Учебное пособие : Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Учебное пособие >> Иностранный язык


Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення
Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення

Вимоги до ділових паперів

1. Ділові папери складаються за єдиною формою.

2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).

5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею).

6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.

7. Порядок слів у простих реченнях прямий.

8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).

9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.

Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму.

Реквізити:

— назва виду документа (розписка);

— посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку;

— кому дається розписка;

— у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

— на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;

— дата й підпис одержувача цінностей.

Дата пишеться за таким зразком:

11 вересня 2013 року

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках - словами:

в сумі 600 (шістсот) грн.

Зразок

Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70(сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

11 жовтня 2012 рік Іваненко (підпис)

Засвідчення: Підпис Іваненко І.В. засвідчую

Заст.директора Прохоров П.П.

Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

діловий папір доручення розписка

Група

Призначення

1. Офіційні (оформляє установа)

а) разові

б) спеціальні

в) загальні

На виконання одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей)

Надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків: на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу

Надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном

2. Особисті (склад. окремими особами)

Надання повноважень однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу ін.)

Реквізити (особистого доручення):

— назва виду документа (доручення);

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що видала доручення;

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що їй видане доручення (довіреної особи);

— термін дії документа;

— дата складання, підпис особи і довірителя;

— засвідчення підпису організацією, де працює, навчається тощо довіритель.

Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

11 жовтня 2012 рік Іваненко (підпис)

Засвідчення: Підпис Іваненко І.В. засвідчую

Заст.директора Прохоров П.П.

Д О Р У Ч Е Н Н Я

Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2012 р.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2012 року.

30.04.12 р. Григоренко

Підпис інженера Григоренка І.К. засвідчую:

Начальник управління виробничо-

технологічної комплектації (підпис) П.М.Петренко

30.04.12 р.

Похожие работы:

 • Вимоги до оформлення документів

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... іційні документи Характеристики Доручення Заповіти Заяви Посвідчення Розписки Списки. ... угода) Договір про пайовий внесок Обліково-фінансові документи Акт Відмова від акцепту Відом ... ійснюється за допомогою ділових паперів, документів. Розрізняють декілька ...
 • Важливі питання з ділового українського спілкування

  Контрольная работа >> Иностранный язык
  ... йні документи Характеристики Доручення Заповіти Заяви Посвідчення Розписки Списки. ... ) Договір про пайовий внесок Обліково-фінансові документи Акт Відмова від акцепту Ві ... ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – 2-е вид., випр. і допов. – К., ...
 • Основи ділової української мови

  Контрольная работа >> Иностранный язык
  ... – укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентован ... йні документи Характеристики Доручення Заповіти Заяви Посвідчення Розписки Списки ... Договір про пайовий внесок Обліково-фінансові документи Акт Відмова від акцепту ...
 • Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... розписки ... дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; інкасовими дорученнями ... обліком, заощадженням і видачею коштів і цінних папер ... обліку розрахунків з персоналом: фінансові результати базового підприємства, первині документи, обліков ...
 • Облік та аудиту комерційних банках

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікового циклу співпадає з обліковим періодом. За даними кожного облікового періоду обліковий ... каси під розписку в “Книзі обліку прийнятих ... ділових фірм (зберігання цінних паперів і облік ... доручення та ін.). Банк перевіряє комерційні та фінансові документи ...
 • Види документації

  Доклад >> Менеджмент
  ... офіційно-ділового стилю. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну ... ється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: ... Обліково-фінансові документи Це такі документи: акт, доручення, розписка, список, таблиця, накладна. Акт – це документ, ...
 • Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... і документи й інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки ... , інкасових доручень, платіжних вимог); - облікові регістри по рахунку 31; - інші документи ...
 • Облік, аналіз й аудит господарської діяльності ТзОВ "Гербор-холдінг"

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ринкові цінні папери, придбані з метою ... особі під розписку у реєстр ... документів дані про доходи і фінансові результати діяльності відображаються в облікових ... Основні показники ділової активності підпри ... документа. Платіжне доручення. Документ Платіжне доручення ...
 • Облік виробничих запасів на підприємстві

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікову політику, посадкова інструкція бухгалтера з обліку виробничих запасів та інші документи ... доручення на право одержання. Доручення ... відомості" під розписку ознайомлюється матер ... їх на папері різного ... лові ... фінансами; 4) бухгалтерський і податковий облік; ...
 • Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... альних активів, грошових документів і цінних паперів (надалі – ... жне доручення Оплачено ... відомості» під розписку ознайомлюється матері ... облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” Білова ... рник наукових праць: Фінанси облік і аудит. Вип ...