Доклад : Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язанняцих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , синтез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України .

Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі.

по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя .

по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань .

по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок .

по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції .

по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .

Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .

Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Радою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року . Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося .

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг торгівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому набуттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.

Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консультації з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціональне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури .

Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейський Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних - цілей .

Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.

Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень .

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.bolshe.ru/

Похожие работы:

 • Мировая экономика

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... и свободного перемещения в мировом пространстве товаров, рабочей силы, ... могут продвигаться по пути интеграции с той же ... теории классиков буржуазной политэкономии было сказано Г. Хаберлером ... единица: в Молдавии — лей, на Украине — гривна, в Латвии — лат, ...
 • Мировая экономика и международные экономические отношения. Международные организации

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... уровнями в мировом экономическом пространстве между субъектами ... во многом взаимосвязаны. Интеграция Украины во всемирную торговую ... Риккардо – классики английской политэкономии. Выдвинули теорию «свободы ... границу Украину, которое производится путем заявления ...
 • Пространство как основная категория геополитики

  Курсовая работа >> Политология
  ... соединяющий Крым с Украиной, и еще более ... С точки зрения политэкономии она может привести ... интеграции России и Белоруссии. Союз России и Беларуси уже прошел определенный исторических путь ... идеологическая) составляющая мирового пространства является на ...
 • Современные ориентиры внешней и внутренней валютной политики Украины

  Реферат >> Политология
  ... Черноморского флота открывает путь к подписанию уже ... производств, которые обеспечат интеграцию Украины в мировой рынок. Прежде всего, ... пространство; - научные школы, допущенные к участию в разработке НИС, являются представителями старой школы политэкономов ...
 • Ответы на вопросы государственного экзамена по специальности Мировая Экономика

  Реферат >> Экономика
  ... освоения мирового пространства, контролировались основные транспортные пути. ... Пре­пят­ст­вия на пу­ти ин­те­гра­ции раз­ви­ваю­щих­ся стран: ... предприятиями Белоруссии, Украины, Турции, Польши ... национальном уровне. Для политэкономов - это помещение ...
 • Политэкономия: возникновение и эволюция

  Контрольная работа >> Политология
  ... так и в мировом просветительском и научном пространстве. Поэтому он ... модели" возрождения политэкономии автор предлагает путем реализации двух ... . Сторонники такой интеграции понимали ее бессмысленность ... . Украинская школа. "Экономика Украины" № 9-10, 2006. ...
 • Мировая экономика

  Учебное пособие >> Международные отношения
  ... политэкономии ТГУ. © Сибирский государственный медицинский университет, 2005 ОГЛАВЛЕНИЕ Учебная программа курса «Мировая ... мировых сырьевых рынках. Интеграция ... экономической отсталости Украины является ... Подобный путь оказался ... финансовом пространстве. Фактически ...
 • Международная экономика

  Книга >> Международные отношения
  ... для вхождения Украины в мировое и европейское рыночное пространство. Важные ... программу ускоренного экономического роста путем интеграции экономик, согласования экономической ... марксизма (английская классическая политэкономия) отождествляется с содержанием ...
 • Конспект лекций по политэкономии

  Реферат >> Экономическая теория
  ... ва, экон. интеграцией. Концентрация - ... лабораторных условиях. В политэкономии лабораторные эксперименты невозможны, ... собственностей путем объединения ... Украине являются: 1) недра земли, 2) воздушное пространство, ... конечном счете мировое сообщество с ...
 • История политических и правовых учений

  Учебное пособие >> Политология
  ... 40 книгах – путь римлян к мировому господству. Истолкование исторического ... земле крестьян Украины (1783 г.). ... В буржуазной политэкономии того времени это ... значило хотеть пространство измерить весом”. ... рассеяние движения и интеграцию материи”. Общество ...