Доклад : Янка Купала \Беларус\ 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Янка Купала \Беларус\
Янка Купала

Нарадзiỳся Янка Купала (Iван Дамiнiкавiч Луцэвiч) ỳ сям´i малазямельнага арандатара ỳ ноч на 7 лiпеня (25 чэрвеня) 1882 года недалека ад Мiнска, у фальварку Вязынка. Нараджэнне яго супала са старажытным народным святам Купалля, назву якога паэт узяỳ у якасцi псеỳданiма. Закончыỳшы Бяларуцкае народнае вучылiшча (1898), Янка Купала вучыỳся на агульнаадукацыйных курсах Чарняева ỳ Пецярбургу (1909 – 1913), у Маскоỳскiм унiверсiтэце Шаняỳскага (1915). Пасля смерцi бацькi (1902) працаваỳ вандроỳным настаỳнiкам (дiрэктарам), пiсарам у судовага следчага ỳ Радашковiчах, малодшым прыказчыкам на Сенненшчыне, практыкантам i памочнiкам вiнакура на броварах у маёнтках. У 1908 годзе Янка Купала прыехаỳ у Вiльню, дзе працаваỳ бiблiятэкарам у прыватнай бiблiятэцы “веды” Данiловiча i супрацоỳнiчаỳ у газеце “Наша нiва”. З кастрычнiка 1913 года зноỳ у Вiльнi, супрацоỳнiк “Беларускага выдавецкага таварыства”, рэдактар “Нашай нiвы” (1914 – 1915).

У студзенi 1916 года Янка Купала быỳ прызваны ỳ армiю: служыỳ у Мiнску, Полацку i Смаленску. Пасля абвяшчэння БССР пераехаỳ са Смаленска нак сталае жыхарства ỳ Мiнск. Працаваỳ загадчыкам бiблiятэкi пры Беларускай хатцы, рэдагаваỳ часопiсы “Рунь” i “Вольны сцяг”, быỳ адным з iнiцыятараỳ стварэння Беларускага дзяржаỳнага унiверсiтэта, Iнстытута беларускай культуры, аб´яднання “Полымя”. У 1925 годзе яму было прысуджана званне народнага паэта Беларусi.

Хваля арыштаỳ, якая ỳлетку 1930 года пракацiлася сярод белпрускiх пiсьменнiкаỳ, дзеячаỳ навукi i культуры, не абмiнула i Янку Купалу. Яго рэгулярна выклiкалi на допыты ỳ ДПУ, патрабавалi паказанняỳ аб “контррэвалюцыйнай” арганiзацыi “Саюз вызвалення Беларусi”, лiдэрам якой ён нiбыта быỳ. Даведзены да адчаю, ён 27 лiстапада 1930 года зрабiỳ спробу самагубства. На шчасце,жыццё паэта ỳдалося выратаваць. У гады Вялiкай Айчыннай вайны жыỳ у пасёлку Пячышчы каля Казанi i ỳ Маскве.

Трагiчна загiнуỳ у гасцiнiцы “Масква” 28 чэрвеня 1942 года. Пахаваны ỳ Маскве, а ỳ 1962 годзе урна з яго прахам была перавезена ỳ Мiнск на вайсковыя могiлкi.

Выполніл: Вжос Сергей 10 “Д”

Похожие работы:

 • Янка Купала 1882-1942 \беларус\

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... роднай літаратуры, з'яуляецца, безумоўна, Янка Купала. Калі савецкі беларускі ўрад ... лірыцы Купалы. У вершах «Я мужык-беларус», «З песень беларускага мужыка», «Спрасоння», ... прыгнет. Купала пераканаўча паказвае, як у працоунага беларуса абуджаецца класавая ...
 • Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

  Курсовая работа >> Журналистика
  ... эканамічнае і культурнае адраджэн-не Беларусі, яе дзяржаўная самастойнасць і суверэні ... адказ на пытанні: ці змяніў Янка Купала "Нашу Hiвy", яе грамадска-палітычную арыентацыю ... ітычным i культурным жыцці Беларусію Такім чынам, Купала свядома праводзщь палітыку ...
 • Друк Беларусі ў 1905-1917 гг.

  Реферат >> Журналистика
  ... распаўсюджванне перыёдыкі ў Беларусі, наблізіў яе змест да нацыянальных праблем, ... (ідзе пералік іменаў), пісьменнік Янка Купала і многія іншыя. Штаб-кватэрай групы ... ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 1. Конев А.Г. История журналистики Беларуси / Конев А.Г. – Мн: Выш. Школа ...
 • Рэдагаванне службовых дакументаў \Беларус\

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... да раскрыцця складаных праблем мінулага Беларусі. Часта ў творах У .Караткевіча пераплятаецца ... лiст. Яна ўключыла яго ў зборнiк “Янка Купала. Збор матэрыялаў аб жыццi i дзейнасцi ... і Вы пачалі цікавіцца гісторыяй Беларусі, у прыватнасці? Што ў з’явах прыроды ...
 • Характарыстыка грамадска-палітычнага ладу і права Старажытнай Беларусі

  Реферат >> История
  ... да феадала, у якога ён браў купу - грашовую суму або натуральную дапамогу ... працэнтаў за пазыку. Таму адпрацаваць купу было вельмі цяжка і селянін мог ... ., 1994. 4. Юхо Я. Л. Узнікненне дзяржавы і яе сутнасць //Беларус. гіст. часопіс / Я.Л. Юхо – 1997 ...
 • Культура Беларуси в XIX – начале XX в.

  Реферат >> Культура и искусство
  ... В начале 1910 г. в Беларуси действовали 66 железнодорожных, сельскохозяйственных, ... белорусской литературы, совесть нации Янка Купала (Иван Луцевич, 1882–1942 ... , обогатившие общенациональное искусство Беларуси, соответствовали прогрессивным художественным ...
 • Нацыяцальная мадэль свету беларуса i адлюстраванне яе у розных пластах беларускай культуры

  Реферат >> Культура и искусство
  Нацыяцальная мадэль свету ў беларусаў і адлюстраванне яе ў розных пластах беларускай культуры ПЛАН ... Мастацтва першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыі Беларусі. Мастацтва Беларусі ў IV - XIII стст. ... не поўнасцю. Скляпенні яе і купал зніклі даўно, па ...
 • Янка Маўр — "бацька" беларускай дзіцячай літаратуры

  Реферат >> Литература : зарубежная
  ... беларускія пісьменнікі Колас, Купала, Бядуля служылі як бы ... і пад небам Беларусі, у далёкіх і блізкіх яе кутках, ёсць свая ... разгортвацца пасля вайны ў многіх гарадах Беларусі і былога Савецкага Саюза — у ... толькі ў Беларусі, але і шырока за яе межамі. Гэта кн ...
 • Общественно-политическая мысль Беларуси

  Контрольная работа >> Политология
  ... и утвердить в общественном сознании Янка Купала. В его дореволюционном творчестве ... самодержавный строй, а в подходе к Беларуси выступали с откровенно западнорусских позиций. С ... общественно-политической жизни Беларуси выдвигается становление белорусской ...
 • Найбольш яскравыя прадстаўнiкi газеты "Наша Ніва"

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... Беларусі, але і за яе межамі (у Латвіі, ЗША, Канадзе). Я.Купала ... 7. Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1986. 8. Багдановіч І.Э., Дапкюнас Ж.К. Купала Янка // ... 3. Мн., 1994. 9. Навуменка І.Я. Янка Купала // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя ...