Реферат : Поняття права природокористування та його види 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Государство и право


Поняття права природокористування та його види
Реферат:

Поняття права природокористування та його види

План

Вступ.

1. Види права природокористування.

Висновок.

Література.

Вступ

Відносини людини з природою мають різнобічний характер. Протягом всієї історії людина задовольняла свої потреби або за рахунок використання природи, її ресурсів чи властивостей, або у взаємодії з нею. З часом форми відносин людини з природою ускладнювались, ставали все більш різноплановими. Для того щоб надати організованості цим відносинам, уникнути нищівної експлуатації природних ресурсів, запобігти їх вичерпанню і забезпечити раціональне використання і відтворення, була потрібна правова регламентація. Право природокористування виникло у відповідь на ці потреби.

Право природокористування - система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охорони природних ресурсів, забезпечення багатогранних матеріальних, економічних і соціальних інтересів та законних прав суб’єктів природокористування. Таким чином, під правом природокористування мається на увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому об’єднано норми, що визначають спільні положення для права користування всіма видами природних об’єктів, включаючи і норми, які регулюють їх комплексне використання.

1.Види права природокористування.

Розрізняються:

Об’єктивне право, яке включає до свого складу:

 • механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування:

 • норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування;

 • норми, які встановлюють комплекс прав і обов’язків природокористувачів;

 • форми і види правовідносин природокористування;

 • юридичні засоби захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування;

 • норми, які встановлюють підстави припинення права природокористування.

Суб’єктивне право, яке включає до свого складу:

 • сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту природних ресурсів:

 • сукупність прав і обов’язків щодо виникнення суб’єктивного права природокористування та його захисту;

 • сукупність прав і обов’язків щодо володіння об’єктами природокористування;

 • сукупність прав і обов’язків щодо використання об’єктів природокористування;

 • сукупність прав і обов’язків щодо зміни і припинення суб’єктивного права природокористування;

 • сукупність прав, обов’язків щодо захисту порушеного суб’єктивного права природокористування.

Зміст права природокористування - сукупність прав і обов’язків суб’єктів права природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного законодавства чи відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасового, короткострокового чи довгострокового користування).

Можна оцінювати право природокористування і як правовідносини, тобто врегульований правом комплекс прав та обов’язків, що належать суб’єктам природокористування в конкретних суспільних відносинах щодо використання земельної ділянки, водного об’єкта, лісового масиву, ділянки надр, мисливського угіддя, об’єкта природно-заповідного фонду тощо.

Право природокористування як комплексний правовий інститут поділяється на види, що відповідно до норм екологічного законодавства здійснюється за різними класифікаційними ознаками. Так, за типом природного об’єкта, який використовується, право природокористування поділяється на:

право землекористування;

право водокористування;

— право надрокористування;

— право лісокористування;

право користування об’єктами тваринного світу;

право користування об’єктами рослинного світу (нелісовою рослинністю);

право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

Переважно право природокористування поширюється на конкретний природний об’єкт чи конкретний тип природного ресурсу. Лише право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду має комплексний характер, тобто відповідне право поширюється на цілісний природний комплекс у межах території (акваторії) об’єкта природно-заповідного фонду, наданого в користування. Серед видів права природокористування, виділених нами за вказаною ознакою, ми не назвали право користування атмосферним повітрям. Річ у тому, що сучасне екологічне законодавство України, насамперед Закон «Про охорону атмосферного повітря» (в ред. від 2001 р.) регулює виключно відносини атмосфероохоронного спрямування. Мета регулювання використання атмосферного повітря як ресурсу основного виробничого призначення містилась у преамбулі й тексті цього закону від 1992 p., але згодом була вилучена з нього як декларативна, оскільки ніяких нормативів чи стандартів, які регулювали б відповідну сферу, так і не було встановлено.

За поширеністю і правовими підставами виникнення розрізняється право загального і право спеціального природокористування.

Право загального природокористування означає гарантовану законом можливість усіх громадян користуватися здоровим навколишнім природним середовищем та їх обов’язковим виконанням встановлених правил його охорони.

Право спеціального природокористування встановлюється та регулюється державою в інтересах цільового використання природних ресурсів у процесі їх господарської експлуатації та рекреаційного використання. Воно включає право землекористування, лісокористування та ін.

Основою для його виникнення є акт компетентного органа держави про надання відповідного ресурсу в використання та господарську експлуатацію за його цільовим призначенням.

За строками, на які надається право природокористування, виділяється право постійного і право тимчасового природокористування. Різний рівень охоронного режиму встановлений для користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення. За способами виникнення право природокористування поділяється на первинне і вторинне (щодо землі, води, лісів). За ознакою можливості доступу до відповідного природного об’єкта інших користувачів законодавство виділяє відокремлене та невідокремлене природокористування. Можливий поділ права природокористування на види і за іншими класифікаційними критеріями.

Висновок

Правове регулювання природокористування здійснюється через систему керівних, зобов’язуючих та заборонних норм права.

Керівні норми встановлюють умови та порядок виникнення права користування природними ресурсами, визначають кордони поведінки природокористувачів, надають їм необхідні гарантії реалізації й охорони їх прав та ефективного виконання покладених на них обов’язків.

Зобов’язуючі норми направлені на регулювання виконання природокористувачами правил використання природного багатства, планів та заходів у галузі використання та відновлення природних ресурсів, збереження та покращання природного середовища.

Література

Баб’як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с.

Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001.

Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001.

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991.

Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Похожие работы:

 • Право водокористування та його види

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... права конституційного та адміністративного права КУРСОВА РОБОТА з екологічного права Право водокористування та його види ... ни та поняття, класифікації; методи, методики та ... інститутів водною права, складова частина права природокористування, тобто правовою ...
 • Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... таких завдань: дослідити поняття і види злочинів проти довкілля; ... . Правовідносини, що виникають у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування, регулюються ... широкого вивчення навколишнього середовища, його збереження, покращення людського ...
 • Шпоры по Праву

  Реферат >> Право
  ... ічної безпеки і природокористування; розробляє та здійснює загальнодержавні ... : право власності зобов'язальне право авторське право; право на відкриття; право на ... його майна з чужого незаконного володіння протягом трирічної позовної давності. Поняття та види ...
 • Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

  Реферат >> Экология
  ... с. Екологічні основи природокористування [Текст] : навчальний посібник / Т.А. Сафранов. - 3-е вид., стереот. - Льв ... аудиту та його співвідношення із суміжними поняттями [Текст] / Г.А. Гурська // Держава і право. - 2008 ...
 • Поняття та правові ознаки екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

  Реферат >> Государство и право
  ... природи загального поняття екологічної безпеки та його правових ознак ... . Дані правовідносини є специфічним видом абсолютних правовідносин, пі ... ія «Юридичні науки»). Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / Мунтян В.Л. – К.: Видавництво ...
 • Виникнення та сутність екологічного маркетингу

  Реферат >> Экология
  ... право на безпеку та інформацію, а також право на вибір та право ... механізму регулювання природокористування та природоохоронної діяльності: ... перевагами. Існує поняття “прибуткова екологія”. Цей ... екологічного маркетингу та його видів, дозволяють перейти до ...
 • Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

  Реферат >> Экология
  ... як біологічного виду. 2. Поняття антропогенного фактору. Особливост ... та інших витрат та зусиль. Тому з закону «шагреневої шкіри» слід виділити правило ... екосистем, до хижацтва у природокористуванні. Стрімкий розвиток ... суспільства та його економічним розвитком ...
 • Екологічне право

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... об'єкта права власності та його значенням в ... прав та законних інтересів всіх громадян суспільства. Визначте поняття екологічної шкоди та ... ту та ін. Порушення одних і тих же правил природокористування і ... конкретні обставини правопорушень: вид і розмір завданої ...
 • Засоби цивільно-правового захисту права власності

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... та організацій додержання правил природокористування ... права та ототожнюється із засобами, спря­мованими на відновлення порушеного права (інтересу). Поняття "захист права ... право співвласника на виділення зі спільної власності (її поділ) та порядок його ...
 • Правове регулювання профілактики злочинності та його сутність

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... Поняття попередження злочинності в Україні 1.1 Поняття та принципи ... вид діяльності, як правило, пов'язана із завданням конкретним особам позбавлень та ... та спорту; засоби масової інформації; органи, що регулюють природокористування ... злочинності та його сутність ...