Доклад : Античне красномовство 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Античне красномовство
Античне красномовство

Красномовство має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим більше у мистецтві судового оратора. Уже в Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї було відоме мистецтво риторики, але справжньою його батьківщиною є Стародавня Греція, де публічне слово мало надзвичайно велике суспільне значення.

Античні ритори виступали із сенаторських трибун, на засіданнях, форумах, судових процесах. Відомими риторами були Арістотель, Демосфен, Цицерон, Квінтіліан, Їсократ, Есхіл, Філократ, Лісій... У творах Платона знаходимо цікавий опис сили й могутності оратора, який володіє словом, що зцілює душі: «Я стверджую, що якби у будь-яке місто прибули оратор та лікар і якби у Народному зібранні чи в будь-якому іншому зібранні зайшла суперечка, кого з двох обрати лікарем, то на лікаря ніхто й дивитися не схотів би, а обрали б того, хто володіє словом, варто було б йому лише забажати...»'.

Такі особистості, як Цицерон та Демосфен, видатні ритори ще за життя були увінчані лаврами «синів Вітчизни», «рятівників народу». Цицерон у своїх трактатах, присвячених ораторському мистецтву, писав про формування нової людини людини-патріота, громадянина, який живе ідеалами свого народу й держави.

Найблискучішим ритором Стародавньої Греції, владарем дум був всесвітньо відомий Демосфен (384—322 до н. е.), промови якого, насичені фактичним матеріалом, містили чимало особистих спостережень, відзначалися динамічністю, переконливою аргументацією й чіткістю. Для Демосфена була характерна артистична манера триматися на трибуні, що також сприяло його успіхові як оратора. В суді Демосфен виступав як адвокат. Сучасники так характеризували Демосфена: «Нашого ритора з його умінням все запалювати і трощити своєю силою і владою можна порівняти з вихорем або блискавицею».

Демосфен жив у епоху, коли закінчувався період народоуправління. Він намагався зберегти віджилий лад і своїм життям заплатив за вірність переконанням та ідеалам. До наших днів дійшло тридцять промов Демосфена, зокрема найвідоміша про жінок. Жодна з них не є плодом імпровізації, а результатом тривалої, скурпульоз-ної праці, покладеної на віднайдення теми, її розвиток, схематизацію плану, на відпрацювання стилю, шліфування виразів.

Великий трудівник Демосфен цілі ночі проводив за роботою, тому його недруги говорили, що промови Демосфена тхнуть лампадним маслом, яке він спалював у величезній кількості. Але такі твори здавалися свіжими й чарівними, ніби щойно вилились із грудей: вони були наповнені життям, емоціями і, як творіння Фідіаса, не мали на собі жодних слідів різця.

Теоретиком ораторського мистецтва і великим ритором античного світу був Марк Тулій Цицерон (106—42 до н. е.). Він провів на форумі майже 40 років і був справжнім ідейним поводирем римського Сенату. Цицерон відпрацював стиль, який дозволяв йому бути простим і блискучим, безпосереднім і пристрасним. Чудовими властивостями цицеронівської промови були мелодійність і ритмічність. Прославився він своїми знаменитими патетичними виступами і висновками. Складовими успіху оратора Цицерон вважав освіту, природний дар і ораторські здібності. Першу промову Цицерон виголосив у 25 років (під назвою «На захист Публія Квінція»), а останню (дванадцяту філіппіку) — у рік своєї смерті (прожив 63 роки).

Марк Тулій Цицерон написав і виголосив низку ораторських шедеврів: «Брут», «Про знаменитих ораторів», «Оратор», «Про оратора». Пізніше видатний оратор Квінтіліан створив оригінальну систему навчання риторики на основі принципів Цицерона у вигляді дванадцяти книг риторичних настанов. Квінтіліан говорив, що небо послало Цицерона на землю, щоб показати, до якої величі може дійти слово.

У Цицерона органічно поєднувалися теорія і практика: свої теоретичні ідеї він блискуче втілював у практичній діяльності. Ідеалом оратора він вважав людину високої культури, яка знає літературу, історію, юриспруденцію, філософію; добре володіє і простим, і високим стилем, розуміє вплив ритму на слух аудиторії, уміє примусити її сміятися й плакати, може володарювати над й душею.

Для промов Цицерона характерні оклики, повтори, іронія, градація. В деяких його промовах майже не вживаються сполучники. Такий риторичний прийом робив судову промову карбованою.

Цицерон був творцем латинської мови: з важкої, неоковирної зброї виковував тонку, гостру рапіру, яка проникала у найпотаємніші вигини людської думки. Він виголосив понад сто промов, тексти п'ятдесяти семи збереглися і є риторичною скарбницею для усіх часів та народів.

Теорію ораторського мистецтва розробляли Арістотель і Платон. На думку Платона, красномовство має бути діловим, а не марнослівним, непідкупним, чесним І високоморальним. Особливо критично Платон ставився до судових ораторів.

Арістотель (348—322 до н. е.) розглядав ораторське мистецтво у філософському плані, підкреслюючи його етичні й естетичні функції. Він вважається творцем теорії суперечки, дискусії. Арістотель розрізняв:

діалектику мистецтво сперечатися з метою встановлення істини;

ерістику мистецтво будь-що залишитися правим у суперечці;

софістику намагання добитися перемоги в суперечці шляхом навмисного використання недостовірних доказів.

Стародавня Греція, Стародавній Рим в епоху демократичного розквіту стали своєрідною скарбницею риторики і ораторського мистецтва. За законами Солону, кожний афінянин повинен був особисто захищати свої інтереси на суді, бо участь представників дозволялася лише у виняткових випадках, наприклад у справах осіб, які мали фізичні або психічні вади, жінок, неповнолітніх тощо.

Інтенсивний темп життя демократичних полісів вимагав діяльності, яка б спиралася на практичні навички у найрізноманітніших галузях. Серед них вирізнялося й словесне мистецтво риторів, які за наймом творили судові промови.

Публічний виступ у суді перед багатолюдною аудиторією був невід'ємною частиною функціонування судової влади у демократичних полісах Стародавньої Греції. Крім того, ораторське мистецтво користувалося там величезною повагою, популярністю, тому численні ораторські школи давнього світу ніколи не були порожніми.

Перші настанови для тих; хто готувався виступати публічно, належали, очевидно, сіцілійським риторам Тісію й Корку. Це були рекомендації, як слід членувати промову на частини (вступ, виклад справи, закінчення) і які докази слід підбирати. Комедія Арістофана «Жаби», де інсценовано суперечку Есхіла й Евріпіда, а також деякі фрагменти промов софістів, ораторів Горгія, Ісократа дають уявлення про посібники для риторів.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.referaty.com.ua/

Похожие работы:

 • Антична культура: Давній Рим

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... в країні продовжувало цінуватися мистецтво красномовства. Самі імператори надавали кошти ... Промови його, написані чистим античним діалектом і старанно оздоблені, ... не випадково особливу роль відводять античній культурі. І література, і мистецтво, і драматург ...
 • Антична філософія

  Реферат >> Философия
  ... противагу безформності; тому космоцентризм ранньої античності можна трактувати і як орієнтац ... сутнісна характеристика філософії античності. Особливістю античного онтологізму можна вважати ... софісти навчали (за плату) красномовству (риториці) і умінню вести ...
 • Античний театр як модель античного полісу

  Дипломная работа >> Культура и искусство
  ... витривалості, так і в дотепності і красномовстві. Найяскравішим і значнішим святом ... С.С. Плутарх и античная биография. - М.,1975. Анненский И. Ф. Античная трагедия // Еврипид. ... Егунов А.Н. Письма Еврипида // Античная история и культура Средиземноморья и ...
 • Стародавнє індійське, китайське, античне, арабське і давньоруське мовознавство

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... 5. Мовознавство у давньому Римі Значення античної філології. Мовознавство давнього Риму небагате ... інтіліан написав підручник з красномовства, у якому чимало уваги приді ... і ні давній індійській, ні античній філології. Першими осередками арабського мовознавства ...
 • Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... розвиток мисленнєвої діяльності. Античні вчені вважали, що навчитися ... проблеми сучасності. В основу теорії красномовства Й. Кононович-Горбацький кладе ораторську практику ... увага на історію риторики ( Т.3. “Антична риторика”, Т.4. “Риторика як інструмент фі ...
 • Риторика Давньої Греції

  Реферат >> Риторика
  ... диспутів, що одержали широке розповсюдження в античній Греції з її розвитим пол ... розробляються прийоми політичного і художнього красномовства. А саме: вміння переконливо ... з аргументацією. Саме на цій основі в античному світі сформувалася аристотелівська традиц ...
 • Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... про літературні роди і види з античною літературною теорією і відображення у ньому ... наступних трактатів теорії поезії і красномовства, зокрема, опублікованих праць Ф. ... Г. Кониський та ін.). їх спостереження над античними віршованими формами, зокрема над дактил ...
 • Становлення педагогічної науки в Римській імперії

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... є "справедливою людиною, мистецтвом красномовства, що володіє". Повчання синові ... . Список використаної літератури Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985. Винничук Л. ... М.: Высшая школа, 1971. История и культура античного мира / Под ред. Кобылина М.М. - ...
 • Жанрові особливості низового бароко

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... небесного, духовного і світського, античності і християнства; барочні митці ... і переносить прийоми й засоби ораторського красномовства в літературу. Митці бароко ... її становила спадщина античної літературно-теоретичної думки й антична, переважно римська, ...
 • Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... роздуму і риторика як мистецтво красномовства. Треба звернути увагу, що ... античної культури. Схожі приклади типологічної тотожньості присутні в епідектичному красномовств ... тними були і факти поєднання красномовства із зображувальною публіцистикою. Вживання ...