Реферат : Підстави і порядок припинення права користування надрами 


Полнотекстовый поиск по базе:

Підстави і порядок припинення права користування надрамиГлавная >> Реферат >> Государство и право


Реферат

Підстави і порядок припинення права користування надрами

План

Вступ.

1. Підстави і порядок припинення права користування надрами.

Висновок.

Література.

Вступ

Право користування надрами може бути припинено (повністю чи частково), зупинено на деякий час через підстави, передбачені чинним законодавством.

Повне припинення права надрокористування настає, коли користувач позбавляється цього права на весь наданий йому гірничий відвід або спеціального дозволу (ліцензії). Частковим припиненням називається вилучення у надрокористувача лише частини гірничого відводу із збереженням за ним права користування частиною, що залишилася.

Підстави припинення права користування надрами передбачені в ст. 26 Кодексу України про надра.

Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках.

Право користування надрами припиняється органом, який видав ліцензію на користування надрами, або у судовому порядку.

1. Підстави і порядок припинення права користування надрами.

Існують підстави, при наявності яких припинення права надрокористування завжди обов’язкове, і підстави (вони віддаються на розсуд компетентних органів), які можуть спричинити, а можуть і не спричинити припинення даного права. Ці підстави можна поділити на обов’язкові (безумовні) та умовні.

До обов’язкових можна віднести:

- закінчення встановленого терміну користування надрами;

- коли відпадає потреба в користуванні;

- припинення діяльності користувачів надр;

- вилучення у встановленому порядку наданої у користування ділянки надр;

- позбавлення надрокористувача спеціального дозволу (ліцензії).

Право користування надрами може бути припинено в безумовному порядку, коли надра вилучаються для державних або громадських потреб у встановленому законодавством порядку. Надрокористувачам у такому разі зобов’язані відшкодувати збитки, завдані внаслідок вилучення надр, у розмірах і порядку, встановлених законодавством.

Інші підстави тягнуть за собою припинення права надрокористування лише за наявності певних умов. До таких підстав належать:

- користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення;

- використання надр не за цільовим призначенням;

- порушення інших вимог, передбачених ліцензією на користування ділянкою надр, а також тоді,

- якщо користувач без поважних причин протягом двох років не приступив до користування надрами;

Деякі підстави припинення права надрокористування прямо законодавством не передбачені, хоча й мають місце. Так, смерть громадянина як підстава припинення права надрокористування законом не передбачена, хоча зрозуміло, що право користування будь-яким об’єктом природи не може зберігатися за померлим.

Однією з підстав припинення права надрокористування може бути несплата або несвоєчасна сплата обов’язкових платежів за користування надрами.

Право надрокористування припиняється й у випадках вилучення земельної ділянки у землевласників і землекористувачів на підставах і в порядку, передбачених чинним земельним законодавством.

Підставою припинення права надрокористування іноземних юридичних осіб і громадян є також і дострокове розірвання угоди (контракту) на право користування надрами або переробку мінеральної сировини. Воно є умовною підставою припинення права користування надрами, бо для його дострокового розірвання необхідна наявність порушень умов контракту з боку іноземної юридичної особи або громадянина. Коли ж порушень договору не було, то він не може бути достроково розірваним за вимогою однієї із сторін, за винятком необхідності вилучення надр для державних або громадських потреб. Закінчення ж строків дії таких угод є безумовною підставою для припинення права користування надрами.

Екологічне законодавство передбачає також випадки зупинення (тимчасової заборони) і обмеження права надрокористування. Це означає тимчасову заборону надрокористування до виконання необхідних природоохоронних заходів, тобто зупиняється користування надрами. Обмеженням права надрокористування є випадки, коли на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин як у цілому по підприємству, так і на окремих його виробничих підрозділах. Надрокористування обмежується або тимчасово забороняється (зупиняється) в разі перевищення надрокористувачами лімітів використання надр, порушення екологічних нормативів і стандартів, а також вимог екологічної безпеки у спеціально передбачених випадках.

Право користування надрами припиняється, обмежується або зупиняється Державним департаментом України з нагляду за охороною праці або місцевими радами, які надали надра в користування, шляхом анулювання наданого гірновідвідного акта і вилучення гірничого відводу в натурі, а також органами Міністерства екології та природних ресурсів шляхом анулювання наданої ліцензії.

У разі незгоди користувачів з припиненням права надрокористування у випадках використання надр не за цільовим призначенням; із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення довкілля; невикористання надр без поважних причин протягом двох років або позбавлення спеціального дозволу це питання вирішується в судовому порядку, а в інших випадках — в адміністративному порядку.

Висновок

Спори з питань користування надрами розглядаються органами державного геологічного контролю, державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, місцевими радами, судом, арбітражним судом або третейським судом у межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Так, наприклад, місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов’язані з розробкою родовищ корисних копалині місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.

Судам підвідомчі справи про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра. Надрокористувачі також мають право оскаржити в судовому порядку рішення відповідних органів державної влади і управління у разі відмови надання надр у користування або припинення права користування надрами. Судам підвідомчі й інші майнові спори, пов’язані з користуванням надрами.

Позивачі — Державний департамент України з нагляду за охороною праці, Міністерство екології та природних ресурсів України та їх органи на місцях — звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра.

Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземними юридичними особами і громадянами та власником надр, розглядаються відповідно до вимог міжнародного законодавства, міжнародних договорів, укладених контрактів. За згодою сторін такий спір може бути направлено на розгляд третейського суду або міжнародного арбітражного суду.

Література

Баб’як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с.

Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001.

Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001.

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991.

Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Похожие работы:

 • Підстави та порядок виникнення права користування надрами

  Реферат >> Государство и право
  ... дстави та порядок виникнення права користування надрами План Вступ. 1. Підстави та порядок виникнення права користування надрами. Висновок. Література. Вступ Надра надаються в користування ... у встановленому порядку. Після припинення діяльності суб’єктом пі ...
 • Правове регулювання охорони та використання надр

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... режим використання надр, підстави і порядок виникнення та припинення права користування надрами, основні права та обов' ... та необхідних документів. Підстави і порядок припинення права користування надрами. Право користування надрами може бути припинено (повн ...
 • Правовий режим використання і охорони надр України

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... Припинення права користування надрами. Право користування надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2) закінчення встановленого строку користування надрами; 3) припинення ... поря­док користування надрами для ... є підставою для ...
 • Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

  Реферат >> Государство и право
  ... і дозволи (ліцензії) на користування надрами надаються, за загальним правилом, ... ів, конкурсів тощо. Порядок придбання такого права визначається відпов ... або в примусовому порядку. Підстави припинення права користування земельною ділянкою або її частиною ...
 • Право водокористування та його види

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... компонентів; вилучення води з надр разом з видобуванням корисних ... . Підстава припинення спеціального водокористування впливає на порядок припинення цього права. Так ... порядок надання земель водного фонду у користування та припинення права користування ними ...
 • Право власності на нерухоме майно

  Реферат >> Государство и право
  ... походження - земельні ділянки, ділянки із надрами, водні об’єкти, по-друге ... і майна, порушення договору або правил користування майном, порядок реєстрації договору найму, і ... сервітут; 4) припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту ...
 • Право власності на землю

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... , її надра, повітряний ... користування та розпорядження. Інші ж во­лодарі, як правило, повністю позбавлені права розпоряд­ження і мають право користування ... одночасно підставами і виникнення, і припинення права власност ... успадкування) [22]. Порядок здійснення угод ...
 • Право власності на ліси

  Реферат >> Государство и право
  ... Отже, підставою виникнення суб'єктивного права власності на ... власність» «земля, її надра, повітряний простір, ... рад народних де­путатів, порядок організації та ... лісів місцевого значення та припинення права користування ними; затверд­ження місцевих ...
 • Экзамен по экологии

  Реферат >> Экология
  ... ів... 18. Припинення права користування надрами Стаття 26. Припинення права користування надрами Право користування надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2) зак ...
 • Основи аграрного права

  Учебное пособие >> Государство и право
  ... і охорони цих земель, підстави припинення права колективної та приватної власності, користування землями сільськогосподарського призначення ... порядок поділу лісів на групи, особливості та режим лісовикористання. Кодекс про надра ...