Реферат : Понимание и мышление 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Иностранный язык


Понимание и мышление
Понимание и мышление

Поняттями називається форма мислення, яка відтворює предмети і явища в їхніх ознаках.

Із цього визначення випливає, по-перше, що поняття – це увний образ предмета, його відображення, а не сам предмет. Тому поняття про предмети не можна змішувати із самими предметами, відбитими цими поняттями.

Поняття – це логічна форма думки, думка про предмет.

Предмет думки – це той предмет або явище, про який мислить людина. Предметами думки можуть бути як матеріальні предмети і явища, так і думки про ці предмети, які існують в об’єктивній дійсності, і предмети та явища видумані (Бог, русалка).

По-друге, поняття відтворює не все, що має предмет, не всі його ознаки, а тільки істотні.

Ознакою називається все те, в чому предмети схожі один з одним або чим відрізняються.

Кожен предмет і явище матеріального світу мають численні ознаки. Одні з них істотні, інші – неістотні.

Істотні ознаки – це такі ознаки, котрі відображають природу предмета, його від усіх інших предметів. Істотними ознаками є загальні та необхідні ознаки, такі, котрі належать усім предметам роду і без яких немислений.

Неістотні ознаки – це ознаки, наявність або відсутність котрих не приводить до зміни природи предмета чи явища. Неістотні ознаки є ознаками нестійкими, зовнішніми, одиничними, які не виражають властивості предмета. Різниця між істотними й неістотними ознаками відносна, ознака, що є істотною, із розвитком і зміною предмета може перетворитися в неістотну, і навпаки. Ознака неістотна в одному відношенні може виявитися істотною в іншому. Критерієм істотності ознак, які відтворюються поняттям, є суспільна практика людини.

Поняття відрізняється від уявлення. Уявлення, як і поняття, відбиває предмет у його ознаках. Тільки поняття відтворює істотні ознаки, а уявлення – предмет в сукупності найрізноманітніших його ознак. Уявлення багатіше, ніж поняття відображає предмет глибше, воно дає нам знання про властивість предмета, тоді як уявлення властивості речей і явищ не розкриває.

Поняття – результат глибокого пізнання предметів або явищ. Щоб утворити поняття, необхідно вивчити предмет в усіх істотних його проявах. Вироблення того чи іншого поняття завжди є кроком уперед у пізнанні навколишнього світу, щаблем у розвитку науки.

Операції над поняттями — це такі логічні дії, унаслідок яких утворюються нові поняття. Оскільки обсяг понять розглядається як клас, із яким проводяться, ці операції, то останні й називаються операціями з класами. Унаслідок цих операцій (операцій над поняттями) здобувають нові класи. Розгляньмо такі операції над поняттями: а) складання, б) множення, в) заперечення, г) узагальнення і обмеження понять.

А. Операція складання понять полягає в об'єднанні двох чи кількох класів у один клас.

Так, операція складання понять «обвинувальний присуд» і «виправдувальний присуд» полягає в об'єднавші класу обвинувальних присудів з класом виправдувальних присудів у один клас, або в одне поняття «обвинувальний присуд» літерою А, а поняття «виправдувальний присуд» літерою В, то результат цієї операції .можна відобразити графічно так (див. рис. 1) Заштрихована поверхня є клас присудів.

За допомогою операції складання можна об’єднати класи (поняття), що перебувають між собою у найрізноманітнішнх відношеннях: тотожність, підпорядкування, перехрещення, супідрядність, суперечність, протилежності. Наприклад, при об'єднанні понять «свідки» (А) і «родичі» (В), які перебувають у відношенні перехрещення, ми здобудемо повий клас , до якого увійдуть не тільки свідки, що не є родичами, і родичі, котрі не є свідками, а й роди «договір» (А) та «угода» (В), .між котрими існують відношення підпорядкування, здобудуть новий клас (заштрихована поверхня рис. 3), до якого увійдуть на тільки угоди, що не є договорами, а й угоди, які є договорами.

Під час операції складання понять часто користуються сполучником «або». Він уживається не в розділювальнім, а в єднально-розділювальному значенні. Це слід мати на уїзазі при тлумаченні правових норм. Так, за ст. 161 КК України, де йдеться про те, що «Полювання в заборонений час, або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, чи то на звірів і птахів, полювання на котрих повністю заборонене...—карається...», відповідальність будуть нести не тільки особи, що займаються полюванням у заборонений час, а й особи, які займаються полюванням у недозволеянх місцях, або на звірів і птахів, полювання на котрих повністю заборонене.

Обсяг понять «А або В», здобутий унаслідок операції складання, є об'єднання класів, що відповідають поняттям А і В. Тому вираз «А або В», наприклад, «студенти або спортсмени», означає, що до цього нового класу входять не тільки студенти, котрі не є спортсменами, і спортсмени, які не є студентами, а й студенти, котрі одночасно є і спортсменами.

Б. Операція множення понять полягає в пошуку таких предметів (елементів), котрі входять одночасно до класу обох помножуваних понять. Наприклад, операція множення понять «свідок» (А) і «родич» (В) полягає в пошуку таких елементів серед класу свідків і таких елементів серед класу родичів, котрі одночасно входять до обох класів, тобто таких людей, які є одночасно і свідками і родичами.

Графічно результат цієї операції можна відобразити так (див. рис. 4). Заштрихована частина поверхні і означає шукане класу предметів, тобто тих людей, котрі є Одночасно і свідками, і родичами.

Операцію множення можна проводити з поняттями, що перебувають між собою у різних відношеннях. Наприклад, якщо нам треба провести операцію множення понять «злочин» (А) і «посадовий злочин» (В), що перебувають у відношенні підпорядкування, то ми виділяємо такі елементи підпорядкування, котрі одночасно входять до обох цих класів, тобто відшукуємо такі злочини взагалі, які одночасно є і посадовими.

Графічно результат операції множення цих понять матиме таке відображення (див. рис. 5). Заштрихована поверхня позначає клас тих елементів (злочинів), котрі одночасно входять до поняття А («злочин») і до поняття В («посадовий злочин»).

Під час множення понять, обсяг яких не збігається, мн здобуваємо нульове поняття. Наприклад, нам необхідно провести операцію множення над поняттями «навмисно» і «необережно». Оскільки обсяг цих понять не має загальних елементів, то здобута унаслідок операції множення множинність дій є одночасно навмисним і необережним, буде нульовим класом.

Операція множення позначається здебільшого за допомогою сполучника «і» («студент і спортсмен», «право і державне прано», «хабар і халатність»), котрий вживається у поєдиувальному значенні.

В. Операція заперечення поняття А полягає в утворенні нового поняття не-А, обсяг якого, складений з обсягом поняття А, становить логічний клас області предметів, про яку ми розмірковуємо.

Наприклад, областю нашого міркування е юридичні угоди. Заперечуючи поняття «купівля-продаж» (А), ми здобудемо поняття «не купівля-продаж» (не-А).

Склавши поняття «купівля-продаж» і «не купівля-продаж», ми здобудемо клас юридичних. угод.

Графічно результат цієї операції можна уявити так (див. рис. 6). Тут квадрат—це область предметів, про яку ми міркуємо (у даному випадку юридичні угоди). Коло поняття (А) «купівля-продаж». Заштрихована .частина квадрата—поняття (не-А) «не купівля-продаж». Поняття не-А, що заперечує поняття А, має певний обсяг. Так, до обсягу поняття «не купівля-продаж» (ие-А) увійде не все, що завгодно, не будь-який предмет дійсності, наприклад, дерево, дім, людина і т. д., а тільки ті елементи класу юридичних угод, котрі не є купівлею-продажем, не входять до обсягу поняття А. Але оскільки кожен предмет або явище . матеріального світу може проглядатися нами у складі різних областей предметів, то обсяг конкретного поняття не-А перебуватиме у залежності від обсягу тієї області предметів, про яку ми міркуємо.

Наприклад, якщо областю предметів, про яку ми міркуємо, є клас злочинів взагалі, то до обсягу поняття «.чи крадіжка» (не-А), здобутого завдяки заперечення поняття «крадіжка» (А), увійдуть усі злочини, що не є крадіжкою, а саме: всі державні злочини, усі злочини проти власності, за винятком крадіжки, злочини проти життя, здоров'я, свободи і гідності особи і т. д. Якщо ж областю предметів, про яку ми міркуємо, є злочини проти особистої власності громадян, то до обсягу поняття, «не крадіжка» (не-А), утвореного за допомогою заперечення поняття «крадіжка» (А увійдуть уже не всі злочини, передбачені кримінальним -кодексом, .окрім крадіжки, я тільки злочини проти особистої власності громадян, .що не є крадіжкою, тобто грабіж, розбій, шахрайство, шантаж і т. д.

Поняття (А і не-А), здобуті завдяки операції заперечення, перебувають між собою у відношенні суперечності.

Список литературы

Булатов М. А. Логические категории и понятия. – К., Наукова думка, 1981 – 235 с.

Войшвило Е. К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. – М., издательство МГУ, 1989 – 239 с.

Горский Д. Г. Краткий словарь по логике. – М., Просвещение, 1991 – 208 с.

Жеребкін В.Є. Логіка. - К.: Основа, 1995. - 256 с.

Івін О. А. Логіка – К., Артек, 1996 – 231 с.

Хоменко І. В. Логіка – К. Четверта хвиля, 1997 – 392 с.

Похожие работы:

 • Мышление как иррациональный процесс

  Реферат >> психология, педагогика
  ... . В свою очередь, подобное понимание мышления делает невозможным понимание творчества. Приписывание мышлению рациональной природы, как ...
 • Дидактическая игра как средство развития мышления дошкольников

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... первое место выделяется активность субъекта, понимание мышления как активной деятельности, включающей в значительной ... , прежде всего техническое, конструктивное мышление. Оно состоит в понимании техники и в умении человека самостоятельно ...
 • Мышление и речь

  Курсовая работа >> психология, педагогика
  ... в детском мышлении относительно поздно, в то время как взаимное речевое понимание между ребенком ... помощи понимания и осмысления. В действительности овладение понятием – это сложный и подлинный акт мышления, который ...
 • Мышление и его компоненты

  Реферат >> Биология
  ... они пока не привели к пониманию механизмов мышления. Мышление с точки зрения искусственного интеллекта Некий ... , прорыв произошел не столько в понимании сути мышления, сколько в понимании сложности проблемы. (А как хорошо ...
 • Понимание и интерпретации схемы знания

  Статья >> психология, педагогика
  ... невозможно. Начну с анализа процессов понимания и интерпретации схем в традиционном мышлении, под которым я имею ... содержательно-генетической логики и теории мышления вставляют процесс понимания и интерпретации внутрь самой схемы ...
 • Являются ли несловесные акты мышлением

  Статья >> Философия
  ... наметился рефлексивный поворот. Дальнейшее продвижение в понимании мышления началось вместе с осознанием суверенного характера ... высказыванию, пришли к более широкому пониманию природы мышления: мышлением стали называть любой интеллектуальный поиск ...
 • Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания в высшей школе

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... высказал ценную для понимания творчества мысль, что для творческого мышления необходима борьба ... процесса положила гештальтпсихология. Гештальтисты сформировали понимание мышления как деятельности по последовательному переконструированию ...
 • Роль социального взаимодействия в развитии мышления подростка

  Реферат >> Психология
  ... материала. II ГЛАВА. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКА а) Мышление подростка. Мышление является высшим познавательным процессом ... в психологии не дали ничего для понимания мышления. Благодаря бихевиоризму в сферу психологических исследований ...
 • Мышление. Мозг и компьютер

  Реферат >> Философия
  ... те, что наиболее важны для понимания свойств мышления, работы мозга и для ... на необходимость максимально полного понимания работы биологических систем обработки ... правилам человеческой логики! Для понимания процесса возникновения логики предпринимаются ...
 • Проблема развития мышления. Основные психологические теории

  Реферат >> психология, педагогика
  ... , по своему философскому смыслу это понимание мышления по существу смыкается с идеалистическим интуитивизмом ... исследований, сыгравшее важную роль в понимании природы и механизмов мышления, составили экспериментальные работы, посвященные ...