Реферат : Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Государство и право


Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
Реферат:

Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

План

Вступ

1. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Висновок

Література

Вступ

У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для суб’єкта міжнародного права, який допустив порушення норм міжнародного екологічного права (екологічне правопорушення).

З цього визначення випливають такі головні ознаки міжнародно-правової відповідальності за екологічні правопорушення: єдиною підставою для її настання є міжнародне екологічне правопорушення; порядок застосування цієї відповідальності регулюється нормами міжнародного права; вона пов’язана з відповідними негативними наслідками для правопорушника; її метою є забезпечення міжнародного екологічного правопорядку.

Норми, що визначають екологічну відповідальність держав у міжнародному праві, становлять особливий міжнародно-правовий інститут. Ні в екологічній, ні в інших сферах дії міжнародного права ці норми на сьогодні достатнім чином не кодифіковані. Тому істотну роль тут відіграють вироблені міжнародною практикою звичаї.

Сутність міжнародного екологічного правопорушення полягає в порушенні державою своїх міжнародних зобов’язань екологічного характеру. Фактично тут йдеться про відповідні дії або бездіяльність органів і посадових осіб держави. Якщо ті або інші органи чи посадові особи діяли чи не діяли від імені держави, то їх неправомірна поведінка не може бути предметом екологічного правопорушення держави.

1. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Міжнародні екологічні правопорушення поділяють на відповідні міжнародні злочини і міжнародні делікти. Ці категорії відрізняються між собою ступенем небезпеки для міжнародного співтовариства. З урахуванням цього до міжнародних екологічних злочинів належать істотні порушення державою міжнародних зобов’язань, які є визначальними для охорони і захисту навколишнього середовища. Будь-яке інше міжнародно-протиправне діяння екологічного характеру відносять до категорії міжнародних деліктів.

За скоєння міжнародного екологічного злочину відповідальність несуть як винні у цьому держави, так і посадові особи цієї держави. До міжнародно-злочинних дій належать: масове забруднення атмосфери і морського середовища; застосування методів і засобів ведення воєнних дій, які мають на меті завдати великої і довготривалої шкоди природному середовищу (ст. 35 Протоколу І до Женевських конвенцій 1949 p.); екоцид, що виявляється у примусовому використанні природних умов і явищ для досягнення воєнної переваги над противником за допомогою ведення геофізичної (вулканічна діяльність, землетруси тощо) чи метеорологічної війки (урагани, лавини, зсуви, цунамі тощо), широкому застосуванні зброї масового знищення. Конвенція про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 р.) забороняє також використання будь-яких засобів впливу на природне середовище для зміни шляхом цілеспрямованого керування природними процесами динаміки, складу і структури Землі, включаючи її біоту, літосферу, гідросферу або космічний простір (ст. 2).

Частина з зазначених екологічних правопорушень належить до категорії військових злочинів. Кримінальна відповідальність за міжнародні екологічні злочини може застосовуватися спеціальними міжнародними судами (трибуналами) або судами держав, на території яких вчинено злочин. Але конкретної практики застосування такої відповідальності фактично немає. Нині вона виконує переважно роль превентивного засобу в галузі забезпечення міжнародного екологічного правопорядку.

Більш реальними є санкції, які застосовуються за вчинення міжнародних екологічних деліктів. У зв’язку з цим виділяють два види відповідальності — нематеріальну і матеріальну. Конкретними формами нематеріальної відповідальності за екологічні делікти можуть бути реторсії (правомірні примусові дії держави у відповідь на недружній акт з боку іншої держави), сатисфакція (принесення державою-порушником вибачень постраждалій державі) та репресалії (правомірні примусові дії держави, що мають на меті відновлення своїх прав, порушених іншою державою). Як репресалії, зокрема, досить часто застосовується затримання чи арешт рибальських суден за порушення правил рибальства.

Сутність матеріальної відповідальності полягає у повній або частковій компенсації матеріальної чи моральної шкоди, завданої внаслідок порушення міжнародних екологічних зобов’язань. У більшості випадків вина правопорушника є необхідною умовою настання такої відповідальності. Про це безпосередньо йдеться у ряді міжнародних документів. У Протоколі про відповідальність і компенсацію за шкоду, завдану внаслідок транскордонного перевезення небезпечних відходів та їх видалення (2000 p.), зокрема, говориться, що ніяка відповідальність не покладається на особу, якщо вона доведе, що шкода є результатом: а) військових дій чи громадянської війни; б) природних явищ, які мають виключний і небезпечний характер; в) навмисної протиправної поведінки третьої сторони, включаючи й особу, якій завдана шкода (ст. 4).

Водночас у міжнародній практиці застосовується й безвинна, або так звана абсолютна, відповідальність. Вона здебільшого пов’язана із завданням шкоди джерелами підвищеної небезпеки (ядерними установками, повітряними і космічними апаратами тощо). Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (1972 p.), наприклад, передбачає, що «запускаюча держава несе абсолютну відповідальність щодо виплати компенсації за шкоду, завдану її космічними об’єктами на поверхні Землі чи повітряному судну в польоті» (ст. II).

У ряді випадків обов’язок відшкодування екологічної шкоди покладається не на державу, а на операторів як державних, так і приватних підприємств, установок тощо. Відповідно до Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою внаслідок розвідки і розробки мінеральних ресурсів морського дна (1976 p.), зокрема, таким оператором може бути спеціально призначена державою особа або особа, яка здійснює загальний контроль за діяльністю нафтової морської установки. Оператор установки відповідає за шкоду від забруднення, яка є результатом інциденту. Коли є кілька операторів установки, вони відповідають солідарно. Оператор не відповідає за шкоду від забруднення, якщо доведе, що шкода стала наслідком військових чи ворожих дій, громадянської війни, повстання або стихійного явища.

Конвенція передбачає максимальну суму стягнення з оператора однієї установки і за кожний інцидент — 30 млн. доларів США. Але це правило не діє, якщо буде доведено, що шкода від забруднення стала наслідком навмисних чи недбалих дій чи бездіяльності самого оператора (ст. 6).

Висновок

Досить детально врегульовано «абсолютну» відповідальність оператора ядерної установки Віденською конвенцією про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Нею, зокрема, встановлено, що оператор ядерної установки несе відповідальність за ядерну шкоду, якщо доведено, що вона завдана ядерним інцидентом: а) на ядерній установці; б) пов’язана з ядерним матеріалом, який вироблений на такій установці, направлений для неї чи надійшов з неї. Оператор не несе відповідальності за ядерну шкоду, завдану: а) самій ядерній установці або будь-якому майну на місці розташування цієї установки; б) транспортному засобу, на якому ядерний матеріал знаходився під час ядерного інциденту.

Відповідальність оператора може бути обмежена відповідаючою за установку державою не менш як 5 млн. доларів США за кожний ядерний інцидент. Право на відшкодування шкоди за даною конвенцією втрачає силу, якщо позов не було заявлено протягом 10 років з моменту ядерного інциденту (ст. VI).

Міжнародним правом передбачені й деякі інші санкції компенсаційного характеру у сфері екології. Йдеться, зокрема, про позбавлення держав, які порушують відповідні міжнародні угоди, фінансової допомоги, конфіскацію суден та інших транспортних засобів, використовуваних з метою незаконного рибальства тощо.

Література

 1. Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000.- 216 с.

 2. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

 3. Екологічне право. Особлива частина Підручник. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001

 4. Екологічне право України: Підручник / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. - X., 2005.

 5. Екологічне право України За редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001

 6. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с/

 7. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991.

 8. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». – К., 1992

 9. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. — М., 1986.

 10. Габитов Р. X. Воздухоохранное право. — Уфа, 1999.

 11. Габитов Р. X Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях. — Уфа, 2000.

 12. Кузнецова О. К, Радчик О. Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. — М., 2001.

 13. Роун Ш. Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности. — М., 1993.

 14. Фомин Г. С, Фомина С. Н. Воздух: контроль загрязнений по международным стандартам. — М., 1993.

 15. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. — К., 1989.

Похожие работы:

 • Екологічне право в Росії

  Реферат >> Государство и право
  ... ї Федерації 4. Екологічні права громадян Росії 5. Правові засади міжнародного співробітництва 6. Екологічний ... іншими актами. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення - це майнова відповідальність громадян та юридичних ос ...
 • Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

  Контрольная работа >> Экология
  ... 1.2 Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 1.3 Майнова відповідальність за екологічні правопорушення 1.4 Економіко-правовий ... іальна (майнова або цивільно-правова) відповідальність за екологічні правопорушення (делікти) – це вид юридично ...
 • Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... , що регламентують природоресурсовие та екологічні громадські відносини на ... і правопорушення вчиняються іноземними підприємствами та фірмами, міжнародними об ... У таких випадках цивільно-правова відповідальність за правопорушення носить субсидіарний характер, ...
 • Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... правопорушень та усунення їх наслідків використовується цивільно-правова відповідальність. Цивільно-правовою відповідальн ... ще дві специфічні особливості ві ... техногенними, зокрема екологічними, аварі ... за вітчизняним законодавством, у тому числі за міжнародними ...
 • Антропогенні дії на біологічні співтовариства

  Реферат >> Экология
  ... наступних категоріях: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, міжнародний договір, юридична доктрина ... відповідальність за екологічні правопорушення. Кримінальне право України також містить немало еколого-правових норм ...
 • Принципи міжнародного екологічного права

  Реферат >> Государство и право
  ... сфера міжнародно-правового регулювання. Оскільки міжнародне екологічне право є галуззю міжнародного права, ... спорів між суб’єктами міжнародного права навколишнього середовища; - міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення. У Заключному акті ...
 • Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... та і за екологічні правопорушення; компенсувати шкоду, ... екологічній, економічній та інших сферах. Уперше ідея міжнародної еколог ... -правовими актами екологічного законодавства. Екологічні ... нальна відповідальність за екологічні злочини в галузі екологічної ...
 • Экзамен по экологии

  Реферат >> Экология
  ... 30. цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надра Майнова відповідальність за екологічні правопорушення (де­лікти ... міжнародних, державних і регіональних програм щодо охорони земель. 33. кримінально-правова відповідальність за ...
 • Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... вимагає посилити відповідальність за екологічні правопорушення. Особливе місце у системі еколого-правової відповідальності займають екологічні злочини, що ... ї безпеки. Загрозами екологічного характеру, спроможними порушити міжнародну стабільність, є і масова ...
 • Адміністративна відповідальність в Україні

  Книга >> Государство и право
  ... чні, економічні, санітарні, агрономічн ... ійно правову відповідальність пов’ ... тарна, екологічна безпека ... у міжнародних поштових відправленнях ... дповідальність за адміністративне правопорушення, присвячено окремі статті КпАП. Стаття 34 пом’якшуючими відповідальність ...