Реферат : Объекты гражданских прав (работа 1) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Государство и право


Объекты гражданских прав (работа 1)
Міністерство Внутрішніх Справ

України

Одеський Інститут Внутрішніх Справ

Кафедра загально правових дісциплін

Матеріали

до лекції за темою:

обєкти цивільних прав

Підготував:

викладач кафедри

підполковник міліції

Кострицький І.Л.

Одеса.

Учбові питання:

 • Вступ

 1. поняття і види обєктів цивільних прав.

 1. Речі як обєкти цивільних прав, їх класифікація. Майно.

 1. Цінні папери як обєкти цивільних прав.

 1. Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як обєкти цивільних прав.

 • заключення

Література.

 • Конституція України

 • Цивільний кодекс України

 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р.

 • Закон України “про ценні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р. // ВВру, 1991, №38, ст.508.

 • Постанова Верховної Ради України “про застосування векселів в громадянському обороті України” від 17.06.1992р.

 • Закон України “про приватизаційні папери” від 06.03.1992р.//ВВРУ, 1992, №24,ст.352.

1. Поняття і види обовязків

цивільних прав

Обєкти цивільних прав : обєкти цивільних правовідносин – поняття тотожні.

Обєктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого субєкти вступають у відносини і на що спрямовані їхні субєктивні права та обовязки з метою здійснення своїх законніх інтересів і прав.

Обєкти цивільних прав за цільовим презначенням та правовим ……… поділяються на такі види:

 • речі, виключаючи гроші, вамотні цінності та цінні папери;

 • інше майно, у тому чеслі майнові права;

 • дії ( роботи ) та послуги;

 • результати творчої діяльності;

 • службова та комерційна таємниця;

 • особисті немайнові блага.

2. Речі як обєкти цивільнихправ, їх класифікація. Майно.

Речі є основним видом обєктів цивільних прав.

Під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певніпотреби людини і бути в її володінні.

Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділяються на такі види:

1 засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту, обмежанні в обороті або не вилучені з цивільного обороту;

 1. індивідуально визначені і родові;

 2. заможні і незаможні;

 3. споживні і неспоживні;

 4. подільні і неподільні;

 5. головні і приналежність;

 6. плоди і доходи;

 7. гроші;

 8. власні цінності та цінні папери;

 9. нерухомі та рухомі речі.

 1. Без засобів виробництва не можливо створити предмети споживання.

Основні – вони використовуваються багаторозово у виробничому процессі, поступово переносячи свою вартість на продукцію, що виробляється. Це – будівні ,споруди, машини, засоби транспорту і звязку.

Оборотні засоби – це сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, запасні частини.

Предмети споживання – це речі, що використовуються безпосередньою людиною (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту та інше).

Вилучення речей з цивільного обороту означає, що деякі обєкти можуть належати на праві власності лише певним субєктам цивільного права (напр., надра, води і ліси – є виключна власність народу України).

Обмеження речей у цивільному обороті полягає в тому, що право власності на певні речі може бути передані іншій особі лише за умов, непередбачених законом (напр., придбання зброї, вибухових, радіоактивних речовин, сильнодіючих отрут тощо).

Всі інші – це речі, невилучені з цивільного обороту. Вони можуть вільно відчужуватись, переходити у власність будь-якої особи на підставах, передбачених законом.

 1. Індивідуально визначені речі – це речі, які відрізняються від інших за індивідуальними ознаками:

 • виділені із загальної маси речей даного (напр., з партії холодильніків, приймачів);

 • єдині в своєму роді (напр., картина Репіна “Запорожці”);

 • відрізняються від інших за кількома ознаками (бузлюк інституту, мерії).

Родовими називаються речі, які мають єдині родові ознаки речей даного виду. Вони вимірюються вагою, числом, обємом (1л бензину, 1т пшениці)

 1. Родові речі – при загибелі їх можна замінити – тому вони замінні.

Індивідуально визначені – не можливо замінити – вони не замінні.

 1. Речі які при використанні знищуються повністю (напр., паливо, продукти харчування) або перетворюються в іншу річ (напр., серовина), називаються споживними. До них також належать гроші.

Неспоживними звуться речі, користування якими лише при тривалому збериганні іх призначення (напр., верстаки, будівлі, машини, одяг, взуття).

 1. До недільних речей належать речі, які внаслідок поділу у натурі не змінюють свого господарського чи іншого призначення (напр., продукти харчування). Під неподільницькими розуміють речі, які при поділі втрачають первічне призначення (напр., телевизор).

 2. Нерідко подільні речі знаходяться у такому господарсько-цільовому звязку, що одна з них стає головною, а інша – її приналежністю (скрипка і футляр). Приналежністю є річ, покликана служити головні речі і звязана спільним господарським призначенням. (але не слід путати з поняттям складової частини речі – телевізор і динамік).

 3. Плоди – це природне породження самої речі (приплід тварин, плоди фруктових дерев).

Доходи – те, що приносить річ, пребуваючи в експлуатації і цивільному обороті (напр., плата за житло, орендна плата тощо).

8) Грошам властиві ознаки рядових і подільних речей. Гроші речь заьінна.

Як обэкт права гроші виконують переважно платіжну функцію, але можуть виступати як самостійний обєкт правовідносин (договір подяки, заповіт у кредитних установах).

 1. Валютні цінності – це визначені законом певні види майна. До валютних цінностей відносяться: валюта України, іноземні валюти та можетарні метали.

Валюта України це є, власне, грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на теріторії України, а також грошові знаки, які вилучені з облігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки які перебувають в обігу.

Валютними цінностями є кошти на рахунках,у внесках в банковських та інших кредитно-фінансових установах на терріторії України, платіжні документи ( акції, купони до них, бони, векселі), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадки, інші фінансові та банківськи документи, виражені в грошових знаках, які перебувають в обігу та є законним засобом на території України.

Тем ж саме – що до іноземної валюти яка є платіжним засобом на теріторії відповідної іноземної держави.

До монетарних металів відносяться: золото і метали ірідієво-платинової группи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів.

 1. до нерухових речей належать земмляні ділянки та все, що розташоване на них і міцьно з ними повязане.

………… нерухової речі може бути поширений законом на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні обєкти.

Рухомими речами визначаються такі, щоїх можна вільно переміщувати у просторі без будьяких особливих формальностей.

Майно під майном розуміють певну річ або їхню сукупність, у тому чеслі гроші і цінні папери. Під майном розуміється також комплекс речей => підприємство, як єдиний майновий комплекс.

Термін “майно” охороняється також сукупністю майнових прав,які належать певній особі.

 1. Цінні папери як обєкти

цивільних прав.

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідентів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінний папір – це такий документ,предявлення якого потрібне для здійснення засвідченного ним майнового права.

Цінні папери можуть бути іменним або на предявника.

Іменним цінним папером визнається документ, що виписаний на імя конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером субєктивне право.

Цінни папер на предявника на відміну від іменного не містить вказівки на конкретну особу, якій треба здійснити виконання. Будь-який держатель цінного паперу є особою, уповноваженою на здійснення закріпленного цим папером права.

Види цінних паперів (згідно ст.3 ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу”):

 1. акції;

 2. облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

 3. облігації підприємств;

 4. казначейські зобовязання республіки;

 5. ощадні сертифікати;

 6. векселі;

 7. приватизаційні номери.

 1. Акцією визнається цінний папер без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує чольство в акціонерному товаристві та право научасть в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденту, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції поділяються на види:

А) за ознакою класу – на привілийовані і прості;

Б) залежно від передбаченими статутами товариства обмежень прав відчуженя розрізняються – іменніакції і акції на предявника.

 1. Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує забовязання відшкодувати йому намінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в цьому строк з виплатою фінансового процента (якщо інше не передбачене умовами випуску).

Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик випускаються на предявника. Рішення про його випуск приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими Радами місцевих депутатів.

 1. Облігації підприємств випускаються підприємствами всіх норм власності і не дають їх власникам правана участь в управлінні.

 1. Казначейські зобовязання України – вид цінних паперів на предявника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають на одержання фінансового доходу.

Бувають довгострокові (від 5 до 15 років) та середньо строкові (від1 до 5 років) – рішення приймаються Кабінетом М іністрівУкраїни, а короткострокові (до1 року) Міністерством фінансів.

5) Ощадний сертифікат – це пісьмове свідоцтво банку про допонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому. Ощадні сертифікати бувають строковими (на певний строк) або до запитання.

 1. Вексель – це цінний папер, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Види векселів – простий і переказний.

Простий вексель – це складний за суворо визначеною формою документ, боржник (векселєдавець) приймає на себе забовязання в зазначенний строк або на вимогу здійснити кредитору (векселедержателю) або тому, кому він накаже. При простому векселі платником є сам векселедавець.

Переказанний вексель (тратта) – складаний за суворо визначеною формою документ, в якому містеться проста, нічим не обумовленна пропозиція боржника, векселедавця (трасанта) іншій особі,платнику (трасату) в зазначенний строк здійснити платіж кридитору, векселедержателю (реміненту) або тому, кому він накаже. Переказний вексель відрізняється від простого тим, що в данному разі векселедавець платежу не здійснює, а переказує цей свій обовязок на свого боржника (платника по векселю).

 1. Приватизаційні номери – це осбливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання в прцесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Але в цивільному обороті беруть участь і інші документи, які за своїм призначенням можна було б віднести до цих паперів.

Це:

 • інвестиційний сертифікат;

 • компенсаційний сертифікат;

 • чек;

 • коносамент.

 1. Дії, послуги, результати

творчої діяльності, особисті немайнові блага як обєкти цивільних

прав.

 1. дії, як субєкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокремленні від самої забовязальної особи.

 2. Особливе місце серед дій посідають послуги – це певна діяльність, яка створює не річ, а благо для задоволення суспільних потреб.

Види послуг: - фактичні (договір схову, договір перевезень);

- юридтчні (договір доручення, договір комісії);

- комплексні послуги, в яких поєднуються юридичні і фактичні послуги (договір експедиції).

 1. Результатами творчої діяльності є твори науки, літератури, мистецтва незалежно від форми, призначення, цінності, а також способу відтворення.

Вони стають обєктами цивільнихправ лише при втілені в певні речі (рукопис, картина, креслення, запис на плівку тощо), тобто коли набуваютьформи, яка може бути сприйнята без присутності автора.

Результати творчої діяльності є також відкриття, винахід, раціаналізаторська пропозиція і промисловий зразок. Ці продукти стають обєктами цивільних прав з моменту визнання їх такими і відповідного оформлення.

 • Службова і комерційна таємниця як певне нематеріальне благо є обєктом цивільного обороту.

 1. осбисті немайнові блага – це такі блага, які не мають грошової чи будь-якої іншої майнової оцінки. Вони звязані з особою, не можуть передаватись і бути відчуженими. Для фізичної особи відповідно до Конституції України є життя, здоровя, телесна недоторканість, сімя, гідність, честь, таємниця особистого життя, недоторканість помешкання, свобода розвитку творчості, авторства, а також інші блага, які охороняються законом.

Для юридичних осіб – честь, гідність найменування юридичної особи, товарний знак, права авторства. Але вони можуть припинятися (напр., зміна назви при реорганізації), а також відчужуватися (напр., шляхом видачі ліцензії на товарний знак).

Похожие работы:

 • Объекты гражданских прав

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... ………………………………………………………….... 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ…...... 5 ГЛАВА 2. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ…………. 7 2.1. Имущество как объект гражданских правоотношений…….….3 7 2.2. Вещи как объекты гражданских прав…………………..……….8 8 2.3. Деньги ...
 • Объекты гражданских прав

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... объектов гражданских прав 5 2. Соотношение объектов гражданского права и объекта гражданских правоотношений 8 3. Понятие имущества как объекта гражданских правоотношений 11 4. Вещи как объекты гражданских прав 13 ...
 • Объекты Гражданского права

  Реферат >> Гражданское право и процесс
  1 РЕФЕРАТ По гражданскому праву На тему: Объекты гражданских прав Уфа 2000 Тема: Объекты гражданских прав Оглавление………………………………………………….…2 Введение…………………………………………………….…3 Вопросы: 1-Понятие ...
 • Объекты гражданских прав

  Реферат >> Гражданское право и процесс
  ... , публикуются в печати. Большинство объектов гражданского права оборотоспособны. Они могут свободно отчуждаться ... Оборотоспособность объектов гражданских прав регламентируется статьёй 129 Гражданского Кодекса России. Вещи в гражданском праве делятся ...
 • Объекты гражданских прав

  Реферат >> Право
  ... права и обязанности субъекта права. Понятие объектов Гражданских прав. Объектами гражданских прав является то, на что направлены права и обязанности субъектов гражданских ... из актуальных тем гражданского права, как объект гражданского права. Здесь мы ...
 • Объекты гражданский прав

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... , что задача относится к теме "Объекты гражданских прав" ГК РФ. Поскольку речь идет ... , что задача относится к теме "Объекты гражданских прав" ГК РФ. Поскольку речь идет ... , что задача относится к теме "Объекты гражданских прав", которой посвящена глава 6 ГК РФ ...
 • Объект гражданских прав. Право собственности

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... возникновения гражданских прав и обязанностей.) 2. Виды объектов гражданских прав. Статья 128 ГК РФ содержит перечень объектов гражданских прав: а) вещи ...
 • Вещи, как объекты гражданского права

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... в гражданском праве; движимые вещи как объекты гражданских прав; недвижимые вещи как объект гражданского права. Глава 1. Понятие и вид объектов гражданских прав § 1. Понятие объектов гражданских прав Объекты гражданских ...
 • Деньги как объект гражданских прав

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... системе права, более конкретно – в системе объектов гражданских прав. Цель работы – рассмотреть деньги как объект гражданских прав. Задачи ... в выведении денег за пределы системы объектов гражданских прав, а в перераспределении содержательных и функциональных ...
 • Земельный участок как объект гражданских прав по законодательству Российской Федерации

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... универсального правопреемства; 2) земельный участок как объект гражданского права является недвижимым имуществом. На основании ... ; 4) следующим признаком земельного участка как объекта гражданского права (как, впрочем, и земельного, если участок ...