5ed89c4cda7d529fbc9b400075230daad5f8c9e1853181d56c1b3db35e21bf85ca13470820d8047f5c4f5f2356c29b2a4765623a8637f8e27600eadc700019a35b536a1ddefcdfd332a65e5966d32a4ae49ab009e98b91ba13d3ee9eb8470ca016435447233201113707a1f5c55852207ed09ebc563bae8f60deac69855feb88ed6fde00484abe3a634d22c91d822cfe39503ab009abeb94540b3ea33249abbe87a65df41dcf5ac0b0176eddd796195540e0003d3354285035eb9860a2112773d05ff005c837173226d6adc0f4cd496d17ed23ba1c30382d359d4024d558e71c08cc841e801e7285a245640493ec3db354bbd4500337b36c09213c30ef81690970b1516ec6f8ff7c0ade43906822922ce5a191ab67917d4f5396b1ed2598166eed79715ac61689e3ade06005599481c1009279e6f0b22287592355dc1ac8beb997048e9cd60d3865e3be416c0b485d5aacdf3d70d0e916598a595fd9ab823fc5439c5c81e99d0d19fef119f58ab12142d436ae15d931dc9c73d471eff00eb8ec3a98b50098dbcdd4a9ea32f5c2f4720f61f9e2f368639235688046201f6395045fdecbf307fa62dad5b0ae00dc0e0d27934b232ccacd75649b23d3e784d44b1c90128c0f7aeff008606504ada59395444b0542f538aa9aebc939d241704ebedfa67388b6200bc8b141bce39bae323d1068f07a8cb20823cbf2ca534dcf4f7c016d6ea0659dfc0aaefc1c22f2280e4f4cb60411608e39ca3318215afbf4c6a2b53a67bfe2fc39c5fbd7a0cdef0218c7f8589c85f8ee9ab23a562b31323ec0db6bad8eb862c3ad1e706c41424fa640ba86590a114281bbeb97c7a8ccc6802b05e39be33641bc0d0c87ae5d71967e78184e1dfe9966cb0e6bdb2a3e59cfbfe99a239c01d12c7d3399db3a8dc5e726c81d70072f0331fc23e79a90e60f41f3ca899bdfd01160663b643d7034c416f28abed96b54474cca9e465dd924f3ce01813b0f3408c1052588a3eb8527c83bde67c43c0a24e22a34649b0401998f87364703ade68f9cf53b475ec32f650a5367d3b0c0c9553e6a007b9eb95742c0baee72f52c7795217ca6ac65004c1f338183c93eb85910b004740332e0aaed15ef5d73523b2d0078ac22a204482f091aed607b93dfb666393730e39c8d6e370fbc3d30a27908f6ea46642c65f695af973988cf909f7c6f4fa7f1245080963d4576c0134123866516a9c137830a5272a4511c1bcea46823d16a0d0dcae403d3140be491a48dcb9e84ff0fd708012b64150001cf6cc20f2824f17558f7c523486385157928496aab378bb47ced1c73c600c8fe107e98489165d42ab301640e7365123bdc4df4c1d0a2a16cf2d7ed853fa9f871d3c2f22b8da0d6dc653e1512306f1188aadbef9cafb4cbe1189a42508069b9f71ce6fedf36d3b9cdd511ed830e9d1ff007c68e3601bc30e09e80de1e6d334885520d3c6edf79fa93f2e338edab90d4bb8eeaabf6cc9d64cc40f108ae38c0e9fc34491e9d5b6a3ab13609a607dbd735aad5069a0fd9baec97a3002cfa75ce434aead41980f40722169036e2491d09ed8575a6267d6224f22ed5e5954d803e7eb8ace559a520f949358ab2338b1d3dce328bb621668d7e19080e86609e2a3461d5d0291799453192aa09e6fe999824588b1209254003d4de10b97426a994fade54f54b09616768efc9cb68a34914b3330239a1861ca291dc60a6ed9519949200572c074dddb3085d51400a6ba13d46694f4e3be6588068ddf603a9c74ad1dc68f424f6c6db5c9b4ac60b35753d07cce2806f912366f0c39a35938e88a541fe13db20d40ab28dd2b1283855038cb98548ad18b2a38155923a58eba00dfa6688f328e9ce542e350e4905541ae3219991881543db0cf129b6dbcfae411ab2312a2f9e702a42ebc39ea14fd08cc06ea2b902ce31380655baa31afe471750392c7f848e3234cbc9b6c717ef8d685ef531fb83f9628e81a56be8318d193f694b0076e30574f55ce9a41ed9216b8233fe51927e6171ec731a637a68fe5958f1863fde5f8bb41c75ef9cfd4a7ed8ed8b6802e89fcb1f6ff00ac1ef1feb999d4346491c81c1f4c2948b5722862e0b5f535d7025edad4f15db1868c8dc77586e6bd316656b167f0c8a809a26c9fae66c83c65d9008afae4a2458179465ad4f1db35c9079e065488c5891d2f36cacb10b156720b8f97fa64238bc91d2b0fc32c01b5efad0afc70be3b716df095aba8192517190a05e634e01823fe51f965c84006f81eb91008f82734473d7308eac4853759b22fbe058cbaca19ac01c7fc5fcc7359888f95bf98e68f4c01c9222820b00739b428e35a8d3ee667b355d315c00495bb317c719b97ef9cc1355944f5ca3d72036721eb84583ce50b27d72c0cb0c17a0b38051f702d59039f4c2451a386dc49db5d3df043ee82c6afa7185898c6af5546beb850f907cc6ce44fbe7f972dfadd7d7227de3f2c2027a1c259fb38e7a1a19645f6bf966e351b403ebd3be1425f0c236e0c5cd6d23a0f9e1268c6c0fbc5dd6deff3c8b18f08923cddb2a45248aedeb845423cf40f6e9961955ba1e7be546ac24058dd8eb7784d292754868503f74f438558dc7bf1d057a633a598c4cdb1ca311c52820ffa62cc48760108ec0d6682f968b9bf5f4c07b4fa8fd948acb6c5f71e997a99b7c0c36917ee339d1ef04f988e79f7c6a7901d344a090dfc57fc5c75f960edaf89ceb3411a8420af727b605c30906f366b7661d43842cec6ba826f24ae1c8db775c6018a8697917e607fae622153b71d88cd45b41001e95d7e79718a773f3ca8d4e018e404026c7e43114b772a4f031e989a94571639af618846ade29af9e0f1a74bf28f9e0a886e70d3b308ec717c707b60439079f37cf22b72fdfcd43f75ce515dc7dfd3bffbe5c6b4597d7d700f6ab1fdd2c7d077c247bc211fc5558451b625e3a0caaea2aefae2aca46240ee7b305b07d0de1d226589949041e450ac1e9ff7c7f97f5c609da2d8d0f73953d5a9f22f1dab313114092001dce0f7bb796353d3ef11c653a1429d589ea5bfe7181a8e369794f22af566ea7311b5d9aa24fd71bd280629091755df1522988c88d1a0a8c0720f5cc46c19eefae6ff00f6ff00f2c8106eb039c5a3712ee241aabea723a95aea0df43910ed6727a5e62566701b75127a0f4ff5c8a9bfca45fd32831a3c820f1d326db5b04fc8e6a155364d137dfb653c6b517fb23576838fa9c128decde520017c61a4fddc27fc3c6502101a201375934d2e64047949247384d338fb547dac8e466685741f8612040b3c640af30fcf0574b524884f340f04fa62da172c8b4cc56c8a3f8e38fb4a10e46dae6fa621a48efab9318b0003d4f7cd7a9e0ce7fbea5774232e5fb8df2c0ceb1aea6360a42572178bc8928f32125855a963cfd7021a3103ed8a3f0ca461fc6458803b6ebb9c0ed332ee51557f2c8ac6ddc2fd3205aba347361695b34140f7071b134146b7f33851dcedb185e18b8dc081746bdb3223049f98e99920a1e071dbd3274ab4400a92de6ec2bf5c22af1303d909feb83461d080083d708a7f7dcf54ec7af231563a7a66bd345c9fba3d33656c513c77bc1688de963fc30f58427144b196da3fae103576c954e7e79781a1d328f3d720367a646e870070d08c57be6c75ccc5fb95e2b8e997df031a8e2363ed9cc278359d1d41a85fe59ceae3000ff7cfae61874c34a842ab5f5c16514065d819ae2a80e7d6f2f72f68c5fb9c2300f5f96670a6426a95457a0cba91c72c3f2c0d81b820ba359a1110396a3f31836434abb8581d72d22527cd201f2178569996b69abbbcd2b215ae2fd6bb6508e16259e471ea028fcef08469963b8c3937c963d47a605078cb003a11c0e9928f89be24624f3c0bc289e18dc3449b0556c6179a8a729ab672858b2d6d55e9d3004b04c0508187cdb296233304552c6ec8bac793e208cc1562663ed8b0954403f66e29ced947afa6081be9e68d7718f680dc9070be104946e42a401e18520927df23ea65974edbbcc8a40276f43db0b1ce616264d3bbcb5e624dd7e038c05846fe2b23290c7b6e04e5c7a791e6f098aab57dd6bb23e78c337f7a8e41a70095dfb7775ff35fb611a66d4ed5fb2b293f71eeabe46b01331b2a3358f292a7e79531fd9464b0628bcededce4b949daa19bcc680166c75cd79e2d3cc248585d5b114473804d2e9cc8eedb55954573eb97a880f8aa888149526877cde93513471b226959cee2588f5f4cc6a2679a68d950a9d8594a9ec3a9c091e8cf8aa1c507b6d80f2b97040ccf23229e0ed1c8afae6e033c0dbe4818b39adeedfd3db33a79e71b8450eeb76ebd88ebfa6049a19523919beef1d48f6c5bec93c654b05f3f9579ee71ad54f3982449610a0004f3dafb640daa9c232c2a5633639ab232a156d24b230d3f97c451cf3c6687c27517f7a3fc4e13c699757e20401dc135d7bd557ae3664d6aed3208941344f5af9e4573d74126a017465001ae73526866d3c619991813b78ea2f0fa26d4b8db08502c96dc3a73eb9ad5b4cb1112b292181000e08f5bf6c01959a05a99772b70181ca5657160d715f9e3460d5cf012245653ca8236961fa624a36daf5ae39e322c2aaccb379177311407d70cb0c8c0bcaa49ea14f6c0246669d631d5b1bfb13c2848901aec56b09ea456231b80b03927298eeaf41c66534d23c4cd6aa54fa72732010aa1829a26c135bb1d83a10a9b430a6eb81634cdc77cd780e841311620f26ed7f0ccd2ee21d6d771369c9af4bf4c9828ee29c8e3b1cd865ae0ff005ccbb465291b680d7e7147e5ef841f652b7e27ed7ad906be55d2b189819ab604d59bcc302791d076c2c0903ccc2565db6481baabdb26aa2814031bed53e86f9cb8ac061609a3946831e68f6c6e0d1e9e5895df792dd48343f0c574f0472cfe1b48c6f9200e78c622172c391607a1aca0c1a89207a0f4c2eb34914481919b935543370686292157690866e785ff007c98a01701cf980167ea3331b08c8a6b00d8e7a66e2d3a4ba868ddd87049f2f7fc72f57a5480021cb03e8b55941175065952393ee961b947538033784815081e663f8d7fa63674919449158a9550451ae7e78a41178d335120d126c75ca32662e3cee2c74c91952c16ec7ae54d07847cfe6279f29c28d2becb2434617ca6feb80b9dacf5bf83deb0da691630c2f7707dbd3d7311c0643ba314c947693d708eab1cd653779b775ed814d228bb05411dc667c6bfbb7c7a635aa08c82422ef91838562da1810ac3aad666a7808994358e49ea323ca2cd82075af4cb206fad8b43bd61260bd42a96fc6f0be805b72eea3c7719b57a2add3be5246186ebea795ae99b5432320da69881fd7291d1f87303a6160704e342bd313f87d2a48b57b5f1b0051e3fae001ebc76e328e2f349b3534bbd89e39f5c303c606c0c8f61588f4cc83ce492c2b107b604885449f2ca239396a29145f6c87a5e02ba898784ea185f42312ed8dcf0a2a3bf24938a374c0c48d7181ef83009e99a7143091334718711a9a356c0107dabd734b422b559a551c1abc60b1934d2bfd985f019c00027c876cd4d2c90ca40d324762cab286af7f6c8c95b01b845eb8401766df0d2fd7be33b64f1211f62049b3c91e7e32848c87c274005d550b1edbb00371d90006b209155d3085d495631c69b79f2afe7876b5698fd9d53691cdd1535d07ae6a29269598140fb47dd6f2d7bd77c2968a42369401820a16b9523f3b9c15b60d4abc58c651e78e0899230b638da6cb8f7199692478d4940cfe205167cd7cf047618d1223a8743485839b62541bc100eb398d7c412300847b7a63124da852db45229a3e1d9507e7dbe9911a43aa90a8841540cc49f2d76231a36e75450b3a584f30f2f22bd333f0dde6f612aa8380dee79ac8afab057c50ea0f00bf4bfa77f9e6213a87823f068dd950bc301decfa5e0c1be241822820b86fbd42ba557fcf7c6b485ce9d0bb36e364df5bbc42533ae99fc6be1802add79e9cfa615d35dbc8525aba956da2fdb030dbffb45405620355fb5f231fd45181ecf35c7cfb7f5c41bc5f1d17c41bbc327eed9ebcad7ade6d22d6074f19ca293d776e00f6e3037f0cdd736f5a37ebdfbfe995f14bd8bb4026bcc3dbffdc0451cefbbc2277f88457402ba9bfc32f5092c3049e3484bf14bd430f9fa8c0e8e9afece963903cd5ebdff00ae2126e3f10475af0f76e0d75c03c9cd268f50f6d1cb4a7a163cb7bf1db30c9fb78916496b637a06523f87eb81d19a842fbbb8a1ee713f86da34a24da0b1a15dc8ebf98c834534403bca69792a87951ec7be06185b51e2aaca428724963c57635dc9fd3019f8979a2a4a263f335f6187d3ba08143100a280d7c5627341e0696453233122d086f2b1f423d72fec8254591e6312d52ee3b89f7f61815647c496523c86d871cd74bc726916488c71b0679050dbcfd4fb622eae7588801dc0156b7357eb7d6bdb0834b1c6a5d266902fef05f207a8c0d7c3a411c2de2f00b70d54bf2c9f103e346248e8a21ab23824fa60b49019e27573b50312d2773e807a7cf26aa38e3d3ed89836ea28f747af20e03c35488a1653522d02b5767db39b386f19f755937e5375787874fa791829dfe2b0dd6a3cabdeab179856a1810a847042f4bf5191616d2cab06ac48e48db7542f9f71e99d01f115d527872c65108a723cc4fcbd311d102df10450ccbb98824706b3a928f0fc664d3a4607dc9138626eabdfe5950ac1343a7d3a8552f67cfb8573ec7f4ccb2e9e4d8e6375f372117f2bea737a371f647223f1446410b27f0af7207eb9bf883081a131ee8811b9428e87dbd0f3900cea4993c2286c9aadb4c47cbd7020084c8e88c0034491c0f63ef9d59364650785184a0cece791efef88e919fc5977280dd54cc6c16f5e7bd650092e48bc575212e8301c5e46986edae94cb40d8e4635f102a74d13320b7bdfb3a311d0e155c2ac36512274dcf6376e3dfe670398e23567f21b07907b7b7be59da2166d9b541e4ffb61f4e85351207458c85e188e84f4bf4c9a853f665791433162a3a8dcbebf2c816da439fd9bd81642d9acb16b21d8c43af24ee11610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d000000002000006405070064850700cdfa7ae371472f81148a4a29b278268df7ef801a7944e5446a368dd400dc0651896590a9f1b77979a39b89e7f3a456c3a9aae32e6120898b25f36bb97a8ef92227c1144ab024b2a8af960044c77d46a0b922aba83ed9a79e406e54249e4139b589cea5dba102f683cf3ef9a983084293b9c59a22e8640b8d4c9b0d2f92fa0e999fb4b0bda9b4937c636a9be18f65075e1874e704b03b4ccb7babb13c6502fb412a091641bcd78c3ef2b0da0deda209fa74cd4b1948c0046e0793fa65a465681a2d5c83f9fbe061242fb50d464126c8e07cb2da5d94b65b6dd94aafa7fbe12287746cc5ecd91e6e6bdc661a33b54476a09adc38bc0d6c91230c1d589e0aae5451b3d995c21e80645d3a6da0cc840ba232974ebb37962a0f5ac0aa97c5f0e9aaeb77ebf2cd4a9b5774526e23ade65a172eaa0b03b781d306636e86bad1f5c034281c00652243fc20f0305133f88a6463b43723daf2a28dd880a48a3c7396dbad830e412303a1f0e70ef39f56bc779ce67c2cfed594742bce74a8e10b4b18f143575e32eab8179b9479972b22a856625236b0ebc6694de664bda7a5fbf4c0d8e994df772ecde461c602ba93fb1fae26e71cd58fd8fcce20dd4600ddb7635f0e9648ddbc25b765200c50e35a40abfb5f1963645b5bee7e59547d724cda75767690212198a6de09e073d71881678fc18bc42bb45b288cf26fd6abeb79ad7396f859663cb052718d4bb055556237b85247a61973358cc35e42f11eea34783d2ffdf3a0ef32ea828a586a852ddf1ed9968d17570c6146cf0dec1ef85857c3668c3b32000a86edd78bfa6025a38a58f50ecc817682b6a2e8ff00cf4c34de28d21df6cfb86c3dfa735fd7e98783efcfff0073f4c9b06d7918966a6ab3d073d30a068770d2c8a2d1ac1e3935c73f86075693491c1643b1f212cb42cfcf9c64ad69a29070ea14023d0919bd5f587fee8fd70331432a3c4c4b001406b228003fae288d7f1032003c356dc5fb57ad63d20124ca8dca6d24af63d3ae6221fdfe71c56c03032d048164625f7b02a7915d7afe1db03a3825784b166024e6d281e3b7fbe39128449d57a06200f4e331a5e3e1b63fc2dfae02daef13c18879599387b3645f4fcb0c2195f4f1c5b8ab25870a4707b7d335ac454d122aa80372e1a541e3c4fb4062d563d28e025f67906b92dc9e3c4da6bb1e9785f076788143297520066059c9fd0615857c453fed1fcf0b181f6994d73e517f4c0474419639966655de76023800f3feb95aad39fb33b9511ede46c3d49a17ec3db1ad1005250790646b1989857c2bff0001819316c0a5c22aa803c42dd81be9eb8292390fc451812158eeda7a9031e700ac37fe35cc4a2b5f07f2b6056d1348fe1b279b86dc0ee5fa60349a7dbe3a4615977ed2af7c81d39c72bfbd1fe41f99c1e8ff007ba8ff00b87001ab469749b837096dbc0ab37d061a34034f10368c3856ab06fd7e7ef9527fe98dfc99b3fb884ff993001269c2ebe2219bc46524bf7270e63760f082a4bd06a5da141efee4e54bff005fa7fe56c2c7ff00552fc97f5c053e1f1ed86552a5a266209ee2b35ad854e8da46732742b62a813f9e1343fbb9bfee366753ff00a5ff00e0bfa6015d12165f0d097b2114b1da3d7e59cfd5c662d4513b98f2c7d49ce9ca3f6d0ff31fc8e73fe23ff55f4192ac27a08d65d7aabf2086e9d41aeb9dcd39632488e4334640df544822f9ce2fc3b8f8a47db96fcb3b301ad4ea3e6a7fa654a16938f86ab0ab55622c5f22f36f0ac7b096dcc645dcc7bffb60b4a7ff00e5b73d15ff005c3ea4f954d8fde2fe781234f0a511ab1f0ca9201fe1aae9edce48454f381fe31f96698ff798f91f75bf4ca888fb44dee54ff4c05b531ff7191cd976504b1fcbe58778c2ce8cbe5dcc4300786e09e9f4ccea7fe81c7a2615c82c87fcdfa1c05e3503e2720aa1b01c1ba96d1cec5896360df3c03c6141af8931e9710fcc66473a4d40f76fcf030048174f2a8009da09068b0ae872c90bf11b6045c79686f4501f464fcf2df8f8947ef19c01811b68e73c6f25b9ee79e336767d9b48d62c15edf8e5ec0d0ea4102c3356056353a089f90457e78044453f1294101bc80e4974ca34d2b84a2377f4272b695f89100df92f9cd3337d9a61bb8b7157ee703074a004646e78abf96004520d5b28019b6d9e71c1a8a822247036f51988e58cebf79029a3a15eb63013747fb2b1da6831be736f6a6262b763a575e30cfb0e9350a2ec31fcf34082348c08ea07cb8c0523600cca40e72988d910eb445e3912ff0079d528e7a1c04caa3431350bb1cd605cabba4f28038c157ec1bdaf199218bc54f3ed041377f2c0ac259252ac4d13d075c013f12464e61e32642e493b7d3a738631151030dbe66155fae0e50fb9dc1a00d794f979c29640d6e51403c006fa9cdbabad7895b8fa608b7ed1a3207228719b5fddafb6031f0b70ba8209ab539d4fe2eb9c4d036dd62fd4675c57a0c32ad4b045524d739906c5de4d5aef8945d535e657850322978b5058852b649ea07030f20f27d47e7949b540da297af4c8e6c50f51f9e51b0dc9c84f04e0dd8462cdfb01df2c93b05f04e40b6a255740a0f37d3137ea31ad444a8aac3a9389b9f3600eef347a0f96672cf6ca3b1ae23fb35458e76e3339fda423ff0092ff00a1ce44d244fa68c1b332802fb0167fdb3a2de2c4d1b4edbd55c92e16a8115c81ef84118dfc423f689bf3c2a9fdbbff002afeb82247f68a9b142026ef8ea3370b096591d412842806aafaf4fc702f4fd65ffb8734d5e03ff2b7eb98d3d7ed4fff0021ca6954c522721d54f0457d70ab615a44ff00c3f3197aae4c3ff747eb9458324708e5c85343b01479cd6a879a0ffba3f23817c7dac7f21fcc66211fdff51fcab9a9498a71214631ed2095175ce0a3951755a87bb52a955df8c02a56dd457f8dbf218283ff004cff00c1b0aa0a452ef2bb9896201e998d2aeff87a2580594804fcf026bbfe953f9970f2fef22fe7fd0e2bab77302a4881583af20d83f2c3b3ee71233a2c48c6893c93d3032c3ffe8c7ff68fe7858efc796bfcbf96059c1d7a30615e1137dab2fc401da64915e3e3781d47be0568ba4bff0074e666ff00d2cff28fcf2b4acecb2888afef18963d00c933467412246e1b62f5faf5c03393b21fe75cc4b7f6e83f95b2c3c722a47e2d3022abb1c0c9311ac8830a9141523b127a7e380d7ffecfaf93f5c1e8ff007fa8ff00b997bc44e4c85a4651e660385183d3c8167d46d52e4bd8dbd2bd6f034fff00a6bff21c257f7684fba7e63033b18f4cc29b6382a14f553fe99a898fd963673b89236a83555ebf85e06a6ffaed3fc9bf2c2af1a993f957f5c5669c0d5c04a3065dc0a77e47186de5bc46b44755fbc8d7d3b1ff009df02b466bc615ff00badfa656a2ff00b30f07ee2fe983d048667956f6824b503d6ebbe5ea6643a478c2955ada86ec1aeded80d4bfbd8bf98fe4739ff1335a807d8639e2accca8ea9b64f328b3baba83fd339dae2cda86563bbc3341bd7e78207a15035f1104dee23fa67534e77cd348bca3150a7b1aeb9c615e2203745acd75aeff00d33afba6569c0012145b8e4078aae38e8705674aa5fe1ecaa393bc0cdcd2a490d72aeacbb95ba8e46074a64db2a2df9092a97b6f9e79caf88abf871f4695479abe63f5c06b72bea1597eea6e52c7804f1c0f5e9971f1a99afd14e2f144d2430d32520a9032835ea316472faaf0d8958cf73ca91cd7fc380eea25a82589d7692a769bb0dfefed9a13ee2186d1129f3393409ae8316d4a30d2781b83c80eff0028e1466a14dba68d2493c2742583102883e9f43805dca35dbf70dbe0dddf1d460de458d25f3068e4269d4f427b1c5fc36fb78210f85cbd573b6fd30d353e9e48e397c566f396343681ebf860569df7e9503d2451d5b1ee7ad0cdcb2a7db2090382bb5ac8c1e9f6fd91639a4319b2c8c3fe71809413aa4955c1058120d5f1ebe9780dc92aa248c8495736ea410458abf960b4f206d208df780a40a51cb1bbe324cf0383b1a4b6ea5c5ed1edf5c0c0624465995db7107af4afff00700ef32aebc3b58f290411cdfa66a473e0cc12c1e4b238ec7d2b1276265dc96a9d816e70af346c8c1221197fbc4b16c28b04a7c24dc40a6002dd5d0bb273324887504b43ceda22f8bf5bc5e37545319556526fcc4ff43944ee7df6057451c8fc3083c86a0668da949a237583c75cceedb146c483d4027a2d609e4668ca2855526c800f5f5cd23ba284563e1df0360eb81626923959f8048a3ce05e4dcc49a553d6ba669a30ee5fc37627d2f2080f68dbf1ac0914e57751b0075ae4e5f8e7cd4e0126fca4e64aaa1fbbb481fe2ca1b1bcb4a3f99bae05cae000d4dcd135d2fd734de2808aec76d060b7c5661810e380c2a8106f8cb2bd15c155205937c73d3007e2ac4fbac8268f03331f31923d6f219396daabe5e39390f88a39080fa5606626559ad4b2b03d73a3a6d4bbea7649454f02bb1ce7b08d05bfde3dc635a50a4ab0b2abcb3dff0016287f534107cf0579a97f77639f4279c1822b939072d19a26de8c2ff3c774ba83a85208a2b5d339eaf4bb080c0ff43ed8d4518d3cb649e9db9159435fbb249a673c003b66c9e8306839de5b71ed5db2d5b7b58363200eb1bc883df1073ce3baee02e221809149e40394679abc9673732a83686d5acdff00b648f68fbe78a3c60444761b8233720581f86351eb276751e3b86622c96e07fa62e93c91f941140dd1e983f43eb80c26e3a85dd27941fbc0d8517fd39ceb8262b61333807924d8af9671a379223b94806b6f4ed84593cb544f3780e26a43b48a46e06d9501ea7f5c93c87ec68a57cdbb76de6c0ac53c5ae2bbdfd7209383c0e7afbe03da794fd8e8005c31253f2bfad1c14f3147428ac18516d838df8bf8a4d581c74e3a64f13ca00038e9c6303716a2a44648d46deadbaf7123a1fae0a39255d617601086b6623a5fa8c0990937c5fcb2bc423bff004c606de5904455993685f2815c9bebeb98d3492152a0c4a38fde370473c600392dc75f965a976badc7b9c606356d690ac6e8760a2775dffcacda3910aa9d4aa15056d5493578b1594f63f5c82394f4bfc7186b665906af7816bbc1dfb79abeb58612a847def248c4155b5a001c0782fc6e751ec5b296337cc883ff00218c344d3bac292a48247120abae998924664da37b3596b61dcd0fd335e143d5a704fb1cd2ae980e5d8de061641e4dc251429d6f86ff006cb2cb2ead663e437ba89e38e83357a7078897ea5b26e86ed63527eb834c36a74ee4ba16f1586df37005f738081d20925576f1a363b3af35eb9a32c4c09f08f1d80ca130fe08d8577ae9fd7183733432e9cc6842c682d149e58ffa66d668d2058644f15368f6a3e9821359ff00dcaf615942525ab7c83d4d8c0d48b1c9a849771047501785a1c0aef86fb4b3d8f0ca06fbeca2c918113291cbcc7df70199f162ee656f9be30d1239160f11a2528c5891e5e08ec0e62493ed0adbd086aa5118340f73992f183f7643f27cd122ff0077211ebbbfdb186b5f6c31074857c34bb008e57d716d4b34810c5130aae3a93d79c9a9640ae4580c05ad7279c324f23a8091b11ec3fdb016513473078810ff00c2d5d322c9aa59965662096db7c503ec3b632d26a0f0b1b903a8177f9623e16a0cc5bc270775f23a60d3b734abb6d6af7727bfae5159954a590b7740f0736b06af68f281efc611349aa51f7e31f3e7f4c1a5fcd21b91c93dad85e6da36abf178f4dd7863a4d4b29df2a83dabff00ccc9f874bdd97e7b8ffa60d084408e650b5ea73056307897eb58c0f87bf775feb907c389bb75f9d1c203b23ab0ccdf25cc310780a7dee8639fd9d5ff00b808f91c83e1c3fc60ff00e3fef9426c9c036a2ffcf794632a6b72fe38fae8114f2e4dff009466c692103a31f91c0e7858c803773dfcc00c20541642a301ead78e8d2c23b1fa9cd08215ba4ebebce0223c3ab291fb71c65178bb843ee14d0ce8f8310007869ffd465855afb8a3da8641cc6951bbeef609c6519371bf098fb50cea9e3b655d8e7039bb9dfeee9d89f522ff004c13473b53f826bd28e75fdb9c9562aff0c0e37852df101247aa9cda4738276c2a0fa9038feb9d42b7c035eb94a841f31b1edc6073fc1d59208623d40a1f964fb3eb58fef280f56ff6ce915e685e551ebd3010fb26a8d6e9abff002394741313cccca3e671f2bee464c0e77f652ddb4cd7f2cb1f0f915ed265aff30273a15df2513daf0116f872caa03cb447f85734da03e184497806f915f96395cf37d78ca3efd7d30113a6d429a0030f50d9af027f41f8e397ea78cbdc0615e6450c6a299469c8720fa03d7a60fec3a9b2042e6bbd6123f866a1faa15f9e13438f5050d839b8755b1c922c13d30e9f089cf5745f9f3841f06babd40fa2e0d29ac9b795dbd3d714cee0f86c20f9d9dcf4e78cb5f87e9fbc42bf98ff00ae070a8e5d7b67a01a0d38ba857dba9fcf0a91ec5da8a140f4038c0f3811ab846fc30d1e9e765151311f2cee8be8589af5cbb1d85e0721741a83fc217e6c337fd9d328e592fe79d521987207e39047edfae347357e1ce4732a8f6a39b5f851ebe28fc33a54074b3e99003d4f4c68e7ff00658ef35fc97fdf2ffb300ffdc3c7f97fdf3a1472f68ea7a0e71a39c3e1a2eb7fff00e3fef97fd9a00fbfd3fcbfef9d0072eeeb9ac68447c394034e3a73e5ff007ccff670dc7cfc7f2ffbe743b75cc95b380937c3968f9aff00f1ca1f0f4eef75eab8f10725f5e70131f0f8fbb127da87e997fd9f1037b9ff0011fe98dd8ac84df420602a342801e5fe99bfb242396ddc0ff174c3a9f5b390fcb001f6483a85bbee58e686921ee84fcd8e1bb55d7c8657cbe9802fb34354635acb1a7847fed291f2c2d1c9607527032b0c23a4483e997e1c63f817ff00a8c9f8e5f6ea3026d503851f865f15c8032858c86fad7e38138079fc064b22a96bd49395648e732cc1141247d78c01ea9049b49ea0fcaf2e052a8793b6f30183b2ef6009e8076c614841b4581ef91500ae95c9e994ca1879c7d6b35b96af70aacc82b7e52188f4e6b28a44913956e3d08ac85d81f32103d461393d0d1c8dd39e98190e0fddaf7ec72fbe64aa9e76fe995b48fbaf47d3ae012f26059e45fbdb587cf04752472f19bfc3019bb35d4e5dfae2eba88db83c0c209109e1d4fb03804fc32bbf5e3325874a3cfa7396579e074c0bca245d0cabf63f5ca26c7041c0b2dee32ec023d706491c5d7c86417d6ce068b91648a195bfdf2b8f4fc4e58201e9f5c0d5d9ca2411b4117e80e4bea3ae67628f36d1781bb3939dbcf1f219566c71593ca5aab08962afa64be7a71eb795b401c9b392855b7f4c0bb07bd919091dff000cadb75b4d0c955c0181180e41343280ec0e5d577e7db253707fa605026e94d8f5aca039164923a76cb07e8321e381df02efbfb658048be9836b354c01f5accdbff97f0381ffd9000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a001000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000f656d552944ed552185f5a67385f175bf656175bf75a185f175b185f185f385ff656f75af656f75af656f75af656f75a934ab552d552d656b552d656f656185f5a67f75eb556d65ab556734e734ed65a734e94529452b556b556b55694529452d65a186318631863f75ef75ef75e1863f75eb556734eb55618633967f75eb556d65ab556734e734e734eb55694529452524a734e734e94529452b556b556d55ab456d45ad45af55ed55af55ad45ad55ad456d55af55a165f165f376737675867b356f55e16631663d55ad55af65e3867d45af65e1763586737671763f55ad45a16631763166337631663176316633763f55a3767376717633767796f16639252d55af55ef55af65ef55e165ff65e1663d55a165f165f1663d55af55af55a1663f65ef75ef75e1863f75e1863f75ef75e18631863f75e1863f75e186318633967186339671863186318631863f75e1863d65ad65ab556d65ad65af75ed65ad65ab556d65ad65af75ed65ad65ab556d65ab556b556b556d65ab556d65ab556d65ad65ad65ad65af75ef75e18631863186318631863f75e1863f75ef75ef75ef75ef75e1863f75ef75ef75e1863f75e1863b556f75e18631863d65ad65af75e396718633967186339671863396718633967f75e1863f75ef75ed65ad65ab556b556f75e1863f75e1863f75e1863f75e1863d65ad65ad65af75ed65af75ed65ad65a1863186318631863186318631863186339675a6b39675a6b39671863f75ef75ed65af75ef75e1863f75ef75ef75ef75ef75e18631863f75e734e1042ad358c35ef41304a1046ce3d6a318c351046b45a38671867f662f662b45ab45a9356945610467452b55ab55a9556b55a7352314a314aef41ad3910469556396b396b196b18671867f762f762f762186719673a6b1867396b396b3a6f1867f862b65ab55af762186718671967f862f762d65eb65ed65ed65e945694569456d65ef762396b955ab65ab55ab55a94567352324a314ab55ab55a7352524ef041ce3d8d398d356c358c358c35ad398d39ae39ad39ce3d6c318c356b318c35ad391046524e745673529556b55ab55a9456b55ad75e396b1967f866d65ef7621867396b18671867f762f762d762f762d65ed65eb55ab65e314a524e534e94569456b55ab55ab65ad65ed65e95569456735274527452945673529456955ad65eb65ab65eb55ab55a945695569456945673527352534e7352745294569556b55a9556955674527452b55a9456735274569456d65eb65ed65eb55ab65eb65ed65eb65ab55a94569456d65af75ef75ed65ab556b556b556d65ab556b556734e734e734eb556d65af75ed65ad65ab556b556945294529452b5569452b556b556d65ad65ab5569452734e524a9452d65af75ed65ad65ad65af75ed65ad65ab556b556b556d65ad65af75eb556b556945294529452b556b556d65ad65af75ef75ef75ed65ad65ad65a1863734e94529452b55694529452734e734e9452d65ab556b556734e734e9452d65a524a734e94529452524a524a524a734e9452945294520000ad314a25281d07194a256b298b294a258c2dac2dee350f3a5246734ab552d552175bf75a185f185f385f385f59633963f656f75a185ff75af656d552f75af75ab556524a524a9452b556734eb556f75ed65ad65af75ef75ef75ef75ef75ef75e734e734e94529452b556d65af75ed65a1863f75ef75ed65a1863f75e1863f75eb556734e734e524a9452b556d65ab5569452734e945294529452945294529352f65ef55e16631663176316631763165f376716631763f65ef55ed45ad45ab456f55af55a165ff55ad55ab456d55ad55af55af55a1763176337671663165ff55a1763165f176316631763165f1763166316633767386716633867596b3867b456f65ef55af65ef65e165ff65e1763165ff55ef65e376316631663165f3767386718631863396718633967186318631863186318631863f75e186318633967186318631863186318631863f75e1863f75e1863d65ad65ad65af75ef75ef75ed65ad65ad65af75ef75ef75ed65af75ed65af75ef75ef75ef75e1863f75e18631863d65ab556d65ad65ad65ad65af75ed65a1863f75e1863f75ef75ed65af75ed65a1863f75ef75ed65ad65ad65ad65ad65af75ef75e1863f75ef75ed65a18631863186318633967186318631863396718631863f75ef75ed65af75ed65ad65ab556f75ed65af75ed65af75ed65af75ed65a1863186339673967396718631863186318631863186318631863f75e18631863f75ef75e18631863396718631863f75ed65ad65af75ef75e1863f75ef75ef75e9452b556f75ef75ef75eb556b556b45610467252d55a73520f46ee417352f662d55eb45ad55ab45ab55ad55af662f662b55af7621967f86218671867f86295565a6f1867f762b65ab65ab55ab55a94561867f7621867f862196719675a6f3a6f196b1967396b396b196bf762f762d65e94569456d65ed76218671867196718673a6f396b396bf862f762d65ed65eb65a5a6f396b396bf862d762b55a94567352ae39ad39ce3dce3dce3dae39ce3dad39ae39ad39ce3dce3def411046314a314ab65eb55ab65eb55ab65eb55ad65ed65e1867f762f7629556534e114a324a524e396bf762d75ed65ef862f8661867d75e94569456955a9556b55ab55ad65eb65eb55ab55ad65ed65ed75eb65ed65eb65ad65eb55a95567352534e324e534e524e735273529556955ab55a9556955a945695569456b55ab55ab65ab65ad65ed65eb55a94569456745274567452955a9556d762b55a95569456b55ab55ab65ab55ab65ab65ad762d75ed762b65ab55a9456b556b556d65ab556b5569452d65ad65ad65ab5569452734e94529452d65af75ef75ef75ef75ed65ad65ab556b556b556d65ad65af75ef75ed65ab5569452524a9452b556d65ad65af75ed65af75e1863f75ed65ad65ab556b556b556d65ad65a1863f75ef75eb556b5569452b5569452b556b556f75ef75ef75eb556d65ad65a734e734e94529452b5569452b5569452b556b556d65a9452734e734e9452b556945294529452734e734e524a9452b5563146314631460000e614840c00002000000042044104420442048308a40c07194921ac2dcd31ef39ad31ee350f3a5246934ed656f75a385f385f596359635a673963396339635a67f75ed65ab556d65ab5569452734e94523146524a3146524a524a734e734e94527b6f5a6b1863f75ef75ef75e9452734e524a734e734e734e3146524a734eb55694529452734e94529452b556b556b556b556b55694529452734e734e524a724e724e93529352b456b456d456b356b456b352b456b456d456d456f55ad55af55e37631763f55af55ed55

http://www.rivne.org/house/map443.htmТут у 1848 році на могилі генерала Степана Красовського за кошти його вдови була збудована церква на честь святого первомученика архідиякона Стефана.

Ковані ворота при центральному в'їзді на кладовище - це витвір ковальського мистецтва кінця ХІІХ початку ХІХ століття.

010009000003a0dc03000000fd2a020000001610000026060f002220574d464301000000000001004af4000000001b00000000200000383e0300385e0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100385e03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000008c78000080780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005d8770000cc7700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30353a30332032323a30363a303600000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130307401a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb0043000f0a0b0d0b090f0d0c0d11100f12172618171515172e21231b2637303938363035343c4456493c40524134354b664c52595c6162613a486a72695e71565f615dffdb0043011011111714172c18182c5d3e353e5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5dffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000105010100000000000000000000000001020304050607ffc4004a100002010302030505030709070403010001020300041112210531411322516171061432819123a1b1071542b2c1d1f033355262727492e1f116243436537382254354634464a293ffc400190101010101010100000000000000000000000102030405ffc400251101010002020300020203010100000000000102112131031241135161810422322342ffda000c03010002110311003f00f44a28a280a28a280a28a280a28a280a4a5a43ca8380f6f2d6f1f8f433db5b4d328b755fb342d83a98f4f5ac691e786dc49736d343d06b8d9431f0dfd2b5bdbbe197bc4bda8852c86eb6809ef01b6b6f3f315851f09e23c364ec6f4011cd0cd8424306223623719e4749dfd7a576c72b26a39e58ed0f0c62906a76c02485f0e7bd473461ef51a25c8df0817236df95416cd2d9b8ed23d699c9c1c81e63ceaefbd4134e8c8e5235046a0b8c31db15d27334c5e2911c08e49b50627046f82be94f8a554192c0ae31a89ef1aa8d1b3042a81b4f4cf3de9c8c422a901873dc6055f64d2d21405b5337c5dd5c731446ab1b18c778839627ae797ca98a8ef0b1d0abb6cde9f7d459eda5cb336e0367273b6c7f655d922c5cb2e875775dd7624f5aad0e6e640586c069520733497ac8592389b3ab1f8ed4e89242357c18206577c8a96eeace2094e9b975258023967739e94b19633e80c32473fe88e79fe3c691dfed5f71b0206db9f3a8cc8c8fc80c8d8290706a743450af64cabcb967e54f59064af23d078d56ed184083b3d436c9e5ebb52ab93a6765c004ae2bacac589f510579024ef52020922a0924ecd403ab739ce39d3837271b9cef5769a4dcfd29148619539151cb280a021ef1e58f0a78c2c7819381576875142e48c91ce8aa84c514ea4a06b1c29383e351b323c7ac483ba41c67ae7ad4d8aaf736c244c80015c7975158cb6d63a4d454691489229ed1997c0f4a9715a952931462968c5542514b8a3140da5a314502514b8a2812929d8a31409494b45021a3a52e28c50251814629681a47854663cf5e752e28c51768c2600c1c629093b77813e0053e4f836a6303a7bb8c9e5517b0a494e441cf2a648546c7bbbf33d697960b9cb780a82e222c4e08391f09dcd66dab244ee42c472c396d938af52e09fcc961fdde3fd515e45adc770a60aef9e7f7d7ae703df8170f39cffbb47bff00e22bcfe6cb7a76c2697a969296b83a0a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a4a5a4a0e33daa04fb516eef2ac315bdbacc6420b1cf6840181cf248acfbc86d1e187f37b28b45867006181d5d99079f4c62b4fda3651ed40ed5a38e2164a59a58b5a1fb5200239f320d66de28376144f037649708c9141d900e23df9939d88fa576c1cb28c15b759d4f788db498fc0533dce36ef478460a15c1180fe7e5492488acc1c6bd39394ce41cff1d69049a8c70ccb856d86304818f1f5aebc31ca2127bbb8d5b606e08c632714e0aa59d549529d5573b7a7854a6de19a2d2e72e99191cf61f7d416acca1636d8283a7030483e752f156729e07d49804eb6191bec2a07668ae964ed301b3d06012395367578db0a597b318e9befb8dbd454770e24b5c6e65cea233b002a5ab218b2a958f00c92939c83cb6c0fa55d8e4748c1222407c5b7e5e154ede2cc3a9a401b905cf3153c416221cc4aa31b0c6703c735315a0e89114194b01cc05c01ea69e4030911a024ed95fd2c787caae09880b2860738c80300e6a36807bcc33212baf2085e59c6df856fd58da12e469fb504150796e3caa43a047fca0561cc63735177927923914e9c920f87cbc287b958a22a74b139d3a06e71d4f8536587eac08d727406c873b7ca9c97691c455417653b0fe91a48a09ae34bce4e08ca053b0f5fad5911a424ae0004e751dc8ad4da5d7d5782e3b33bc6493fd119c55889c3a02a739e43a8f2a79445c3601f13d3ca93b00cda8ec7c40ad4959b61e1b03cd46e29d8f1151ac6cabdedf7ce3353795699368c53b14944262a39d58c4fa5f48c6fb67ad4b8a498b0b399638f53919cff00440e7fb2b39d926eb58cdd22ae140ce7145245abb25d63bd819a7d6a5e12f66e28a5a315509462968a06d18da968c502514b8a28131452d140da3ad2d1409462968c5020a2968a06d14ea28a8cae773f4a610553239e72054a79526927afdd52c5888333b9d2d8c8dc78530a02405383838cf5a95a350d93b1f11b5348183bb31f138a9a546d1b3021719c1e62bd4f81ae8e05c3d7fa36d18fff00915e62232486d6d9f1dabd43838ffd1ecb7cfd827ea8af3f9a6b4ebe3ab94b494b5e7761451450145145014514501451450145145014514501451450145145025068a28392f692441ed022335d822d4362d4658f7cfddfe5585c4a3c5fe8d57e5a382e1435cee1ce820153f5dfcc56c7b53c3c5f7b4b176886645b50521ed7b3d726b6ebcf91276f0acd3691595f4652d4da09a09bb48bb5ed3184d9b3cc672c3e55db19b91caf1b72f6cd25bce0b3b1873ba83f88ebbd5e92da2ba859c603b92534ed8f0ab45630ee59752b6356467a78d54747b48405d0f6ec770c7753c8e2bb49a73deca91b3a2bc849dbba4119c79567cd1cf1c435aed13691e247ad6830ec657c4a541d32283b839e7bf2a6a1694eb440c3233803cf38f962a59b5954a39499c3460b0c6c99dfeb504ee199a54380703618ce46fb5588616796578f6446ef676c8cd526954dd48ebcb04673f2ae5974e93b5b52d140a146f80cc473d3e19a9d8acb194d3a749e873f4f1a859a6925656509a8fe89d47972a528861003329d5a5b3cbf8daac4a915f28b1e5c1527651d6a592e4471872ad9539c72c60feeda996b2ac42512310146c738c0a6d8c0269bde5db38dd17393ea6b72df8cd9fb2b4a2f278de4468a2ce95236d5ebf2ab115b2a16550a083b36363e191d6a79119e306318948c826ab06ed1ce824499c32ff448f5ad6b5db3bfd1bdaca6728582e939db6183fc1ab31024ee0119c6fbe6a008e8c7b8acc14640fe3153867327f22ca3a1daac2c3a3653918dc1c05e956314c0a46c41c6075a72ea24ea15b60a7619f0a6a3ac88194e41a617942e4c5b83d0d2432b32317423153de6f4bebc26a3142905411c8d3d54b3003ad6ad67ee8f86da49cfd9a938e671ca997c0dac653996d8d76334d6763c205bab65b48c00399ae2b8a5c34b2b1c1c139dfad7ccf27f919657d674f5e3e3926d552f1069568d8606356739ab208650ca720f235403ae4ebe5535bf764caee1b9d77f0f9f998d72cfc7f62cd14ec515ed7034d253b14628128a5a281b453b1498a04a314b8a0d02518a5c5140da29d498a04a4240e7d695b38daa22c506a70303ad4daa4c8ce28041ce3a54664460003b9e429c8469e7c8e29b347506919c2f3a607eaa76f1a6c2e3c472a5001c0e751924ee573b7438a8d4f7db0003cea5ad48b03192074af4ce11fccf67ff00613f5457952e0b9248638dbc2bd53837f32d8ff778ff0054579fcf788ebe39a5ca5a4a5af3bb0a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a4a5a4a0e3fdab891f8c3b4ba022d964348c40460fdd3b039dcf2ae762b60b3b812230682460c33821a266ebbf223e95d37b4c88fc6a3124d14798540131211fbe76623a632479815cf1b4d3c52ed23983c2617c104900f6441009e80f2f202bd18f4e37b564950aa13a94312bb78f2229208d4460b6a9037c03fa00f4a8239662c75b641393a46349031f4a911a48dcaba9401b0be609fbb9d74db1a47227baccb133fd83a90036f8f2a9102c2a0232a2ed900e55bd0f4a75f944ece49082d110463c0ec6b22e196782798c9a575612353b363a91f3a96e964d85f78905d4b6d0131b330279f3e9fc78d3628634b07d984acb9d4cbb7cab4783438b21872d93aca83f8fd29789068e094c032afbb21e9e9e158f5e36d7b73a470a7692163b3b6d8e44557942a6b6973a58e3200ce7a1fc7eb56e4bb8e3b28e73869186da4ef9c72f4aa604b75116b98a6c281a022ec4f9f5f1ab75ae126d0affbd3a77b1801718c9722aea1920064ecc807666e9ab3cfd2a1431955604acab9d28790e5fb3f0a734cf0aef96571b9069385bcafa5c2488b9704f975a8e474ed41750dad88d39c13e0735575888ac910cc63bfb9e5562da443276ac30cc360c32056f7b635a4d027670e1d55d8f32a77a9a262c7e7c8f3342c085729907a6f52142cc7040f122b719b4aa31dde829d81422e063e94ec79d698300de9a8072db273b53d8312a01c0cefe38a8e188001f24b6e324d66f6d7c3f1bd283a483e14b8a315afe11bf6a89756cf7b3b85863e63ae7f8c5647b42523b848d22c65031d430467c7ceb57d9e89678e75932563c1500f5c83f8a8aa7ed215f7a10b6cea067e7bd7ccb863866f57b5b8b9860acdbaf96454f628739c82a2a22c9ab49239d5ab242aae7a13915e8f1e32e5b72b95913d18a5c518af6389b4629d8a4c502628c52e28c502629314ec518a04c5262979518a04a29714502518a5c525031f38daa2656d277db1d7a54c4f8027d2985c393b1c0e7bd4ab108518cf23c810795445de221581c67661cbd76ab4ae0a8d319fc293b338ce8551ebceb3a6b60a89143f4a8a44d3ba6c33d7953c2491a9d0c99e8a4640a8657ecc0edc14df9f314ab21c72500383e016a091964055c05d1cf56d4d1320254c9a537eb4c124659f4b03a80c679ed5ced6e42f6ae874825c72cf87cebd738192781f0f279fbb47faa2bc980531e19f1a416007535eb1c0bf98787ff768ff0054571f23a62bd4b4515c9b145145014514501451450145145014514501451450145145014514501494b486838ff69ef5ecfda48f47bdb6ab5195b58d5dfe33b90c08c7f9565cef1dc714b877d41cc0c487186198bf486060e39f81a9fdb7b34bbf68824914647b8e0492c9d9a4475b6189ebbed8f3ac4e1eab05e34264b7796386406489f52bfd931fdd5db0ae59435923048418c929a46fb11fbf350de3a5adbff2ac8dd14efa883f772a7bdb82cccb236a047e1fe759854dc71048ae1f4a0c93adb1e75d6dd3126cf537d7d19d4fdc232405036e9f78a82eb4c5689103ded5de4c7c27d6af4b705476934a1c105491cc1e9f23505f3452f0e051949c8200e99ce47e15cec6e5fd2eab848e39226019400c01df4e37150dcdc346dd98c33b8243b741d76e552c572b2aa06048080e403cf1819c566cf2a2fbcaae1b56951a8e7ceadbc249cad706821d1db49859357735741e55acf22921893b73db71597118824680012ae0124f4ab91c50b318e275dbbc193a788ad61c4d3397682fc880ac98d4adf18f4ff5a8a3bbb758d95f2ea360bd48a4be2b3cb15ba695656efb02307c298f61d9babc0da9b50c06ebfc1a977be1a9cce48a511032b066cea54e7a7c3e753a49249a1a34c05fe96060f5a53202066368c9c0cb2e003e20fad111690b2b771cfc580319f1f2a4e11343752eca50292d8cead96ae22c8cb82ebb741d6a18d1c28d24138ef03d7fcead212464a9cf2dc6f5d639d22861819047407a795483964e29c0788ab3616def5771c59c063b9f01d4d6ad98cda49bba430145994c919913aa838cd53b512e993b40701c85fad6dfb4305ada5b8f7725f248c8dc5722a00932ae6361c8e6bc73fc8972dbb5f15934dac52d57b394cb161c82e399f1f3ab2818b0d032df857afda5c7da3cf78edd5703b16b1b6679fba6520119c6074c9ae46f9addef67677672656c92c4edd3eea9f8c5ccb221124acf34a7037e43ae055240150000600c5786e3bbbab7cfc70cb45405c3ecd9db7e956ac6e195515cea573807c2a0e29833ab742b8fbeab452985832ef8df0791aeb871d2ccbda3a13494c82e22b85051867aae77152e2bd7bdb06d18a76292aa9b4b4b8a3140da473a54b609c0e429f8a2a5154dcc24a860dab391b72a9c10dc88a7e90c8d919dc5355402480327c3ad631deeb796b5094b8a5c515d18371453a8c5030a8c6d91e94d112f8671d6a4c514098df953180c6e2a4346282029a4160083e551be90b9c6b3e077ab4478d46ccaa76383e952c6a550369da778204cf5cd43359ecc13b361d598e31f2ad19dd821d0082074aac88d2779c33283b0e59f5ae7719d3a4cab3e3b5b8c1646caaf322bd8b80ff30f0fcf3f768ff545799b30540a5e3240db27979d7a7707fe66b1df3f609bff00e22bcfe5c7d5d30cb6bb45252d72741451450145145014514501451450145145014514501451450145145014869690ed41c77b426e5fdb1486da7784fb8062ca8ac7f94206cdb606727aed81ceb0208dae38e5ccb71323cdd832c9b8c86311c8db6d8edf2ab7f943b096fb8fdbe97b78c7bba8cc93221cea7e84e6b138570e9ad269659a4859511a3c4732b9259481c89c73cefe7e59e9831974d22a4b1385218827d6b9f9e765e35aa25d4c84a051bf4c56f90638d5656dc0c0206e7c2b0afa33c2f89a5c680e8e75804e39f315dfc9d3961d927b59e6790128b839d0a4e395540231048acbf69a720f306ba0903223a860238c6036366538207d6b2f8cc5eef1471e0039df1fa431b7a6338ae7963ae5bc6fc36c66bc9a12902c6020d3a8ec40aa92db3fbd7625c3b93be3956959441204438d654ba8e8e3d7e5ca9b6c527e34d385ca4632001d718a971e22ef9409c38172433b8db240c63d6a796d150178e4789b3de8ce33e78abef1891632cfa59869520e319e9518730a331224d473961827e5e1cab7e9231efb57ec618e02b6ce640e412cebc8fad3e6d5928ce148c36e36f5fba9f11ec601108c306ca91d47854b1309495604305d209e7b1dbe75a913665b88de355752dde39df239e054060ecc2c901cbfe906f0fe054ad10891a629b863961d0e76c8a9a12195a5099249c0d3b608e94d1b476d3ca705c261ba723f2156e3bb5395232c0e08c6f50c5180818042ea0300798ab090a65482541fd1f035ac76ce5a4c92abf9791ab763a8ddc4aa4aeb6099f0076aa62265d95b1ebbd5ab691a1ba89d53598cebc6700e37e7573e71bb62598ddb4bda1b28a184156777c6a25cedf215c8b10cc7546a573f3ae93897139af949ec638d42e3725ba7cab0a3b0b85b6492408c645d4abab040e95e2c319d3afe5f6e8bc3a2c48eca1882300787956cc4890a63af324551b09ededa165bc124728398d51756bf9ed5659aea7b60f05ab2a92c3bc71a940ce47f06b572d70e39e19f92f0a1307bebe2f0ab308c69000cefd691eda651868d87a8352daf10e25c36dfb2b668e04c9258440b1cf89a6c9c4b8ccffca5fcd83d00005495afc3c699bc4623d907f03f8d67efe1f5adb11ced324b3ca672873a5f383eb8a4b892461bc311f2d3f756a559e3b1910c8d14a1d090c3966b72d2e92e54e06971cc55068a26cebb7d3fd86fdf4b03a5bc80c6cccd8dc38c6d9aebe3cf45c2c6b514913891030f4c53b15e8611bb69c0c139f0a8e39a3ef6e477bf4aa7349d9a9cec3159bbdb53439d18a7636c518adb289a377cf7f4c631b0e669caa11028e406053a60459c9a061b208627cf96294a95c64119f1ae5859ed5bca5d4368a5a315d5ccdc514ea4c51498a2968c503714629d8a282270751d3cea230e49662307c3ad5861b7ad42f1993ba5f18e581cea558ac4360a42cc003827391e94d589b70f99303903a573e153ac288a749caa839fdb4f8f2ca085c01befe3534d6cc8e048974c683591bb62bd2f838c707b2f2813f54579d98f0a373b6feb5e8bc231f9a2cf1cbb04fd515e7f3cd48e9e2ab74b494b5e7771451450145145014514501451450145145014514501451450145145014869690d079d7b7ed0b7b536f0dc8cc46d9588ce3933d72f676e8d713f67de8d48034b1ebcbe95d17e51403ed6da966d005aa9d47c9deb06d19a0b85ba00ba124c850f2cf5aeb874e79355925824852690cab9e44fdf9a8f8eda996c59803dc3a879788a56992e97b62e850e141cfc3bef56759c1899432b64313cb06bd1dcd387576cfb0baf79e12a186a914e83e781906b1ef6e1eeaf81399029d971cea359a7b4ed60462a49d2c07956af08b430a7692c6c2693e10474ebe95c7772e1db531e491c77ad0330486348f5361b6c6d4de1b6f79246f75149a7b56c11b027c7d2a5e353f66a614ee9720119deaf5a47eef671c4870ea3530c60e7a8357d7774cef8da9cb65d8c658c443f30f92c1c781f0eb4e8d965ef31262652bbec54f81ad00ace5c06c691f091b8cf4aa77b1fbbc45c292ca7be31cc72cfa8cf3f5add9ae99dec8c8b245114d2cc4648ce73e742128e3ed349e44e9f8bfcc1a5e1e619531a324ef91b6ae75376119d4b2a3649d9b99e5cb3fc72ab27d2df845d52c6e30b9d433b6cebe38a8f49d3a14a8762197cc751ea3069f0c6d1be1c3ec06486c8dbf0e552b2192518902c806d9c6fd735511e2e19cab0ee9182319a9a019243a9193c9860e69f1dc8741a63248d9b48ce2ac9202e5b61e75319f76995370101cf214f89182966c82dd3c05451cb6e5b4f6d1024f22e0524d7b144b92491e409ae5e4f26ee9e7cb77a3af494b39483b8535cf25fdca22a2cc74a8c00403815a777732dd58cc6288aa803393b904e361f4fad51826b48be3b4973e2ddeac6367edd7c7865272741c52e5186424b82080c808cd7676fc5e0e2b6714da423470c9da2e760748e55cbc37d65d088cf9ae2a41736801093c2b9d8f780cd6b2c265cbae36c4b3dc3cc4f44e8288cb02350d40f4e550b4d1c711975a941d41041aa907168de4d2d8507604d634d35af22091acb083d93fdc7c2a8202fa9986d9d856dd8956b2bb89c6a554d6356fbe403fc795634f3476f1eb7200e58a4fd2958676c01e06a2645624e919eb4b6f769719031abc0d3a6d9d4e399c1aba368d0cb6fdf4de3cee87f1abf0cab3c7ad39751e07ceaabe463991470f7d32cc8e40d4414076cf43fb2baf8b3bbd319e3c6d74ec093c86f4c50ccdab25473d38e752e075de96e1da4be918f66328ac5235d21723c2bae596b2918c6716998ad0e0f6515e5c9eddf4c483277c66a8e2a7b1b84b6bd8de62c20df5e96c11b6dcaa7977eb7461adf238cf610b95811b407619cfd2b07df2456004ac71d09cfe35d77b4090c8ab2448a03207c819273d73d6b920badc2be0e4e307a5783c58e5bdede9cf2c5a4a75286f119a5a146142f80a5c57d38f252514b4550dc518a75251098a4c53a8a29b8a87b32eddee42ac114950da131aa8ecd46148e58a7aae91e74fc518a683586457a170afe6ab4ff00b29faa2bcfcd7a0f0bfe6bb4ff00b29faa2bcffe4751dbc3dacd2d252d799e8145145014514501451450145145014514501451450145145014514501494b4941e63f94e934fb476fb6eb6a847f8deb2ac9a25e1d3c8ada43ab3691e3fc1ad8fca5683ed25a6b0302dd739fed3d728ef880293a829d20018c6ff7d74c6e98cb96cf0a01f87dbf68ca518b00bcb1bd596591359d3ae2236c9d94553e1970a6ea7b750d00621d141042838cf31e95371366b4b5ed6526725d9558360236ff00a206ff005aef2f0e594e5876ca2ef8b26ae4ce58e7c39d7472466350cc134860573bfcb6e437ae1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000381e0300385e03005ecae05bdc2c8436d9f84e0f2ad3bbbbbb7b1d52c7d8464f3c6ed9e9e55cf0b39ade52f50c310e25c56348d4694fe5083e79273f756c1b42a14acf32b1db56ad5d6b0acd4c307bca4ac9264ec37c802ba4b39fde2cd5e4014b0e59cd6b0e6ed8cf84123dc4189675037032bc8feea9d563b846624b677ff3a927d2f0b82e361c875aab0f6d1c2aa07688bb820e08df979d756274cf04d9cb344536673a77dd6b520258a2991586756fcea329ef136bf84b00183007077fe3e755a1834fdac4042e87af9f4cd67aad5e5acd1e48206486c803a8ea2a08a35621b03049c36371425d29810ab82cc0614ee77ad1b7e1f2cb6b2cd1a83120d4df4e9572ca63375998dbc2880239b4a852ccbaa96dede5e29726dedd5640a09607e1faf80a6dccf2b41a638c0643a738c601df9ff1cab67de07b35142d0c2264997b271c8975df20efe38f957933f36e6b175fc7ceeb1e4e1d2c72bc51c90875197d1dd541e64fe19cd695bf06e1ee165835ce4019ce5751f522aad9c6f7f3adb96085c97738cea3cc935d144890223443b89192573cc9e43d76af3ddba638c8c1e2cd044b73688a90767a415032cfc8ee7901582c9daf21b1eb5d27b5564b222dce34c8d2157c6e3e1079d610181bf2ae98f4ce5dab3da47d9f7461875a67bb2302a400c06e08ab6195b186d873a6c8b950e39aee3ceb5119570b25ba490e7ec5f98f03e355555414f5dbeb5ab12768ef34c351c9551d00aa1d88170577014e056e5f891d1a5f496e6e23ecc38914a139c01be7f65647166d76a8ac0ae1ba1ce6b5ae62ec6e65882e74315ce79e2b2f8bff00c32f731de1522aa70e38baf2dfa79569bcc8e4052739ce08c56670d00dd2fcff000ad474dfd2b56e9105adc33b3a4877cd4d0a06e2319700f3c7f1f4aa76ec7de1ce3703ad5bb725aee1603186c119f2ab8ffd25e9b306813c7dae4a6b1a80e6466b3efdd62e320ac6625070013d2b4ed31ef706ae5da2f3f5aadc6eeed66e3da84f1be4e09adf967fe92b385d6361f8aa97aee7ec62425d806cf402a4b8b8292a431a8792438009e5eb5224220620ca646ce59b1ccfeeadf933d70e1965a57820b92816e1c900003be4fcaab4b68239894b909396d4232398f1cfae6b53567a565f1b42c91b7320e3ebfe95e7c75b4c72b6af5bf69d88edb1ac73c54959d630de20efc9a508c807bc6b4509390798fbebd98ddb760a314ec5262b484a4a7628a06e28c53b1450371498a7518aa1b8a314ec518a8a6e2bbfe17fcd769ff653f54570248e5d6bbee17fcd769ff653f54579fcff001dbc3dad52d252d799e8145145014514501451450145145014514501451450145145014514501487952d25079cfe521bff005bb7412226ab719d5fda6c66b8c3198a70920631161de5eb5d57e53b4ffb4d06a6c7fba2e36cefadeb9c6be81ec638da221e3191e0c7239fcb35bc7559b12cac838823ae0c4c4212c3071800fa5378bdcb1cdac67eca32081fb73d6ac49a2ff8592154ce8a5d9b99c2e6b18b979351e78fad6b2ba8cc9badce0d651c56c2ea5543236e9da7203c6abf15e202f15208d7387ca9fd950cf3dccb6aad31d30a8d091a8d20f9e2aef05b09521f7d55562411a58721e20f8d5978d435f69d08bf8a28e1f748550003ed391f5de9229af6c13b32228a304b060a597d3efad48a50f6ca1877b63e20e7fd7954c8a11f4328689860861900feeae9ebfcb9dca7e99fef57f12b4bf633a8209c295665f114db6be4b894c68ae8581251df006f524d07b9dca3a8cdab101829cf67e63cbae2a3e211bab3cca0ac9177839182de4478114e61c569a5b282cca0e4e339df7a89c949dd32d1bb8c02775e54b6d742789648558a9e67a8dbc33bf5a9c959351c060bc8b6dbd6fb7353b6940455655050f64a463903f8e05747c3c3dc70a9a2ed447047f12ee4b13c86c7c8572f6f1192e640147d99240036cf8e3d2af45c4eea28e5b58638d44846a383907cab8f97571e5d265eb5359449ef6211a8a1903104efdd04fedae878a5a5b4fc1fed32cf0af6cb838c13919f4dab07828796f5ccc557e31b74d93e9ceb7ee625bb92e162951bec963c236738df1f5cd78af15df1e632386c2f15bc97ddd1a3ba993be7d2b3386711ba86f125d6c62638751bede38f11d2b725e1b1dbdab3ea5d4833b1cff95731c361078a5aea6247683b83f4ab58f32a59cb7fda0bded51a048a4c02b2eb276dd06d8f1ae66ee4912d64c29538e79aecb8e26387cf88e31864e7cc6cbb57217cbfee92e547c3cf35ac13266f0d918dc019c83ceb57b7462575ae46d8e558fc3302ec63a0ad868d1b72013e62ba5e19a8cb246e221b677aab3a85b856c7c58fb88a7b902e939e707e952290d3c4eaa1c83b065cff001ca891adc4837e71b9e5fca374f3ac7e2e18daaf23de15a6d2dd484b3a02c4e7518d73f5c5539034a08902b8ce70571f85258acce1c34dd2ff001d2b55c0c9c6d50a4288c196201bfaadfbe997775a0684cebeb91cab5da5baed5a1758e662e7bb834e1761660d1264820a93e5d296d2c24bb6d5be33bd6cc1c3a085465159ba9229b72cbc98c504bde212ba98c88d9583028b8dc1c8aa934124b39eda46927639249cfd6b4f884c222b0c58567d891b6078d46a114900803c475abbb79ac4cb8e8c8246b19e394b895db621f638fea9f1f5ad11ed018018a2e196d1e3adc31763e7b62a84aa92c4ca704e32b592b3b46e37ce9e41b702a5e5ac6edd327b4372833ee366aadd45b9dfe65aaacf7d732bb3a288d88c6cab81f2c54fc1f8e40ca21bec18d70002a085abbc7ad4d95bf6d6ba5ade5c0eee08073b107c2b9f32bacc65e5cf3f13bb8d82958dce791539fc6a58b8c107ede0618e6577a9638802081de3d4d366843a960a0b0f2e75d279328be92aeda5dc576a5a2276e608c54f8ac7e192e2fcc6b9d38208cfceb6715eac32f69b70ca6a9b8a314ec50456d9368a5c518a06e28c53a8a06e2918606734fa423228a8cf7b96ff002aeff857f355a7fd94fd515e7ee482348e7cfcabd03859cf0ab43e30a7ea8af3f9fe3bf896a969296bccee28a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a290d0796fe54c91ed1db91ffc451fff006f5c940c118eadb0339c6706badfca9103da3801cffc22e3d75bd7225815386dd86f5622cccf2a976562a5c05d20ec462a5e0f6e67bc46318658db530236f9d50926690286c774606d8ab36bc4a6b3b668a0c2b39cb38e78c72f4abbdd3e346ecfe79e2821b64d3146092c7ef27e75b0f0bc08bd9cec74a6fab2c398e42a0f67ace4b3b26b82aa5a600f985abda8a5c6b0a5e3ce90abbe4f3dabd18ce375c32bf15ecd8cd0220dc80570db77813823e557caa1882b28c677c74aa56c4ac8eac0772467d0dd4119fad5a5b88fb16935284079135b8c5457b30f726d070cc42e3cf236a48a22864444c3ee082776077fad51ba95a660da8c6abf6803f363cc67c3a56830259676d272a3510763bec6a6f66b514eda0773da5b31824c2eb0572af81febcbc6ac76d3c30179e068b4efaa33a94fedc7caad58d9344864707b19246550872da8791fd1cf2aa73f13b032766bef41756e5914ede99f1ac7be3f2b565fa862901ef142eace5ddb3b1ff2a904ba54ee6227393e033caaa446c250ff006cd14bdab3062a482351c0207caa5b9134570f142d1328ff00dc590b26e3c4efd71bd70cb2b7b66e16d5be0b713a4892a45dac6657d4579807464fdc2badb48160e2b74a0f79a057651ea797957336d7174b670f676f1464ccc028242e309ea7fd6bae4223b8bb90952cc150e0f36037fc4570ba7ab19a9a65f10e25024535a48cb1c9a46ced8277e95cd70b8f5f14b51a1b264f881e5b56e7b5312add5b003630018273d4d625b5c2c1767ec1242082b92460fcab526a25bcba5e3b0c7ee170e739ca8dce7a2f4ae42ed01b5902024e93815ab79c624bf86585a2443ac31619c918e5bfa0ace2b91d6b58cb19caed8d60ae97635295f956c92da4e403513c3be76a7f7b1b806b7bdb354a4def13fb3cab46c6dc010ccbf134e176f0c1acd9769958ed8dbd29ad21128d2e4303d0d5d6d23ad75280ea045634aca872c7193b555fce37708045c3f3d81df35a5676d24adef378cacc064803014633f5f1aceb499e72285fb1862d2ddc95fe15e671e26a0e1b64659033a8d037c9a6317bfbd695b2351d8780f0adc8a311420018c721e1576e5379241f6431a063a0a6bcc4a1d4000064d3b0d8c631eb55afdfb1b56e4646214544cb098ce7b6547adcbc876d7c8f88a714271bf2e7532a6945039018a4380791ad39fb5df08b78f040ee93b5675c822e1ba56aca35c602f3acebe189c103a523785b7b57ab3697b2c019164211b9af43f2aac6908ad3a74d796fd23851c03a98f2fdb562099668c3a9dbc2b220fb556420b003271cfd6aed82b9b7d2ac54a9c1a9669d25dae5b8117100c0ff002bb1fa569e2b2add0bdd46ae7bca756475ad6c57a3c5ff002e7e4ec845253a8aeae66e28a7629314098a4c53b1462a06e2908da9f8a4c55542c4a6091b75cd77dc2886e156847230a63fc22b83910c8ba796fbd779c2c6385da8f0853f54579bcff1dfc4b54b494b5e777145145014514501451450145145014514501451450145145014514501494b4941e63f95031fe7fb7c825fdd976f2d4f5c48d3ab7ce2bb6fca5903daab625030368a30797c6f5c51235f2daaa7d2281abcaadd85b0bbbc48ce421ddb4f3c5412a085f41209d8ed57f84dd416b2b7690eb2e30186752f98deacecb787536ee81c84d4a98c2ec797eca7cc705258bbca186a0bc80f1c536c6e239540ed048719565ebe58a65fb9092b050c31f11c640f0af56f8797ea2bf94b5f767100c540627960e71b9fa50d144f72aa5e4571b1181dddf7dbcc52496f0891511134692e49ebe3fb3e9515ba4a6713682e718646c82140c73acb4b41049c3a569235ed1d4e36c676c0a602e20861864d6d9002b77b3cb6fad1ef48f1058b0700311e1d4fa5166a25e270a12410c1fbbb01f3f5c5673cb5385c66eba08245b1e1d1db09061a31da166ef29d5b01e7b93f4ae2b8cdb3f0fe2b3c0ebde5c360b671901b19db3cf15dbf0f36b718895d9dadd8771980064ced8ebdd03d093bd72fed805fcea646d4ddac4199ce3738c74f415e3c2f2ed9ce18a9214d39db56e6add94ed1091428c4830d9f0f1aa31b0ee851e037a9d751195c66ba572bc3a4e0cfef535944469659dcb02d9d82a906bb6ecc880972992d9ca8c73ae4bd8b58bde125757ede4595548cef8ecff0d46b7b8ddedcc513dbd9a2099575b3b6ea83c31d5b6e55c6f6ef8de19ded560cb66fb60c65078922b9a1ff00124b02a0f2c8c56b71492ead3892cbef7235c08d74b328ca82064018c0f95519f8a5ecf0aa4d705c018dd5727eeaeb8d9a73bda251f6b28f31f852e76a82e6ea42d0f668acdd980db019393bedf2a7a991901708add7073f8d6f86699700b2601fa52c6311804d49a350c6a39a57b6b9446cc79db20822a4bb465dec811748e66a2b18721a57274fdfb52222cb396ba900f15eb56ae8aadbaac24693b1c57593ed636b3c1ed85e5c1b99862387928e44d69f129996d96de3f8e6cebf21d7f753784db1b7e1e124182e75114f5b679ee1a5d259b754f00b5cad70c7fdf357b4b5ec402700f855ad795d86466a49235840696686307ab38daa269edb27b1696763ff004e3245676f46e63d1c30cb939c03d79550bd6325c146dc464018f4abb74d247c2a5b958bb300e84d6c33ab19e43cab06297882b191258f2dbef1ab7e2292b9fe3cb2bb5c8e369182c6acec4ec17726b4a0f677884f1eb3108949c0ed36359697fc677ffd49e3079f6602fe02a3916e67c9b8beb997fb4e6afb46e7874df3ecfc36ebfefbc4a188e3a30ac2e316d6b146c5388db4cca7654c927e755cd8c04ee8cd9f1634ef7087491d901b73cd3da35f8ff8436d696d3440b5c857fe8e46df5a47e1536498d91c791a46e1641eeb7d69bee17319cc6ff46adfbcabe94914373049ad636057c46c6b46d82cc82788107932f87f19aa0cfc4621fca49e9b1a60bebd858e4804f3ca019fbab532c7a4d58d9b6c1bd53b839c6fe95a958b6578ad247ef0a6290ee0f46ad6b7b986e41313e71b107635dfc7a934e79ddd498a29d8a315d18371462971450371bd14ec52628131d2900fba9d504d28858ea6c06ebd05151cf3b4322838d24efe55e81c3086e196a4104189371e82bceeee541a5cb91ddce92719f0debd078210dc12c081806de323fc22bcde6af478a7d5da5a4a5ae0ec28a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a0290d2d25079c7e532e7b3e2f0c400d5d82b72ce7bce2b837ddbd3a57a27b7b6ccdc762baecc3aa5b281bf221dcf2eb5e7934864999cf32735af8ccecf86dde799218975bb900015d3706b17463db6a4d27469071d39573dc32e05b5ec7261b50f84af304d74e388dd3aa89acf52aef9461963e5bd6b0d7759cf7f0e920f70e29acca5a19c77c90363b73f5a9659a43a988ed20d816eabb8fbb19a701ef96730ce91260060b80a73b54114ad35b85d2a661b4c37ef28e7bf9e062bb74e5da595e35918aab3c4bdfd414900f9f97efa8e2ed01ed8093b27df0a739e9f4ad09ad67982c4c9853866c6010072df348d68f1cbad97503b2aeae591fbe820bd58ce1c15c84c1db7a8ad256377d9db465e564d0ba54b150dcdb03a0a6711956dd175070d9c6c72318c91ceadfb3d20b695aea5899e52fdd48b05b4819237236c8193e75c7cd7874f1cfae822985932db2c83b18caa6aed3070b9dc93e249c9f235cefb76ed35f5b28590468a4768e367dc1dbcab696d1af388fbd4d082c8e0a00188db2493b6e77f41591edc5c24cf6b1824c908224246e09c103e95e6c7b74cfa72782879e540c8c74a729624681e4003ce8c0240c1cf5ab3058ceec811308c41d44818adb8f7c3b1f66ac9bf35a8bc0e7b419ef30ee2e4e363cb3bfd6ab4572dc2ae65e1dda22c12eb742d85243038dfe5cbcab76d945e24063d712a601c91aba00056671ee012cd2fbcc6c8238e12ba0f338c9fc3ef15ca76ef67e94fda5653c4b08090224dfe558b719211541393d3a0abf757b35cbadc95404a88f0536040155d63698e554138e8302bacd69ceece729a60087658541f23934c0694c32c67be870db0c6f93522da4f80748dba13443613f6d19276d439d6af3f2ac878dd34ab29073b79d39ad6724b14249e5b8a2b33885b2cae5f5056d4724fa9ab1670c2af0e9612ac1967d273bf4cf80f3a8eea17918c0a84b1e836c78d769c1f805afe6cd7a008a44ce91cf3bf33d4d5f6d4632c2e5c460dc3206579f884397e51db4a1ce73d48fc2a5302c1a9d3863aa8dcbc919fc4d509ed61460c918561b823a1ae92dcde5df042d72328cc8ab2b1249ef01cbf6d73b6de8c7c18ced9882fae3bb1c6e07846b53c5c22ea43f6a8571b92fd2ba3b1b711d8da0192ba41604e072fdf563b889285df593f08f202b3cbbcc719d464c7c396d2d638c8432bcd1953a4163be4e3e5587c6acbddafa711a61010703a64574b7abc40dfa3d9c71e11047997f449dc91d396056171786e5ae24134f14aedb10bd761e5562b140da94821738ab115aca33aa1073fd6a90c52726b65c78eae55d34ca960ed4ee437c54ab17da80ac80f4df6a74858823b446f203fcaa0ae0826972319a42a73f0f3f0a956d2565d959479d5d26d0ca014d8f9d3828383b1a74969305039d3465080d9071c88c534bb324843ab02321b98f1aab6f2cfc365d4aa6687a823bcbe86af16d23cc553baefaf6406ca3531c7dd5ac72b2f0ce5259cb7d0eb456031a86714ea8387956b550ad9c7dd56315ef95e4b098a314ea5489dfe15cd3623a42338df1560db498e43eb55aedc5a2e65c8cf2a6e1aa8d91d93079fad644ecf0caeae644ea34f235a238843ca50632738d58cd633192f6ec08433803939c12718ce3c2b39574c6118c421690a3631818232735eabc04e780f0f38c0f768f6ffc4579adc43248803daa388d4f7836413e95e95c0c96e05c3c91826de338f0ee8af3f91db0e97e8a28ae4e828a28a028a28a028a28a028a28a028a28a02a2b904c0c57e25ef0f954b45022b0650c3911914b50daed198cf38d8afcba7dd535035d75a32f88c536ddcbc08c4e4e307d7ad2a48aeeea0ee8706a383bb2cd1f836a1e87fcf3413d45712f6303c98ce91caa5aab77f69343074275b7a0a0e3fdb990fe748d40c16b61bf864b579acaa525607a1af48f6eff009ea1feeebfacd5c0f158b45d6a0366dea84e151f697ca4f241aabaab3f777902ccc506092d9ac0e0b1622790fe91c0f97fad6c08c09230c84aba96c8df607734952a1bce26b6ab2dbc6ccfac823a637cd3f85f1664b9841b321740d4756cc4677e5f7543c52c84372acba599d30a756d9e5fb6ae70a2b3d94ae72146ca0f304743e55d3dab1a91b705f5b4aa4b4cb1633b1e9e5489742e2dd26d43079e3aef595c515138748e83b39dbbaa3caa970dba67b55d4a54aec08db23f8dbe553da9eb0de22ebef98662046d9c1fd227a7f9d6c7b3e629adcea01647934b4ba4e7191dd1e031be7cab2388412092399d1bbdcce919fa9f2cd6efb3b385b08e35965c82e5e30a1b51cf3ce33d3c6b8f93763a63c3a249c20622663938cef9c673f3e7f75733ed72477521bb80801429204646463a9fa56b5c5c4a2280dc4bd96bce8ee8249e5bf8541c421967e130a4572034ac62656031827c71e42b1385edc7c3c3ee6554911011211fa5d0d747ee91dbf663b56c01b610edb53787408b0c20a7c2b9520fc5d05582844fdd60a4648279f2a6396d2e3167d9ce23235e5cc69196d2ca8351c003a9e5e95d2989666d12b6a2a71f2237ff005ae33d9bb895279196262e640cf263e11be76f0f95754239a38cbc8c3b475230b91af3d3cbeeacdeda721776fa16701b31c7269f9eff00ba9b61b990fa6df5a599fb4b330ac8e523935321fd1246c41e7e34960b8ed37f0e9eb5bc7a72cbb4ef16b9233ab014e7d76a734a8a70ceaa7c09a8ee26ec61793fa2b9ac6858cb2900ea7cf79bc4f856f4cdca4edab7737fbc5bc606497d5f2ab24e9650fddd4799aab6b6f1c73464779f20163fc6d566f4349709120cb6390ea4d34e73cbed7865989a2ba595f705986a5390464d77bc14093812a9d86187e35e7b6b70d6f2b4172a4dbb392c87a6e7041e9bd761ecff0010513bd990ca8e81a324e413d77fa566cd3b639473b70a42608cb0d883d4d7492b13ecea8126310a9c4630a318eb587c4934be71b3ae7e7cbf756df0e2b3fb2af10605bb36538e9bd66c6e2d70441ee5f033658e4b1fc2ad5d17692181309a8ea240e405496c74d9ae0e9c311f2d78aa9c359af6ea7ba752220744793e1fb28ab735b82e252c492caa474390072ac5e2968beff34c3a2018f3c0adeb8de12a0f54e5fdaae77da4de59224382cb93bef80a2aa5661bbb7462a65191d06f52c72c728ca3061d7158c30130060547c30dcfe736049d38dbc315d35b676d87b3479949628adb640cef4fbeb58a032461833ae307af4ad3685470e8d8a0d5a49ce3c09a8eee2579e43a46ca0e71d702b9ef958ceb6b711005b77f1f0a9249a3897323851e66926916189e43c9466b9c76be6e2599237653b8eeec2ba49b4db7fdf6dce3120dfa91524b0acf10ce33d0d64f67295cf66fcffa26b4387f6822d2e1801c8118c54d1b50b88d943ae3241e55527623098d88dc9ad6bf0195645fec9acd946b3a4f2d3564e4bd36ad8016d1e063ba2a5c550e1b765c25bba1d607c4391ad0af6cbc3c967292de1d672df08ab780078014912e88d4796f54ef5da49840a4855197c75f0159b775a9c1d71c4ada08d98c81881f0aee7c2b3a4e2497e10abaac609e5bfd693883a5b41ada2c46bb6a1bedfeb5811ced0dda0788a17f840db99dbe558cb874c1678c2bc16f22223689487627983e35956b3c82e214058287033d7722ba316ad77dd7c80ebb9aab05842922e852d960146aeb9dcfa0acf35bdc89433e9203631e5f7d7a2f04021e0562aef9d36f182c7af7457113da885d12162438c3160303cf35d970e884d0c224ef470c688aa7913a464d73ca5fadcb17e4991607903060a33b1a5b7d7eee9da1cbe37a6b5b42e30635e7d36a9ab2a4621412c4003a9a845e5b93b4abebd2a265f7aba646cf6316323fa4d56c00060000780a04c670cadfb88a8af4916729070429dea455d0ddd1853d3c2a3beff829bfb268261c852d20e429680a28a280a28a280a28a2821f82f0f848bf78ff005fbaa5270326a2b956211906595c1fd8692f5ca5abe9f89bba3d4ed40db11989a53ce562df2e94e7ee5da374752bf3e63f6d4b1a08e3541c94014cb84678c68f895830a096aac1f69773cbd17118f973a9a790450bb9fd119a6da47d95aa29f888c9f53bd070deddc80fb431c5d45aab7ffdbd721c5e2d5007eaa715d1fe50e5ecbdb1b4cf26b4553f377ac89d0cb03a01b91b7ad036ce3ecace34c6f8c9f5e75370a9b3c5a6d48cca13429036079e3f8f0a58518c21a45fd1d477a8f85c13424dd4772abf69a4a91e3feb5a912d68dfc00ae7b32c01ca1f03e9fc72a9f4ac5668a841c0c9c0e79eb4fbc69678d909449d7904ce0835146cef6bda4ad86d383ebd6ad66451e233192e224662123c6a6cf2cf2aabc3eea3fce4542ea874e9c6762dcf3f8d57ba9be26041794938c6703a1fbbefa891846f0ac60e54867f0f1a9b6a46e5dc2dee47b46d5b6a55d59c1adbf6706782c4490e5751d4a3bca013b1fad64c3ad93b84321e593ceb5787a88f86a21b73855d25b23e21e3e039572cd62d717cbbdba695902a862f8efe49db6e469ab0bdc59ae032a4311c383b6b393bfa0fc6aa9944515cddbc71ca874e8121f87071ddf539fa56cc2d15859289d419821eeecc32724f2ce0824d6559164f1fbb21611282a170adfbfa9fc6ab716b86b7310b646591db39d276fdf56a248e2b7b740307564b943b8d44d51bdba8a4be0c18108428039f89fd951567d9891a3372da46a2ba5b50dd892315d55b4d194332c9da671a77c93e5f5dab95e03dacad74b10750cea848c02399c6fe95b7c2ecde6855033a450bb0d40fc4493939ebb607873a839e40070fbcc824f6a84b6399ef7f19a8ec32c64db1cb6fad4b712431594b1a4a034922e919c90141ce7ea2acf06e1f34d04ae830ba7e2607bc77e55bc6c8e394b6f0a5716f35da3471c6ec32a1b48391bd2b5b0b0011a078b236d4a416ab3c4e2bab4b2d99a34691765db2735986de76396ed18f89ad7bb1978ae5dac24e1668f28fb9033a4ed5b3c3ed6dcb497575226b6fe494b03a7cc8e79ac5b5e193bcb1b76671a873cd69490e8251946579d266b8787d19d73689791955902c8acd86c64733d6a3b1b7bbb571aa41f6641401febb557ec9096ee8f89bf134e8b31caa55e418f07357de35e9ceda1c46547b42c480cbdec1fb1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000038fe0200385e0300eb7f82203ecb9d0412c8e76ac0946a64624b0feb6fb549c26e5ada09e0efe351002b691e5b566b736ea1e4ecb86be082c2460079ebe5496925bdba2dbc771117fd142e324d73f176579c49209642ea32c11c9ef1fe326b72dacd217cc31a44c9b9c26e3358b5a8625db04b7799fb596570ed1a29202f400f91fbeb138df11ffd4c930381a705586fd07ecad75b79538708a450f2c6e238d81c78153e5b1ac7e350cb27103ad5564d00919cd5895cf83206dd76ad6e177112e41b71a82ee748deb3d4e4ec2ae70eddd8ff0057f6d6f76b3a6a5cf1164b5702324630a338c6f55e2e2135ccd36a882861cb567151dee4da39f4fc69d651176d4c18123c36acfd53a50ac082802f5cb64544c57c06de06a4ba4ed6de4418c91b565848c923428ffc456f762697cc800eb4f8e41a46f594e91e9f8179ff0046acd959a4f16a6500721dd1bd3668ebe2896a554f371819f3acf041719df2a396f5a173611226a2579803bb8aa0d1155d6081a7979d6b1b37ca58d4e1a912c25958190ecde557715916571d9b0908f88608ad68dd644d48722bd7388f365db46b39b26e2624fe963ee15a0875203e22a94a9a2e241fd2ef03f77ecacced6f4c7e34af2c66331663c02586ed8cfef02a970fb1d12c6d3032ca50c99232036791f1236ae89e30e006c9c6fce99ee6b35c2b636031cb90e67f0156ce76b32e3492350c7bd8ecc0ef13e3e1f2aa36b086bb94e50a07c6748c1df35af28508caa003cced5996f2a85670b96772db2ec3276a916a6589e524169029d8edc8f80dababe08ba78747b9f52773b01bfd2b9f452b0ae9c1207d4d743c137e15067638fdb5c7c8eb855ea5a4a5ae6e8af68379cf8ca6ac54308d12ca87ab6b1e86a6a02a0beff829bfb26a7a82fbfe0a6fec9a0987214b48390a5a028a28a028a28a028a28a02ab5c7da5d4117404b9f972fbea495662d98e4551e0573fb69b0c0eb334b2b8762028c2e302827a28a8a5598b66391547815cfeda08af3ed1e283fa6d96f41bd593caa18a0713f6b2c81db4e9002e3153d0795fe55323da5b6239fba2febbd52b593b68a3907e9006aefe5531fed2dbe797ba2febbd73105fcb6cbd9c64690762466837788cda6d7472c9c023981d6a9417a2343e3acb7fad529afa69941620819e4b50c630738da9bb12cdbad82e15e38e50490ca327c2a3e237061b698a1cf69b03eb58f15ecd043d9ae001b8c8ced514d792ce9df6042ef80314daa346d7703bd85034a92390ab02258dc16cbe7ae7193e95043102a30c323c6a552eada58671d454dab6787c9da592b6c4ee08f4adbb09c43c32799dde300e011b86383ddae421b896d5709c9ba919ad08ef649784dc2b48ad28953b3454ef6adf7cf87f95668d7820b7fce1044ba5a385c4971a8f7013f086c8e8413e791cabacb4b68edecd8baa33e82e5b4019392761e59c5737c051cf05ec8dbc21ae33ae679b776c9e8074e5e59156ee67b9b75b88e16b5d5a093d982ecc39138e9ebe758fab52c8cb142ac46422649e9cc9ac494616391d70c5c1276e64d4b2cf772dbe198b2141ca2d39006fcc9aa7c42500a28669266230acbb0df9f854df234f80913dd5cc224d244aacc5773b13cbefaea518a218ede0765e5a8e177e5c8fcab98f6508923b9834b0915c312abb1dfa91b9ae89e49612713aa0e4aacbf419269b1ca5c5aff00ea024962d3b8c68031e03233bf2debafb0ccd670cac0202a0941b81f3ae6c05f7137443b49db80d8fd2cb7203c36e7eb5d25aac8b629123283a0007e2c0f134fbb191c7a284dac206800dc2677e993522243124a8ad1aab16d201ce00001aabc4adee1d606cc4ecd2a00a23c72c9f1abeb0a4710c952155812abb60f3fd94a42db4b1b2aa212c5002c403b6d9acdbc70f70ec320361867c08ad10f18631a4ac1805242a8dc721d3c2b9fe277332decda5c690760c9bf2f5ab8a5670e6fb8f88fe2690672a3f6d3b18e7827993cbae69b85c838adb2b7139312839c8daa68cee58ec399acb9a778648f41c6a6ea2952e669a02ace006d8e17fce904b14c4c8d3722cd9041dc78574dc2f8d7692886e14eb7017b4cec48db7ae6a145030063c2adc11b4ae11033331c00399a59b36ec18e97895c63548adf30a2b078ecba789b12c03766bfa271cab5fb3b98ed2d919d55d5a30da9751cf2e79ac9e28b31e2ae64747eea8f831fb6b2d39c180c4ed8f2ad2e14630ceaca3d7cab38901cf2ab36e66505a2527239e36adfc61b137666ddf1a7cbb99eb55eede457c47da2f50748e5e9470f17333e991942373eeeff008d5bb9ce62df9c4a7a78562f6d33e1996518380de149259c6ec582e093be0d513dc7241c106a55bf9136255fd76ae8891ac23006759eb8cd5989742600c01549afe52a711c7fe23fbaa2334d30219f0b9f854633f3a07ddce2e26509ba47d7c4d4500333a29d86f9dbd29fd98c00063150acad0142a772d8de911a12c0a90be00d94f4c74aa36d3cb6ec74312362413ce9cf773b2952eb86047c1fe75102357cab5ef9466e38d6cf0ee2ab2ca6074d0c37e790479569bc6b2819f911587c3ace2655b96197c9c7974ad25678cfd9b607f448c8aef3766eb95d6f49c5b2f5273e552222a0c28c556f799fa4719ffc8feea63cb72fb1658c7f5464fdf5794e07109f03dde223b493638fd11e351470e254d2f80b85518e5e74e8e258f2403a8f366e669c363915a93496ac8041d3a70a056ef07fe6d8be7f8d736d34e58e97400f4d19fdb5d3f0b8cc7c3a052724a839c639ef5c7c8ede3ab548c4af786481cc52d2d727530a870181dfa30a7d42532edd948518731cc7d29bd9dd7fd78fff00f3ff003a09d99571a881938150df1c594bfd9c524769890492c8d2c83913b01e828be3feec4756200f5cd04e390a5a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a0290d2d21a0f2cfcaa0cfb496ffdd17f5deb8c19aecbf2a9ff0032dbff00745fd77ae341c72a09a3520f88a40c4c8704e293b52574f21566d23563a304e46719a0198f67ccf2c5491a8d1a76ce32696558c398a29e3980e4cb9507fc40547260b928729b006a52149d2c00df152ea3b30ee9e5b73a8838c6c37c629e19760e4f2a09ccbae2218920f9e715bbece5bffe997173a135b48b12c8e7e11cf18e7be06fb57348bda30d440f002ba8e04e92d8ac103c82e44a4ae351006db6c0e0938e781e758cba58e920813b170ce54ab1dd5001e03483c86dbf539fa2dc5badbd8c8891851863a42e37c733d31cea9da9e23028821b74465cac9293ddcf304e324839f0156ae212b633cf7f2fbd4880ecc988909f05079efcf7ae6ae7a5bfed008e34948c0467073a76c6079f3a6380ca8ce403a976e646fd4f5ab3abed135f763d00a2f4231cf3fb292e5b3d99036d6bf88a92f2b5abec92e4ddb041bb0196dfa9e42ba311205cba9773c81eb5cafb340f697a51ca3004165c753d47ae2bab8bb646d3a55f0c7241c62afd473d2a2fe6297623fde80ee9dc0f007a75adc8495b48d0e301941c0c0ddb04561c8b29e0b3969140f7b040033a7d7c7a57408a5a08f1fd307e8d4190fd8996dfb3519130ce1718d9aa3e1a2592fee3b4d44290a8a7905f2f9549c418a2c0542b1edc0c138e8d43b4c23ecf5da84034807276fad50d460389cdd880ca2318c1c0e66b078b331e213f740dfc738dab7a15d12bccc75b140a1513031f53583c574fbf4da81193d7d2ac4ac9e22d70a63300eee7bd8ab0b9d284f3eb4ee476a5e4c3d6b7b6505db03245cc6fe1496ac3b303069d764662dff4a92db3d90db6c78d2156a2df3eb5b9ecd4d6cb732248d18948050b7de01f9d6149f060f53d2a26b8104a839efbe6a5a49f5df5e16388f2c00309d79df7723ebb563f1b8c7e70232c32a3707d6b56e4ab5bb34a4e8d10b123236d67e7593c7427bf2ea43a4a020e93bee6b2d39d088242cfc813e7b559fce4077228c607226a95c304279601277ac4b9b89a59895caa0e5bf3adeb6cbb4b4b8138d480a38c640d88abb76069b73e310fc4d739ece5c34ae15c025580c9df9fa57437407d8edb08fc3facd59b3574b2f0c3751a9bd7c69b951c80a74ba448d8f1f0ac4bbb99fdecb213a14e31915d2465b00ac808e4719a101df7ebe155219b5460f5ce7157069dc9e740e55c124b6e6abcbb2203cf58a1a55edca03ca9f29cc608cfc42819d7e1e54003567caa2ba12b4788701b5efbf4a96327bb9e78aa8d9e16736633d18d5a3b0c9e42abf0c1fee63d4d4d70c23b695cf25427eeaf4cea3cf7ba114901989c91cb3b0a3b24d7ac22eafe9637fad390874575dd480452d54368a64d710c0409645527903496d3c7768ad6a4cba89030319df1d796f53da2ea9ccda6badb1ff81b7ffb6bf857237892da893b55d3a065bc7e43afa8aeb7871d5c3ad9bc6253f70ae7e4b2ce1dbc72cbcac50480403d79514328752ac320d72753746242e3624608f1a7d425664fe4dd58783f3fa8a6eabbff00a717f8cfeea0b1551dbde6ed11378e23a98f9f414ad0dc4c312ca114f358c6ff005353c51242812350aa281f45145014514501451450145145014514501451450145148683caff002abff325bff745fd77ae36bb3fca9a96f69adc0ffe22febbd71aa3bda4d04b00570509009e44f2152c9d8a44a1492fe47602abb8d2c40a1559cec3228244386041e7b66ad24670ba06a0412478531110e081943d29d1fc38ce9f4aca9349539c0607963a52b4246e581db975a72369ee6363cc5482362a3995077c1dc554451a216df3b73cd75becc5b8bcb248355cf650c85d9636d3b91b63cc6e77ae5fb2230c33935d2f01e2115970a2cb12c970ae5fb32303963e2ce3e58cd633e9503f11b8b2bc9a29a7b9728da0e5c827076c8aea6d2c6def3877bc8821ec8444a215c9d58e64f8edcab89e253adc71192664ecd980628a3baad8df1b9ea2baff0067a4d7ecdb00efa42480b7e88e7f79cd66b38de74cabab784c88227dbb353a198919c6fe9f2aa13191980320c2b0006771bd6c5e265901d27ec90e77fe88acdbc8f0aa76c861b8d8d6676dde9a5ecbc32ca6e8c65812d8d59fd2e79f95741ececad359c85d9b2b3953ab739c0fdb5836225b5f659a589b0f339049e78248dbfc35bfecf5ac96b6afab0c6593b53e5a9576a7d675ced9570cbf992e8877245c8d43c36e95d1da026004e46edcfd4d73d276adc12e06a1b5c8d273e9ceb7a29b4284242a924723924b1dbeea46983c55047145230423b71b7623c0f3deaf2a328c0703fb28a0567717d22043146758947353bec6a9fe729fb18f54d334a49c8d5a401d397cea8e84e12225e670bb0ddb03eeae5f8988cdfca51f99f1ce76ae96dd4a5a860b2b33e1b4c8db83f3ae778c93f9c65d4bbedd738d855c52a81db93527c447af8551b8bf586e7b2c671ccf85598983648c9535b6497631d91c8f8874a2d81ecc65863c3145e943d99008ef0a2df4e31a49393d290ab441eee33cfa566de3959cf9366b498640e5f3acb97bf7b2a9e40e2a56b17a1a08ff00372cc1573eeb09046fc8935538fbff00ea0a3ffaf967ccd581206f67d9c676b18cf2c720d5071f04ddc2c48d462c92079d67e8e4ef8e165c781f3ae64ff2ac3d6ba8bff8a503575e55cd6dad865391f5aed8b15b9ec7bb2dc3f66483a9790cf8d7597a4a4880ab1c291b639eb6ae43d946c5c49827f47e1aec2fb576f8040e7cc6fccd73cffe9674c294fdab0c11b9e75cd5de355c67fa5e15d34b9ed5f70773cab9cbd3f6f723239f5ae98b3572c98fbb8c7f4474ad346c2f23599c3ce601807e1e95a680e9047519dea522939238a3119df1f854ec49b7c8db71cfd6abce08e240ed92072a9ce3ddceac676c7d6aa9c08a4270c36f1a5ce398a42ca5c606e2836b851cda7a31a92fff009bae7fed3fea9a8383b66ddd71c9f6fa558e200fe6eb9dc03d8bf3fec9aef2f0e3ae459906cadcf8c6bf853a79e3b78cbcac15478d65f0e9ef67e1f6c6ded5c468815e664caec37d23ad5ce23c26e4c2d328258f757b4901249f00361f3ace59ea2cc3750437438a5d2436d09271f1b6d5b9c36ca1e136051e5507243c873b92738158decd24b0c32161a431f8c8c3631cb35bb77adacc8b75fb50c34823206fd6b85bcedbf6ff00e49c42682e124b1994cb314263d59500ff006b9d6cf0c464e1968ae46a58501c72ce05615d35c25f76b1cabeefa7063c8dcedbd7436849b484f8a0fc291ac6d4f45252d69a1451450145145014514501451450145145014514501451450145145014869690d07967e553fe65b7dfff00c45fd77ae3d5490cc3a575ff00955ff996dffba2febbd72113b29c83ca810839df9d4f0ac91e469c67c6a25930e1b1c8e6ae76c2476618ef1c91e140dd2ea3a0353431bb2821973e1b0fc69e140248dbcbc69ba009002763f75346d1b868e4efaf3f3a166211829396a6c830ed8dce48da9ddd563d7c05413ab1c1cc99c7415d641088b825ba345a1a42a7b4033907277e9d2b9461dd0e08193e23f0aece2bdd5c1604946a3b156405bf4580e5eb5cb26a30f8d4a9db43a02a9ec80620f33fc1adee016dda7b3cf319648dfed3002a907031e19f9567f16ba11ce19758009e6307a01f85363e31706c4c5082773a881f103d29ab58935762e1e7d6aad336446a0161b118e9e550ce488975b313a8676c75a7899a401f0b9200c1a82e0060baa35dd87e35276dfc695acec780dcc6cd958e75081b6033ab95767c39ccb676eea70ba067039ec3c6b87e1d3c7070cbc0da46bb84c0db381935d9f0696da5b08fdd8e513ba467383ccfe34a8c6738e153820ef3e719f31cab59c6f01e9da0fd66ac56d3ee13770026424f77e2ef2fd6b6b9ac38ff00a83f59aa2b1b8d167b68c0470ddb03bfa1ac78c7da45ebfb6b578b2bbc288e495130185439e46b2e161db4433be7f6d5f88eba72c132ab9dfc715cbf18d5f9c24ca0190391f215d3dce74369241c6a18df3e55cd718d66f4ea272557391cb6a63d95c95c02d73707a291f8d69d90fb31bf85655db14ba9d4b77723d335abc3c8687208e95def4e675f3f700d27e214eb76383dd3cea3e205bb2e7d474f3a5849ef0cf53c879d663556db042ee07ad64dc315bc9180ce5ab418164c8275743835738270c8aeaf641323bf70b0214673b0ebd2a584ba7456ec24f67d8e58ff00b8273d8f27fdd517175668ac98bb1768725c803c3f7d596d503488237d2b68a99dbbb82fbd66ce921e0fc374e8c618e3a7c59ac34c0bf3a25900191be37c573191ef0c08f1ebe55d5ce8e2e5c695e79daad0b469d55c909918c0635d25d31a61fb2c74dd3e173b0ea457637ba4c88fcb567f4be7fb6b21386ba9c8977cf3dce2aeb4730b5457973de24777972eb58caeeeda8cf97f957393ccd731c40ffbd4f81cf15d34a1bb573904926a06843730a4d74c6b3595c31fecb07fa3cab5e13951838da93b15ce42ae69c1589230bc852dd9142f0e9bf4c9ce40fc6ac0fe4180dea59edd66235a8db962a268fb34655d4069aa29f1299e38d34b15dcf2a96dd8b10cdcc81fb6abf15de0523c4f4a7da1fb24f0daaa36b8334cfc463b642c51c92caa402d81e26b667e1865e192b5c470991636de495988383fa2005c8ae6ac2730718b265207dba73f515dbdc4b1c7c3ef9a697b345694027cf359b6e89db17849b93ecfda4ed7ec220814c6aa8b85248e6478d29bfeced9bb792598286895598650f4f84780e7537b31db37b31080d132838c1439f8fd6b3b8bf673dddc28b631111692c54e99184836539e6413f4acd558b3578ee96c9591582091cab7746d8c0ce7276ad6b089829f78747624efa7ceb222bcbf878eb5ac70c053b00a5f49231de233e27a559bbe2dc4ada5b78adc421000646d3f08ebccd134d8924658d826cb8fd10066b4ed0eab58586d94538f9573bc75ee538337612b41233804b3e8d883cc9adde161d785da2c8da9c42819b39c9d237cf5ab1a9385ba28a2b4a28a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a0290d2d21a0f2bfcaaff00ccb6ff00dd17f5deb8e0d8e55d8fe553fe65b7fee8bfaef5c6d02f9d5a58750c8d8a8dc543080db303eb5a3380850ab6aee2e7a74de818a7bb83b8cd4b1c46475c0fd2150236fbd4d1b90df118f1b8206735632864dae1b6eb4810f6a452ca3ed5b99246795247dc9339cf4f5a8d2f690c9902adda4ad1423531d5be3d3f8154c48046063a73ab1181d9212d838cfa0ac4ed6a6927320058924e739fe3ce96d97311c646fcc1c557560aa0805b3e7caa7b6907bb924e324ed9ade9ce9fa0e85c3138fe91a866463a72e7661c8d299a30a3320fad4324e8718704f3e7589396b6589956376918eed5d67b237f1c730b7676292fc0072d55c959dcdb846ed186fe3bd5db6e2e96f7092c2a4e86047415ab26925d5744427b95c7d9939739073dedd7956fc10cb2e8d38444909391becc76fbeb90bde28b0cef68fa4f6321258b637c8c81f4abf0fb662389523b43330c966527639cf2c571d37b8938da8f7588121476c064e7ce85e0aa926a4940ea3bb9c7ceb0b887b406f2211fbb95c387db9ff1bd4bfed45e1002c4a0792d5d54dc7510c53a65e4b87976c696202f3f4ac4e2fa8df484a8070073f2aa83da7bd2ba7b31bf90a537ed751eb9acf5ca4eee1caede18c524fd9b537b3898925577e7425bac3ba0c671d69cecc013eeec3cb59dbeea81e720ff00207fc67f7575fed93789b1ec8000649a65acac0e180ce6a0be9cc91ef132f987ff002aafdb3b3777567481b1e47e94d0dc570141ad3e057660e22817b3cc834658f2c91bfdd5cb450ceffcabbb2f86715d0daf03b986ce4bb92dd62458b5a36b0c58ed81fe752a73f1d44d2a0bcb88ddd58fbb2e4676382ffb0d5016ef3f05b109da33aab6428dc0cf85436bc238bd91d61adc36ac83ab2df7d2ca788c444cb30769376c9c9db6df962b1a6f6cebab2b859df104ac00e7a49e95022de84045bdc851ff00d4d8fc2ad4dc4389aae9fb343e699fbeab35ff00103180d3ee0e463f6d6917786219257376cf185462aaea464e36ab2f6c6e624088ccca5b2173b72ac4379c409205db007a0f3a81c5d3b12d72d93e753d4dadde5b4904a4c88ca3271bf3aa725c683828ff002534a904bdd6ed9b20f5dc1f9535ece4690376c4103030395749afacf2635dedb472ff0080d4c932b37e90dbc31509e1cc5b576a7578d38d8ca7ff007cfd0fefabfea729da6418c3673e751bc9ad5b0472348b6d70926b33ea18f84aedf8d294907254229a872a53c42e6255ce073a4862684019d4bcb14c96e4472bea88865d88534d177ace046fcfa62b5a4685bb69bd8ce00c3a919f222bb1e212a47c2efa4f88a48c581c1079f215c2a4ec483d848c36d8e2bacb0e2b60dc3ee0dec9d9b3b960ada8e074ce300d633c693b57f66f8cdb5b70010b445d91d8b774918d59dfa75aa5c6f8a1ba9420d5d947771c8841dbf4872cf98aa361241070d99a4701f51c0f119e954ef2f6de4842c2b721d5c36a200077e558d371beef349ed048eb1ca476681880010727ce858a7bd94c88b23a3c4e8dab3ccf2cfd2b14f1ab88ef1da38e4cc91a875661b904eff7d6b707e3b6f6763d9dc24a24cecaafb6335a63eb42e209ef7864b0451ebcb8393b60035d770c0470cb5cec4449903fb22b861ed358c48c82d99c31cf79c73df7e5e75dc70a904bc2ace45e4f0a30f9a8a91b8b74514569451451405145140514514051451405145140514514051451405145140521a5a4341e57f954ff00996dff00ba2febbd71bd6bb2fcaa7fccb6ff00dd17f5deb8e504f2a0922ce74e6aee71081805bd6aa0c64375ea2a60d984e0f26aba0e5ce82d9c637a7a4cc6419e676e78a8158b0c0dea5858acb8eb91bf8510b29904e4440963ddd86734f8ad274dde3d3e1a8815d37066436c55b1ac3733cc8f1ab86d2d598b3dbc458f32506f4d25ae4ca4aaba4c4c4f4c0ab16ead145f69cf9e2ba60b0c20e88d171e0a0573f70c1e4672301b381e5bd349ecab3c5ad43090ee3700d37dcb4c5ab51f9d4cd81000480704d4e801b60180c9aba143dd401cfcea39531924f318db6ad06037d8556940ce76e46b314b67691bc5a9b39f5ab26ce10a4e09c78934eb25d308f3ab129c44d5ad70cef9577992e2f3de1d0172fa9811904e77af50223166e618d5119090000bb62bcb57bd2a2835e89c2a7ed380467502c0683939fe36ae394d3acbb529b87dbcedaa5b3889f1c81f8509c3ed97959c1f339fd95776c7e87d294153c8a7d2b1caaaadba2e3105baf80fe0565714121e2262b784c8fa4776252715bd8cec4a63d2b9be3d71736174ab6d79711a30190256c7e356254f0700e2775832a25b21e6ce4123e428bbb4f677860c5f7127965ea91904fd072f9d615f5eddbb2432de5c488eaa595a4383919acdbc8a38afae238d42aa3b28fad74676bfc4788f0d9e368b87f0c72a47f2b3ca41f5001aca8e630e03dbae07e92b1c9fc69926a553a495eb4d462c70c49dfa9ad4d25db4edefa066035693e0cb8fbebd0ac225bce050c6d29d12421494c7f9d79a4423661a954faef5d27b37c660e185e2954881c6708064378fd2b394e16575114b3c36b3fbec824781c8d68b8c80a181c78ef5932cc66fb542ea8ecc54301b8f1e5bd2def18b1bf0218673189ae8072dddc2680093e5b54fc4aeed5ee5561915915005ec9c151cfc2b1a699eeaca8486638dfa542d006940c9c3671b0ab865427f4ffc546b8fc1f3e3aa91195245a58f31838a615c1ddab5dd626db0dbf89a6a41007d4e85cf99dab72a6ab3146d8d54a00fe955ae231a195742851a7901550279fdd5607ede34bb7f4a9a231e3f751d9f9d5d202463e2a8d88fe95485078d44ea31ceac18d78d124efacf3734c8eeedd060671e42a6e2c8174b0ea77dab3173acd5f6d27aed7a5beced0e00e6491bd569ae5a5399642d51ea28c73d57f6d49da95b778d61d8641724d4b6d4f5316e0c7f048475f114e7e20648cac814e7930155a35c8ce334e8175391a0367cb9534b26932de8121664cf771cfccd35af359e58a8278cc7215f0a8f1e5561eb164cab9272315ed1ecfefecf70d3ff00eac5fa82bc57b188c5d0363c6bdabd9ec7fb39c331ff00c58bf5054b5a934bf4b451514514514051451405145140514514051451405145140514514051451405252d141e57f95419f696dffba2febbd7210f75f3e15d87e54bfe64b73ffea2febbd7228b9e5bd03940277ea39d3e2d91976ce76c9e74e0823914901f60707953ae6248a147ed51a43b685e9f3aa88e6ed2025258f449e279d3d2e55a747721500c1c2d54924695cb39249ea69a765c1a2e9b9c3ef160bb2619da5d440d0db6d5d10b94c778e93e0c7715c2db122e222b9c861cabaf61a5b2ed7181cd4ee09ad62ce49ee6e10c0ea1d4332903271d2b06792d1387767ac35dbc99277d9718033caaff0010c98243109b0b1ecb8d879f2ae667cebdea65c2633699cbf6a51b195d860e6b5a091610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000038de0200385e0300434318cee3c6b15e35445904b963d00e55296f8482718a4e5acb1d56ab3819ef0fad569a41a7623eb54198e69b9d8fa534cba1824511ae580dbc69d34a9d91efafd6b1626c8144c7ecfe75ad709f5a31caa2e532c00c1df35d4704e291c36d340f20ef1046f5c1ca4f66846ddd23efa586725064e0838f5ae766f86a71cbd38dc865ca3a63fb42a48dc75741ff0090af3a82f3070d9c568c722c8a0a9e95cef8eb5ecee1658f38ed23cff6c5731ed64b189e3ef29d8ee1b3e159fda107229e2ce2e2287b62c0467600f8d5c71d25c94f89dd47ef111623f92438c79545c4e6893895cea6c7da1e86b68fb3f6b7210bbc995508307a0e55ccf1a04713ba1e12115bd4acca59258ca9208dc5456e4c97223519666c01e3bd562ddd15b3ece5ac3712bcb2aea7420a907183b9abad356a0b69164942a1c9209c0f219a54ba886fafeeadb9f855a59832db23a3ac6f83a89c774fefac3b4e1f15d43034574ab2bb8468c8f876e79cff0019a9b487a5d46b264bec7caada5fc207f298f91aa977c1ee2daea0b6255a4922320e7cb247ecaafeeb73c840e73cb039d37136dc8f8d226019750f35356e2e3964c70f214f3d24d72fd84c080d13a93e2a6adfe6b9bfeb5bff00fe98a9663fb3de474c9c5787372bb5ff00037eea7af12b0ffe50ff00037eeae4aead24b50864643af38d0e0f2c7efab02c674c699a220eff00154b31fd9ef1b7c43895a164d12ebdb7c291f88aa9f9ce0f13f4aa4d6370e46447b783530d85d6368c1f461565c7f69ef2b43f3a43fd6fa51f9d21f035972db4f0a17910aa8ea4d421811b1c8adcd55db61b8a478d94d42fc490fe89acecd452481480799aba13714bb1344ba323077cd65f6ad9d9aaccf865c31d209e75534e96c73a962c4a92b1e9be08ab4f2eab42bc989ce315522da41f4a9c9d8d35b368610c36236e79a96ddc47290cd8cd087ba3152db4292972d11720f46c5598ecb50dc7da4bad5c6f51f6642ea2e2b49ad63d87bbb0f46a921e1eb230cc25474d4db56a78eb3ed196cc8d9233935ed7ecf6decef0c1e16b17ea0af2e5b764c95b70a7d457aa706cfe65b1c8c1f778f23c3ba2b39e3a5c6ed7a8a4a5ac3628a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a0f2dfca97fcc96ff00dd17f5deb97b1884f3a4673b9e95d3fe54ff00e63b7fee8bfaef583c110bdf0c74526a8b9f9aa3c75f9d4375c3876474ae92bbe456f47c3ee746701fae761b54322b212af1b03c8ed5ad31b7198ad6e25611c566932ac8a5405c120827c697865b24d6f2ea453f68a031e98e62ad71684359bb29d200ce9031516d50e096515ccccf331091e08c301935d23326a2340c78ebc7edac4e156d9b1d7b12c49c32e6a62341c496e8c3c54559c265cd5fd11aa3610904f5901c7df5c9ce7be715b12340237610804038cad62364b1da96ed71842c7955eb40925bf7d906938ddb04d50abdc3a07667ee1e42b3386af264ca15b0bb8f239a88e704639d6a8b47fe81fa50d6a43634d5db3a528977ceae9ca9d30ee81b73ab4b68ec7655daa47e1ce23d7dc38df9d5df09f55ef4ac490468c30630cc31d6a98c2e2af5b4305df1208f26102f78fa0aa91c25cc4137676000f5ae58ba53c03e153c3712c5cb7156d783498ef360f954abc0e438c64fab574dc732c32f6c80e9deafd96535eadb5902a9270597f4588c7f5aa75e0f70195bb4031e2d59a3a08766231c98ed5c271f18e33783ff00b0d75905bdc46c0b32e339f888276c54375c22daebb569e21dbb6489013cf6c67e9525d0e2402d80064d6afb3f7a96724bdab69520731d77abf17b3254362e0efc8aa72a54f6662c90d76d9fec56ad9557a4e2769346ca2e10e51c7873535c60621b6d88e46baa6f65a00bb5c367cd0542fecedb8dcc8c7d00a935060a5d4a1d5d9e46651856d672056859714d0c75a191b185667391e42ae8f67adf1fcabf9640ab03824112965273a700f86d59b254b36a49c614956ec99586403da1c548dc624640caa33ab04163fbeb52f56d2e540f72b483190592155e7e829d1a70b8f406b089d047a5f19058edbd635347a30af2ec5cbc064d6ac832ba7079f8fd2a76e225e42149d87c0620c76ad30dc35ee43370d2555b65079ae361eb52db2f0e460a96ae626c6a0d8c9c9df7c72c6062935a4b86c969c33884e624eca25370baa22ca30401939c13be0d47c62d8d92892081bb33851dac3825bc060f856c49359a761d82987b2ca0d31a92cbb733e3b73a64b25bded94167717127da4859a46d47b2c02401bf8e0559313f1c725245757886d45b699e560102a30c8ebccfa55c8fd8fe2d1dac8ed0a031b1050b8d47cc62bad1158477b0cab7971a4db98c6257041523e99fa6d4595cc45da59ae6f008df0a9da121b6f5e55bc6c9d2cc74c3e0dec81b8d5271195a28c1c058f9b1c679918ab571ecbf0694ac308712ea1862e7c6b77dfa2bac80ceb807761caa258a38e35d23b3908cab303abeb5af6d9a629f64f86471ea225b8c6ddf7d233e4060f2aa537b296370c1e012c591b80d81ebb835d5050e74eb1a8751dd18ea73435bdc17062584a93b104671494d39b4f616c9d434579316c6c180fdd50cdec6468ec897a1d957276c74ce3973aeda1b5298698e76c10b4ac96e8faa3112b0dfa0fad5f6d1ab5c31f63278a05761cce31af0479d491fb2d3c392234cec31da649f3dabaf9ae9161712e895cbe708750c7866b3a749a6914c21a245dc63627c8e39d6a6752e2c85f672e08ffda1e65aa65f676e37066872396e4835aa3b791415fb3427e366e557c08638a359375eb238c9cd5b9d498b986e057a26eccaa64f23a8608f1aedf87c6d0d85bc4c41291aa92391c0acd79ed70cb2aea237ce8dc1c74ad5b420dac4464828b8279f2ac6595c9b98e92d2d14565a1451450145145014514501451450145145014514501451450145145014514941e5bf952ff992dffba2febbd667b1f6e6eb8cac2a0b1646c018f0ae87f287666e38e44c14b37bb281e5de7ae66c6caef87dc2cdda344e3915c8357d6eb84dcfaefedf80ae9d7236971925979a8aaf716dc36d8e66e2057604e3bc49ebcb7cd73973c56f6788452dd37663f44363ebe3553b640003227d456a4bf59ba7410f12e0e916af70265dc6ed91bd55e2373657967d9245a643852718db1f4f0ac637500c7da2d21beb753fca67e55ad4fdb3bbfa6bd870e8042a915de31fa2739ab278720c837233fd935cf8e290a10433e472205585f69980d2c5e41fd65159b35d56b5b695cf0b8e688c7ef2006d890bd2aa5c7b34932a68bac684d2069e7449ed45b4ac59ad9d18f48f007d2a4b0e3115edc7649ad085d597c01f75636b238e910c7232b0c153822b73d9f112f1e486e25022917496233fa391fb2ab5cf0e9ae78d4d0ae952d23619ce01f9d743c3f84c16d1a195edbde001a9b5677f9d4abb6b49616993a1a36db9e3154a7b28fb50ab093ab905dff0ab021046d730ff008ea48d3b321bdf61047f5c54fec664b02c4cc8d1e19766c8c62a1b88330374c29232472c66b75a45951d5eeeddbb4f88b1049aa97d636d74c6413c4ba508c236ed918c55951c94ab88e3ec80323c0a467963ad41c254cbc46dd7faf9ae9a6b18ff0035d9bf6abdb47118de238ea73b7d2b0bd9d0878fdb2b10aacc4024e91b838acb7f1d46063e13f4a55c019d24d4dc5264e1b22823b6d7ff00458363d6a602530ac813b87c41f5f0a32ad927e14fad34bba9db955890b8201d009e99e7f75539a521980962c03b8d55152194eacb139f4a89a7c138cfd29825cb675a01d691fb190e19f7fea135ad21fa9cee19b6eb8a550ff12163e3b8a843c0bdd1861fd6069015ce548c782a9a684fae55273a853a1248cb8627fb42a38cf7f2c8cc7d2a512a8240539eb9a683da4607b80fccd466e19492dcea4cb9e636f323f7d44ea1b93aafa914d08da70c76079d34b393b29dfa1a9c055ce6e5078ef9a513421706e067f0a6910309b6276a78565397c127caad5ba1bc27ddc3ce53190aa4e33fe953b422d7bd756d3e95621c2ed9180460fceac82882c797dc0d35fb4ce40dbc715235de13b4ec2654270a4aec7e75a91f0d736124d2b6973b2af81cd5462eb93182d8ab56d6d75285651dc2da41db735678770c1725ddcaba8040519073d2b5a09a3b25f764b621a57d58c8033b72c9f2a0c792caf607d2e006f51fc1a72da5de171a72ce13e67a55de3779ef223113e9d39381cd7a73a385191564ba6190aa7727e263d6afc19cee63628d33b480e1801c8ff19abb24171045ad0c9b0c6756d9f1aaef70166333ac9965c634774e71cbd7157667d231246f1851bab7873aba18d25dcee8476af9c8db2714e8daf1b0ac752b6f83bffa56d24b670dbbac2abdabee481b03ea6aacb23dcc5a81d0101073cb3e67d6b5b9fa4e5058bdcacecc2157543b2646c7d29af3b0efb164948242feda770ebe31dd05954312090c0e055b543399654b7042e4960771b535c8cb825bc86456560aa0e7bc411eb8a5905e3c8dd84a6456ddb0348f955988c62442ea5dd1b2411b7a1ab37bc4205b2784c243b9d4ba304463f65362858dca9901b83d99ce03f67ab073e4335db5ae0db4586d4ba060f88c579df64f3b30404151ab738dabbfe1608e176818ee214cfae915329a6b1ab745252d61a145145014514501451450145145014514501451450145145014514501486969283cd3f2973cb17b410224aca3dd94e01c6fa9eb8e96e2576efcaec7cc935e83edd7039389f1b8a5560aab6e1739eba98fedae73fd949b63ac367a671574972d39ed5d4b505862ba21ecb48846bd073e24d1fecd4ca3bc898f36357d53da39cd7b51939ae88fb3b203a4c69bff005aa58fd982df1e8503cc9a7aff0029ece64ab8192a40a4c9f2aebbfd968d941ed148f3cd2ffb269af0d220f91a6a7ecf67203531c0dcd685ac222efefa88ae8c7b368b9fb64c8fea629c381c4010d3edd30b5784ded936f3bc6c0ab648f1ad08b8985396b3b663d58a9c9fbea7fcc90aecd337ae9a69e1b020f8e46f4152fad26d6e1bfe1d2e3b4b711b7f641157237e1e4640831e3a45642db59823b46907cea5587861db5487d5ab164f95afe9afdbd92729201e98a6b5ed98dccd15504b3e1edf0ae4ff00dc34ef70b3cee87ea6a6bf93fa3efae2c2eadfb2373a0673aa31bfe1592967c323b9b79a2940783182d1b61b1d48cfeead2f72e1e3ff00619bff00234f5b4e1c4ffc2b7cd9bf7d59a3749f9cd46e2e21cffd96fdf4f5e3d3aedef49a0ec418d88c7d6a45e1f62795b91ebabf7d1f9bec89dad8fd4fefa6e1ca2fce906ec4c0c71804c0db7a77ab3aca0e1d0f1017525c4edded7a5140dfe75abf9bed87ff008c00f3348d636a395b83ff0091a6f13954e31c420789bdc1dc1c6dda28cf4cd73b2713bc43876c0ea40ae9dac613cad947a93513f0d8081aade33f36a4d1cb16eafd55d44534d2654127575f0e545a4925dccb123364f22cc76ad71c2ed41c8b6887cdb3f8d59b6b48eda5ed228e3572319d39dbe7577a152df84cf2ab32c88c233dedcedea69cd62b1ef24907f889fdb5aad2caf0bc05a3113e35058d77c78ed559ecad6439685491e269ec9a5448ed890bda5b93e00649fbea6168738484b63ffaf157ad561b670d14688de21013f78ad24b8d4464649e65bfcaaecd32adb84bce8d238ecd14730172c7c054d2f0ac06316becf380f263d39019ad3455594083090f270cdd09e62ac5d0ede2d113e918e59f0a7b1eaa52036dc3a35b5ec230fdd73d7554335bbdcca125775319ecc10db0ea0e0f3e756a45482286398acc837db983e5e5eb4db922edd403a630b972719cf8647978536aa771dab18a19e01d9c2b88c91b301b78f90ad93022c31b10559392af89acf3f681a2b994cb122ae82060af88f3a75d48f7368ba4bf6dd1b1f76d4a922485638af3502038386d3f2c0a8b88d9a2ccb2b6a2a5b739c6399fad3208a40c5554873de008df23d6ad680f1afbd330d7b8c92307d2a72ac67b37959da2cba0504efb818e75a768f6b2d90b784a860bf01db7df71e7518b9b282e4da1cb40704ec79e3a1aab2234778d2416ec7b33dc0148c8157b4d69aef0a1922ed7ba140d2d9c0c81b0fbaa8714b8789c6a8c3213a4b138239fcaac5e4d25ddac4225293ab0d5918c790cd2b98ae4aa4b11574c6e7966a4fe55945961b592e62ef34ae15f560d5b082e38398c2991a3f8426ffeb535f70d4165235a202e581c66886d6e8411052aa4a025b1839c6e36fdb5ada7d64c5c326eda276754046a6ee92539f3ad8b0486d786bcf80d70f924a8ef11d07a5570f751b32db39ca8c648d9be646d564ac1756cd2c3a5260b88e4ce0eac6e36f9d2e569230efa5686fbb6809d47be723eef4a52c6fc9765309931a9829d048f0f0ab9676d2dc4456fed18055d2b2722bbf80e75ad6d684db88eda6511af21a41dc8dce3d6aef49dd72525b18e68a32da54b635e0f2ebf4aef2c233158dba120958d464723b0ac85b34b791a2ba99343101352f31e04d6e42a122445c6028031caa5cb6d49a3e969296b2d0a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a280a28a4a0c1e3dff18082462204f90c9ac9674540c645c1eac40cd6a7b43142f7919959b2502855db272799ac3bf826bbc44918444c8d4e7d39535b4b51dd5ce5745ac6257c63528c85a2c2c25889924019cf427956ad8f0f8e2b58a3c0d672c4823703d77a9e082320f68aaa4f42d82052ea2299d6bb69191d4b5375b01df5507d4d5c93dde288c92e88b7c00c3726a68e04923ca90c7c80ac8cc6d437d5d3a2d1a0939d729cf82815a0ca90aa99069d47033d69401a58e0e5398f1fdd419853511ad666c79d3d23551fc93127caaf05001017564e061b91f3a1a301030906473c1da829f64dc9626f9ed4e58e4df5c6055a0a19460e3d4f3a5586490808b90799151544c321e51e00eb424121dc369c78d4d733416c1bb5b98934ec72db8a8adee6deed8ac12674ed9279d393478b6077724fad4823545c285da9b1cb14ba846c095386f5a795079e01f2a9b0d2d9e87e5485148df7f9d3963dce7952ac4a7638f951511b78798d8f5c1a77710edca9ec1176236a5540d92bb81d2888c94e7b03ea293581b023e54f64df6c03f8d282a36237f1141164f89a5c63f44fd0d4b91e39f952193a618d15130c1d8311e98a661cf25353161fd03f4a783950000288aa04847c27e94686f3156f7db714326d924551502b781a50adbf31ead53b44d8e79f3c537b06c6776a6c47f303d49a5ca86ce57d29da40e7b7a9a098d772f1ff00885361c2e140c0207a0a699d8e36638fad34b43ff5501fed526a886e6553e869b349049269c6481d294f68cbdd6c3742c761f2aafdb20c8ed363e00d34dec633bb7f84d3669661d609ed563c8e4533fb6a41360614053e40550fce5020c9d5e5cbf7d20e2d6bd4907e5fbeaf269a1ad9576383e3d73424cf1be549c918f3acf1c5ed37efb7d290f1bb3ce46a3f2abc8d2796565dd491e79a623c8c1599748f9ed540fb4168a3ba9213f2a87fda1850f72263ea77abaa8d9d648009057e8690bb1f8243f23588fed0c6c4fd89073e19fdb509e3d820a8707c30314d5fd1b8e8751df25896f8b3d69eb3b28c041b0e78c115cc371e9e42491e9838c7dd55ff003d5c2e7258fa935af5c8dc75ce049a58a9d6a34ea3b6479d3091bab467cb1e15ca3f199e4006bc28e993511e213f46fa53d2a6e3aeee6e015ff172ae92d062d21c1cf7177f957953decee72646f96d5e9fc1c96e0d62c7998109ff0008a971d352ed728a28a8a28a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a028a28a0290f2a5a4a0e33db1bef74e3308ef9fb152007c0f89ab1a3f68ae524274a0427650361e42aefb7db71d84ff00faebfacd5cc939aed8e32ce5cee576deb8f68de664fb154d030194e1b1eb557f394267324f0493127241948cd6493df0de14e600e4fca9e913dab5aebda17e20ca8d146b1a1eea28e553b7b4322b218a05560ba5b2721be58ac04454034e320e7352a36763bd5f487b3660e3d346a55d15fbc5b3c88ced535cfb411cc1105a0545f8887c17f5dab04b63340c1e637a7a43dab71fda1925bcedde30ab91941d40e43352cded2094e3ddd562d38ecb1904f8e6b9ef11480b01ce9f8e1ed5bbfed14c65c98d0463e1403602a78fdaa9a28c04b78c1c603733fbab9dce46fce939e41a7e3c4f6ad3bbe291dc024da276ecda9a5762c4fcb90fa540b7ec91e88e28d598e59f4e58d5207a0a011cf962afacd26eafda7109ed35346d9d672735722f68653280d1c6aa799c9ac83f0e2a3358cb08d4caba91c72df4f89fed7f954478f42a76427d0d7359f034573fc717d9d20e3f0f546faff95038f400ff0026e7e75ce83f2a4cf855fc70f674e7da0b7c60447eb513fb41081b44d5ce86346c4d3f1c3d9bc78f26ac888fa0a3fda150469b7c91e26b072338c52f334fc70f66f3fb46e73feeebf33511f682607bb128f9ff009562938a01357f1c4f6ad91ed04d9f8067e5fba83c7ee0eda703cb1fbab1b975a33f3abe90f6ad73c767e5b9f2d78fd94c938ccefcb23ff3359b9269391a7a629ed571b88cc4e4247f319fc69a7885cf2d407a28aab9349bd5f58bed560dd4cc7791b7f3a4ede5dbed1beb5086db7a3579d5d44dd4c6797fea37d6985c9e793f3a61341aba86cecf8d21a4ce6933e269a365ce29351a42d46d40ba8d1ab7a4de939f3a21d46734d27ce8cd50ef9d348df993f3a4cd3726a6c3f0075a06dc9a99aa93341264f3c8af57e0bfcc963fdde3fd515e480d7adf04fe63b0feef1fea8ac66de2bb4b494b5cdb14514501451450145145014514507fffd90840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bd0350b190b190c150c150c150c190b190b19eb140b15eb140b15eb140c190b152d1d0b150c190b110c150c152d190c150c150c152c152d194e1d2d1d2d1d0c192d190c152d1d2d192d192d194e1d2e1d2e1d0d192e1d2e1d2e1d2d192e1d2d192e1d2d192d1d2d192d1d2d1d4d1d2d1d2d192c194d1d2c192c190b192c190d192e1d0d190d190c192d1d0b194e1d4e1d4e214d1d4d212c1d2c1d2b1d2b1d0a1d2a1d0a152b190a192b192a192b1d2a192b192a192b1d2b192b1d2b192c1d2b192b192b192b1d2b192b1d0b192b192b192b1d2b192b190a192b192b194c1d2b192b190a152b192b192c1d2b192c1d2b194c1d2c1d2c1d0b192b1d0b192c1d0b192c1d2c1d2c1d2c1d2c1d2b1d2c1d0b192b1d0b192b1d0b192c1d2b1d4b1d2b194b1d4b1d4c214b1d4b1d2b194b1d2a192b1d2b1d4c1d2b1d2c1d2b1d4c1d2b1d2c1d2b1d2b1d0a192b1d2b1d2b1d0a192b1d0a192b1d0a192b1d2b194c1d2b192c192b194c1d2c194c1d2b192c1d0c192c192c192d1d2c192c192c192c190c192c190b192c1d0b190b190b190b190b192b1d0b192c1d0b192c1d2c192c1d2b192c1d0b192c190b192b190b192c190b150b190b150b190b150c190b192c190b150a190a152a190a150a190a150a190a150a190a150a15ea140a15ea140a15ea140a15ea140a15ea14eb14ea10eb14ea14ea18e918d756ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fcf312b1d0c152d190c152d190c190c190c190c190b150c15eb142c192c192c192d192c190c192d192c152d192d192d190c152d192c154d192d194e1d2d192d1d2d192d190c192d1d2d194e1d2e1d4e1d2e192e1d2e1d4e1d2d192e1d2e1d2e1d2d192e1d2d194e1d2e1d4e1d2d1d2e1d0d194e1d4e1d4e1d2c192d1d2d192e1d2e1d2e190d192d1d2d1d4d1d4e1d6f214e1d4e214d1d4d212c1d4c212b1d2b1d2b1d4b1d2b1d2b1d2b192b1d2b192b1d2b192b1d2b192b1d2b194c1d4c1d4c212b1d4c1d2b1d2b1d2b192b1d2b192b1d2b194c1d2b1d2c1d2b194c1d4c1d4c1d2b192b192b192c1d2b1d4c1d2b1d4c1d4c1d4d212c1d2c1d2b192c1d2b192c1d2b192c1d2c1d4c1d2c1d4d212c1d4c1d2c1d4c212c1d2c1d2b192c1d2b1d4c1d2b194c1d4c1d4c1d4b1d4c1d2b194c1d2b1d4c1d2c1d2c1d2b1d4c1d2b1d2c1d2b1d2c1d2b1d2b1d2b1d4c212c1d4c1d2b1d4c212c1d4c1d2c1d4d1d2c1d4c1d2c194c1d2c1d4d1d2c1d4c1d2c1d2d1d2c194d1d2d1d4d1d2c194d1d2c1d4d1d2c1d2c1d2b1d2c1d0b192c1d2b1d2c1d2c1d2c1d2c1d2c1d2b192c1d2b192c1d2b192c192b192c1d2b192c1d2c192c1d0c192c190c192c190b192c190c192c190b192b190a192b190a190b190a150a190a150a190a150b150a150b190a150b150a150b190a150b15ea140b15ea140b19ea180a1dd756ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7

http://www.rivne.org/house/map1017.htmВул. Соборна

Свято-Воскресенський кафедральний собор. Закладання соборного храму відбулось 30 серпня 1890 року. 20 жовтня (8 жовтня за старим стилем) 1895 року відбулася освячення православного храму.

http://www.rivne.org/house/map1221.htmВул. Шевченка.

010009000003321409000000614b050000001610000026060f002220574d46430100000000000100bf61000000003d00000000200000bc660700bc860700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100bc8607000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000e0750000d4750000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c00000000000000084000052c750000207500000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30353a30352031353a35323a343500000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00540b000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30353a30352031323a35393a35320000323030343a30353a30352031323a35393a35320000c05c150040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000500000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000100000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130309201a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb0043000d090a0b0a080d0b0b0b0f0e0d1014211514121214281d1e1821302a32312f2a2e2d343b4b40343847392d2e425942474e50545554333f5d635c52624b535451ffdb0043010e0f0f1411142715152751362e365151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151ffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000105010100000000000000000000000100020304050607ffc4004810000104000403050407060404050501000100020311041221310541511322617181063291b11423334272a1c1155262d1e1f0243482924353c2f1163563a2b225738393d244ffc400190101010101010100000000000000000000000102030405ffc4002411010100020300020300030101000000000001021112213103411351612232810471ffda000c03010002110311003f00dddd34a704085f49e73692a4ea4a910da432a92825c904446a82908432aa1a11a4eca952805255a2345140292a49140a90a452b550292a4ad108052549c920149654e08d229a1a8e54f013aa941106f8276509c4f442d030b0205a0279b4d3655111f24da5296840b42a88d413c6250e696876569207f172566b5d108a191e4b1a097b9c6bf4532f167a696d6834ad101a122958930989c3b59f4888c648d0583f985190011698d967465e9949527d254b4865235e09d495281b4952752548219fb1ec9cd9dcd6c64778b8d0a5c462f3e25dc4cc8e6cce6c63b22d93306b0483637ad0ad174bed0601f8a84cc666b63858e765cb7ad2e343a485e5c096e76961f23a52f1fcdf26b2e36378c0e04246f1cc2863b2973e89ea398d7c1759c6703c30b593e2da23647403da0d9d763f99f35c6358e926cb87b7497ddca39ae9fdabc239d87c2cee74ae97bb116ddb43a8927cff00929f15d617adadf5c9e3bb238c98417d9095d909fddbd15fe258cc30e1b1f0ec2e57d3fb57c8d6e9a8d1a09d74eaab62f0ce82591920a918e2d22f62342abc1076d3c715d677017e2740b8e397b3f6dba1f6678a3a461e193e7225b11c8ddda7a7873d561f108e28b89625b130189af735a2f972d42ee382f04670ec3cd1be4ed5d23af306652dd08d2f5bd57338be0989edf1924183745042fcb9336635a6dd4ea0aeff002639719b671b36c3113c33b5c8e31b486b9d4681e96ad0c04e7171615f1ba2965735a0480b7de3a1f25d5fb37c1a2fa2fd2a60d95b337589ecbcae6b8ebf92dc9f0185c46262c4c91074d16ac774f0f44c7ff3db374b9b17d97e1389e1f26225c54618f7001a41074e7fa2a1ed2f0cc1e165c2d131896491d2ca6dce274febf15d952e5fdb280bce16405ce7389635ba50e7e7674f82edf263261a918c6ddb37d95631acc4e25d8b761db1b80702e018f06eaf6a3bd15a0ef6ae2fa6c7145862602430ba476527c7c02c8c0e1f11c3f8a3f0b349161dee6b9af6cb4e69ee923c3f3594d918c95ae0c0e6e5a7078dec51fe8bcff932c719274dd9bab1c57192e3f1af9a526afb82a835bc805472dab6fa74e04e1cc6d55300b1a68ab37bf23636d6a6b55c7bb5b873af20706b8349cb980d0a6b4775d66fa735d5f06e1187fa316f12c338112168ddba0e7eab9ce24233c4a7c91b628f390d8dbb000d725acb0b8cdd497685d28750d80e9cd3a5c548e8db0f6a4c6c24b474b55dc2ce9a9dca44d8aaa5cd7499ad63d85cebcda6b7ba89e0024734e611946ba851b839c490a401a7bc51751d07aa6e5369c2b65a52bd2eaca5a9364d271a26936b5f25034e82f9a6a7b8689a158b012490547b864081627029ced42fa2f3a2a4a93c140e85036930da93749543004ea4691d103685a3935453914c2c4d2da5352610888e912dd13d23aa08c84293ca6d2a0523491491091480491451b41240e051b4d4502250491a40da4293922103690ad13f2a145046e395a5dd05a8e6fa4b60ff000cf11cc00a71e5d7f252bc5e56f5367c87f611702069b9206be6b39ffad6b1f50b1dc5439b163b1adc4c5903d8ec94e04f2b4f78d2f98d55fe2316518671aac942b4fef754e973f82ef05f926b2e8dd08b4abc51682011c81d12a5ddcc114a92a40a8a148a28237c6d923746f16c70ca4751cd73fc6382001b360b495ce0c0ce56ed2ff35d1a5d391b58cf099cd55974f3ce13c2e4978a3181c636c7253a502c022ebcef2ae9b8df13fa03d8e760ccd6490e269ad3b6f475d3f3593ed7618c3247d9c6c8a07662321a2e76e6fc3515e6b9c9b178c9a364724f23d91fb8092682f24cbf1cb8cf5bd6fb74b2f0efdb5818a7c3c0c6629f28188790e194104e617c8efa2c3e21c2717837620f64eece3a1da114289d08f35d1fb1dc426989c14f23ded632e314280e7677f25d163f031f10c29c3cc5c23241394d1346d74fc733c794f5265aeab91e15ed24d86e1b27d332cef8dc1b1b6f2b9d7cb6d856ff00356f82fb48fc67116e17130b23121218e683ef743fcd498ef679f8fe3b88924618f0bd95b1d1d34175682b5e7bf92c2c3f0cc5330631d0364334188c8e635bab080083f31ff74e5f24b27d2ea3bfcbfdd2549614ccfc244f9dad6cae602e0dbabf552655ea734548398d71692d04b4d8b174a5ca9654181c7f8343c45d1b993430cf7a970d5fb01677e5d0ae1f1587fa3e2a680383c46f2cccd1bd735d3fb611bb0f8d8a66bc6695b40069b15faac5c248d740f6c90c45d94b0b9d798dd78eebc3f2f1b97e9d66e431982c447233052b72cb898c5027568bb07c6c0d96cf02e16ec2626618f8db1472c6599a5ee92ebd32f4d35f4543098976338e60db1d0ec5b958058bca0900d93cf4e4b478ef18c760c61e297b31890dcd2c4cd59aea03afd745bc663272a5db231f333098c31e16774d8689f591ce346b4d6b96eb36494ba4ba00b8924342d29ddfb55ce91cf6895b1c61ac681940dcdd556ea9e2e185931ec83b2034093a95e7f9329b6a74afd981658e0455ec47a20eba0e3ae614a5731cec387657340d35e6a275380a71047c173530d0d4137e49e750341bf54c2e26b3734d04f95745741c731badba04caa29c247349a3b8a401b6ebff007554d6d0368820ebcd35c05e8526b4ddec81c414dad53c9a3e0986c9409db7826a71d026ab15edf695a6a4be8bce2774b7082234542411b4744404bc424820252b4b92081d67aa04a0920450b452a4010450a5509148046900452a440450a46938009206a29527008023569c1151519095271411092ab491ea7a0b297a5f4c6b2e571e8001f3fe4a1c6e219856c45ff79f5a0baf1514d362a520619cc6c6e0e39e8924751d3a59d34dd0c070c927c434b9ce2f7f7ecb8511f3f55e6f93e59ad476c3e3bed69e2f1d84c5e1f0f1c5335cf048aa208d0ebaf90f8a8aada0d6e14878017824b5a6c564a1f93b9fe48c1c0e6c38cb13a9a34d2f2e9d6f5f82e7f17cd309aad67872bb8808a7d1d88d12a41ceef3dbf7e27539bd13b7d8af6cbb9b8f3d9a3692ca9f45368aa81974429388286aa86d792597c13a8a55e088a58de1d87c74b0bf10333620e01b5a6b5f2a59b86f66b0cdc14904ec697bdb9448d68cc29ce20dfab7e0b7fd1258e18dbbd35b56c2e070f858d8d8e268732311e7ca33103a9f4562b44e496bc434375b41b1869716b402e36ea1b9f14f450372f8245be09d695a0665eaa86238961e0c436171738d662e6ea1a3a9478e62e6c2e007d1efb695e22611b82413fa15c0f15662b0b2ba295cf12916f0e3d570f93e5b8f5164dbb9e20787622364988c4c7970ef13775e2f4d8755c0cd891271195e612f2e9b3b6373b28abb20aab0e21ed7920bc3eb76efea91ee479e5b05c342d37a2f367f273fa74934bfc37071b7884588c5b8c5842f2ded86cd7d1205f9d2838f198f129a1967eddf19cbda7234a2c1f1297053fd22090b5f1b486876a1d7a6a3c89f82a8e766364e6d7aacdbd6975dec5923e10434917ba922c4d6ae6e7f0e4aa904f7be09c4ddd6a7aac59b5d2dcb883212e73811c9a06c3c1420820b804c0f696d06f3e5f25248f2413cb602f55911bb514a271b1a295e5d9795a646d24edbad40e63733395040b40a1cab5a4f91a2ac5970e6365197676e9f050308b3a2735ae20ddd045b19e634e69ced680d80d95daa3df7e483f64e22c261041542bd364d44248af6ca4948589b957d2dbce6a569f952c89b0c453f22458aec3104fca10211010e48d20502490491052492a54245202d10d4012ab4f0d0886845d180221a6d49411b0a6c479692a4f4b440dca880925681142d249024a924690041e5bd9b9976f75536eb35dfe49d4b230737d2b89e2dee199941ad03ef0b2001e7aae3f365ac1d3e39bc9783846f6d35bdfdb28d1e469e8029f02e70c74560b73bb53bf6879d782a92c8d6465f883d9c4da63af7be4d6fea86138ac51e3a210c0ec8d651cfad003668fcad7cfeebd75d5b812e31656e4afb31a13e20a39cb47781201d0b7eef9ace1c5e20d0648e78a86b9db6ff00f4f22073f253338b70f79cc3121977a904135d6f6534e7a73fc51aec3f1792460cae2731d7ba41ad3fbfd15b88b5f135ccb0d23407755b8fb63663eda6d9231a5b46c1bb1a7aff00f25270e717e1aec9b2681dc6ba8f92f6fc195f18f931dcdac52690a42d4b2af53823a4b2a93223953622ca9529b2e8984208c808655265488444749527d24819495272481b5aa549c9520639a0d58068d8d365c67b53c2f1737153896c2e95923298d881790401b8e5f9aed8842bc5633c26735565d3c94e1df87eeb986dc4d137de00d7cc6aaabae591b18d09d2ce82ff0092f52e2fc260e218495a23609cb299211ee9bbfefcd79e62704ee1fc69b8795ecee483bc066e7d3f45e5cbe2b8dfe3a4bb338870e9b0b924923218636b9b44380074dfcefe2b39d95aeaadfaaf48e2780925c2c4fc3e1f0ef6c232888335713dda076a00ded5a2e038a605f80c63f0f24ad91f1d07e5069aead47a29f27c7c7b597682494bdadcc490c1940e81441c5a7bbcd0074366ab609ce398e836f45c9a16b0905d98375ad4a36d3760eda5754d8c12ecc08197509173e593536e7150205c0782934ecc0e9ba4f64824c8e1766ad1734b194e51111769be9cd00ebd5a36ea9ae1de3e68b478ecb4a7f6998d341050713986bc9341cae04271d4df82805ee9a4eb68dde893c50d150d4120113483dc525210102be8b89bb2451e491239221b7a269253c94d2a861292282a809522922052548a4815229248104504501095a088452b450468a0492394a394a29a11ad138353b29411d239549951a4d88a920d5301e411c8de654d9a4355b6eb8ec2711970f8991b8588bdc065cce7501bf4d79aeab8ce359c3f864d30fb4232463ab8edfa9f45cef05c376500d28d82573ce4cbd6a6571f11c580c5cc43a69493775fdeaac1e1714b37d66673b9b9c4f4e4b6034023601452d09d82b52e1af98599242db5559c230f4d0d9cb5f5a01351f85a9a3e198886dd0e22617a9ef9369bc4221fb2f18f8da7b666420b3dedfc11c2609878ae244b1bcc2c8daf8f3834090dd89f359ba6a4baf5478961b88e5cc240e0093591a2f4f01b7fdf75a1c0b18c9787cae9646b668a4cd2379e5e7a6e7cc2d0c2805e5bca87c966714e04cc663232c3d9873ede474f0f1575df4932faae872b6f64d7004a364ee8d85d50dca102293ed0b443134a794d242d0614084e25025543690ad51295040da4293fc12aa4432924f29ae340e9681a4e88159ece233389649872c3a8ed222240d3e20286584bdf1c4c99ee73de4bdcf6657374dc7e75fd16790d65e6fc7f052e0b8de22574d9a474bdb0a6ec09b69be7e5e0bd19acc91002dc1ade7cd79afb4d3e2f17c4de7120b40becd9d1b6b8fcf7a6f107fb57c61acc91e2e859d4c6c26be1b2a4fc73e7c3627e931c788964703db3e439da6b7d0ebb266130afc5c72361c2cd2bc0d1ccd403e3e156bbb7715e1b87e0b061f193c539746192b5843af43a8ad08b15bae58ef29bb5ab6479b31b988bdaf652b98c0eeee80682d5cc41c1998fd103dad77769faeaabcec7b1c5adb73455baa970ad6f68a52d2ea63687300da41a585ae736b30b17f34f8f0f33dc0989f92f5394a99ed6e62eecdce118f745903cfc2d372f46d197822c1bcba6fc931dde041d354f2256e61334b1d774e147543344d610038bfadacf9511161cf55e89a0b438e600f24f73c1069a98d34def0d155278f740f82613ae893eb420200f5fc969488e6112fd1229b5d50386bb9d51af14d140ea9e4339041ee40822f71e08155f0a4b30f137b111b72fbb7ab4f97f55395f4276e244a6129c852a8169b769c850550d49148aa809248a00923695a0549514ad140a91a492d514691a09a9207e88d84c4ad04998239947688281f68d94c169cc06d146ca435472a5954092b46b44cb713a334eb6a5b22c96a8f19c10c76158d73a842fed4f8d34ff00354f07118c4a5f598b8135b52d894668cb4b800e14428442c66ccbbd355cee536d71ba45396801a082736c3a23f479311888dcd15de6d023fbeaa56b721274b52c25aec4c6c2fb7d821b7d372b1b6b514f89704c6e32073217b1ae27ba1e5d5bf3add4787e01c423c63dfdac7d996345891e5e48abe55974f82e884d103f68e1eaad46f61d7b527ce962dad7f188dc2cb04b65bddafbbe6538b817b4d1d3c16bcb6e159da7c72a80c6dab2583f0b6c95665f6cf18a0656f2b3e853810ed8ab6d110707372b81f0aa3f14e92289e29ad0d3d7a2e93e44e2a685a639f966313b478dbc5225759aac5e84b93494ad02554040a292a1b48a349220249792548026c8ecb1b9d95cfa1eeb4593e013d2ad1061cf260b0cc13e1e3632673c36463ab301ad837b2cde233bdb888dcc76499d4e0c8dd988e9e6b778a4d8763638e76c5523887178d079ae65b1b63c4e68e16b5ed767cf9f2b4b46d92c03f3e4b867b6a37e3103a13c47b3c430d1394c944d1adaf7be4b0b8df6b24ac8642eed848cc866a6d007a8deeefe6af70ec5005b14a086381765905f789b02f9683c1667b438e1c4b388c65cbdddef517647558f93293058c5c36398d8f1704b3bdc6595b23658f663b99ad3912155e2b8466071232be19e22e243e2901bdb4206caacb13994e22cbd29a5cf40c6056e02f372db72076ac3110236f78ddf31e03c139af690c69268ee157343c549100e041aa59aab924e1bef3dcf046e7c1470627b3ce183df6d11e1e2a0711934d4da00b8039455f35244d1d2939f33ab5da9426f90441f13483ab92d2984ea9026b544a1449be4aa9a7c4a7340af924403e010a68e68138ea42149696881cab545002ca3613a80ddc1374ea88f69c36122c348f730ba9c7bad24d34796c7adab05ca32e4332fa523cfb499902e51da56ae83ed04d4510b92282480a492481229254502491a3d11a3d1004910d3d13830f445311a4f0c28e4039a065241a549412d10d1a1a8803aa75221a8a0004f6ee886a752cda01202405a7500b378df133c3a28db131b24f23a9ac26a9bcc9536abafd4e41a002cff00249c636b0971d07534b8f9b8af10949ff142307eec42c8f555cfd2a6195ce9e417ff0015e5c3e0b9d9bad6f4e8f17c6f03876d0943dc0fbacd4acac4fb4389974c3e1c463f7a52a9c7c3e5249232557ba295c6f0e8c59702ed06e9a89baa2ee238f7de7c5bcdf28da07e74abb1d8a8e474f857c914e2ee40f21c473d6f65becc246db02368d7a27c7876f6ae0e68a20f25a9225b58c388fb44cd7e992bb4e6e27f547f6dfb431380fa4bb5162da0fcc2e9861627323ee8d40dbc937e8104b3445ece442cf4b2edccbbda1f683638923ffc71fead4d1ed071dbbfa43afc228ff92ae31f239c59248335d0ddbf22aef126330a309a93dbc026399eeabbd79acf4dea9acf6978cb74320703c8c43f4215987db0e2519ef410bc78b5e3f52a1e1d10c4be4b25a180388d1d9bbc056de2b73f65c197ecd9a107dd1b2d6a337718f88f6af11886ff0090873d5022477f25b3c238bc78f86ee9e347b2edcc3fa8f15427e0f1398f6b5ad1a9aa1b2c7c570ec460e60f68906d96565870f557cf137b7795cf920b9be13ed11b6c1c429bcbb76fba7f10e5e6ba505ae607b5cd731da8703608f02ba6396d2c0491212a5a64d48a34820492548202b3a4c63e49310217b18c80121c4839f4e9d3c5682a789e1785c4016cec88766cd180d24f9ace5bfa57338ec64d887562182330d105edbccee762ebfb0aac9c51a5f21c34793b46869bef686efdebaf45b3c4b8408e46c8249a407bcf7ca73345733e8b9fc446d33fd4518f916de9fdf55e4cf9c6e68ffa53ce1861dac686877684819893caef9acf9e7ed0ba4898180039e87ebb264f8a709db1036d8c8232b856a3fbb559f33a490b2dceb37577cd71bbbd2e8c748d2086907a3bc7c15471157cf9f9a9e48a42c12961009ab00d5a89ddc885b00b1cc6ab3ad2c36390b5c340e007301092463c9731b949d281b405efcad4794839b71e2aa9c49acd5a2164f3a40d971a164f201173a81196bd291481badad02edd08c173a80bb28b98ecd5a83cc20596ca2ea1dde88b230e75170680399a4d756ba040c3549695b235674d51cb556a80edc5028869cd49c4d7a0406ba0dca063eb926a93ba0ec9840b555ed76928a4c4b239228c3247190d02d6db479953dd2fa5b794da3d1100f44ecde0917802cd008006947214ece96628106144310cc52b28a706047201d13354820929bd4243275fc9300469049dcea966674b4c011a40eed3a00102f279a54900816a52a451d502a4e002088a1ba8a2004eb4db09660a075a37d026671c92ce9a0fd5729c525662f8ccce8cd985a2007c459711f1fc96ef14e21fb3f86cd8bab73077013bb8e807c5733c3212c8b33c9738d9713cc9dd66aa5c3619a1ce716df357d910e9cc28f0edbbf22adb46a2ff00bd14a911e4009f209c5bbe8a40dd7d110db03c4d2ca9ad6e67108554e3cbf45334015eaa175f6ccfef92b12aec7ac711f01f24e8c7d74436b2426c3f631f90f922db1347d73159ab1e7988e2f866e2648a5e0b857e591c09639ed24dd755b7c627c19c0f097cd82796c986b6359316f662f6d41b5858ec770c8f1f8864bc1f348c95c33b312e66620ef54568fb4389c29e0dc1710ec34c58f89f91ad9802cd7624b4e6fc97376687097619d24df478e66b9d11273bc38558f00ba2fb8efc21715ecbe3a2c47107431c52b6a07eaf903b4d3a00bb469b8c78b0ae91cf2f51483eb08e57faa2236be16e6175d7c135eefac77e107e6a66691fc56af8c473bc4782b813261c5f50aa70ec762b844f9007985c69f873cfc5a7915d6d58fefc14230b13b1514a580b98eb163c0ff3527ad6d723767635f95cccc01cae02c7814e42d1b5dd82490b4901434412b40561e35d8ac1e1e79a69e3884cf06aef28bd6afc16ddaa788c26083a4c5cb035ef0331738663435d96729b58e6e5c7625b032632bdb1b9a58c069e5f98d13af85faf82cffa2cf161dc63c4bac92d706bc38e50341dd3fdfa2eae17c78cc435eec9134479431af1ab49ba206a392871d89c160dae10f0f3365365cc61ca09fe2f4d572cb0966eaede7536573f2d1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000bc460700bc860700d3ae86aaeb22700e6362ccf1de2e1434035b52620c4d95d3c443013ee802c72df755c31c7b42e7c9a836d1608f3fe4bc9e56f69192668f23de5d1924b22b25ad37a900f32a8625e5d2b8f6474eef7b4574c8620030566196dec1a8ab3a9dfa2a788c430031b403974b0eccb16110bc372d803d142e6ba866af04f2f2c71cc01be489a7b35d14eda42d7653a11689399da0b2868686faa7318034926ad68071cb55a5a559483ba4f706fdd03a04c2ecda0d150e04b8d75d522c00d9d8a0c6b883474ea93e6b19771d54032eb761071ea96fbe89aedfc5552bd54829a0d84ccba0368171229021a944829a2ec5226ef541ecb0c31c0d2d89818d3b80a40520905f4de614cc412d81eea040164785ea9e9b35764e04583a575f05284f9e18f297cac01c0b81bd081ced4b7d28ae6c603893711dac5832f6b5c4c71137186bba74e5f0430d26271521c2889d870e018f390e841be95c8815d573fc9fb6b8ba197111c2f6090d66d8de9ba7b258df618f6ba8f22b9eedb1786c593896bded6467b31339a0ea7727d3653f00c4c8f99eccdda46e682d2df759e007a2b33ed34dd47c9411e223927742db2f02ce9a0d694b7e36ba21f68a62281d612b169a9207e647328d1b40fcc52cc532d1b40eb295a6a481d695a6da5681f68664db48b8004934d1a93d0754181ed3bdd2cf83c2036d04ccf6f88d1bff0052740cc91d2ccc1cc788711c4e39d6448eee03c98346fe5afaad7159572beb7f4970ac1da01d5bfa2b2400587d157c3692467f87f452e6cc1801f1d14a91230870691d48486c3f114d8a831bcb52866d01b145da28d241bb7d540fd25679fe8a5beeb09342f73a050c81ee7e6631ce0d7512d1602b2a58bd07d847e4887548c3d1ff00aa81988647080f7105a6b569fe4aae2789e1e0b1db333b4d8043b29f50166ac8e2788b207718c6c7f46712d9dc1c44b566cea3ba56af127e0c7b2fc21f3e1677c6d32b1ad64ad0e6ebcc96ebf00b45d89e11339d24fc3708f7b8e67384aeb71ea7452493f07c4e163c349800e86325cc633103ba4ef4b1a75db1bd9893859e30c6e160c6c72ba2900ed64639b596cec01e4bb383bd1c67f848f92c3c241c1705886e230b829e399a086974a1c350473f35b1847e6818478eab51cf2ed1c84e607ab42b2cd631e4aa4cea2dd0fba7e6a781d6cf235f25bbe31f6986fea9b74e07c47e88ec7c132534011fbcdf9a93d5a9ed2b4925dd82b4ad24902b4ad24902b54b89e23b18991825ae90d58dc0e646855b91e2389f21d9ad2e23c9500fc3e263fa7074ce313092d648e68240b3401df459cafd2b9c878862f073e2190e1df207b8b8c8e0439fb6e7d7f34fe338dc4e230f962c8d696091cd008ca3e3af3d90e2f8bc3cf280d95f1c4c6d35ad041b3aedccdf5a58edccf73db23496877773bb5682753f25e4f93e598cd6f6dc8830ef3019880c7bc5800b330db754259ccf88a0f75bdfab8f895a38b7c0d19638cb64d4121c2abc3e07e2b29e1ec712d7117cd79e65b6f445923e37825c183ba4df34c6308218d76da92024f6b9acd0f741d35e6a58227b1dda3896b6aa81d4a6d5146d2f6995eeae5b7251c80e70d6ea07356646b6e877455d036abbcb76167c76093b0338ccd6837ad6ca37b8b9c472080f0dfc50ba045595a50759b25003548971dd0d422a42f3b6fc901bd9d7c13688d8a3651049bd07aa2d17a0d2faa68d3734903aed680e99882744b21cf4e054ad3186834d277d5465ee27bceb40090d14dd7c50bf24aef9261df641ed4114920bea3cc21286163b1464782698051d86a52013a178cae36289a0b9fc9e3584ed7daea17a26ba7a2ed76d4f8aac4d9049fcd398c0e1608bb5c5d97a17b991b6cf7ab520a719ec6a6fc0eaab6579bef3483c911da5f2f8a025b1ccf730c2cca3f75a06be8a56430b465ec98478850016f2e04ea771f0fd14a337ef9441963c380d022682e75776d01838af52e23e09b266ccc37747f445939ea47a2b2d89a84ec2400eae7b7d4143e8911da578f36828e7376d366b9846224c6d25c356829cafece30d381d2db334f982146708fbeec8c71e82ff0092b0729d8da6c4eff10fee83a0579e4708aff469bf72ff00d411fa2ce28e41aff10fe6ae996cd65fcd4524a44b15120d91f92bf9324e1101c1e200fb3f810531d04ccd5d1b8798571b3837dd084b88218e234cbaa7e4a708a24169a702df31482d2edcb8538d8e41c137eac919a26f980b53e4fe27067aa9c5706ee21c3a6c2365ec8ca00cdea0d7ad52d591f87d7346737f0855a520e910f3cc764fc92a70ae6f07863848cc6ef79a4834ade81809200ae655d7611a0973ce671d4ea9ccc303dda006fa36ff0032b1c9ae2a18699ae782d24802bbad2797829a9ed2d765240dc6df357db861d2fcca0dc34957dd6fa5a96ed66322a033123235a003609d5384323dd949792ed8374f92be30b4357927e1f25a3c2f09dd339159c777a81fd566dd3523330fc31c3bef8e8f41a9f8ab0d82468eeb0b6b4d16c3b0919274dfa20308c1b12b1ce2e992192deb9abc54cd8ecd3892b40e11b9747b87aa070e5a012fbaf04e5051761dbc9b7e6a23826b9ae0e8a337be8b4fb33556d4d31380a0d69bf3577063bb09103a4407e6103868eecc519f3685aae8081590579a67d11ef1a31a3fd4aee0ca76170e08ff000d11e7f66134e19a2fb12231be4ad3d16bfd0ddbbabd146ec202740ffc9368ca7b6563497c640ea354d98831efd0fe6b5fb135546ba10abcfc384b190d69613d068b52b371435aa6b9ed6b9ad73802f34d04eea0e25263703da39d035d1b87d53dbae53cf30f92c5c6f108f16cc34f0b4be584e6325e51e22974bf2e31cee363a3badc8f559efc786cd9d87b482887134decdc05d6bd76f559bc57138395b1e2a294326737bcc3adb7a11f2e8ab49c45fdfc3973046e600d8d9eeb46f94f8f8eab197cd21a74231d186e1cc84304d197875f76f4d2fd7f2566c1160e85725868a49dfd9b9d99af7f6618c7775a3f780e9a782e9f08f2e81ad208c80345ee6bfbe8ba7c79dcbd4b0e95cf6cd180f01a7eee4bcdebc97218c9de667b3e90e7f7f47834d2de81b5f9aeb258a16c8312fb0e60acda9a0792c1e2b81c34ad9bb2713f4701a5cfba8eece9a6bae87a5858f971b674b1998e6cb1e123fa3bdaf877199f6e69e63615bedcf4557237e8ec7621b1464fbae2fd5f5c88d48e7aa871d1984be364ce9329033875b5da72e7f2d946f6c45b6e84374160baecf55e2b757c6f1818d6677bb300329b1af50a83a0ef6526855876f5f0567173b5cd6b8b0e62dad7a2aafc464197210d76f5a13e6b9cdb797bd18e0f6c65ed2001a503ba88961003490efbd7b29a47c52c6d0d2073a229465a48391ac0c658bd459f35a9fd431ee00652faade9476d2ef7896b428ce66823af444536202ddaeeb517414d3641ae439a4006de6ad7644b467399a475f04c3976249081100eb548b011af3fcd2dcf8048680538155439d56c39941a28d91bec917d8f34483a20074e48034094336a8902b740d440286948e6bf04512825636a46afa223d6f1b8f6619f1b2c3893dfad720156481b2b4c9a27e5caf69cc2c51dd737c471d148ded6263198863fbd2c75ad6bcc59bd15064f8b32bf1831193234662ed9e7a0ae9657b6fcbaba7098f4ed9e4b5ba6e7409cc8cb5a00601e7aac5f67259716fc462710e25a0e8d2eb6df3a5ba250e37f259cb2e4e98e3a3444e73b52051d28152c6c767a7512d17a58090cff0075263cb5a5c3de7159692865de6d079a7b288bcc6878a88cae240aa1e69b67b37920eb42d50e6660db2f22f5a4848ee45c8d0ba0481c8244069d1daa07b2f3b6dfa804ebe89e5ce6df7dbea1431822575804d0bb2a6cc6bdc6e8818f32652eb141a53d8ea84135b0e498f9098a4197ee94eee803bb681edb3d1333e49de5de1b6a9edb2068a17d19e4d680207e4a0719aac80edba2639ed7be33b77f5bf2526461a39947331995a0004e60824200b2681b4641dac475e5c940d73cef1e834d54edca0349657920111ee34b9ae3a03b26be5a2191839b9df24587b38c66141bd7a28dae04995c4349f1d9033217bf203d6cfcd3fb16b69a5a09af7ab4500940c469759b535b84e9b100c8ccd61ae395a09dca09dac0c3d6fa20f21a4e5035d3c6d46647991ad1a5f41a2458f73418cd9ea49dbd1141ae79cf972b5b66b372fcd4a666e5dcb8f3a692810d03609b130b1800f779d9412c19a7c53222c735a74717100d572dd6eb1da650ddb4d0ac8e1dd9be72e200a06acf885aac734d96d78ae79f64499abeebbe08671d1dfed281940d29304fa1d1634a73a78868e7d7982897c4777b7d4aae7146c1ad01ebe89acc6e7666732bcd5e345c0e6756fc52194ec47a1557e901ed1401f45039ec32586b753a80d1aff65388d22011b20d652cb8a58da4b5edbd7ba7372561b3c63606fc1c53545da432854c6248905079b3557a29c4ba6ae35e89aa24ecdbd11ca3c5465d7a87bbf2fe4953eafb63ead0a761f2451c8c2c7b439a7705729c7fd9fc302d78610c27ded343d0e8ba9a900fb56fab54588676d13a19b23d8f1aee120e2f0fc2b8617c4659f15148c36d712d7004ff00a54bff0085b0cd9c3f0b8ca71398178cd7f0a55f1521c3e2a5c3bdd6f6388badfc53e0c5398f0e6b9cd3d6d75e38b3a5ac1fb3d8ac248f7b31b138b883658452b5fb3b12cc4ba68cc24ea082e7377d4d8a209db54cc3f137b1c1b310e69e6375a79848ced2078cd5bde8ef0fef55b96cf138c54761b1991c2a063eb425e48f905958d8389b9b131d007d34890b5cd2d26b47017b83e8b7cb8c9183ab7951e4552712cf77dddc84b95bea718e3f1dc1b89c8e7ccdc2f7a4eebc0236a1aefbe8a8cfc0b16d6910e0e70285f68e164f857f25ddb9dceec15139c41d4820ecb9df8e56b4f3ec6613150431c989c3cb081a5e845f8f8acc9f265a3292e3a83a05ea4e6b1ec7472343d8e145ae1a15cb718f65b0d2b0c9811d8c8d07eaec90ef2e87f25cafc5af0f5c8c2d883435ed79275d2a958762418cb5e5c7369974a1e5a282781f048e6667091a6b6d8a6cb2fd5b43a2effde713767c9635b4d1d3bd8f6b638c1a751ef6ff00f6551ce21c28680eca465071769d2820e1475a2392bad298f91ae91cf2df2081b70cc47c135ed19b4468803bd48a05d96a8029bef3b648826f51a27b231567d150b286ea7d11616e71da0393a348bfcd02e26ecf92749934cb66c6b9b91481b2e4ed1d91b9597dd69766af5d2d31c08f79a472d42998f735c43401628e80e9eaa271b279ebcd5e849858a29670d9a7ec5b5ef969207a057f01c2f0b88e1b3e2b118d1877374883868e2353e7a69e74abbf151cb86caf8dc71000607d8ac800a155be8ab36b424e816b722760585a2cefd0255e4938f3e7681f3585748d7b9edb7381b046a2b43a7aad18705897f66278658e00d00c858eaa1cff00eca2e15c49f8797fc2f0ec3cb2328f6b33dc0f980340b57f6ff182e2e38180922b495c7f45da616f6c6e2de1f1186c3b0b3e9b19bdcb816fe54a71c470f7ae230e478495f354e1e338d989cfc25afadea51fab509b1f8761cf88e04f0deadc8e5d3557946ac5c4f082f3e2a31ffe569f91527d3f05a359898c91a507595cc3b1fc21cf2e7f079ffd2d68ff00a935b8ae0933f23385e3838ed9401ff5a6aaee3b06c82400c6730eb453cbb4ef4a286a012b8d7fece89a5ed8b89c206b6329af81298de2981aee719c7c247ef424fc943a76ad99aefbed1feaa5253cb4006c7e25c5c1c4db24a1917b4564ec1f0bbf50b4239b8813438af0e7fe2007e883a7883c176619013bd5a96986afe442e7e17f132db388e1cf03ff005883f9299989e24df75b8797ff00b789fe6a2b63116617346b7a682d11201a10d15e2b2be9fc481a770f9ddf825614d18dc63012ee178a077f71aef93820d8ccc1be5ff7287331f24845de61f258927b4dd8bf2bf018807f8a2ca7e6a21ed770f77da61df1baf980869d18c8289236ea93dec746dd413986c7559d1717c1c9949397c3a2b2dc6612420b5c0d1b03b468d7e29b349b2bb5aaf027429866922a6b830137de79a6ac48f8be31ad73b1708745af7e23447c775cde378cb67e2323a19a7640d191995999e47327503537cd53ff00aee8cb0e52f7cec95e36b2328f2a55463300cd5d898dae6ea6b92e4db871380f90f1296f5d446dff00a8a86431c6f2c8f8639c4739e73f2680ac9539476678e70b67ff00e9613e2e02fe25579bda1c1b83846e69236a75d7955ae4c3f1a3ecb0b818bc44598fc4da9db071d95808c5b98d3ff2f2b3e54af1a9ca37d9c5272e2f8e29a66d7bad8ce56a8711ed1cf10ef46f8f4e6037e6b9d9f874f9ab178b95c7f8e527f550fd0704c36e7b09ea4abc539b69fc724c41bedb0e0f22fc4b411f0720310e79b7f12c0477cf3e72b1c3700cad41f4b53c070f2bb2c50bde47468fe69c67ece77f4da6b302f8f33fda7cafe79486b7e160a89f060f36767b51862eff00d470bffe4b2a78f0ec233e1a605c687701fd52fa040f6df66e1e0401faa9c67ece57f4d78448d9630df69387bd9981a3278f9ad88a2c435f9a2e2381cdd43b75c3cd84c2b1c1af69693a0b6eea43c3336ba6bd4852e3fd5e7fc753161f8d4ec223e2180a2e77224fbc7c127f0af680b8074f84bd9a5ae7b7e4171ece1b14b29646f19c6e2ea948fe13331b9bb6700de6243a27139bac6e07da882c4588872f4fa41fd424f77b5c19b42eae93b3f92e418dc5c63eab894cdf299dfcd4ccc471867b9c5f11ff00ed29c29ce375eff6c18ecf4f3f82561fca916f15f6b63f7b0f8970f06467f45930e2fda492c45c4a5756f797f50a5763bda7c382f7e258e1cf346d70fc829c2af38d5771cf697303270cc4e9d70b648f453c3ed5e362bfa57099dbd698f67cc2c9c3f1bf69b2db19867b7c63afd539fed271f8a4c92e0f0ce73b6003b5f814e34e51d045edb70bd3b6eda13cf3341afcd5d8fdb0e06f20378847af5042e719c731b2ff0098e0b8720ee3b5fe60a64d8fe1ee6de27d9c0e1fc058efd14e3579476b17b45c2641dde2307abe949fb7786e7683c470947ff59bfcd79cbb19ecb3b53c0b12deb900ff00fa0a0927f659c0e5e1fc522fc047eaf5389ca3b2f6871181c4cad9f0b8bc3cae23239b1cad71f0d01591dcd0b48b3cc15cf193d9e26e3978b44efc0d3faa7f612fd28c983c78918761896189deba57c93c5dcadc0f7005bea0ab7c2f893b0b3804dc4f34ef0f158ac9f1900ff15857653b3d84117e77aa7c58a8277e524c5272cda2bb34ed6692feb212c7023503678fe6a273c9a20b083b51b54b8362e3761860e4a0f65e520ee09b561f95ae25ae194ee3a1559364193bc363bb46b5e2a32e1d0d1f0520940758a3faaaf216b492010d3f92a117e5dc10de46942f937d7f229f9c51e60a8f2c8f27236c22a8711c2418ec398e769fe1781de69f05c5f13e1b3e05df58d0e82fbb2b469ebd0af4074129dc0f8aa38b81f1c6ecf1678ce841163d5632c2643cfadc06a6c01a5a00b1cefac76507a05b98ee05da485f8003265bec9ceef5f41d7caed633a12c681444965b96be6171b2cf435b867c90be6696f75c0160777bceb7af14a41540efcd5c182c63436a1731a4db8b5c0d8f2b51330189c43b3b194cbd0bb4b52a2a3741cec25a839ae82b32e07170b497464b40ddbaaaa469be8a28dd6dcf7d53082ad4182c4ce334711cbd4e814dfb2f140171603e0d2a8a249ca017777a03b297072321c4b257c4246b4ece240be4744e661e5925ec9b090f02e8e9ebaa74d82c4c4ced1f090d6f420fc925fb114d5db38670fc9dd0e68ee9ae7ebba881b3faa44d8b3e6966cadd46aadbb08b73071cc050bd79f80fef928c83d42713980a09b98a2b7a299ad9e3919dd1595c2a95f1162247b8b312583a15cfdb9eed6da06da52dce14e38ccb1b88cfb1f1a0ba7c77eab0d3e18dc6b272c38acc1c3a7357b191631f85786c8091de1a745523c03e395af0f6f74decb67e88e23473482bad9fd4eff4e66f8801bb1c3c95ee19f4bb91ef8a3e834fefc146fe1d33247b011dd246fcb97e4b5305829a2c3345ea753de56f9ea7fc365ed5f1b9a6069b15a15cebdd2034ec103d69dcfe0ba863247bdec6d92c347bcb271587c43315235a0d5e615e3fd6d31dfecbafd2b70c6679dcf383ac837be655ec4cb1c3877ca70ceee8d959c0413b30c0b9a6dc6f655f8a99888e101da9cc7bbc87f552eed3701d1c12464181cdcc2b6d9738e8308d71698ded20d1a6aeba032c9031e41b235eef3595c4229198a7777477785b559bd96c52e170c07160b2699a1a2e81207cd6eb64737dcc6ccdff005b957e191b846f796b6dc6bdde8ad17b3b6111637316e652cbb3718f88c77108a77b1bc6b10d01da02fbf14fc1e37894d8a635dc4c4ad06ce7635df309dc562689dafec987337f31ff0074ee1704603e4ec5a0fba35fefc15d749befd6abb1788a25e70af007de81aa18314ec461d92bb0b83398728c8f915578918d984701180e7f7451ea9bc38c2ec365ecab21aacdc9675fc6b97f507153c421e1cf2dc51ecc9aeccb41d0f458fc0c86e20891a4e6207905a9c783dd1c595ce0c02b2de9a6a3f554b83c4c74ee796bbb83af33fd9562faeaa391ef6e66b58078acce23db37124f6d1b43803a05a1840c7b1a1ceab7656a3c4b87b0b237971d1d474ebfd6937da6bf518404b23c33e966dc685356d88c0686f692100526e0387c2670e398e517a95a13b208207c8e141a2f74b62495cbe3724b8b92c3dcd69ca01774dd4423847fc11ea569b21c3860ce1b98ea753ba78fa2b3668ff6ad4d7e9357f6cc007dd89a3fd36b4f853253daf748db66f9a3dbc63dd8cfc0057b87620b8c9519e5b9f34bbd7875fb54c461a69258ddde018e24e9be893df90d3dcd69e8695fc5623b18249327ba09dd61871b2e7b4b9e7de75eeb3ab7e9adcfd8e364ac461a2c8d24bc38e9c95cf3605560737e9319c86f301f9ad8247ee7e49659f46e7edcac12363c6e62dd0b8826f9595b0f631ec2d2cd1c2b7549dd9dbae3bef3b97895af857c52c0d716d9d8d8e6967f0ffae4a589ac91cc2c20835ba6656f470ff52dfe250403119cb05385edcffba55a2c361a5958c0d1a95659fa357f69786c5d9e11a6de0bfbdba878bcc58c644d91e0b8e635d07f55b9d94000000af35858a6c388c4c8fab1795baf20b3d6d7556f87bdff00428beb9fb7452dc9f49ed7b7341b940af152e0e08be871d0d2baaadc51ad6b19131c5a5f649075a53668e77138d8e2c38b6170e556a58b18656db258de39e8b0ce0e3aa0e701d15ce15850267f7cfbaaff00d35fc0e24648c895b1c4e0743639aa4dc5bc91fe1a2713a696b6388e101c1bec83b72f1599c3b879762c1b14cef2b32fea71fe3530b930ec0e9308ced0ef4e3a266266c2825f2bbb1b3cce8862cba08def3a860bd173d3331b2ca647c32971e790e9e4b3bb5ad48dc8b171c673418a02fa680fe89f8bc98a84b65840937124672fc45515ce887121d7d84a0f50d2b5f863e7eccb266bc51d33b6b45342ac5c4715809031b3dbd87dd9050f43afe8ba08fdae639ec13f0f3083a17b5d6d27e1faac5e318789f1b65319bd890564333c56609b4e62f7f4562ede8b263a06c4c9dcf8d8c9002d2e7817fd53dd380350e07a12179fc5c41ed6b5d2c46492270c8e6d372780a0ad8e3d2bbde8b11fef61ff00a55d8ede06768ecd4728e56ad9706eed23c973987c7b99031ae6e201a17ab37f82cde2dc68e71870ec486816fca19af41b29bd8ea25c76183a849679e5d7e4833131ccdb61cedd8d2e1bf6a000344b8a6b47fe9b54b85e2adfa4300c4e26dc437589a2fe086e37389e1bb13dac59b29e55b2cb2dc362b1d03e76384e246932007503a8e7e7a2d29310c9602c74f2d3851fabfeab9d8f12d6e3e31db3efb41ff0c755372fa37e5865c2971345ae696b5edd46a2bf5551a5b040c6bddee8a2e277560c80ff00c43fed5cf717c409312e6671959a015cf995cae23624c431986925b696b45e86ed6570fc1c733ccd28195a746d684acf25ef2435f99a7c5747041d8c0d8c0f74016b025cf1b0e671b68d4de815618dc366353348ebc967716c4b8cc6206991e95d4acc0e39b7f554752e6b4bc4acacd545dd4283881230336ba86955b83cce7c6f8c9b6b558e21fe466fc0507380805d5d54b85c26231d881061a33248e200a1f3e89d85886271230c00cf2bb2873bee9bdeb9ad2831a70b8e8f13829ce1032020b6dcfcba1d0d5685d557a590765b93f6556e29c264c0c8418bb30d0d0f6ba50f735d564695e7b7aacc5a9362315c4f0f34b24cd9b132ca0b86b9cd34ec0695f9e8b30374d6efd132eaf446a62217413f66f111cb5f62eb69d37055de0f11fdab018a4003ac16df815161593e35a4450b5ec1f5a5a646b48006a2dd448e7a23c31eec271584817335e58237d8d4d8afcd35acb718aebcc328d8ad0c2f6ae81a08363459bdbf12d3fc0c47a81352d1c0b279d81933444d9059cafb3e4bd575a729bdaae3229462db40fd60e9cc7fdd5eb735bb534782762702e8f23b0cdcd95e0e52edb5d5331b857e1f0af944af9253dda27424e9b2cee35da9f0d91cf6caf23bcf7e63e5c90c707f6f13801deee578f2fd54f85c248f9435ce7451b5b94341d49ea485671584c449876b2339646bc11210391f9d2750de46b4e56800680505933cdda63257d68da60d7a6eb6a48df85825738ba56b45826ad63e1f8762d818f92612171ef479456bbd2b3896e4b5809adae611b1b09bc4477592e5d41ca7c8ff005a4a3c1e24e3064776510146a89713fa2bb88c2c8ec1c8c2097d50a1b9e49663b2659690c1dc858d2dd69558646bf89cce2dd8641e9babad87151e1c4d2b81eee67340db459787831a2763e363036edce78366f7d3d549255e556389358e81afc9791d7b723a2930ec8d903076636b3dd0a6c5412bf0ef6363b7385007409b1b66640ded9952068b0d362d4d437595c4e485f8964790531b67bbcca6e01f0b672cc80661fbbcd445b348e926963003dd628de9b051b04c270f6c40b1a6ef36a7d16e6335ea72bfa5de250c52e0dfdd04b4661416670e8041097119839c751cc2da70ed346b7303b9f0557078525ad81e32e5711a74b58d3529412b5d8f8a261eec74ed0f33a05a78a8df261a46826eac6bcd737c3def7712c50872fdad127ee800d7e60aea70e2595cd7178ecddc83755a9248cdb76a7c3d83b12fcd798f54ce26416c700d5cf7590013a0d75a5a984c39860311d839d5e22d5191ad7e3a623dd65307cca6f74d32dcdcb551bde7a345d25234b40a8dce79fbbcd6a08da1c6801607ea939a3b4669d56f95678b39b139acb91b94f3d740aff0fc8c74ad2087696329f14f737b87d158c3445b34e48dc37e454b770d2af149216615c1cd901710358cf55972c52bdacfa334f7b5cef6102bc2c6aba2e24d0616fe36fcd36168ec59a72537a5d31610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000bc260700bc8607000f0d04ad7b0c8c2e2d70b2d69add6ab229afbec1aed9792b51b076bb0dc2bc580106b9acdcab524711d9cee91ce1137b20f70bbd4ea55ac1bcb2430b19da5eba1d07f7fa2d58e16185c0b47bcff994f31032b64ba200d42d6ee93536cee22c0ec2176539d9deca059f1d157e171071333d85942807e856d3f1180acae969dced8751f055f073e05b877c6e91b99ae2012c3afe5d1679eba5e3b56c5c823c248f0087550cc2b52b1236b1c7235a4d7de2da07d56cf13c560259d90bf111e468cc6faf2555b260a46863b11165e7df015c722c59c235830f1b2b5ae43454b8b35a312c69e4cd80d77fe8b6f051c1f476b20958f1448cae07450e37063e97dde6c075f3537d9a738f8dad00b8802eb53babbc2da04921cdddcbbdab87868b6481c49fdd2741e4ace0b87dbdee2790059c8eab56a48a98d01d83796baf6d8f885578544e133f7f756cf11c1bfe83296530800ec0deab2385c7c45b88a91b0d39b43c0fc549ab29772fa96766aecd45b7ae6d947dab00a396bcd5fc4e1e7c4c32c2fc3c765a69cd7559f25cebf85cec86c31ae20f302c858e32b7bad4cf011ef347ad269111f7646fc5629c1c998d41ddabb2d014984e1a3111ba478c8d0681c837538ff5792c7141fe10e5782733763e2b9cbcc79ad8e21c35d85c2be564ad35c8b402b2a16b6f53e6a6aaf491af6b30ce880398b83b30f926b5e6fdf70565ad8cfdd1f052b6388fdd1f05a929b8ddcc7f7dcb9fe2123ce325b90e8ed3e0174d07632c0c7d03985ecb238961616629c4b4d3bbd7aff7c949e8c62e7ffccfc9398e7f68d39c6e392b7d841d3f35360f0514d896000d0367c9546adbbab560c85dfb59bab3ed47ff0025d2ba28c0bcc6bcd73ed6325e211ca1c75901ff00dcb2ad7b3fc2b99c6481f8a792c6ea4fccaeacc4d1f797218907b7750fbcef9959bd2a281b7365be60aeaab5ef12005ca06912d9d2b7a2ba78646cd0b1e1c356dae75581c40838c940fde27f3550b4eb7f9ad3e21961c50120b61903f4d34e62f52aaf12c63f886324c44a5999c00018da6d01429348b9ecfc4f73e773750c68b02fe3f92bdc407f819bf014ff00659830d04d2c9148e328cad683a38788f4b09dc42095dc2b11880c26268ca5dcacaba18eee1d8b688a7c361b1996accdd8b80b3d08f0e7cd0c5e1258dcd73e463defbed4b260f228d5b8f2b246a7aad2c1c9c5711842f631cec2b5830e4e6bcd6280d4d8deb4d153e2b876e13152611a09934259a3b2dea413d469faad59d233c1ec637b3671235abd8f2f1f1e97d5425c2f5abf257711c3bb0c2b67fa541266395cc6badcd50b1933980b30a5ede4e0c26d66caad7e1d34786748e79243985b794e68dc74b076d06be3b2bdc39904bc6309d8b7306f7df238d663bdd75f92c79be8e2020098ce5d7ef0c807c2ed5ef669d938d61e3e4e0e3bff0009dd6b0cadba62cfb76dcad5c87b8e8cf41aaa7c8abbf7bd17a72728bda5fa2a78f39a6822e579cfa6df9a0e9a7d7248d681a6adbfd5332bccfdacaf0e7101a285505cf4decf8ce5766e855c1ad2a4df76d2ed711ddc9235a32ec5b7faab6107891cc19003efbacf90553138a9e07bf242c7b430b812e2093d365396c8e9bb595e1c6b28a6d528711f68480496b4903aab12b9c6fb7508df00ebbff99a7c96e41ed3472e0e3c58c23844f3579f9d6db2f3b1c3e502e4c263197ffa27f92decf2e17d94c1c6c6ca01c4c87bd112469d3d572dd75e31bbc4bda784e0cb061dd7210d1dff00e8ae613153cef0d7e10c4c2dcd98c80d78556eb8689df4ae21858e591da4ada1d916dd90bd05807d224a15a9f4d56f0dfdb19cd3418733187c141c45fd9e11f97de7d31be6530c92b406c6f6b68736da865134af619656b9ad75d06d59af35749b5295a010c1b3050551ad15ea4fe6b4710ca71a1beaa9307742dc44f83efc67ab4e54712fec4e70db21a7e4aac32491990464025db916a29e49e6c447149234b75240655d578acd8b2b2bd9f6918fc703b87307af79757c30e6c3b3c1c47e6b97e03ff9863f9f7dbfaaddc249246d0232012798b5bd7f8b36ff0093624708e274876682564e1c1eccb9def39c5c7cca9a5762268cc6f95b95da1a651f9a0dd3379ac48d528da0ce01160d7cd68766cccdee379f25445b5f986e002149da629ce0e6c8c6b75d325fea94889e038cfa0195c40af35662fb497f08fd5560d2d64a5c439c4d935494d23e37c990804b46a45ad4f19ab3c47ec5bf8dbf34d87ec59e4abc8ec44d95b24adcb61da32b63e6acc1f64c4f087463eb7d47cd5f2340b3ef2b891b8a4e7cd882eb6c8c02f6c97faac56a2bc23ea9df89df329dd3c928d8591d1366c926ab73688d40f256088e122c407b76751d7a68b942e7345979143aaeadcf7c7338c6ea25a7716365e7d2f1b3244e8dd87680e15a12173f9276de1e26e2d03ff61e138907519e470df90baf92cbe1ad927e238684b89cf235b44f52ba5c7cd09f62b0131c39c9da90d607d65df9ebd1647059b0afe3384030ef6b8cad0d3da0201bd0d65fd5667adbbfe13818f0b0f7477b2d12a4c58ff16dff00ed8f9a89b34e1c591b9ad02f76da20caf933c8f0e394014da5d74e3b068ee01e242b18315249e4140d1a0fc4539af7465e5840240dc5ab458e203fc0c9e5fa858ecb69046e3657a67e22489cc7cad2d235a67f554c7ba0ad60ce4bb8699b2beb40ed74b4f93091b892051275d565b2c4fa1a3676571b8a9db63baffc5a1f8859ca76d637a4aec0c37decce079128bb090e5a0c0d03a68a0763711a54515fe23fc9432c93ce08924a61fbacd3f359d56989c7019bb56c72074518356ce7e7e4b3f8260cbf14f1247618ddc8b1c96ce322061918d6d0cb55e8ab44f7418991d1d6a05dad59a4956df8467632fd547a34eb97c163b70efcc5b407f1725a5f4ac43c39a5eca70af73faa8f2ea525a590b012ba27760f000bf7ab40b427c33276863803d0854685a963c44b08191dddbf748b0adda741fb262b0d717e63e3a7c9598b0ad80648d8013bebbfaa69e21350fab8f7fde3fc943363710f140b631fc3a9f8953757511f1498c4cfa3c40199e3517ee8eab270f1b8e3226b58347b6ecedaabc5a03b99277275253756cc1e342288566e2345d9688cc2fcd71b8975cee00904123f32b6e7c74e712e686c757b65dbf3581212657b8ebadf4e7fd571ce3a626ec40fd55fe1d8d109ece571ecef4f059e7bcdb007975f25d4707f67f0f3470c98c19b0afaccf6babb2bea45d05ca4da9b2c116259440208d0a760b836125c4b1a1ac6924597126bd15be11c163184e24ffa5c927d0e47640ca39db9491bf5a59fc2789be0c79334803d91769110de635237e96b730ed36e830bc35c3493287ba46b19dedcd9197c363f04ef6a30f3e1bd99c433b5270ed7358d0620d2e3dee8761f9a9f0589c06777187cf2486460218ca0d2e3ef0db706ba6fced65fb4fc6be99c2bb321cd1da03abb373d16aea4276cd9db1f0dc2f0c960cb3e2270c963636b2dd0eeb9954459dcef47659f24e786c78bc3412e1f1465201c48d5c79e9e1a6b6a6e1384c5b623c5238259df1c5f57554d0286a37232ded54a4e1bc1f1fc4e1113f0d14430e1e58f94166775d904816efef556ee8cde1b30c2f148a4ece3949395a5ccccdd79d1ab5ddb7da9c2b4164780648d692d0f63b4751ab1dd54b8570c7c2d69998f3db30bd8fc334b9e3504b2abba0d13435f1d530f1b9f07249878705846c6c91d426043f5713a8cc28eab58cd4ed37f6e5042eec9d38cc63cd95aefba4f8adaf6762ae2c00a7362638e60daa27af8ac88247076b476e5af9ae8fd9d719b1f8994b18dcb186db581b767c3c972f8ff00d932f1d16e47895706e4aa8c16f6f9ab4365e9c9ce1723e25176ff009a6f4f345dcfc9654768fd1268d47924ef74a206a502e9e6a8e39c5b0629ed34590bc820eba34abade55e2a9635ed8f098d91f1f68c640f2e613598069b09f54fb79c47c478b65eee3f19cb695ff00cd6be3f887128bd9be152b71b8a6cd2be6cef12b838804502772991e2784cb0878e0a197ad3314ff0082d5e28306ee13c298cc1bcb241218dacc439a582db764ef77cd71f5d989c17897149f8d60a29b1f8b7c6e99a1cd7ccf7022f98257a0c5f6af3e6b98e1d0e0a1e378388e0b131e20c82a43890e6581d2ba2e9a1379cae984d39e7f49bef9f24d3bfaa23de3e881dfd5699438834c3e4a8b0771be4ade28efe015568ee37c96a22160d5c7f88a8dc2f1d1ebf71ffa29e31bfe22a092fe98d1747b277e8aacf59fece8ff001d8e3fc63e4b7a1600e669cd61fb382e7c6babfe211f905bf17bec1e2acf19beac168deb9a0f6801c6b9a73bf541fee95868801a68933dd08f4419ee0411bfdd914589f7dde4a577b8ff00351623ed0f905a89441d5be4ac404f62cb1ad2ae376f92b107d8b3c9324c4ee6ef449dcbcc25f79de41176c3cc2c366ee1347ba3c827d6e98daa1e482b4aecb302799af8e8b8f93d99c68bcc3084723f491e8badc69caf693b07b3ff00905e7fc4cc7fb4714d73c822678aff005159cdbc1d2e2b86ca3d95c3e00b61eda394c993b61546f63cf7599c3383e219c570b2e48036395ae3f5e3400ebe6ace37b393d8ec35be9a3202eabeab0700c8a3e29842c9ac8999f76bef05cfedb7a3307d73fd54adfefe0a303fc43fcca91a34f45ddc3ec07fd45076eef208d6a7f120edcfe15149fee9f22a9fdd03c15c3b7a1553ee85bc58c9137ed7d4a9baa89bf6beaa51b9f25326b1f01dc8a011703490200d48f8acaa9ce2c90ab4910128006e3f556b12e68269c3e28777b661bea15a4537332c9e8952b1886d3b375509f34534d04d73d9b6616a0c64f161dcc74b20687121a083a91d7c1677ed1c5f678a7c8eb7c4f6d36856fa80b372916636b64edea9aee5e6ab473b8b5ad9876539198c4083ddebe1e4ac3802ddc95a9769668d70d426beb30ae89ce681440e69aed0b5119d8f2d64a5d7dee8b2a7710e730ed56b5f88456f6bfc16762db589f02173cfc6f15369ba076dbad2ef3d92c4931398f99e6265b1e22b70769cda371b2e0c38b41ca48b15a15738648598823e8e260e02dbad8d46b7b85cb1f5aaeafe8d821c4f12676ce61cc40646fecdc75346baebb78a9317ecbe126c3b4458cc5cf8a0416432b866a3ad0e7556775cf7ed5c4607884b13e368744f319e7446875f8ab988e398dc7163f124bf33b2b0b9c4306bd6a95df5a16196d6f664921ba005d75cbf40b278e6319897b2189ac635829d97627f9a8b1d8d91d3185b3b43012dccd068d743baa2d98b7131c92b1afc847748146b91eab2af4ce0583c2f11f662284620bdcc007d5c995cdad2b4d403faab908821871385831cd2ebccc0d783236ebdee635bf4f15c870b8b85e2a09310ded20c5090cd3c9102d6e1e3275cb476d74a1bf827cdc4dece36de238b97b2648c9196c6b73801a729a162c9ab2176e5d39e9ad80e21daf0ac4619f8f1869242724ee05849e864e64fef2ce189120cff00b4f8532f71f452ff00fdc459f3e6b9bec716787ba7776bd83de00707db5eeab20d1deb7f45a986e0380c561a39dbc58479da0e4730db4f31a05395abd46346f6834d78cb764381d7c340babf660d413bd8d7bdae7016dd6b4f1a5c6822f92ee3d95686f060e03df95c4fc963e29fe499f8d88a47768dfa9939f4fe6a7133acfd4cbbfeeda6e1fde3e014cdd97a2b9c4626b23eaa515fc0538cc3bddc9371f70a7b7979223f55151be666c43c7fa1dfc9384f16bde20f8b4ff24f3b8f3409395c2ca0609e16ef201a742a9629f1cb83c6c426635d242f6073ec341208b3a6daad26937bacfe21ff0092f13249afa33c1d7f84a5f09eb97c270691ce19b17c3c8ad4b5eed35fc2b5f88e019270dc0431e270ed930d1b80265206a41d0d6a34f05cfe1d8ec2431c81b8a639e3bad30b5c1c3d77e5c9745c69d8910e03b03383f4705dd8c59b7eba1a5891d76ab80c088b8c61316ec4e11c232e32033e67de5aee8a5bf0cb196bfeb184fe20b9bf67a10de3b1dbe573c4123aa4665ad05f2d574f156426b7a5bc58cfe8f63999dc43c593d520e1fbc373cd16d1bd06fd13035b6db6b76e88ca2c4343a37381174abf2dd5c91ac2c77746dd1557c61ae2000aa208fdd1eaabbffce83d2277cd5889adc83ba3e0aa4c3fc5480680424e9e6aacf55fd9c696b3165ed2db95dbe9c82dc88fd64767fba58bece77f073be4ef9ed5c0176b5b2d98daded59dd1f0f05afa66fab0e737f786fd50908ca751f149ed6d0eeb771c820f63434d35bf05868fccd3f787c5318f606005ed1a754ea6d7ba10634641dd1b74411b9cdc8fa734ebd5473b9a5e7bc361cd48e0d0c7e83751e23ed1de4158943b48edbf583ddeaa78268844defec0f23d7c946dd99f8559c3fd8b75ebf35724c404d1e67538edfba513234b4566dc7dd29c0f7dde4113ee8586cc1234de8eff00694c0fa68ee3f6fdd2a606f9a6b05b5a3c10667117fd5b8e570d5a751e2171b8fc762d98fc43598d8d804ae14e6d91a9dfbabb3c7cd867c6f1f488eeab2934745cd6278560f113cb3dcad74af73c8eda3d2cdd6eb39cdf8de1749b0d8a7b3d9c3899fb098f6b59a46f70ebd2bf454a3e3111c4440e0786eae0416466f7dc68b4fe89847705938609cb5a1f99afccd91c493b06b4acec3f008d9887be799dd932b28029c4de9a6ab1abb6f6ec890c99f9dc055ea567cfc77098798c6192ca7416c02bf359b8bc648c95ce9097c8e24dbc8390721b503e5f9ac47bcc98ad0ee6c9e6574ded8e31dd43309e212c591cd73ba94f767b3eefbbe2b92c0e3e5c1c85ccd4123337910ba8c362e2c6422589dc88239b4aacd8969fa7786c7eeff5550035ef72e415d1b0f25486cb78b151007b5f78eea6ca091649ff0051509aedbd429d4c97137b3681a0090680361f047aa43659695f1237ad344d7100b0ff001293103bc153ed6dd97a387cd6be999ea5c50dba2aa7653cef0f6b7c0a80eca2b1f8e363ac3be47483470191a08bbbd6c8f05261dcc8b06c7befb57b01881001786eadb167faab78a863998d6cadcd1e60ef107c16362e2e223165e207ddf71d1025b5caba05cb29abb74c6ec384bdd37176bdf217bdf9b358367ba56eb0dc435b54b0f877324189c43047897034c61d0d8dc8e455d6506003a2de13a672077ba9ae1eef9944fba523ee8f02b4cabe39b70dfa2c9c70fae61eab5f1633407c164e37dd85dced672ff56a7aad0f66e0d6bfb421af739e1ad1a374dbe0b570783924c4c8fc048e8dc358739a9481d06c741cfa754ff66b067198bc461dd3ba181f5db100516eb7af2f35b78dc260706d38fe1ad7e2238de0b646c80b2c0000d86828ff0031b2c4c7add6adfa7278c8ccdc604518efca58d19f4cce701de37d49b5a38ce1f2ba0c36023c7092586c1c2bec7665da920d557aa670c921e25ed04b8cc6024925ec6462bbdf7469c87e8adf178628237be201af26cb883601a34d37a1fd163a9158b8b8d9878711869444e9c3da448d274001040eb760fa26e0b04dc4e0b1331c561e3744010c91f4f76f79791ffb2af390e75024d6fada4e063646c1207b1c3369f74f4f359ded4e6491b89ed2478d0550bdb4ebd14988867800138736460d19258701c851f35549b347653126773df348f925702ecc5d9893cefaa22d61f16eec835e4bc070219b376f0f217e49f3c923a67107283c81343f354217e505c4dee2bd12cffc4f1eab376a9b0cc6dd96e61542ec7c977dc123ecf83619b77dd2ef892aa37d9de17d9e7761435f5b091da1f8ad6898d8a2646c14d60000f00bd3f1e36572cead41f7bc94a3467a2820da4f40a73a3085bac426efe8937dd1e2526f349bf75453b984bee8f1285ebe852e4dea819899fe8f0be4a0e236079ae7dfed14ec63a3978544f649a1697920f9e8b7e6884a29c740ab49828ded8c65aae8831c71e89c466e0101cba0efec3e0a69fda66f6c639f8435ce8ce505b29e5d34f357fe811b33102ce5357c94678735d145fbc01b279a9a6b92845ed0612391d347c15cd968b4bc4bad1f45a3c378a8c734e5c23a1687016e766b463e1f1b438116ad43876c31b1ad1b156336ed337dcf8a0371e48b748fd10fbde410079d0a64ac07cd3ddb1f349db85519f18a6054663fe2a73d21fd5693d9900e8b2b107ebf13ff00db01559e87b39ff95bcf591ff35b317dbb3d7e4b1fd9dffca1be2e71ff00dc56c422e76faad7d337d4f26c3cc2126c527ea00ae61292a8ac3425067b8df245dee94d6fb8df240c77baff00351623ed0f90523b563fcd4788bceef25a894f6eccfc2a7c39faa6df53f355dbeeb2cfdd5630ff00623ccfcd324c4f1f687f0a276f8243ed0f923c961b069080bec856f49cdd1288668da074418b89e16666f6997bd9aa952c5f0bc3c003711089a670b6439881e6e23905d162667619ce0002e3ab45787f7e6b26594075b9d6f7125ce3b93cebc54b5a936a7061628000c664769a340b1e7e3e0a2c5e2461c656380909d40d6bd7af8a8f1b8e6b18e0c735d26c00d43565452669da1ceb738f9a8def438b9c44c05e0ba578b683b01d5506cd213747cf6567111de21c4fbc7727aff7a7a291c1cd0d630d02dbd3aae56f26e4d218f105cf01c39ec47ea15ec262a6c1ca248dd77a59d88e85539407b1af3a170b2a589f7849017005a2893ceb51fc926571baa592bb1c06323c6c21ccd1c34734f24ce5f15c8c133e27096293291a82392dfe1fc4198a8ea4731b35eadbf7bc42f4e2f3653f4b27ed7d429f90559fa4baab035015c93114ae924161a453f258c6495f3e218199431d943bd01b5b389734000b80b3ccf82ca8de0e2e5b0d2335503de4be2e33b30f6fd965cd6eea404c031196cca331ad868b48e11b30ad437adeca37e11d1db08739dc9cde7e9f359dba6a29c8e223a6bbbdd48f984d8de5ada04b4f3ca742ad3e025b4e8cd796ca078a20381ae46b75767188c96eb5a3cfdebb3f9a25e72d36c1aa0517b4381b0456ca3cc1aeca45f884da718104dda0731e32bdbb8bdfc54976c2abe22363dbab4b48d9c342118a5eef672119c697d7c95952e2927d607782c7c5d1c2b0f472d797ec9fe4b2b122f08ef03697c667adbf6538d61387b71985c74af8639a8891b1e6a35afc827e231b86c7703661e19d9198438c8c6bdcced582f2e5b27d42e52504e5ae681786b283011ad93f7bcd70e7f4e9afb6ff00b330609f84133ddd9e3192db1e640056942bcd6471695eec64b6ebcceb20389f9aad0e29d044f632fbde3a6d5b26c2cccecee692c075be7e0b36902363a4272826b7a41edcae22c1f1055892739031acc8de96ab13aaca91209d2f61f14fcef76505c74143c945ada76c42a24c3d1796bb6ab4f706171fab3e85571be8a7648f0d02ca947a649eeb42934db9a6bc5bb429dcfc57b7171cea683dc71eaea539d47aa861fb21e2e2a52741e6a5f59820e84f8a43de03a04d269a7d51dde7c028a24ebe88f36a613de3e89df7bd10169bf8a0de43a049a7bb68f3f2010364e7e4881a0f24d7f34ff0f0402b4722776f9a079f9a2ed5c3d5037fe18f24bef948e9181e490f79de6801fd5277bc103bff00a9276e3c8aa88311ee3561e24dcb8b3fc207c96de2360b07147fcdaab3d58f67c57088bc413ffb8ad5835c40f22b2b8169c270fe2c1f32b5a0ff0031fe92b5f4cfda63bb7cc20fd923bb3cc24fd47aac342ed8f9203dc6f924ff0074f9223dc1e48223ee3bcd4788fb43e49eef71de6a3c47da1f20b5129edf759f855883ec5be24fcd5767b8cf25630e7ea5b5d4fcd324c4f1f687c93b5a4d1f687c93b92c362d049d3755a4c58c331d1e52666fe5e2962f15d9425b0baa43ceaf29f2ebcd63b9e01ab25ce3cceae3cc93faa9b6f1c52e231367bd9dcf77c4ac4c6e3f2dc6c241d89fd07823c438816b8c713adc7770deba0f05916e7bf2b412e25246add08cd2bc31bac8741e0b5b05806c2c63890e90b85bbf44cc1e11987a27bcf3b95a047703af9a99ff00ad625ed938c7659a5cad05d9c83e0151966738800775bad29f1388ecf883cd685c4155e425ae78690e73b7e54179f1f1e9dc97b3637b800d3a8e5e0ad42c0f8a56900825bf3555d93b3ccd7d9daab50ace08e78e4e5eefcd5ab949f493e8ce8c5c7ab7a7451381f79a6ab55a605374556584939dbea17afdf5e3f3b5ac2714648d6b27d1f41b9f91f35b9e9e8b8f7b333af62392d3e1dc59cd7330f8aa2dd8484ea3cd4bfd5d4be37af5410b46d4451c5cad7bdccad584b4df92c09277378a4c3eeb9f7f92d89dd58e95bd4b4ffed584fef634bba95a8bbd3a3e113091c5a09040d8ecb4a56f694d7380e6085cd419a27874668adac263db277646511b90562cd3a4bb586bcdf672567ab0eaa0e54313102e2771e1c9694b1453474458df4d35eaaa08a9f91ceef5774f277f5f05159dab4538823aa6398d7d8202b33445a5d6da1d1444e94688ebcd05539984349b079aab2b4090870b1cc2be5a08a20a86560bca7ddebd10431cc1e3b371b71140f554a5ef61e468b53bd85a6af5f24c777daf154f3bf8ab2f4cd8a51c99203f541d742c8d935a5a1a5ef7348a3dde6a5c240e9d8e635f94b7522b74cc4b008247b983439451e6bcd94eda5002cd75563bcd8c6614de41431825da0bf04f78fab6924d9e5d029435c412537742d10dd09e480d78e893285dea96c6ae92700d205df5541229fbe9e0a4cc3911ea98f0d0d6e5b3d6c527089e46807c541ea07de4f1b26922f70813a15eec5c33f56a11dc60f54f3bb42630535be49c4ea3c964177ba516fbce4dd29be251673f3502fbc7cc04799f2407ea938e87c90106a3f4441b714d7e919d7924dbd7cfaa04fd6fcff44e0754c3eefaa703de280bb9f9a07de1e493b979a0edcebc9013ee8f441a6cbbcd1e49addcf9a01cc79a2efd1341d5bea938efe4a8831276f25cf62f5662ddcc3b45d0624ea3c97398e7561b147abcfeaafd13d68f0603f65e181ff94dfe6b4e0fb73f856770a19787e1c74899f25a187fb47fe15abe33f698fdcf349db0f31f348fbcd49db2c344ef74f9223dd6f920ff0074f925f742089ff66ef351e23ed0f90523becdde6a3c49fac3e416a2548cd18cf25630df623ccfcd568fdc6792b3861710035367e69926277fc43af2506371a216f61100f96bbc7937faa663f10d6481909cefa21ce1ee37ff00e8f86c39ace9640d616ef238917bebcc93ccf8735cf6ed8e3fb4721cc4680bb53de3b9e656663f181971c4ecc4e84f5fe4168623038d7c3d9e1e122c539ee7513faacd3c071956f357d354d356b2897c9206b3bcf3cd6b61704d85a0d77cee559c27097e1db41809e64ee55b1847f368576c6aabb63199194168d0e96a718620ea07e683f0c48a1954cbb9a593b729c408fa6cb7af7b655de599816d8f03c974e78497b8b9fd8971e7d9da61e10dbd5b0f9f64179e4ca4f1daeab9a6126ebf357b87bae297c32fcd6b9e12cdfeabd22099f40310359403b86b2ad5e3951610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000bc060700bc860700fa3735a06b995ab8fc110e076240f10ad3603cb27aa460791eeb7d17a36e1c6b365898eb2dbcca93d81dcb5f15b2e8a4ba0c06f9d2865c13dfae500f5015dfece37d57e1fc464c3c8c8a791c611a6bf77fa2e8d995c039a6c1d41b5cf3b864cf1ddaf32adf0f8f1d82eeb9a248afdd0756f92859b3b183263f4d9c0158928ac56bd56e71423b58646dd11cc573feab13122b14ef072d6297c68c6595fd1383bb30f70b077d5330eeb03c9582dccda3b25892e9361f164b053c8214ae9a422f31a3f92c89d8f89d9d9b782b5859db281b1756a1634eb2ed75b88274929d7b1d05a8662d71ccdd3c1499622398f051398e6f2b17ba2a0736f6bf8a8cb411a837e6a7caddb4f44c735cc3ab4d1e639282b4ecd36bf5555d1e520d382d37b1c5998b4d2aae199b92b6d810828fd6303bb3706388dc01de0a8e2c3831c4baec8d1684b13ecb4ede0aacf017b3293fd173cb1fb553c337bc5ffba948e2f769af92970ed2c6bda46fa594e19439a035b5cc85cbed152b4db54e6b4b88bb23a057444d24b9a3cb4d9111068ca1d97aa2e944b6dc4559ea4a738070268f81b564c4dbb6ea3aa7863036a850d82a69440b8b3175906a9005d5ba25b4e91bd120f005283d2a28dad90103d5583b285ae1da65bb3e1aa9dbefb6fa85eec7c79f2f56c6e91dcf920d36e3e41277358079b422dd90fbc3c121a37d1026ec1276c7cd26e807921b93e681cff71269ee9f341fb0f349a7b8815fba9e372a191ec8e9d23dac681ab9c6804c6e3f05aff8c837fdf08693dede6938fbde4a2871104cefaa9a392b5391c0d291ff007d0389f9a6b36f544f2f341beea00376f9141e7477924ddc7920fd9ca88313b8f25cd638d60f127f8cfeaba4c4fbc0782e6388ff00e5d883fc67f5548dbe1e2b0710e91b3e415dc31efbfc82a784d2060e8d68fc82b786f7a4f20b57c67ed39f7da93b97a204f79bea89dc2c34127baef24ee49927b8e4e4113fecde7c54588fb43e414aefb37f9950e20fd61f20b512a58ac86d568db37c94134e723a31298d9adb9a68b81f1dc0feaaae35f970d61c41ad28ae6b118a9d8ffad9e4783a1b76e994b4c6c8e8e6c5450372465adcbcb937c554c3f16c0c12f693b6690376c8dd01ea6cac50e1200edc9ebaa7966607ba76ad9678b7cdd1bbdace1b761988bfc23f9a68f6a786d7b93ffb07f35c8cf857c7de0096f88d94395dd1674d727647da9e1a0e90ce7fd23f9a8cfb5181274c3cff0006ff0035ca089c7a27089d5b84d2edd31f69708457d1e6f88511e3f8623fcbcb9bad85cff64eea131cd23ef84e9375d19f6870e2aa0934f10987da4806d8779f3700b9e64134c6a205c7c02b51f04c53da5cf91ac037f05165ad477b4b11db09afe351bfda22edb0ac1e6e2b126830f158fa77687a323247c6d57b6f27babf0d29ca2f6dd93da09ddb410b7c7529bff88318056483fd87f9ac7696f37117e09e18c3b389f24dca76d13c7f1c76108f267f54cfdb9c43fe647ffeb0a9f6436ef6d683a2a617515536b9fb73887fce6ffb02747c6789caf0c648d793cb2059b975d8adcc1c2dc346d0373ab8a4c52e553c871a38731d8995a4b89b608c69ebd5676305e29dad5d2d7c659e1a6b71afcd606231a61c63fb81db6e55df13df57e27c800a695307ca7769f8accfda921032b1810fda588e8cff006abcaa718d4736478a2d6faa1161246bf3091a0ee1651e218ae5265f201467198b1646224054b6b5351d2c4fb6dbae81a70e61596463b33d93b3876e171cfc6e29ef0f3887978e64f24e6711c730db3152348f158e4d74e99cd735f95c35e5683c3aa89a5cc4d8ec64c2a5c548eaf14c38bc51d3e9321ff52723a750c3330686da74abb50b999cf76f372ae6b9c7622776f3c9fee2a3b70d9ee1eaa721d1cd139ad065197a1551ed6dd1700e1d0ac736eddce3ea9b413951a32462eeda75d45d28c471e6244ad23f75da2a91c62475015e2a56e19c0831b879dae796bece96e0269d9f5aaaa44b06627e4abb1d3c64836ebf147b57d1b89db6f6b1a0e919a50481ee915e65264e5cea31917e091397423d55d92ab4807d21e06ce6aac55998e5c431c75d141601a562bb9f67a231452915abc0b1ce82dd8f591be6a8e019921d86ae255d8bed5beabddf4f2fdac8f79c5226f4f14d69dd0fbd7e36b9b492fbc7c922406fa2603ef273bdd280f3af04872f3487bc501f77d5038eed1e290f73d103ef0f8a20d008327da335c2a61fbc5adfcd7284c62c16834ba8f698ff00f4d23ac8d0b923479acd74c3c747eca819b12e680d0728f9ae85c7baef3583eca8a83107abc0bf45bc4e87cd6a3397a713ab7cd069ee7a24e3b7f7c901ee7a2ac937423f0a0fd8f98487bc3f0a0fdbd5056c49effa2e63883bff00a6cc3abcfeaba6c4fbe7c97358e3ff00d25faeef549eb7b0fa463c87c95ac37fc4f455a3e63c54f85bfac3e23e4b57c627a9cfda3512751e69a7df6a4770b0d9487b8e09d69b27b851b4119f71fe654388fb43e414cef71feaa09fed0f905ac59acfc7baa3636f912b9fc7b010dfc4b6318ecd3d7415f259d8c1dc6fe35d34ccbaa76061a889ad2ef6569f1b81a04817fa14ec132a01a75565d112e26dbe57aae763a46663e1b84dd9d4fcc2ca30b7a2e871acfa9db99fd1651605749bd226c2d39457dd0a4740d10edcc2b018330d3ee84e919f5074e7faac58ded4bb2008397d54d85e1b1bcdc9af3a4312f74218e6b1aeb75107cbaf2513f89810911678e4f1d6bc8ac5ba6f15ec66370fc323ec9b1e6948cc180d003a95878ce213e31df5b26560da36e8df8285f348f7173807389d5ce6824fa94d124836739bf87458b76a2d8cb9b62c8f004da78c3caea030f291e5ba1f48c40da697fde534cb33b77bcf992a68da576171077665f07383404442e6d6696161fc7fc956367709d94023445dad8918d2334cd7d0aee82ac48c070cf3e5f35047944765a39d68ae48d030ef681a52e98b154b2ad6cdf56d59a058579a6e162e8c2dc92dc223ea17318cb74b9cf30b7dcea1aee2960cc3bbe4696326e061e30e3adab6dc3b4f551e0c6a7c96846df05a93a66d551866e53a72425c331a069cd5e0ceea6ccdee03e2ac89b644d1e47d04c0cb2aee299df6e8a2632c9d392c658b52a1c897662d59ecf4d936401a3c5638b48033447b3d36e49ad92dd968ab51b730164249297a4019f24d7328857047b7926c91eda2bc536af878ee402c856bb221c7bdb75513065b3d0a95b259ba34473d571f926aacecd7b2a8906c6b7d1343c6a4d573ae6a72d0f1ef6a391e6aaced2000b9c510f2dbd48ae453c9b14402a0274d1be642703cc81e8ae8438a02c381f05027cee0e90d6c1343091616a2bd32019626f805345f6a3c944da0c014b09efb8ff0af75f1e6fb58668d49bfa21b33d116e9f05868793bcd3c9d14676f329dd10104db926fddf2401ee9290dfd1404fbde4113b269344f922e3ddf50a8af8cc1c58f8bb29b3068766ee9e9ff007589ff00871dab84c32f2eef25d134ea7d522699e8a68dd57c060a2c0c663889a71b24f5a5609d3fd4903de281e5f8950e71dbd50ff867c9276e3c8a47dc3e4817def441dfaa37de29ae3a8f34454c51a73bc97378d17c39800d4ca07e6ba3c59d5fe4b9dc4eb85c337f7a76fcd558df6685d7fbc558c31d24f3fd156611def32ac61fdd7fe25abe313d4c7df6faa2771e69b7df1e48bb473561b293dd3e611369aff77d4237ba061f71deaabe24d3cdf40ac38fd5bbd553c63beb72f805ac52b2e7fb63e4553c57b8cfc4ae4ff6c7fbe8aa62bec9bf8975735fc10fa86faa74b1b8e3e37807288c8ba4b07a40df54e91cff00a6b581c72f66491eab95749e06307d47a959646ab5b19fe5cf9959456a254807787e109f2b7fc33901b8fc213e41fe19fe4b15b8ab896d88857dff00d0aca9a3a6bcff0012d898588ff17e85509996c947f128bb67b59dd29b94ab0c61cae24f340b3559b8b5b4197c11a5265408538aa27044b7408bc7c93c0b6859b04aca0e68e9a90ae1371bbc9548f7bf15641d0ade2950b760acb0dc23555587453c67ea8ae9584d3e8c63ba858f396b6691afb00baf45a52bec34720167e29972bbc962cdb52e8fc09064751b14b498b3700dca4f885a2d3a2b3c4a906c84bf643cc240e8949ac4b51954c40f74f44d65135e09f36acf551c67be3c52ac4efa274da953c54124af0d8da5c7a2b8c16d1d52108924e8562cdb5e206611ce74d2066a63200bd9c7742289f0c4d6be8383b91b57a564719735b7c8efe8abba3697e6e6b33191796c1a3c13e588f645c795231819b5d95ac4479a1ca0fdd07f35b8cdaca2d203e86b56a12e17b6bcad5e1153dc0ec5a55531c6082637edcdcb9fc98edac2ece8a4cba38e87928a6739ddd0d2474ad148eca2beac0f54ded337732800ebbae53e3edb5505f641355ba24803ded6b40a473c826c34efb851bdee3193a0d3a2bc457dd4803ab42536316f0029fbff00bca48af45d082365241b3cf905129a11f567c5cbd97c7922671eea2d3b94d71d878a2dd9c7c561b135dd449d9301f77c91274081c3dc4ee7e8a33ee27dea5002753e88bb979a61dcf984e71d5be6810dfd0a27dcd93397a273b6f82020f79c81ddbe6521b9f342fbcdf5405c75f4289ac86fa263b7f445f592bc903af54c76e3cd1d6e826bb71d75414f186849e03f458330b1811d6767cd6de34f725f23f258af1f5bc3c7599aa91b719ee5ab707b87cd528b58c15720fb2f55abe333d3c9fac1e483b76ebcd0ff0089e88b8f79ab0d0bce9ea1109921ee8f3441dfcd035c7b8ef559d88717621e4f82bf29a6faace94fd73bc82de2954e63739f555715f66dfc61599fed4aab88f71bf882e91cda584fb16faa7c9a4c4866a74cd49983fb01eaa77f3fefaae77d7488b1a7fc31f32b2b7e6b5719ae18faacbe5a2b12a61ab9bf8427c9fe5dea367bcdfc3faa91ff0060f1e0b15b9e2178b0cf07fe8554987765fc5fc95d0039cdbe47455661a4fe053ec548d960f9a4e60b4f89c3be00d8efe88b86aaac562d4c2d53b9aa371006aa2a278d91683d9edc9170b22b652423ba3c966c50635d9412295868d1070ee14f6ee9a4556ee7cd4d19ee151914e70f14f692010b7f4c93ce83555711f687c429ddb0504fef34f82cb47617dff4575a745470c7bc3c95c61d29544c0e8938db0f926028b8f70f9222bcdee13d1319efb7cd3a4f70a637707c56aa45d64763cb45344c0def1e769d87cbae8a29a4398b46dbac3489e6fe2811de1e69d5a052cd186b58428a8068e0ae30dc4df221577b45b55985b70b0f89f92b11048c01cc3d6c2ca74eef7728d345af27badf30b1277c6c9e4046ce2ae4981c662edda02687eb741303e3f148bd8b1b8e9ba717594d95e0c4e149a6461ebf14d79190d7359cacd1366c1f6a3d55aed2b996f80d95461cae0538c86f92e72c69e9277dd4f09faa6f895589d5588fbac60e9fc97af279b148eab1e6903dc2811cfc0a47ecfd161a10751e01271af820df78a2ed49f2404ec138734c772f34473aea80baafd523bb537723cd12688d39140b97a271e5e699fd138ee35e681c0ee9a0f782436406af1e4813fde3e48bcf77d507f33e493b979a020ea5349b23d521a584de63d5051c71fab9bf09f92c877f99e1fa7fc41f22b571df6537e177c964b8de37023a3ffe92aac6cc3a44de7a2b70fd90f555223f54df25670e6e169f3f9ad5627a909facf441c7bcdf34afeb7d1075e76ac344fd87984e09af3b79a57a2a209dddf60f12a9ca7ebdde415894dcad3e255694fd7bbc82d62954e7bed8aad88fb36fe30ac4e7eb8aaf3fd98fc41747369613ec28f8a9dc743fdf555f0bf627ccab0ed8ae77d7488f15fe5dc3cfe4b26c50a5ab88d70ee1e7f25935a056254ecab6fe1fd5487589fe4a166859f87f5536ec7f92c5f5b88d9a10abca3bf88f453b4eca29bed67f16da42abc7ee1f3488f0463f74a756ab444120d1569982b31e5e16ae4839aaf28faa7697e0b35a881c0b72e5aa5361ff0044dab6b6c52930e35f8ace84c4771c9ccf782356d77924cdc2a2b3c54ae085ee9f30a9dca098bda7bb5b735abe27d8b8eea19750d4c73e43ae61af2a4c7971145c6b92e7b692c069c15b0e0b3e2da89b5383aad4bb4d2e83a224f748f0555af3c89f24e0f76aac4127ba4268dac24e34dbcbaa3d9e58c1d755a45ec33c0b279a8de6e407c0aaec9881597f340cafb0406d0dad634d2cb5da5d295f6e68547b47e5a1942b4f74ae8194e03d1349b1215f680206d750b2ae577df3a72a57220e9202d2e70be615d25b0e780343d47cd6163d958d9411ced6fba20e8cb5c09b1577aac2e2117638b7b05d5022cd958f9bc30f55328e8950468f8a4bcaea0690a09d495572402af921e89d46d2caee88af4722ec9dcf2562bbc1aa9bb1acece414331040cb628fa9b4a20d03de9093fbd213f35eeff6f1e7d71f574e8d3a7249dab6ac6eaa98a33235e41b6edde3f24668e29985b230107a29c4dad348cceb3ada6973493de1c8685411471c31863194d1cb74061a1edc4c20689360ead5346d65cf6b6b338375e669013c407db47aebef0514b089999248b3b77a2db4598773406b30e40e4031346c598981cfa6cd1922ec075d24fc5e1dae6874cd17a0df54e8f0b33092cc3bc13b90ddd38e1f12e22e17785809a89ba60c443da98bb4064fdd009426c6410e573dc436f70c254bf46c5d9fa9f89091c2626b58c7fb826a2ee8452b5f1078d8d91628a6c13b25b233340d3bc294830789a1ee0f3784e1829891f5917fb93a3b4324c04c1818e20fdfe4109e6c8cccc6979074039ab43873fef62631e409fd12fd9da7f9807ffc653fc4d64a714ee736df1961bd890a218894c8e0e872b5bb12fdff00257cf0f635b6ec411cfdcafd5427090ea7e92dafc4d1faa6f15d64c5c662a4707304229d609cfb7e4a8bde5b8bc23ab504e9fe92b43898c3e16096413325734586078ef7868b330225e2b8a6cd143d9471efd336ca5ca6fa6a6375db6b0f23e405a2170ca37246aa7c3ce434b0c6406e977a1f2528c396b5a1afba1d290ec1fb07b45adee56356239314592b4085cecda6846884d8b2c20f60f71e808527d1de4de66a470eff00df6953a3b472e29cd883bb13a6b56135b8c73e2cc607309e448531c1bdc3578a1d5413619ed206709fe27680cef32806221add7358d54599cf7b9e5996f6176ac7d19dd40f44d3876f3713e415dc86ad65cb248710e1d98a1cf36ff928a62e7343720deeed5b920b91d44e8798513e170ffb2bca1c2ade109387bdaef6f35649dd52c33b2c25a797e6ad170d566ddb5ab0711f646fc7e4b279782d59b588fafc9653b72b519a7b7de6791530f75de4a069f73d54cce7e4b17d6a236fba1326fb697c588b0f7079213fdabbc6329150c4db07a5a715143248330ca0347e68b9c5692149d02848520d754884540e1447aa743b8fc4507de66f91463d0eff007d668b2ddcf88423f7422dd1ca388dc61411e285623cc2ad887b58d05c48074d95ac61fad6792a78b687422f4a296f449dab3a78f93494c3337933f34bb36a591abcfbb5d7468968d96fc148310df109b9014bb21c925b0d276cec3f7c7a852b5d9b505aef22a97643aa5d8bb915a99d4d46880e26baa99c1c63cbb9592d13b4f75e47aa7e6c41de577c55fc94e31a06370e491000d48b59bd9bddef48e3ea9762399253f2538c6987457acd1b6873213dd8ec3868697b74f1fe8b2bb168dfe68885a7607e2a7e4c8e31a3fb470adbf78df409d1f19c346dca2079ae64acd10347ddfcd10c03668f829cf25e31a478f463ddc283e6556c5f138f1b97b4c186b9a28398e00d7c35500be407c1104f5af45376ae901367bad2078ea951e8559bfe207d12cd5c829a557a3e297aab398736a0434fdd09a15f5dd2d54c5adfddfcd3287eea6934ffd9000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a001000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000d13d4d2d2c296f314e294e296f299129d331f531f531f62dd529f629f62917323736363a15361536f43115361636373af5311636163636361536163615363636363636361536363a3636363a363a363a573a573a573a783e363a3636363a9946573e78427842783e773e9946994699469946da4adb4adb4ab946ba4adb4e1d57da4efb521b531c571c571c571c573d5bfb521c571c571c57da4eda4efb521c57fc561c57fb52fb56fb52fb56fb52fb52da52fb52da52fb52da4eda52ba4eda4eb94ed952b94ed952b84ab84e984ab94e7746984a984a984a974a984a984ab94eb852b956b852d956b852b956b852d956b852d956d956da5ad956da5ad956d95ab856d95ad95ab856964e9752554a3446d139f23df139f23df239f239b035b0356e2d4d2d2c252b25ea20c81c861465106510020087146e2d1442764af33956463442564a554655463542564656465646353e564236425642153a363e363e5742353e363e353e5642363e564256425642353e363e353e5642353e5642353e56425642764656427646764677465542554255425642353e343ef235f235f235133a153a153a153a153af439143af439143ad235d235d235f239d235f239d239f339d23991314f29702d90319131702d9031702d9031702d702d4f296f2d4e294f290d252e292e294f2d4f29702d4f296f29912d912d702d912d912d912d91299129b22dd3319229f435b32d9229b32d70212f1d2f190e192f190e152f190f152f190e150e192f1d4f210c150d194e214e212d1d4e214e214e214e21702970254f25eb142d1d2d1d2e212d1d4e212d1d2d1d4f2170254f250d19ab102e1d2f21ec14cc10ec10ec100d150d150e19ed14ed14ed14ed18ec14ed18cc14ec18cc14cc14ab10cc14cc14ed18ec14ed18ec14ed18ec14ed18ec14ed18cc14ed14cc14ed14cb10cc14ec14cc148908aa0ccb10aa10ca10890c8808eb14ca10a90ca90ceb18ec180c19eb180c19eb140c190c190d1d8808aa10ca14ec18eb14ec18eb140c19eb1c2c210c1dca14680888088908a90caa10a910a910c9148810660c24042304220822082208420822082308230823082308230823082408230824082408240803082308230823082308240c2308440c2308430c2308430c2308440c430c430c2204420842044308220443084204430843086408440864084408640c6408650c4308630c4308430c4308430c4308640c4308630c4308630c4308430c4308630c420843084308630c4308630c430c640c4308630c4308630c4308630c4308640c440c640c4408440c4308430823084308430844084308640c640c6510650c8510640c651065106510640c6510640c6510440c640c440c6510440c6510640c6510430c4310430c641044106410641065144410651045106510450c4510450c4510240c440c440c4410440c4410441065104410651044106510440c4410440c441065106510651065104410651044106510441065104410651044106510441065104410651044106510440c4410440c6510440c4410440c00004d2d2c258f31d239d239b131b2317029b22db32df531f52d1732173259365936f5311532373a373a573a36361636f42d373a3636373a36363636153616361532573a363a573a363a363a15361536f43136361536563a573a573a1536363a573a363a563a573e353636363636363a143236363636573a363636361536363a363a773e563e563e563e573e563e7742563e784297429946984698469742b94ab94ada4eb94ada4eb94eda52da4efb52da4efc56fb52fc56fb52fb56da52fb52da52fb56fb561d5b1c5b1d5b1c5b3d5f3d5b1c5bfb561c5b1b571c5b1b573d5f3c5ffb5afa5afa5ad956d956b852b9529852984e974eb852984eb852974e9852974e974eb852d956b852b856b856b856974ed95ad956fa5afa5a1b5ffb5e1b5ffa5ada5ab856764e13461342d0390b252308440c02006610c9188f31133e133e5646344235425646354256465646774a56465746574278465742574257427846784677425642774677427746774277467742774677427746774277465642774656427746564276467746984a9746974a7646774676427646353e343a1336143a143a153af435153af435153af439143af439f339d335f339d235d235b135d135b131b1354f294e254e25702d702d702d702d702d4f29702d4f294f292e254e252e252e290d252e254f2970319031702d4f29b231912db131912db231912db22d9129d331b32db32df435d3319129d4315021501d2f192f192f192f192f192f190e152f190e1950214f210d190c194e214e214e214e214e254e214f256f2970294f250c190c1d4e212d1d2e212e214e212d1d702570257025ec18cb142e1d5025cc14ed14cb0ccb0ccb100e190e190e19ec140d19ed14ed18ed14ed18cc14ed18cc14cc14cc14ed18ec14ed18ed14ed18ec14ed18ed14ed18ed14ed18cc14ed18ec14cc14cb10ed18cb10890caa0cec14aa10eb14890ca90ccb14eb14a90cca10eb180c1d0c190c19ec180c19ec180d1d0c19a90ca910eb14eb180c19eb180c19eb180c212c212d1dca10890c8808a90ca90cca10890ca910a914a914660c45082408430c2208430c2208430c2308430c2308430c2308440c2308240c2408440c240823082308440c2308440c2308440c430c440c2308440c430c440c430c440c430c43084204630842084308420443084308640843086408440864084408650c4408640c4308630c4308630c4308640c630c630c4308640c4308640c4308640c430c640c4308640c630c640c630c640c630c640c4308640c4308630c4308630c43088510640c8510640c640c640c640c640c640c4308640c640c650c640c851065108510651085106510851

Свято-Успенська (Омелянська) церква. Побудована 1756 року. За легендами у церквi молився Iван Гонта.

0100090000035edc03000000fd2a020000001610000026060f002220574d4643010000000000010092e9000000001b00000000200000b43d0300b45d0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100b45d03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000600000004600000008780000fc770000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000554770000487700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30383a30352032333a33393a303700000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130300001a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb004300140e0f120f0d14121112171614181f33211f1c1c1f3f2d2f25334a414e4d49414846525c766452576f584648668c686f7a7d8485844f63919b8f809a7681847fffdb0043011617171f1b1f3c21213c7f5448547f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000105010100000000000000000000000100020304050607ffc4004410000103020403040706050304020203000100021103210412314105516113227181143291a1b1c1f006233342d1e115245262f134437225355382169263b2263644ffc4001801010101010100000000000000000000000001020304ffc400221101010100020300020301010000000000000111023112214103511332612271ffda000c03010002110311003f00e900e97d0a36e5aa3977f228c5ec175d79f0d8005eed4a06875f9a765f6219763e129a618e16d3aa644db7d14d16ebaa6865d5d4b11c14b4323e8290b09b8b1f9a1937f72bb1329916ba161e1aa79647cd3622fcfe2ab3806263ea10775d5188b6df240e905540066e06974779f2485f6f046dafd4200675842d6b5938cf9a475f7a01d3c92bf9a51ec4a0c47d4a03d36f9244688edd12de09e88a6c5e63aa50df92745faa395a344d30cd3afea9081e1b23004c1ff28036989e4885d0a44db482941d0e891977d6e80758f6724679f825e57d420667c2c81199f7a5bcec8c49b6bf34baedc910dff0978f8a2008e8969aaa15b43b244888dd2b6e7fc25b46fa4a8a33378bea84ef1a7c12b9e8754a444fd10814f2174474d12249f9a766b4db9a8a01becd12cbcfe8a59bd9f2441d89ff0028be80347927868f34838688b4cdb6e6b35a92106efbf240306a13e413d52906e14d5c86766344e163a58a2751cb42813b8502201b6df24a24754a44f4e7d1206c42a044dc0bea846dcac9c4fec9a7c50a51edf9a43a2124eb6280f5a47d7357106c2c74d09f825a1f7f9a5b6b64a20fd6a883237284cebaa040f2f925008bea80c889f38481116d3442de68802df5640a6f27e8a44f98440bf5f9a5e1a22a33c8fb50227511ba796dba2639a63aaba981af4fd11b9d3cd3b2dafcac935a66faa6a60441050cb7e9a2791bcdd0103498f922e185a2639fc50ca371d53ec7c37f14d916274559c322c414a582cff5b74eb6fa7c902e603de125545f8d79e89687a9423eba233eddd717a0a2d234d61023d89030247b1231be9f244288400e7a2747d75434dbc1018bdf54dcc274ef6b09fd37d1377fee5404d22e79fcd3cc116488fdd35310e58bea3540b763a73535f51ec4d8b730b5acde28834da520d3e62ea6cbb1d4a69107aeaaf927899949b6fa2194ede30a4106c8ea3afcd34c30363a8f92597aa781cbc6122db7b934c476f9a206c76dfa277f9b231b6df2534c322fd52d4f82900ff286fef09ab8665b5b4d100d3a8d13ff00c237b91afcd5d311e4e7a2394efae929fa7509387b344d4c8665bdb5d534b761f41493f5d5031e5f24d311413ba5adfce3e29e75bea9bd7f3725a64223c108faea8f3fab25e1f451012b6874e697c0dd1e9b2a05cea07ee941dfc53809d7c13f29f359d5c44419ea90937dd49936e49b949f1f9aba61ba0b7d047a4a5a5e3aa04478688821c23a6a966bdf4f926efbfee8f295174fcd363aa5317df54ce9e53f04802446ff0034c5d499e07c52cc765199f21f048cf3e8a61e47e7e964893b9b28f3117db54b6e9a2b89e493349d6fb204931e1ee4c93e68cfc253174eb475449936d532763ed4899da0a61a74ee0587bc233ba64c220f2f04c34e0e1aa048020a6e6e4122e3cad1ee530d3e7dbcd20e1b04d124c1f6a74c8ebaa62e94a74cfe89b2111af550d23eaced1ee4d326c7da9d3bf9c259869b68a291bebe293b97bd0901231cec502d4f540f87547909489276b8baa1968e9a24675dd3a05fe1d10332769d5564c361d13662d9414e24eda6a9768e166811b59545df86a916dbe6948f9a5623a7c972762f1b14adfb2445afaa5f1542ff0005194b4fad91933d540df87c928e7f451b89dc217f2d150afc918295cebaa168d7fc281413e3d128df6e48f8eba20759dd508fbb44d3f5e28c80942204048dac75d11103c10b6eaa167e40ca408db446d17d7e684ded63aa045c797f94a6dd35435dfa14834ea3d9d5506763f5c9020f9ec8411e091ea89a507eb924418b6ba14a63509174dbea103648b8f146facf752d5dd529836550b2a5027c6e12041f0dd1079da7dc54530803afe8946dba71f68423d9cfe0aa1a7c3aa00724e718d6c4e9e2a3a15e9e2585f49d21a4b4c88f157530e8274dfe28e53a8d39231a83e690b5c6bc90c2008d6e1384e9cfe280f77c901afc5453edbe89af2d6897180374da8e78fc36669eba263595c8bd39b6ae76cb17963525a546bd2c4b3b4a2f0f6f31cd1813a40588ec462787e26b0a6d6f659f3166d3d16ce1aabb1145955d4cd327f292b52ea72e361e3ebc50902f1d427419bf82394cd96b59c3444744a0e9efea9c1b79d92ca60ce9a29ab86c73d754a2f1ba7e5ebfe52cba4fd04d31196c891aa111d47c948597ea9102411aa6a6238bf43aa4445f64f81e4801afd5d34c36069b7c90b4c14fea05b9207dcaea60493b5d0837fab27419b9420cdd54000c75dfc523316d354483cfa2179b7d140bc6612bef2094018bedf24af1aa1a74fb3e48fb2744cd2fe694f3f23d130d19e46e94fb3e4974dd0373a2074c68866bef096d643c028ba7671be88924f8fcd473ec4a0c5fda9869f9bdbaa68336943a4dcdfcd0b6ff00415c4d1249d0ff0094329371a245bcf540b5a6e5d0792a8bf07eb9a5b7c10cc6fcf44339e575c5dce24f2f34a4cf5f9a6e6b744438e9b734c34492083f508499ebba598f9ea87d79207024e88016e91ee47e3f346daa06f3129df412dba26cc6d7f9a026058fb50266dba52234b7c92239fb500ea079244c8d2dba3726e2fb2206ff0050aa61b279240c0d2df24620723baa98dc4d4a785a9528900b44dc25b218b5368212264f5d950e1bc52962e935b51ed6d78ef34da7c15f8bea8581cb90f82537ebf34eb796a128130861a0837f72ab5f1d4f0f5a9527b5c454319ad014fd8d57d424b9b941b08d3deb338c619b59f4dae7c800986acde5eda9c7f6d720188bfea9b94474dbc16670b7629aeec9af0fa4d22738b81d0ad71e0216b52f14797fca1964f233ef52103c92bcf24d4c3329fae491067aa904cf5d541e934bd27d1b31ed32ce9a8f14d31241d8263db50801911bcf2521f1bca436f87c554c4269d6208cec079ceeb9fa9da50c5557d2aa5aece4f77437bae899443eb3fbadcad2049067407e6b9aaf85ad5b8a56144b5b96a1107c572972bbc91d0e13b67d06bb11943c8fcbc94c45f93950a34f1800ed2b663161a7b829fd1ea38c1bf52d3faad79b9de1ed3b8b67503c4a61ab4dbabc469640619dc9a3c87cd2141a0deb474047e8a799e02dc40738656bee624085331a1ef20e721a752a1651a2d782ea849d2f2ac61ed52b7fcf4f259b75ae331cce31b4d9c42a0a8e786e782e0b6f0d5e856a6dec2ab1c22d0792c6e241be9b57532f22fca150184a45cd731c475060aeb3d42cd75d0445ff00c2277e7bae6e96231946ccc4bc802c1e247829bf8c639a7bd4e83da3902091ed4d67c2b68560ebb5a63c151c4625d82c4b2b3dd51f45cccbd98d66754da3f6828bcc62689a279c6608717a8ca82854a6f639a418b2e7b6d6a71c5ec36328e2da4d226458b5c2085392394f255b0141b470cc8897b41715620ebf52ba39defd11234f7a46fb5f9f547288e909a796dcd542fa84de69d7b4c4a6d87b3dcaa0eb708411d4253cfd64391112ab2511e1ba484f2d37425108c6874f92075e4519020c5b64a6f07e82a06fa5f54ade212b9279cfbd293c9104f85fe6848db44a7f4295e3eb5404891086f747cec91ea50031ac41f92513d0ee91ea811cd01cb7b6a80b13bfe894f3f5a5211a8d502e627fca56f2d424743cb74013f5cd02f1bf5e8918dc1942636b23245a01545d689b7d42595206d3b247c571770da47b12dfa25f14a7fc2a84634fa946daedb2123cb44a7743477b94eb916d5333458e9f24b34d891e3d54c5d3c0b21f5e68071f03b2209f97921a51c918e770903beff3449dc7b114236948022e354a3a88dd2d07d6a81ae607b4b5c6cab6229b7d1ea0149eeee9d46ead13ec500a6d35f14e23bd94099e8b1c9ae2e51fd96701d0c712226d75d350c4e1a8d0633d205400413398958b81c061ebb8f695436b0317220adaa785a0c60632b4346c1ffa2be58d729a98e2580486bdde0ddd33d2491dda2f8e6e81640e1f0ec12e198e9a12865c38032d12ee9914f267c05f59c68bdc58d969005e753d154e314dc3b092dcd07416255c7bd9e8ef6b585a016ccf8a838dc9ec759b84976b52633687166f0f863f0e5d9ae5ed74595da5f68306f3deed29f32e6d963d4c6330eec8fcc66fddbd93c62f0ef680ea8391cc16cbc75d053e2383adf8788a67a1741f7ab020dc191d172e460aa0bba88eb3099e8984a9de639b3ac07828cf8c74e7b62e2001136beeb1f8ad2af4f1acacd764706f76068a89c2d46b7eeb1551bb4662ac55c53b12c0f7b1b9da20c6f0b39756491a5c33175f10d2dae01234a8db4f92bf79fee50e0d81985a7000044d94fd3deb6e77b3e8fe2d63d47ffa85cc62ead6a3c52a36816e62f26e3ad974f443b3d42e112e044f805caf122dfe24f0e20025e04e972b97d768dba188ac70bda3ea1906086b40beea4bb9a5c6a173409b3a647d05061a966c0b5acfcc41279c1d55bec4536b8b5c5ce75cdb52b35a454db4eae4350bb311a49d7c5329c39ef0e6b890e2d60817bdc5d4b429368d36924b9e044cda3f446952634bcb981ee79b9e4a1804b69d7bfa91a01b4d959a2efbfacd0dd1daed30a125cc7f6829b9d1d34538ae3ff1ba7c82466b9ce2827175a06e7d90b298d2307da07111a826dd169f157b8e2ea8ec4f78cd88d6164677d3a25ae6169d279caedf162cbfd229067dece73dd046e81c5bdaecb5290317b7246a63595aa61de41069b9b9bc014eed98ee2152a66690e69327427653d9e89b8ba464385fea13f0f7a6e13a9241d828e8e5f42abfd59e012763a952d007b3be8796cb5c7b4ae8b0b3e8b4a340c6fb214b04837851e15dfcad1ff803ee5274955c2849f248fb919b754736e079221a646a6e9840f72793161a21267c7e2b486881625099b6fcd3ce964c36b116559027c8a5e1e09d7840ebf5a220787b3aa42de1f24a0f9a579f7aa85798285f7b1d91f3ff000941d2754088ff003d1033b7adf3462c4f9884446fe08a1d77e5f14a445b448f85d23cf92801f6fea948f2481e5e095c190110ba1f6a1aa703ec4af10514277fa2108bea0734e9b5bc5023640ba8484ec6de091067aa69127585516a4ebd7de9023c4237bdc754013b0b2c3a91302fed4b533ba04cea3bbcd3afa7bd103e11ee4ae3c51008f1d50d7782815e250023791cd1827a7ea85bc95077fad529f67c92d8dec84a033ccdf4473dfaa6edf5a25d0ebcd30d3b372094fb34285f6096d7d234e8a61a21d7d2c837f1b13cb20f826b9ce6896b0bcce811151e4bb2e1e0b9b05c5ffa2c7375fc7ae5df4c76fda3a4658885b8ca8f754199df941006e564370d54e2bbd5d8c16eeea0ded75d052a6f6bb300dcda4871fd162f4edf15c971c639b24b436c276e6a4a609c53fbb26d2224053b69bc3b300048d86dc9134aa4c873413fdbfbac9a88d273c560c6dcc79a878db7bb44f8cf82b6d6bdb77570d27908fd566f19cb14c9ace800eeaf1f4cf6c1c65df4e0490e136ea8d4a4ca95b0ed2dcad718d3daab63402e1533973a6355076950e582f24697365bb6352568d5c2d2f4a6526c96106e072d0a8fd0e99c4be987e82411b95031d8d7383c36a39cd11eaab2ca3c45ef2fec8cb86533653d2fb46cc255349efa754b5ac25ba95728c8a2e045f71f04ea383c71639b9181ae398f795e1c2abb9a1a0381d09bba559ca44ad4c19230b4b96509ef63ea001b50b3ac032a3a14ebd2a2ca7d95da224902548056b12da6d1bcbe7e4ade51c72e8fde34c3ab8f11cd73b89a74bf889754fbc19dd20bac6f75d4b58d8d07521721c58463ea75a8ef2bae7f5d38ba0c3d7c2e46d3a6e6b20406956416b89bf781e52b378670f6329d3af55e0bde25ad23a7bd681ab4a9301ab55ac0f21ad71dca96fea2e7fa2d7b038dcced0dd93c54a71a3e14752a329537beb1c8c67ac51a6e0f01c0f732e7079b4a9b5721eda8d986d3373ef4f87cfe403a055f0f5c57a14eb31a5a1e620ecae4f2f624ff0052ff008e6b8af68dc654cee6916f85967b31542a402483b4e9d56a716b635fbc81f058070d04657cdf2b8ff4aeff002245ccb87a9a167c2c83b06c77a8eb8ebbaa5d838bdcc05a40ef03cd3982af665c1d0c6d893f153573f552bf04f025a6dd7dea7c3d4a8590f00b5a205f6f62a6fc457a640713074b6cae61c3a09ce49e493bf497af6ddc0625b5a9b6986bc16000b881123aab722d6b2ad82a7d9e15b79cd73faab0098122e76e456dc2ff0083b41f6a23ca52b4734093307daa216b7091067ae88837d3aa1bdb48f6840a0de2c134f5d149f1f9a5035df92ba6238b44a0473521007cd348d85d5d66c32399480beb7f9a7e56c0e5aa5946929a619e010b06f44f833cafef43557530d9bf9e9d51d11820cf2b240c5c0f24302275f6a4419ea8c88e88199d6df0502d7a7e8919e70535b558ecf712c99e9cd47e9345e0f7f42078a69894693b724cab51945999e6d1a28bd298f3518c764a8058912256756ad56bb435fa876ed58e5ce49ad4e36a7a38acb8da999d34dd111b13d15aa98d652c38aa18e789886ea164d76170cad10e2331cb6dec83ebf66eab51ad396002dcda13bae73f2b7e1add63d95181cd708239a25cc9bb9a173fc3b1ac6d6a829ba5952c5b37f14eab5280a8438b9c45a44dd6efe4919bc2eba99ff3cd2066fba6c08e8945f55ac5d19044edc92b6f71a256f34adb5fa2021b7fad522069ec4dbf3b7d5d2dd01cbb1374d8e97174e99fd7a2573aa06c6e0592bcfd6a9fbcc21055d4c348b585b54a363a27e533cbf5447bb929ab864733fe50832a42237b211d7c3c534c0020df50a5ca4b09cc418951e5b5f45301dceb0b1cfa6f8389c5622bd2c5776a139ba0b995d060195d98768ab887977f4981942c6761fd238953686920ba0f4bdd6de0eaf6d46be21e7b8c7134c7268b4784858bb8efeb167277b2973f36fde3aa63a834d514dc093cc93a7355b0e6a33831ab51ef35994cbb338c998b263cbb0fc180cee358c3038dcdf50a19fe3468d26b2bb9a1b040d67deaa71c6cd26102f78002b98466465305d258dcb7d48fdbe6ab71cfc1a71ae631ec48cded85813c3ea550cab85a8f7b8e51de813ed5af4f0f4a983d9e018d235ef1591c3f1349951ec7366a37f061bf9bf595baeab57d2e9e5a47b26b49719f59db2bcab582da5543cb5b469b4eb7929457390b1cc6b1c62d4c2898fc53a9520e86bc542e71cc4db9299cfa85d59cc7b4073406003d5fa959d5ccf8918daf99c3d21c32f4024f2d11748682eace747ad07d51ccaac69bcb30b9ab1268c0222ce31aa4da102be6a951de91eb6c40534cd583483819738e6f53bc7bd6951b285025c0824d213524ef08c86f67eb134c436e520c611506532ff58dccaba9e35729b83a9b5ccb34804782e531f45d5b89540d2273ba67c6cbaba600a6d0d1000b05c6f18716f1179123ef1d71e2b4cf1edb2c0ea9c55ad048a58560c8de4485363e8b6b63f0ec2269b185e46d248557819cd4eb54925ce70126fa0e6ae0818eaae8ff006db037d4d973b7dbaf8a1e265d59d85c3130d7bbbd1bc68a6e2350d1e1669b0e579218d8f8286b18e238624492d70e70871224d0a7a7e2b6fcaea6af8afd12da6dca4776d034b4d95cd4f2545b3980893f565780889d56b8b9fe48e7b8a9fe7aa44cc7ba16050abf7788b898cd1f05bfc581f4ea9e02fe4b95bf68e90bbefa8c718b85dfcb522cb4ba0f9291ce6bb18ca647dd6598f1bace6d9863c2427667487026535ac59aae7566e775cb1f0078e9f05a186df9fcf75914eb54a45c18ed755ad8524b6e2046bf35ae2cf2f51d0e149f46a47fb47b14c013bdd55c3e2a8370cc0eaf483dadd0bc08e8afd36527b64560eff8b8296e38f8da8e2d6f62100750a7ec58459c7daa962d95f0f5456a39aad1887d3d4f8859f38be1529066e7c3c52cbfa8f0429d4655607b1d99a7709c75b7b3915b67020cdcf444826d3740f41213b511eff822187c3fc259bfa6db5d121c6c47878a01b26f6fd1508be20a19bd9f2463f7400836f6227b385cdcdf9a179e45088dedf24a22c7fc14024e885f64fcb16db64401373e6ae988e488d6392a1531869e2c801e59a1696efcd5ac6b8b6902d25afda3427aac42fab531a3bc0b1c2edcfa79ecb973e5674d7187f10c4bbbeea0034c993f15052756ed18e968ceccd61a724dc63807003ba7526c099d0a9f0e5ae6e46bcba058e612d3c970b7d3ae623c754ad4032a31d24407109f4712eaec358361c0dc0e4a3c7df2530d2e1049703b2cec362ea509a65ceec8ba4c58849ee2e6b4ebd7963e9d296d43dd33f059d46b3dd85a85c268880ed355352ad56a06ba9b1c20b88793103c54dd981811dd0c26e4693d4f9a4f46629b1ae6e1b3020303c4e53ad95c35b0eebbf1599c7520282b06d3c0063a4906041dcf355194333410c04735aed6c7a05b716420687c8f4440337d51881a2f43ce11b1d79a5ced0754a2dd11b9b75d503667eb64afa8fa28de6e108899b2a103691eaa57e91a23276b1e490e63d9d10104efe5e284f2fa0979a50351a7250199d50d4cefc92f847b92d4dec79a29758b7c93b4f04ae76ba46ff5b2004efb7d4a99a7eefc9424469aefe2a66819040b42cf3e9ae3db8bc6380c5870ee9075062d3aad8c177b80c4d8d37fb64ac5c7c0c55ec07eb65b7800efe0ace458e1aef75cb974f571e93e2801802d1a0681e4a3e267b987235edd96f6a9ab9cd83746ec9f250f1269753a396e5b5986cb1ab8d2a222acf8aa9c72d87a7d5d07c215bc3c769637f9aadc6c4e1e9dad9afe0b71cf976e5705ff00736011f8c2d1fdcbacca0b601eeec572384ffb9b62df7e3ffd975b622fa6c1679f6eb3a3b2b4b4036e6856753a0d152a38000c8b6a7926869275274b7c165f10a9dae20c19ecbb83c79a9c66a72f4d2c356a78a934e5af123238898e6a526fa5f7f92e7f87d22faa6ae621f321dfd2015d1d568cd2c36de39ad7298ccbef1186de401cfcd102c44f779f4472f584b5bfe5e4b0d55a61ee0f05c6f19be3dd30076ae8f6dd766d10c12b96c6602ae371f58b5a4b5b55d30d9dd7472e3da7e080f635b30819bdd16579b6c6bc8f5cd36dbac94dc2517e1a9e46e16ab89b97584a99a2ae627d11c1d119890162cbae9e7152bdb8861436f21e0fcd3b880030cd81a5464f84d95ac95dce05d856023426a091ee521a554819a953e705ff00b2789e6680e911f455f6c65015514aacff00b60ffc89f92b616a4c63972d73dc62d8e7cc440f6c2e5403da3b9ecbaae2e3f9f7137b08586ec14120546dfa68bb7c8cf1acf03bae81cfd8809b0064eeaf3b05508801a79c1511c1d46eadd37951bd400dfa7d4ad9c25c3b95a7c1653b0f526cc74725a9817921f20c83a1e6b5c19e5d22abf8ce1be623cd10e689b084dab7acf8e71fba634f7a05b7b14bed991a381e22fc0d4bcbe99b39b331c885d2617194718ccd45e0f45c683623de1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000b41d0300b45d03008e1f16ec23e01861bc8376f558cd1d1d7a557058a7d6a4c2fc354bd460fc9d405603c3c0734820ef2aae1b8b0731bda8907f30fd10349dc3fbf48f698471b89fc3077f0565cf558e537a5c9dc78c220c682df24c0e0448703d414473067785b73d117d4fec913cd0196fc90d0f9fbd54d1241f2409e7128188e9b26b80363ed434f06f3ee485f4b84069005fe690302c3c9134edfeb54c7d46d36973877472e48b9c649bceeb2b15c41ec0e6ba9f741d7aacf2be31a92dbe831d8dcc7286676586911c8dd5579652a8cad9f26591e1ec50622b57ab87870ee807f2fe5ea8f6271186a6e690c61b413337dd79eddbaed26447886b2a536d4a9abccfac2c3a29307469d37e66d496dda3626774dab83159f4fef64b035b967510952652a350bcd47160868b492a5e97569f51acae5ae3670ef345efb058589caebb490e2742aee32b36a1710d2da8499245e792a159adece988ca77bebd55e31646a52a54e9f0d1720e50f0e1b73516635e9b8027b523d5266ff574e6e5fe1ed2f320377260ff004aa5470951c1afa40b8389682398e6a618756a15b0ed61738b9a0cc6a0283b47b89734b5ad2640e4b631cfec293044b9d4c82666cb06a06b9e4e9e0b5c6ef6b1e97ada74f823ce3cd281e5a8488ebe6bbb806d3ee4881aec94cf8fcd2b6de30aa119f3f9a6db79e9e09d00fcd0f29faba183e26e84c6d746da1d39f444f2f2940db116d3e4949e5bfbd199f90420cf5408123c358474d744227437f9a3b4ec811279dd29276ba461ad275005d56a98b1e8aeab472b883704e879296c862d1e454cc9ca3659187e274aa021e60c66f25a381aa6be158f76a5679598df19ed8b438551c6d6a952a55707b2a1192365ad4f0418c0c0e19622cdfdd6770dad9789e2dbbededbad5f483a8d355ced8ed2521851befc82270ad8897fb021db3cea4f23e281a8e75c38c78acec3c6d494a8766e265c76bc7e8a971cff004d4f9e6b7556e93c970933d156e353e8cc1b97403c96a54ccae430a6389b4efdb0f8aeb5c4dc91d4f45c961bfee4276ab3e52bae0d749e7f50b3cdda744d30e9172b2f08c6d4f48155ed652a90d0f260e699f9ad66fadd74b73dd7318ea99181a672974e509c7a63976ddc1f0d7e169bbb47530ccd9e4eca6607baa55ab2d750790e6381f22abd5a9978561e09399b04ceb02d299c0daf6e11f98bb23bbc01d01dd5a93bd686e09b72f04b3906665dc9210369dd1b69be92b0e8b54fd41e0b029630d0e3d5294121ef3307d8b7e9dd83c172d56df68cc7f59f7ae9b8e5c66d7486bb62cc3ed40e260775a32f5e4abb0e6712486b07e6dbc53dd701ed21cc37106de0b1b5bf1e32e2538922e58d44621c7f20e9e2a0d35ba3da536d4148d4ef3ac3a29ee9671898621dfd2de9e0ac024f8aa2f25a6e27eb45706824ad71ac729183c5a3d39d1ac0581fc41e1cefbb616f87b16ff17ff5ce07fa45d72d05d50b40b9310bb6fa89c62e7f10703069b499e7ba5fc41a6eea263a3b6556b51ecc35c1c1d4dd60e4da4c73dc0089d64a6d5c8bc388526ddcc7cf423c94f85aa2b667b66e6c4ec5645405ae2c23bc16970c00d02340775ae376b367a36a9fbf748b4e9d12a4c73eb369b400e262e7751d724621d3312a3cf26748b04b5244e0904c188241f9a0eef0fed8f76cabb1e33df7e6a69df7dc725152e12ad56556d18cd26dd0ad4a3887b016832c7032d3a11b8588c7c542e6ba0e808dbaa970b8b2caa18f32d7684ec7924fd566c5eaaf761bbacfc270d1d785ad84c5d2ab84155ae262c4c45d663807b20890a1655a9843d8b4934de6d6d55be99b35d1b1c1cdccdd0a53cbc161b71b570ad155afcec9bb7af20afbf88d214a8556b816d570060e80fe89c794bed8bc6c5d3a5826988e9f24e10e02083cfe4944dc68b4ce01e5b7340cf86e8c01bdbe491d510c7001a438988b9e8b1f1f836bda2a32acb6f205c95b061c20e9f258fc4304dc3b0d4154fae0e46776c563f246f876a74eb8386a8ed3b363b353336d205d3f0e0d5c23699bb8ff004e809d3e2a9629aeab5dcd2d891a01777eeac615adc3b69bdb521a65aeb6a3af55e7b3ebbe44751efc3d535437ba43984751baa4d702c05b50173a5c40b653c95ac532ad532c8a8db8ea0752a1c0531e962406c032c37cc559d2a4762eae25a012d63c1fcb607a9ea856a54e8b039e5d52ae8e0341e251c361dbdbc54748b981c958af4051aedcb21a4891363caca6e5c0e387cc18d734b68e4048dcee8516f645d469b4c4dea1bedaab351f2c806605b9050d5a9d9b43a75bc0e4b1a8afc4d8da8da67343a2e018549f4a930e56bea1103f30e5e0ad5675c54a8e2e70db627650baa53698ecdaeeb12b70dc77d3d3cbaa168e8a135ee0348cd171298fc7d2a7770701302d375e97159311743e2a36d76bda0b497377f0556bfa4d57134aa0195d103e6aa2f75fa84afe7ba653ce5a0bbd6de3de9c7c501d7416d52da3642f3d7e695b51ec40aff5cd19f626f9d91faf34429d8aacfc5b9ae32d820ab23ddf254f18c652a4e74193bb53a5878c4b2b5230f0c7859189a8039ee7011fd4dfcc39a8b12eec9c1ae2f975fbbb7355c35cd7b9d4aa774df29b10392e1cb96baf1e38929b33346228177680c96912ba6e0e1c387520f6c384c8f35cbb6b54a78802900c68bb8076abaae12fed3014dc3994d98db23084ff001cc4b05811f356ea63dd4ebe4c8d34da609dc9e8aa513978fe2397664a1549652738993f3531ab7d48d7058620cb48ee9e639aaefc60656eeb5a583d6ebe0abf08a99b8530f7a599809e5ac283124b30af71d5a2c54cc2d6d50732a3d9529b839ae048f9a878d47a18e5984954fece3c9c286924c3cc195738d47a2367fa85b9ab9897b71f87b71207ff00cc0fbd6af11e30fa38e651c399653777edeb730b26910388f4ed7e6960d8dabc5dbda9ee97b8993b092967b759d3b1a4eed431c240226e3d8b9ae2599b94d8115264ec574b4dc0e5703981e476d9737c5418d63bf13f34e2c72edaa73bb85614b8cba0dc6e211e085fe8707617f19b2507f84e165d36b13e09bc0a9b9b83bb8481b78ab7ea454e3f8a2e7370acbc1cce1fddc96970b755760298aa2204033ab560e3999f8b546ceaf0174787ab4aa308a2e045339488d23658f8eb9e9a2cf55ab96c489fb4836fbcff002ba9a67b82795d731891ff00f2564ef50596dc78ff00669632a0738511ea305e3754e8710650c70c3bbfdcb3cecd76ca7a96ad548bc389fd9601a65f8ea801ef1a82095309edd538f62c7bbf3b6c3c566d773695275479ee8bb8f30b4b197a306c73093e4b238b8fe45c6da8f3533d17b5de138d7e2f065953f1a91827985b4c8ca3942e5f803466c439a465c807bd750cbb5a7dcafd2f4c1e311e9c674ca1738cb76845dce25adf9ae8f8c5b1f22f2d0b9a2c6c8ef7e72175f912250270f501fe9cde4146c04500044bcc9f9297fdaa96fca7db1a285a01ca263b820a28e2a3b3a64345a44ab7c2ccd171da6eaae25a3b16f29d159e197a44da41d16b8f697a53c6567331150650e19bdeab1c5da0d26fb55ac5806bd4f18549ed2c3313e4b3489c572e1269b64f544d6cad0324cf22ab8bb5a3ce559c92c0d36b6a807a5d28314dd7ea34485563840a6ebeb7dd415185a4d8253eac68a6ae353098bc9f7750c33f293b745a2e0d7b608969d9623da0b47c159c16272914aa38e69ee92b72fed8b12576f66dca5b9b66f2f154b0a72571da1b35c35e52b59c1b5064bc11a85938ac3ba9d47111e3cd62f1c234db8ea944bdcd0431c48045e4725a7c2b89b718c6d3798ac06b1eb46eb06aff002fc39ad2ece5e2411b27f03a8ca78ba59e417132e3c94e17e3378cc75bb9309a40f254aa714a4caeca705c1ed0e691b99215d3b7cd7671c2f2ff002a0c651a75b0e455cd901996ea14e0dfaa5b98fa296692b9ec451a81acf42aa5f927399827c65435e8bd80807bce03301ac755b15dadc25515da229192f0d6cacfaa4d4a8daec004dc127a725e6e531de5d46fce0439b9288801c358dac9b86a22a51739e4b8874b46e3cd44fa956ab58e7bcbc47745847356c54a6185c5f730201b2e55a32abf239d0d9d3ba36e8a3a92da81c43481a8e453cd40247e630091b150baae560064c5cf82914e7301664075324ef0a27b9eea19402e124ce964f63d829bab92e205a0dadb284547863db4f281a492a87be87f24c04905ce9cd3aa91b48b1a1a1ce803fa531e6a53a149eeef34cf767455bd3dfcc798566d4c6a67c953b463b292e924156b8487e21e5c6ac650418372762a837b176183c8869747ea53854185a93489d9c20edb2dce5fb6bc667a68d0c4d673def7100344081a9ea13b0fc49ae796b802f7488608f0d565bf1550bdb98441931bb940eacd6d72f003a04c6637beab739b1783a3a5c49b5000d6380235234215c63dafa6d7b6ec2242e5dbc40d07b1ed19580e62dd755730dc42b114daeabd98bc12d10e3cba2df1e52b17858dfe528413b41f9aa7c3f1871544baa000b4c6ba8573309b9e92b6c06da2379ebba13cec764d351b0e833944f92a878d2dec50626035aeb40d2539b59aea79cba3a9e6a9e371600ee00fb691ed5397a8b3dd5078754c5186b0b9c35702963709d8b69c333837206b3c93ea3a80a6d394b77d4eaab16d5a8fa8f35bef1a773a15e7cc98ed2a22da35e8b8d22f0e69b13175d27016399c2e9348bc95cbe2310ded65cd069ff40b5974ff0067ea76bc318e3cc8b271dc6aa85303ff0090563ffe33aa6e2037d1de241b1f62735c07da5a82fea14b101a683f611ee57e2df8770593c30cc4e675bac68a3c78fe4aa06e997523da9fc16070e20cfae41f626e34ce0ea5cc4191294bda4fb363ee0f2cdb782bfc6a7d0c1df388f1547ecc5b0d5234cda792bfc63fd16babc5d12f6e31a23885eff7923db74b0d071ee9e4f91e45024fa73bfe7ee4b0a7fea1a7f5f9d8a576e3d3a9e170ec0e179868fdd62f15cbec7fba56c70824e030d1ae50b1f8d1f5a5bf9e6395d4e2cf3eda8d8fe138620da74eb09bc0329c1ea6403e6252a2e6bb84618804106089de147f67de0d03ddd8f3e697eb319d8f3938c3c8d9e0c745afc25c7362ff00abb631e30b238891fc5aa5bf382b578488ab8b04cfdefcb558f8ed9e9bb4af4dbe0b9bc5ff00fd929ffcc7c6cba5a43eedb1e4b9dc651a87ed0527e5eee7179eaba3871ed6aa83db552dfea36eab0a9868e24fd72f6a3d8b7eb89af56e477be8ae7cbb2710a8481f882c4a11d5631a3b275ff30fd964717138174e9223c56be28ce1dc47f50591c54c609fbe9e5759f87d1e00da61b88201821b6e8ba46d9a39ae6f80186e221bab5a67e4ba4a7ea89bd95fabc981c67fd7f225817364891b77cae978c83e9f716ca2eb9c139ae2fda1f6aed3a8cc4a23b3749d8fb61414f56f2c837da54f1f76e816ca60f48d546ca6f6e4716182d113e28a58afc004dee3e6a7e19f827c7d8a1c5fe08999cdfe54dc2c0148f29bf82b3fb25e906223d25e0d84dd46ea61f2246b74ec43c7a55569990754c0e0dd660db45088fd1ac083652365a21d74f2e1add20e0fb9066796e801a6d7d89927aa88e148b8d3929839b9cb434db7e88b9e5b162492011d50307aa01d51752cda6bcd38c35b669b5d2690402e040412d2c53a9436a349037e8ad1cb5e9ed1b159f983bf2f48498f2d739ac2e11a8f8a6b387e31eef44ec9ed8cba159eca8ea665a6eb48e21b5e29d5690e2358f62aada2d158b435c5c350b399d350fc2577d4c550ce4b8b480db755da039c0235e7d571ae6103335ae6c5f30d82d3e0b8fa869bd8e79745c4adf173fc9366b780d81ff08c46b654ab57716483dd22d1ef513312fef093940b2ddeb6b8e345c03db06dcc47b962712c300453a6e01a20891a6ca5ab8fab9c520f21c6d300c9d951c5c368b8b0975426f178e6bcdcf971bd3af096226b6a53a648cafa6d05a798094b29b5cd1de0e8207eeab51873480e126c04ebd13e93fef034b605edfdd0b958e895f55bda0113984660370ac0c2c54c8e1eb375d1434586b779955a320b5b49e8a4c3d4701355d9c8396396f2b1cbd74d71458ea0f650ee4be9d330090a36d46562da6dee03a9e4169527bcb439bdea4e7130751e2b2b154ee581aeed661a79b55e3cb7d2d896b57754c2546e6bb1e0831aed05512d336693e4b4a96101a6ccf21ee32f74de3c139b80706801d03a8567290b0caa5cda6d78006600100ec995311928e6ca243ec75f24dac5eea2e7c817ca06ea2349c5a5a09036b0d775a93f6a776c5cd244b61301cfaf71fa8ea8d1a356b52764b817769e4146ec3e21b5039ecb0ee827f65ac432a3e6330bb4db9a9a8d7732b873c3b2836306ca02c736e752626522d73ce563734fc16a259fb74783e22dae3239cd63c990098bab9db35a0b83b41a0e4b95a387aec7e6008ca26641f9ab8cc7beab08706b6458c7b5749cf2317f1ed6dd4c4d234e0d6682ee654c1d4c8195c089b753c9733db549a7d98cc5bede9e4b69f8bc4b0d00fa2035edef00458f3527e4a7f1c5b8ee96980d9d49d9455a91610f686bdda58e9c953a63155b17598eab51b4dad2e02c634b42ad86ad5aa0c417d7ab9d8d96c1d4dd5e5f92559f8ff4ba7338963a9b881a11b734d7d26d261c999ba8206e153c3beb56c3d6776f58b9a241ce54518a993988eae93f158d9962f8e0bdcc730136736d985c92ba5fb39ff6a6cdfbcebf9ae7ce073f0d76298f0087652dd4ebaaddfb3a5cce1a1b525a7392039485f515247ff2720eec3f346bb80a2ecd6e5e2a6381acee367181adec808b9b9f009ece141c49c49ed07f4b4d827c2d9e95b811ff00a73bba6cf234e974b16e6fa33cbb52dd3e0b58b4369e5a4c0d0341f25469f0c0e766c59ed46a1ad100285e52fb45f65cfdcd49f5b3e91d169719be04eb1984f82928d3652cada6c0c1d143c6eab598071324e61006a7a2a6eb8b7c8c7bb96709f84b63c13600ba3d855ea1c1b1789ac6bb9ada6c2661dac782d6c1f04a386abdb11da549244e83c92b739c83c223d030e09b40fd94985c0d2c5d6ab56b8ce5af203769568d20d8cad000bc42385a6ec3b5e33e62f7662792cf1f4cf2e72fb892b6069556d3691958c3395b694eec69d2a4e14e9b5bb774222a3f4b26b9ef7b488110ab339391e261c38bd48d647b56a7080055c66b97b4f742b1538452ab8b757ad2660068d279abcca2d176b034ccc2ce5c75fe48b1444d36c958f8bffbc539feb1f15b34c4536cf25858ae1d5b11c64566d3fbb63c17389d7c16dce7625d0fa85d3eb3afd2561d5711c42a44939c5e264ae95f81cf54890da449395a2fe0ac51c161b0cc2194446e75284b21b88bd079d0d96371523d09d1d2dd16e62299a94ded6c02e2227a2acce18ca8e0fc41ed1d321a2c0286cd66f0073c9aed8b651dee6ba6a766b6348509a4ceccb1800240123929da21a116dd60719b63fa641e7aae70ea60ff00b86eba3e323f9d0447a83e2573b558e134cb0ddf22da85d674912cfddbb7ee93e51a28a9ba320cc7d5f9a929d1ac1a4398208dcde543528550c6cb2cd1121553b190688e5994fc2e3b12637d0aa756a3aa520d7b458cc85360b10dc3b487033b11cd597dea5e90e243bd32ac0264a81cc7eb279a9ebbbb4a8f2c07bc7dc83305887027201ff22b34888b5c3f3c148002dda80a7180c4c59ac4d387ac2ce816d211429968925c344e37839818d2014dc951b033099e5ba776754807b40001b2a84f975a1d07fb4a53a48708fed29a69d5b4d620f8a5d95498354cf8a02091a4ff00f545ae6b5c75bebdd299d99ffcc7dbb27b308fa825ae246e66ca00e2d37dc7f6a4dabd9196dc441046a14bfc39e7570f6a8df8334eee063a7241768d5a35f0e5a00a6e6d9adde7a266198da343be4078d4037f3478760c9766b65d44f3e6862688a6f738b999ce8d3f9b659fe4f69e2d2756100b21c0dadee55cd4731e5ae19bbd9801a83c938b2b003b300e5371cfc1301af25ee1eb7c570e5797249245826a6521e0126c0cc40dd50732a55aaf6b0863080488956dd46a435e06a09203b655dd94063ac00d9c60cac4b8de28d4a315b25339586264ea53b114596797b330d80b153163ab3880c304d893d6e50c5606bd07b4407cc3849db92e9a8828b1d4e0871ed3302d104cabd46bd37768eab97b46dc380892a1afdad1c5065313b80756a9cd30e027523bd304152fb8ba8e96249764a80907fa79235aa0687359525c4ce61cd43570ada81eea4e730b4990540ea4c98a7501307559925a7bc5caa6816b3ef8d4a83d63074519c487ddc04aab533d3631e00ca4da10ced37ed23a725a9c61ab272ba8b61c32cc1dee839ad6bc12df52c1b3a84e2ecd4cc47780000d8a82b6620173a49bcc44745a6e2ce02b657d4658b9fa40e4ac62c1ec8807bc0488596d71a5598f10d2d20eab5490f01d33375bc6758ce717188204dcab78027ef337802556acc14ab1075175770a00a409fcd7375512132d7344891120acf159e1d988123ba4abf99a5c434c91af459b8b9a759c1ba13365734e96f87d226bb89925a2cb5f1b8921c5e32965310d8b5950e1b4bf9761759cf93276431a44d2641b9ccef0e498bad07547973aa309617d8c6b758e5efa6e700f2092413cf9ad461cec69906da8dd676319389cb0723fbd64f40e10bc548bb5b12e13af25a94624383bbc3685570ec195c4806f00a9a919aed6030ed7c92f425a18c6615828d4a65d4db50b881a91afcd69d2c661b154e5983ad0ed0916f8ac3c4b07681e0483acf35b1c1a8b8614bde2c49209e4b1a645fa55876601c23fba2f202347102ad20ef447dc6dc953ad569d4a0f14f52eece54d498c14c00232f2f82792f87d3d955ac73d870954e574c8eba27b2bd13fff009ab01d5a557af843da35f78220dcfb7e2851a2dcd32e11fdc54bca1386fd5f6d6a1176bda3ab4ac8e2d5e80c4d27b7312d702201b157b3369b9825d99e60092a971e193045c4906605eeaf9278e2e331f847c453ae677c854e711871f96a0ffd4aa1c329346168bd8f7cba9873bbc609856ea5514e9b9ee7b8068d4b8a7943c10b71b857622a173ea340eeb6c76d54adc46080915dfe73a7b157a354369b66a89373df520abbf680f4cca7945fe33ce330130710758dff0044a9e2f04f12dc413e65446a4bb69d8c0f6a96934dcf74f40d1653ce1fc67baa615ef6135e034cebaa79c46103b29c4341eae50d6fbaa4e70682409f546aabd2a2437bc1a49f59c58d3f256f387f1eaed52ded693195c0939b51a295829c106ac998d42a1d830bda4c5ad19440f72b0da601d87fea13ce25fc761d876532c9ed8ce677e61cca9cd3a6e691da1b8e6166d12032ef1eb3bf237493d14ed922733736e32857ca1e15352a41ccbd5748b1b85276062d59dee59ef639b58c39bde13ea0f3461c6c1cd8dce5db652f287f1b4451817a84855f114ea3aa53a4dab1273121ba009bde9fca7cb754db15ab3ea1032faa35d06bbf357ca27853b88e1da6b373b893935d3754061290adda4480d889478855346b35ad688c80ee79acbc763ab31a18d2039dc82e9c6cc4cad32ec1b0c1732748994f67a33c4b43085cd0c7576d9ae00720d1a2b781c6621d51d2fdbfa42d6c32b46bd2a14dc0863609e5ba8ddd959ad67986a831589add8b8e7363c873553075f115aadde72344e9b6c9e4995ac5947211961e2f31a7451d434e9b65efca3993aa82bd634e997b89b6be2b2aa76f55d9dcd793ff0013659b5646c7a450d3b481d4a3569b2a32e6e3fb961f655752c7e6f02afe09953b37078758ee21151d4c8c7105d7063d6f7a88d6a41c7db126ca4e234c001e0742a86a82d9ad4f40d3e3050ed9b30040d2614345b9dd944e883db0eb88e882f6140a84b9cdee0e9babe2b408880392828b3b3a2c6fd4a82bd475479a20980d93fa20b6dc6d27bf287dfa29e89edd84b1c1d7d256030546d5686487036e8b7b0cd25cd6b1b150921c79fecb1cad81c5870ec0d6bace3966745156a21f8ba4f264348d765648ced0ca834b69b26512dab5de5cd27218205973bde8b6d6875237bea0f22ab340651607bc99dca9eb16d2043743216063314e7552d2496b6c02b26a56cd6aa5b4dd549018c6de0ccfe8a9e1dafadf7c0e60045b49dd53a389a46964aaf249db5bad06b59940648681b267b52ab5096861686e5d4a6b31342a973dd5c12d800954b195aad5ae59ab1824f5551ec8a42a31c046a09baa8d9c5d368aa1cca82a003d68d907e243283cb980c36c46a150c256754665310df70563100fa1d474c0823cd5cf5ec455b1a48fbab38925c08dcaa8da8c0010d735fed09aead062d22c0ca69ab20c0f0036599c70d4cec517b1ac70b0bcaae5c09272cf9a918dcc5a4823ac271c13a7bba2bea08198973441372665596e23b42d0d20f8959b79e63c148c806768e4b764ab2ad38da48044da792d3c0bcbf0c0c4c08b858b4aae569cdde1b7457b0188ef96031378570d2c7522fae2c4136bab8d6b1ac24e8345155970691a87028625e69d07b86a447b5151606a079aa7571749f92589a3da54611abacab605d15e2c03842bf59ae731b945dae042a8bac8630340240112a8567f6955ee263277441dd597d40ca2e7ee02ca6ba1ed2492013ae8a556a611dde730d980cb64a7e3a98018e1722c60e8a9507bf376c4cb5cf8571ee0ea554175c8b42887529a74da0ba5c073f6a8e856cd8e78bd8403d020d781483dc6e04954b0f5a2ab4b8ea64f9ff95706f1637b5a4d20119a5d7d569622b3bd1dad65275369dce9e0b3581b51d4d8e8800efad95b7d42ea0d6b9d044485244bdb369e359438ab69547452373d09d174587686e67d43dc1b9e6b83c5d4cf8ca8f3124e8ba5a58c2ee1187a79897cf789dc03aa978fbd6fcbfe7167138e7d31db3dc61a73659b40d96810c7b1b5a910e63ee083ec5cfe2cf6b59ac899d96cf0c05b813440b53f57c12cf49c6e1b987a633313dd1235d553e2ce35d955a24002c0ad5c1f7bb4a9b17403d02cee267efeafd5e1227d41f677125f85ec5efb8f5279297ed03bfe995196ef41f20564f0fcd45edb5dafb0e6256971822a60f14e2232b1ad8e5707f458e5e9d67b3f0784c2bb0145cea144f70124b05fc557c454c151eeb30f40ed988004a7f69ff4dc2b186e59242c6aa1f89c6b695005edf5600f6a6696fbc6b61b1185a9ebd06004d9ed123c16ad3c253a720b1ad3d06ab16870dae28e4f48a6c00c8009d761a2d7c0e2ea625d558e635ada672c4dda54fbe8d49891930f95a3521b73d529368d3fa52c5b7b8d9fea6fb251a787159c5b509063f29820f8a9dd5bd240e6d36826206b3ee5430f8c70c73e9d43dd79b49d0feeacd7c0b69512e156aba082039d2355895c96e289698b882ba638f0edb344c30f767bcef89b2bb469b6937355224f359dc16bb71405fbcc712f1c8c952e3b13df2e91d9b3e8acc99eeb7cf97c8b554d2af4f35330f619e463750b58e6bdd234f7aca6d7ab5714d7d00622d0750b6e982f1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000b4fd0200b45d0300c3b5d1de6d95e53ea71b9e90625e5949c5a4663dd6f5253d829d0a001021adb93ef50d56bab6258da61a4d36e68758745163db8bf45717d36340d61ca48cfe4b77d2b5703181cfa63be0f74731c973fc481151bb408f0bfecb7706e2d6020dd52e314c57c63aa0b34b41200d576cc4958b4599eab1bccdd6c60fb2a8f7d168000101dcd6661fbacab50fe56c0f157786c1748d0b6de0aad2c6372d1a80ea0dfdaa1e0e66ad4dfbba2b7c55b14cbbfa80f8aa3c21d9712e1b96c79a8342b53890e0329d25474807b80cc237be8afbe90ab41cd804916f05cfb3eed99486e7a86c23657135a7598291043839a7474ea9d87730820b9b13aaccacccd8473401dd3985879a7f0cc28ad49ce7801a1dcb54c1638832689888cc223c5557d3a2689633d76090efeae6ae6230a28513549618d046ea8d1325a76f92a8830ff8bcacad55a39c03f9b942818cc98b7b0cda63e4aedbb333eb01af548b6af466190418162b241271b53a1fd168e15fda51a6f992449546bb32e3aa16c80e32140ea8031a6b0f58081e26cade0f126a51873f29608e56556bdb09a5a47c5494a80a951bd9ce510e75f607459fc925495a80b9a4027bceef03b78268a72e2e1626a193cc4ab187a4ca8390d419df755f10e0da64875df5043634bae3cafc6cfad55b501e84ae6717573577168b495d0d76b80690d0099b2c1c4b001130fcc6fe656f8a2b31d351ba6bcd6d07b9b60e207295877179d3915b14de2a536be750b429622a7f34f2343ade1439a4c1240e44a7e318595dce3a1b82ab924f35305dc140aae83f974f356713fe96a99fcbcd4581a65ac2f7360bac14f8804e16a5b655192482ebc6aa67530eca5ba9d636513b366708312ac538cb7907452a9e1995e3219045da0dd5b6ce516b6d25537b258d7b09cc0c8fd1218b204540e2edc82b1832e6f7309fae6b6ca31d53b56c82ba875a2253a85414eab1c0e86fe1ba8813cd21f57546f5805531f560359cee5566e3aa8686c88023451d6aaeabdf7104e8a0549f92a31d36067c96e4bb60b9f0655b6632ae56b4385ada2a2e63ab16d36b46a4cf92cd73f2388063cd3ead675632e22c22d650199d6e827a788764c968175a946a07b1af17042c56cf3f7a9db8ba949b91846506448505ec6bcf624345dd680b3c92d6b5e644e8a46e22a3deda8f24069b10374dab2409748991d4268e8387b8d5ecea38488f92b38dabd9d07003bc6c3cd6460eb54a0d0c63e4b4e85b3ae8ac54ab52a86e6702019b08f1562564e26d8970df45af8371382a56b5fd93a2c6c5ff00a93c969e01c7d184dc0718f148b7a5b6d41e92d2f305bada56cfa653a1827d5638ba193110b92c5e21f43127b3f54b775251c6d5ab46a31ceb40919769f159b0c75bc12a9ab82cfb6622154e2267135f7831ee17537d9dff00406367959fc62aba9e3313908931a89b4050bfdaab50218f6bb60415a5c4e9c705c413eb39b99c799257394314fa8f6b0b841709eef5f15d4716703c2f1001b65b75e6b1f91db8f4cf638bb0b846c5bb302559e19458d6d5a800cce39488d9560278760de34cb123a688e031151b59f40b831cf7f7496c898b05abd39deeb55f86cd4aa3dae19c030c8f7aae5ae35a9560434d4b3c13ae5dd3d989af4d8ea2434b8cc98bf50aa54acdab8b6e199507ddc5da24662742b9ccdd89c5a98af51b69ef37e3a2930c22adef689e6a2776ae86b9edb38130ddc79ab1408cd6b88b26ff00d3a5fea7637fd33a7983ef5cc62bfd53afe4ba6c7777055495c56371750635c24472cbbfb5758e5c5d0fd9a01b83aefb66cce1317d556e26efe4eabc1b9d94df671bfc9d424dce6f62838b18c03c98cc083e2545e7dab704797318e372d7658e8ba7c2bb350a8c3a34912b90e135dec6b32b1b25e6e41e9d57478235abd0c407bda06f959b478ab52f69387cbaabaa917a927cb60a4e2ee6d3e1b5cbcc0cbaa584196a00361a75478a89e1b5b96559e3d2f3fecc4c25e90b428b1e3ef8dae19a7351d1ad51bdd6b9b13b89f04710e797b8bdc1ce0204085de3158a44605c6757810adf073a902552b7a1baddece3d8ac602a546309610363e2a34bfc56f861f5b859382396a38e96995631f88a8e631a5c0833a055b07673b9468a7d3e3a3c2556d467233a7559d8ac35375669bf7771ef5261c9c920efcf7e6b3df8faa1e1ae01c01b4d8ad548d36e128e5398b88234e89614656c0d01b050fa6d4cb018c36d24aa946bd4aa20b8b44e82c1416b1f5456a6e0c32d6037da557e18c6b9dde12409ba7d423d15ed6da1b3e4abe0aa9a4d96eba5f75691a0f637b5a87236cd3b2adad2708b47b945e9559d887b73012db98fdd49988a6e3a883695252870eaf929863ec2759d15ac8dad51d9b4bc10b330f3d90b4dd4986c454a75ea069968d8a0d2ab8461a172ebc6fd559c3502da618c6e5974927755a9625ef1de633288dcf380a6c5e2711d9e62e6d23a023e375cff00273f7848b38aac29b452a79733ade0156c46adb10ded1ba9d6345570f57b5731ac0d2e99749b94b17573930e70731d698bdd71cad34730aac7388209063c573f51a32b889904fc4ab0fc5d7616d4eeb83f4004fcd679aeecee31133200e657593f4951d70330005c6b6dd4d84c41a5dc7fabb5b442933b62f33a45d587e01a5a21e648e52b62cba9b2b32e24472429e1280a9229c1eb759e5f5b0953b30f903a29063eb0d5c3ff00afeea0d273435b24c0d828f152dc23ef208d957c2135dfda3cb9c5ba4ec5498a7450778811e68339efcae9c9209f6a79ae4090411a41d54719811267926186188ef75528b6d39ff3193620f3d94791a6e1ecff00db55131ce03bbaf8a7f6eed98c8ea16453883065188d2513aea528e5a782ea1345f9848da2c9132eb1f721331fa20517d3546f1a1404fd048f8050168be8a734f2d263c6587488dc4283eb445b3cfdc810cc76250d79ab0cacea6c73431b2eb668ba8ec1a00636db91aa29994b79a51cd48f2e7106d206c10931623d8a8750796386e01d39abd87a45f350b83834ce526d759ee97412655bc3e2194e9163840dedaacf2ebd0b8ca0f63e338d7daa52eee9d23c5576398e87bc921b62e3b8f252e7639a44c9d8a70e92b3b1627104ed015fc192306c83793f1d567e2cfdf75856b08ffe5f2de4181e1bad45438f7076203b288847041af6d79170c91ed4dc74f6c2d78ba3837968aa1ad9cd4e3da50751f666abbd0ea31a24e7b4e8ab71bbe36be83426ff00da2c87d9ec67a2e1ea34b25a4cf54ce2558d7af52a4105d169de2166a7d61e13f1e9ff00c87c575bc4ff00edd5e44770db92e3e848acdb6ffe57658ba6eab83aac6805ef665891e4b9fe4ee3b71e91f0ba6cabc268b5f04468ac53e1cd6cc3c871b0783a754ee17867e1b87d3a3523b4688394cabac0182d23f44ff2b1cb94f9599530d8c14cd3cd59c5c67b46bc823a27e1f879a353b4a8da6c70bb431b13e3d569e73fd56e4a37301bf2d14c27240fb385fa6bef52e19c4d51d4130a2a820dc5be4a4c2dea892277f158e3fd9d2ff54b8eff004757c170bc42d8e7409d345dd63a7d12aed0d5c2f12ff5a4cec3f65da76e3c1d07d9c27d1dd6dc93ecd147c50ff21505bc4a93eccc9c3d404e84efbc26713ef606a45805235f93b65f09aa1a1ad14d87bda924725d3606afdc62080d690e1a6fd1737c31d4835a5d4a7be67bdae8ba5c065ab47101ad2cbeb3374e4cfd4d87335bda075ea8f14ffb7573fdba26e120d60636b7409fc504f0fae06b93553874bf93fb396a5eb1883253eb001ce13dd8d79084ca377380b292b652e744c6be2bd33a73bdb0838fa33c6d214f833f7572755000060dc41be600dd4d843f7466e26cb2d198ef5d86d109b84fc475ccc6814b8e802912275b4a8b0767baf04853eafc6be18f72fcfdcb1b132312ff001e4b630e406c12267e82c5ab26b133beab5599dafb01046aa0c2005ae9feaba97561836caa1c1c766eb7e6d39a8ab3581187a84ecdf7aad86fc3bcc4ff00953d7aac6517b4bdb9b2c00a0c299a608dcfb15fa86ce6c63c9d0056a3b84de60d956739b4f1ae2e200214955cfec669905ba130a4a588e87e10f926e1c7f31508d24a3448ecb6b28bb42cacf2003262e82e56a8d148b5af82634d7545bdabd99def39791bc840d2159a09b409240d02bd45aeac1ed0d001d01e50b9fe4e4488387b0bf14dacdef3454008dc19f84258b665ab5c3819cc437a5d4d4699a0c69153bed70048d7eb64cc79cb88aaea905f360773a2e7bb5a6739ed696863a4b75559cf738edcecac3da73914c0200bf44a9d30f82e01acdde574898185639d98069708d95da5565a29b896b87e52b46a714c361b08309836cd16c175475892b0b1b5455c51a99e091a85ad4fab55b0edaae0e2483d0a637034b302e2f2394a652c53c08fc48dc84ef4d7dfeedb6fee2a2aeb58034358d854b15543de180c86993d546fc5d47b00221b79cb6f7a83317cc78228bb2e57b83883ae595154718161e213ce86f0794ee999d85a1a626225409a413ae82c09d7a26173899b27901ad19841d510e117227a94456244cc233610103e290246eb40da744adb8485cc1288bda5009e89792466637424a0222c9df982682675f7a7b5a5c444940ef5a76b21175353a24ddc72b79a7e46baac910d9410c65888d1289e815aa741a64990d8b5b6e6a221a058c78a68644809c1b694a6d6249420cd8ba239eca8968532ea845306626159a65ec7439aebee7455f0449aee6f6819998449e7b29a855a849a5508746f32a7d5c55c711db0163ddd55bc36418263f99bf92a78cfc511a654ea3897d2a62996b08066f7baa27a949cf74bfc93994f2b1e59ae5dfc51adc469d66b7f956348dda484c189a218f018f05cd2249b27fe9d2d61dd501b1124cc01ee562a8eec17662444c7bd64e1f2b806b9c419d568086520d6cc01ee50ff005974cf7e04132bade178a389635af03381a9d0ae3dbf886275e6b7385e21a585ae86b81b380d3c573fc93d3b7e3fd371b86a24f7585b9b76388f3445021dddab55917f5c9f2ba7070ecdb99d6226ca56b4d424325c4721bae5e556f1e3fa4596b4437135279100a766c483f8e0cec69fee9ce63e9b80708274279219cc91befe1c94f3a9fc7c6fc454a9566626a547d4ced7c1ca444156f0ef68aad04f313cd45ad81df5ebcd1a4c0f7663ab47747c538dde472c9c57317dec2d5bcf75705c4ffd61da174f8ae214091469d5076207c1733c59c0e32c4c7d4aef1c3837becc4764fbea48f726f1124e12b4ebd137ecb3dae151a350648e908633b4aef384a2d0f7bcf78f2e4a35cfdd51e10f66401d4a4f686e0f40ba6c0ba9b29e2080e8b033754b03c0e9d0a603dee2f926c6cb45b866d1a1560176683095365a38527b6b79f8a7f12ffb76239642ab50a8e15c06fe5f58a3c571393015411ebf77cd4e1d1f933c9ce53d4e610df05255273dfd69b78a899624933bc28f1d531146a1735a3b3366bc89d97a372338cb6b9be8af6ef2214f8377dd5802734dc7b1441a4507e63b8429bcb0d8d9453f1c65cc13a03eddd3309773ad222e962dcd7b2939a66641557339b7048f053eafc6cfa4b683466638c9db9acda843aa12272ab7458ead846879b93627e2aae259d955ca248b2b6a45b691f9b969d154a35c52cc089bcab170dd769544097099529177114c3e98a8d316e4998705ad8eb7561ad9a600d3c5572fc95cb2644ea154418839ab3b6856e8b5c30a1b36236e4a9e204552ae619e4d2077e4a453000deec090ab3bf18e63f994f59a456cc081d653e961e8d6735c5f99ce2e900c44296e122dd36e66914bbc08939ad1f4540cc4540ca8d04e6649266c54d432f7adde8b5ec535c73443328cb7006b7d56395f687e16ad5ee3dfad8cf3be8a5e345afe21545841d06ba084c6b5d56ab0bae08b346c7c13789d43e9b504643a40f059695854a79c3592336a49dd475712e8ca25ad1668e410a8dfbc26d0d61f82aae7cc596a4162bd5ccc11a9d4a8aa821e0140c16b478a7d732f6f805bc4494cc5278698d754da6e243ae803f76e9ea96199dabf2ce5cc62500ca5cc81a72dd3a9d0aceaad0c63893a06eea6a147b2ed1d25f95d94061893b29f85d3aa718c2daaca4e6c9ef18f258dfd352332ac8a841b1061462d7ca3d8b4f1582a6c7b8d4739d7ca4b6f0efd392a981a14f1354522ec8f74c122da149761e362b971220f9243311307d8811fe54cc7b9ac001b0559569f6a0652fad113cfe4b400d66e9e248809a3afc1398f2c36247920524d88409bee969fe103f56405b63bab4c7b438114cb5b1729b8696bb30903791af4567b4224e6106dcd66aa3717408f205173878f9e89afcc0173df21d6848d6910d9010c2ed49d641d926b9e5e64cede2981f961d2493cd46ecd98b84c13c958892af76a436729f72693e280796d808275909b37265554b4c4663a6daa7e1dc05517503077ba29b0b02b490ac07157a83731b26372e5d3bc96323b61bdb54da0476cd1199b37006a14a41920c44744ae4c6a569bf0f82a734def01c6c093bf3e9e6a8e2b0d5283a0996fe523428ba780d6b036066d734ab94de5f41a676f7aa2e1958d2751a8e8ae513f70df31af34466812f33cd58a355d45e1cd307e4abe9508eaa46f34ad4b8d4c0e23115dfd9d3a903574dc0f05b7da3833b2a4e73413783af3256570ca7d9e1739b17999f04b89e35d470a29b090fa87dca78c89cb95e5e9d170fc6e16ad4760dd880f78b6470b4f428d7a1d8d420faa7d585cbe0f04435b51d49cfcc263632badc255a95f0669569ed5a2279f22b1cf8efb5e3cbc6ab8032ebdd9f7242a9a21f53f334131d76464cdc758f9269c40c3d400b3339cd7110792e1c67b77e5d33d989c06300a8f6166308be51ddccb0b89c7a60f0f72b42abdd8d151c23b4378b05538a5b1420ecbd11e7ccab7c0b1230dc418e7383585a43d75b43074a9073b0e590f324ea4ae5781ba93deec3d56039ae09d3aadf65314c431a18350d1f5bac72e79eb1d2fe39cbeb47b2ab1f94a7b03da1c1c069633bacc00804efac7c94a1ef68d5dcac6de2b3e6cff000e1d870d272b6c5c0c1593c54639ae6b6be5ecda64160b13b2756c46231a31587c3d220b4197036f0e9374c6f13a9fc24e16a08ac0f664137cb1aadfe39539f19bac4af8aa946b432098bdb75aafac5dc2df48005b500241dbaac7ace031b4b3101b69274895b669bdf827546b65ad20fecbbf7db9df4c6af4a8d266579bef7d4aaa6ae1da3f0dcee5752f15fc4a62340403cd5123c2fb295624ad5855cbdd0d0360a28f6f825d22e911c80515b18371752a7ff1f76ea9f10938933725a15ac2068a6c1b403e7c957e2058310664980b57a4fa661ea93dc27c155805c4755276ae925a1a26ca3d0ceea0d4a40b58d07e8aa95cd115dd21dae8acd377705ef1b72543107ef9f205cf34a23aaf0fa85c078057e83a69b4b4198d7aaced4e81685001b4841b45ec90aad8b74d6274e89616b9a2f7167ace1941e48624e6ac488d944db19f9a59a35a997764434c168b7cd0c156a9db542e717432402249e8aababb7b3006bbc725770151cd351ee05a62d026eb9f3845a73a1ad739e43843440fcca97142da9c42a163b30cd11caca56b9eeaed69104e83299d7550f10a6d6e2ea53c858e6fe53e0b3c4aab44806a99be5dfc422d6b4039da3583e2936955386a9545277646d9c0b03c9572e2624c01d5740e76a1ad232846bc6704eb0146def3a01d7aa754906093215073101c2d051a01ceaad6b5d94922fc9425494490e245c841b9530784c350738e24baaf3cd62b32b766da800706343646af92a2eddf972dc02a224e6bfc563c5af24fdbd3a94c3492d7489b9870fd95605cc783206c839b319412354fc465ce1ec10d78902527a4dd0aadcb3047b53a9b49603f34ccd1048b78a02ab8081a2d221f62075d11df54beb554248213d529ea814f4466764bcd21e281e2a3840db584e0fb59462c754e6c9800fbd4512f9dbf6441132eb421d20a928d1ed6b06e68693774c80372a926fa00f1c818e6130bc93cbc15834699796b2b02d075708b23e8a2a39cda44bb29899d54d8b38daaf9892091744886c91a8b18564b69f6cda2e606e8334de754ead5dbe91969b72d23032133aa9abe38661a838bc92dd5a4478d90c2c8a8eb5d58a6d755a7dccc1f1a344aaddea0fcc6c0d89e6b512cc0c64671ca2c54dc3698739d51c3bad55abd4151c0b6c075577875a8d5d093a0f9ad4ed950aef2eaa7a2bb41cec5605d4c9ef51870ff008f2546a99a8ebef6bab7c2c815ab03bd2235f059522ed41d4abd4cfdd340dc7b950cd1369215ca44f64046d7fd1519aefc5740dca7ea6026be4d471d25c88d6e520e998dcb86a6ddb28f62cce26dcfc469d33c82d46fe130ccd85be4b37198a6e1b10668b2ace85d6215e4ccedb382a2f14e9b5b1988b1f8ab05f57058a6bf3e60f7005b3a6cb9a6f176024f62e6b8eecaa42b5478ad1c43d94dc2ae673c412e9bcacdf755d155aec159f96d266fcd35d95d877d66bdac2d6c35cedb9ac3c6b9e7185a1d20b47f947155aafa064718978d39095e6f1ce4f477c3550bead6c634d57660d804c013c941c56d8a1e1ef562916bab31f03313311d557e2d6c4b76b42ed1caf697855714b1b4cb80caeeee9301754185ce02039dc87b971987a752ad463698efcdafbaece9553c33002a63482f03bc41d7a2cf2e3b75bf2c891d49cdd59949df69dd37ced1ee54705f6a6862711d862280a54de603f34c78d968d7a5d954d65a4cb637e8b9f2e3e2bc796faace6e19d86662e8b1ff007955b9c4188bc42c4149cda14eb8b34bcd2237e6baba74a939b50b85b2413bc05c9b7125ccf460d193b5ed41df942e9c2b1ce7b54c582fc4b46e4080b729baa53c17679a26011b4ac3c554ecf1ad78b910616c870761f30d08f62ef1cab238a119e9906d94c0e41509ebef57b8b4f68c3d2e167993a952f6d42173aa274e8909488773506a6049ecd9636e9aaad8f83883b582b342b0a7418e8261b1654f1354d6ab9c08102cb553ea188b93ef4d1776bbf34f871de4734c220eab2ad26bdada61d7ca3a2a154e77b8891255bc354ed299638586dcd57ab4cb5b3b4c03cd5a880dbf32b7847b4b729131b74550fd5959c1005ce27d61a2411e22996bcc68a2f32aee28771c66ea95e74f725227a141ef875e15c7bddd8b4d320902f1b1e69943101d429d26b08a803bbde57f72385a65ee25af8ee499f82e76fed52531dad4a6f00f708991711d7cd5ce30d1fc5f124303c98893bc05052a8e63c383ed2260589ea9fc75ee1c5ab1101c434daff94293d97d24a6dc9f656aff007552b01d197cd74d8961a5f6629c3bf11c5f0b9b78706991795d10290ef8bdd3ab7e2214c906e85524be63dc9f0367595251b921a6e745108dc5d10f2dd2de4a095f33de931b28a4cf20a5754cc439d25db93ba8dcee5a143033906254939a81ca25ade7a850ebfe116120df4362a508364c4c042e9f93254ca44c7b0a69d4dbdc82340dae80bf8f823607f55a026c9184a05f5f24a020573e49094a11840f6bec011dddec2503102137c7e0922e9e09f029b988d09409480bdfe0889694970b68ae30ba9b9cd649926de4ab35ad6b05c03cd4ecc4526d3a832e673c8ef38fabae9ed59ae9c6c88dd02b30c88b4c26d421d88969e50976a33c868f626baa124ec7c154d6b61ea9650a4402d7b67bd1b6ea8e30820ee7329b0d509a22e4926e25438c12ddb5f1559bda9dfafb16870e7432ae5d635e9bace3ca55de1c6d504c08578a2a561f7ceb6fa2b1806b9f59cd63a1d94ebe2abd5b55769af256b8509c51bfe43d14168e16a0682e70cbcc0baa95aa55a150b03a2208b05ad567283d7d59f72c7c690ec43ba0039a5588c39ce7926649ba95a39c955dbafeca60e8d3e08ae92999a34cb410e81ed58fc623b7102d2b4e8ba70d4bf28ca3fcacbe3049aa2d0656b9313b51075b1b29b087f9ba36ff00707c5561f5652e17fd4d123fac6dd548d36789bb2e36608ee0df64fc38189c3576d4a833d301ed1cf5fd428b89bbf9b989ee0913bf25a3c3f0f4ded64e1dee691398099f15cf971f6df1b9c719386765ac04dedfba6f15ff0052d8bcb7dcb438935b4ab970a0da4c9fe9877ecb231989388ac1c5a1b16b24ba99f57b81373715c30d21c4f9c157fed7567fdcd30e390975874854becf80fe2b876e9eb41ffd4ab5f6b47df52ffdbe494bdb9b0e8d8aef783e23f88704a6e75ead21964f31bae08883a09f05d8fd8d766c1e2584db30b792bca6c3aabd9e2955806f4dd039085c9d075dac2c01c04669d4aeaaa07e5004677903c6fa7b172c01a58b7b48b07107dab9fe26bf276af8a635f8ca6d22c6c4f9ad9b369651eab7e1c96363c915da45a1b62b568b5f5f0b01f0e2d1066f2bd12b9565f1682fa62fa5cf554088d8ab1886d4cc5b54bb30d9ca0bc697f052fb206c4a4799d652d76bf548f2dbc1455cc2e22cda459adb9592ab87735e4360ee6365160da0d4970d2e239ad17fe13a2260c7cd5ed190e37d6c987c3dc8de6faa579f928ab78410c9de53f144763711795160c101d71752e2a4d2b73bf457e228ba34f92b184b3c90157f08239a9f0ce871074e6904d8a3344f2548ff004f3d95cc4106998854c9337b25225c3b1cfacd6b4e52644f92bd842e64e72452d00235542854349f98448063d8af50740caf6b4bded906faae7c9a89ab12f7372b01d892489def74ee34455e28e7b48c9d9b0cb6ff0094280bab53709716b1cdb8d14dc620e3c1101869b2cdff00885232d1c7823ecde0dbbb85973af0e1771048375d171407f806000d4b749dd734e7b84b4c75eab6864f7b9269326494a4cfee94cefef4537790519d8c140cfd14a27975ba2a46b982330240eb0831cdcd1f92774d13f4516c004b8998b281a40bc1b042dcd39cd236d5006fd3c5116d94c54a34ded12e1983813ac090aae66ee40f6a9f0f5cd10f100c83009df4504c5be69356a28e5aa5ba48885b40477d02437012b46a8144223aa008dd291b1b20440930903e1ec4b7d52b281c2c3d511e680bdbe49484401628080e3b5bc10ca41bc278209fd4a39a0cd95531ac71d35e813fb278d5bed473b899040ea13b354734c3891ba82ce172b000e7899bc10a3c6b9b988a6e96caaa049b941c1a1c40321503983f05630955b4b366b48e4ab5a51b42441a841792dd2792b3c2c818a93a6522ca9d89563095450ac1c520daa841a5af7c1f6958f8d8edc902240576ae3683a8c3499ea16756aa2a5473b9a521a2d752051023e8a903801a9456f503fcb5324db28b2cde2f3db41326548cc6d365360cdea8d2375531d5e9d7ab2c248e6442d5acc57b47552e1bfd452d2738dbaa8447352e1a3b7a527478f8acc69abc49d18989be5127aae83863852c0e1ead3332d1982e7b89c3abb761935e61743c118da9c3a9802f034f727ed2ff00554e3959b51951c6049060eab99aa4f697bae8b8f31d0f06d95c0e91365cd31610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000b4dd0200b45d0300e33782c48dce9a7c0ea1a7c528bc0d3347ff0052b43ed53cbdd8727539be4b2f8392388d22d13afb60ad0fb487bb85b5a1df2956c4fac070f09e6baefb176a58af16fc1722e2245ecbaefb1866962a3491ed84bd2d6de5c40b8a74dc0684182b95e38da94b14e96b69b1ae90c1f12bb36465688d9725f699b9b1955a3d6397e0b327b635cee22abab55ccf82569704eeb9e4ce52201e4565bd85afca75f15a9c21ec2c7d31aea7c1749dade92f12a07d22ae7925a2dd044c2c39f095d0e3deea8eacf7dcfe6f185cef9fbd3312148b81ef42768808fbbcd03e3ef5153e167b61964f35a6f8ec1d6db968b2f08f0da907710b51d6a2f04116bfc96a74958c60ff00948c4a37d90331ac059559c2384111a2762ed4e277555a5c372078a05c5dbaa86dbe8a5bfee919dd219b9dd4519b6fed4743fba5279a42679209f0d4fb47825a489bdd587d763aa35a48a6da60e52264f8a8b0f52f95ce111bda22ea120d5a8e2040d6db2967b45c38915585cf33021b3b8fa2ae63a89af8ba41a401d8b0c0b8d154f46030d2492e0272852e38bd989c339af30ea2d23a5967ff0015a7c6cc707c140bf67ec5ccd4058d05d326f0ba6fb404b701836b44014c195ccd52e738dfcb92d24442ff00e52df7f6a741f248828a6da3f7440ea93a5224c41540237d922647ee88cc52bc6aa20663cd23704c9449284906792057d0129b6e67daa4eeb887327ab53df45a1d6ca47328aabf5aa57d128e68e9cd690a6ffba5b6a945908f140418f3481fa94b2f4297b5023e3ef484f3f7a5ed4b7d103818d6fe6a5a01ae781509806f7d94103915253666d079a0b95e8b1b70e07c1c1474db4cd8bc37a929370d61de6f915618da0c64766e0efea305314a9b70e1d126a0de1a4a7d4a6dc8e6d2c3b9a4880e322fe6932b96c6434c01b0ee9f722e26a778b5c36817b734f1fd9aad4b08d0e06a55b74d14830b40546e6ab2d3a9074f72398683b33d1cd8461e0cf640ff00c4cab89ab15303c2c406e32a9275b0fd151ad86a2da85b4aab9edd89b291c184805c69ff00c86c88a45c3bae638742986d54345ed3a03e6a37c824111e6aef66f6bbd5f34d753150cbe130d52931fba1799f9abfd85114ccb4c9f282a234e9e686b642982adfe8a224ff00956c61dd19853eef824ea61a2ed11f14c10d40decd85a4e63320950df9fbd59a81ae004081a428f281272ca2a317ff002a4612c82351717483370d3ec4e149d3607d88257e25f5482fd8458ecbabe058c6d2c1d20e020812b8f0c21d790a56d7ad4bbacaaf007272259e9d07da2ae0d4a99621e4474b05ccba4bbf752d6c4d6adebbdce1d5573aeea498b3a5ee18e2dc752331afc0ad0fb40fcd4f0a4690eb7b161b1ce0f0439c0f34fa956a558ed2a3dd1a6633095676619fa2baefb16619891e0b9088e7ec5d7fd9d0cc050ed1ce2e359a1c401a052df4bdba6619634c6cb97e3edcdc45e0dc7767d8ba9619636375c87dab7b9b8a7e5244e51ee5276e7f5858c318821b78112adf0a68ef54988b47359867533e615fe1551c1e69eda81d56e34bf8bb36a5e751eed5605e16ee20c8a84c4418f08584413fe15acc03aca13b4225a2f1f042044fc9468ea6f2c70701a2b0ec6bcb6036365547d591f3f72211306c102f3a425d7e485be828a326744a636f7216fa0911fbd902d764b7d12dedf047eb4550b6d0a573a084ef1f8294d20cc3b5f6398f2d1151b058913617b22d716b1d10015230b3d0ea820669041e92a01aebee505aa5890d709693220ab9c49d959842c3eb50136d9517d26834f6046a42bdc4037d0301064f64648d3d62a0d4fb483f91c2c4e56b045972ee2ba6fb4ae8a5871263b3121732f1063d9e089026da2444edee4091d12067c5502d371ee4b5b01ee409d744a6fadd40606c12b1d47b9206daa21c37b2a1a48e5ee4cb1d74f04f23588e884f38840fa0e0d7c699ac976996d3a744c69b888d53aa11da3a22277504667649ddee43c135237d96813aa106754ad1a2517b844106f07c92208423a27819dda229a0126374f2d21c40329f4e9dc5bc539ec352a44459041e69d26d24dbdc9fd81900004a73281730bad1b260930c5d16758ec6ea7683326983ff00130a1a40d360260c8d8274bb30cb2b489a7bb773874304245cc810d619d750544d71db5e68069ebac9455a6402002f9dc660e0954749b65034bb60aaa01303dea569ab1ac0ea76444cc6b7312d11d1afd92cc5b77124ed99b29ae24997b58e4d0e1020b9a7fb5c82ed2651c48ed1d90bf4ee98952e1b05882e3d9b9cd23f2bc822153a554ee41075ccdfd15fa5e8cea99c9bc7e5a9267cd670d5b384c2b29ff38e635c3f337f6551f86c2d4ff4edac5bfd8fb7bd3f118aa44318da551ac1624c10e0a06e2c02e6b58cc87f2ce532a494d4ff00c2d9d9175168240921f215276031154453653b5bb9afbd6c60eb8a8581cca800d49bb4f35ab4c309ee000f842caf9d718783e35f7ec1d1d513c26ad1ca2b4b4f202576cf786dc921dcb9aa2eacfad5436918d8878db75753c9cc3f05d98ee104f33221474e9552eb36575b88e1c2bb61cd690758b26378535b4f2d3a8e67903757c8d8e62ae06bd46c06446e21423015e9fe253394ee1756ce1219de755738f336b2755c1547695483d0fb1374f2726384e32bf7a95025bb190131dc171ec12ea111fdcdfd574c7018b6fab5248d26c98dc356cc054789dccedec435cb3b078863a0d323c5218475f3405db36841124384f7846a538e07055077b0cd22f1f35349ca38fa5826bed999e7216f60c8a3469d3cd7634687dcb4bf86e0c36434b0473d94388c2368b03a9073e4fe51a158e5b5d38f39a2cc7d66c00f981beeb07ed1d7356bb2a100178bf92d1cec2fd4c116b6cb238f5ea523a8cbaecb3c6dd6ace39b193a3a7dca5a4e734cb1d0541604dae8870e6bb39acd7c4557932e37d5562e337845ee974a658dd023a98f825e4948fa28840bada5237328f8a5f5aa01aec12cbd111e68dbc95032f44b28d9189d51881afbd10036fb221979212b2703d500cb1364e6d4735a5a088e49668de516dce9aa61a600036e04a6817b68a57b21b374096b752809739d198d8582d4c59ffa16025c2439fdd8bfac564137b1f7ad2a9dee0b8797361af7017bff00859a343ed5380751691fed80b9b1deeec5f65d17daab57a6de4c10573845f5f7aa40220dd007927919848371aa02263640d2676092710275281f15000912511e37f14b7d550c933d7c516b9c4c45d39d1cd268ef5ca8148cc2107bc179247bd4f86ca2b87104b5b723a28aa1cd51c4480492029a200523aa53c9217d56c3818061181b94689635c73891ed4f7d46b5e725da46882137dd3a9f76a3483ba13798481fa94469e46f87922698a6e2e3de91170aa52c5d5a4006b88f34f389354f79c7372554e78fe61ae111109fd9fdd9cad310494fa6e8b1a448275956ea53a34aaf6788a10f89395e75537de2e28020001d1e29b0d7901a08f056b2d13ea5388de49b79a00b6c4888d080affeb2aef6f78bf2bb208693e4a5a54da68557bb34019606f2a57e21d9061831858f20b8c1907c50acfa7470e6c0990d0d9df9acf2ebd3af0c9cbfe8d63811eafb2d0817c7f8b782543becbb75b91f04f3433130488f8ad7bc63966fa44412492e3aa6b46da2b2dc239d6630b87309c70555a6f4dd2378f629a8ac5af6982083cc2701d1de2adb7058871003328eaa76f0caa00ed6a968da35852f2314a9b2a35a4b7306ea46ea465400c556388eb056953c0b5861f5aa13ca6213c70fc2e633988ea4f9a9e4622c26330940823b76c6b711d6cb59bc5708e1677b9673787e14bc7674e77f58f92b14f0149beab440e9ba6b3635296229d6f51c09e8a46e5d4082b359469b0934c7746ede4a5155d16796c73bdd4d898b9267a2373a8de3cd53f4978682049daded4f6e3487c3d91d472432ac97446b09123a260acd75cebf34e6161bb482397c510a2f1a239445c0460116321188d6ff00aa089d458f3791f5aa430ec1a123949529806f31b782075bca68c4c6710a94abba950c39796982ea9304aa58ac6d6aad8ad8a333069501f357b8e96873338aef2e16630c367aac91da52874d3c3308f5624c79dd6a7b6e42a0dab448ed1829d1d4f6865d1d02afc56ab2b61dbd8e6218fb92d8b73561b4cd739a95276617756ac660fc12c4566bd828baa1c59ffc74fbad1ce48531a73d37d7de80beeb65980639c5f569329b7fa1a4dbce53ff0086d1d32dfc4a6c318a679fbd0db5f7add670ec3ea699e62e74527f0dc311018736e64f9279431cfc1e7ef446d78f35bbfc330f3194cf8a0786e18e81c06b13b279431897e69006755be303840dfc198d65c7547f87e14dfb1001d3bc53ca18c183afcd200c2de180c21ff6473d4fea9cee1d8516ec9b3a7ac7553ce18e7e0828de755bc30185ff00c2d1d731fd50380c382628b7ac92af9c31851d6e9cd613bc2dd1c3b0ff00f8048b7ac75e6a566030a6fe8edcbff23faa79c3180da27553d1c3bea6614d99cb04981a2e869e070a07e0364737123a26f68fc2d5395ad007748020386ea5e7fa4c6056c25514733cb00b5b7d53c708a8499a827c375abc55b86ad807d5c392d20b735327991a219e1a06aed267758bcea5f4cd1c240926b5a6059495f0cc661a861c196bea1ef91757da6f16062ca3a94c56633308c8f047b549cadbec9537da0a2dc47100c7388ee4e9bacefe13427f12a6589db45a5c665dc54092db28bbcd13da10de5234e4af3b675514d9c2690ff71d3cac9afe15499abaa127403dea7388a6c7969754206cd6d93856ca4deabc91624447559de4b36a0fe1543425fe33b20fe0f488eebdc0efd0ecac975636eccef12e8f2432e29c64b9800d44c92a6dfda7b561c1e969da3c9da00f340f0ba4d049350b75311a2bf0e744102c62fa26f65521c5c411b3438e89e57f66d663f0345b2036a4e906354f6e069777eedf7d365a2585b0e744e821c507527b836260cee55f346754a5468d273dad7026c7f4f72cb30493fa2e81d8563c8ce664cc12aa9c180486b1a47fc8ad71e517585ed4559c4e18d282446612001a285d4f2d20e9173a6ebaeb5980c04cb81b04dcd2492ae60e18e69700413bef6fdd42fa25955ecfe931a26ae2322c0ca50444cc153e2e9b69e50c3200b950bdd200cb116d110e7b609171026e85282f01c6df04d92759f34fa545f55e1ad8126d28a92b1ec9cfa6d7cb6751bab2c6f729d401d2f10d6c8b9f054aa02da8e06e418b2970551ecc55073417b9ae10d45971bf4f84e2cb64c3411ea93709d4f83e200ef658d60396f37bc066f5c81212348e625bafd4a9b58d6154e1b5d94830b738cd6734cc5b52a2c470973a91195c5e048804c7485d1536376b88bc1d948da62395f7e6a7b2f273186a5918c1530359d945cc9129d5ea520deee09f4ed049261747d9b401336d3e69f91bca6dee4d3c9c9b6a54a86052313a5fd8acd2a155bde732a800680397497044344f41ba4493a7d73575359f46ad1024b7104f234dc54bdad322452af133f84e56cd4ca0cc93c82632b17190c313bf35353da16d1156990d0e693bb81087a33dadb00e0769531ad2d9682073e880af0def025d3b7b94f4bb55dd4ea1105b9770a314cdee46d24fbd5c75420663379ea0734b39a820b5b962f3c945954c02d3266d789ba7ced3074eedec7753e5a2e394b21e7914df46a65bdc7916dc6c986834910587303bf28dd104b88cfdddee2de09368dc90fcc3e5b224661783e1cd5d4270616ec76929ae23d6cba5d32c04c9cbe37841a1c5c60488e7ec504d4eb90cd32f4e68fa491eabc1da37f15090ecd245f633ed4465c9de06409276215d322cb313522728266606ca56629a4c45bda1653b134f34b5e491a81a4a8aae2aa3c65a7dc6df437ea9abe2d0e26fa35f0a58fc41a605cf67727c973c2a3da0b70985c907f12a8977b15989198c91aebb241b79de79ee92e35262a37066a3f3d7a86a3b9b8d8ab2ca4d61036e43652372e8648dbc11710224cbba7b94b54834ebe6075488008021db133b25276373bf5dd0cbe3fb281d69d0c9b9f1e48e592072dd1be80df4f34f6c5e663ea5046e6488d1bce764a0eb1a1989df929a06a6ede53b26387f7107e6823beb6e40240348971f11f044b62f37dbc1332b86fe3f241238ce9e31d53728361706d33b27369bb63efdf9a9432e2240d63a72410e474686396fd110d204440dbaf35390d60973f4fa09aec45106077868000a21a092d022c2d33b219f77fac7e3b286ae201d039a3974513ea3f40049dc955716c31e5d39493b08f6a0fd2ec713a48e4ac61ea3388e15940d40cc4d3116fcc02ce6e1ead37d46d52f73a7471d39296e25b88316c736839e2410e69f395ad59cdc661fb4b52aed1066c1c3a1541f443c1023947cd16d12ebbaa3a00d02cde52c4f2d12e79194c01d4fb126120b439d7cc23c6537b090e24970ea953c39edda662488bd8293b64ee2951ade28f2e71232c4ceca22e636006c93b4c5d4bc52976dc51ec9b65933f054d9c3ebd37cb2ab48eb75d39e693a4cf150c0a6f0cd6c44ca6f665c0035cc6f000488aed731bf7664993c934556663dab034b2e48112b01e70f4acd2f738dff0032230f86049890349bd926be9d47666b2728b291f4a04b5b13a5ae14da766b1b4d9a086f847828df58490d6b75e62e536b0aa4476608d00d144dc082407b5cd3d1d221599f5312fa43b46d0f139b50a56d46e6b5a7516510c235a0864eb63cba2ade8f55d5269bc3a0c1bc04c94c681aad69b1001f394d352a4f70cb76b80aa7a1d675de5ad004083aa986144097c1e4a64fd8cec2517623127b5617b9cd2049d3af557388e02966631808aa5b0d63472d493e0a36621acab45e29b3eeb4209121597f156bebb2a0a5351bb4c895deebacb18ada459948f586c6ca6f46aafa55712c05ac6900c1dcad87e3a8d675f0a6f6bb26dba15eb507606a50a386aad0ebfaa7c9368c3ab45e680796180e82e8f7282b77aa93633a4080b5db81776269b9b525c41bb4d8eea3670baafa43eec825c76331164f28b8ca016ae0b065f529b586e4177488554607101998d17092bacc0d16d3c1d22fa45b58b7cd5b7f493d76e7b158025ae7c4cb8069e655bc2f076d0c476ed79fba2daadb58806e3dcb4f19867d5c3b450a208a6e0f8d24725943b7c330beb61893a497bb7d342b1e55a93674e9d90fb4877552e4bc1b5f55ca53c69601970af206f9ea7eaac371155e27d06a91d2ad4fd56dcaf0ae980e9e08113afd755cfd47622d9703880473acf3f35097e2264e02a3adbd47e889e35d3585f7f8263ea318359e8355cc90f75ddc3aa803587bafc93d9850e648c1e21a3abc012956716f7a46c011b19f8a697b9e7d686eb659b87a2e699660df926f9ab4d968b69bb2de3cafe0b3a5e304672d003e3ac6a9345368ca6a904dbf7433826008681ae9e2816cd8ddb1ced0a04443c115277034f244e71171280c81b16cd3aed28b47e62f111d3cd034b1e224024eae1652071101c6779f923da34b7f11a1a372ef626768c99ced8f1dd50ebc86e681a6684e156e4137daca37b9901cea8dece2d7d935b5290bb9ec9da1dec504a5ef90481e480738ee446a47c5442b327f199d048b1dd31dc42803dd735c63404442a989dc5afb91a19b7c10ed2951033b9673f1e1cf777d8d3d0eea31569b8fe237af7afd54d6bc7f6beec7892194e41fcc7f454eabea5774b9d62663e4a2755a2d27be00372247921e97871fef0d7de9ed7224ece06b6d8ee516b62e545e9987ff00ca20e96d9386228917aac3e71e08a9098bf5981f04d93f2f2e68f6946df7ac9f10887d2daa32fd468a1e8c25d3a758e495e408b27c4e844cdfa94d302d9c37cfda8093600823af44449e845d462ad3811de1c80d93c66d320d6d246a8a781a6a401131ef4f049170a015240efb2e2c1a26c8b5cf07f33a3a478222c5c5e2fac1e699dc69bb84e93d1372171f5402772e9ba7d3a45da39adb4c011640e05a4c358e74917846b5134585cf1900bc93aa469b5a65f5260defec537a661eb37b3c664a94c9d4ea13b4d67fa6d28eeba2d121b2a46e3244e5a8e8fe9b5d56e24c0d711812d7b400601d963bb198a638873e0cf203e4ae5a9ade355af77e119bea83c071f5b29300f774f7ac0f49ae45aabbda99dad4932f33ce53c69b5b559f4e853351c7341bb46aabd1c7615cf21c324684de79aca739efd5d6f14cca4f82b389edd18c650690e6548222ed7447252e338d61f10d692c05e352373bae64664e3e33e09e12f69edacee2948b47709dbc90a7c4d998934c093acac824c6f0889f627844c6bbb89b4365ad12446aa7c062d95aad39786b8b8085820c98d95de1c69fa65005807de03ef49c246ab631af038c55d8c72dd35ae019dd98bfb3751712a8d6f14a8e7902e05fe2853af4b2ce6008bc2e7f927b656480ef5840b6dec51be867744de6d226e99e914da417b9be039a71c552698355be2b1ee741acc0d3a6ecc5c4937b72535a08132a138ca324671112537d269658cd205932d13c87341120c1b45faa6168d482e11d74513b12d700e004e890c410d7182dbf2f72489ece7b9e5a488b1d34baa86956a2669341cda49d15b2f738775b7dce5293855703349c4813960c15a9e97298dab5cc67a624004df644d69d69ba7a285f5aa30c3a9888b6c91c4b9b6ec18637cc9898ffd9000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffff31430000008000000080ffff04432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005100000048e402000000000000000000b10000008400000000000000000000000000000000000000640100000a010000500000002800000078000000d0e30200000000002000cc00b20000008500000028000000640100000a01000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000c614091de718081de718e71c8414c518a418072528290829292d08296a35492d8b354a31ac396b35ab3deb49eb49ca45ca45eb49eb490d4e2d522d520e528b41ac45cd496a398b39514e1767b456b456d55a925ad362d46a177bb36e3062516aee5dcd598430e734e8302a392a392a394a39ad45ef49315211527356b55e945e735a945a525652565252314e5356314e324e324a5352524eef45314e5252d666935a725a5052b25af462366bf462f45e3667156357671563f45ab252d35ad35af45eb252155f155ff45a3663d356d356b256f45a9152f45ab2521563f45a1563b2529252b352f55ed356714e914e924eb3569252714e704a155ff45ab2524f4a2e4292524f4a704e2e4692520e42714e0e42714a0e42cc398a318a31ed3dcc3d693d2735483548356839683568318835ca39ca39ac39ac39492d6a3128292829e51c2829e6200625c420472d0625e524052506294831272d6935482d8935aa39893589358935aa35aa39cb3daa35ec3dec410d4aec454f4e0d464f520d4a0d4acb41ec41cb4168358a3d8939ab41cb412e4e2e4e4f520e4e2e4eaa3dec45cb3daa390d460d462e4eec4170522e4a70524f4e70564f524f527052705270524f52f462b25ad15a6f4eb0526f4e2d460d42ed3d0e42cc39cd39ed3d2f428a313046ee396b2de71ca614640c8510851085148514a618a618c61c851485148514a518641484188418a51c841884186414851885188618851885188414a518a518a518841484188414a518841484148414a518841084108414a4148410c618a5148514641464148414a518a518a514a514c514071df75ab6566a29061de418231d642543216425a52d8529a62d862d852943214321862d6525642523214321432164250119642524214521241d66256725462544214325852d852d4425a731862da831c9356629662da939a839ea41ea410a422c4a2b4aea416d522b46ea39ea39872d45254525872d872d6b29081d08210821292507212825e51cc520c520e624e6200729e724282d4931292d492d49310729c42047356839683947356839e428693daa41683948354218a520c524a41c841c492d9356f662b45a93569156b25e7056715e69410639e534073d0639c42cc62cc728a624a624a624c728e728082d082d082908294a31292d292d0829292d292d292d08292829e824e820c71c08250929e724c620082d29318b398b398a398935ec41ec412e4ad35a1563156315631563f45ed35ab252d356155f15633663d35ad35af45e3663155ff45ad45a155f155f155f155f366336631663166316633763586b586b166316631663165f16633663576736633663155f1563f45e366315631563d45a1663f55e1663f55ef55ed4569252504a504a2e4a0e4ecc450d4a2e4e0d4a0d4a2e4e4f4e4f4e4f4a0e460f4a0e46ee41ee410e460e46ee450e46ed41ed45cc41ed45cc41ed450e4a2f4a2f4e2f4e2f4e4f4e4f4e70524f4e6f4e6f4e6f4e6f4e70524f4e70522e4e2e4e4f524f522e4e4f4e2e4e4f4e2e4e7052ec450d4aed49cb41aa3dec45cb41ed49ed490e4e0d4a70524f522e4e0d4a2e4aec45ec45ec410d46ec452e4e2e4a4f4e705270564f52915ab25af462d25ef35ed25af25eb156b2569052925692529256f662786bf55e0e42ab350621e618a514a410a5148510a514a514c518a518a518a518a5188410a518a518a5188314a4188418a518841884146414851485148518841484148414a4148414e71cc618c618851485148410841484108410630ca5148410a514a514a5148514851864148518a518a5188410c618e61849251863b5526a298a2d4625e935a62de835093a4a42e835093a2a3e0a3ee935e8354c424b42093a093a2a3e093a093ac731e8350a3ae935c931c935ea35a931a731a52de835c731a62d852986298629c831c8318731c939c939a835c939c839c8398731a835e93d652d872d6629242145252421872d4525082108250721e61c4a2d8b35ee45ac3d8a396a35ed450f4aee450f4aac3d925a5052b45e304ecc3da31c4835062dab41273127314114e528e528c424a42021104210841842106214282db45e1667166bd45ef35ab052b1568939052dc328a224263125312631072d293

http://www.rivne.org/house/map1053.htmВул. Соборна, 137

Перебудований з костьолу Святого Антонія зал камерної та органної музики.

http://www.rivne.org/house/map1098.htmВул. Соборна

010009000003501509000000614b050000001610000026060f002220574d46430100000000000100ea32000000003d00000000200000f8680700f8880700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100f88807000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000001c78000010780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005687700005c7700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30332031383a35373a303700000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c02b000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30393a30332031343a35313a31390000323030343a30393a30332031343a35313a31390000006a180040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000100000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130309501a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb004300140e0f120f0d14121112171614181f33211f1c1c1f3f2d2f25334a414e4d49414846525c766452576f584648668c686f7a7d8485844f63919b8f809a7681847fffdb0043011617171f1b1f3c21213c7f5448547f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001b00000105010100000000000000000000000001020304050607ffc4004710000104000403050406080504010403000100020311041221310541511322617181143291b1234252a1c1d1153353728292e1f006243443622573a2f163164483b293d2e2ffc40017010101010100000000000000000000000000010203ffc4001e11010101010101010101010100000000000001111202312141615113ffda000c03010002110311003f00c312dde675e9f151ba4cc0b4697b7826bc5170bd92120683ef5508e6863e8b83aba14a5d98d815a26c87bc2f43ba4bcdb2a24e43ad285cda908a23cd3db97382ebae749af7873aebcd153b7b36e19ce2e226cc006d69979ebf051471ddb8fa047be7753e50d60a0a94b3472434e7c65a681a70ab07657b13c518e85d87c244d6c21b4c2e6db9a7991d2d478a7cbc49e65ec8db580111b746802af4f1b3eaa783863b0dda4b880c222687b5a5f44d9a06b98f0356a2130bc2461e463b88c13981e016f6409bd09e5e5b6eab9c2763339b9839b9b4c87303e479d5a79c5cd82e2127b3627b419880f6ecebe96b5303348f1dae39ed6dc6e1187c79806f221a3a107528aad836e2787c4ec4319207bc1632c16de9bdec7cb7bd53f0f1cec0dc4964b9d8eed8870395c09dfe776b670d87c162b011d47388e1ef3733c0b077df4dec7a2b9edf82c1e1a164b330931b5b95bded2ba044fc3bd9db8d9db3bc38461a086115adea083e43e0aa63b05c3ce2638a67764dc848b342ec6a09d2f7d3c553c771ba94431bcb9943fe37a551e7bab32e360698da0bcb210637111175b728d3c2e89f44caacfc4707c3f6d868e0c467648ea73da2c0b3a7828f8870d645890306e2638c53a47bc003c2f657b8788703016e2246434e0f612e0e71f3035aaad3c2d44f12ba7966c076716164656795db59a24346a35d068827e1fc65e61ec279621306d672f6e97b13af2e6143c5b8bc0e6411d3710e8650e2e206590007f35cee221959235ee2eef93df70201ebaad3e10d741c4b24ed7768c610c8f2e6ef11a69ea988a7c4b1788c431b308a289997b3cac6ea05dfa5dfad2cb01e37d3cd6fb302dc5627098193df2f7195d9bbd400d08e554692719e1adc27120dc38688e8532f6143537d4daaac98738707ec5a74f356d9dacd9639643abacbc8d1a3afc14554e22adbb906b42a78c4226ac4bdf1b5bb91ad69a69e743d511b384c5e0709c6711db4ba372b637d9a1435b49fe20c5e131387cf868bb77582e94025a06a289ebb68b9f7b639a22fa0d25e492395d694392b0dc647fa39f813135cf73839b256a0f3fb8053052983401408bdca6c54f790481a136e4b31068875bb6369cd6060b70b3d3aaa27e2185c343d8fb34ae92e3064bd32bba28f337b3155ae80029b95c18343bebd136471ed00bb355b20d18a61007646e95dd0791e7e6752ad60a07cb3c21d6d8cbc3438e9987323aacf86b390483a56bad258e4959232dc720daf90dd11d7f11873e10c78525f23465ca4e60478f8eb6165717c34222c28631d1cc4863c16efa6ff00fadfd14dc3389363c3318e25cf6bada036c9d751f32a4e34d1363386b9ad24c8e3a1146bbbd7d5454f2e161185030cd7bcc4ecac035de89f4dd4f95c67970b035f1444667494773d0f3498810423b6c539f59b42d75348ad340a1c262490e8a29c4b20a73231a02de9aedea82086799924b8721d212cf7dc3de001feed3b82635f34ae8e56d65612dea35163e4a0c563a5871ce988636320329ae07bbcebff004adf0f96b1792273440467f728eb5b9f556fc44f8883133635af6d764d02aec11aeab49085968210850084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210084210794135a1f448ebab000add29a001f9f34cbd76d3c169007906c6846c693e3e672dea9f86c3bb132b628c12e7151b5ee6db41d6c845138efb9cd686824d01cbc13182ceaa47398e85a007f6809cd645572a48d1e1482dfb1e4c13710e7105eea6b481a8d751af87c94981c31c5e2590b735bcd7745d0e6523a5c5f61161a70f6c40676078ab1cabc352acf079db85e211c8f3900ddc6f46fa6e951d7f0bc143808e5c340497348ccfd33127aaa0ec24727136418a776d2463e8e479006d7ab7eb57895a986c64536104f1b9accf99c0bf77006893f05ccf10e373e222303db18903b5746356907606cdf9a8baa5c470f0604ba08e464f266cd9da3dd1ae9e7b2830dc4a6c242f10bdc0bc8cd746c0e5e4a07bdc4bdb44b75344ec7aa864a70616b775517a2c7ba4c53a4c4358f6cbef8aa1e8392e822e13857e0e8635ac1206bf2ba8ba3e6798fec2e6f0dc3b113c4c9800202fc85e4ec7cb72b5a0e1fc39ed81bed3262279a81646e00027ae8aa9b3621fc4b1fdac30bb365c8d6017a51b3b79ad1c1f06c5cc1c6690e1d8e145ade7e157e0b730b81c360ff00d3c2d6122891b956167467e1782e0f0cdaecc4aefb526a9dc430f17b148f6c791f1b49696e8456bfd55e3c93256768ccbddd77cc2c2839597038b75c986c576f0647346668eeb4ee28eda8fb955e15879659ac4ae9035a2521a4e8e1a0cc4f4049f82ddc3e01d868a5741897b5a1c5d246f6001c4787d9ae57eab3239f131f08c6cb3e1d8309237b807777a02bfe3cfaad68a384c78c3f1893133174e5848cd9b2d9daf6d741b2bd8be39063808dd016079b73b4716f2d36590cc33e3e1e1efc335a65ef32473e8968df28eba8f3f45146e2d67ba01f1dd2a548f2dcf42dc1c481a57c540f2431ec2741ee91e69f249a58363f15182d90904d13c9221b012050d8f33cd19866cc069e29da160abd2f9a8dfa8ad74f54520ab0e279ef4b57078785f316be27c919b0242d2d0d711a58feab259989000d2f4056ac78f9616f650cae6c65d618391d3f20a8ab190d97d9e7058dcfde63ec069ebd79a8581dda96b49201a04ab5c46331f6533da4be76f6998bac9b2a08185d45ad71249248da904cca7bdb672b2e8b9a2feed14cfce487963839db13cc792b4300d1c33db1ef71321003437422e8ebd682b588c0cbc4256c904cc780008e89aa15dde97add282861e57433c72b1d52b75be8b531f8f6e2f88c191e3e8996da6e6ef9dc7dc13f8ae044581a6b8092237dc650166b7bd06bb2c385afa91ed26c1a1b8db9ab06b63f89438ac2370e1ef7c82c58d9c6c6bfd2b9a5ff000f82e9a67bcbc8028815adf5fc96619c31ad18681a58d766cef65b857dd4a4c3e21f063619432c35c29bb661c906cc9c18079edb11da441d623ca4503c81d7c15cc0c186ed4e2308e22db91ec759ff00d1f8acfc263714fc5198012f748735afabadbe63656b80e218f63e2cd72662fa23606b4b4bb83530f23a48f33c007c39a95569e410c6e646e63657025a1c6951663650591e706698f705159cd35ae851c26431b4cad0d7f30148a2842108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042108042142e6485c4b652074a1f920f303a3329208e4a37687a856272e93348d048bef1e42d424e606c905690a0e56db68785ee985ddfb029dbec9400010ebcdca923e8d9453012e7127aab51460c32bf3b439b40349d5d6792aedee96ab4c908872b5d2359ef3c5e85dc950f73deecbda17388195b9cdd0fc93dad05a46bae97d5578897cb6fd7c5741876e1b0fc38096232636536c0e6b8534e83cf6e5d566a325f162031a69c1a41cb7cc5f250067661d9b5237f05d9418cc5711c2be28a089cf67bdda0ee8e800ebe6b1dfc0319f5b0e1acddd52341206fb94d184e702dd01cbd144f1a002d68332611f21733330db4deba74bf4dd46ec396b1ed731f9f235c32d386baea7968ac16f857178b040c38ac2c58861a20900e5d3c95ac54ec8a6827f678061a4766686c401acd7adfe1e4b01f04b0cee6b9834f1055874cc6b7b37b1cc9036857dabe7e14aabb47f196b5ecec817891c1c33777b9b69eab4dd8a8991768f91ad197351346979ee0b12d82663a474a1a2cd4669d75a515a186c57b7d438bc4f631c719a71759792e1a6b75fd16706e9e27dc64b23cd36a67643a06124653aea6e968b31913b08cc59b6c6faa277009a0b938e4e1ac8241216c926620768d25ee6e9f5b61d2d4f263f8361fb3645878a500f7dc18737de35f15703a7e2edc56284af919136005d96eccbd19f76a7c557e358d6e33062164cdd65cc47202b4d76e7cba2ca9e58e4b747098c68065d45f3b29ae228323717d73da9113498b6be364524ef903230d6d0aca468078851070201759098ea751aa3ceca7f681add1bf72542bda034661a568a36d466c59690531bfac3440d79a7be33d9e723ba4d5dede88a94362cb7d07c540fd1da3b440b206b6df1526506c3756b773b5a2218c54809d355ab161da58dc43f2931bb56b46ae1639a6c984862c0c588eda46c8fd0c6e669d0d1f0556295b1bc00c0597a076a5058c53c6225cefa02a9adaa0d1d00e486811b465765df50752398b5167d4bc1d4e8537386835de1d4a82f39fdabdac7f76126e99ad795a466331113da18e718dae24b3913fbbb2af14fd9bc39ae25f608a57bd965c4b9f231b249235b98f3d49ea3c35eaa8dbc7fd1ff008765948b7c8d6b9c4f5247cad64f0ec24388c04ef91f20308b788dc3bc0f8fa2cec6c72413c701797681c5adbd09f9fa2d283192c78597073d35f2015629d5768aa98d8b0e66bc2b641196e9da1d49bd4a591c1b848a311b5af0d0eed09d4ebcbfbd15c8237cb0110b9821cc1864a21ce3ae9e746f456f8ae124670f31093244dc818d0df7cd5127a7f45465c7dbe0a671880ed5b62c004035c8ab5c2a49e7c53e574ae1248328773bb04e8a3e1d2e1a287b39196e9bba5e1d591a7c10f8c60b16dc36714d7821e05b803d7f2444cec549876b84acccf748417bb7ad37f8ecb431d1b4e1e19b0b26611f7b303b78faf8a8388c18785ae746c73b119b2ea34d6893a69cff00ba53438cc2b437b46b9c1c03636bc5d37635ebcd15b412a6472325607c6e0e69e69eb0a108420108420108420108420108420108420108420108420108420108420108420108420108486c0d2bd502a69be447c146efa589d6d394ea0732b1bffa8590dc6632eca6ac922fee564d1c84adcce91ec6e58ddb3059cbea557a0d0d21d6ee83929e7c438c591c4df2a343d7a955984b466cb7475bd954818c7bdddc167a26904ba89a53b1d47475135eeed498757bb63e48a42d26be6b4e0c760e3e0b89c3f66ef6995c00750aca083bfa1fb952883add94e511d38bba1505d0aad151a5c1a038ae2314619da0cd99cdea06e16be3f1185c4712ecf111bb0dd90c832bb5601aec34e7c96170ec64f8291e70c435d230c64f406b51d0e8aecfc2b1724e443d9e2f2303dce8cde7bd75d6c9511d8f0cec86058ec282e84de5bf789b376ac48c6e270ef690407b4b7a68745c87099df8514fc44f0e1c9a7511f466f5bb0403a6d5b2e8387f1638a00ba339430677814d6bb9ea4eca58a838c70d8870b8f0d190d6b5f9f33f99d7efd7ee5cdcc658a19a1eeba9c18d7bdc416ef75d41f1e8badc7711c1c585966b649440046c5dca8f5f2d971b8d9e4e225f345006b2160ceecc4d78927c5588861c43b0d1be1d32b882e6800835b6a88193710c43618d8039e74aa17f150c31871b7b89ae40595bfc2a261cafc30844cc01c5aedcd74f9ad298fc0e2309857b5fc3a22621fadd09077b3aeba2a98e97da238e51838b0cd76cf63486bbf05da451453e15d01c3f671387bae006e77a59dfe207c986c340d63a28f0fda35a6d99ab437a6c452ce8e4fb06fb297120cce75358d366ba91fd555e746ece9af24f99f9df6c6b006348b68233ea753e3afdc9af7386591ce25eed6f7e75f82a27c3c4e9a98c71cdab835a093605ec9b24a1ee79ca185dc80aa2b638588701827639b8a8db8b20811bb5155b50d41f1d96117b8b9eeacd7b93e777e6a21cf20b42665734821d77d35492120027407629cc340e53cb540b1ccf89b235aed1e29da0d79a963d4025d4daadd4110e77a8d404edfdeaa1a6881d2380196c1f11f8a69062ded86ea8efb744c2cef803509ee719013212e93ed1376105c6cb149850c9a495ce69d1bf54377b07ada8ff00474fecc3139db948cd57ae51a5f450c3dc6be85870ca46fa78745a85ef770c6507b585e1d945117544d56eaa33230d76c4971e8a6645def78122ac13ba9b0f1097b57161cfb02d21bde3afc81d9542d746fb737bdb93d141388034b9e0db81d80d96af0ac506cc233300d1989693400e7bf33fdd2c5b71bc8f7061ea55e7e270f1e1fb16e1d8f95ed1733c5169228d75f0f92b03e1c4118f9318ec4b8b98435a4d768e074d073d2d599b1d829f3319110f716e5924d7b26d0f53b6ca7c0e1317c3b092624471c64b43b3caed2aeea85ea7451f1233be4c3cb8dc2f62d716df664135cffbf1469a2e8b17008652fedf33cc8e0d6e560196b523c020e1df84c98a6c9787ce647464973729dabc692bf8e42e921731ef8e1008702c37e1d42c6c5e3e5926744dc4bcb3318dadacbddbe7b27ea15d2b62c182220097dc6fdcb6921676328927904a5cded5cc69248276b50c53bdb3e67e463058eff785510469e655bc0e020c761dcf6e712e62087bac5558236e9e2a8b18112e318d898e73c660e96477d63bebaedf8a931eec33388766f61683a364e4d7790e436a52707718b85cfd818df2175d3cd345d0a3f7a676ce9a49e231b5fc408194b756e5006c4f87c506a70c9df361e274800739a4d0a0afa870919870d1465a1a5ad0286c14cb15421085008421008421008504f898e01deb277a1c826338840edcb9be6d5705a428db344fd1b2309e80a91402108402108402108402108402108402108402108402422c1079a54204aa14b9d9b00ded9fdf88778e9da815f72e8d42e1870e21c22079dd2b28f3204b8b8922dde08cb1b5b767338ea2f64492b5c29a074f24ca008def9782226ecdad6b8c64df5d90dc91465f96dc7ddbd6bc519e9a466dc5287be4e573b4f1d95226c2b6193b5eda47b5d96da1adbcc7a1e9e6a36b5b62f509ec2c690e22b40281dca9f08d89f344c2752f00926852a3a4e0dc098ec276b2831bde08682dd4743aad58704d8312ec4b63ed6490026469035f01b526c58aff00a849da61e46e56e56b9ac71b17e02b7bf82b47190dbf2cac2d6517bcbc5341bdcfa2cdd35426e14d9f0af9666018aa24e4160ef42b626b4bab54f1f8cc037870c1e12173e527bb177ad8ef1ea7c15bc57109b1929c2f0e048ba74edd87afe2ad43808787e18ba08b3cac697035de71adbf045713d8e2712f984ad929a4d8d006bba91c87927430bf08407358d3ef3a473490cabd08db5f15bd8a6bf18f9b11161034988b0c6f612fcd7774069b100a4c661f14e8a0c5361700f6089d046c2e735bf0dd6863e05b045932b4bf1069e5c2fb9ae95c893e2b5384e04cdc55f2bde5cd8df9ac0ca09dc69e77f053f08c2dc92371103b296f78cccca5bae9af53a2b18ae00d21cf8277b5ef3decceeed6ea5a2f635f888da4e1996e375640074f9e96b95e3b3bbb712492b26db231e2c8146c380d01056ae18619bf4d896b237b8c92485ec24b1d743fa7ddaac3e3f88662f181cc9992b72de66b0b35e841520c90e37406a79527b0c9265c3b3bf9dc0b5a3994b3c7231f92563992730e1475db753ba1761db137150bcb0597300ca7a6f5e455447246e64511367b56170d2ab5a504799baec46c55fe3ac6438e731b599ac68706801a1d56401caba2a21cdad6f41aa09669048d6e76b5a1adcad0057c557240ba34a591a086b4bdb5e1c946d2c135905cde881cccc4586d81ba091a9dab6b52774c428126e8902bcbcd23a3cb1364ced73b316968e55cfd504440c9637e695a1ee000167a8438b4e9b04e710d040377a8ae5e0a8b11e15ef6b688cf796ad69e34fb0c4dc3bb0fd94e68e66c96c3448cd5ad154f871645239d2b9cdcadfa3ca7473b903d47555e499cd73c496e3b583bebaf9da2258671869f3b5ad7386c37e6a47b193c798021fab9d7b7826ba4763648ccaf631d9720765a0001ce94513dcc01a2838e975c9417d9c37103878c40730c26c937ee72d7e0a8b30e6689cf0faa7001bf8ad07e35ff00a2c612daf617ead03568df750472550ce72d55740a8b186e2588c3c4626cafecfddca4de9eaaabe632bdc5ce24d9209e6aee11f86c8e8435a1ee27bd21db43447e47c156c4932b1d239873c8ea6e94001d3cd06ae01d14f846413b439ae264bb36001449adab4dfaa9b8c06e0dc1f1481a723446da07311a59bbbd0fdc9b8f7cf84c2c13b5ce6b8c7d9bd990b5b75a7aeaa8f108a48e1c34c65d2581b4e73af50364549c338419e1732484f7e9cc90b88ca3cb9dd2d9c0c18620c5852e6b594243a8cfb8d3a6bd152e018a8bb091b404ac61249768e17cc1d159e1f8e2d97b39e16c45d4ccf7ef1d6bd397aa50d660460f10c8dc6b0ce6b838176921b343c08b569b828dbc4227b1ad698c11a13b56c39730aaf1a9629a1a6b6574a5e18c61040bbdc78f25678662657811cf111301df77cafd14fdc1a484216542108402109090d164803c502aa988c53584b5af02b73b91e01438bc6372d0daeb2f377a74f05061f08fc53fb59c103934ab22c888b65c7ca72f763bb27aa61e1c1b795ce1eab7636b5832b792a8773e6b5e7f4b592fc36207bb293e0e16980636236d701fbbddf92d42e2310d650ca585d7e208fcd248f6b1d1b72939cd69c96b1140713c74432b8135cf74f671b91a7be4ff001347e14ae3c358d2f7101a3729ae8985b66ab7d54c09171b63b47643e44856a3e2503cd10e1f7fc95076163905d020a81fc36376c29398371b8cc3bbfdd68fded3e6a66b8385b4823a85cc1e1a47bae7052e1786e22593299c860d4deab37c8e8d0a38616411864629a3ef522c810842010842010842010842042b07132b5d8890bb3937cd8b7947143d946181ee20733a941e5a49612397509c08ad0ebe29b45e01d2f97548c366bc1690fa2f04843865700ed3cca71698d998ea090141210f909e6504e72b9ba34d8e6a5c234ba40eccd6060cc5c6ff00aeaab96b8341d403cad6a7049c611d2625f60374a7025a743a1af1a546c70be2b8568c98b98e63f4924ae24e73b069d361d3c145207f1ac7386058f8f0ae35248468e2399af4a1f9aab87663ff00c405ec062646da71764ca050a02c7ae9e6b738143360e17c0cece56b1e7316bc51240df43f3431a582c2b70310858e1d9375d771d492a799fd9465e43886ea72ef4aa62227ba61309cc2cbd4b63a22aeecedf11c963e3b8b31b239d85cb9e4b05c5c5c451a0403a0f459cd34ff00d297c6f346c70c1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000f8480700f8880700a0b1ec7168f300dfaf9ab78cc73e00dc4b223261a5682e8f670778fdc0acb971f03f10718638c48c2d3900cd5a1d6c7891a75a56667cd8d9229708e31418976490380bcc05df8581cba0551a1c2f89478aed3339ad9c92e31014401a73e7a7dcb458e0e63481408d88d9623386e2676bb1114c30ee7485dd8e5d883559c7974e6ace1b171c7da3651d94ac1de73ce8f773d79a955cdf1f7f69c44c60640d197266a6b6ba787359987c1cf8a791878cc8f03310d1a80b79b86c363b89881ec7be5712e99ce35a807415b6b5afdc15fe03c3a5c1e2a573d80332901c1c1d76791f45473ecc1493be59b13891999545d6e2e3a57873fe8adc985c5c0626383e4195ef98ca330adac34d6d7a6bf05d1627871748d91ae67eb43ce71a35a05501b1fea5725c671fdae33142205b1bbba035e434d1dc8e77e89064e29cf964134a4f692dbdc5dcf5dd4f260b138589b24f1398c76c4b4ebcd40ecb9c57ba2aad5b9f884f8982286694be38877411b7e68aaaf6804ea28a7089dd9f682b266cb77cead0356117a936135c0b6ed86c6f7c911623c531983761dd8789ee26fb475d8e5a2837691cba268b22fc1251bd4d281c0075902ba2960c3bb112b626650e7680bcd05132ea939ae20f768de9b2a27164374d8232670d2688209b3ce944e6915943b51af9246ca1bb6e7435bd1147ee5622c3dce1866ea1b1b1f408074bd6ad3637890ec001e898db7c6d8e30f21da39bad1724922970d20124658ebf74a0b243830383810edb5dbc0abf0b1f060486bfbf3101ec636f2b06d7e66bf359f03cb6ce6bbdc16ab7c3039d8bedac5463b425ceabad6bc7541778acb8138487d9a1114aeeeb9a4005b5c8f8dfe2b6b0381c3ba160731afecea8992cdf3b0341b2a385970ad95d24b0b062410c644751e2731dcea6cf82d9c2fb276920c3358d78003c305797cd4a0c6619b89c3be371cda876b4688d961ff8830d2b278c324c90c967bc74cdcfe4b730b2be789c5cca7672d7b0f2d360b1bfc40d1062308f8c8639a0b5a73f215c948acac067c3e1a59464043477acea09d80d8f25ad8de270e270f0f71a5ac7873803c80d74d08dc2a507059a7e1f14f148097fd43a65f5b5adc3785765852d9daded9eecd6466ca0682bc775ab60670b97da31795a19d934769972d51aa07cd6b370f132774ad60123851239a4c3e121c31718981a5fef1eaa759b74c08421450842100a9e2d9887b496653d007552b88419f83e1fd9bbb494873fe4ae8d4308d01fc92fd61e45237dd67f7c955dd28ddde6a9bbde3e6ae377779fe0a9bfdf77995af2885dfea59fb8ef984d9fdf84ff00cff029cefd7b3f75df309b883462ff00b816d0b8aff4d2792578bc3b87561f924c4ffa697f74a5de1fe140dc38a823e81a137082a270bbef3be69d86fd447fba9b87da41d1e503db65ef076074f82b584f7dde4aab7df7fa7c959c2feb7f854f5f05c4210b9284210804210804210810900124800732abbf1d876120becd5d004a6e2a1eddc039a0c6c04b81e6b9c95d3b192cf1970647a3a9da51d2bc15911b4ee31130990d98c8ee00d377ceca919c4b3b43842083ff00c8dfcd730f91ad6c2fccf6bf526f4163a1e6b5308dc2bb0cc398ff000b8107e216b11c6e52eba22fca93f20843d8d76669a24d21d65db5ff00c86c534b8d135e402ca9713237d9a28d83bd99ce71ebb57e3f15046059287126f5367c52b1a72ec5554a73e505c4968d95ac34f8bc4e19f8264c1b87172961a175aefb9f2542dce2401fd56f62b12c184180863319886591e5b90388df36976745517b0dc570bc2b8742cc0fd33cbae50411cbc7fbd1367e2d8b7bdb360df1b048dcef8c51398687974a34b2b86e1bdab13d9666b6c1d6c0b3d3cb92e8d9c1ce24ff0098606bc02242dd48e805e97446a36aa4fc467cfc4679b0d04bdb86bde7291da1b15ceae803e5a2b58ac0b1f8ca7b70fdb3a89024243e426e883a80b4305c370ede1cd113229cbc139e46026f90f4d95393193f0d8decc5441f3fd496c9241e87c3f14d1260783c07152191ae6f66eb0c246a3c74daef5e6b61d868ce1fb168ecd9cb2684792e7305c5e6c5710617071cd4d731809d2ec103c2bef5d2cb276709739cc63ab4b3a5acd586c0d2dc3b2391d6fcbde3b14b340c9e231c82da4f2d39aa3062c3f065b2383b114e2220fa90d38fd9f00365423e25217325731ef661438cac0492d3b6a4fae9b84c35afecf83826653218e424b8682cfe2b3f8ce364e1e647418c1dabc03d93e8e5f11f92e571bc4a7c44f23fb4702e19480771d3c53a385d1c2dc63a663c877758d7f789abbf2055c16315c771b3c058711a3fde0001a6ba6dfddac89642f24b8dda97172769897be80cc6f65588e66ecf82a16c550f927388aaa1e68c3b657bdcd89af24f74e50799ad7cd0e6b9b216bc5b8120df5502c64b41691a1a20ed47adad3c246318e3108e49e773b33dc5fa16ee74dc959afef1664345a06ba0d7d13cb9f1bc48e712fd5d7b93aee515b7c4b05c3e1760cb43b0ec922739cc92c93d3c89fec2e7e4686b881ad2b33631f8921f3bdcf94f3274039003928b2970f7469b94423199c381781434b53c1867bdb2ce23196203351ea6ac055d8d716e600d5d13c95819d833c73905d6d751234fc41fc1020909e44f97455dd186919b7f152dd1192c91a9d3e09e4b1d1bad801d763aa060258f0c6971028d6dad2d2e1cf73fb5ed628e689ad73a4323a9c3c89e7f3596fbec9b9347377a52b319232096163e9b2d6717bd2a2cf0e844d3c6c918e7c4f7004b4125bd76e749646938d761f0cc73999ce5a167283b94ce1f896e1e56b4b18ece32932303837a11ced38be5c2e233d96b9cdd7bb59811af9fe2889a538b6c41d382e6820b7338922eb6174af70c927763ae0123bb848ce4037cc93e0b265c4cd24ad90c8e73aef3026fe29d1be401ee121a07bddfd7541d5e1389e1216b9ae9df2b89b749d9902f6d0721a2c4c7cd163314e6c25a18642e2e777479daa588962cff00e5bb40c2d161c79f3d5303ae9d609da8e883bc646c7c21ae8da01a25b7601532e470866cad9186261bd3350578cbc42bbc0387fc65737f153957408580dc5e2a3de3c48f27877cd4ace2538dfb6f27c17f24e6ab690b31bc4de3de6b0f9e66fcc278e2f00f7e8793da7f15328d042ab1f10c34bee484ff000953996302cbda07894c0f428862212684d1dfef052280fac3c9346ccfef925fac3c923766f9a056eeef3fc15393f58ef32ae0dcf9aa52feb1fe6b7e7e888feb99fba7f04cc4ff00b5fbe139c7e959e47f04cc57bac3ff00c8d5b43f11ac120ff8948c370b7f747c92cdac4ffdd3f24d88fd033f747c90186ff4ecf249068651ff0032930a7fcbb3c910feb26fdffc10480fd23bd158c2febbd0aab7f4cefdd1f8ab1863f4cd1e6a5f82fa117490104583617252a10aa8c743db3e3738372f3274282d2153c67108b0add5c0b88d28aa71717cc232eaca34711adf444d6c2153f6e8636974920a22c788f24d9b8b612103e99ae73b61686aeb9a1cd2d22c11442e678e46d85b2420926425c1ad3f0b5d0438a866682c91a4d5919b50b9ee2fd9bf0efc5191ae95ee01ad1bb478f8abf15ce48d91805ecddb9a0b8f529ae79cfcf7dbaa42e6d9cc0df92a881ceb1a3b51b8481e07f7b2532db9af0d0d2dd88d142e773d6d0481e059bd3a1ea9c5fdebcd4557164ee45f827686cd9f822a6690495683fda65fa69bb20ed64968bb31bbb757a2a8c19e858d682dc8b07260b1334518f6bc3380cce0d3472d1246fe57b5ab111e164741856491e1985d1b9ae74c1f56d17dddf73a6dc96837fc4825c4874b18898410e6b5b9b30e5af5fcd65e31d23a012124e0e495c59dd0329f2baf97355992b72c6d73010c276e7688e9df8dc3e1999b072340cad0e81ed2413d073bad2ce8a664d1e3e3870f8b88b6584b492ef03adf41e7baa7808def8209652c91923f290f8801bd6aebf0b1a15d03f0914f2095c05e87415746c5fdda78295514d85c1c33c789ecc324f75b94684ee340aa4d21c5b5c249d80c2ecc1ad04026811a9e5ef2d77b9b1b2ce8d14341e8b01d8c91d8e9a1ca1ac0f03b2b0d2483bdd11ffa52159589c43f0aecb23583131ca252e7779c6c5ebe1b697c941c4b8a17c2d862969b20b9636b4b407debe77e2a4c4bf1189c54ac6b993bb116c072def5af2aa006b4978be167c3e070706258e6b839ce73ac1cce35adf5f0fbd6918a1a5a01730e6700e69dac780e6ac472085b119185c23712e8dc4b7fb3f928e52c8a62d89fda08cf71f4458f2e492495d292e90973dc6c971d6faf9a2a2738f6999d46cea4ea9af394ed6d20d03a7aa47970d3509a459f1df7504d1c7711973802eb2f3db7f24ac3dead0f3349608a371607481a0d6673c68db35f2d538c6ceda66b250f6b6f2bdad3def4e5681ad6e70eca5a2cfba77feff357dd812783c98cb7678e411b8176847f74150960741286ccc730901c03b4d0a96498c9878a26bde00f798e3ddbb3a81c955560d7125c1b4396aa5eddc58d617b801a566d10f638bdc1ac36db24375a1f924824209b8c3db5474f5fc1445bc3330f925188341c1c19234dd3851dbd40e9aaaed374de86c851779ba35fa1375d12d124127d504ad943647d574ae8a32fa3434354a5823323c46ca2e26803f35363387ba0c547017c6f91f4086bef2baea8f441559948b90bb9e807c12e41a3a8e6e5d15cc470bc6e19992468d0191cc041a6e833796a99838a4c74ccc3431e67ef79b440cecdef8f3dbb2b74246c09528792058ba197bc6e95e1839a132be69c44483a965e53754400689fc557c0c61d8a83b57068ed40399b6d06f98f3e482bb7b49253946c0fa50b3f728fb7697779a09ead5a53c70c58ec53d8f1888834e50342f2ee43c06baac894b41b0d205d80aa2496f3686afa0dd235c5a48713b7de9cd707b4d0d7959a40cb9cd3a9df15458c3cb6f6e6713d005d1e143b2073270f6d50042e4e3044d946846856f7069736666720b45e5234560d7b907d561f52101eee719f4210337da1f04e17d47c15534ea75691f048e630fbcdbfe12539d77c936ddd07c5042f830cef7a300fee909061e11fab99ccf290856439df67e052971e6d27e05057ec653eee29c478d3931d0e24020189de6caf92b2430ef1ff00e2903621d47912130541ed919b6b2bc63948f9a7b7158e6802e515d72b9582195a48e1fc5f9a4a3ca5bf300a6060e2b898c9ccc6bbf808fcd4678a873c974356793c7e34ac53b9b9a7f87faa0c608d5a0f98530d306218f7b5c03b4bd85fcad458ac4c65ad1dfb0f0758dc39f884afc2c6eff663f8d7e099ecd97dc1237f76455567b78a58dc59234e879a5835c3c7fba3e4a2680c872b9b238d1d5c2d24061ec23b680728faa472443f0bfa86f85fcd111fa698788f928709d9f6541e41cc7eb78a589a7da66cb23b9743c95135fd3bbf747cca9a39444f0f364375d155a78c41effd41b8f12a78af3b0388abe9fd54bf0418be28f96239065166c7878aa985e232c6e01ae3d9ded7b2a731746e710e05a7a150c6e737310cd2baae3fa8d4c571193da69b292d69bf4513b1101c959bb60eef55d387e0b2bb7a398b4e61cbaa58f1c68b4c2e25fd46c55fd17f165d23c104969b35d3c159c098e286538800b4b6c37af2b593db3dad6b1e4b5a4f357237998880ca1d40d177c93e059f12e7b8c8f768001e402ce964ed1df476731d8a9668240f2c730b0ea5dd405106c6c2d0733496e9e2a4548cc4e22231b18f2c76da1af9274c1e6190535bda8069aeb3bfdca90a6b8126c83cfaa7e66b08ed1a5c01bdf754567b7b32dca49703a75b4e7073dc5c5b649d77dd597c913e2739b1969751eebf6ae8ad45c7b8861e36c50322313053496eab58305cc75121b401d7a263b51a801589b132c91361ed5c6169bcb7a13d6baa9f8770ff00d233f65dab21d2f3bb61d0280c3c58683874afc54138c448db85c000daebf159ab438b378861a6186c74b2b8b077733ac169e9e1a2ce04a2a48de63702d3a8d96f6138818b85b70cc24b25fd70b208f06bb616074e6b170f019a4634db439c0660db23d39adc6f0a60c135d8a7189ed638ea478969f1076beaa949841838dc5cf998ccf1e8d737335a730a0e1bea01d428e2c18c762dadc0348ccdcce6c8e028f3af0e89e30f8373581af739c1c5ae7b6214e6fda0370755d660f86e1704d8cb5ad12061064d5a4f8d297f1191c3711849dd18c53a4135825a48ecfba281d76d00b5d3a819866005ae8e3236f7776f42a72434124800732a553647b2300bde1a09ad4ee7a2cee2783c2c8e63b11887c2d3a119b4701ad6aa3e2d8e637d9db6c7074a1ed755b081d4f9a663e68319c28cecced918e04653de0ebaf5f0fc1221f89c061f031cb8c6b5c64aef385023c474fc961f1ce323151370c18c688ddef837646963c157c762316704d7621d2398e716c64bac8237be7aac895ceab3cf52b486190bac12286a9640e61a7b1cd2402336fe7f051ba80a1cf7b4b24924aecd248e79aab738934114f91e24a245102ac263a473e3630d532c0a15ba6d916753a52502b72a07d97500058177cca746f2d0459683a1f148f71964326568e795a2804ad8def638b59983466710361d4a2a684bdf3c65f1f6b6400d366c74ade96ee1f0b0e378844c7c4e79612f9a569a611d28f4d34e8563f0c317b741ed1208a204e677414bad762209e7c3321cef63646b1af8c80d3a026abeff0050a86f1ce1f841839a48630dc439d9ad877eb7e141723046f93b46b632e6d1248e55e3cba7aaefb1d2e19ae10c91b1f34e298d7b330711b5e9b02563714e1f1f07e14f761df2f6b200c71069a75d6c7968a41ca3dae0e20b878f3a4c0e21bcbcd4cc69cc33d81ccd6aa175ded7e2887b4b98fced2e0e03420d29c47212c023692d02e9bd76b55fb4a190b741a29f09dcc4c45c6469b07b868a0ea7827119f1ae7e0b12d8dac8a2a2d319cc40a1ad9afb97311cac8e6ce0bc0b2498dd94b7c6e96dff00899ce89986c561cba374cca7b9aea73f4e646fa7e0b9b6171f76f5d08d920df8389fb7363c2ccf632dd9dd33d868b86db1d01005faaa3c588831723212c744e1ef37671bb2752555844cc692e2fec4e8f6b4fddf8a6c858218f2485cfb399b5dd03cfaaa1f86c44b869cba270cf4435fd2f73e6a1780e0013a8e9cd349bd75a4db22ac584134400768e1a1e69487662d1a81a8b491c6e31b5e08a738b6bc80fcd01d95e41ebba21edb33b5d556375d0f06c3e46190f3d3cf9ac48da4c05cd17446a742b6f0ac99a72b6631b80b2d22c7a7e6ac1a834d825053012052703a2da95dba407548e3aa02078296d312da075a014968b0814ec9840e83e09c764d40995bf642320f1f8a54206e5f170f5451fb452a4400db728602c8dad07468a16807d108191c65808b04124ea3aa8c4244ef716b08701e1b29d22080c4e13e60da6e5ad1dced3bbec1633e9aee0a95210a0e6e37b049dfce5846b4ad1647868249323a8f74769a9d7623e0abbf0d1e4649877ba4d3e93bba30a59e663f0cc85ae7db3ed1b17e0b9a2138791cd2f05a0559274513412c0ee40ed744f927b5d280e164b5c35b3b856e58c099b7119065d180ed43527e6a8564e7130fb398c38921ad7b8d96745573398448e68b2747d295d288e37001accfad3797aa219f34470cc0d75b83adc36ae8a7d10e21c1bd9171903883740eaa069ed48cc486b6e88d35e4b41d52484b9eed074fc551c59afa36eb7b5eea2a02e398eba84d73f350b2686a9ee6b877685d8169ad8cb9d42af7d55d12b5ae31b465007229818e0354b1b5e0806cd8b00730a7387bd72bf5ff00929a31edc4e855cc2621f8391b2b1a09008ae4e1cefcd451b5acad6cfd6f2f05288838b72c8c0241435a0dd7eb26953717e2927137c6e91da301cac0da6b76dbe0b3687229f337248599dae0362dd9463534aab5386e2a763f2b242d2d6775800a7906f5bf9aec1bc4307c430d318256472100cb99a5c47d53e07a730bcfc501aa9e29df10706b88cc28d731d111e998363a2c388dcc8d859a54761be96a2f6861e262201c5e63048ad1a2cebfdf8745c56138e632189b0473b8301baa17bf55d04dc7e291a24c3c121a00cb200010d07e57d541d0a831b0ba6c3398c00bb913cbc478a870d8f18ac2453b1bfac7555f891f81571af6b981e0f748bbf051594704d6346140682f7662391160922eeb6dad4efc4e018c6465d1c8d2ecad0d01fa9bd287c3450714761710e38599b2b64d0895add19c83afa59af8ae4f1f87c4f0bc7b58250e7920b1ec3cefee36b4ca2e251491e2dec94bc01eeb5c32e9cb45525e67929f1f8b93158a7cd89d65341c0682c0afc1576b43fb4b95adca2c023571bd82aa84dde9d506c742104d9f0e89ef8de1999cd35a6be7b281ce6c4ceccb1fda66602685657744d1a481dbd1b091ace5b922fba9053773ea82d458795ec7b9ad0236b73b8e61440f99d7925c3611f898a595bee4740d6a6ceda7e2961c539dc3a5c2b9efecc3fb46b43455ed64fe09b877cb86689a16b1c43e83cb6e8d11547ccfc3c155687078e6f6d85d0b5cf70b0ead69bb1aaba5d160b0a303c6b1523cbde1ed05af77326aefa6bf358bc2e6c570bc6ccc642e739ba4d1d580391b1e6bb06b86270e1ec0599c685c35afeaa50cec5d27101339f71c6cee376a2773f00b3ffc4ef77e8e11343897bacd1a000ea7e1eaaf619b3452963a3fa2c8d6b487de5a1a8ea543c5e138ce133865b5c5a086bf4aa37f1fe8b23889a2cb253a461039c7a8012cf827452164ee6b5e599db5debf035b1524510fd231c1235fab835c0100fc76f8a74f23a7c548e9a495c412d0e7017436bf45a452acb97365bda8a9e32e8e573bb26bd8e05a331a6ff63a28da32cae360871dd49da35af6d38d5775bf3d1351731529c8ec34d1b1a5af0e21b54dd3615cb555a7865c35b9aca8eeace9ad6ca163da0e566ba9dfe489a69658d91979cad2486f43a0bfb8207b5c1ac738b7382d21478681ee7388d29a4ea53dcc7b606bb3b729274be6acf0f80e21c5af21ad0c7125de0364148c2e3853283dc068e9fdf448cc392cccf7069a05a3a85a72e232619d878c30f7c915f2f00b38eaf1caf6e88a4313810006f77506f551bdc5e35160682f9292592db940398686c7c946e6fd15d6cebbe8aa268c5c8c69228ec4725af87ca4881ef70bf75e4dd95871b8178e8b4a0797bdb1876ba117c8a0e870e5c616e6043869aeea550c4eb60bdeb5a2a51af32ba00ee90243beff007205a29d696d36d1681d68488b40ebd125a09bbd536d03ad25a445a05b45a6da42502da50532f54a5c00d4d2075a147da03eedbbc825b35eed79940eb49d533be79b40f0168c80fbce2ef32830a59b3173de4ba678a3d3cd68e0676c18011e1c76b2cc4990b8506f2ca9982c2c7866c988c746d7c2e6f71b62eef6a514030d16171188702d123dc182375e4162c107e6b9a20c47b23f1072b8b1b54d683b1f12792b32cb0e230b8773abda5869ec6d80583f1d965cb876ba20f6482893b9d479a94c934863ede40e606802c6c02687625d1c9897f64dc9134fbbe1f9a7e1a4661433111c76ecdf58db4f856eabbde012d1b385e9cad38e2c7b108846c2e61bce053b53cd6606cf88c8e2f0c033eba8f9263cb8b18f069ae6d90133130b9b042f91d6e92c814740a363dcc60fb17b2581a1cf7b8e5a3d42745087c83bf42bbd7b0444c717922334ed0388d0293b27c42a4700d3bb46ae4f8a9a37c710223ef3a9306222aefb9c1dce90d89ad9053ebaf50146e184cc6838faa88a71cce8c3b2500e146f752e1628de1ee95cf6c6dabc8dbdcfddccfa2acf6ea0d6fcd383c8045d03c82aa64ad6995dd992e603a1228948233bd814a4aad87c134917b6a82dba38a5872b63ef80356aad97fe5406d6139b2e4072ddf548f7120976a4eaa04689370341d14f0632580bfb17b80782d703ad82a3872f7812e1a695d54745bbaa3a4e0dc6f0d80828e18ba526896fd9ff00da7e3b8f6264c13e38033b191dd9593726a3515d396cb9a8ec9bd42bf8587b6c7c2d89c1af73c6571d9a9a8dcff0f5e3c491cd2cddb474f6b9cf375b0d398167e2b99c5873b112667173f312e24ee79aee787f06c161e632c7319262352d7d56bae8172b8dc1c0c99d237102a391ad948d49bf79cdf01cbaad7d19a486d5004556bc94d88c2be1c3c3397465b35e50d75b85751c94b8ff00a5c53c35843de68658f2edb77478514ec7bdb33f0910646d70681719cce3ad069f14c5673ba0b53620667b5d9626768d0ec915d374aad4eea300b7bc742288080eb7d8bf1b50491b9d0b83d84d8d2d2444c67380eaa20815b7a8299646c7c93b9e964a0b2d99b0c38a8b0d21eca534eed1a017341d3d6d2e01d5886819dd4e0fa6bf2d91b56faeaaab806d5f5a5778362a2c2631ee96c07c6e607868716135dea3a1feaa8dde00eedb1d8fb6ba3864692e6bf52e20eb66f719bef5d04117b1db039c61bb6e63797c069b2cae0bc2e064786c542e3217f79ee70dbcbfbfc16f81a1075b59aa6445c438baab31cbe49b8b81b89c3490baa9e2b5e47914f65069e42cfcd1297089e6300bc349683cca8393e2982661dd1891d856497dd6b053073ef5d92b1716da9096ced99c7573da496df41b69b2dbe3ddab31d062724858e0d73465a2d774fb965cc1d3cce9fb3924648f3a81ae944eda5d15a4249c367612e2ccccec1b3f2d2fd7ae9d7454bb279758175afdcad12226e20c998970c9100ebaa3b9a3b01b7250401ce735b94bc3b40d1bdf240c731cd39b7079856b13859308d8c4ad19dc0e84ea34047cd370ed7e27150c2777c81a3c169f1fc24831d404c413ddeee955c9065d3fb2363ba0d3af5a52bdefed080090ebb3d425661fb6c488e463b381ab6b571afb96b41c31923db3c121690ccc192590001b5a2633b13847430c123438b5ed164fc682a85bd8b9a246b9a0df2f92ddc7e31b8d30c2c8c1ecaf338ba9a4d7c9588b84418a82198b0c8eece9c5e48a3ca80f54c5c722d19e53ade63a78a99ed0dee8b06c0a53498495af12f674d072b88ad1d7b259632439c1a40bad4eb688a70eafd6c05a383a8a4ed37734ed5cbfbf9a661a26b64cbd992e6eb401d74d95ec2619926794369c0dd593e4ac1ad190580b7621480951c7618dbdeb54f5d02126f92697d0b7504b210d049e4a948f245bcd746f208a9dd89fd9b0bbc76093da641f51bfccb367c59d9a2fc48fc157f6990f3247fdb047dcb3a637998a61a0eb613d54e1c3aac08b1c3b32d7b686d986a3d41d95f8e791b409681d0ebea15d1a3ba6e8a2602752fbf200252dbdc9f89543cd0dcd26f6add812ef2169035a390f5d53afc510dccf3b308fde2819f996fa04a4f8a4b28a8c825c7bcef2d93dad03ea8bebba638f7ca504a2250e28b4d0e412114ecc125a4b486906362cb192668e5ed5f26b2386c0aa12ce6a81b00ec9ce9039ce6bb3d83dd0dad7cd40e21610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000f8280700f8880700ecc6fba5c752e14b8e7ea25003e10e96ebeab428649dee9096e617b0e89f0e2a2687b26639cecbdc20e83cd3f2b446d21c41a041adb9eeae6085d1bda4121ed79aab156ae3703898a66b6431c61d5de73b41e698fc6e227c444f9a6324919b0481b036931f8b7ce4ba47e635541a00f8040dc7c8d9670000320ca047eefa2a92bdcd2d2e69208d09e695b239a01159baf456a294b6882d71243ab28249f5544c712228991d9c81b980bbd48555921739cf749406f5ba6e2646927392e70d2868078281ae0d66acdf72b3f552090667169ef65a4d198f450124b92faab810779c01d1bb5a5a1646e3aa422b54848cb7b782811ced48a49a17004d0e69d1c324b791b75bea9e30b330db986baee8a739e4c2c6024869268d734d75d9aba3d50d205d8d93a16191e1b94907928868d1da1b5720676e7b36c4e7389a6b5a2cdf9260c1be3b7ba324575094070707c7ddadb5a2881e1ac7380040e45cae60ddda4ce965c4766f680e6bc0bef72bf0d3754435d23dacd331d7557590cd1b4889ad05d409d0fa268b98ac44ade26e649d8d021cecba34ba86ba29b86f678682232491192598c65d99b998c3b9d76ba1a9e9e29dc0e185a2638b8db75986998b6b7d06caaf189e18618c611c032525d980a7e9c9fe5cbd56a09f8e4af8f1f3c5878e39df231a1ae0dccf8e872236e7f35832174524534727d2001cdadc7304f8f35af8a660387e18e0e48bda31ee03348092058bd36adeb4e5f058f361e773890dd390cc0d0e4114c2d1d8836731d46898f25ad15cd3daccd1cb4d75837405d0e76a175d8b37e081d7ddbd7f34ad232b6d8e22ecd74e6a73859cb2fb3074e6426fb26203356135b8b14818439cd73630eadc8f2e69ed118828b5cd99aed6ef5047ddfd54428bb2b838341ef50d427191d2bdcecef79f76dfab88e56ac5755fe14e202386586695995b5901a0493d0fe0ba466258e92561b618880e2e22b5d7aaf3bc3c78a8daf600431e06606b5a5d69c660386b038cce32502f635dde790d005ebbd7a7c14b06e848450240b3d3aac2e1fc5e06e29c1f253246b006907366ad49e5e7f8ad59b130ba1738667802c100d29830ff00c493e6106a5a1c1c1c03aec8e46ba59f8aa90087f47f658b81cc73eae6c979221ae9cfd6b9ad3c3b300e8fb6c446f2e8c12eed1b6dbf4e4150c76223e26e73f090be3739b95ee3433ebcfc3456231e4c3b27c4b63c244e706b9cd04024b866d1c7a1ad15798bb0f2873496b8f79ae695d67f85e10c8e72e60ed1ae0db056371cc0ccd2d616b7b515597934de96aae17fc2ccf68e2b1bdc2f234bfcb97e2b7b8f31cfc5e072ba3cc1cea121d2f4dd667f84b093458a9a42c00363cba9ea6f9792dce2b1b8c4d94c6c7b987bac24d152fd19f21745fe206bdf33439d4d7b59764651bf44f9d9219246b4138769ee80dd3555b0f87c4c933b894b346d2090e05ba682b6fb9593c3e51869667bc863e8b621a65162afd1061e119daf110c91c725b86fe6bafc3811c0d6e6240156e5cb60a1078935b96c027ffd4aea638236b4546df82d2d63e372c4f9867b2e360900efd0263e06c9086e99b2d135a95a18e004a00007746c3c4aaa6d6a46506272be27021fa73a2293b0e4b6160630b856e6829dad2ebd2d2e42c6fbb4074550cb93ecb0799251f497ef81e4d4f0d738581a208234a368aa98839a46b33b8d778ebf054e70360db3f32af3a17991e680b54e78646bb39b00742a0a52c21dabdd7e034a559f86d2da4837b2b520ecde466be67c534e8d395cddc020ee989a86379cdd9cb763670dc78abd857398ec9b0276fb27f22aacd09ca1cdddba82af370b2380a1476b3cf9852fe2afe18d1cbc88b1e1e0acaab1b1f6d75789d559d46e16a0548952220488b488a89def94e0531fa3d398d2ed8221d694a511bbc1239ae6ee101690a4b4145737d9ff009b790412090056ca3c402d195c3d55b9e29193485b1126cea29526c734cd71c9639126ab55c7fa218cd48d2fbc80dedbd2b6e9c3f10d70162f537b8e8990f0d9e6258d20486b2337cdebcbd5557452c33ba190869638b5c2f63cd517b122218899d1b72c65d540ec1547456333038d9aa2a48f0f3cd1e664672b7777256f0cd2c92113c39e16597b5aef78d1a3f1af820925e0f33628a688be4ccdb730b69c057d5fb43cb6f559f880dcddab0b596760468a5762b172c91b23718cc39b288fbb941df9a8ce1dcd638c99da00d0868779deaa8ae1d99c335578a53ab49aaa2906a43434d9d2faa9e4610cd581a5a00a68d0f8a82ad13ca900102b54a5edaa0ddb74137ad80806b413aeb69921ab1d14af2d12e489c03360e7697e7d1472b4b5adccd73730b1986e3aa826e1f21129613ef0fbd6848d2f8641a9d2d63c6e31bdaf1c8dadec3ebdf6ea12ab21adef5126b9ab5c3d8e0e7be8e9a0527136b1b3b99196b83a8e6cb9481d0f8d55a970acecf0cda2ecc7528896ad8e0e3a114b2dfa3a9ae35cfcd6935e1cf2d0756e8551c4b0f6e5a00d4fc6d444d81635d297ea4b473e4afcae10466569702dd479f250e0e311c7645663afc93318f19846f25ad3ded05f97dea8b465396d96d24558dfc5614b216caf05a09acbe456c32632431df4ebf159d306458defc6c7b6415df716b5a4e9648d686eaa930c5d3e25ae7dd86d9b37cb4fba95fd091cbae89784e1992cb3811b3415dc26857317c89f5492c9789731da380db4d8688aa6d98e1e499b5983ac18cdd3c1ebe5ba6f0f8e27e32213bc860ef3a86f4426710696c8d70e63552e05b4e73eb2eb407f7e89a34277333bcb09c966bc947863ed186cf9c87f26d6ae1fd1371ef2dc2971d1cfe7d6cea53b86c920c2e4dd8d23372dc5816833668ded9de03c348b70cc796e9b0647e2035a1f948aacdaf9dd2e838970b89b818257b1c1cfccc1629c5c7dcbf0e6b0b87c772979a34db041daf920d7739998b70e5e4389043b5246949f0cb14b89870d88ecc46eb3da48dcc2f95ec6bd55789c5b3461babcb806d6f6ade3e4661f11873035b9e322dce1b126f6ebb5841ab0f086b3130b9cc84b846d6c8d0e24b680008d3eefbd5cc4615d1e1c912bde1a2836e852c58b1f886f119646c80f6a4178005900500b53178b0cc2b89fafde209e7ba9f465c9869b19887c5039dd08cf42bc7fbe4adf06ec998a7e1f3176436d35dd71dad5fe07876c5c3e3908fa494667b8ee4a965e1d13f16c9f60c6e5c83407a1f440b868258717882e2d313e8b69b46ecddf5585c78ffd49ff00f6dba7c57458ac545848bb495d95bb01cc9e8172dc599d9f1373599b2766ca049756fcca41a1fe1e25ce737600e726f7e55f7ad4e22f688002e00e61b9595c14f65dacb5b30fcc2b58f6648181cdb7b9c09711babfd113646c7868c96178136635cb617f15a58c378427ad7cd55e11133d91c4b4125c41be8ace3a861a8682c27f472dc3dfff005568cdbb9d7f072eb683994762171d8307f49308fb6e1f7397611ead0ad5acec4b8ba46dfbc1b47d0950f2b5363c65c5f839b7eaa16825d4b73e329a3d19e7aa8714fb74718bd4e63e414ea9b5dda4d23f97badf2082dc67b81265fa5cf7a65aa4b1fb81418a71396369acdb91d140c9313136673738bdeb74c97b39237383c11b68a29e36b002d0065dfc92c003cb81e8983371b1e421cd248d955d5cf0003bad3c7c45b0bbbb7b7cd51c2425f8804b4d375bb5623462c398d8e73b579dfc15a2f6440768e0de5af926359963748e072017e6a1ec5ef3da3dae2e3e1b29f562d4788872b4670ae39b986868ace631c5c0653f057a105a2a8d7c9032f523623441296714e6bbae87f04d5a024b414881a199e424ec15814136a8aad88797c9d9024340b778f829f458f6986ebb404f827b5ed91b6d21c3c155600d00014139961e2b7f9a60748dc9af2291a7bedf353b9a1ec2d3b10aac6eb737add14833f160f6d28bd33155983b285a0914d15655bc60fa793f7962e3a52e98b46cd343cd73179d3f66c748d7d16eb6d2a9e130fdabccd29275bd79954e43b0ad4f42b621608a30dde820b186c43b0f2178a2cfac0ec4744d8678659cc81ed8a20fd5c5a5cd6f4f35998b99d2cc6369a63742a1ed0eb1b1c5ac70a364ebadfe0835431af707b4f7ecd9ad0851e28838792b4a69d547857b6df1c65c580e85dbab18a761dbc3e614f331ba3f5436be68ac60e0d9c5fbb9aebc14f34e03acb08779aaaeb2e769614d33b338e50286c95109ca4d9e7a94e0c0e17998dbe44ab71615aec23f10487be39007c3a8ee7324f2b34159fd2d841a0e17050d0778aa33d985ed609656cd10ecfea3dd95cef2ebf3559ee2e2db24d0ad4a901d9bced4745ce268593cb6598a42b6f86c99b063a834b108a5a3c2a400161fadafaa52a7c7c79a46374ccf3a9ad4569bab2e3400d0003928e76b9cd696804b5c0809314e7360756e740a219827f69da1aef1759fc12e2e373a46960273774d36d3787cb13609223193339e0b5dc83403616935d04b83314ad7091aecf1bd9bdf43e0a864713a3ecd8222ee6d05bb81bacac53ccb2b8b6cb5a4027a2d1c43df0c4c95d40061a20fbda9dfd562b403639836a8d2c2779875a1b8d28aafc4580b1af1c8d248249239585e743a51e8559c430c8c734731a28410e61100eb2e22cd9b2a18de0e35f7c8651e8ac1b6c59dfc9b6566c3265958e71d6f5bf1417b14c247bad34799d14dc3d8c0220fd1a0e67102c81ba491b9dae691608d92c25d096b83c66680730ebea8aafc66733625df4864aba71144f4d3968a5e0f30358591ad6b09cd9a8024f89deb759d3132c8641a9cd681887b6732680e81c06da7fe90761fe21886270ad0d739ee243a22c6eba0d75facb9f82bb26810b627001a40e646967c6d5f9b14d7633b68e2caddb2971342a8d1e5f82ab9a470067049aee1bd6acd2080b9cec6c2d6071733bddd1a83d55b9db248e78717673decc7727aaa30c6f9ce2b111d874544381aadc7e0b7f0386c43a4648e69658a75d5d720aac9aa1c21a3b7123c68e78dcee2d5ec6b1d8aece261199c76b1b0dd5bc361835aeee737569aee895b1c524d38019d9b3202343651a9e71adc3856020fdc1f24b362e38b13161cd9924d80e43afdca1c14a5acc2e1f2ff00b01c4f4aa14a2c4b47e98c3b8f26ff00fd94cfd628e34dcd030559b3f2587c56cf1699a77a67a69b2dce292b4b581aed459fb97378d019c63174e240737526cecac1a1852ec995a05b8802ce9b8b5731b317c4c25ddd0e3a1147faacbc1973cb5ad16e2f6d9e9a8a2afe2dc7282e944b202412050e6a0bfc27fd10fde72931ff00e9ff008828b8513ec6cb3f59df3527103fe5ff00882a396c11ae22d1d6477c9cbae66802e3f037fa4e3f191df22bae6e81696a9f12164386ed17f9a8611ae656715464aff8aab00cac2d23dd242b192e21fd9c2e70df61e6a063723037a04b8839e7633937bc7f049c9582d47ee0504ffea1be0cfc54b1fb814331ff00303f77f14fe863c0363d1430b0c523b5ee11a1e8a6727c2dbbf24a20c4bbfcbbb40469f34cc24d139ce063af36293170910bcb0d6d6396ea2c307b5fde634d8dc1505d2f616ea411d0ec99da349dc780b51cd149244f6b43458d39a821c3c635c809f1083423ca352e167c54b9dbf687c5511133ec37e0a58f0d1b81258d1e8ae07e25c0c6da23de1cfc530a57c11c603a9a35d344d2902a425220eaa89ddef2a64dcb29ff00957dcad5e6a3e0ab3db9657e9ef779481414a370989f18ccf0a8b6a9b0fd33bf7cab64f554a17667e6fb4ebfbd482a634ff9978f15818920cae70e6e3f35bf8e6de29e02e6e571cced399d7d5730e85cd1202e1a5f4b5bad6024bcfba06cb21a3b289bade6be4b69afa8016fbc4590392830b14d2ec4bcb6eac92546da0fae5d558c602c9c9758075555f203eeb69c5517b879264712055696ace308f6592a868a0c0b5cd66770acda0f252630de1e4fdd28321ced481b5a90b8184501981f52a22e6e6208e7bab2f6470b5b9802f3a901c08af305042659035c01203fdef151fc14933da5c4b0656f4e8a1455b6c4e365a01a164df255ee8abbdb085b2b1adb04502792a2b312071bdd5881dd94cc9053688b55b734ac86f7452b4adaa2e682068375471f3535acebaa637172650c2f0da1f66efef504f2f6d599adb6e9980209d7cd481cc93248c758346d6c8ca068ee7bae7837313a1a575b8a9630d63bbb4372db5a459e24fcb1b59ae571b2a8e6635c091a556d5ea925c448f75bb5d28102826e7379b2d1aadb45439c0bdb6d3606be4b5202d98c66f4756aa861dbda3a3664d0e8f23f156a332436d3a55104852c55de310c50619ac6383a5768e21d600f0f45cf3f30e5ddeb4b4712f7b88cd97526b4af3546537f647829834a3766898ebdc6e9b88932c24ec4e83d567478a9638c30550d8d5a476264969ae3b1d2852283440009a2958d6d963b4ea53e6018f683a803649dd2eeedd1ea52a56860cdc0c0689028ebb274ce2c8dce27dd0a9453be305c4837ca931d8a927218e70a27eca0bfc204cc71114e6373e81eedae8a0f6c118bc40711ccb02e6b0b2b2300e66b5fa51236afefef5a7fa61ed6de785b7b12d3f9ae9cfe2cf55aae97131b4b9cf8c86ebab7faacd9a7c4984192389c41cc343b9f54c938862246657490e578fb0458f8a8e4c54928ca5d103e169caf55d1f0b94cee8e47801dd88b03cd5993fd7c66b50dfcd73f82e292e18802389f4dcbef91f8294f18c4bb1025ec980015943ad4be6ea69fc55f9eb4ecb23886beec91e2173b8691d2492b9fef38824deeb6b118e74da9835b249cc375ce76ae8a479668d71a17aace60dfc2b6590011b74ccdccedab557f150ba08e30640e25c4fba7fbe6b3b038b7c05ae7879690d272b46bcfaabb8de291e25b1e564b6dbbb6ab20d1e140fb147ded2ddcbfe4549c44ff00971fbcb3f01c530f0619b1c8d9438171f72f724a8f8871364b1010ca49cd74623a05706760835acc4e24c799d0c8dcbe65d4ba78de1f1870d8ae520c4c786c3ccc95f464958e1a1d407595d360cfd03516a3c41b98f9051dd029b8d7b9b39cba1a0aabcccf616991b4e1c9bfd56b192467317487eb9bf4e49c4a40001436085516a23dc0a098ff00981fb9f8a4cf200031c0575169bde2fccf7026ab414a294eea483de3e4a22754ad7b9a0e522d512e2bf50ef4f9a840ad923dd2bdb95cf6d1dfbbfd538a904d1bc1d363d12985a6c8d2caaf69c2595a342d779e8982711341e6549cb4d155f689bec32ff78fe49ae3249efbe9bf65ba205924134c32eac673ea5491005fa8e4a3680d0034504a1e5b642a2792846e200d015581b00f82473e673482f6d115eeff00540d000a4076b91f4765339ad900bf42a9cbeffa25639ecf74d0e87657116442de64a7b5a1a29ba2afdbcbf619f1298e9667e96d60ff008ea54fd54b8a9a9bd930f7ddf7051c741cc0361498c606df53b93b94e068d8dc2a2be39a4e21dd345cdccc16e713ae622bd56af13c5cacc5b80736a81d9643897388f125725588dd61ae71b3ad13c94d0624b1f4e2721dbc15125c328cd61ba8575b83ed29c643645eca22ccd1b6668068f8a8861216baf20bf3b555ef930afc81e481f040c6ccedab4ff8ff005545f73836acd5e8a2c51ac2c9e4a0c235d3486496dd97417d54d8a3503af99007c51594dcbdadbc12de80d290bef46fbbbea9940575494491a68554238d9d901a6b4054c23691bebe09e61d74769e6a0591cd316ddfdaef45554d3bac0354a1274522c0c16f0ac3474d0a8622e692413b51a3b85234bb9eca54a782c229c28f22dd3ff69f1e56b750d78daab748d3403b40764d6e1e404d0d0733ba9a803c3082451e84584e91c6422e80ad12c6e028663d08e6124e4c92e70d0000068b5044e0fb201141207b8d69cfaa7ba41d9bd818d25c41cd5de6d721e0a38cd5d92aaade10918c8b4a24fe0b524617b6872595817138a673e6b6372390f0e6b5159f36669cae60774ae4aa981f45cea0df15a6f88be7b69aa1575b259627988b633479df359b118cc8dc4920581ba640c2656ebcd6db5ad6615e685e5374166615942ce9a584c5890b73e229cdcf4360a7186035c876aad3453605a73bdc483600bf8abb40ab9a5659c347968c7269d39aacd85a66706175574db55b85b62952c144e8f10f6b85802af92d22210c5972b9cf22a80cb549a70ed765b99dddd4773fbe8b572a5c9a2d6d3199344d9b2133516800687d53461b29244d1924d92473b5a8ea6817b1349c1a3a26d319d848bb191cf7c919cd7b1d94b130b7b6efb407fbb4ebadff00357720293b30792698cd386c41232bdadd2ac3d51702d91e680a274e4ba0ec5bcda173b23c073cb762ed3c94f57491a7876620186cbb283669da52927137b4e6635e23035a3ba9b0f0b248237641de6deca4f6767360574c5681b338b3b53203add123c93a090b4112175922afc94e70f1f26851be168dafe29a629710d5cc1d4aeb787baf0ccd76017238efd646174bc39fdc03c165aa7634fd39f20a0b52e2cdcce50ecb51917aa108400d11cd080aa139a109410a0409daa4b42010024403aa072120a28b452a44210220da1082197df4029b37be3c90dd55126645a6a103ad433cb24607650996ceb4e0293d2a839fe25217e2734913a2750d0eba2a6e2d3ce8f92d2e30eac50039b02cc76cb9d535c00d9d6b530130918d69203dba5755979685a9202738d0f985069e230cc99d98837e09acc046dddcfd795a8bdb9ec14e19b5e69ecc79783dc657ef151169ad6b4646b400a863650e76469d1bbf8951e2316f7e8dd01e43f3555b211e0550ec8e2685273838680135cd303c122e879a909691ddbf440e88b8b4db45f8a5b239ff00e4962d5fef72f7693c8659b935f00a229c8ecdca8261dd388d026155a4f86032c8e77bad03ceca776999e74683d00a4fc1c2e9d92b5ad79a174de74ab96ba37f786a3915944cd69b046be095f210cca0ea0ea981ce00b824126678cc001d532a1add1d77f15207f7891a750a390b7b425a281e48711a56be2b4a95c0381768a2cb4753f04e6bc84af91af683cd512e09c06323cbccd2dd0163f0f60762197f5412b602b1aa2909522d3287134cc34a7fe24959585399f42c7756ae2866c3bc69a8ade96641fad932b6b4d0059ab1a5820446ecc6cdd5ab2ab6088ec9dcc6626cfa29cb950ebd144ec431afc80173ceb4d1f7a6be5d344cc2b734ced6b4e481ef96669f76300ec09369598892b5647e8e52626368630b401bdf8aac37fd5e9e682c0989dd83f99384bad653f151b582b5013b237a27e893b61f61fe95f9a4edc7ece4f80fcd3446de897b36ff006503bda07ece4f82e7b12da95e36ef9df92e8320f1f8ac4c7b40c4ca0fda4a08a1c41635cc7bc34ed44ab1861898f10c324921603a836adf0d19b051ea74b1f7ab61be2530276f11faff007151be58c8d1e14d5e252e51fd8546462fbd330b75037216ee0a78db5723479b94390741f048636fd96fc10d5ac4cec333a9edf8a46b838686d55ec5bf659f05346dc8ca6803c82b112ec1226da52501696e9224542dea50901d0a5e4a0548952724079a5e4911ad205083ba4094a054241e69102a4284875dd04337bc3c90dd5130ef8f2480a07a136f4d1285400a548805418dc68ff998ebec2cc37de20ecb4f8d92278c756fe2b34dfa745cea9b449a3d148250c35cbc131e5ce7975017c8269145443cbc3ded6dee53df2b034b63680a20d04dec13b28680efabd103082ed4a66a0a91c731d364c3e28a46900eaa67c9a90343e0a1a4e04e9a207c648769a81b8eaa573c93797e4a217eb6b418e0180166b5d511975af92429c9bb145749fe12c24b2cce9a09bb37c675b6e604147f88784fb3be7c5e2258db2486e38e36e8eebe5e6a2e05c49dc32091fdd2d7b4db4fd63cb5e5bacec6710c4629ad8e591c636925adfaa2d4d4aac1c6f7af44dab241e48009d0309bd6c048e3b1deb7542d0364140d37d916d29c08f1081aed3440ac9a6e95fa8cba1f14c6b68ea8b234f86107126afdc3f82d51b2cae15fae7ffdb3f36ad50b73e2fafa0210855957c76b84934bdbe6164b3b46125b62b985abc40ff937f98f98596087876c057359ab1a3c3de7d9b5fb454ae7150604d61879952b8aa18e29bed3eca0c99736c2ae9294c923ed70d3340b70163cd05d8711ed9876c9972d922aed023d7de35b26615ac64595800683a29d00004a84e0a812d24f44a8058bc480f6c92f406be4b6d627153fe70f90b528d1e16d030600e4e2ae00a970a37853fbcaedab009508542a290844053ae9a9a83a84158e30d6b03c7a8523312e70ff004f2d7520249e56612325c5bdb3b60797c150c449397ffaa899601a3a72534683b1219ef452b7f8527b645cf38fe12a947893164eda58ecb6c39a7c55da1230c80f7ab5ae7e29a276b839a1c0e875d5452e2e189b99f23436eaef9a8a57d415cb2d15993c45bc39f2380b24014392a350712c29da78fe2a418ec31da78ff9972597c4a94480614c39752ebcca6abaaf6a848b1347fcc139b2b1c683da6fa15c765f15b3c1c771a7fe4ef924a8db08bf55978e3dacb1b007170e87af35318216b2de00006a6ac9545f06f924b2b1dd344d716fb380073732ca99ac85e0fd136c7d9d35f10a68d1cc8b54bd998c73481cf91d15cb544537be1200897de6f9256a05a40084a81404852d24bd5063f1a706c9193798b4fcd66172d2e3e3bd01f02b2cfdeb9d5234f792bac6fba61450b1ad0f92824843a47d57746ea596aa86a80e642ca60b279950bcdebb3910d7173763a26b6c6b697e49c3c4a29b446ca5040160d9f14990d03bf9a571e5f78e4881b2d1d4297b42ed73d7c546ccad7fd523aa6bb33dc5d5bf4411a4e694ec91a2c81d5156a3699230d15dd0a3c44263d3c2fc96ac1c2a705ec058d7345175d8f455b1380c4b672c05b239cccc72baf459ca8ad00c8d2fcfa01b1dd4006b5ccab0227322648d3bb41ab50cc4b2726c9a49f42343763f141001d2ebc774a054cd0468eeba297110e491c0565ba05aeb07c8ad09f0f087476ea252490b4349e814984d201e6535af762263878e325e6da35dcadff1625e1b2be495ad71eec7110dfe60b4f92ad81e178e825265c2ca065af77c55c7c3346dccf86468ea5a916fd3125a09496ab2adc40ff957798f9acdb6e6b06cf82d0e206b0c6f990b3dae391da0ae7a2cdfab17f08ebc3b4e9cfe69ee2a1c29a81a3cd3cea5508f7068b298317132394126dc32815cd1259aafb43e6a39e094c6ff00a29092f1a653d108bb81150b7c815682870cd2d89a0820e51b8ae4a61b2a53a90108e681425d920d108850562f16378a7e9c82d958bc5f4c5f9b42955a3c30e6c37ad2bab3b849fa17591b85a00eba2b03909021542a104a014089e05d03cf44d4a1d9689d86a5064e22499f2c9267c4b6cdd08f6fbd3712e06604ba7bcadbfa2046de69988c3e22299ec68c4100901cd76853a7189f68397da72d0d89ad9444734ef688831cfcb9391610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000f8080700f8880700c635d4ad1e1af3261dae71b209074afef454643890d8c66c46acd4d7895adc3a371c2b5d239c5c6cdbb74351bd85d10eb4abf1615c3ddfbc3e6ae51318ad090153e2e3fc83fcc7cd2ab01273425a2b2a296c706fd50fdf3f258ff15b1c17f523f7ddf25622eb63bc539d5b3452a98f6897115964a8c65b63c0b3ccad261fa4790411a6c564e2e28462a4123602fcdf5a520ab43b1103dd2bcb7da6bfe2457cd3b2cb1e30bbfcc16e7d8b416d7c53315044e9e42636137afd3d7ddc91340c7cd210c04971db1007dd4a2355deee506cb5c091d13ac2924688e120900e96a35a54529a70435c89bde086840fb45a4a42070424b45a0c9e3809ec4d5816b307663376b9aebba1bd569f1c24360a3ccac791c5c439c492772573aa6d173a9a092761d559961ece98f195fb9b1aaaf19ef8235ad742ac4e5cf7b9e5a4376a2ebad105720e6ae7b27121a45136374386c8cad24dfa5206d6ba8ab4ecc05168b29a4168d6fd5040bdd40f05e46aed01d929734d3547988d8fa268bd42090bf5d6ab926df40e4566df922ca0084e8999a46379120261d54f8319b1318f1555b0dc67b240f8228f6fad7a276027386c23e4ecda45d3bbda9f44fe2d511c3b72b012d17906fe25576e3432074400398f5553106164c23b0e19245267b23303cbc028710e866e244b439b116e5008b23bb5d510cad6f6c3282e125b7c1458790331ac791606bf728621958e89d91f79d87cf4534f2090001c481b72fb95ae3134789646f6329cdd091d1578db1cf8768f75c0d1206e8626c3baa16855b0e6f1762c5bf91ae6ad363c8d0c35634d956c230fb530969f7872f15691ae0ccd06b1130f1ed1c9e1f3553e795c3983238828bd0edf72475106fa203b4b1746902406f43d1332822e872f9250d0468d1bf45a457e22eb81a28eae545ada041f815631ee01b08f355da47675f5af759ab16f0aea800a3cd3cb85d6b7e4a0c377a3a26cd93f2521abaa17d6950171cf1d5de76d7c56a371dc447ff7727fe27f0594d173b1b63f58dd3d56a73dff00aa814e371efeebf14e20ff00c1847c9235edadecf920d1a5147eed8228578f25609fb469d8fdc519dbd7ee4c0411a01bea91aebaef5d34735449da33afdc8ced3f59343acf76859d5235c4b410ebf5beaa87e761facb238b53b1008d4650b583af468ad75593c50874b1906fb82f559a2cf0d9713146e6c1206dd136c6bbe615d8e6c439d7889839bc8766d6ebe8151e1645bc780d15e7100de6a34ee6904bda339b825cecfb4a32eaa075d456a8cc7336dd560f3f10b4890c8cfb4119d9f6947da10403bdfc105c7bb6e3648e7e681e5ec3a664a24a3dc01cf1b0b2147da1cd543356e9f01cd365275d74bf04a1ded18e23fd41f0ee33f255b18fc5c90d39cf98de8d6c6cf9816aeeb65453bdd186b9aeca6f7ab1b15915b0d82ed5ac3880f8c8159731ea55c9e66319d947a00289a554cb35373c85c2c56a91e69a6cee391f15a313b5ed0d02f5ae8a9f1770381701b970e5e2a70f3dd040cd94d1a5538b1ac255ff00b8055f8251882d6f70a7be4c13446cf70969769a73fc42c2d96ff02ff42f70fda91ff885955831cee1a4b9bffc6caf92a531387d9fbea72b5a39782de612191804510161f13b18b21ad3575a78e892a2ae1a7904f00d4667d1f10afe3306ec40ed5ae682c14e1d90712391d965c3196e2e26970d25aa06e96f906ec12d3d41a2a8c6c5b2338a92f111075ec6237f256a3c03df8c74bdd2c0e2e0437c7c55dbefe67451bddb66205fc9458dc64c41686502dd6b5430b8b9068c00eaeb37e6547dbf66c79a34d6922f96e9b28a7379e6decea3cd458a258d9994e3f4668840d8f12f7e16173dddf20dbabc4a9a3748f14db0e3ceac2a78439b0b134b68007bc76dcab70333bc3c87b4c62aae81dd50a5b8a1b4ac3fc1fd5491191ad3db1b3e0295e2e0dcad0c196b5d3459b339ac738ed5e1e6b3288f198c311686134e176a81e21281a3ecb9413bdd2b89d3a0036515695a5959b45de2331c44103aa8d950605adeda9e3377680ab48db73c340f252e1065c45bac568744d55c7b7234b9818c0ddcf66d36ab491896074cf7376e4c1f8231b9db2bb2389611ad1d15685b2caecb187107427609ba22235013c868d4abd1e000a32c80d726fe6ad767871551b34ea2d5c5d6388259b48d8e70eb49fec18a71a1112b55d200681af24d3350f78fc5310acc2b4803b16835cc0503b00f70d727a31a3e4a6123afde252f6e58753a74b54c634ad2d716dd341a51dd6c02bd8dca41736859545668436ac60abdaa2f355cee9f0c9d9c8d7f428ab2c9249319decc4e6d015ae4075031126f4a70593ed11fbc61241eae52478d646e0e6e1da6babbfa2992fd4fda7fe8f9bb595d90f79d6def0d3cd46787cec7f68f6d346fa8565bc52fff00b56fc7fa247f12696d1c2b45f8abf81b26198637b731d4500e7346bf15160e09212e0f73403cdae69567f4a34ef856fc55793170c8f24c041e8d70af9297fc3f4b34a3b475173b5dcf349873fe623195c3d12367880fd4b8ff0012b4de26d31089b001b778eeacb48b247203d2ca63dc1ad7667569cd576e2da4e514a29a56be83a3cc37d0d2a2d97b760e012e7681a3c6eb3ea33fec3bff00e4fe8932b2afb1750ffe41f926877102098b5ba69d9411d069237492801e035a5ba73376901a6a8ab3867011ea6b529e5cd24f7b5a555990b756b89be4e0128ec4fd47dffdc1f92ba8b313c76f19e59dab5b5d0eab1236c6c91aeece4b69bd5e37f82becc5b72de505345b26b74c6de51bf23b1e81549b1bdc3436de8d2ac7154068fae5df5746a5d7ba09d4f228048e4477472597ed55541faeddf1f9270c6126b23ff987e49a34da407122cebae8528b0c68a375d0f8aca18bf7b7dfed0fc93fdadc3eabaff787e49a6349a6bddbf7bec9597c5349a31cc30270c53c6cc7fa10a0c4bcca5a72907c79a5a2d70afd6bb427bbf8ad175b8e835cae58d849db8690bde0d115a75b561f8fb7001a3cb6494691a2466b1ae9dd2945e60689001e5e4b28e35d9439d1d51ea3f24ef6d7e9f447e23f257a1a5cc663ade9a14a6f2b77d08fc5661c5bf43d8e9e63f240c6b88fd5d7a81f82743443467d5ddeae89d13b2c809be674f2599ed6e7105ac06f4f787e4962c716b9ce0cb207daadfd14b46c58ea3e3fd54739195bde177b7a154db8da9031cd3988bf7bfa264f8d7590dd037eada6a2c90ca6e770dc56bb2479b0ed41d34363aaa2ee20e6919a3b1b8d53bf483b3e4ec81f52af4abc32f74170cd94d1b5538a12707ffe4077f048dc7b9c748402069ba63f1adc430b6489af6823436a68cae4b7383388c1b8069a329d7d02a7fe5dd9ab0ec1977d4a99af10456c686b2eeaca83a18ecc711034a1f258bc429f8a2742335da89b8fd23cac0438d13b52a93e29d290e0d0dd2a86c904a09f6b80ed735ed57b6ab6c95cc31e59346f693dd758b5a231d2f5fb96b4c6a5aaf888da640f23bcd6e9af5557db24af7bee514b8c96f7bd3a2698bb31daf5ca6c69e2426e20fd14b66cf666cfaaa47112b89d4d3b7214b2768622d6b89b045d7252fa9170dc27fa1881e6d3ff00ec5586be5ed5bd9c79a377bcebf7752b34b266c0c60ba6de9ea9d1629f1b5d62e873f34ea54c7441e0c6d7022a966621bdb31c5ae6ea7af8acf18a7387b8059d8281ee2e91c0581e6a1825b69d80f22a2cc1da9010eb1f5b451e624aca2db5c47644b6c83f14e71fa6786b4815646d4a112927537a69e09c25246506ecf32a7faa5933b8586df2bb536164744d767156a073aeeed8e03a6e985cfaef0bb495575d89693569a66074ba552ac69a95203434dd6b44e5e46a35486424d695f351826b53ea9b61344bdad699bee5197927aa6d8bd92029a090e66e5ad52760ff000fe61f9a9c619ced5e401ba7b708d2397c567a8b8a2e61274095913b30a0ae068e813c342cf4e7d20ec3337bc68a56e158773b2b14d0820053aa9b507b28dfb470d5070a490730202b0291a9e89d54daae70cebf78514df6221da3b456b64b6a7557aaac30ae0da0ea4f6c05a6cbb553faa4d53af49d537b2eae4df661948cce23e4a5db9a5b0a75e8da84619a0821ced3c52881a337789bdc1d94b6116da57af46d577e1cb9f981d2b9a85ecc8729574ba85955deecd29d2fa2df9b6dfd6bcda30f087c66de5baf253370d1375dcf521450b835aebd35d94bda059b6ea5b4f387601a1347ef4830cc17a9d79203ff00f496f5dd4ebd7fd4da438661facead88ea90e11b429c5b5d029331f04663d53af46d4630519365c6c79277b0b3edbbcf44ecf5cc2766d8da9d7a36a21826004673453db84683ef58db509e1fd0a707f24ebd2ed44704d36339a2925c13a403bd55b1a5367ad882973b8792bd7a36a93704f6bfded39d293d8f3d5d923634ad66cc774a5f57569dfa3554e0b31b3257a21b812d7de6167aab562c584a5c2b716a77e8d4070bb77c26fb0b4bc3cb88f0074561b647429db0d48f257bf46a06e100d9dea533d8477b5d1c75564b88e62927697cf64efd1d1a706d2f6b8905c39da6b7031b5c4b743d54a1fad5a0c9aefe8a75e8d33d8999ac9b3c8f447b0b77b7798dca7097c92f6bad51d3a275e974c7609aeddee15b6a9dec51f2738f89dd3fb43bdfc52f69f053af47467b1c636b17cbaa6fb1832176675914a5ed41de87925ce3ed057af46a0f646db7bc401aa63f02c78d85f82b45e05591aa33802f44ebd1aa438736d8eb04b4ebaeea61876347eadb7d2ca9fb41cca0bc0daafcd5efd26ab18073898075b2a3930d9deda0c000d46bf9ab62568fad5e68ed59c883f82d7fe97fb1754b1123a3eeb1add3a0555d8898bb569be4168cac63cd820151e80d960724b2b5aaa2794d8006bba6399235ee3909be80eaae32401f984006b7b2b0dc49359a35b9642d655cb54e8c8f209822bd5c5daf82dceda2ab002699e2fb20abb2a315d0308a0e250dc3462bbd7e6ba18a164adccc6b5c39f753bd905fea5a7f855c5c60fb3c4455bb4d8da56e0a31cdd4b6ce162cd460603e49a30910da26fc14e53190ec346772fd4d9d51ecf1788f22b5fd9a2fb007a20e1232288dfa2cf1fe9cd640c34744db91ec9193799cb5460a1bdbd2d34e0633b3a8f92737fe9959becd1f577c51ecb19156eaf35a27006ff59a7eea070f76b529bf24e6a65670c347b6a7cca5f678891dd2af9e1cfbf7c7c0a5380900b0e167d14e69959c5b6f2243406d48c909d45ff32bfec121df29d39948786bfed33e0b595a8cc0e3565a973bb70d2ac7b33bed04a30a7ed009c272af9dc4fbb49439eed81f82b1ecc6b707cd2fb369a909c1cab667742933bef40adfb383cd2fb2349bb4e21caa0326b60579a0769d07c42b830ac1b9bf44ef646754e21ca8fd256d5ea1202fe9f7abfec8c3cca51848fed14e21ca8d13bfcd21750e815ff658ba94becd1744e21cb399266d40ee94f0ed7457fd9a2fb212fb3c5f642710e59a0de8d6937cca638069d0107c56a8822e4023b08b9b5a9c18cc6120edea9c731e9f15a3d947c9ad4bd9c7d1aaf10c66f7aeac1e891cd92f4a5ab9231f547c101919faa13886324096b914e6f6c3905ab9583668f825a03ea84e219197529e607a27012e86c1f20b4bbbf647c100f827117233c366d86be89fd9cd5b9fe557efa5a50fae4e4e218cfece7e79bf952f673743e3dd5a39fcd05e6b9da710c8a022981d9d5e49724c776baff755988cc1ee74a41076034a52e735b1f8a710c5131cf761a6fc9288713c9a6fd15ded1dd2fd53b3bbecfde9c4322808315cd8e3f04a70f8b354c23d42be1e6f97c505c7952710c8cff63c5ea68fc426fe8fc538eb4df1b0b4c39de08b75ee9c43232c70dc4e6b71d3f792bb874ee1a9ff00c969db88a0691deeaaf30c8cbfd1b303ff00fa4e8f87c8de8074b5a7afdaa479b93218cf38171e6df547e8fad6dbf05a1ea822f9957218a2dc03b9b9bf04bec06f5703e8aed6bba5013154c605a3eb7dc9edc146d23bc4f82b25a12656f44c4470c5d839c6391c0b811640343d547ec5073cff00156486f8a4a03aaaaae305861c9ff14ef64c3dde53f153687aa344c111c261cf23f14e186c38ff006ed49a79a3d10344105576612765876eb90275d1d92d8f040c6c701d98df8278643f607c119bc119903be8c681a943c5696a3ce8cd5cd412e6074dd25b6f4a51e6f149985ee5304b6de896eb60a1ce8ed1304f9bc0242a1ce8cfe6825d3c121be4e03d1343ef71f7a330feca05a3f6fee4653fb477dc9343b391a8e6102398e3f5c84b94f5090cd43520a6f6c3c1067651d4a5c82b7292d2840b9478a706d754d4b7488750f14003c5373275aa16878a1be22925a540b40f54b43904892d03b43c9143a26971e412ea81687446892cf545940b406c11a1e492ca2c9452d0e8940d4e97e69a96d10b7e08b489514b697d536bc5155cd0392a6d78a4235bbd3a207da5b4c4207a551df8a5b40ff54ba7551df8a5b3d6d03f4ea96dbd547697320934ea96828c38f54a5ee3cd048180ec427764ef050673d52f6af1f59048e696a6da4339aef14dcc0f341269cd1a7236a324754661d503c9f349653730f14660503ad2e6f1099e880d71d8207e7eb480fe69b90f308c9e43d503cca484dce4a69a1cc7c5207b3f68df8a0904a7c50642790f828ccb10de56a69c461c6f2a0973a5ed0aaeec6e159fee13e498788e17abd05bed0f4090b954fd258603dd79f8261e29871b467d4a0bb9bc5266540f158c8eec5af9a8ff0049bab48c5faa0d2cc117e0b37dbe62748c7f2a3daf147688ff00220d2bae49331b59fed18f27baca1fba1384fc47936bf84226afe675ec7e08b3d08547b5e247eb65f823fea0ede503d505eb3e28effd92a8f678d235c404df64c413ae27ee417fbdce87994dcf5cdbf1547d85c77c438fa251806f399e505c74ac1ef3dad4867840d656aabec10d6ae79f54bec387bd5ae3fc4826762b0e3797e0133db30bf6ddf04cf62c37ecc9fe228f63c37ecbff002298684aaafb747f65c8f6e67d8282ca50555f6e6f2623dbc57eac7aa0b77e2117e2a99c68e4c6a69c61a34c6fc105fb45aa231ee1f5425f6e90fd41f0417414b6a91c64f5619a1db44871789fb1bf820bf7aec96fc1679c4e288fd59bf24eedb175ee1417bd0a5f4543b4c611eea5bc69db4f54177d0a501c760a965c67ed07c5218f1677907c505e21c371aa35e85679c3e289fd6b7e251ecd893feeb7e2506800efeca3311cc7c567fb24fce46fc4a3d866fda37ef41a19c0e6df57049da301fd633f9950f6190ef20f825fd1e7f6bf720ba6560ff719fcc8eda3fda33f9953fd1fafeb3ee4e1c3d9fb4720b3db47fb567c51dbc447eb5aa01808fed3928c043d5df14137b4c23fdd6a3daa0fda28860601f54fc53bd8e01f53ef40ef6cc38fae4a4f6fc30e6e29461613a08c14f1858aff0056c1e74986a3fd2500e47e28fd270f261530c34639443e0a46e198767c23d7fa21aa9fa519ca247e933ca13f05a2304793e2f429c300e3f5e34c359bfa4a53b40ef814dfd23883b40e3fc256afb03c0d1ecfbd27b149c9cd27c0a61ac838ec6fec9dfc8527b5e38ffb4efe45ac709301ee13e49870f30ff69ff0570d667b463cecc77c12f69c40f22b444337ec9df04a61946ec23cd30d6665e20efac7d4a3d9f1ce365e3e2b4fb275eb947f104bd9f57b07f1261accf65c51de56fc528c14fce71f05a3907ed63f89fc926568ff0071a7e3f9260a1ec121de7f804ffd1d1e4b38990bbece5fc55bd3a8fbd28cbcc9f87f54c453fd1f1f39243ea81c3e0e79cfaabc3b3e6e77f20fcd35e5bf5093e6004c15070fc3dfba4f994f182c38ff006829f5459ea823185846d137e097b28c7fb6cf827ebd51450206b47d41a7825bf04948542e628b3d5149102d9ea8fe2091080f5469d51e885149ea508420449e89c2b993e82d28ecf9977f28fcd10c427dc5ff0033f045c63ea1f57208ed1653cb9bfb36fa92933d6cc60f440cb3d5259ea9fda3bc079008ed5ff690668c3c23ea0f8a7186126fb368f24a3cd2ea813b28b931bf04a2365de46fc12d14b46902646fd86fc138000e8d03d12514b4814797dc9754948a40b67aa2ca2914816d17e28a455202fc52df8a29148045a5a45201168a4a0202d2df54061e40fc13844f3f51dfca81b7e69744f104a7fdb7fc128c3cbfb32823403e0a5f67939b5a3cdc12f60eab2e8c7f18410fa2552f615feec43f891d9b7f6d1fde50448526467ed87a34a32c5ce53fca823d52d27d45f69e7f8425fa1ffe43f045475e28d5499a21f51c7d52e78f9467f991110d36d13db248dd9ee1ea97b467ec87f314676f28dbf13f9a078c4cc3ebfc420e2673a195ca2cc3ec8fbd01de03e0103ccd2fed5ffcc93b490ef23bf98a04a46c1bfca12f6ef1cc7a0081ba9dc93ea80d27669f82776f27db293b590eef77c50288dfca377c12f6327d82985ce3bb8fc522a25ec9fcc01e6e08ec8f37b07f128d16824ecdbce56fde972c63fddf834a86d2da09088c7fb8efe5fea90e5fb4e3e898840eeeff00c93818c6ed77f37f451a104b9e31fed1f5723b560da167ad951250d71d9a7e081ef903856468f209969c2195c3489e7d13c61273fed3879e88222516a71829beb1637cde128c236e9d8985bfc56a0af692d5a761b0f19a7e2acffc196a2919001f472bc9ff0093690456912d2454168b468840968b421009108a40244108408522724a41ffd900000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a0010000010010000000000000000000000000000000000000000000000000002e252e252e254e292e254f292e254f294f296f2d4f296f2d4f296f2d4f296f2d702d702d702d702d702d702d702d702d702d702d702d9131702d9031702d702d702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9131702d9131702d9131702d9131702d9131702d9131702d9131702d91319031913191319131903191319131913190319131913191319031913191319131913191319131b135913191319131b1359131b2359131b13591319131903191319131b2359131b2359131b2359131b2359131b2359131b2359131b2359131b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b135b235b235b235b235d239b235d339f33df43df43d1542f43d154215423546574a774e574a784e784e9852784e99529952ba56b956ba56ba56db5adb5adb5a9952ba56b956ba56b956ba56ba56ba56784e784e774e574a3646364615421542f33df43df43d1542f43df33db235b235d339d339d339d339b235b2359131b1359131b1359131b235b235d239d239d339b235d239b235d339d239d339d339f43dd239d339b235d339b235b235b135b235b239d339b239d33dd339d33dd33df441b239b339b239d33db339d33dd33df43dd339d339d339f33dd339d339d339f33db235d339d239d339d339f33dd339f43dd239d339d339d339d239d339d339d339b235d339d239d339d339d339d339f43dd339f43dd339f43dd339f43dd339f43db235d339d239d339d239d339d339f33db235d339d239d339d239d339d339f33db235d239b235d339b235d339d239d339d339d339d339f33dd339d339d339f33dd339f43dd339f43dd339f33dd339f43dd439f43dd439f43dd339d439d339d439d439f43dd43df43dd439f43dd43df43df43df53df43df53df43df53df43df53dd439f43dd43df43dd439f43dd43df43dd339d43dd439f43dd339d43dd439f43dd439f43dd43df43dd439f43dd43df43df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53df43df53d164637463746584a574a784e784e99529952ba56bb5afc5efd5e1e631e673f675f6b7f6f5f6b5f6b3e673e671e631e67fc5efc5edb5ada5a99529852774e784e15421542f43df33dd239d339d339f43d564a36461442f43dd339f43d15423646154215421442f43dd339f33dd339f43df43df541f53d1542f43df541f53d1542d439f43dd43df43dd439f43dd43df43dd339d43dd439f43dd339d43dd439f43dd439f43dd43df43dd439f43dd43df43dd439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd339d439d339d439d339d439d339d439d439f43dd439f43dd439f43dd439f43dd439d43dd339d43dd339d439d339d439b339d339d339d439b339d339d339d439b339d339d339d439b339d339d339d439b339d339d33900004f294e294f294f294f294f296f2d4f296f2d4f29702d4f296f2d4f29702d4f29702d6f2d702d702d702d6f2d702d702d702d702d9131702d9131702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9031702d9131702d9031702d9131702d91319031913190319131903191319031913190319131903191319031913190319131913191319131913191319131913191319131913191319131913191319131b1359131b2359131b1359131b2359131b2359131b2359131b135913191319131b2359131b235b135b2359131b235b135b2359131b235b135b2359131b235b135b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235b235d239b235d239b235d339d239b235b135b235b235d239b235d339d239b235b135d239b235d339d239d339d339f43dd339f43df43d1442f43d154215423646354636463646564a3646574a3646ba56b956ba56ba56da5aba56db5ada5adb5adb5afc5efc5e1c63fb5efb5edb5ada5aba56da5aba56ba56b956ba5

Римо-Католицький костел Петра i Павла

Вул. С. Бандери

0100090000032c1509000000614b050000001610000026060f002220574d464301000000000001000cc8000000003d00000000200000b0680700b0880700010000006c000000000000000000000071010000140100000000000000000000572a0000b21f000020454d4600000100b08807000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000d4770000c8770000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000520770000147700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101009000900000ffe1041e45786966000049492a005c0300004f4c594d505553204449474954414c2043414d4552412020202020202020200000900000000100000090000000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e6700004f4c594d505553204f50544943414c20434f2e2c4c54440000433135302c443339300000323030343a30393a30352031343a35303a303000000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c819000040420f00c0cf6a0040420f00323030343a30393a30352031323a32383a33350000323030343a30393a30352031323a32383a33350000a0f0190040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f00c0c62d0040420f000000000040420f00404b4c0040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c00001f009a82050001000000170100009d820500010000001f01000022880300010000000200000027880300020000006400640000900700040000003032323003900200150000002701000004900200150000003c0100000291050001000000510100000192050001000000590100000292050001000000610100000392050001000000690100000492050001000000710100000592050001000000790100000692050001000000810100000792030001000000020000000892030001000000000000000992030001000000190000000a9205000100000089010000869202002f000000ae01000090920200050000009101000000a00700030000003130300001a00300010000000100000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000960100000fa20500010000009e01000010a20300010000000000000015a2050001000000a601000017a20300010000000000000000a30300010000000300000001a30300010000000000000000000000de0100000f000e01020021000000080000000f0102001900000056000000100102000b0000006f0000001201030001000000010000001a01050001000000290000001b0105000100000031000000280103000100000002000000310102001d0000003900000032010200150000007a0000003e010500020000008f0000003f010500060000009f0000001102050003000000cf0000001302030001000000010000001402050006000000e70000006987040001000000de01000000000000ffdb0043001a12131713101a1715171d1b1a1f27402a272323274f383c2f405d5262615c525a596774947e676d8c6f595a81af828c999ea6a7a6647cb6c3b4a1c194a3a69fffdb0043011b1d1d2722274c2a2a4c9f6a5a6a9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9fffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001a000002030101000000000000000000000003040001020506ffc4003e1000020103030204030506060202030100010211000321041231415113226171058191142332a1b1153342c1d1f043525392e1f1627244a224348225ffc40017010101010100000000000000000000000000010203ffc40020110101010002030003010100000000000000011102211231415161812232ffda000c03010002110311003f003dbb2ab762e22800e401c5756c5b4645918048122370f4ae28d4ddbd7417b9e763127020f7aed691dc5afbc85800088899f4aa0db45a016da000f5030288322b26e2ac82d9eb511d198853919e22a0dd4a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a952832c37291312089a15c7dba50624950228c4678c75a05c46f02d81cab2ff2a0da89bdf8a42281f3a248989cd0ad7ef1e6249991d68a224f7e0d05d0353215584e1b347a0ea5a2c98932604502ab7592089daca40fcf359b4cf3a73c64c9271ff143b8bb83606d18078f6fc855b1274f8590aca66283a61ba75ad52aac7c73704aa93064748adb6a543a2af9b7102680f41b97f6db661900c628b3e527b52766e1bca5272a467d3fbfd69416d5c95965642c460f7a3ee069776553026419ef53781c49eb58d1b7656465ddcf5a15c3e1ef0271991c0f7a186555fc4089c0e66aae5d92eb076b083503b6c82b8e98a15e606c9c893d6b163532855c80e319eb557ae29236b063107cb5ab7a09dc9dc48800308f5344569b6c2220fe82a879d50b118824d4b70d6ee95c8124b1ea60d6103b6dbe76827bcd094b170b2c44f08324d1addc57d3836ed92ec4409ed5ad3e919ded3a36e51962a620e6b58ac6992e5a2eed6d86f3807fcbde98106d9207980db4c04df6d47255224f5a58b29b3e1c937264fbd4b05dc75f09885884edce6a38dd6c2cc4c4e3d2b373c9a501a416818e95a2e012a20952077cd4017f21040c2089a5ef28dd24c907107a7ad159e6e105e049e9415522c2c13b8198eb4511a4dbe58cfa40ac69771701b04120fa66b370b862b23ca3a7159d35cd8e76a966047fdd128f3ffe43919c1f5c55a42aed4504dc9638fce826ebdab973127a0fe55a0cead6cb6377006044d31016176dbec206d73f8a7303a512dcdb222def798853334cf8bb951a0cf023a0f4a1d9b211c2dade590c9588813dfe9554911796e00109b7b8bed2241a2325cbd7dd2d5b6b6181859240113cd397ef3ea1addeb6db17c3f3474f4a369fef35a2f595fbb0a14026331ff75ac0a5bbaba7f895e503658bcbb641c068e9e94e696d3fefcb136c3615963ca044d23ab6b46cda561f7e76db33d186083fd6bb766d7856829209e4d509d8d3a5cb26cee00a12520cc027f3ff009adda7530c5990b80bb00ccf73db9a56e122fec426d966612718e9fdfb531a1d39442ca61d4c00d981ebeb56035f1b16cdb5b63c3de15bdbdbb77a05dd2f8c972554157daad31b5629a22da296b8d8b6c5a49389cff3a50df04dfb4ec1492400b3804d0396dd7c2424a98024cf18a586bbc5b9796cb210a0c13d703fe688afe297b31e40a6710476c7d6a7d92c85dcb21186444cf68fad01acdc4740ab8da0481c0f4ab67db21b39e98fd692171ac59ba0c121a17e5c13f962856f556c6fb64fdd13e52c77441c93ef4d0ceaef1b560ab402d3c1e7fb9a1698583a74f11977706580ae6dfbcce8b271f847a671541bbdd0a7b47159d432d6adddf88ad9554b6156084333d714545bbf672ec494b240550603475f43d697d1258bdaa6f13ace3bfb53badb0fe128b6199106013962488fca6b6ac59b86f382ecd6fcd88699247f7f5ae9288ced88c73d2b91610db176eb97400730209ed9a2e9757a9d4bed504281c81fa9341d41c9fd6aeb280ec1b8c9f5ad5412a54a9412a54a9412a54a9412a54a9412a54a9412a54a9412a54a9412a54a94128778f94e488ce3f2a2502f89dd8930207ce8269bcc9bce58f2688924b19e4e3f4fe556802a851c0a8161891d682c90a280d7079123b199fceb5a868004c724d2d7c323c8020911ee282defcdd5016657039efd3afb508b322816edc3398209c9fee685aa2d6cda0a6411e52398a6d1d5f4c3c550a41209ed1eb414d766f5bb72c8f1d339aca293b144796e81ce481d6a9826a9adaab79926049823fbf5aa6bc34c7c260aac08009e0faff7eb441f5b7c2fdd030ce227b0342d27dd293fe6300f78a05dbbbce00da4ceeee69a40c6ca8811d2a5bd2a161ba488cedc9e7d6844947704981d456d4974d808201f31f95677855260eddbb71d4d73185602d0247266474cd0ae386b781e69927f956dd36d91c896851fce871168b85265a3d0d5c190ced6c32a9c724f435b56667833deaed35b21a57cd83f8a273911462551142dbd824cc1931eb573a02902dfe2900ed062b394d2ec04805a091ed577dbc3b214ce7cc23bd6b4ea5cf9b88c89c1315940aca9f05552490d8831cffd57434c0dabaf65cc91e6063a573d40210acb1cf96099e7b67fea84ad71ddcf8b139312cdc7ad6e5575c98b8e88a3882d327e95cfb7bcea0b81b9418903813d3de98b160da02edc72ce57027af59ab7d3258706dbb6ff002855ddce7a8eb4a01afb91e5046d5e83ad1348ead69bc450431c40f4143d45bdeeed8c133da3fb34bdb24986264640fcab32835c2bf78a0182c0835908cb685cda771f34f422a062c36c71c9344ba13c3708f3b44007988ccd140bc12f5c464896c900607a50cec4558b6774f3dc93cd17c5bad67c591e520298ea7fb147f0bc4d3df7692ca90028f9fd715641cfbe4b6a5d77e246453a6d3d9b96fc487538524c63dbd292bb0fab2f000710c01a7efdddd7171b20190c0f971fad3e206a54a2ab9260990398abb4e9a7b276a9b80aeef37d2816d19918181b97998eb58b7bc0b96f0d8925735348616ea0bdcf898f30e269af0c5e3b55bc350bbca2e07515cdb2cf6af2b5b8939a3ead7536937dbbc3691fbb4110393f2ad4a613bc9b7e38b6d3ccad7509dd98cd7756e96636ddf635a6dcd9995fe99af35a70df6817813bc34963d33c9a74bea52f415db776c1ff00c81e49f5aba5757ffc67d4dc462ac5c8277798489c7a6294b5a95b69742921d8f0725631f5a450ecb4850edc463a8f5ad00730003ce31d6a5aae836a83d8652665b0e4647ac5674f697c5daca1891bb2d9effca9546da5a0c6240ef8cd6959ad382804b7964fb54d43ba7d5a3dd72e56d92666727fe2807e20e5d480a154607f3fa524e5ed5d55d969d4992ac247ebfdc555c7f38b8224af11c74aba3a1775371ed0600ec4689993e9ebc5739b511710aa05655d8d039a968b1b8031824f23b50c840c01fc4184f68acea2afb3321dd33bb9a18658c983e82b57ae127660649c73499600c37354aec68ee2dbbc6557a1566e8467f3aee5bbacc8ad7117a10e0e3df3ef5e6c12e448123f081cd3ff000ed48f113ed0b0ab3b09e16b61ebb60de52d68128e64038cf7a369ec1b364aa7958f279135ad33a5cdec9004f4fef9a30aaab1c66a54a9504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a4c504a1dc8f113b93cfcab64c553a062b3d0cd0619a0398c0603f4a2d65943ac1120d6b8c5027a863b402d396c75e6a6aad17b8a6090ab38a2184b9709c205824f726a5f721f685277000fd7fe6801b4b5b0ccb0ca15448cfc8564dd9d384965b849040589e69ad45d6b688e1260f9a7a6290bf719b86857e580e78fd2a0554ec20b965807f0f3f5eb54dbaeb0de4b3831bfb5687e38c4a990cddab36ef124ef0184fe33d3fad10c23ced171e146609f2c768f7a3de775b0a6d892e460f4142b6e058014f998025a00c93db8e054d4826f3dcdd0a018c7311d6b36a8d60067280ed5e67d686422dc321c21c1ce3deb56c15d32ef3e6638c735570cf96460f15012edbb615b600c58eec74c702b5751ad7c3c29fc4335ad15c56665658b8b89eebfd9a6591482388838ad8e42aae1d9e02024e633fd78a35856fb3a80818af7c60feb5ad59b4f6dbc2b61dada8033881492dc16551a49310d0489acd05d514b85489855eb4be96e95d481276334193c530e45cb76d8ae0cc18e0cd06ce6fadbda84c933c9c035981cd0b5a519137158811d01a976c14700106e24b6e88047f97f5fafad2be1b1bf0561c88cf4ef8a674773ed37082cc41c447e10322ba40e6e0747bd93cc44907a4fe94160ab7964333b293267d7bd15b6dbb9744c065dd24e14f07ebcd2fa8dd735273e5530b98cf5a94636fdd318eb3f2ac22348684c3082c313eb5b7632e609511d73079abbb689b616608ba0883d239acc1696d62e97f311263a1f9d62ea5d6b62ec33a63ca73e9143b9e1bdbf3496ddfd6ae5fc4b96c8c202769ef1cd02e9650dbb901c5c83223920f1f4a23badad2dc83b2e2910ca73eb068b776a69addabae4ee6de24748a4f5522d820c0e4d2d553221b4aeac43b1fc2dfa8eb93346b926db0624b1cfca295b437aca0f3761d4514b4da6c951c81465344af7aeadb47fc5220f14c2e99ac5b677942c604f0646281a4742e0842a498e79e7a51af13719cee0ecb8017af157a0b5fb7e05c3e1c829d3f5a66ebb0d3926018e4e4d2ba8725d49320600ec28eccbb6076cd6756936d2ed504312a4e7391ef54accf71cb349e412648145b9f76854c1604e7a477144d32fdc9f28226648c0c55d116d91a79e3b03da8493e3c4e089c5336095b4a18e0498a0da605d8a1f29881daa2ead1a6e64180bd3ad55c3b9f9852663b552af841c9233ba0489c7e958d441b769e72062288abae51656370ed56f737c39392067bd06e9cb1c403f5ab70a2d90a4c749e4d516cc0b448c77a1b47da06228e34fe204102184f1cfa508a86baf98c8fc524d5c037392c7a1ad00ac2789acdf560c5739e4f7ab5750a036e9033501b4ee0deb70012481ebcd758e913c2bbbae5c010c1f28ae2e98053304914fdcd4ade040772cc00ce23dfd2ba23a1f0ab88b6ae2ce54c9f6ae8820891c579c37154a2aaac0e27334fdaf8af860addb6000be5da2269a3ab52911af56d31b87043018a3d8b85a7712cd24181017d28a3d4a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a952821c0a0b5d41706e30009e3bd11d4b21009048e474a4ae136af95cc0591399c50192e8f15b71c83807b134c03248ed5cab6d2e498c924ad1d6e5cbade22415dd1057d281e041983c55d29a6796ba06e2477e91c51d6eab16c88062831a9216d82464b0a5f5b74164b2842a9605dc748e9fd7d28dac86b4012637676e4f0690d569195ef3a80aaa0b00dd680d7efa8b2025e2ebbb6b2b44fcbd29257f0f72bb79471b8f15572f29b45160dc63920602f61427b6afb020041e47ad2a083735b2277763802b0eca2c0b7b7702259ab2ea177200aea3b74a1db463952034f04f15033a4277852f868da09ebff0055abf78fd9886c8b8c42c7a1e68560a8ba1afc8da71060e7b501eeb3a2ac00a84ed0391533b53c3522df8369e4b90bedc9a6e7c843b6d3bc927d3feab90f718adbb8a07dda8001ccf34f2964d3a17eabb8fcc702a588d9bbf65ba978ee22608ea7fb9a7ef2b5f0bb480a4499ebff0055c446b9791ae34baab189fa9ae9e96e147168b12266019cf6f6eb567e157a602d79ae244890a6262b1acd29b9176d14091ccc40ef46d4aef67dcc0280b98f5e949ef4440aeec80824c7583814fd005abacd6488f2a9dd9e3da8bf0f5b77352c5c80b248071248fe9341b4e7c1f3023718e3d28b62cb1611683022034f0633f956601ddd45cb97ee5cf3070271881106af4772d87b36a1b7963e651220f4feff00e8765d552f5d3b4a9811e9e9f97d6b366e05d4028c602ccf5f61f326b43b5acb816cf8414fde02be513ef48d8637b55691c9663cc9e9ff0055a3ab62b70092db44cb67fbfeb4ab5f7d33a5e528584881fce9439bedd8d45c475dcbba6074ed5a4b897276c28c73c9e690fb42dfbe480021324f538a35945526e83d8cfceb28b79f3a80a60c7ad62e000872482398ceea32a8bba8b81663b0cff7de87aa5652a58794e71da8006e33dc496950bc1e957e0efb500196389357e41aa87c00860473e94d58b76c8dd190c00f4aca951a75b29d770fca94bea118db218429c83cd74f516c9d4baf9b67527afce857150c6f00281331c0eb40b5abf6edc2a2adcc086eabde8ac4dd72d6e5404dbcf4a58225abfb15263218f068b6af1d2b33a052d0560f49ad18039554400c6733e94c2dcfb8375400a0c7bd2f72efe29862706471ed54ec6dda6b7c12723d283642b2b17c318da3a7bd3569ee2db0254c0383c527681baca19a00800fa56ed3836dceec41e940ea029a71ba44d264784c3693c66982c1f4c9041f4ea2932c489c09688ef51046d9b88931c981d4d477074e9e59127e42aed5bb46cdd3703080486f6f5fcab129e1480614f7aaac69d0037011e55cfcab7a7b8a06e214e4f97fbf7a8f6fef03132aea48da474a0e9e227ac13c55475f4e6dafc3c442993e62bc4099fd292fb3b9b776f40100093399ce3b62ba3f07b8cfa574db21479495c6471fa5734a5e2c05b048712a80cc89ebeb5a02d4233225fc6c63b63a88a5f66ec8611eb4feaeca259b4519887524ac8804f6fa735ce0a57046df4cd66c583d95b972d9d8a76af2477e945b76ae5bf2863e21ced8e6b16ed9b2aadbcb2bf2a2b57176da17a09e9c9c4f15a45216730c67d28ab724798c9e93d0506c380b93cf4a23056404617b4f5a81cba8aa02db7572ca0f97fbe6ba7a74bd6c206652a792aa3f5ae2594672e6e39dcbc02b33debbfa4ddf675dc9b3d09935a07a952a020891454a952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a15e42c85530cdd7b62887831cd29a8bad6efc82200c7bc7fd502b6fcafe780ab127be68f6b65a168f71923bd074bb9ee6d0c40999ed14dea2dab5eb61842910c7f4fce814b371c9bacae15273e591f3a2ed2f6fc5493bb240f7e04500db8bd72d810ab32c4498a63e1f7a00b6d000100cf3ed41ab3baedd3b84a8dc0f300fcfe741f8835ab4c4fe2bad8d927b7344b87ec04dc0a845c2644c47602b9cd6b7ea1ee9baa4125a0f20ff3a00e990dd1e620475f4ed4749f0a55e59b1b073e9fce85741246f6200312073561b6ce3696e3762a05996ec93715b74e3a71463a7f12ca35bb7b63f1318ac8b4f717f1c6d393fdf152edc28602b98901aa229d8da10f785c278dab4303c4320a9ec78ac2dc2ca14b12aa4c4f3576adf897d619066096381554de96d36e3bd4f1e5c639a3ea94ba951c05158d3dd0f76e348c88558e3fbc50ee6e02e124ccf5e959bec0771b0aa0e724c0f7c535615d2cb3b1db70911382283fba3e203b9a0803ac9e29af25bd35a567c8314a1bb776db688b365c60f9a4933989ae6ead2ea04ba7f88e2b362e1f04c1820907fbf9d0eeb4dbb487b96c0e696e8a179ed1b4049556dc074a634a5aee92585d702e1ffd72b8f9c9a52e02aa4489982241271cfb531a4702c9b6ae49300a8338e9ed0690a964cb9b4c06c5927b4fbd5de451757c3f290be659eb35a1e201723c2b418449c18ee3d7140b5b3ed0fb0971bf687e49f5a7c04b5e7b8ecc671981007a566ed884670c1955a081cc773e944456b766e5b21a49323a8cf15bba55f5a2e00d0ac5891d413223d68062dd94d580b7711873de8d66f2d9b6e2f862ad8951815ab46ddc6bccc08058328e4c47eb356cc5500008b8c6411fc22798ef5035f0c50da667c03ba43763114a6ad9ced172600c748acd9406eab0b86d32b62e63bf5abbb6dc6d7b803b0521997231c19ab7d0069ed963698bed995dc7f2ae8ab6d960383e53ed48596dfa8416565b1217803b9a7ed01e3de0a4349e0703dab3828cb8860cca44c28eb34be36aa153958208f4a392a97d7121572077ed342b61b75bbacbe523a62800d6f6db889e0c93c4d0002d66e065ccfe94dbbcbb2c4446475a5999892857cc333c50d2b7615b6839ef44d3e98deb83c9e220962018c0f5aabe22e2b2797b51b4f7dc5d6d8020b8b041819ad40a86fbc443004e20510340276c248502b0ca4bcacec43f880c0f9d1426db2a0e3cc093ce2b341d554090249208f414a9b645f320ed260014c22cb399953c0efeb41d45bdd79ca900344839a219d459b5f63b6cb1b9b76f1bb3e98a52e8d964db5130271cf34c5cd439d28b4b304cb08fce85a787ba0b3793033c7ceaaaedcde5b28a9983d33c77f97e54142240020ae4c1fca8b79512edc164a0daf820e18476ac5a32249cf6888ab475fe10c7c3218c5bfc5db38f9f15ca2d72d3863c28f283d578c510de74b44a2b1d820b7bff002a1de21b7331044f03048a6a415ef78f1b13c2b484851d73d3f5a488249841f3a7db4b653e196b50b9b971e18ce3da2809a3dea1b6be7d2942e033ee658087127a56f2084bf2401008e9580ad7101f28933b544510de661e1bf4ea6aa26c88da4b0f6a6ade903201bc2932416381415670820900750289e2b2b648691224514dfc3b5d6b4eaeb74313e8269c7f8807b4f03688c0e66b908ec1e36f264fad5b380c001323b534767457cde01483b5463fbf953d497c31196c963c3645380cf6e6b4aba952a504a952a504a952a504a952a504a952a504a952a5051ae66bb7f8d736fa0fc8574cd27f10fc28075249f9504d259556ba38db09cf6eb4c5ddde13c64f311f9566c17372e6e11214c7ac67f4a3198c50731ad95b2ee57054c1dd813f3cd02e69b7e9c3ab90ca60168007b4574351a766b0367e252498eb3cd237d917e1c505b652cf049e91edf4a05b7debc41ba09d86039120c5658bed964c17890620fa0ac3bb8017712a300030050e4390e5847204e4541bbeacd276e2b16bcc18dc04826277706b42eb04d980264b7f7e959b16d9d8c0254727a0f5a511f51f726d878209c463de8171c6dc6e2607989cd328ea400e818af0c4851495c62f70371d028e83b5223493b80881de99b5685b6def2a08206399fd69740247414cadff00bb2cd7a271c640a553963f8036df14f9a57823d7d6aaeb0dd71984b6e38ebcf34b692e95d49f11d5de090fcc88c7e95bd4de02d2b101deef238227d6b1881f8772e6bc5bb63f0c02def47d6da1e0b06610ad10bd4e71411aab9f68655b443ee24b0eb1c0a2df62360660c3f113eb4aac59455b05503481267ad1ae782d6f6322aba4b02d8911c0ef9a0da710eacd24c6df4eb4bf8a2ede770c54cc0133f4aa81b027ce08eb83d2af457197552041e98ac29da190f943743d4d174209d61624044924130488fefe95714dea2db359b66116412d1d483cfe62afe19654b3b413e179e27aff00628971d2ebda5601aca33b4cff000e09ed45b2b6ad2d1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000b0480700b0880700d369dbca25626664c833fa7ad014ec1a4b97369ded71811ebb8cd09ad0d30b8f71d5c3a408eb1c7e67e752e9474b6a49566dcccf985cd2fab7506d5a56670aa4831b4039e9f2a0dda66086df30393d0e26b778210374aa8c120e475ac59f3d9f10c09c8154a3ee1a093e70205605d95179760c1ee68da946d2e9addb076af9959549e22856257500085260803a1e69ad66a57ef6ddb0a5769dc4f527feab53d0e3b2229575765b8181c71ed5d1f87333ddd4b10083c0fad735a6dc3913b60ed3c1aeae8d7c3b4c48cb90607f0ce6a5f450f055567ce2411231fdcd612e380abbb02207b9a69f4e9f6c0ca583112c3a7a52849dcd13e4881dc8a945dd1f78e794242c8efd452cee0312c4e25600ce2b7b8de2c40da4e71d3fb8a0618861d70688d3a87802302447bd45550e5dd15d4f2b2456d10150e9d06d102b7bbee55008713998e6917557addcde7732ed2db441113db1ef41678b8de4f2c103e54c6b5ad390d6905af2ac01d7fad02d2332b6e8239a720453b1491fe50c3bd09ad86d9766667f5a2a32ab91132bb685fc0013053311cd06de000bb4cb75ac5bb61ad805762911b81ebdcd6d878a4104ac7962b7bf6f87714c156cc0ebd314815f0f68bb2ca4af19e7da9af8625bbe9751d825c701524e0c7f62972433966237124c91c935d2d5e9c5bf895a54c160216271d4fe55b912b5a5f87238fc506d12ae01fc441fd2b96db488630f999e3d2bba6db26b19ac9fdea6e7426279ebd2b8acd174a9595ff31e4d4e5d086d5d445b3e2c24eedb3cfe5cd18dd506338f5aa7d42dc562d07a93327fbcd03c74ea73ef58d5b211b7719601638e29a4dad68dcdc37e238a5d955cf970dd8f35954224b1207023ad75438da8bcf2664ce4f7ad5b0e25f602a441989143b656da92c41cc403fd2a179219240fef1503168165000257a9e3344b4555c198db902262840917081706d1c198dd50b5c9809e53e9cd4474af6b838440439e7730800d7474c852d09550c7276c47e55c2b00332860aabc49c0ae836a469ada8b6c2eb15e03601fe75a8ae9d4a16998be9d19a648ccd16aaa54a9528254a9528254a9528254a9528254a952825035168dc29001e467a7afe547acb1da06393141843f7d749e9b547f7f3a2d653f13fbff00215aa0aae36aef03a963b0a8048040c1f5aec4986e91c135e7f5775f3b3cc4e6633528a6750a081ba78110477a58d94c9b6fe53c8e48ad977859d8cc47e10dfcbbd2d718812bc7e74886f4b693c36572cc780b1d2b4cd6c02080aabc09a1688bc3de2aec9113d26b21c5dba1595544ff001e0501188b56413e60f398a4953790aa624c0a7ef590cabe75f45071cd2972d320332086fe1c8a4074d1bdbb65ee8202f2ab9341bd6feebc4440073939addbbb7260396663c927750dd99ae104401f3fad0045c7b36c32b0ded91898a0b1bce413b88346b96d89240047248ac1deca0ee6c88815547b5a85b4c2eb333bc911d053f6dc5fd32bb08e8579902b926d9555e4cf615d2b572d5c02d8de96c6648e476acd881b9bb6bcdb7c35981918c75a069c28bcb2c198ce2b7a8be8b754a3965da244f5ed584bb6dcc4786464118a60c5eba22365b2c5a434647f51ef5d3d0e9af2e986a86e5624b1791c4400077cd727516c5bb80a36f4812ddabbfa3be97fe11776937768fc04885838f5f5ed8ad4537a4d35abba456bcaa4c412090081de93bd64e9b59e169d14dada254b1f29627393cc8a9a6d46a19c01b1ac88dc768da17dfeb4be9eebdebbe2df553b810bb8f9b6824cf3eb13e9528d3ea8ea3506df0c49dcab888a5b448fabbafbb6ec5193118edf4a2b35a7d4ca0d84b10401cfb1a27c2942e9ae17607700409f5ed59a828488c11b7ca0474a52482c24c81223bd36ce7734c827b74a47703ab0a7c82601ed598a6adacea7cd3bc01888e051fe22a8966c1063980790bcd0f4a55b500b2b62434e689f112d76ea92b854e6089f91abf0739c28927cd237013c1f5ae8685c9b48cc419249c411dbde8576cdbb646d2826dc798cf9a9ad8b692c5bc31507715cc98ffba0864bdcbac596300814a893e23364f6f5a62f5c6f1ee2f0b00c74e0504ed74017a0f348e4d6503b49f78501cf107da6b0b6edb5a037aab99107a1a968c5e692c50032684accd6db90019ff9aab05d223784d6984c93d6a2876685921e1482793d056d24a9cc1006662b25d4dd36d71ff349d1135575ee95f15c7258ca8c56577dbb0590c027b0c8aabb61b6296b85816e638ad785752d13b5828c03eb4f6258b06fb051c933f2a15ab43ed0e183091e5f53fdcd74fe176b769dcefdac440204c47a77a47c216b44d705c777791f84f960f13d26b59d0cee011c28ca375ab47d3406820f2409c63d7d682a4f8385209924460d134eaa16ca5eb60033f78474fe7522268903df4b90217ce67b0227f9d753e216cd8d45ad52966792a38eb8022b9b757c0d3c5abc02b8924e27a40efcd7460ea343a6fc2d0e1c83985c8e2b706b57aa4b7a51080874220112a474f9572c0dd9dc410793d68daab36d6da9b6f2019190777426297ba650edb6c0f49cd73e77b6a462e784ba70b6d0033e63396a5c04612303b47154c97508b9f88cc9119ad0d4e3ccb27ad42a8aa3dd5b8180939edef4436addcba80dc0968f2e04c7ca9672c659de49c476acdb6642567cad5d1915eda2dd64b773c5507cad113515c2e0192471dab4a96e0eff002f51d2b2caab0eadb949898e280be18db21cee89222b6033069b991c8f7a0a83b7103a120d14656189562638a818d3ba6c21c794627f4a6f4ba55bcebb8a803a9324fb573ade9d81dec0b28319c66bada57b56d4bdf259972140e2b511d555daa17260466ae96d36a4ea5d8a8841c7ad3355a4a952a504a952a504a952a504a952a504a952a8b00402724c0a0baa226aea98c090268200071435bc3c45b6e21889f9f5a20e0667d7bd2c84ded45c191e190037ebfa504d6dd5b66d49619930710226475ae4ea9878ede179967a8a7f5371f741219402088e44f1e95cdbc976e967b9ba3927b54a85eedb0b0641689da2673eb4144058482cc0c6de9ed5dc5f8596f098381bbf140120474a4b57a11a08d41b86e296f2c620f39e669826a5ae595b566c01e78310013e9492dc64b8601370488226aefea2e3bf880c17f2c0ec698b56ef2aaf9b6c89585cfe553d294767bb7b07ccdcacc0228d634eeefbaeed16f1f84f3daaee6a9d6e4b22395c6e2b204d045c7620280114ee620f3550d29b4ba9fb832625cc091edff144bed68816c5c1b66602c4d03ed696830d8149fc447e94adc8d4bbb4ec8e3a89a608d72d9ba5d54aa1c79679ade9353696e3add62a8dc003aff2a5d54eff000c9da3bd316b4f6d03b39001c02475a025fbcaf7bc8a190b731d7da868de26a0aef565eb8803da96bf791af136c800f6e22b0d7e2df869033961d680b7d511c32f532167a7bd60f8644cc135772e8be42aa9daa228610c4ae40fa0aa28060d932bd69ad2ddd4692f6ed31019c6dcf001a5598c633f2a96aeed31b64f4341d0bf73c3b641701b2233f33f3aad1ea6dda3777a02ce02862622b76fc0d4e998302b7aca1b818e7701d39e6950ad756e6a0a30b4a40ddd04f02a608f70adf6742079c9522ba9a4baabf0f3b41de836e47a4c57195f6b7582302bacb0ff000e4466f0c3329249e33933ed59a0ae7699653e623afce806da8d5644c9ef1ed4c3a8373682091c118f6a143dcd59651241ccd643cb6d6da3cb6d60be691883d6afe20d372401b4290083d47223d2b36dcdfb6fbdb0e20b15a2ebd80492c0074609eb2413fcab7f073376fcde2db16220d74ad0b9e5b770c90a08607f1033cd72d63c59b9c880204cfcaba8a5b4f69f7bf88d19c7a0c7e559f8acdf6035170fe2903a75a5b7065e76c9803993d6a3dc0b760c31204927a0f4a96505d404f960f5e959462e32176c2a90b8209c9ef40b6cea1b760b088efd7f954b8dbad3dd2082b8f7cd62414120f1324f49aa0cae9b2e31c0e935ab401bcd74e49031f2a56d1dd6ae283107af314dab14049ea0463d2a53d08d6c056925a4600ab77ba6c28dc4449da4447fcd6033781707254c73deb22e0689380c393ce2907490adf64b57ad9472be564c714adfd2b5a656bed167790d024f1824f6c51eddc5b5a4b578f9bc1f2e0c4c988fd294bd75ef6ad559c94174112d02798fa575c19bb2c14813b01539918eb3424becda7602e2b143e55e0e67f2feb44d45af08dcb6cd855dd91d7a7d7f2a168f4fe2ea1029da8e37193c488fd62b3815befe358b4bb64a922431cf1d3a531a7d4bda22d8401b230db7d735ab96ad25c333f7640da724c7f5a09d1debcd76e39020e73f314512e1bb709baa7a410781ed556c10438200e0927ad55ab22f5d5b4d758bb13bb1c7fc9ab7b8abb4a5bc0c40e958aa13cadf9b84ec6e09eb593acb6a616d881e955aa7f296031db98a5641ced1f5ab2682dcb67c32c18346429e628025863af4a267054c8fce8d66d5a0b0a25c4169e9e915b63d160bb9a09262880ec5da44a139a25cbab6429b4b13cd52c5c2198827ac9a299d369dee278a13eec032c3d2a073704b11ccedaca3ec0c8aedb786556226a3db6475246d044e681c37372aa83b022e031c4f7a0f8b737787718b311008ea283b8bdc03c40c0feb4fdb5b76d1190b35c20cc8f2a998134f68eb682cf856012219b2699a0e927ece93031d28d5a692a54a9412a50351a8f008244af5aa4d41ba14da5054f2678a062a50aeb3f87f76be73c0262937f88b86da1555a60eeef53535d1a9414d42b1008827d644f6addcba96a37b059c09aaaa37ed86659cad02d6dbbaa2e8fb820cc9c824ff004acea752a10ad9604e4b05a592f7d98162e159b2d9c54b51d69a878a5acdc1776dc862d008278cf5a3b93b1b6f318aaab8c50aca8172eb05224f2444d4d45d5b56a0b433617deb16751bae2a10496133320500b5c8af0c1863f108927fe297459b0c2e6e6b6dd9798e33ee28faf61b15954cb0c9db98f5a1a5b77b2fb5bce1400063f2e98a882dad60276a94555100104c01f3a55f556ef690da452567cc4880a3d052accc97c4c84004ed311efeb40b91e28f0998063031cc98c5030e2cec5b4b654e442412cc4753f9d1354e6d69d7cab6dc44a2f4acdc64d3306456477cef24cfd694baf83e333160c7cc7d2a0c5db9796d82cabb49e09e7e543f1ed20045b86312326684efb98f9890789cc512c21d971e15885260e66ae01bdd378cb40f955b335b555b719c93de8d655f76fb896d140998e3e743df6cde6f10e23cbb4735452aa9b8be26e91c6de4d0afdcb9312403d099a225d4b7727c368e9354557500ecc34e0fa9a0542961ea3a516c31dacb2369e44034cfd9025d0ebb1ada8f3759e95b728a8e56de792a46076f6f6a69a540b1e000255e73de87b9154803ebd2b772d78ae3c24dadfe5ef40756b77595a091f3a0b5de66013550d3b80822a0ddbe149ce0c56d18a125863d6832a5bcddfad7506a45bd1dbd359b46ea5dfbcb88d9699ee07a6411fad24b65b6a91b4eee24c575be06c16f3e9ee7e370190ab119124a923de7eb4d1cb4b6a59ae95daa4e04fe9447d403a4b7694f98ac3823b1915d0f8c694a1b90c218ee138993c0ae4aa5cb17a2e215600987044d656ba9f0fbb71ed8f11c28185ddd7daa3f896c30182cd5d2f84db27e1e8da855759de84f407f4233486a177ea1002449c088ebdaa72886f4452da0dfb9c34a8047f7dab7ad717f4c974a946dc46d6e78ab29e1595baa4921b838c0f4e99ad6b59ae1f0865774933951c47d7ad5f8a4be1f6c1bb7464ec590278fee4d74ae2dbb56951b283963cfcab9ff000e465b9a8132bf8588320e6267eb5d3bf681b0aa42a85618f49a7c1c831fb4081807866f5adda3b6cdf2ac22db18c6684108d69dc401058b1e2975774b2c3b83247e75819de1eddd0cec49323ff2cd6c2a8d8cdc36227114bdb01d9167cc79f4a6ec83b1c94f289e388ef4a17b062ddf59507913c9a6ac5c06d788e3b1603a08a5ae278776e90318201e6a2333a82200888144376897b0ecb01da706821826841721406ce3d699b36c2e89762cb6e05a0f02691d59dfa6baa6603f414c0f1b971be12ea8db4ef8c11d6b9ab72e5c76590bb06f0083d066b66f23e8c8dc17c9c6d9078fa1a88bb002cacb715bf88c1cd6f474af0fb5d9fb55cd85902a82938ea7f5f95074d7fec37770864b8b193c5526a4b5b2aa81016f399c93dfdaaaf806d4440923daa5bdf4a05cba4de46525f3d6b56ef3bab150156f41651eff00a566e5cdcb6b60fc388e94ee8f4969b422e297c391279f6814900ecb1b7ab36d5f3699a3a0f5a5a5594a8312093447212e18260938e0834b3310de6c7a8158b757d2f4cbbb5051e0627399ad9d3a1276b347fe3c5656dab39703681d3d685e319fc31ec288bdab75a6d80a467dab4c5d58788dbbda95b4f0d99feb44782305b1d2b68d5e4188c88c01cd04da712194e7a1a325c0a2424e273506af703bd6638f4aa815b7369e7686a2025c3260eecd62eba5c8641b4f6157e20804794af6a28c8db4411b08a3ee5284da2c4100124c09ed4a8bdbc798ce204d1b4d9f2f209881c507a2d135b0a88ac6eb858661c0eb4e52d685bd1d8507ca5bf87d7ac51edb8b881d7822b4ad54a1dedfb66db2ac6496e22977d7ada211c798f53806a6e066e8664210c37735cdb1a81a37369d0f659388f4f4adddf89a85850436e891ff0035ceb9799ee35c665dac48231b84ff002a9ba9ae83eb9ae5b7b7b46ec8806081dfda81754dbb02eade52defd22b997835d25960851123ad151d0da2b71b319231f2a9a86f49f115b24e4b16cb026229bbbaa07444bb293725401c81dfd7a5725b421ff0075703ee3324f4e9f39a2deb66d5b55b8c0818934d144da5740198ee0b2776d00ce7f2a66c69478d702dd2b71406000263b1269755b6f7cdeb8db8758125bd0fa56935963c5df7b70e87f867dc8abaa67ecbaa2fb6ee18495392bea7d29ddf6b53641bc025c1d08ca9f6ae7dbf8c6f7237e07f111cd0df56b799cb4efe57a4fbd343b7ae5abee9b4c920288319a2b5b4b9f113be0f92089e4c1fe54a6857c5bc85ae2928d8f5c623e95d1dabf6c24913b440ebd6ac529aeb2a97518dd70a67f14b47b7f7d2853e25950e03c0f2a8e83bd1be24e1cada46f3ce544cf4e9d693b9e25c4640ccb6f824f9648ef5119bb7078655ed936d15465fbf6a4cd80b6c17b408d939319fad6b58a1036e62769fc20fe94b5cbe6ea997e9d799aa2edde5be556f5c30bd38903f2acdeba1c6d43e504d2e141fc5d2b24156f4266aa88aa488cd316efba3a5b5303030263d6975390075c51edd8b965d9a6180c107142aaf33c6d7bbb9b9da419a0ab3293b6096e66b41a7520b5c0dea6aefaafda0c342b6662888850c8b80107a82667a5156c30b5b54a32f53c11ef4adcda23612673583719411273451779dcceae03038aa4729371af10fd86680cc4981586334c30f58d605525c1b8e719e94bdebd72e918000e23142430090629816d9d0002044e4d10200ec60573de68d62e359425a36ccc7538a1e9d9430dc0b1383457b8ade470157ba8a832da853256d20ed02b48cbbb9fc5dbb561cda703606c0c93d6b5a6b66edf512164f1e941d0d4de7bde02331930a0b1fa56b4d7b75e2b708bf72e9554b8ca4c00798e7ad2e2eefbcc1915944aaeee8789f5ad33b2f94b7972ca08e2444cd4857a5d2d85b68197ca4aed8526207063bd72f5b66e35f12a1a1ce4f1ee6b7f0cbada777400dd0ca1c3995918e9e93442a5afee33b00f311ce69ca865eedbbd6ee35b2bb86441cb0989efc8fcab17fce352066dc2bc8cc1fe98cd6f4ebe158737516d95680146d100ce27d668376e93b83ed01f4ec4460666056955f080c45d9183b4cfd6ba1a81361c7a523f0804599c740734fdc9286241f4e6a7c1ca5b722eaed01883eb88a47c474b42dab0fbcfc40f5c53cc5773110639f4fee2970b6886de18900ed23dbfa5725f8e6a09b98fe12714f223b5a2324b0302671e94b5871e2154cce371ae85c45b6c1146dc620cfe756a39d76eb9b8c080b02222b5a643e1117311383d2a9ed1b64cb02def5bb1fb8dee0925a2853b6cf89698050aab191fc59ebef4bfc4ed902f152b2e010a07e545d3dc1e13db9890189358d4a9871bc3b4e186715597289f0f4fb4f7e29cd1a335bdc771952d2a7a0efd8527ac646750b32b89ef45d2b35bb259643f3b81e4751555b730efb4c19260d6f51e2116594ca890c268414ddf329e8267a628f74adb4e7815950bccc90609cf14c7888bb94145212724893d84753fca962483b54ed96e456af0f32950279248e2acb80da966bade2ab7980038a51b7982c23d6b4d798db044ac481eb47b452f10871d891159a2adb1f045b5759ff2814a32306200c7bd1b5412ca91b48b92209ed491dcc491907bf356416c4021a649e68a1caba8890732285705b6bb16810a4707bd5ec6b4e09c477ada19dfe3422819114b5c1b188391d22b6ec96cca139e0d61d85c6258e4f5a41a4239383d05316ec0c392b073139143b368de7088a0c0e69b45b76176eedec0986e3f2a96818b68c49b8aa00ec08c56ac2d9de1b7901812a011cce3febdab774dd36c9650f3d278a5ad9520952a8147e1224b1ab11d13aa7d66a945c240670b0311d31dabbb6ae1375d1830ea24623debcae98dc7d484b17086731cd75b4776ee998699e45c2e241e209aa3b342bba7b578837103102013d2b571c5bb6cc4e05726efc56e2332a82481d452a81f17d39d3952b0d6fb72df4ae6da20dc30bc7a703d699d66af557d82b16d8e772408e3a8f9d73dd896625a4f264e4d446def30214185f4ab82d1e607b91425bcc2d3db5801a241ccc51ecd9b9734f76ea950a9ceec4f581eb4c537a6bb7510dbb45609998a977528582de1e215e932290deee14b30d9bbe71eddaa5c771b4b01b5b2a4711d6a7898615deec5b4575dd100642898a6af68ee68ee916ef82c7eed8c12541124c476fca6933a9b49e21447379b2b715a0a9333fad1b537d8df4baf3e658611db9ce4f1d6b501ed6974b6edb8d4dd93686f4d8d8704030247f7357a216755ac24da5b41c88456881f4fcab3acd459bd7059b63ee00904e4cf5c9cd76ede9ed3d9b4525321e40124c75a096b456ed200aa241067b1e6b166e5c3ab12b2acb00f31134ed095556e6dda0160488ec3feeaa94d711bf76dc8f28611c98e4f4a56eda65560e4dbdde433fc4673ed88aea5eb5b8032dc8c7239ed5cdf89ba5bbe035ef3151cc628393a9ddbc855c0c02a2001412154110091c1144395c1217982d50aee1331ba4600a8859c4410244c63bd5326d0377315a6428c3cca48a1925b249aaad5a7d8e187e21df8a676b3db767565692666267b0ed4b25a6b80b2c63a0e69fb81fc35b65405500120ccc51291ba5149dbe6c727a555a05ee00649f7acdc23c43839356afb5b701454bd6c25cda271df140639344b877127a934330240cf7a08bb491bb1eb51846631506194c4c668af37a76a8c751419b6026d600313d0f02b570dc7863c0ea28fa64b296375d24c98da38f9d5b076426c5b859c354426a0ab646dc75ed5bb8a5044caf7aab654b02f264d6af36eb8577131deaab365c2b663be69cd379b75dda3ca214811348b2c734de9813a5706e2a82604f1eb52956f7556dc14dc499e600aa1aa3746d3b8963c2f4f6aceb08b6505b382824f7ef4aabf98131039f2838f63490c776d9bda3b28d75addcb6c9b156cbcf59c9eff00d68e5892e090bb447cf9a4ef585b1ab61a453b3c3176cc12c1a63307da9bd1b7da92e978de5b760623159bec7534e46ab4d6cb10cb830724c7049f94d28f737dabb6addb0ca96e0b8e4758fa574954234c81803b66b95b595ae903603b985b2088c4cffdf15aa1af8692d64c77193e94f523f0c202b289980498c53c44e3a53e0e45e402e5cb99dac6257de956731724932e69cd45b16a2048dd81da4d24d96bc07218c8f9d72fa17d2285b8c48dc37535a8600dc082578cd24c583909ceec02629c50584759e6950aa96bae09da09c301fad5db64452877025c11da2b0a37dc24c0da4e7a54be0f3d0711ed5546236a5c66e368db27eb45f04dc57c6e4030b193d7a546471a75751b920a8ebb491cd746d5a52f65644ed3203713835a919794c151833320d1eddc096d20720fd2b2ea14ba6e1e572b24faf3f956148f156709071cd5ad1c116c42910403ef57700668024b27f2abb02d9b4ca4f995015fe82a6e381b830cac8c56281593b56075139a25b57b975548c6d96f4a1db60a84e08038a674e2e7841d41db12c6719a527758b96915570b03ccdb6861c5d07c46022368145d45c556daa240c113c9a5ada789751557ae6a45a33adbbd6fc3ba4809995e4d60e8b6980411d0915abea77c277a1f8cff00f97c85109905530273da8f6b51e1996e9d450eccdcddb668da7f0d8b395955fc43a135d2a037f75e2a429dc79a19b57010b049f4cd3cf677857b6bb60e403c51d2cb782591233264e49a9a81d8b7e0e97f18dcd9226a1bde3000aa86e840a1933f8890dda2a784c1e3e950c11428621db1c4835773c462b71959820da01edeb51ac80a18860c3accfe55bde63ccc590f2077ad4b8466d33ab61614ff000c62baba5d459d2d876604df030b1fceb97e25b66da158ee118adada72814ae0773c8a9a69ed1baeaef2db70d70832658903e9effdcd75459b7695cdb5db2b0768ce3feeb856d9f4cc5edab01124aff3ac5cf8c5c32559d5b8899fa55d203a8d41c8924e30d5ce61049efc0a6ef06b96c3c16b8dfc59aa6d33786091989e454816b6a323d726bb9a0f8b8d3692dd86b7be0c0da44edfeb5c561b040c9273139a2585552377e223f08feb5a575df53a0d5304b96aeed0c18a36401c74cc678e2b9daddacf78c819f284102b708cdb5d1b69004cc6d3eb126283711b7b6d53b07126669ec0422b990429da493f2e056954400430c4f6c516d59b6c7cdc93883c568dbb4590312f6bf888201fad402b5baea36c2279009fe7de9fd15c366e2dd7b88cca70ac78a5f4fa0b84bb25d540a046f689f6a774da3d39d2fdf33adf2df8b613eebff35477ad5d4bc81edb061e86a318324c01199e7d283a1436b4cb6d88c4edce489e698650c218023b1135549ebdee59b497432ca9cc0e7e5f5ae1eb6edcd4dc56b8a4e3b1ae97c42e8baf6d1094b6b338e7d40fef9a4bc26daefbf629582cc383fcea542843f867ce2daf59ea2b2d74e54c1edb6a5edcd8ddf760428ef5854df709b60b75a285b3a75f53158606799a69b7ac036493c03c9356da77518da0f26aa31a7b3043beec111039a6de4b963d7381492bdd0caa495f7ad5d5baeb2524f79e7d6a0016259b76449e7a66b26369ddc5152d4290c8c588e3a50ae5ab904ec81ef55432e77483e958893527a56e3688fad510802dcd6ac3ae43968e91502bde58559db505a7b325ed98880474a80d79ace9d4a5a21610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000b0280700b08807001c9c97f5ed58dfbac824b7a91d6a2699af8254855eec79ad6ad543225b0498edcd40bd110a313e2123b456869ae1ced03e7596d3dc512571e99aaa215b5b42a6589e2a6d09a76fe23bc41ed59508e0eef2ff005a82d3ed6f300a3b9e7daa321dd6371949e00881432209c18a220dc7f0931c51becd75840000f5aaae9fc081bda6366e3790397b69204b01c0fa93f2a6dd841540143090abd66b93a3d35c4bd6d41fe3064188aec1d49b9a6172d5944b897766d542623af18e66b366d47545ab69656d2f9540017d291be110ada510155c9566cfe1e69db8a6e5b2f6f6efdbe5ddc4f631d3bd237f4ac2f35d0677b4920ff09c66b4a2fc2edb2abbb02a1a000476ebf9d3ac1a410711c77a817cc082400223a568d07235e4f89395319e695d4b6c5b8ea6224fb1a7b5e039260800998eb15cad59b8e8420c1e6b97d4010b196c9dc07b9cf4a3f88db4161e59cc0ac5a4bbb6542a9a66e22ae93cea58fe86a5580079b610295214e41ee6aee4b5b68244462868cb6ca364c93307228a1a1f66082b10471550dd9b93a0b96e0487b6a01ea770ae85960a2d3663c132231823f3ae237889e6862e5c348f4335d6d26a53c1374a5d0089868c7a0adca479cd6c961b89060ca9e9e94b3b2944daa7709dc7bd3dac02750c54962d2a76f49cfb74a42de59560924f4a29cdcc183e6088923ad690821989c4c902b37ed33a045563e619e946b7a5b8accc63693d2b217b7799775c500f229bb174eaec3165218189e86944b64a9b6012db882a572074fe745b16af69d892a421e41e6a728b03b8ad6df76409ad69ee2bea6dc0208209244fe558d4de0fe55520134f7d82f05b1aab0c881d4f98980041e7f3abc67e5287ad02d5f655dc41e8cb045093448c818dd827a4d306fd8d4dbb8022abb46e620f31f9562ddab6b6c066048ebbaa5fd2e6b9ec05b82a857d79ad25d0d642a801b381424bdbe41e2ad1023938f7adb267497b65d7b77061c63d69b621ac11b88db903bd7386d460ed98322ba28378dc383db3409b5e60eb0372fad1909760f24c8889a5dee1466b78006299555f0976290624d49104905483d714916217033d69947962a39073427d8b7183779156a89a2b45dcb4f029bb9785bb6403bb6f4342b4c4d80401e6edd2817c9528ac2013249ea054474125d4c1862233d26b99734ea4a85dc58920fa4574505cf0976e15b3834aeb2c5ddf00150f9f43de817d2b31bcb68410a0927f953270ddbdeaf402cd9d3c6d6676c9c715572f29b919ce6ac528e9e1df625f711207ad4b56fc57dd6d89332548e9d4fb4c0f9d31a8720312154377e6a68feeadb3db84760509ce41fcaa8d00ca4900e2b76ae23da0cc0063e99a0ea2f30b3b544138819a2690a9b12a37ede67ad002d2a1d59b6d3b09c41839fe5597d36dbe6daeeda1b86e46698fb3bdfba3c15dc42c18fefdeb2965d354e18b33ae1816dcd341d7f87584bcce5f2008aad503a3bcf77c5988db6dc121871dfa4d2f6ee369e4adc2b73a28120d0f55afb97365cb90ca0c40118341ddb08bb1594003f12c08c1cc50b5971ad2b413e780083c529a5f8a5b3676a29f228c9a0ddd43966b8c700722aa95bec3c66372e318c2283c9eb35919525d3747426455859c9127924d4754f09b7e47114c309b9737402016e498e28d66db5b2eaca5492099aca82a858c824c0eb45d30dad75998bbf7341ada09525a369e3bd55c7b6b805413d26a6a2e94b2c44604f15ca6939392796a0e89754bb683464eefe944b8c19e4c7c8734a58dfe0ab03e5dc06568ec67271408f8a56fa9ced248fce9b203291d08a45a1811d893f9d3ba6757b21b719e0cf7a0168b44da8ba41056da986789f97b9acfc4346fa1d59b2e41c6e523aad3ca4e991ef952c983862006ee63de80fae6d6de22fdb5b81871c153d083138ec6833a5b7b2c09e5b342d63c0551d734d47415cebefbeeb1f90a29bd318b2bed5bdbf79bbd22b3607dc27b56354e55028313cfb550537ed831bc48ed5a560e254c8ae70fd298d1e5dba6389a8377ad2a6e6e27a475a06c0d01410dcede94ddecda24e208cfce86a56e5d5db276e771eb511bd3daf09618c1ebe946b976da65805ec49a1dc7d88cc7a0a5ee82c4eeb4dbbb807156866ddf49dc1c73d69fd1ebfc0708236bb496398e9315c02b744855789ff2d31a5dfb4abab63b8a60f67695554ed55533e60075a5eeedb8cf62d5dd8f0a3db9fefe94afc3b5862ddb724b058249e7b7f4acd87fb4ea1375b2c3746ee060d4d1d646462c148241831deb54be9f63abc4821cee018cccd14da4993bbfdc6a80ea6dc804e63a77ae5ea53eedb11d79e2bab7955520703a4d713592e9790180abb9a2b17d8cdabd69172ff4a68326a2d10a4739eb8ae55b6dda75c63ad31a7f13c7863e6c0f7a945ea74c2cdddca7f1181f950dccea1630548ebcd37a96563b460058fceb9e0eed50668391f5a983acb67c45da3cb238f9d140b7a7296d9bcbb264f4341b459183027cac71e94b5ebbe2deb9718fdd01e1a83f5aab00d4b84566dc180138a4f4b6a6f0bae383c55eb8a1bede18204f1d298dbb5540e82b51299b9b44372bfde6b2ba8b4676b8824668174f88b064aa092075a14dc2801206442d44742d1fc57446e27f11eb5576e8bb61c89060e281618adb6b624b0391da4d59655b175581048e7b54aa5ae0b7b5ff00200d0ad3a78e8b732a0e41e2997b4a6c9b817710481d2b36f4e8f70b2132a782266a4bd2fb16f5db42db6cc2ce319a4d9998c8fd29abe17c2dc4431302944b570a82098a900ded0dbbed64119f4aca39543f7788e48a26945d2a60ed489f7aa651b492e149c10062ba32d9602d02f0cc7804e4539a7b9b6d00be5811cc4d73c5b5c43826734d59bacf75818c8c0a09ad54b9714db015da06e9a39686e223ad61ad3b00606e5607344bc76d862c7d07bd519d236f2fb47998eea9a9b477212aa27103926b1a47d97000bb4111cd39762f46218104466a22c2928a3600076149ea829bc4c9c60034e35d16919989c03c8a42ddd2549233b4fd6a07345742a7e1820fe168335bf8816bec2e1071881d3da90d35d2b716333834f3067b6c3d38a01ed3654acb6c23a9a4edbf89ab651c4477e29bbd726d837094c4953c0c572b4f7bc2d42b93c9cfceb5161bd4826d4cf068d66e5c5d38b4cfb8462731ed46bfa46b96fcaab0e302686da7b96900b890d19ccd00355a9097536402bfe5c1abb7aab46f054dc09193d1bb7b629365f1199a091335142887ec683a6b7ae5a47642418e47f2a3e980b48d7dee25d260cee92d3fcc447d6930718e0fe75bd2b116f61c4481403bd7f7eb92005ccc2e327b534d66dad966b8c0b8caa13fad2d6b447577cb88550dc930047bf35d0d55a0da9de400a4031f2a928c69e5ec8678823caa0703d2a6a261549fc478ec2b760116e0f4263da85718b5f63d1702b58d228c7351d6444c8ed5a5f30335449e9554220c79706b5a708aae774f02663f5acb860a4a413ce71556897b8ec24cc1327ae6a250f5600b0c4e01c7e75cf2176813915d4d6c8d3f49dc2b95c1e68096ee307450c42ee189c53664d7390fdfa7fec2ba47b0a0e6b082c018327f5a66d2f837364ca901818807fbfe558bbe1ed0aa7a99f5326b42feeb488ca80da9daca3cc7d0d10e5d52f6b689da3cd1cd02c5b58badb7cc08009c7be28f6831ca82454b16814659dadbce0f5a2a5cb2eba337b72856c2c98cfa9ae49198e629ff00883b9f0ed990a8b1e941b1a63a8b6c50af8872a0f240c1f4ed4d431a7fdcafb52fabfde01e94cda52881581561820f434beb04b8f6a283c00a3939347d27ef1bda979f34f24d37a610ed83c73546effee5a81a31e76f6a62f7ee9bfbeb4b694c5e8e8c281b2046623d6addb3981e959babbed32f52290bac5db207d2a07f70ee3eb55b97b8fad73623a0fa51ad69bc4525b03a6283a06fb5950f6de1c11107f9574fe1f7b72ee0c04be4ce7cd5c03605a9690711914de92f0b6c01c124437af6acde91e934d764b2158653e620e3ae685afba5766d601799a025c0b6a1c31247698f5148ebf501e026f8181359bcba675d3f11ae4939f2d72355b96ede2272ac3f2eb4fe91bc4b4a73b8acc573f5c5d5c28f2872d3eb2222a05ec3a0d3c160088913eb4c827c8d92a4f41cd736215738eb5d3d10f12d8c9c62ad55de60d749e878a4989fb60e83775a6ff0b192307349ee0f78344cb483f3aa3b3a7bca0b6e0b2dcfa572c1f11752c3a985f4efedc536bc9c4e694b7b57457c882c793db352ae9473bae03803f5a75bad73ddc1731c038a75583a2b8ea2b5062eb6db73de71deb0fb8698319f32822b3a86656493280c8152e5c06c859da3648eb1e95310c68ae787b82dc562c4ee9331111fad35a81bf4ccdbf712a781d6b99f0efba05d9677702ba971cddd13f97608e40c54b3161450dfbb0c4c7209c0a9b0d9b80da39260c7b511f4e1d430c1e9189aad35c6b8c64155c893c0ac2aae5d0b6d005563c9f2cd50d6e9bf8accb75c54bc9b002a4963eb4a9b049995cd59254c119a2db918071db140b614f0b20f226adfc4652e554019306b0bb960af15d196dad85226456d76dbb88ead2063de86e4b203e190073399a92ac84010d34574d88118c477a06a9e42acce662280babb9b7612a02f58a05d6667258c9fa501ecb95b918f2e735d142027f941ebd6b88373349334d78b72140650623239a067e21a9f20b6a6493405008dbb841ed407de6f0921987610288fb4292186e6ed51148db81fe11e95d2525ecab173b6318c573ed108eac60918e69a4677522d47a82669a03ab706c34932c6293b482e31dd39c823a56ae31b8e56e1c2922008a6ac6948430558b088ec296c8aeafc3eea35b0588822608e695f8a5f652e51a776140a456fb59416944004c139343bf76edc6133838811488107206c426499266b28a5ee6d3823249e2a65dcb13279cd4557663ccf58ad29dd336eb201e571462e2dab313c09a514bda4dea3caddea9af338dac467b0a06ec5ddb699012cc0e2299b574dc4e49da629155f0d49ff00374ed4c58665421607b8a49f5643d3b6d96388134b5b1204f2726b44dc74dacc20f65ab51d22b4d0880481eb462a23814118f9546b9709c301e9b6801709ded0a08923988a96160bb911818ed5ae84b1ea498a0dcd5da4dcb6d67708059a403d288c6bae6eb503fcc2b98c6314f1f1d46e7b8889d5a27e54b5eb057ccacaea732bd2a0c5a596431fc6057495713149006df86bfc43cc7e7c5185d76dfba040e83fe6a5a949dee4e7a9e3deb5a708ee03827d8d6c5a0ecab99279a971511b6a48db99eb4d57634a0780710abf9566fa104b8e292b1a828ac1598923a9c55beadcb0566c4704569407b6f7c33dc765969208a63416cee02d216eed1576d96ed9dbb5d40e2448ab4d4b2b2ee9613c1eb59b12c39aab00c143276e60735c9d5fe31ed5d65bacec1addc0b188233f21487c42c31fbf53bc7f10e0ad497e332900b3c74a6b46c5ae907a0e681644dd1ed4ee2daca889c56da4bc3ee5ff00beb48e41047228a6edc8656223da87f2a072ddd170763daa9ec23998834a02419073455d4b81060fbd404fb2db064963ee68a710008114b9d534fe15fad0aede7739303b0aa3772e0bb796da9c0ebeb46d302c371024644fa1c5296717873f2a6771b6be5f360d62fb1dab77c5ed335c0aaa473e95cdbade25d041da4fa529635b716e159003f94e2ba5e09dbbb6880319066b3cbaacd17e1f79ad33a08718f37f96b5acb6b752d83996c50f4ff7365da33bc6ecf103142bd76e8f06e2f05ce0f13359940ae68d412a7761a9cd2a84d3ed4c00c473481d5dc7d412547344b3a87f0db714450fee4e0d6c63577026fb6a65898f6ac2da97b5d81a5c92d75ce72d39a6899f302703ad4a1d43b9498ef8ae62ddff00f1ef29e58fd334caea2ea49465f92cd25b88b47bcf34405841f7a358bfb142b71d28673b4d3274aaca0ee20c76ad3435c0976d2aedc01cd5ad9b5bc48006d893c71491372cbec0d81f4ad3ea6e05891feda06f4db3c61e26d23b131269bd4c0d33ec3e52335cbd069db527c6779db8cf434d6aae1b7688527a0fcea5ed46b7737264824600f4a0175b769954fe29cf11e94b59be33e2021bff001ea6b2ea3f112483d66b9c88605cda0400430826b2d6e0f9154af4249a0db2f76db2860013c7535144280c73d66b58156e844804d5addfb9209cce076a972e6e53b9a49f4ac2b2831f9d744186a4b3f9e4ac4476a9bed9b4c07338c74a105dcdefda8896558649c649f4a2a5b61c9123acd5b30986391d686fb55c85263d6b26188834c430194c28c13d62865e2249faf3585011e79a921ce799a03bbee2b2df4e056d45b20c34344c52a0b29023228a96fa822a02db60246ddc0d746cda099054820f038a5749641395208f5e6ba420290a0411ed5cf9565ce7d19bb759c32a93988a3a82b6815b61188e7afbd152da1ce1631cd65d80240009e315375a852ddbf19f69650e389eb5abf61d74e8149dd30620018fad37e18dc18a43af5f7a5b5a644832a0fd6b7073a591a7f5a964925b1d24d6ee1de09200f41590838100f35b05960a472b1c1e056ad85612ca31f9d0543b9000f4a64cec08b2639a48b22e65b9a6ad01b475a02210734d5a5dab0488ad34df1115b51d6b2b5a03d6821222b2663d2b7cd2badd4786362fe323e9402d56a36cdb439ea7b5296505cd45b5700ab300d3da6b0649a2e9369d482ec1400c64f13062809e2f897c5bb56ed920c282935837255edb5b120e4d33656d1dc9a766279b9748391fe51e954da54b3a89485561214998a9bda6942430244c93d735a51b6d933f8b9abbccbe248e0e41aa6936e247b566a5458d840199e6b172cb431113dbfa51ec8c0500a920f98d6189b684ff00147fd5517a6b0ea41750411d688b6a3545d8880714ab496cf6a6ac5db6b62e6f59300556c0d1dd6b7a85049009ed35355bdd999a6777d051ae5b54368b2c11049ef57ab23c469386c8f5aa2f40db518c39f3743cc53e96db52361550393da816b4c896545afe28fbc913df8a2dd56001058151133240f5ae55ca90d5e9ce8ae97b619ad8e770e09ac36a08b4a70c4f43c50defb3d8218c83c49e28421942d6e6b71a0c5c49e6a1a9214803b47ceacd519e2afa548ef522a8b3100d648cd68f02a119a0ca9dae0c51809689911c50a3cebef4762816ec125c0dc047e759a9424d2ef24b1da9fa574744eb72d32afe1b60093eb31fa5738b5c5300c3059267bd1439b177904aa4b2ff002acd8575ad81b7249ebb00e7d694d4326c5505b72396208f5a8752a6d864223b811597b8858e24bf226b18c970482cc446715952c588c9073146d81498c89c0a0c1f34555508f1940112229d4b6069f20441a5acaeed4833039a6dd9d918c76cd28c22aa44afbfad20f90ca0637453eae4ef6627d292bab048eb34830e85481db114dd8ba0a046fc4314001b6878001120f7a1e4cede99ad6a9c7d3adc69333e95ab5a2b0c55599c933c52c9a97103f17b8abfb4dc0c66d8523bcd54746de9174e365add2781da297d43ef654da1bcde6f7e82966f895e4dcacd888001e944b572d865bc4ec89804562eb41ddb06d31df81c833c9a508f5346bb70dcb8dc449c8a8b699c800092719ab0ac2ab2c328300fe2068a6cb319e67d6b4e8405112172b154cec0c15707d0629a8407ad6a00ab8e867e544f0e527e75bd466d807201ad032049f41520ff0009e2b0c4e31f4a035c44db98dc3b98a540eb5a0cd050cc751547d0d209231cd6829271cd52c0c75e95a1302391451aca6f7036ce7335d0fb35a0bb7680670419c527a50cc76db0493daba29a7542c5b76fe91d2b9f2ac51459455c125fa40c014b6a16ed95c86327a55bea54132018aa4d56f8c12cb981cd6268c5bbcd90eac1798344041308913d6b4c05c60ce0c91de82a6e5b6236f949806b4d18b8cb2479fd48e05277531b7700c39eb144b82eba48519edd685777db52cf6db2333c55880f9841ea78ac9520cf5347784b301403e83fad0d55988da447262b6adda10371c48c51aca95245615097f434ca209adb4a55f367347402050cf3454189a2b439ad626a8566fde16ad96e7a0f5a01ea3502c28c12cdc572ee3966dcc649adddbad71cbb9926824f5eb4144c6298d3e984a9b91e6e17ad0512609e4d34abb21fcc5a71241c77158b59b4ea5b5b76b60240e8696bf70f8e374f954e22b61d8580fb8ccfe11d452d78cb86208959cd678fb4e3ecb7304f4a270383257ad66dacae69ab56c1b459c732a2b75aadadb616a0c4ed8046680e8b2a8d801f3eb4eaa84b68c4418231d714bdcb2b76ecaef5ce7352d4a52e3ac8245599fb2bb01826050aefe223b4d1aedf9d2aa40120602c01f3ad46c6bbe1fd984d929700043031f33deb7aa40da7b6e38fc2689a6b8196ddb8956e4b640f950413f66b8920ec6c1ef525661ab5b9b4d6f6840aaa019399ef597d6ed0cc80b418dbe94b692dbdcb6cc2ef86381e59cd52d93e23a5d6033331c9ac676c97d478441280ee9c9dd22876e8b781f0c885858820733414306b71a8b0791eb44a268b4c7526e2807044b741cf3432a51ca133062ae9a9523ad5c62aaa8b8c0a879a878157da832e38abb9706f2566488356e06d9ac11249a828b962e4c4b08a972e82c76120328041ac91159233406b3776a9480d27a8a6c2c053d0a8cd73d4426f0d99814f07db6d449dcca099acf2895a31e626648cd0d016531807114c83f76c55420e60e668480acca91eb5ce5675a455f115f2a6223bd18945b440eb4351bdd5f76c00f2456ef2aeef0e73ccf7a1a15db81521418e0d2eea371cf638a2dc41326493c509c055e324d6a2a445b3b8cc0e26b29b4a904c1a93d3b83511564492314117041eb345bac6f5c225da475e9444b28173067a7a55310b7c0b44b18831d714473dc056462044c7bd51bcdba4c73c5135230304153c50089135b9db7075646b64ff0017e429c1716ddb0aa0131962335cb462a480489e6ba972d9db08cacad9c563944652ea202ee4903158b9a9b8f70b2b3053c08ac5e4b9a6219803ef9a3d8d4816566e053da2a62de89042c7744002b4a0e0b13ff88ad25e45904183d62aae32b5b881b8f115b615793eef728db1ce79a5b730320f14ca5c54b62601fae29500993c558b160b31f9735b51bf1d7d2b23127d71e95a5820c60d15150869190288017c8070298d3bd955f3c16220d31a7bb65ae6d4b6549c7381eb59b518d1aada8b8c1a47ca98174ada2770249a304d90a20ad2f7b4ef7ef8ff00288eb98ac5eeb20a8b6189740c0e7ca7fe6b6919b96c85c415022451ad6916dea4b02c5403143d5175baa118127f87b5155e2e76933d0c51ad80dc83e807342b568dc605f760e370c4511f4fb5c66041c76ed4a8b6574da4120fb7158bde214024b02c26a6c9246e20f6157e1213d000200a900aedb4863b4827e735851b1400b13c8adb14e557dab489b8c9e7f5aedc63523766dc993455003719156a00023bd6f24c62b4d28289ada8acaf306b6582a92c600ea4d1596608acc4e009ae5debcd75a5b81c0ed5bd46a0ddb873e51f847f3a5d8d05311c9acaf9da335979c475eb45b4db16066798a959b5b604a31386e9ed4b877520827389a75537db3093892671158f0aebafeec88f4ac6b296af00012493c91e95579964955811d2ad501cdd95dbc8343d5dff0010a2a80aa3a0ab235c5943c76a7edd96bd6649851c1815ce41914ca33dbf2e79e08abc9790d72e057555c499cf4a82181084162608022297dcc3520cccf39e68c81d5c8f0fae6063eb59e4cf225ac5f0ae158e73f5ac3e2d0504c8391d289ab1375c91041e2a4c0b87b8ad4f4dc1496503692b0001595de8afbd482569bb6b705b26ea6c48c96ce7d052faabc8155573883dcd48cf10edbb2daf2edfc47044d6daeb96060c1e2735bd3e96ea84629b4750c73ef14c6d0ee58a9cf5f6a96c4a05fb67ec8e3036c123d6918226ba77037d91c3b132381d2b984183578b5c4dfc3dcabdc01b686899e299d4d85bd6e428dc04061de92d223325cda400009fce9db04f80034ab138db881eb5395c4a401dac548822b514cdf55bc4c11bd41f9fbd28b3d7eb5a97565d5c5696aba555686cc45636d684e6ab31419600f359224715b3520014012b068da6bc6ddc0310d8335822b0454b34746633bb71f5aa7b8a2db11124c19e2a696f06b22ddbb63c403cd3c115006674f1116d81c883915cbeb0c9736d42c15eb9e2abc72ade218631f2a972db3245ac19c03dbdea5f4296ad742798a0b1716f0031b8566e2c11913569810527300c54d90144f5983cd5507f8d48c135b168b9500fbd580bbc9892bc56c341048cf144d66f07b76d9813b46052b62e993e683c8114fb9b658c90f189e403d852f73443c43b8ed5199efed56550981bb24933dcf5a081c8ed45503f804acf7e286e21ab51630842b8dca089ee69f4bb6d110242bf6e63eb5cf719a2d9dcf7060b003a54b34a25dbc5d4876920cfbd08148c8a3b225c61b460730662b434d6e3273ef5007c39186900d65d99318c1c1acb8dbb58627d6ada4893550369227ad52f2271568739ef51ff00111dab4ace47b512d0ea481e9547204f5a25b6f3091504da482ca224c629cd12e4c300c280afe50aab8079a674e8370323359a868dd2861d4e39ada30837073153c42c21a7da3f9d5a2db4c00d3d98f159ca99417bc49c013cd110a9625b9c0ab6b164ac66d13d799ac8b288c36ee61dfb543463700c1f7aa0e1fa4c1a2d81a5baa6dabee7e7cd23e9deb2d64a13b6368c9ef57c7e9652ed6dd86e0a0b4e268381689b99f3105a7aff004a6bc6425777dd89c759a5758c9256d993324fca93ba4ed81064935b42370cd0c0911e944443be4f15d9b32200c715a06b16da44451171d282e6326b9faad41badb57f00fccd6b5baa066da1ff00d8ff002a48b0141b2604d0fa4c1db3c8a3e974cfaa631e541cb7f2ae82e86dec867300f6ac5e5225ae6b5b378aac852b883d6896f4fb1e4ed89e05745b49a63b7ccf2388adf81a7dbe6693f9d67cb5928b705ab4c8ac4898222b6656d3912d3f41eb475d35924b2b41e39ebdeb5e06c39231d3d2b368e56ada2cac7e26326962be6cf6a7b5816edf0d388814bb5a22e19c575e31d27a569966fa08c9e05747c32f2d744af201191ea691422d5e47ddf8735d730e9bcb9dbc8f2e2b1cee563939be19077911041c8a78dd246d45dd8fc3d690dd75edb2adb770c64c1e83feaba0f72cdb1b9fcc4af115797657235a078c62012c24566f5a8b40ff0098f4f7a26a5cdc6564b2ca80f307268cb6918d9628be5cb4989f7ad674d7c56af5370a3ab0da84f1148d846bd7c10090a64c5743516db58ccc0852063b1abd105d32323e189924d493227a8229b8483e6545ff003753deb571df1b48f3f46145837b08430ec4d6f61dc06c023193cd73ac93d50f0f4ec49dbd23bd738ac831daba5f140c9a421811b8819115c61610000026060f002220574d464301000000000001000000000000003d00000000200000b0080700b08807005ddb8053935d387a6e3a5f0b521ae00d131f3e69eb8bbd810c07480295f86d9706e86898107bf34e1d33ec245c13da2b1cbfeb18bed83650fe20bf2a57596d09deb209e477a71f4e51416bca24fd686fa0dc4137b271118a9b94f4e6551a7351a4f0ed975698e7fad246bacb2b72eb6a447ad5c50c18cd11720d6851ef5556735440a0c30335478ad9acc73419b6c51c32923a629cb5a76055eddd1b5b244523fa5743e157a58d9db3824473ed58e5eb59a2a5901b3b80ea00c56ca4903f847d69b365d94292db4fe5595d090725a4735c7c982e746ec5499c640a9f646612c8c483c8a7c5a6100121ab5bee280a607bf5a9e410361958900023027f9d0df44db600cf714f30ba4fe12a7b77a22da63009cf4069e66b9a2c8b6a0b110071daacb5adbb63cb4f369c3cfe130648f5ac3699e27b712269e6690fb2a1224f94e547414aebac6c970301b6fca315d4fb15d0706318118a5b57a4bdf65b8480c14c920d6e72eda95c7b83029ad03299525a419f28a5ce4451fe150dad16c8043a911ec27f9574e5e9ae5e9d3162db6e0772f405409f9d0bc0b74e9b04196891daafc2ff00c67deb8f931af3880a88600c9e0d30d64152260c601a10b9b9a5bcd3d6b771984667b457668016989208e39c565d7ce01ec268cc2e3798033d40ac5b9932a7b4551440ddb47caaeda982d0481cc74a22b287076c456daf0da7193dfad4d19b40dc611ccc40a75344e01f3475a4ad34b4ac2919c53f6eedd30c4330ec07359bbf0bad0d238187769ec78a32e9831f32907906b43c53042b67e51561354cd1e18fa8a9fea9db56ed25adc0499332d9f955a2ed26678e9d68a9a3bcc259c27e75b3a1631f7d9f6a49c8ca58160f3b0f1db9ad23dd627f800c0900d33f628c78ed26a87c3d223c7b87e557c791d82cb7ae0dad7a41fe122973a1b7cb3c669e3f0d52646a2f546f869223ed0e00e9b69e3c8ca5459b0a60099ad80b8d96c11da8c7e187a6a1c08ed59fd94c1a5750d3ebd69e3c8caafba0656d81d3357e503065a33e51153f665e221af2c4fe10bcd5fecfbc0c8bcbc604923e9524e46529774f62e786182a8124c08ab4b56ad2b04450b1f88e49a607c3ee888babea0f144fb1373bd66b5fe97b2418040b6c6d8ec2b3174aedf10c139114f7d89c9c943ec6b4fa27950acbeb1d2b39753c6b9e34eecc0c903b80296d531b37c4156603263835d21a1d45bbadf7be2a62198fe5152e7c24df6dd72eaa7608935b972b595ce1aebf020aff00b455fdb6f329f3883cf9451dbe0fa846214a30ef547e11aa519087d9aba6c0b9d55e6892a60409518a9f68bab195ff0068a3a7c3752a44da0413196143bda3bebc5a7c738a6c191a9b9b4fe1e3aa8a29d65ed9058476031587d06a5306dcf96641fef3e95b1a5bbe1fee9fd06dabd087537364889f6ac1d5dd5382b3dc28abfb35f8836ee4ff00ea6b274b781fdd3f3c6d340537ee980cf89e36d0dee5c46055803e8a28a6cdc4b80f857383fc268776cdec45a7e73e53402f15c1ff008156f7dc826463ff0011fd2afc0ba722d3e3ba9abf02e95c5a7fa1a054ea2e838688f415b3a8bac24b9e7351b4b7c9c597fa511b497e3f74d53a02f1ee3901dd987626686ecc1b18f9531f61d4069f089c74cc551d16a0b4f847eb400f1ae038723d45685fbdfea34fbd18687519fbbfceb434178ae53f3a00adc7771bdc9f7a63c574484207af6a89a1ba184ad13ec9767f08f9d6797712c01ef5c6fe211ec280501b9c803d29e1a168e07ceac68dd7f8148accebe1087830249c54f1d44007df14f8d239e6d81ee6b1f603fe41565abd9037018201ad087e0411d279a7bec6ca65517eb50e889ff0969b7f07648db7238ad2d8c0ddd7d69b5d2dc530b6fcbef5afb3ddff004d7eb4dbf83b72ef5964b842a961d08a9692fdabaaf6d4ab8c835d51a6ba4fe00074f356d74d741fc20fb9a9b7f0862d5f77b2a4a106320114b6af5e2c214b65bc4e23b55f81741908b3ef437d23b925ada924f56cd739c3bf4981e9af6a9ed7897352ab6e7236893dfa5357754140644df22398a0ae99d06c1656074906886d5c19f0c7e556f1fd1832ead8db590549f49a1dcd5382365bb8e7dc01438ba24053f2ac1670b2c194fd2b3e39de18b6d6df532ea2de3819a6d750ef6c3079044f1487886489e7a4d497885303d2964bf129f3ab603cce3e949eab58c9a6b8a2e03be444501adb39c96a11b03f8a4fb8a4e30921123144d1dc363576ee031079fca8fe076acfd9f3339f4aebb1ab5d6fb4b3095619eb157f686fe2226b96aac87048a278cddeb8de2c61355206d8c51951b8cfd2bb674f6f916d7e95b1688e31ec2bbe3a638cb66e7bf68ad2e91986447cabadb4c9ccfcaaf692269863983e1e0f7ad0f87a9c104fa4d748290733f4adaa1e86ab4e7268154c8414cdbb11c08a6f632c1827e55b1bcf2a3e9442e2d4113346558cc9a2024883fa558511ff0015519c9eb151536885000adfb1157c8a0a00f435a559e6ad54c75ad4319191d6833b73cfd2af6c72df9d680233cfbd4933903e94140470df956a47ad4c1aa2a39a189e598eb5001d6ae3d0558e3bd15984262af6a471563fbcd4f73f9d1150bd6a10bd81a9b84f157cff0009a8a9e52739aa2179fe550ac998e2ae09190282a17bc5500bf3f51523d04d54499aa3503bd6485eb579ea07d2b24f7a0bda23daaa3d40f6a9da607bd6a830abff0075adb23a7d6ac09f4f6a8149f5a0c949ea2a040455edcf11536c19cd0676088115367b56e44713540c9fc2453467c30727156107415a8eb15adb007f2340129d44564dbf6a3903a8fcea80e91cfe540036c7f96a0b3898f6a395cccfe756047f0c9f7a8002ce7119a86d4741069889c9418a873fc23eb40b9b5038a86df53f9d1f111b054e3803eb40b785d66abc21d29a8918db354430cf5f7aa17f0bd2a7840cff004a38249c8ab5e302668a5fc31db9aaf0fa014d16f4ac92074a217d9d2abc314c93d87e5545bff18a05bc3aa36c8f6a66499818a9023233d454d0a78666a8db698c536c00e147cab1b73d669b42fe193d2b26d376cd36563bd663381350286c75280fca8474618fe1227e55d236da300fcaacd9689339a2b96746e4794189eb433a5b83057f3aeb1475e7711ef43699fc26b3e3a96472c69df24a4fe7593a7232508ae9ec89fc59ac9b418e770a9e29e2e7782bc11f9557d941e9f98ae81d3a9c127e953ece06327e559f1a9e220b38e7f3a82d8079ab9eb8fa516d8527264fb57768309279dde915af0a3f10815a65e636fcc56ada481b80fa517b0f64f0647d2b413119fad14595e4d0c81ba2dee350d56cf5fceb4b6a472bf5ad2da79e23e75b54da248cd5142dc6256a787c466a6d333b628801e8205103f0e7a1f95685b02b6418ff009aa04f7a0ad8bd6a7863fb35bcfa7cea73da88c46663f3abe78adfe75506831b0d6bd369abc8ef56283107b56803d6ae6a67d282a3fb1547daac37a55d403db3cd0fc58385c7bd31c9a9b476154d2fe3319f2fe7593718f2bf9d35b47615368ec29a695f15bfcb3f3a9e31232863de9928b1c0fa55ed5ec3e94d34a78d88084fceb26fb01fba3f5a7762ff00947d2a6d5ec3e94d3490bf2c07824c98e6afc66ff42e51ef5a054150010c3207ad1a8693fb43ff00a372a1bce7fc17fa53952a1a4c5d62d1e13806acdd20fee6e1a6ea55d34a1ba48fdc5d1f2a9e291fe0dca6ea8d0d2fe29824a30f7aa3a800e568aeb39269651375949ab86adf563aa93f3aafb5a4650fd68de1af500d0dada8fe114c354358807e06fcaac6b107f0bfd2b2545680510081f314c193adb7c43fd2a8ebec8c946f90ad35b067ca3e9422a26368fa53174c5abf6af2ca7d3b56cc7403e74a28f0db785023b75a6d43199c8a986a6d31207e75a0ad1915178939ad023b126832100ee26b5b055e0d5d118f0c542a2b64f6ac913d28066df620fbd541ff00aad959ea4561b70c6ef9546a3241e718ef5099c10076ad056ea47d2ac8f59a0c0553c74ef50a83c115a1b4738f9561b64e263d2aa2fc33e9f5aa2187a7b54da8472d5088036b1f634150dc8dd50160673f5ad15300ee150639e3bd46b15927cd3f5ac15ed1f335b3e83e71596cc471fad218c9423a564eeec07a456b6493154415fe2cd54483d47e55368ef1f3a924f381e957b67ad456bf68699bf881ff00f935175da338913ffa1a47f625d1c5f3f2aafd897e7f7c63dea33d3a3f6bd2449658ff00d6b4da8d2adb0e4a853c7979f95735be0d7cf17e7deb27e0da92737c13d33c50c8e97dbb471871fed3fd2ac6af4a448b83e86b99fb1b558fbf1156df07d51322fa9f7ffaaa6474bed9a53fe20fceafed7a58c5c5f94d72ff00646b01fdf25687c2757cf8b6fe950e9d23a9d28306eacfbd685ed390087583c19ae6feccd67fad6fe9543e19ac07176dfd2874e9f8fa704fde2fae6a1d469e24dd58f7ae59f866b499df68fcab43e1dad0a46fb47dc50e9d317ac46e0eb9eb353ed363fd45fad72ff676b7bdaabfb06b41c9b440f7a191d4f1ecff00aabf5abf1ad1ff00117eb5cafb0eb18e45bf7157f65d6911b2d98e09a191d4f16d1ff157fdd56193a383f3ae49d26ae47dddbf955a69b5b6989454323af4aa6475b7a44ee58ef3541ed9121d48f7ae31d26b81ca2309ee4543a4d6938b6800e334323b4194ff0010fad42578915c33a2d69b6494591d273583a1d6eddc6d8ff71a191df500491d6b542d2a1b7a5b4ac218209f7eb45a32952a54a09daa554f9a3d2ae8254a952807788daa1bab0fd68943ba2767fec289412a54a9412a54a9412a54aa262832dc7b52e3f7dbbb8a61b8340021e6b7016b068bb71582268a13014338c51986286464f7a08248e686641ada89aa2b1d450412cbcd1b4e09b6549c8314151eb42d5db736e5188619f29c9a947482e39a9b6b84a75607174fce8817531bb65dcf7359d5c76403e9571de2b929f69418174761356a7560ee6b57083c41cd34c7562a8acfbd72d975571a45a7f666ac2dbd52b026dbe331353573f6eb6c3deb3b1ba915cd51abdd3e134f72d5b73ab74836c9f9ff00c55d4c3de119e4455f86d3c88ae59b1aa267c2c7b9ab5d2eab23c33079f3d34c74f6632454d8470c2b9474ba98045b93c0f3647e55474dab6306cf4ff354d5758a93cb0fad60d93d196b96749ab1fe00f930ad1d2eacb48b0a076dd574c748d83d584d4f09bfceb5cc1a4d4924f82327ab568e8f520806ca903a6ea6a63a3e1373e20a85472cebf5ae73e8b5263ee6dffbb8a89a4d5ab48b56c83d0b605354ff0084913e2281de6a6db7feb27d6b9e341aa0ff00b9b644ff009f147b5a37365bc4b489767cbc9115035e082b21c1f51d6b06c28ff163d297fb36b2dbb7862d95380771e283f64f88f75ff79a6810f89ddd9170dcf928fd6b0ff13ba245b6bbce2474ae8afc411a674e428e4f6aa1f10b47ff008c7f2a239dfb4f53ba773fd2b6bf15be1a4178ecc26ba09aeb0d33a72239f28353edda51fe111fff0022a847f6bdd2a0312a6670b51be2f7790ec7d36629efb6e99bfc13fed153ed7a4e3c0ffe828111f17ba17f19ddea95b1f18b800c026320a9a6c6a747fe88cffe0288973485656d0898fc350243e2f74e6147ff00c9aa5f8cb93040e7a29a75afe8ff008ed819ea9546ee8392a9efb287f033f130540176d2b75241fd2ad3e22466e5db07d14e6b7fff009e46e2b6ff00db5923e1b3f86dfd0d0fe29be2b6d7f89489a19f8b31303c38a2f87f0d3fc29f206a0b3f0d2242dbc7bd0fe33fb49a27eecfa0acfed473b88f0a009c9ff9a3ecd04716e2abc1f87b1dd16feb43f817ed3604c9b51d23feea7ed272441b59e9d7f5a29d37c3ce0adbff0071a9f63f87958db6e3ff0073fd68741fed36ebe1ff007f3ad7ed212a2164e0e66b6347f0f9c2db9ffdff00e6a7d974009c5b07ff007ff9a1d06df130ade56471e83fe7152d7c45eede4408a3718e66b7f67f879c7ddffbeb274fa2b40bd975b6e06181048fad51d0a95e735bf14d569afecb7a82eb00c955fe94bfeddd6ffa9ffd57fa55c4c7aba95e50fc775bfea7ff0055fe953f6f6b23f79ffd57fa530c7aa1c9abaf287e3dabe8ff0092ff004aafdbfacff53f25fe9530c7aca95e4ff6feb22779fa2ff4a9fb7b5bfe7fc97fa50c7a9b824ae786add791b9f1bd6b08374fd07f4a1fed6d64e750ff005354c7b2a95e307c5f571fbf79f7356df14d647ffb0e3e669863d954af167e29aa8fdfdcfad64fc4b547fc77fad30c7b5a95e207c4755d6fbfd6a7dbf5079badf5a18f6a686c20c9e2bc68d65e273718fceaceaae6e9dedcd583dbf22b240af28bf1ad600078c7e82abf6e6bff00d5fc87f4a863d56da15c58cd799fdb7aeff57f2153f6d6b4e1aefe42ae8f44601e6adc08306bcd8f8beac08f14d43f19d61e6e515e814e726b6546c90d5e6ff6c6affcff009537a1f885dbecc2f5e658e200a23a8ff1274765f0971fc44e2b43e24c5036d420f506b0ba0d2dff00bcbafbdc8e498a2fecad1113e188f463595e983f1323a5bf69ad37c41d6def22dfb035b1f0bd1c62d08ffd8d6bf676907f843ea686c2ff00b4ee4ac2db01b893543e2a4888b7bbbce2983f0cd1b7f843ea6abf6668a7f743fdc6a1b00fda84989b43dffeeaff00695d989b3eff00d9a37eccd11ff087b06357fb33443fc15f993436143f16b8bcf853f3feb567e2b7473e14ff007eb4d7eced147ee97ea6ad7e1fa38916948f7343a289f17270c501e98ff9addbf89ef047896434e2663f5a65b41a3c96b4bf3268674bf0f0322d8fff00aff9a1d16fdb0ca486f0f1dbfeea27c6413e62807a0ff9a6bec3a02a4f86840e4cd58d0e8401f7499e286cfc30bf14b253cd790375c509fe2c8a0edb96da28a74ff0e1cadafad695340ec1552d920440143afc151f1925099b73d0007fad44f8d0da776c9e900d322dfc3c4f96d08abf0b41c6db7f4a1fc2adf1748205c13183b78aca7c631e7783ff00ad361b41950b6f18fc3446d3e93f11b49feda1fc73cfc5da7f1c0f44e6b07e37767013fd87fad7496d692245a5c7fe3598d2ff00a3ff00d28bfc2c3e0483ff0090ff004ab5f815b0c09bf708ed5d5a9559dae60f8328607ed17601e26a87c1889fff002ae67d2ba95334c35cc5f830064ea6e1ab3f0927ff0095723b57461bb8fa54cf71436b9a7e10f32354ff00359a87e157791ac69e32b5d3a9436b943e1975637eaf1ed1354df0abd88be0fa6daeb44d4a1b5c86f866a54792f2b1f68a226935a8b02e5bf9ad74eaa686d7386875719bf6c4f30b59fd997c2b0175096ea41c574e04cc7357530d72ff0066ea0645e49f6ad0d0eac0fdfdbff6d74aa5536b98da3d69cf8b6678c022a8e8b5700136881ef5d4a9436b90345ac04902de7d6ace975a56365b8ed35d6a9436b8ada0d69fe14f69ac1f876b27f020f635dda9435e5b53f0cd633122d3340e452a7e19ad9fff005ae7fb6bd9d4aba8f167e1bac1ff00c6bbf243593f0fd58e74d77fd86bdb54a68f0ff60d49ff00e3ddff0061ad7d8b50164e9eeffb0d7b6a94d1e18692fe66cdccf4da6a0d25e8fdcdcff69af73529aaf0e74d7c9c5ab9fed358fb25f9fdcdcff69af77529a8f0a6cde18f0ae08ffc4d51b377adb7f72a6bddc551507903e94d5d783362e6efc04fa8153c0bbfe46fa57bbf0d3fcabf4a82da0e140f9534784fb3deff004dbe957e05c001f0dfe86bdded1d87d2a6c5ff0028fa53478416dffd361f2ab162e47eedff00da6bdcec4ff2afd2ac281c014d35e18d8bbfe93ffb4d6becd77fd2723ff535ee22a5351e24e96e6d9366e7cd4d51d25de7c37ff69af6f15400030314d5789fb25eff0049ff00da6a7d92fc7ee5ff00da6bdbd4a6a3c47d8aff003e0bfcd79a2d8d1dfdd3e0318e84115eca2a53575e7ad69754806dd2ccfae00a384d70057ec633d43576aa545d71469b5ce777808181fe27ab3a2d5ee3366d49ea1f02bb0455d135c63a2d5e00b36c9cc9df156ba4d685dbe15b83ff009d762a50d72becbac98296c29e61aafecdadf3109627a4d752a54c36b94743aa227eeb77cff2a834bae1009b11ea498aead4a1b5cb5d2fc42dced7b39f783586d17c41a26e59f9cd75eaba6686d733ec7f102b9bd6a7a7353ec9af2a078d687a006ba6083c19aba61b5c96d1eb14ee6d42800c9da858fd2b6743acb83cda9483cc5bae9d4a1b5cbfd95709cea8cfa20ad8f865d40426ada1b99415d0f3761f5aa25fa2afd7fe286d739be1574cc6b1e0f7506a87c26f01ff00eeb8f6515d3968e07d6a131d0d0dae70f855d1ff00cdbb3de2a7eccbe3035cf1ff00a8ae94d4a1b553e86ae6a54aa8adc3d7e95370f5fa55d4a09352a54a0952a554cf19a0baa993107dea44f357415c0ea6a4d5d4a0952a54a0a9cc55d4a9412a54a9412a54a9412a54a94127352a54a0952a54a095599e6aea504a952a504a952a504a952a504aa38181357528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a9528254a95282b6899183dc54922aea50502098abaa201e6a505d4aa9e957412a54acb5c4530cea0f626829ad0633254f706a8238c0b863d455f8d6bfd44ff0070a9e35aff00513fdc2a60ffd900000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c00a440000d043030000000000008000000080ffffb8430000008000000080ff7f8a432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000780f070000000000000000007101000014010000000000000000000000000000000000002b020000a0010000500000002800000078000000000f0700000000002000cc007201000015010000280000002b020000a001000001001000000000000000000000000000000000000000000000000000ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fbd77de7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7b7b6f1863b556d65ad65af75eb556b656b556b656b556b656b556b656b556b656b5560000ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7

Пам'ятний знак на місці розстрілу фашистами мирних громадян. Споруджено у 1967 році, реконструйовано в 1980 році.

http://www.rivne.org/house/map580.htmВул. Відінська.

01000900000394dc03000000fd2a020000001610000026060f002220574d46430100000000000100fd53000000001b00000000200000203e0300205e0300010000006c0000000000000000000000b10000008400000000000000000000005e140000370f000020454d4600000100205e03000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000007478000068780000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005c0770000b47700000210c0db010000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a46494600010101012c012c0000ffe1037245786966000049492a00d40200002c010000010000002c010000010000004143442053797374656d73204469676974616c20496d6167696e670000323030343a30383a30312031353a30393a343900000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f000000000040420f0000000000000000000040420f000000000040420f000000000040420f004153434949000000437265617465642062792050686f746f57617465726d61726b2050726f66657373696f6e616c001d009a82050001000000d20000009d82050001000000da0000002288030001000000000000002788030002000000000000000090070004000000303232300291050001000000e20000000192050001000000ea0000000292050001000000f20000000392050001000000fa00000004920500010000000201000005920500010000000a0100000692050001000000120100000792030001000000000000000892030001000000000000000992030001000000000000000a920500010000001a010000869202002f0000003f01000090920200050000002201000000a00700030000003130300001a00300010000000000000002a00300010000008002000003a0030001000000e00100000ea2050001000000270100000fa20500010000002f01000010a20300010000000000000015a20500010000003701000017a20300010000000000000000a30300010000000000000001a303000100000000000000000000006e0100000c001201030001000000010000001a01050001000000080000001b0105000100000010000000280103000100000002000000310102001d000000180000003201020015000000350000003e010500020000004a0000003f010500060000005a00000011020500030000008a0000001302030001000000010000001402050006000000a200000069870400010000006e01000000000000ffdb004300140e0f120f0d14121112171614181f33211f1c1c1f3f2d2f25334a414e4d49414846525c766452576f584648668c686f7a7d8485844f63919b8f809a7681847fffdb0043011617171f1b1f3c21213c7f5448547f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffc000110801a0022b03012200021101031101ffc4001a000002030101000000000000000000000001020003040506ffc40042100001030303010702040503030303050101000211032131041241510513226171819132a142b1c1f0142352d1e10615f1336272162482344453548392a2b2c2ffc400190101010101010100000000000000000000010002030405ffc4002511000201040300030101010101000000000001110212216131415103137181910422a1ffda000c03010002110311003f00ef9a7e2508289789994a5d26385d72798addc20eea01f44e4a86e26168cb455ba2f7b59335f26c91cc76e8836ea78400f1404c2326aa750ce3d13ccde567a61dbb0569632561a3685f294a5d73f656b801d15045e661089a68aab0244c98595d0cb927ceeb5d504b2cb1d46923c583caed49cea2a7d49263dae9378cc9b22ea6632a776efbaeb83009b64a9ba6f79e89db48ba5a73e8aea3a5267701286d21892891c485063cbd16a768c93680530d099920159ba9350ccc01381f64e01136b7485ae9e9f6e45f08be909c2cdc86198dc1f31023d12b69d47bf19f25a8d370f1463cd1a2cdc4019e53760c40a34d3d15b4f4a5a040b8e56ba748c091757776b8bf919d9508a994f7344c829f674c270d4d0b9b66e0ab6ff52818264194cfca5023d5442d56918e7c965acc333244ad556a0db68958aa547137f85ba1331515bc90727ce13068d9b8133faa2c873b2129f09b1f285d0e705ac04e1582c2f88caa9a7eea3dd0d210d1a4f057a874ba38ea16733e76be13381e623d12ed23a4f16e5744a119920e278b61580def9f45581d408e13b1926201254c531c7c1f44438f183c271409641fa943476c7558946a18013ba7e55cd7ed0204caa1cc20dff34641bb493ea50d49265e2a78bf7850d454cc104e72a6f1bb945a6a472e906fee8308c8364a48da737501e07eca6024bdb01584daca96d8445bf44ae718588352585d07eeab73b9080b8c5ff548fcad240d937c7298be7f12a5b91374d61736f65a83125a1e36c70158d3370b13dd9b45fa2ba89796103f243a702aac9a83b6900f2a178939599e6a4445d57350f1e68b4ae343aa116fbaa8d67c404ad7de5d7f955b88927aad2a4cba8b3be718ff00384ddeba2d038bf2b287c71e8ac0f00c90b569265d4e49b983eab46f8bac6ca9184ddeccacba64d2706f6be4484c1c66f958195e080eb7f6569ae26e405cdd074551b4104ff84ae81cc8597f896822e329c5669122eb36b3526869ba85d216775402f200553b5118214a86ccb691a8d40091294bda0dc02563fe2238b2b1ae740b15ab0ae29156536f833ba42af7de0fa21bbf3f85d60e525ed758cab0540447b2cdba0184a1e78c7aaad2551a0b80824ca00f4f954ef2ee00ba7678a09100a220a4d14c8992ad0eb1b5d676d8f92b64c42c33687b3b086c1e79504c0ba2499f2593452fa7385554a636580f85a6491954bc73cada661a3139803b11d6cada6ca6e104679842a346e4401192babca392c309a4d6c10d90ada78b2ab7e01bad14699a87c82cbe326939782c69c4a85c064e12d5a0f0df0b8cacf53bd6ed2e6fa2c2499b6da351778b30aaa9520c733d55535f7ecd867aa61a77eef1191e452925c997537c069cd575a6070b653a6d6b44054d0a7e220602d221a62166a66e9446e7a5d5ad03290c7194e0ae66c2480123cc0ce542655351d16ca9226c24c9ba8480d291a091951e730568c94d57f8600595e493718f256d47f2aa7679f85da9473a9e4009cdfc91c9063ec84016951c6d385a32583c3e774ae337855ee05c0c88f7437cdb995414969da61031703fe157240991e92a6e26dfaaa0a43638f85753818e995489c9894edb0534499a7bc68b4ca4a8f9227294346dbf44401064dd6211b6d95bea8b2575568758fbca05b22212f74ee2eb708ccb2d1524cf39ca81d26df0943486c42204711fdd1032173adc8f44a5ee9b051a25d84cda40bc34ab08ce58cda8e8c12230a6e1ede8ac347a45bf348299361c2ce0dc31b71888ba04da538a46121a64367928504e4a9c76c6d6e4242f7190e999bd96aa74c1e26dc22fa6d6b4f4f32b57232d383148201e55f42bc18e3cfa2add4899bc24d877800fdd69a4d184dc9d0755171ca26f4e561dc5aebb87cab1d58b9b161758b0e8abf4579009da7d5211ba21df7522e7fba8d2d903a79f0b6606140c8e2f39485a41b19f75a4bc916127955bc177e0206509b34d7853b8ce6dea89913254c1b8b25b4c5cad19089772985cc4e79845945c413061331ac0437086d1a523b34c5eddc4c1f44843e99300ce70b632a06b76f099d0f6c382e7739c9d2dc180bdc445c8e6c8439c4403e90b4ff0cc2ec7a415a5b4dbd004bad2e0c2a1be4cf4b480b0389e26211eede2cd36e16a0670a5f898f45cef674b523905b266e2116d333cf9a7813c7280b3b2bd12708176904983f09e9512fb816f3099bb67c467d95aca81a3c3eb0b2dbe8d5303b34ad0249078f74fb006d8007a0558a9328eec9e995cf274943ced11128e7a7caa4904181255949a05cfe6a824c783139f75001eaa49eaa4c1995910960e895d4e479a60e3174e3804ab23866434336ba8da7d710b538caac823c96954ce6e945629df0acd9b31325335824126e9b6e210d8c032426c78409f341cd8c0ba34ef02d2b2cd20ec2e1733280678a2c02b1e0c18859b76d7991952c8b2e76d60e025dd3ebd5565f22f8447ad9301258d75e27ee9b75a26feaaa0e83741cf8bfc22064b5ce1d6feaab27dcaa0d5b19e8a0793e5e6b5685c5fb847f95454aa00291f542aaa3db0b4a930ea039e0e084a5c60dc00ab9391f9a3ba4c83ed2bac1890cdc9945ef96dff00349c49fcd42efdca600790ee8a0104026fea95978cf5cadada67683c2cb704a99286502f326473956ff0edcdd686102c512e6cc0225737533a5aa0a1d4b868b9e538a1c9e785688ea8933859b99a54a45268dece43b90075eab433cf29881955cc61197ba69825a3d7cd3b6989c0015ae8c20d37f544b2814d0bc5a154fd2872d4d719ff002883e68b9a18467651da3894a2900e056831c9cf9aa0bbce6eb49b60d21c365306f92a3bc00e4a7654e873828699263edbc041c2de68b5dca72e1112104ccfc62156f7919023a1535150110d36f559b788c91e52bad34ce4e7555d1a853044c5fd52386d04c2ada4b84b2602d14a93cc4e3a14bc02cf0627438981cd948e0936f35d3ee5adf1380f84848180d55fe158fb30c1c44f9a94d85c6616d2009920051b02d30ab89524102200945d7e02923941c401985cce854ea0d26624f4851b41932037dc2b0ba3d5407a2d4b3308b0406da005590d26400985edd51701b4deeb26840311f4a698039481a467af550d866c9292d689379f24d8eb65487881789505411d565a192f266424dde71f084b48b9850069132149036ce7869b4850b4b72168306ca97309fbaee99c9a2b9831194678b27ee7ae10eee0dcdbd532808d2e3d63202b98c73cfa2560022f6f5e569a640b91e9e8b153354e46a745dba655ada57fbc28d747194e5dc73e8b936cec922a783c2a89323f70ae75ed1f64ae1684a60d081dd534c5f855ed24e21170800cd9203970da8fd568f4b2a58ee0e3aab378660ca20a46da01828b419c8550326558d902678534525b3233851836faaaa9be4c4ab498f55963c82a54001bac6f712e4f55e0c8e3f459cb8b8c023a2e94d262aa8b5ae24dac1585d024136110a8658938213baacdc67a25a24c6754db267d554eab6c79e156e7cd895019b14aa42581c48c8308f7a1be1981d52d474344440c5d565db8492216a006738b8cca52f1104d92ee272607af2866fc45969200ee119ba2d3e2266e962e27f615cd001c5e72a0041709950d33805387f1174e1e01b84492158d2db92272af1503464c792a1ce8047330a0701c2cb526960b9d547b259739d61fe1560b7fa7ec9fcc58736444149731c40f17b2b1af92b3b490412afa6f9375868e88b5be7f747781cdd2ecbe6c7cd25491cac885d51a0e50154348bdf9599c7df9f651a7a95bb42e36ef19950d4004836594541cdb8485f23ee1168dc5cfab95592765bafc2a8bb1fdd3b2e16a20cb7219f3b7aab18d36419770316fd56863445a2166a66a942ed2dce385455aed00b6785a6ab496900e562aba57920805de6aa63b0ae7a1003520078f657b34a6c5d07d91a149ad7410256a24c44fba6aabc0a69ed948db4fc3b5377e008123d155577755500ee6d284a45b82fab5cba009b2a8d402e07aaa9e098b7ba105c0adaa51cdb65e5e1dd63d142f3d166683385635a488e39542292e24c8136466d830ab0d74de73f756ed3d7cd659a423c9b0e3aa00ba20c828906768e8ac6532443ac99205369272aca94e2e671c2b69b6384ef8da642e6eac9d1232b60dba24a8e6c800dfa1563da48b5a1672491e7faad232c21c07b0508f3404ff00cab0b4c442599428917eb84c377994fdcb8b671e4ab822d051326a0a1a0c4e7df0a0710723e55e5ae00820c42acd1713e190b69a39b4c8c337c3523c8041e159fc3d427f122da0e6b624954a286cabea003bdafcab03c80271ea80a6efe927851cd7b4f374e18647ef498132131ac445d662c31cdef8497fd855a86e66d6d627d533aa498e9cac4013ff000ada73375974a34aa6696ba5de6aba921d1f922d2002154f3278425934de0473a490014cdc8b7c2a9c497498272a09e00f25d20e6680ef17ef29dcfb02d59812db8ca0f7be05af959b464bd95075e7299d5601f12c25f79fdc206a93c26c24cb9f564cc81caafbc02f37f554938b7c14b246018f55b548178aaedc493f743be279bf17554f06fe72a0049c9f594c22459be4797e88f78e369f5ba46cc73d728ed23a8e1020249c6479a82609e230ad0c27332983244837caa51146d9e13069e8ae14ce45b8c70a1616892339b2a4cb450447099a2e2df64db493fe116b45ed23d1526411367038560a72083608b479094ed90e8205965b148acd2ea8b6982600bfeaad241e2e8b4cda3dd12cd248a9f4f6f29446d9856d57c8823d15005c15262d0ed71889013b6a106647a2a436e647dd30eb17f5e54d2246a6d5f0d8d92bea79d9661e44a6dd079f945a8d48c4837f7174011316f628413704f9c75420f13d52031f6f952f16ca56822736c221a49bdb8c28204249110ad634ed8bdbc90db61d7385aa981b400308a99a48149a7256868b483085b909c13d1716e4da40238b2226d6909a112e8e102c4eedbba4003dd42d83368f54fb84a0e701c280a1e011c24da06558645d553ef2b68cb11c01b1458c118bfaa5b077e49f741b2d190b583a5f8560637310941dde8892001d564da1b6884bb72112e1b64c1f6543de66232a49b065876b6f297bc1b957b1c700cf9a668231f92d42093531d655d4a824f29097068e3d950e7fac9e1655269b2d7d521bc10a8dc49b59239e48cd82493d7ecba2a60e6dc9aa8019395ab73678b2e56e773f923bdd89f3c21d1269383a86a88c80b3bab3492b19c4f3844c1b91f652a209d46c73dc448f657d0a6625c66565de36c01938e8b4d1aee1008b75597c14e4bf6004c048f17c2b9aedc2553a9ac2908bc95cd64dbc13c21b75539ad7123eeab6d598f34e1c22c6e16e1a3129895698736d959bba2de02dbbf821298256954d035262fa6d684ed3b626f27e15e693264632a1a2dea656ae416b42ee1b671e4a9a9e271215c699131f7498b8522726674837cf9a97eb2739573da493e59baa663fe56d180b64ba09fbadf4f4e1cdb92495829ddd0dcfaae969c4360998e562b706e801d0d33112167a9d9ee0e3b5d65d269089db95c956d1d6d4ce47f08f2e890113a42dbccf92e8bda209959de73cadaadb30e98311a303298530066de8ac71e63ce12678b7a2e927308a600c5fd1291802614dd6c1f851ae9c01fd90324220e7eca4c5c0bfa7289200b899485c3184a22c0f701700d92bdee78876528200cfa2918f2f354197500895083360ac2c1c99286dbe7ee9337215860c0c45d3ef01d02fee940836289126c71e6836990bc18bd94df020e3c8a52493c7ca124a6087244788dd0c9cdf83297711c8e88871fdf0811811c93f28b5d90ab9bda1169f2caa0a4731360a1cca524f211dd113333c8510f806dc29123832a48204e7ac26104dacb2200c3652fd136e9222d0a03f2a21bbb1008cab9ad00ca5610e19c2b80265736cda416d9303ea8013e8a1303c960d0f3c4941ceb652171f448e71b82a8291b78079941d53aaaf7464841c71e6b5066479199bf44b066c65560f44e1d03098814e40699999caadd2cccede0abf7792101d36b25307499c388eb0ad124e42614c2663034e64a9b08608817164b63620c85718e0a4000308935046b491d1386a2dc47b268ea565b1811ed06563a94f38057408113ca52ddd6295541352729cd8120494a5b02400ba6fd353cd95074ed0ec79ae8ab473743300065341fd85b0e959322507510c2209f45abd05acc78b11eea0c5c4fbad234ce71f0e137f08f188f753a91433378b2720de4276d7a8c8dae8f512ba3b1844c4a5fe1e9133b42cfd8bb4363e8c6757548faede896a5535002e71270ba2dd3d168b304a1ddd3023681f08be9e905afd3962a385a6dd55cda96b111eaaf7d26cc7097b81d0c2ddc999b1953aaba32a35cf718fbf9abbba68881364760cde11286d641b8b679507affc225c00ba0d137131959141739a058aa0bfa6558fa768bf455f746f33eb0b4a09b62b9c62deeaa71f1730ac70024e15076cada3125f486d209f695a5b580805629c41f68c285e66c73e4874c9aa5c1d0158c812ac158c2e68a84627e1135dc7a8f658741b559d0352d9959aa3ef330b31a8e8cd929a9e112954403ae4b0bb71cdd2baa6003e9655177182a4fcfaae90651607744771fc26e93779c7ba127a91eea8281b74999f40a6e8e7eeabdd7cdfd511336bcf12a8292d69048b85736de51e6aa6376c5beead06dfe5479abaa58499391f2a136ca52e083881eea312426f623cae966f2949137b7b2923893ec883bd2c39f5400bf3294019fd14b4e2fe8936491fb1c2822f13f099a0648fb23b62717f241a107a1f8e50313307e13b9a62fc2400f9fa10a21a6d9b7a239c929601b8f846c05aea01811e7f098380c9b2513e5f28d80f2408c5e66df921b9c63aa6161fe5334cd9003d33b5a080b4b0e2f759c3b109d95034807fe57368e899a41b6107826c302e835ed026503524c02b302d936c804983ca53116c25240305c909cdd695272abe4480e17884b7c22e3e154bae41131e8b7065565849054dd7be126c2e317f84c2938798f4560e89b63875c67d158c3005ee918c802785640023f558674401507194e1fd1576085e2d90a8092c350c79a14dd2aa049264fba706de6a8293434d932a5aad6910b0d1a4107c918086e02d64ae7002df28810bcf1754b88f750bec9241c9bad2465b26ef3401e0a300e084001c95a02d690048446f8b3dd1e81560b4c78ae136e1d47cacb10ee0de44202b0370440cae3b9faabeda6d3c8db5f9e9841fa8d65369274ceda05a2a0323e1725f23f3ff00a74fa99da1524588955d4a926eb8e35bae800e9aa0b79153fdc7512054a150198fa395a5587d751d6de775f8ca7009e6172076b868f1d170b6ebb48b2b9bdb34630c3817711fa25fcb482f8ea3aa6990d91743ba206447a2c14bb618e31b183cfbcff0ae676a3081345d7c438159fba9f47eb65e6991e61075b015635f49d72da807fe29cea187ea90279052be5a5f616082055dc67e988e328bc6e112079aa9f518e70707b600362728eedcd0439a47915d554bd39b4c4a948e6412b3b9a6703e16cdb3322c521a626f326f0ba2a8c3a4cb04711d6c8137c7fcabdd4b77a24ee09779adca082b0ee717c2846e1cc2b9ba7337308ba9b44ed3844a3451123f794b047fcabc83c4cfaa8d69ccdca5332cce1867cbaca714c89b18f55680e123f54ed699b030a6c9141698194434900127fc2bded2d990500d70b89ea8919811b4672e3e6ad6d302e0a66b0dca7820623d95271adce0ae20e5428edfdc29b4fec264e102994083194e69f90f853ba113e7d1528a19416926c3ec98517797c2b4538f147d958d61b5a0a1b3a52d95b68100970093bab09020792d5b5ce107841d461b3365993ac99cb088b01e886d38e461311d49f95008f9ea93378a45a23097601f09cf4fd51b47db2a1bd15ed12472840b5ac15a019b3b0a7ef290fb10805b99f5444ce0e5306f12a10420556021d36c7aa83779c29b88c04093d2dd106d343b7a63fba791178854071e45b0a35c4e05950371a019e53096ff00c2a1ae20e0cf556ccc483288315540264cab18cddd3d52b62620abda40b42998a54bc95f7679011eec6d93fe539a83849b89ce56664ed4d291506169302d8255a1d689ff000535b61fbacc5d04e442b93a4c1767d384091024cff654f7c6e403941b544cf92ad2b8b64c41501b5ad2a9df7e63d5331c49b9b7aa6024b2e0180210065b6c9f35635a20cdc1b8b25788b8c75f240c10380bce53b2a39c30a8dfe2329854b013054d126680e9e2e91efe99553aa1fc22fe5d154ea85d6263af9a15269d43878322c80762feea96bdc1d893e890b9c3e936e90b769893577d0607a7ba05db8ccacd048b2b5bf65404970b6543b7f1113e8a0236c198537c5a0ac9b39adadd98edbfcda3e5c1957d2a7a0ac229b98e770d6befe8bcb5600ea7b3c6c124367cc6e5bbb26a076beb014d8d7071bb5b1d6cbc6a83d6eac1dc3a5a2c81de380c4f78537f0c0b606a1f1e4f07dd72fb6a7f82743a3c43fcac1b9bfc4e8da2452731bba0d8892b4fe3d02aa4f4add33a63be791322633d309ea69dae1e38220c4b42e1767d4fe6d5eedcf0d98f138ba0cf0acd76a2a4d1db55ec05f86920f9857d6e26115d983a8fecea550f8a9d0223ff00c773f7543fb265c1c29d2dd3f8496dd706a6bf54c1a9dbaaad34c4b65e7fa801f9ae9e8753a9fe1c0a95dcf78305c4e54a9ab44da46ca5d925ac302a8816db5b8e7215bfc1546932ed603d7bd69f4e1722af6cebdba8d4369d464526ef8da0fb2667fa835a6a69da5b4dcdace898c0982b2e9abd14d1d3ee5c080da9aa1e4e635d1f650b480dfe6b4373152847e4b41d4b9a49205b985cd1fea4dce2d7698ee6bb6d9d92a69ae182699a08aa4786be8ed996b9bfaa40757167695c3ab6a11f9956d0ed7a5a82e068398e66774194b5bb4b4549e1b569993ff6033d1525861dfda03e9a0d781fd3501fd130d56a99f5e86a9131220c8483b57b39cd99a6d930269f2b638d06b054fe5868f148b590aafd0b519bf8f21dfcca3569f17a44dfd8a27b4684c1731a4ff5b1c3d569654d3bbe9d48f38aa6de68bb4f4aa09155e49c10f985a55bd93a2933335949f60fa2e3180f8b2b9b518e27c1ebb5c0a53d9cc7190e611ff75369fd14ff006f63596a7a63ff00ed45bd96beca8c3f8e90b4d271901c0f9b6cad67762e1c3caca81a4f11fe5539b7d2e2df440e95f9d9581e366a1c9fb2b2faa92f86971f1349f54c2848b42c074cf0e27bdd5b64f243eca0a55e9bbc3aac677d0895afb2a32fe2474bb90d802116d2dc2385ce76a35532cafa678f52d4ddfeb4367bba6e113e1adfdd6becc1cbe83a034ed82611d8d1811610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b00000000200000201e0300205e0300659696a354e7b5b528546826241047aad907d934d7718abe35488ea41d080a56b056831364e16a59954a623184044b00e2e5596012137599937092206051cc054049e519b70a28505268b67053f72d23aa3374772659954a15da76118559d2b00fa8ab2a54b00157bc95a5719aadf053a6e8efb2acd138cabf71222c8ee4cb336d25434d227091f427995a41279b270003808b98af8d7473dd408f64469c9163f65b8ed8b8052d89c2af674542318d24e6138d3378685ac41e894b013fd95731b5153283478a2fea9fba1885606802e8913644b2b515776d163f9a60d0d184c5841b7dd0dc09b88f24492a40ea72244fa24348cdc910ae6c130aad5878a63613e719427d1b848acbd8d31755101c6f69559a841839f543c4e763e1754a0c4c97774c703e2327cd38d3b22d3fe5235841bf0ad0e232565c9b490828531265cac14a9ed2323a9409f0d902e116fd84645411c20c8c2a9c5c6d68e89893bae6c95e24eec4f44a465b2b7b5cd3891e481dd3112a6e8926e3894c5cc745adcd96cc881cefe984aebf16f44d50011002424363a1f24a062c60429922c2738524f5042404cdc849165f6e47c709db9bc2a771ebede48879989fbaa08d3bafc594041192a9df2019bfaa9bbce3dd66064b5da3a3ff00e3040c5f8429e8e8b6a0735a1af9327cfaacceedbd397319dd5706a5d9e0179b4653e9fb534d52a06edac089fa99fe57cececfa1d17d7d051d43765404c9921547b274ddeb6ac0dccfa7161d13ea3b4f4ba764d52e0090d9db37e106f6ce89e40de5ae75c4b0a5cf8c1684a5d934a9bdc58e891040fcd36a3b2d951cd764b48313c85751d6e9abb669556b8344e3856beb51619a9598d9b5f954bf0a11c4afd81b854d8f237924927ceff92ba8765d5a348b4b9a44f278e1753bfd3136ad4a66fe2e538730b4398e691e5f92d2ad996a4e1d4ec6d43aad77023f98d88e87e56777626b1957465ac05b44f8af0626ebd3eea62db81eb2507b84da3fca2f7a1b4c2fa551a4f827d1705dd9baa3a7aaceedc1e6b488e9d57ac07c360005062ff4c67c96af6fb054c1e774fa5aada9576d27806e07be1575b4b57f8ea357bb3b582e3d57a62d1ba4f5ebca113d13f66c2dcc9e3a951d4b74e25ae60ef3c40f48b1f72bbefa751f4607d45a2dd0aea7774dd62d0547301b103a22f074c9e5069cb2bb8c13b19049181256aec76b4e8fe86b04dc05df3a6a0e1ff4c0fde1466968324860f555eb62e993ca6b3bb6d5aef13bdae6837b83cabf4cd753d5d42c73f6d8b5bbb88baeebfb334d5092e6097448fc954cecea4eaae7b7703cdf954a9e09ac1cbd46af514ea526b6b39bb83b072b3d0ed4d6eca4e3ac90f370e6cd818caedbfb269d5732a6e7780103df2b39ff004fb4406d4dac6e01e12ed7d12948bf57adad4a86f60697c8cf52b0d2edcd4bcbf752a67bb313ba2574f53d9c6b52d9de720dfa85819d835da6a4546383dc1c049c4e1695bd92983a54ddbd81ee1f509fec97602e9b493d26fca2d690c6b48b81164f044023c5faae6d9a2a6b0078700d0e0671f856a3560e553b407ced8e48fd15efa7b44c2ebf07193c9ff4272a00d7ee7df0158eaf4a9fd6f0d9c4aa4b5c70b8bdb1ac343554e9912e0d9685d6b84a4e5f126dc1daafaea74da08735c260c15454ed2a6cda441137b1b2f36ed63cc969860f2bc2abf892f7969793303ff970b85c7ad7c4bb3d157ed81b668911f9a6ec9d4d4d455ac5ef2eda044f4baf385e0b416d86447dd76bfd3f6efe3a3481e578553c97c89534e0ec97c0b8bca5249bd94fa8c928da64af470785e442d37ba50d33c7c2b5bb4c5b2ad68005beca75412a24a853b5804c1841130ad02726131022cb371d17c655ddcf290b0077a2b0920c02ab73a2e7aaa58da805a09ea1098741b050ba448364a44f9a460b66391d021b4f3641ae227fb2b37021645210b80b037e897bc3811294982447ba8d3e42168207151d0080a648ebe8812ee1a94ee898409731c24cc270e906163f14931794ec7385c8ba2d3525cea6082481185596b5b8010351c460fba421ee92207ba521921780949252ec79372df750d322e2216b061c9276d8fb5942e22303a24735c7304442858ec1dbf2b580723174cc91f084909761f23d2e9a9b0077888560321600e3241f84c68873c10202b185a8971dcd8132b32cd2a519aa507898b88eaaa149f33b7efcae800e71fa4447083a9d4e833752ad93a11cf2c78fc2611346a44edb7595bcb0f3ff002944099f85abc2c39f0498c479a21a48c180b66d6f7971c615840810d11d15785a606c8cc83ea8f879719f55b224416a90d162c04aae0b4f32fd3561abd016b1fb5ad6de30e9babb4f52a8796ea0b8dc96eee975e84b29106c331840d3a44b7c20fb617cfbd7a7d18c1e77b59a5da601be221c3fc2a9c4d3d5699fb1cf8a6040cc895ea7f87a06fddb63f44ada1a67b9c76b7c2768327d937ad825070746f2f2e701b5b9031ec559a9677aea45d76b1d1ec5768e974dba76367d4e54ee2801b763769e16ae5110ccdae64f2542055d497d30f2c9001e3c42176344d2da021bb4ee2e81898165d21a0d134bbf92d9764ce4266e9a83585a0068f5e552a78274b6796d539bfc5eb9d7f053045f8b7ea8526c1d2bfbdaa6a3878a1d6266d65e8dfd8fa4ae5ee753ff00a821de2371d121ec6d330b36b48d836b7c46c132bc1cc19fbeab90f70cda6d2b907b5b5948523fc43bc6f7360de04811f75e95da0a6648247bac6eff004fe95e5aedc4398e2e680793ebe896d3334a681a3d5547beb35d59ef0d21a37809351da5aaa5aea54693dbb5ed2492d9208e8b651ecd1a773dcc79f1de21555fb1dd5f54cac1f1b4411f92cca8e50e64c147b6f5d52936a6ed3fd505a5a413d62eb5ea7b56b50d3bdf14cc09060e3e5543b06a52a54d8ca93b0923dc419576a3b32b54d3ba9d882d81e894e9f41c9968f6feb5d518c751a32f66f02e3adb3e4b7e9fb4eb56a5bea526b1c380e5ce6f61ea9b5a9d47381db4fbbbf5bdfeeb4e97b36be9e80a502dcca13a5be46a98c12a76f774e707e9dde120120f5c2d1a6ed36d5aaea6ea3529380265d112b97a8eced539ee0d63a37b4cc79dd68a7a6ae3545c58f00889214d53252e0e856ed4a1a72ddfbbc4090009c652d3edcd0bcb435eebe25a6eb9badd256a956916d33b9ac7da39b42c74296a1946831f4de089b16dbeaba6d429e0f4cfed0d3d16973aa8001836b25676ae91c3c1a8613eab95ae638d268dae7439b36c895c7a2daa1da9dcc022a0fa9bca5d2bc04e51eb9ae064832deb1c144b806dc0b731f0aaa24772c2088da08f4e5317107ea9f2fc9726df86e0b1c406074dc1c472b439f3c2c551fe020939899e7aab4d4fcacbd1f0ac1e6ffa3a2edc4dc2f2ff00ea5059da348e1cea76b2f4949f710bcdff00ab2a0fe368cfff008ee7dd6ebe0e7f053ffa93994eab5c60308b4c1e4745d1a3a4a7a8a0e73831a5bfd26f1d579def5f51c4c9f20d192bad4f45b6836b31b558f6d28b385cf25706daecf6725d4c51a8cf0ccde06dc47f75d0eccd653d13e1de2efa008110570742faf52b863aa6cddbb71b0bc5beeb7766d0d454d5d06d670778c98e8467f4526e624cd693a4f5cf0e304442414ea3b110a3aa6d3c401c940d63895eac9e0b50d0e06642b9af8b59652fe53b1d36b590d1b48d00b89b9cf92277649fb2407ce422d339593630123095ccf2509e852ef3332a2235b041882a17169b47a29e274a9dd1dd24c1e8ab97636be842e23214738d800acd8304998e1414aa124491c4feab3f6523f5b2a6cb9d716f356eddb694e68bc0fac043b98b9a931c4a9fc8897c6ca2aea68d07015aab29938930a36a32a0dcc707b7a82aad676469bb40b4ea9a5fb2c0ef223e15ba6ecfa5a5a5b29376b4de27959fb6934e8c0f2247d902eb5d59dc00eb7b5d0769c726c9fb290faea2835251350c013eaac1a70393316f550d0692727df84fd8bc0b19417499064a9bdd13617c2bcd001bb660f555b9846641c03c2d2ad32b19412774036213b5a7fa8151a3c44c71c194fb4b62d7256dd48c5ac0d618931d6116b36fc27c09e4a8019b5fa2cdcbd2b5f83536836330aeeef165535c1a24cc42b0566f2561d4bd34931c0b8e27164c479aa1f540788273d147566d8927138e1172f45c86a004d8cfe8aa1b449e4202ab4b9cd0e1b814737e4ae88e6d8a637cc45942e86cc5d4246f1d62e9489060dca4243b8913ee96fd653d3a2481300226909b194ca32e4e39ede0da8c63b4cf0e7805b7c8384fa6eda66a25a28d405a4b493d5732a765eaea6ab495767f2e831a1c4f91b856e97435e8d47034c86ba608132332bc58f4fa2de0e957ed8a1a6a7de54a6f689c0175469bb668503b1c2a39d549aad686de0ffc2cdda3a2d46ab4ce6b2912e041008892a81a0d4b35da6acea26194a0c11637b7dd69d2bd329b8c9ddd376950d502582a068b1911ee8d6ed3a145ec15378350dad370b99a1a6e687b0b6ed007ff00149add3d7a9a9d29a34f7163e5fd02ac4d72ccaa9cc1d41db5a2783b6a9b5cd8985752d669ea33736acb48cc1c2f2fa3ecfd677f5ff96ea4d761ce36cdd75f41a769d3788490e20c1595429ecd3708ea8ed0d1b410fd4b5a464138280d7e88b9bb7574a5d768df95e77b434b537eb5b4c176e6303607dd5d4f4fa814b460b006c0dd2048be13668a707a0efe89692eaadf5955ff001fa2e35746fd6a0582a698869992d00c2f38e67f2f4a1cd81de3e4c71216acd194cf6adad42acf77569be0fe1703ecac15e8533b5f5a9b6d82e02cb87d9767ea1cd686cbfe9039958bb568d6abdb345c184b45320e31745ac53c9eabbfa4e7cb6a309ffc8260e6e6410bc4689a0d1a3b87f377997177c2dfda2e27435763a0c707955afd16d60f552013047f8484131181e4bc5e9a8d615e917b096b689711be24dfeeba9a2655fe186def002661ce04dd4a973c954d23be01da0b9a4fa0e54b81107dba2f155757a860aeefe22a870ae1a1a1c6c174b43a97bb55598daf5cf762fb8c8e308b764e20f473700b47494e1d68db16caf3dafadafa4fa6da55ced2c79264792cda6ed2d7cd015350fdcffa9a5a2d78087497527a9049371651cc6b9a47b2e4ebb5fa9a1403a93c0717802475375ced2f6d76a6a18fbd201ae800b6ee0ab196cecc06988833200e1101a276fd5eaa35ae3b7bc10f22e7cd4732c76fcfe6b9b4fc37816a59863a41bde38561719fdd8aaf50e0ca3bde4c038f5e12b2bb1ef218d7181922cbd3f03c39470f9a99e0bfbc65266fa8e0d1d4985e5ffd41dcebf514ea32b06526361c4f326c9fb4aaeaf5358ff26a358d74b5a04dff00cac6ed256eeded786b5c6fb5de69aaa66a8f8d230b3435195e9ba93d958070bb4dfe17641af528164b400305d7f45c7750341c035db5c2c08c15bc69ea5422a6c0e2f87193f8965c9d15273a93b657f112d8719239bfe8bbfd995c8aaf7349168827e3e573dda46110da7260c47dd468d4e9d85ce04b6063ec899e18b50a19ea348f76a2917b8924395fb434f36eab068754cd268bf9c7c64931d4a46f6f53da5cf61ddb4b80e3d17655a48f23a259d1a8e6341350b5a3926d74acd4e9302b307ab973749da753555452786ba327833858b5da6db5aad692d6031c11ea87f26306e8f8d3c33d20afa52011a9a26ffd61582a6985ceaa8c7fe6178fa7b6ab7732e099020093d11a94db45cd0e2f69e06dc8395cdd5533afd549ec7f8ad0cfff0053449ffcc21fc7e807ff007543d9e1792651dc48921e62d1f095fa62c2482e06671f8b9b7a2cc686d5d1ebc768688fff007344c7fde986bb464fff0053487ff30bc40349c0963c9636c61b7014069b5a4bea1207ec2add0da8f723b4344cb7f134ee7fa94776a68467534e73f52f0d00c6da9777d2409bf2ad6e9c1f1198c89c81d13016a3d83bb4348e3ff5db3eaa375fa3260576cf595e4bf8571105d271bbf22ab77774cc3aa0699c9b63fba8ad47b43da3a2688ef9a7add06f6868ff00fd4305ff00a978c2f68daedfe11240bc7a25636986ff00d70416c7b7557f4211ed8eb74a488aecbe2e113a9d38cd76fc85e2006876eef84977e29805169602d22b34b4ce4f1caa36508f69fc5e98fd5a9a73e6e09bbea05a76d66122ff00505e32bd1d3b200d482224cd8c709994dce1e0ab2260c18872a11423d677f41b6359804c0f10bf54057d39b1af4e08fea185e50e90e7bd1b7201378e523a81a5f5d5b75078385421847af77f0f50026bd26b81b1dc05d217d3a566d7a4e13fd43dd7912c91e2ae3a4cf3d512d2e23f98d0e26c27edee9b74108f5a6bd234896ba5fc45ee9b481f528b1f51bb5e45c110bcc51eccd6543fc8a8d6bd8090e273ff000850abda752e6b105a76c8312021ad0423d7b986c4447484034730bcb3aaf693449aafdd3c1e552755ad0f815cc67ea38e54932847b00d836128398f26cdf3b2f2b4f51da6e20b2b12d18936f245f57b5a5c5b5768c001d829c93a51ea4d269058ea72dc2adda523fe99753b7b2f314b53dacec5536bed27845f5fb629897d6903a19f7529f42da5e0f48da6e6c6f66e3112debe8af80db4418f45e406b7b4c1835cc9c1e91fdd13da5da41a77559e73f6f65ab9fa737f153d1eacc800c2323a91ecbcde9bb5b59a301daaa6ea94ce1d9f75b3ff0051e93f10a8d3d23fcad2ad33955f155d1dbdb32383750b46df285e59ddbfda0dd4d1a07b926a00640b02b4683b6f53aaacea6f6b36b04d87d9799267b1e149e85a2f073d552e6cd1ab006e0e245f90b9bafed3d5699ac769e9b1e4b8021c62c9bfdc6bb6b369c325f4cd4248b7eecb4a7890e4ea0635c03845c4d93b29804dbed95c6eceed1d456a4e0e6b7c301b0169abafad48d30ca6d707f24e02bfa13d1d27d215185a40bdb0aaa34c3e9821a279b73cae4d2edea955cf028b6584037eaa33b66ab1ce6f76c9264095436330767b861325a311855d7a6c65273c8262f1e7c2e70edca829baa3b4d01a3339556afb6dc5f4a99a03c4e0e3e2e149687275dd45af6111670e8b3b748c7d36ee64c58d9574fb577530fee849139e5627ff00a8451aa07f0c48ac46d1bb9c14ba74664ead1d15363dce882736e539d151755150b06f182b0e93b6c6a585e2816892d89e899fdb54995453750a93b7748c26d69705d859d99a625ed34c0dae267d79579ecdd2bbc2ea7f7589ddb745951afeeaa16d5163e63fc15a476cd1d86a3a9bc3473e484aae89c171eced30bedb819f255e9b4943b8043480458792cfaaeddd3f745ad6d40e7d8595ba5ed6d355a4d349ae0c022e159918f4cc7b134b51f59ae17ef03bdf828d2ec6a4ca8f7b0b9bbc92e8eaadaddafa6a75038ef870d861bcf1faa6a1db1a4ae4863dde13065aa9abd281ddd9b49e412e31b48f639586a76353fe25a05470da011699badd53b5b4948b43de4176042aeb76ae8c3a9bc3ed31f4e41ff2a97e91351d96350d0d2f3120e3042aa97613286e8a9b81322463c9696f69e95c6d50dba8f846a769e95b4dceef71c11caa5f64670fdd55f2eb33c00c74c95787034ee60458c2942935b45a08327c46dd729dd4c4c1923f70b9b699a48aabbda6938d48b0b489f64b47503c2c63a806022e396fa2b9d4985a411320c5a60f2abecf3a4d635efa741adda769b656a98f01a343869ea3d843d836993f0b2f6b0d29d1d53ba90a916922558d3a6ad42ad4ee47f2c9175c6d753d2d4ecaaba86d22da81db4b893333c2dff0a9593915f6f7b4581b237077b7fcadc2a0a658d11120127f35cfa6e22a33734876e103adf0b53dbb8e79c792d1b6a11969eae9d3afb8d400171b4e04aead0d3bf58d78a50f81713895e6fb873abdd9f88cdb993017b1d3b40a2c201692dbfaf28e0cb93994fb1f5dde3640203c349dc38e57aa1a2d11001a34a738195c1d63dba726a9de5a4498e10a47bd0c2c7b807585ccacbfd32d1e859a4d2300db4a98b70179aedc2d6bea5268804e074e3eeba0e777748b8b8c44d971ab39ba9ab59eef134e09e47fcaa63b248a286f14a989beeb8f35af54d05fbc1b06c0049317ba7a3a4a7b18083331ba4e7aa5ed0687b1b4893e2049bdc471eeb5723506466ae9b759b1f5803cc7a2d8ea8da809a6fddc4ccdfaae7b347419577341dcd20874fcadda4a2d7d576e931637b11c152792870636b3c752a17982676ee8eab33dc29d480edc1c0c817fdc2ed6a2852a7a771a636bec4de6f2b251d369ea6a0100922f9e39fba967a25c1a28526d3a2c3bee5a2487447b28facda6c717168b837ebd15d59cca344bbf035b045b1c2c9a7d132bd668a81fe3264c980ecd92a9d032c1a9a46986b6a82c889278f8546b1a2a53635d19045a7d16ff00e0a8c40a6760161e5d253b7414453f187183605d8540338dab7546d182ef1098f14df9b2e70acf0da3f4f8b168312bd6d1ecea1a9d4ecaec0f64458c11ee1712af67e9ff008ba949a4b452712c6e7d95c14c95ebcd565324b81787813bc3afc1c2a680755653dbb5b6e8060dfe56fd468595e1af75a6096b4091d6523344c635ac351c0f481918595542e41f236ae91a8fdd501d94e0ed30775b1ec9a93ff9d49ad6b4580c63cd6e7e90bdbb4901de833175cfd56943ab0636a10180171032169558e48b755aba6d6497071e844c5fc90a159b56b35b4c35d6cb47cacb5f425f4cd3df049f14362fc29a4d1be9ea29bd9578dbb4f31955c8723f6969fbaa6ea9b77362f6880b2f67d4ef75d4daf635865a71798b7d976aae9c54a4f6b8f85c303a2e669343dc6ad950bb710e0dc73894ce019e934af6b03c81236901716a3850dcd738c88b9b7a2ebd0236be458b47b5d794ed2aa0eb2b34969630441eb6524474ab5680f21f704099c14e28b5da773de2c074e995c77969addd18da5cd6eebe3aaf4756993a734c66233ca1fe09ce3540a60925a2733fbc2e80d4d02d1fcd6c4013faae36b74b5de7bbdc03586e273d56c9021a4c9802dd38fba9823787343f7b7eae82f3e4aad56a594f4f50026769f85468b543bd7d074ee6c78b806e975db1f4ab38446d9cf0a149494bb53481d8411244c9f85740c089bc0e879fb2c0faa1e689030403e7d3e174490e93710623db284dfa55283a34ea3453a704edd82c4588852a52d19a8e3574d4cbf9309db45cea345c18e8da1d8fb2a6b77cdaae0ca6f7378202e4da9e4a0cdfec9aa3afd36a0b1a194dad6b9b1d02d3a4ecdafa7d6557ec96bc97089b1e857a0bb84c47b221b6b803d932d7451279eed6ecad46ba953a7486d01d266d65752d1567be9ba016b291a64f9aee409c2cda12ddb522ff00cc2b4aa6107334fa1afa779616105c009e242bb51a3aaead45e1be16024dbcb0ba55c486b8092d70feca6a5fb68bb6fd47c2079a6e609664f39d9dd97aa652ac5ccbd4320f55656d06a1c69ff2dc091b64f51795e8e990d635a302c10acd2e6f87208210ab8ec5a9381fedba934abb7bbbbf6ed0716543f435ea55ded61229b453ea4c0baf4f55dddd373c9880a9a34b6d26832644fbf287509c5d3e9b51dd398ea2f04f50b36afb2f523f83736992ea6ef113c495e98588bcf08d66efa4e009048b7aad5d211070b49a3ad4a886f74f1724823a955d3d36a1facacfeedfb3616018baf43ba296e363b64aaf4ad228b49c9f11f743ab11029664e056d1ea069281341d34dc644615aed2573a52d145e4913f4af41559b98f6f510830bbbb6ce62fea95547410794a9a2d43f54c68a550b5b4369b61c42b745a7d4d3f03a8546fab4d8af4143c41f523eb71f8e13fac5d0ab69f069a9479ed4696b3a9c8a55086bc1bb48f54fa7d2d46baa3bba7c3dd681c70bd10008822c55745a594835cdfa491ec9ba00f395b4f5ea6b98d34aa10d6389906371b0fd53d5d0d63480149c21963b4e6576a878ea557c7d4eda0f905a4f845c01fdd17e7928385a2d354da5c693c4c10632384dda145cea5dd329197906cde86495dba0c7359b5c304c7a2a6cfd4d471c306d1fbf855554e5b04ba2af11882620185034e641f28fde11025c4fe31f6292a92d682c82ecff75c5d4bd3aa43bea6ca676b4bcc116fcd1d0b5944bdb4e83e9879dc64da4ac75f5434945d51cd241f09bf070aca1dadba47730e100f8b95aa33c48548d7568b28e99eca6db3dd89ea572fb634ecd3f66546b0785cf04f3e8add5f6b014ad48d9c0e7cd60ed2ed36eab4db0537004cdfa2db59e0a959389ddbcd6a73f56e18e0adfb4b5ede6f27d3a2a28b435ecdce0412012060f056baa61ecb022671f65bfe1ba91cd6cef37821c66d93365dca15dc1fb6f7023f55c36ec350eebc1701e9264aeb32a530f68718735ad22df088d03e0bf58d35b4c640307716f5ea11d1b3636386b436e33e68beb31b53bb04179b8041bf54ba2d4cb9d49cc00b26fd4709c98d16eacffed6a0132eb08ccf0b8ad73e83032992eda227af55b753ad79aaca6206db9f5e16174d47cb443499201e794318507403cf76c890d8b91d162ed2ad519598439d88f79b7e4ba2cf169dbb4181e7c745cdd7b22a34c49db7b63cd49e390460a3aa7d4aae68792c1800491d574fb3b50e6ea1c092e1122445972f4cc7d27d57ba986cc47310ba5d9fbd8f74025d13f390a6d7a2cd3a9aafa941e03c83313b66f2b168b52fdef92d000b988fb2bea877f0f577b44122267139b2c7a70fef76c448361c9e12a00e8d4aae34e49696c4c16c83e4a87d50da8d1bf6b63ac7ba9a96efd33a9fe2db02fcf2b9355f4cea5ae7096345c471c7dd24740ea6a6f3155c2f612ba3a4aeca944b5ef05ede4bae3a95e46abcf78e802774e042d5d9d49d5087c441116cf50a6a5187c9ded41753d3cd3d56d739e2e1fc4da17229eb8b6a78c071a864b8bbf172ba75f4ae1428541498fdbb83a9b9a01749b05e7a1ae7d22c690ce6722f72b34e7942774ea4b69cb9ac34fa34c98586a557b352e9a8e24c06b6f9e23d15d5353b6e585e243813991f87f5f659a06ae9b0341686bc904644e7e1653665f2772ad47335551bb84922ff00d360b057d7346add4f6992e10662d02cafd5383b50f2d82d8127d82e56a58e1dab4dcd17739a45b9b2e826cafae14a039bcc6e6be67cd58354d3558d82d26fd07ecacfad6070a46ac9a66403b220729bb3dc2a55a2d7c97d37038b01c2cddb26e19da76a18d125a4bb200bdfa2e7b3554ddae14849717f3889babb5f2c80efaa32045d7134ce15bb5a916d86e04f98e8b4bf499ebf4ed2f1545b171f92f19ab730eaab9dae8922dcf8aebda68c477b24d9b72bc56a18da9aaabb4c1dc7c3ff00c9499745a2ad26ea24349607b4c6ec8e2cbd3bde1be271b7cdf82bc93bc3a87191b83da76c73d17a8aae074e5ed27e98b74eaa69118ab6a2887d42e332e244e2d9f94704f8491322ff006f6583526a52ab25ee874c1e0dbc365bcbc868da01239ea62ff65984ba14fa2bd35669d59a2f690c0dbd43f9cabb554816560043036479f924a549c60bc6dd39121d17dbff002acd4834a89697120d3201e8784bfc1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000020fe0200205e0300098671e7bbd500dbed75818e72baaf7588da418bdf8e173dd4a750d2637b8ceeb411cadce3bb045a67f457469b93d036bb5ba163770de1b8922fd1554f581d4da4576804609bfdd64a8d755d36d61dde111c5faaf375f4fa97567127bbbfd3d172b67b1984769fa8d7b7b45941baaa86880d24cde224a2ded2d4e9eb526d4ad55e2a0905c62cb453aba36ea9d562ab9e59b20b810207a2cfda2ca5a96d01443b6d28173d7d1114f8672cb753da1a9f0b595aa31eeb5baa0755aa66af4f4696a1cd6ba99a8fb64c9928f65684baa56657240100126fea16c6e819521ee7b98e6cb1b0e891f09c788ce517e9ebd67074d57ba2f2a8d6d4d53ebd1633505a374bbf44da3a15a0cd6a6c68c48927eeae1a6677bde55ac1e60005b6b26e5198249c9cdfe375ec7b8d4d4bcc19dad683ecba54f575f6026a936e88bf49a66b9cf7d4702601970cf1c2a8e94b4453d4b6434901cd99f75535d2bb469aa8a7595b5d559ddd2ad2e74113d154755ad63a91a9aa79ded0e80d113c85b346d6b59df6a2ab492c880200129abe929556b3c65bb2c20f3e7659be99e4b2643aed4bddb5b51c67056860ed00299a954869b3ae2c50668a9537071d41f0de23857ea1ee14e29d5611b813226256dfc943e199a554b9326b6bea295175275671738edfdfb2e6bfb535cdd4bd94eb3831b4cd4b01c05d67683bf78755d48b6035bf7553bb2746dd40acfaee7182db9b4a1d74440a4e64bda75eda4c7d6aa6c22a01113ea9751a8d4ba91a745e4547f85b7c15b2a37bea2fa54eb3002771f0cae6d4274fda5419de8799b7863dd57531c134c8ca1daa1cd1fc4ed616cb222e62edff002ab1acd6d2f055ac5cf692098027d975f708603519b987c3eab33fb3e8d47bdeeae65c4931d154ba67285a6d01875f03ff0071267c5205826d4d5d5691ae7babef046e10151aaad5a8d7631955ae0f21ae786e06012b46a281d56d6ea354d01b90d6c2535e145462a1fc7ea2986d1d51600081619eaae9d6d2a0d1a8d4079061e1bd78fb2d946851d337752af2019b9fecb99aed7d1351cc73c6e073132a7529c1255464dfdf6a6a31c4572cd9e22564a74bb46851ef2aeaa487873801907fe55da56779489efc16b80046d5bdcd6d505bbdc775e044d91556ba1a5383076a6b4e91d41b726a3b61336185bb44e15b4c25a0116b15c2eded2ea2aeaa940a8185c2e4d87a15d3ecb66a4695a65b049b06cc7dd61385c8b457dac43b4553c23c2fb0eab069aa16baa02c8da403e7e6b7f6b35f4b4cc2f0e74d4930205d61ee4173df4aaee0ebc9c42e943d93657ac3348bad25e0c79cac85c3bb1b45e679f70b63f4efa876beafe213039546b34bddd3696b9d249f919f95a6d153933516b37b769f08227d26cb655ffa8dbde7eeb008a637b0e20c4e50a9a9addfb61cd178c4fba941d19297762ac9be63e4cab75dab1a4149c21ce7340f5898543096f885c993e8670b5bfb3bfdc34b45db8ff2c16da39542f0cbe07d0bceb5add44383d9e199b5b95a9b54d37bea35b3133fd972d9a5ed0d31eee8868a42d2791c142b53ed6a8c2dd820f4b49f95468c4b23d952a13560dfa1c8eaa07d7de269448eb6b63e561fe0fb4801fcaa9b40303cb94f4f4fda74de49a3538b71e4869e8933d0d0a8ff00e1d87baf1ff4f9f2173f5f52b07c0a24f860df89294d5ed26318ca5481712438c4c1f959dcfed5700e75174edb7878e99471e1270756ae94d4d177fb5ad7eddee8f254f67ea1a5ae733eb6cf3627aacd5e9d60017d5236308789cae750ed17d10e2c652db88db7f55297d9a98e4ed6a3560e9de3bb24083b67895ce3a97176e7b2369e4e0f052bb595ab873a9b1a5d1e26b598f2ca068381697b1c5ae1720e0754ba976c9393af435546b3449b9f2c424ed0ecc6d278af01cd39b41bf92e631d4e886ef6d56b4e5c063a2e857edc236d2aac6b8743683cca2ec8b8839cdecea5bcc173bd795d3d250da1a0ec6018b5fd1554fb5f4f240a74e00266f854bf5e2a9f1d9923e9b0be2e9751cd346fd569eb567d2141e2a1a33726ce9fecb1e9dd46eeeec176cbb48b11fdd68ff7fee0802953363b6c44458fcaced7d1a5243dd76cddd2082b9a6e7285d5497527d36d1aa3bb69e4023982b9b522a6a629b0b5bc83c47d5f365b69546546bc0acd832d7168b7aac6e3a36572f73de4b4481bac7cbdd6a54f063f0d4dae1dda550387f2fc2e3cc78459742b334955c376d306c7cfaae5d2d6695f58d72cfe638626d8e895daea54ea6c631918878311d529b9e02e356af4ba5ee981a5d04cc35d31e4b5e81b4a9516eca42e76974dcdbf45cc1afef3c54f4d4c826fe2220ad14ebd369069d403aed38eb9537826d49afb41d4ded34dce6ef70da4eefa47558749a3a23534aa03b5ed708f14dc5a3e154ea1a32e25f52b3418c3c789b36e15f4749a415cb9b56b36a31d8dc23770517c763723bb40d3607992416102fc755e5f53a560dd599500a85f21bee61750ea68b608aa7690768227f6564d48d13d81955efdce3bb70819fec8bf60aa39ddc55a95f70dbbcbc1cf3caec3352c0d2d93b08983c0e47cac63b3348e30dad57304c8f95a19d8b408691a8a8d39823ecb4be44fb3572f0b8d1a35981840be09b9122caf6d3a6d20060dc6df1cac2dd3d1d3b8b7f8a7cb6de57ca958bc416570e26d76607072ab919b91b75350536073e369366fe8a8ed5731d4b68332cda1c32b069a8bf555c9739f52a34c09360ee574357a2034c26a4607b4ad63916d18dfa70007b5e4401c723fba4639fde6e7361b36e419ca8fecfac086b6b3f610264da7840e8ea536068a85edfc209c465172689d549dbd23dae241114dad817e3afcabaa52a0e7973df4c38e44ac542ad214d9bdae70db3048c2676aa98711dd13f0b9439e0daaa84b2cc9acd357d235ce6b18eddc8049690aad3ea5e49045889c45f90bb8353a9fea6cf36f855bab6a5e412fcdbca561d53d1875266566a1f4dadda69b9bd493609f5556a77148c47833bb066c9ea1ab520b9eedb902df09695275274b1e642135e03aca995aa0736c2088cc4bb94e3545a1adeeda40beedc70b4f7f5f1ba044123f341fa8ad7eec99c904f2a9d15cbd3357d4547784066edd7bfc14ecd6d4355a5cc6434466d215ac7bf6926b103f4e539a955b135438444fe4a9d0c99ddacaae73b6b2901c018f30ad3af7ec80ca569bc71d51755af11bcc9c5c650ef6a1101eeea2f80ab8ae11faba8e26194c388e5b20944eb1ee738814c4de36fca26a3eeddef9c4cfc2573eaff53c1f5e89bb652476aaab8ee1000372197854bdf51d1930608d932e56f78e23ea222f1d50dc48fab88f6ea8bf60db1a9d7ad4dc5edde3763c1c7290d4adbc3cd3739dfd5ddf1f09bc716b93c74461c236904798f955c12c52ed44b46da82244ece7aa0daba903e9abfd5f4dbd3dd340f2239b708869046fc1336eaab96c6e2a8d4c3187790c22f02fe8ac0ed4bf7125e24dc48f62a10011e111c4f4e51735bba080e6fa2ae5e0dc40754dfa4383bc880b357d357ad577ecdc4de6463995791c4413cf9a26f181d25531d05c80d6d7682d63b6b6088ef22dc26ffdc38cb6a80ec4f79707d50807040421a4c4f113faa93d15c317ea9ce0f76a090df100eaa4ad54f5daa644d5a5b6302cb24f8a606e998537006c47cf1cad2a985c6ea9a866a1869567ee6bac41c48559ada710d68019f559bf659b73623778706f81c2acbe4c024dfafe24df57a37366a35a90245e3131c2e776d6a07714b692c21d73f92d2d2721a605f316e560eda738328ce3718f8b269adb70d9ba5b9398ead58d8921c4786fcf28d1aae754602e33207ff1556e305bba09e7a75565010e0e11c3b3c745d9b3aa37b013313ba61d1c1e1757415c334f664824dba755c8a60168f10f5ea3aae9690c5374983233d7fcae7538455706a75774cec1b731e47089ace20641c4f9f555982e90e05d9803e425000388e09ffb7aae52fc38ba98c6b542dc99370231e490beb637cdb394d2eb9167736e78404c7840db9c7ca2e7e1997e81ae78f0ee31827cbaa25f51c2e49c9f7e8a103312df4e3851be601e3072acf865b626c6410434b7cdb91caaff0086a2241a54e0e7c02e385a206e900474191e494888f7bad26fd2b9950a2c06035a1c798e536ca67000b4c1191d13c5a07d3105c9893c88e47aaccbf4ae65058c709da36b72233d154eeced2d63b9d4db26d33d16d24800817e07e69038837e9f6e1173f4ae39efec8d2c4ed893b841fb20fec4a0f6348a87c2ddb9fbae9ef3278773ff0097fc285e0196ccfaf1ca6fabd2b8e6bfb1291a6c6778e86cf8ad841fd8744b5adef5d0d1cf2574cbda4cf8a39bfc22e2089bc11c42afabd2b99cea5d974684806411126f2dff0094afecb654fac36620c0833c5d748384f3d45f8e8a4706620dec9bd8dece50ec661b6d76e8f0f8be50a9d8549cc96bde0e4099b7017548371bac799c7fca36dc25d1791ebd13f655e15e7229f615a0d774830e8e7d103d88374b5ef0cfe926f6c85da3b7974002c7a8ea81e66375b8f847d9595c714f61c34bb7bcb624370511d8d07c55aa171304f4f35d899323eb27a73ca80320c7d205edc7fca7eca8afd1c13d935c18151c5bf54473c0447633c3acf7c45cc7caef88da66cee6dcf09640b88f8f94fd957a4abd1c41d99a8a4fbd676c260c0896f0b5d1a1a81480a8fdd53e983c9e3ecb7b4892720711c7098168b117c4dfe54be46b92bb473abf66baa806a39c0c5883c72a97764d464454a8e11fd56f25d915df4c78487fae7d3dd0fe26a63634f4f11fecb6be44572f0e7d2d3d761dac01a6633cacfac756ad14e992d0c1b8926c7fed5d5a952a55696bddb69c4783a7594360b65b064007f121fc9a2b91e76356665d2d0769f11c9e500fd506ef2c749b883710bd28bc00e20f17e39440232f3e77f857d9a07523cb93ac654102a906fb6f6f244bfb4299da3bc2060e7eebd23849245afd7254d84dd8f0d6f02537e82e4377ed1624e2018ca22ab4d9c4e23d9514f560edda626ed9fbad0da951c62497474e179e0d35002f05d1b8ee9c79a6bcf803fe3e5386d773f686bf76261581bac380f6c5e652a8d333067826e3711c98e384b0e9fc64ff00e272b63696b1d72f81c02efb2b19a4ae2ced4c016b7e69fadf86a0c01a48dd0f02260b785007022649c46d5d06e8ea192ed4124dcc75e88b742c020d579f2053f5bf0ad39c4c5a1c679db8f34ae0f20c527124c8f0e0f45d4ff6ed3b81f154222fe2560d331ae9dcf9e7c7ca57c6fc43079dd3d1d453a8e15293cb40b103aad467068d418fc3f0bb5b18d68205875336440201b0bc5d36fb06ad9387e231fcb7cc9da36f2ac6d07384f72f263a5a1768036bdf13d14323207ef84aa57a16a392dd16a099d8d0ee648cf099dd9f5dc661973713f2ba82ef22fec1348e6c550bd1549c9ff6faadb868205e2723a253a0ae0c6c078cfdd762725adb9bc1ebd1496c1116e6cab57acad4714e9eb6f3144f5b1c7925fe1f5027f946c65769d278bf30966c0f1e6ab16c6d471bb9adb768a4e2d02e7884cea158097517dfa75e176018048688e91909840b1124e6c8fad78108e0eda93058fe6207ca0e24588744584642efc03913ebd557b580fd20c5c157d7a2b51c32f890490fc131829241e4ce6ff70bbfddb48da623ac7091ced3b6cf2d1079ea9b2015271b708b1007e610240711b8623fcaed1a9a60e6c9a5d44fdd23dda6de23badc601b0c2ac6569c90ef103137903cfa2c9da0cfe5d3120ceec66f9f85e8dccd39c0a65d3e595c4edaeecb98da6d0d8dd68f494a50e64d514e4e2ff0cd00c5db0038f9705575816d7a62d1bae00e569969a66018004c0c8e1555c03569def304473d5744f6766940f448b4c86478607e1e574f401cf6bc46e223f585caa641c36e4480463c976fb11ad754aad7c3dbb4418fde1157e99a94d2102e65843bd39e50b80659e7edd1755b4e91d40a229b483725173b4edaddd1003b22dce2172b4e569cadce22304589e0f9a81ee27007f8feebad56869e953dcf043079a1dc507349324750516682c39737e26663f4509bf26d1edd5759ba5a2f6c539dc2f3c828359a6dfdd800ba39e92a5f1bf01d3b394d73a7e9bc8903af08171199001369c1e5758e8e9074c1b588e0a63a3a247d024dd3f5bf02d38c2ed9dd0c23ec986e021ce9fefc2e9ff0747ea2d3d76a8743a700e6f692516b2549ce1bbac938be3aa52e70113e7ecba5fc0d088dcebe4ce137f034040bedfbaad7a2b4e5f8ae0befd647ca2e7973b0473fe1742ae874e5b17b08041e10fe1294806019ccda56ed5e85ace7824bc011ee7f7840bdf7c1e085d07e869082d04ba0c5fe530d0d07c9f14db36f443a36569cc6b9c4921b7e479a2ddd166f86f78e395bce868eeda4b9b7899e559fc0510cdcdf607ee8b06d6730920416cf5b7c28098f1373881cf2ba0fecf6824b5ad713c6e22cb3bb49a8638edd307366f0ee0739459056b3317465a488981c0424930e6c9c481f0ae22ab2cdd2c1cdc9b1c42ca4d7de2291da3c39b11c9459a0b4b6e41810713e8a49890d02f31d7c93b0557b083a7103a9c8e3945c6b970ffdbd3066d0707e551a0b44261a01231137b8ea838881260f17f8568a750b039b468c6d36923c3cf2b3eb2af70c3deb581c604b66c78e550cdaa094ea8359c2c1c2e2f92ad6b9b7dae9117f45ccd0eb4bb50779641c18cf595d7739c69f874d4a62419c8f94b4d0ba0ab7dbc2e19bfaf0a07b76883624c7af2ae1deb87874d45b06f26fea807d62ddddd52e4448b7fca1fe85a8af7340dc4f8231e5c22d71fa499bc6307aa76971876e609fc3ba3db0abaaf14e4778489899331d7f34638915422c14de7f0b8c8916fb23dd55dd05a46dfbff00c2340b76c17b369379dc6ff288fe1c1376ed83061d3e7ca8ada7d2b7d17812e968889b5fcd23a938ba77ed9e247f75654342ab036ab1a401e18071c72abffd9b6d5289dfcdbfcad422b693ae34b45b114db3e430ac14836ed0d12ac2d24ccc1e6fcf0840310baff440491209f0a9b8b881703f54d0466cdf5ca05cd6b809cfb856080770b5ef883ca6b58116f5e100e924481c5f84d248c9273fe1581180041bdfaf9a5264f87dca500624db94cc3220ee8f44468880cf111e79408e87c93175ec0cf984b3239ff098d106e2fef840de0907e112370cc1fd516802402df6fbaa348801a0c818e4a52d2300cccfba721a20c5bd123cded027f729ff000a03b40c8b71e883cb660804845ae207107a8c266b9b3113e68fe940ad04d8800ce54dcd8916b224dfa37af9205c660448f3e51fd22117827ef94041100c5f8520975e0c63d394086ce013fb8563d6242d2040aae07a0858ebd2d409ee6b38de2e463e16cf113901d1d794098b923ae5488e601da6276d49f8f649df76935a5d91e8dcf2ba85ac71dd2445b3c2a6be9cd7a469b6a3d81c20906e53fc2393fefb4cd322a7785b8c016e4253da7a303c6d75ce639e0ab5bfe9ca133de5406647f64c7fd39a71f4d77e36cdbe530bc2c19ddafd13e0789b2491231d50fe3b43824820733f0b49ff004dd0807bfa90730071848eff004dd324115dd1ff0088cada70109951d5e889315e0e26ff002b3ea5fa4791fcf249f3c1ff002b5ffe9b031a896e3e9fc2aa77fa6ea91ff5db31fd273c29d53d8a4918d8da0419a8e063c226c7aa0fa3a77ba5b5882205c88dbc2d5ffa73501a077adddc133eeaa77fa775786be9e664938e8b18f4d4950a4c171586ff00ff00e96eece2c63dc7bd68611693f2b1ff00e9ed7625b22d21df745bd89ae73c90d608e375edfdd52a7926e541da1529cee355b07feee3841db3783deb09c025c241eab8cdec2d734eeeedae3980eea92a761f68447756fa6ceb00395ab97a6611db35039bf535c321b3c74592b6bb50c63a8f8434989005c15cda3d93da14eb31e74ce90771f5e8bb9fedafaad172d0449918eab15bf0383269fb46b50a61ad7409824f5eb2a9a9da1586a0bced6d5371d27a5d6e3d8ce6c8356c6d7178e07e6a7fb2d683beb007831f8baac25a2945fa5ed5757ae2954004e08b596fdce043a7f7c2e553ecaab4de1dbc6d0edc0711d17518d2d6804364720ad2fc0659b41c7d5ebca8c0df2802f7e10b78af13c84c091737e627ecb51a01490240c4dff44d2086b700f538ea83aa5ec3ca3aa1bda5d2326c4caa1e88534bbaf17e1e9e5d1339b2e1693313faa064005a01e601e556d02fd22091d13fd02e1262c6d2a59ce205e39ea80000b38107f3e1236cd1b64378f23ca263b11cdf33d24221b0ddc0dcf1e6aa37999337c6022c2e0d82ef160db9561f62382248db078fd53ced690018f21c2482efc57eb080241c13cabfd21b2203af706dcaa9f469bd90e63764e23239569da5bb481d24fe68812640be63f2573d119c68f4c5d25927c891e9caace82892e00d41369998f35b4d3690205c743f29b6b2222d106c708b13e819ca7767974eca8473e26fd964afd9952a33bb2e6d4693120c18eabbc4038027ac728b58d22d8e87a23ebf10e0f303b17ba16a151ade60ce30adf13006ba9b847d3239e8bd1ba935d773414868b088313d710a74b0b64e09cdc716f4e54924904c3f9b7c2ecbe8b661c4b813306fecb9fa9ece7bab6ea35d8d1fd25b659b5e82c32121b27904dfcf95cfaee1df31db89a79223f0f4f95d7a3d96f3b9b5cd3e002d240b72afff0069065ed630999009e7a2a23b36a9462639a412ceb111cf5503ec3c260dc5b0b637435e993149b11b441cb551534d5c193a7797736f8588d98aa86b8282ebf51fbb205db4c6c2e8e7aa6346b016a2f1e5045f943bad41bb29bf6f1629fe99b59e806adbb249b609b28ed4b5ae21c4df95c363df1b01fe58bc4e026efc904b8921b913c70b17d4bb3a9d4d7835f4951b41c1b532d33f2162ecced378d0b43c7f3013bcc5dc3aaa8eab643490d76ef0ba395477a5ed739b670bfa8e8b4be471c83675747a906ac3e097dcc8bc70b5d2ac1e1c5a0800c1f55e7a8ea9c5ddeec208e87216ad3eb01b0813d78f3f74df05fa77300905a40fc95352b0a751ac2419e065651da3b58d1b00f21d5677ea77d4152016b5b83f7f847d89fa691d60e6b8c037e0a0ea8c68fbdba745c766ab69351c1db5d009e63c9355d780f07f038812393d12abd03e4ea0734b458018984fec42e5b75a46a053dae2226c785bbbf61d805e6c61d8e8b49cf445f79e04625290376463ec8989026fc5d0883227ac4fd96f3e092e271337f54001122c2e7cfcd30f19b1c5a67284127ebf654b2177000cdc463c92ed2efc51c4fea9802098066e7c93418201b473d153b2140b5a632a3410d3fdd10d74dc8907efc2604c78448b954ec841cdcc754434b893245f3e688243498247446f89c983ea89d90a58724dbf72a0b0ce3f2e134c5cfe4a403782604cc2b1b025cfaf5f34af889121341dbb4c81898476c898f91caa3442802d38e9f923b4cfd3736f753cf6dc0b59418bccc41b2a3440b4c013cc2103a613436770eb30a4079906dd130fc210822c39f24246e8dbcf4b4f29cb4017f1088254c1300e793cab242c3201238fb210d04dbc5398cf44c4b5b00831907cba2624105a31d552fd182b893e1001fdca702c6d81f6461c6c6dee882641c118139437b2811ac3b4e05ee679ea98cb44c5b298b0911ba101bb0e326512bd0621635e41e8662542c616ed249f39c79a782dc475ba56dc18c47c8563600224138333efd11d82c09b0fd944ee70326f318e516cc0dd32985e00a5808008f0fe894b4c8020ba7eeadb8209fc9083313e523f354684a4079391e5e9ca2d61922c63f613b999936ccf42a340eb64c6889b0df8bfdd2774e26401198215e76c0811c612b8dc48f16403d52a7c22a6538e2d1160816837da44fd958058c8f7f244c49b78ad23f254b0829ee9c302f993f9221a6088b4648c856e409ccfc14b01b4e4b896c4dd0ea7e8a42b9860dba49fc900248244113f3cab29d46b84122444a25cd00ba661176ca0501ae831ff000a0616dcc6e2723129a9bdaf92d16fcbc92bf5149b5fba7ba204e529a7d94043640b41ebf9a25b18b01c4a773a9064ef3b7aca0ec893338329922a14ddcbb88cfdd344c5cdaf129fbb6b32ee2049e102e6824648cc2bf84400ee0419f7e52b9bff007f84d8dd16807c41d07313f2a4b0b4906066fc853cf4202c1926648f940536900802062df298d6630b43cfd5607cd555750d61247b70822ceecf227fb708ec70b4c19fbaa8eb1bddcc19e9330ab6eb9b0d63a0936907eea9fc23416e0cc723d11f198bdc64f55551d532a53262e1e411d13b6a0753dd101b607aa67642383a016c8e30a0a7b84ef8f2561daeb5fe3e126da5f8c78b9b2a76479d3bc026c446e689fb7ba04d399da370e41e0f083096097f785d3b48030ee137f2dc6581ed03048b9eabcc590ba9d4dbfcd6eea731223e5564d510d653738fe123aad2f2d24ef00b3a420fa6e0035a64136202a4783286bdac6912091310001d55d1b06e7d37030208fc4de3eeac78790185c07a707951b4dbdd02e3bb69b347ef845db2c0c497b86e3e22e8c581e0a46eddce925bce3226e81dc1df55a7244c8eaacde4c823021bea8fe815d47b0bdcd31b01f9943b86825af8700605f9ea8c3dd24c87e466fd6eafa1a4a8f325a4704911216d29129fe1ea171da4871b906fecb5d0d05427f98f01bc01795ba830307d3e2e4c72afb9b0c703f30baaa52e88ae9516d26f76d2e2df5c2b4124411273eea073662d1e650683b89dd0222239eab51a291db01a2d6fd1437f5fdc25610593ce6230880037c467fb2a345203b89b883d7cd0f0e6639bf4e898901b7740c49fcd02411c0f6bcab3a226ce419e2614688bdc755302c7c207c8524f23edf0acfa40de438ed69f4844100585a6f6e112d26e041f451a49e001d3c95fd205a480cb4e7f24d1c898e8a3fa0247eec8869fdf544ec981ad01b24cb7a20481673bc823b4c4933e4818dd2448c7f954a0203e6092112441923e784836838007594406b8cc7845e7f4563c21cb6596201f54b0641b484a1c449279e4f0839c49b67162985e10ee68c8e3209e1288040045ad9f85039c4ce06607e4a02233efe498d08f04b87296639f0475ca04b88b7b9447843881e8d854005bd0931f7f24e04c006ffaf2aa1220dee310ac166e6c7928ff000878f0c7dbc92bc106ff0028d8b622fe8ab73413fe3847f4a403c4e9c1ea985ef04731194b2e0474fbf92605c5ad317f4c157f4c91df5c464c4428d049cc13e4a08cfc5b846f113071854ec4111d67d3e54d8d8b0b0fc93124e0413d6c84e00113788fb23fd1006820dfd7d506802ff8737fba6900dcfa8fd528912667dd2bf086f08c99fec90924e47aa1b88b816e929478844cb4f3e5d551a21f75b816b2008b4fa4f508b7e9bc0f740b9adb1688e2eb51a216ab806cee0d33132b36b350ea7b5a00739d7da136ad80d22769239f4e171f5158bdc044548893d782b154f069235e9752defd1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001b0000000020000020de0200205e0300f2ff000833b48fc3ea9ab6a7c6eda496f07a0e1731b50099635ae10e16bc6085612e2c2edb126c4ccfec2e4e7d33d9b4ea9ec2e734b85f906e79fb2a8546baa0a8eab636b8981ccaccda84b9ad2e2060df1032adbb5c4b58cf109db9f68fde112fd28ce4e8517973a25bb305b39e8afa9ad61db464126d3185cda240682f25c018d97b1845cf63de261ac3920d8055efd3193654d66f7020c0faaff92aea57deebbac32e032b21763793f3cf45552aae35487bfc19009bc7289fd1526d6eb58ef087810dbdbe3e527f1a431a641734fd2567f0b7317e43be152e2f6969783774038bf548e4d95b5aea95da49da4362dd39446a5cf73898df3736f658371dcc20cb9d33278e8a975570a9b1c480d9924e7fbc26dd1acb3abde160dccf14f3e7caa9d558c748076b849bfe1e8b0693bd7920901a4fd53fbcadda9681e268062081d3cbf5544620aa4c6d2ea1d483b6b7c3ba1de67aab86b9a29199b8b0595a58ddc0c41b120647f520f8dcd0266648e87d1693673e0dd4f54f2e0d73b3174f5358d0f707d225c0dc8395cede77f86e0731f29bbf77e1a6e23823955cd766ae2ca858d64c90e8be0cf9a40e05b1b4024dcf4ff9408155843848db022c6157b0b68b8bd8e71b0dd88bdacb924bc34b3d9adac2ca7bda5ae04ee02d1e7f094b4be5cd25c2f8181d563a449aae665d39f3e4ab83c6c3b2d338cc745430616c873aa1b8e4cdfc8a81bde30ece79e8794acdaf7980368119fa96bd2d263c112e60903616ccf9ad65025e94d3a61e61b32388fc3ff2b437b3abbe3786b6d1333eeb7d3d2b691356209bfa2b83e45cda3ecbad2bd63828a5a4149b03ea8b13f7568913f38e1593c1bdf80896b7313c85b95e915359220923893cab033fa5070e0f4e3a2818e06dc94f25231692775a462c93649cf91f44d0e2db889c28d0302ffdba2cc14918d0dbc8279f55245c8008f4f95052b1bfb8099acdd83ce156e84af6b4832016fa70a16020ee024f1e6988653703727813650bd805c4cf2987e112db4784471fd91823238ca9bcf4e7ee8879da6676f59564017394a449168e813970317b0f340971e6d3f754b22a7cf52004d0f264933ca6871e54f1037702a9d88439b22092e07af2a1a83231fa29b6e700e140098f9c7d953b006e6f24c28406b76b6c3a7429c3625c40b7090ef3e466e2144216b8199b15030b441368894e371208b7a0e5420fa83cf92a0a411e082419484b6082e8929dc61d1123f70844ddc33d072a8d1090dfc4620744e07867f113f750b5b1706de5950d36b5a1bcf52a8d105a01129a6c2478639194a208b58cca72440b491c2b3e106fb5c2d3238e5239a4dc0b66158034b0824c0841db60902ffaab20caa006cc4a71f416845a1b063cd33089cfaaa76105793cc1fdc252d102e602b0e66d9ebca0e20440b1c054ec600d126107496c171693c83ca60e83336f5449e26c7ec895e895b46d6f27f508b4388279f54d246483171fd909ea71cf5542106d2ee40ea3cd00d004cd871e499edded30e8763fca2010d0244f1fd929202b732c393d4a179c1bdc056490203801cdb8420ce7c5cfaf08b7452296b8822e40e7c973359a2c9635a272e71fbaea8749f2ce136d0606ddcdf4e10e8d0c9e5ead23b8ee2099b88e784ae32c3b84068317eb9fd577755a10e739ed70648b90171aa30512e697efb937e3afcae6d35ca068a1bb5d0e22605ccf1c2d4c25ae0e2e0678936771f69405a9166ff0e64e3e1253a86935c1c4586d2e77e611321c97bab12f96b9c5dea31cab29b1af7434385a6009908512ca924814c08b9bcf408d2f15513e0b988fbacb7b326777766b38bc974e00e0f5553a939fb5d4e4b9aedc1a3cb82b6806a537104785b1818482938b496b4070371c6ee12aa5e9a5261a5a880f6d4160600cc4cfe4aea6f0f0d677b2d363c447292ae9dcf686d2dad99264498e50d0e8cd1a751eeb86e46d9b1c25dad1b8945cf687b9cd04076e998b870e10733792ca8e3b7225b9ea5367c47692d304f33d53beb71060b6434f97f759449333b749dd071713b4c71fff00156d2697b0ee1e37de40c38655752a90dda5bb98605cf07fb2abf89769ac4173676ef1cf9a61be89aa99a8e9dbb9af6c03f88465a88a4482c71f183cda7cd64a3a96b83a3f09dc5b1fff0055a5da898a5e5f58e12e9a9741192b78677a19b767222e613004fd2fa6d1c0e8a86d4df54b9ef6ee162d324792aaa368778eef5b537cde30b493ed05a8da699a424b83a61c227089611f8a584cdef2b6d3d203b5c03812276913e2e8b4d3d081b83be9996c67cd6152df4310726969cd6f0306d137737f395b68765ed1e3710fb9f09e7a2e9369b69800c6debb78e133862fee472baaa34530676d0a541ad69681182ee55c0b1d800f1fd912d6bf241bda461316081f481e975ab63c2915c2706f3f75040c89b4c4709a07be27f54a1d836571d84924026c418136f84374190327e159208c82936f24c94cec89bb1694d2018c89ba404f004f9f54ec248318f22abb64346ecffc20498b1e11f1017b8e6ea5f18f39e513fa40820449da3cf846f904877aa933e99ca0e691009b9309fe1109e913fb9403db121bc5c286e22e3cd16b6049e151a2234924db9b99e5471b081617509b587c7450e0467a472a8d0c91a6d6123a286a4702ea411817f31f2a409c03edc2a3f082d9db245e66c8d85a3ec97e9168b7443bc0636999e3f344ed00c3ea8824221b7f7e9caaa600bdb307a276b8c448cc4aa764392008031e497789bccfa70a03ff00309489326fd1576c869747dae88236ee045b82109bc131c4a13361622e4f5299216e2e08f8e140d7750404d3988ea883690447ee14522c45b3378956168c1381129013bc105be9e6a17924b81b662531a291ae328ee240123770924820133c651da6089f2ce111a02c000619238f8408388f7503835a64136b5d4dc22c0918caa344c0267a1425d36e2f081799b88503892646310aff0000b20826d17e3f355bcb89fa64f44fbc16837c7d92cccc4cf9a3fa22112247e68b4be20b46dea3a2368e99e3e546823c5063a792a762471226d93f74a3805848fd13e41807313faa009cedbaa76201f5c39a3d8709f61e979cc25239cfb2332c827072470a9fd32c1b444ec38e8a39a41b0138c72a07926e462614260fd52073e49fe100b3700600f284c0089178c0403bcc4fe6898fc2609fcd51a104073488b60cf459353a46b817300dc067256db7513fa20d009383162874cf452705d21f01961c91cf2a8adb5d48f87701ff00f9fdc2ec6b74c0d17f7549a1e4d9c712b8e5b5a8f86a06ff005011f65cad8f0368adae7361b05c010dc60f0ac73de367104ede93ca951bb6e3c7813e4abdac2dd85c1a0e5c78e8b24bd3453d43db44b7ba102e5c064700aa45576f7836331307e55542a3e954619dcdc5ef279b2b5d4ded2e2e04b0e2df87a84b71d8b582ed2b5d59b361c5ff007ca66bdfbcb29805f11b4f3e4aa6b88700f1b5c731d784b50b98f3ba0bc7d25a4d8f2b29e791a60b1d468d327734ced89c47af5481c487b1ad607648c80784a2a547b1db6272493f84a7d3b5c6497358efa5c472782866e45ffab4c4f8638e3cff00c2add459b5cd0e1dd5a41378e169dafa8f814dd24580b632a8aae736a169b0172dcfb2d20cf006d201a765893060e5ca0a6e716165f763ac745a409db0c3046d2e1c9eaa54738190cdd69da7f094a7a329c140dac77898dde080e911e8517f76f7973d837137da2c91ef89f0cb4d9c660df28b5d55ad01b4cb80c1312531a297128f44c6774c0d041e30729a391cf923336b7f850b45e22791f92ddabc64298079f2436973607d38253f86d6bfafca2089f2cfb252d00006c44faf926b47970a6d1d6dcdd43026f9e2531a216d1788fd1100e62febca8368be4284f848dc559d01096e4e78403a0c0cfe8a482209e506b0003c56ea997e8964e2f0528b1264f544f406447d9202438c91bc9fba2ed94043e6ed05c0f329a0119b472835a408163e9f28125dc58644642b1e9044c5aea400041b7e8a49f4e3dd0c8dd1e1cc11f65608203a6ff4a6735c7d529710458220fa5f9542f083b0f51d71c29b4e2d22ca441b0cdd4b79475f254688969bc4fa22499c4414096c5ec3afe4898204e67eea8d10af82c2d00891131f7518035a793d4a048067f7084e6f7e7cfa2720400f007ef298c6388bfa28080499bfaf2887363cb2a9d90a496b6defea9671d1584ee06fc612b849cdfa2a76446905d0702f6e883849839eb2981dadb9bf442c5b692dfd152bd262bdb698bf10530171063dd2bf804c5e31ca6f493fbbab041db22ce38bdd00d83c827cd334ed67ef0a0e84dd108a481a265a4ff84c05cdfd5281246d26728cc4c03637f354688600c18f5cf2a16906d71fa256e0e317461c3fb422340c521d3e5e8a78ccb7af2981f29f5e881b5baf44ff000816ebcce3850c627dc845a43891fb941db44413716f4564885d7bc5fc9426062fd0841e0117e3f612ba09804cf9754cec427e9918e6c709817711f1829440b6647d9424de081e689d88d10db7e494b803c7a7920f3205fda543905a0f58fd152bd009b1b9b9f2e5137e2d9f64a26ede3aa9bba67d70558d90e08363908890483c88291b00c107d414c4b49fa880333f6542f0a4123745c422d819fd853d67d7cd48126551a20ee266563d46958f0e2078899b9e56b041900fd90a8c0e16241c4a1d3a293805948cf8bc37923fa7954bd8c2eb3bc1b6204dfa2ed57d2f7a03ae0b4c88e7c973f5142a53a966b604912627afc2e2e5098eabdc5a183718300743cdd435a5a270dbc79744f5038bb7349fa60dd53b9e1ceda097e48389e894dfa5c929bead3734b1f9b7af523d2cb469fba21edaf5096bc5c969311cfbac6daa6aba5ad734341c0bc72ae65500c090396f970a7fa6b305daaaac66d021cd0eb3cd8923851e59576ba76362e774dbaacef737bf734d32e38241c3bafa276bda1b0f887090d8c0597c723c963de1ae203fc40f079e3f54f4d81c24925e648008cf2b1d6aa439c1ce697b60073799c7c5d5946b6ea73048169883ebeea748431ea550d10e061bf547f4a8e2eaac96b65eeb18eaa9757692629b8c92e16fb27a75766cf198658cc7ca552560c1a22374002e3cb955b838b896d41b78bf089adde542f100b88f0b472ac6e86a39bba626f0426dd03a60f441a4624c5f3c2689907fe549208e88bb170638f45d257a42c0c03853ce7da7952093e23eb6f844309702efcb94e081e9e99e1420b5c66f3f64db49fa440f2e881690e8bcf27aaa178124874d8f331e6a35a31c47ad916b0b8723fba1602d63984c68646dad892a348db66dbd14eecb84cd85919902ca86056e22622d0a400608f74c47f7c2501bff00c7f45674240eb8e3ce10924fd3e9e69b689b9fcf3c22607af17f944bf480d612371b47dd4249e6fc8f344bed73e88130403724a6760117c7c428698179b72a03d227aa3bac4c7f944ed890348b970ff2a1262c7c26f0a12620667f650dc4f9794f2ac110c4f90f3436dcc9e54302f81ebf28cb4086c91cdf84c4f412026c6099c84a4c7981cca60f3311f3d5310d836b6404c688a8906d6bfec2313127c53f07a2b000784089388e9ea88d20019024131fa290e249313372962f83d5311631361d13920fa22dfa6cdb44c2ac5e05ede49c626e0f457f483022480a1c4c49fd5402067ec96d199bf4f844ec83868f0ccdf0a45e36fba25b2447efaa1776620627a2a7644224ddb7f4e53340279f2b281b26eeb29b6f737385636413b407388368c04dcce084ad74038f946f3328c780c5dad75f952d07a009aeeb18b79a9e28bdbdd31a0146660f444799f940bb6de60ca91791671baa3424240913e69080e11263a85638c5f8cfb2022f38e898628482066e717e507000741e5c84e6d60727ee8e19f4c8178f246744201d7ec8810e8fc53f750ba5c3c28eebdf33954bf481e716e7d142d22e0737fee9a43a207984b045ba7dc227620dae77051dbe56e883841e8a30e627e3e532bd081b60062ff0a411c1bf31ca0ec756fe8a71f572ac10a63005bd3e518103a7a709499f14d87eca7b4024482a85e010fd3804feab36a34a2bb403c1b5be56b889122f64a40da007429d3a24ce3bf4efa4e0c05df4ff004e41c0599fd9af351c69baa6e77848f3eabd096b4b9bb9c2d709a0075c71133c2c59568dc9e65bd9da8d39f082eb60e4792b1da1a84b5e683a64623f765e81c44d9a279f5448b02009fdcaadabb68ae387fc13f616b695c92266e475447673c0dbdd4b8dec31e4bb5b88740316fb27dc48311bb9ba2d7e8c9c4ff67300179d80478a39cab59d9259037881616e385d40edd7e2f6f2508da66647455bed44601d96d04110d7024820f3ca47764e9c9b811119e17500709cce07925223227a592a95e8c9cf1d954ff14174cdbaf05583b2e83fc46a3c139872d5b64c0b8c2701a4621508258a4720fb79a0493040319f44c044fa74fba04b89f08024dc79ad5db0808968fea3e61082ebdef69010c0b0b7a7ca32627f0fe889d9404822d3e78e507120e7d1406d20037fba8209003499c2b1b20b5d3937f451d3209fab80072a3080622e83af983c4feaa8d10b7893d7a7ca2d9881b43b9445fa03d252166e70923ca0e4263443b81b1252e6231d107b62f3c754cc003b73b278f35435d005ac800982107b1c5c6f9cdf098381c1cfe4890233c5eff0a9fc2164f00fca96168ff8444039f9ea8936b13fe133b2019c19f54209f1199e07e6981dcd926d84ae2498061176c500b6f6371e7c21047e2bfeaa6eb67de1106d0ec7a70a9d940449bc99e90841998b7e6981e08bca66f8bc407a2b0055045c82063fca3b9db41eb91d084cf21fd40fd10da7ac75b7c2a1784032dbdca302d06d11742240888e9f9a2db08b1098d106db323d3cd254800349919c709c81126dd5076d77888ca97e132022458639527a812101030251b01112312b52c062490202825c45a0242e00e4833f7443db325c6002513b2818e4dd0106e01f4558fc449f5bf1c282ab37ed933cc954ec8b65a2ff00b84bbc5af63e6962412db8fd1100f231d113b21c6d83b48fde536e03f108f541a2c6666148040ce26e8c1101b438dcf9a396c489f54bb22f33653698224fc29c00bb491677dd12d220c9c2858633e63c8a1961136c881c2a3441fa8da6730a086d4993ec80dc0620f2988260f2151a1039cd20c9b60ff74ed2d73a41212c348c7a8f250348c6531a10ecdb60e31e8a6d02c4dbd13b81201030aab8cdc71e89c830c0ccfa48e52868379b7a70a641b5baa20741ccc7454bf4910017983e81424016b1ea546da08120215192edc08da513b181c3a44c0f8ca99168b5929dd2079fdd4887483c75e153b0238756ca81a05db026e6f82a0049227d4ca9b483c46089e51821a20647cf09483c981c894c5bd0f9a307832151a2131d23820a2622323a150ee19c79222c20ce551a2030c8839eaa38804c933ea98886c5e3aa4701b4c9b14ff092183811f75398ddf0970209b4fdf94a5e1a7c4eb716e159343ba677499cc2593323dd36f8c89775840d50e90041e0c2a58c02499be536e22e019f4e520799bb488f2c852e4f43faaa76436e81d41f2c04417473f0925d1712338e1306ba300a2764404033178bdb8401049899983ea80823d30888193ef3c225fa412d9398f2485b920cf92693377032510ebde01fd553b2803586e4fa7f94c6f60089cdeea07f862de9e4a6e7cfd42660fe8a756ca0006d8bf9e52b9b69dde102fe88b9ce760c1f64a49db31e10263f444fe940ed922f19e0f2812646474ba5276c5b9bc95646db910731d0aa34c85236ddf9e10974c4dc9ca8ef119b9f6420cc18db8ca63403827f54b3304011c8458c7649f41e69b6930467a7e6a8d10208bf2a324bae337ce0a2d69260fec225a1b8cf3ea9caf085201b7e18e8a6d110240f45240883e7840bcc120cf5b70897e9407637cc5e71ca1b7d08f31c23ba23124a80d81107c9576ca081aec1824f207c27dae0d0d02e794010d05dc280ce7945db1814b6d718bfb744b12627dcab374dbf7296d12663aa6efd000db169946c719cc14645ef7b72a07126044f4f34cfe90201106e3d7840f5ea7ee99f24898ff088066279baa34406d9a631339462d632d8ccf0a5f9fb266e2463a2a3402398733ef29083049b8f5571023fede5420060b5c9fba2342547804e12968362ae201bedb253138309ce800d05b005a309a5c08b71cf2a0337839fba3b4662fc2aed9401c5e012d064a80bb6cc194eddb0e90858f919e88bb650545ee89024266b9d1245b94c769189309416de3e23289d90bba6e41bf9611658f59122ca1009b0f24cd1710152b6504c5883d251cd8ccf51d52