Курсовая работа : Аналіз успішності групи 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Информатика, программирование


Аналіз успішності групи
Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"

на тему: "Аналіз успішності групи"

Харків

Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Вчителі витрачають дуже багато часу на те щоб перевірити оцінки та зробити аналіз успішності групи, адже вся інформація яка у них є вона в письмовому виді і таку інформацію не завжди легко обробляти. Таким чином потрібно розробити програму яка автоматизовано буде обробляти надану їй інформацію.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму "аналіз успішності групи" для збереження та перегляду всієї інформації що стосується навчання.

 • Введення і збереження інформації стосовно оцінок групи:

  • Фамілія курсанта

  • Оцінка по математики

  • Оцінка по хімії

  • Оцінка по фізиці

  • Оцінка по історії

 • Можливість редагування даної бази

 • Організація пошуку за критеріями

 • Аналіз успішності курсанта

 • Можливість перегляду всіх існуючих документів

 • Можливість видалення всієї бази.

 • Зручний інтерфейс для користувача

 • Швидкість та простота роботи в даній програмі

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Позначимо через множину В = {B1, B2, … , Bi} всіх курсантів, тоді Bi={Z1, Z2, … , Zj}, де Zj – оцінка з певного предмету.

Таким чином отримуемо матрицю всіх відомостей R=||Rij||

Результат:

Множина Tij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Bij

Математична модель:

1.3 Структура зберігаючих даних

G – структура для введення даних

 • Im – поле для введення фамілії курсанта

 • m - Поле для введення оцінки по матиматиці

 • xi - Поле для введення оцінки по хімії

 • fi - Поле для введення оцінки по фізики

 • is - Поле для введення оцінки по історії

pamka – малює рамочку в певних координатах

vo – процедура для введення відомостей

por – процедура яка виконує аналіз та виводить його на екран

ud – процедура яка видаляє базу

zapask – процедура яка відповідає за створення головного меню

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

uses crt,dos;

type g=record {an u gr}

im:string[25];

m,xi,fi,is:integer;

end;

var a:char;

b,i,p:byte;

s1,s2,s3,s4:string;

gr:g; f:file of g;

{-------------------}

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

textcolor(7);

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

procedure vo;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(2);

clrscr;

pamka(1,1,39,3);

gotoxy(6,2);

textcolor(3);

write('Zapolnenie ranga uspevaemosti');

pamka(1,3,39,25);

window(2,4,38,24);

write('vvedi kolichestvo kyrs. v grupe-');readln(n);

assign(f,'qw.qw');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

seek(f,filesize(f));

clrscr;

writeln('Krsant#',i);

write('vvedi familiu kursanta- ');readln(gr.im);

write('vvedi otcenku po matem-');readln(gr.m);

write('vvedi otcenku po ximii-');readln(gr.xi);

write('vvedi otcenku po fizike-');readln(gr.fi);

write('vvedi otcenku po istorii-');readln(gr.is);

write(f,gr);

end;

close(f);

end;

{............................}

procedure por;

var i,s,k,k1,s1,s2,s3,s4,min,max,j,l,s5:integer;z:real;

begin

if fsearch('qw.qw','qw.qw')='' then

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(2);

clrscr;

pamka(1,1,39,3);

gotoxy(6,2);

textcolor(3);

write('Analis ranga uspevaemosti');

pamka(1,3,39,25);

window(2,4,38,24);

textcolor(132);

writeln('FAIL NE NAIDEN');

end

else

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(2);

clrscr;

pamka(1,1,39,3);

gotoxy(6,2);

textcolor(3);

write('Analis ranga uspevaemosti');

pamka(1,3,39,25);

textcolor(0);

window(2,4,38,24);

assign(f,'qw.qw');

reset(f);

s:=0;k:=0;k1:=0; s1:=0;s2:=0;s3:=0;s4:=0; min:=9999;max:=-9999;j:=0;l:=0;

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

s5:=0;

seek(f,i);

read(f,gr);

s5:=gr.m+gr.is+gr.xi+gr.fi;

if 5<min then

begin

min:=s5;j:=i;

end;

if s5>max then

begin

max:=s5;l:=i;

end;

s:=s+gr.m+gr.is+gr.xi+gr.fi;

s1:=s1+gr.m;

s2:=s2+gr.is;

s3:=s3+gr.xi;

s4:=s4+gr.fi;

k:=k+4;

k1:=k1+1;

end;

seek(f,j);

read(f,gr);

writeln('kursant-',gr.im,' imeet samiy nizkiy bal');

seek(f,l);

read(f,gr);

writeln('kursant-',gr.im,' imeet samiy visokiy bal');

writeln('obsh. sr.bal v grupe- ',s/k:1:1);

writeln('sr.bal po matem.- ',s1/k1:1:1);

writeln('sr.bal po istorii- ',s2/k1:1:1);

writeln('sr.bal po ximii- ',s3/k1:1:1);

writeln('sr.bal po fizike- ',s4/k1:1:1);

close(f);

end;

readln;

end;

{................................}

procedure ud;

begin

if fsearch('qw.qw','qw.qw')='' then

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(2);

clrscr;

pamka(1,1,39,3);

gotoxy(6,2);

textcolor(3);

write('Udalenie ranga uspevaemosti');

pamka(1,3,39,25);

window(2,4,38,24);

textcolor(132);

writeln('FAIL NE NAIDEN');

readln;

end

else

begin

assign(f,'qw.qw');

erase(f);

writeln('FAIL UDALEN');

readln;

end;

end;

{-------------------}

procedure Rama (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Ъ');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('ї');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('і');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('і');

end;

write('А');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('Щ');

end;

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure zapaska(i:byte;s1,s2,s3,s4:string);

begin

window(1,1,40,7);

textbackground(1);

clrscr;

window(1,18,40,25);

textbackground(1);

clrscr;

window(1,7,40,18);

textbackground(0);

clrscr;

case i of

1: begin

window(1,7,10,10);

textbackground(1);

clrscr;

window(1,15,10,18);

textbackground(1);

clrscr;

end;

2: begin

window(10,7,20,10);

textbackground(1);

clrscr;

window(10,15,20,18);

textbackground(1);

clrscr;

end;

3: begin

window(20,7,30,10);

textbackground(1);

clrscr;

window(20,15,30,18);

textbackground(1);

clrscr;

end;

4: begin

window(30,7,40,10);

textbackground(1);

clrscr;

window(30,15,40,18);

textbackground(1);

clrscr;

end;

end;

window(1,12,40,14);

gotoxy(1,13);

write(s1);

write(s2);

write(s3);

write(s4);

end;

{==================}

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

p:=1;

s1:=' Vvod ';

s2:=' Analiz ';

s3:=' Udal ';

s4:=' Vihid ';

zapaska(1,s1,s2,s3,s4);

repeat

newreadkey(a,b);

case b of

77:p:=p+1;

75:p:=p-1;

end;

case p of

5: p:=4;

0: p:=1;

end;

case p of

1: begin

if a=#13 then

vo;

zapaska(p,s1,s2,s3,s4);

end;

2: begin

if a=#13 then

por;

zapaska(p,s1,s2,s3,s4);

end;

3: begin

if a=#13 then

ud;

zapaska(p,s1,s2,s3,s4);

end;

4: begin

if a=#13 then

halt;

zapaska(p,s1,s2,s3,s4);

end;

end;

until a=#27;

end.

Висновок

В данній курсовій роботі було створено програму для автоматизації та обробки певної інформації. Програма називається "Аналіз успішності групи". В даній програмі був створений максимально простий інтерфейс, максимально спростована робота користувачем. Таким чином програма легка в використанні, в той же час вона набагато спростовує обробку певної необхідної інформації. Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Також в "Аналізі успішності групи" використовуються процедури з модулю DOS. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.

Список використаної літератури

 1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

 2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

 3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Похожие работы:

 • Аналіз студентської бази навчального закладу

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  ... ї області. Звіт по групі – містить інформацію о студентах однієї групи, котра включає ПІБ студента ... запитом 0,5 хвилини Методист деканату Для аналізу успішності студентів Перелік і опис структурних ...
 • Вплив успішності в навчанні на формування самооцінки учня

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... добитися поліпшення їх успішності. Частина що вчаться з групи "В" перейшли в групу "А", що склало 18 ... ’язків між рівнем успішності в навчанні й ставленням до навчання. Таким чином, аналіз психолого-педагог ...
 • Проблема конструювання тестів успішності студентів

  Реферат >> Педагогика
  Реферат Проблема конструювання тестів успішності студентів План Вступ 1. Аналіз проблеми 2. Класифікація ... показників по тесту для репрезентативних груп досліджуваних, чим досягає ... для визначення відповідності тесту тій групі досліджуваних і тій меті, задля ...
 • Аналіз діяльності комерційних банків

  Дипломная работа >> Экономика
  ... потребують застосування в інших. До цієї групи входять: а) послуги вкладників — ... 3.10 Аналіз вкладів за розмірами Групи за ... аналізу, а якщо точніше — від правильності віднесення активів до певної групи ... політики. Важливим чинником успішності депозитної політики ...
 • Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

  Реферат >> Педагогика
  ... визначити вправи для кожної групи учнів. Багато вправ є ... проводити лексичний та граматичний аналіз слів, щоб діти ... у віршованій формі. Щоб досягти успішності у формуванні граматичних умінь, ... пропонується підручником. Отже, аналізуючи підручники рідної мови ...
 • Аналітична хімія

  Реферат >> Химия
  ... є в швидкому виборі оптимального методу аналізу і його успішної реалізації при ... і об'єкти). Основні етапи аналізу. Погрішності аналізу. В ході майже любимого ... і сполуки, які не містять комплексообразующих груп. Як фізичні методи використовують методи ...
 • Аналіз телевізійного рекламного слогана

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... семантичних особливостей. Метою роботи є аналіз телевізійного рекламного слогана: ... музичні інструменти, рекламувати роботу естрадних груп, спектаклів і т.п. Телебачення охоплює ... ість визначається виходячи з успішності проходження останнього етапу (залучення). ...
 • Аналіз педагогічних умов, що сприяють розвитку творчих музичних здібностей

  Курсовая работа >> Музыка
  ... і, котрі мають відношення до успішності виконання якої-небудь діяльності. ... Вивчення наукової і методичної літератури, аналіз особистої практичної роботи з хором ... ускладнений ритм: 3 група – прихлопує ускладнений ритм: У цій грі групи міняються, таким ...
 • Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

  Реферат >> Менеджмент
  ... зробили вчені Росії В.Г. Афанасьев, Д. М. Гвішіані, О. А. Дейнеко, О.В. Козлов, Г.X. Попов, М. М. Федоренко, ... зараз коштує перед групою. Тому дані групи звичайно мають високу ... покарань). Головним мірилом ефективності й успішності керівника виявляється ступ ...
 • Аналіз ринку роздрібної торгівлі

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайло Дудник. ІІ. Порівняльний аналіз прийом ... покупців. 2. Одна з найважливіших умов успішності магазину у будинку – це його ... даний формат представлений в портфелі «Фоззі Груп» – мережа магазинів «Фора» (позиціонуються ...