Реферат : Основні види кредитів 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Банковское дело


Основні види кредитів
Види кредитів

Кредити можуть бути класифіковані за різними ознаками. Залежно від терміну погашення кредити поділяють на коротко-, середньо-та довгострокові.

Короткостроковими вважаються кредити терміном до одного року, які надаються для фінансування поточних короткострокових потреб у грошових коштах. Такими кредитами часто користуються промислові та сільськогосподарські підприємства для фінансування оборотного капіталу, а комерційні банки для підтримки ліквідності. Переважна частина короткострокових кредитів як фізичним, так і юридичним особам надається багатьма європейськими банками та банками США у формі овердрафту. При кредитуванні у формі овердрафту використовується єдиний рахунок, на якому в результаті вкладання або вилучення коштів виникають кредитові залишки, за якими нараховується, і дебетові залишки, за якими стягується процент. Більшість короткострокових кредитів надається підприємствам для поповнення товарно-матеріальних запасів, покриття виробничих витрат, фінансування дебіторської заборгованості, сплати податків та процентних виплат за зобов'язаннями, виплати дивідендів тощо. Фінансові посередники користуються короткостроковим кредитуванням для підтримки ліквідності, для проведення операцій з цінними паперами та для проведення інших фінансових операцій.

Середньостроковими називають кредити терміном від 1 до 4—5 років, які надаються переважно для фінансування капітальних вкладень — купівлі обладнання, будівництва споруд, реалізації інвестиційних проектів тощо. Погашення середньострокових кредитів здійснюється за рахунок чистих грошових потоків, що генеруються корпорацією в результаті використання кредиту. Забезпечуються вони різними видами активів позичальника.

Довгострокові кредити надаються на термін від чотирьохп'яти до кількох десятків років. У багатьох випадках такі кредити використовуються для фінансування нерухомості й забезпечуються заставними на нерухомість.

Механізми погашення кредитів, що пропонуються сучасними банками, досить різноманітні. Платежі в погашення кредиту можуть бути однаковими або різними за величиною і сплачуватись як через однакові, так і через різні проміжки часу. Кредити можуть погашатись за рахунок періодичних виплат чи одного платежу в кінці терміну погашення (нульовий кредит). Останній платіж може бути більшим за всі попередні (великий одноразовий платіж у погашення основного боргу називають шаром). Сума процентів може сплачуватись окремо від основної суми боргу.

Забезпечення кредиту є засобом страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички. В разі потреби воно перетворюється на одне з останніх джерел погашення кредиту. Забезпеченням кредиту називають матеріальний або фінансовий актив, який банк має право реалізувати в разі неповернення кредиту. За характером забезпечення кредити поділяють на забезпечені нерухомістю, які становлять до третини всіх кредитів, забезпечені іншими активами, гарантовані та незабезпечені. Характер забезпечення залежить від кредитного рейтингу позичальника, його взаємовідносин з банком, політики банку та інших зовнішніх і внутрішніх чинників. Розмір забезпечення залежить як від специфіки кредиту, так і від характеру самого забезпечення.

При всій різноманітності конкретних цілей кредитування перелік основних цілей можна обмежити досить коротким списком. Це особисте споживання для фізичних осіб, фінансування основного та оборотного капіталу, здійснення портфельних та прямих інвестицій в окремі проекти для корпорацій, залучення коштів для проведення фінансових операцій та забезпечення ліквідності для фінансових інститутів.

Кредити класифікують не тільки за строками, цілями та механізмом погашення, а й за видами діяльності позичальників, оскільки специфіка діяльності позичальника значною мірою впливає на структуру кредиту, механізм управління ним, а також на стратегію управління кредитним портфелем та кредитним ризиком у цілому. Пряма залежність характеру кредитних послуг від специфіки діяльності позичальника та значна частка окремих видів позичальників у загальній їх кількості роблять доцільним виділення таких окремих видів діяльності: промислове та сільськогосподарське виробництво, будівництво, енергетика, транспорт, торгівля, послуги та операції з нерухомістю. Таким видам позичальників надаються, як правило, характерні кредитні послуги. Так, торговельним підприємствам частіше надаються короткострокові кредити для підтримки оборотного капіталу; фірмам, що займаються будівництвом та нерухомістю — довгострокові кредити під заставу нерухомості; сільськогосподарським підприємствам — короткострокові сезонні кредити.

Класифікацію кредитів залежно від категорії позичальника, строку, механізму погашення кредиту, його забезпечення наведено в табл.19.1.

Таблиця 19.1. Класифікація кредитів

Основною категорією позичальників на ринку кредитів виступають корпорації. Кредити, що надаються їм, досить різноманітні за своїм характером і можуть бути поділені на дві основні категорії: кредити для фінансування оборотного капіталу (поточних активів) та кредити для фінансування капітальних вкладень. Прикладами фінансування поточних активів є кредити під кругообіг активів, сезонні кредити та певні види кредитів під рух грошових коштів, а саме кредити, призначені для збільшення оборотного капіталу при розширенні виробництва.

Прикладами фінансування капіталовкладень є кредити під нерухомість, кредити, забезпечені іншими активами, будівельні, проектні кредити, лізингове фінансування та кредити під окремо розміщені проекти. Більшість довгострокових кредитів мають риси кредитів під рух грошових коштів та забезпечених активами. Це означає, що гарантією повернення таких кредитів є активи корпорації та спроможність генерувати достатні для повернення кредиту чисті грошові потоки.

Розглянемо докладніше основні види кредитів, що надаються підприємствам.

1. Кредити під кругообіг активів (конверсію активів) становлять близько половини всіх кредитів, що надаються корпораціям. Такі кредити надають на короткий термін для покриття так званих "розривів у готівці". Останні виникають при невчасному надходженні готівки за реалізовану продукцію, тобто при невчасному погашенні дебіторської заборгованості. Якщо такий кредит часто поновлюється, це може свідчити про погане управління дебіторською заборгованістю чи про проблеми менеджменту в цілому.

2. Сезонний кредит надається для забезпечення короткострокових сезонних потреб у додаткових фінансових ресурсах. Він має разовий характер. У міру реалізації продукції, виробленої із закупленої сировини, кредит погашається. Сезонним кредитуванням часто користуються підприємства з переробки сільськогосподарської продукції та з продажу товарів, що користуються сезонним попитом, а також туристичні фірми. Такі кредити переважно короткострокові від 30 до 180 днів з одноразовим погашенням або у вигляді сезонної кредитної лінії чи овердрафту.

3. Кредит під рух грошових коштів, як правило, є середньо- чи довгостроковим і призначається для фінансування капітальних вкладень або для збільшення оборотного капіталу при розширенні виробництва. Такий кредит має погашатись за рахунок чистих грошових потоків, що генеруються позичальником протягом періоду кредитування.

4. Кредити, забезпечені активами. До них відносять іпотечні кредити, кредити, забезпечені обладнанням, товарно-матеріальними запасами, дебіторською заборгованістю, транспортні та промислові кредити, лізинг тощо. Характерною ознакою їх є те, що вони забезпечені певними активами, які можуть бути реалізовані кредитором у разі неповернення кредиту. За умовами переважної частини кредитів, забезпечених дебіторською заборгованістю чи товарно-матеріальними запасами, позичальник зберігає право власності на закладені активи. Рідше право власності передається банку-кредитору. Специфічним видом кредиту, забезпеченого активами, є ломбардний кредит, або кредит під заставу державних цінних паперів. Це один із найдорожчих і найбільш короткострокових кредитів. Банки вдаються до нього для підтримки своєї ліквідності. Факторинг також можна віднести до кредитів, забезпечених активами.

5. Проектні кредити є одними з найбільш ризикових. Вони нерідко надаються групам компаній для реалізації спільних проектів і досить часто групами банків, що обумовлюється великою сумою кредиту та значним рівнем проектних ризиків. Такі кредити мають риси як кредитів, забезпечених активами, так і кредитів під рух грошових коштів, їх надають для фінансування інвестиційних проектів і вони мають погашатись за рахунок очікуваних від інвестиційного проекту прибутків. Забезпечення таких кредитів активами дає змогу кредиторам не зазнати значних втрат при невдалій реалізації інвестиційного проекту. До проектних кредитів належать також довгострокові кредити для фінансування "окремо розміщених проектів". Це кредити під розробку та експлуатацію природних ресурсів, будівництво шахт, портів, обробних підприємств, трубопроводів тощо. Часто такі кредити оформляються у вигляді револьверних угод, які згодом переходять в середньо- чи довгострокові кредити з пільговим періодом і наступними періодичними платежами з погашення.

6. Будівельні кредити надаються для фінансування будівництва промислових чи житлових об'єктів. Вони можуть бути погашені різними способами залежно від структури очікуваних грошових потоків або одним платежем наприкінці періоду платіж "шар", або нерівними частками. Часто такі кредити мають форму револьверних угод. Револьверна кредитна лінія дає змогу фірмі-позичальнику залучати кошти в межах визначеного ліміту, повертати частину або всю суму боргу і в разі потреби повторно залучати кошти протягом терміну дії кредитної лінії. Револьверне кредитування є однією з найбільш гнучких форм кредитування підприємницьких структур і використовується переважно в тих випадках, коли позичальник не може точно спланувати свої потреби в грошових коштах. Револьверні кредити часто надаються без забезпечення і є коротко- чи середньостроковими.

7. Кредити під нерухомість (іпотечні кредити) надаються для фінансування будівництва або купівлі нерухомості під заставу нерухомості. Це досить специфічний вид позик, який потребує від банку доступу до більш стабільних та відносно довгострокових джерел фінансування. На такому виді кредитування банки, як правило, спеціалізуються. Такі кредити забезпечуються заставною на нерухомість, ринкова вартість якої становить не менш як 100% суми кредиту. Кредити під нерухомість становлять близько 1/3 всіх кредитів, що надаються банками.

8. Лізингове фінансування є високоспеціалізованою формою кредитування. Документація оформляється у вигляді середньо- чи довгострокової орендної угоди з платежами щомісяця або щоквартальну. При цьому виді фінансування велике значення мають юридичні аспекти угоди. Лізингове фінансування належить до середньо- та довгострокових активів (обладнання, автомобілі, інші транспортні засоби).

Похожие работы:

 • Основные виды организационно-правовых форм предпринимательства

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... в нынешней экономической ситуации взять кредит в банке может лишь тот ... того, что ты возвратишь кредит, попросту нет. Это ставит ... В данной работе были рассмотрены основные виды организационно-правовых форм предпринимательства. Предпринимательство ...
 • Основные виды рынков

  Реферат >> Банковское дело
  ... органы, занимающиеся приватизацией. Основные виды обращающихся на нем ценных ... В настоящее время дешевый краткосрочный кредит в России отсутствует. Функционирующие ... кредит, необходимый для модернизации и создания основных фондов (фондированный кредит), ...
 • Виды кредитов коммерческих банков

  Реферат >> Банковское дело
  ... . Класифікація та види кредитів комерційних банків. Розглянемо основні види кредитів, що надаються вітчизняними ... капiтальних вкладень i формування основних фондiв пiдприємства. Розглянемо види кредитів, що надають комерц ...
 • Основні види банківських операцій

  Контрольная работа >> Авиация и космонавтика
  ... а) за основним боргом (без процентiв та комiсiй); б) за всiма видами наданих кредитів у нац ... стану позичальника і перспективи повернення кредитів та депозитів перед наданням ... іру капіталу. 13. Одні з основних видів інвестицій - це: а) поточні; б) кап ...
 • Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... Список літератури 1. Питання №68. Основні види ризику в операціях із використанням і ... ій валюті, надання позик та отримання кредитів у валюті, депозитні операції з ... 3) експортер використовує банківський кредит для покриття iмобiлiзованих ресурсів. Ризики ...
 • Основные виды банковских рисков

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... . Цель работы – рассмотреть основные виды, структуру деления банковских рисков ... Хиччинса, М.: 2001. 6. Грязнов М.Б. Деньги, кредит. Банки. Омск: ОмГУ, 2004. 7. Деньги ... М.: Финансы и статистика, 2000. 8. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ ...
 • Основные виды финансовых рисков

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... кредит Курсовая работа по дисциплине «Финансовый менеджмент» на тему: «Основные виды ... риск - опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору ... выражает сущность самострахования. Основная задача самострахования заключается в ...
 • Кредит: его необходимость и сущность

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... и платность. 4. Банковский кредит Банковский кредит — это кредит, предоставляемый банками заемщикам в виде денежных ссуд. Между ... , четко определяющих права собственности на основные виды недвижимости (прежде всего — на землю ...
 • КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

  Реферат >> Банковское дело
  ... а предприятия – в качестве кредитора при коммерческом кредите. Основными кредиторами предстают акционерные, паевые, кооперативные ... , государственным, потребительским кредитами. Банковский кредит является основным видом кредита в денежной форме. Банки ...
 • Виды и учёт удержаний из зарплаты

  Курсовая работа >> Экономика
  ... бухгалтерского учета заработной платы - основные виды и учет удержаний. Для этого ... товаров длительного пользования в кредит», утвержденных постановлением Правительства РФ ... счет предприятия торговли, оформившего кредит. Сумма ежемесячного платежа определяется ...