Реферат : Билеты по географии Украины за 11 класс (работа 1) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> География


Билеты по географии Украины за 11 класс (работа 1)
ÃÅÎÃÐÀÔ²ß

Á³ëåò ¹1.

1. Áóäîâà ë³òîñôåðè òà ¿¿ ðóõè. Âíóòð³øí³ ñèëè Çåìë³.

2. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà âíóòð³øí³õ âîä ³ âîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.

3. Ñêëàä³òüòèïîâèé ïëàí ïîð³âíÿëüíî¿ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè äâîõ äåðæàâ.

Á³ëåò ¹2.

1. Îñíîâí³ ôîðìè ïîâåðõí³ Çåìë³. ³äì³íí³ñòü ã³ð ³ ð³âíèí çà âèñîòîþ íàä ð³âíåì ìîðÿ, ïîõîäæåííÿì, â³êîì. Çì³íè ðåëüºôó ï³ä âïëèâîì çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ñèë Çåìë³.

2. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè. Ïîð³âíÿéòå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè ç ïîëîæåííÿì ³íøèõ äåðæàâ (íà âèá³ð).

3. Íàêðåñë³òü ñõåìó ñó÷àñíîãî ðåã³îíàëüíîãî ïîä³ëó ªâðîïè.

Á³ëåò ¹3.

1. Ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè. ¯õ ðîëü ó ãîñïîäàðñòâ³.

2. Ãåîëîã³÷íà áóäîâà ³ êîðèñí³ êîïàëèíè Óêðà¿íè.

3. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ëþäñòâà, øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ.

Á³ëåò ¹4.

1. Ñâ³òîâèé îêåàí. Éîãî áóäîâà. Ðóõ âîäè ó Ñâ³òîâîìó îêåàí³.

2. Êë³ìàò Óêðà¿íè. Ôàêòîðè, ùî âèçíà÷àþòü éîãî îñîáëèâîñò³.

3. Ñâ³òîâ³ ì³íåðàëüí³ ðåñóðñè, ãîëîâí³ ðåã³îíè ¿õ ïîøèðåííÿ,

Á³ëåò ¹5.

1. Ïîãîäà. Õàðàêòåðèñòèêà ¿¿ ñêëàäîâèõ.

2. Ïðèðîäí³ òà óìîâíî-ïðèðîäí³ðåñóðñè ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîð³â.

3. ×èñåëüí³ñòü òà ïðèðîäí³é ðóõ íàñåëåííÿ, äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ ñâ³òó.

Á³ëåò ¹6.

1. Àòìîñôåðà òà ¿¿ ñêëàä. Çì³íè òèñêó ³ òåìïåðàòóðè ç âèñîòîþ. Ïðîáëåìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè. Øëÿõè òà çàñîáè ¿õ âèð³øåííÿ.

2. Ãîëîâí³ ð³÷êîâ³ ñèñòåìè Óêðà¿íè. Æèâëåííÿ ³ ðåæèìè ð³÷îê.

3. Ñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî, îñíîâí³ åòàïè éîãî ôîðìóâàííÿ.

Á³ëåò ¹7.

1. Ðåñóðñè Ñâ³òîâîãî îêåàíó, ¿õ ðîëü ó æèòò³ ëþäñòâà.

2. Õàðàêòåðèñòèêà çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â Óêðà¿íè.

3. Ôàêòîðè ³ ïðèíöèïè ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà ³ ô³íàíñ³â ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ.

Á³ëåò ¹8.

1. Êë³ìàò. Êë³ìàòîòâ³ðí³ ôàêòîðè. Êë³ìàòè÷í³ ïîÿñè òà îáëàñò³ Çåìë³, çàêîíîì³ðíîñò³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ.

2. Õàðàêòåðèñòèêà ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè Óêðà¿íè.

3. ̳æíàðîäíèé ãåîãðàô³÷íèé ïîä³ë ïðàö³. Ñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî â ñó÷àñíèé ïåð³îä.

Á³ëåò ¹9.

1. Á³îñôåðà. ¯¿ âïëèâ íà ³íø³ îáîëîíêè Çåìë³ òà âçàºìîçâ’ÿçêè ç íèìè. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè á³îñôåðè.

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñòåïîâî¿ çîíè Óêðà¿íè.

3. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè, ¿õ ôîðìè òà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ çì³íè â óìîâàõ íîâèõ â³äíîñèí â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹10.

1. Âçàºìîçâ’ÿçêè êîìïîíåíò³â ïðèðîäè. Ïðèðîäí³ êîìïëåêñè Çåìë³.

2. ̳íåðàëüí³ ðåñóðñè Óêðà¿íè, ¿õ ñòðóêòóðà ³ îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ.

3. Êàíàäà. Ñòðóêòóðà ïðîìèñëîâîñò³ ³ ÀÏÊ. Åêñïîðòí³ ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà.

Á²ËÅÒ ¹11.

1. Ãåîãðàô³÷íà îáîëîíêà. ¯¿ çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³.

2. ×èñåëüí³ñòü ³ ðîçì³ùåííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Éîãî ïðèðîäí³é ³ ìåõàí³÷íèé ðóõ.

3. Ðîëü ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â ó ñòàíîâëåíí³ ãîñïîäàðñòâà íåçàëåæíèõ äåðæàâ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ϳâí³÷íî¿ òà Öåíòðàëüíî¿ À糿 (êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ).

Á³ëåò ¹12.

1. Ãåîãðàô³÷íà áóäîâà, êîðèñí³ êîïàëèíè òà ðåëü’ºô Àôðèêè. Âçàºìîçâ’çêè ì³æ ãåîëîã³÷íèìè ñòðóêòóðàìè, ðîäîâèùàìè êîðèñíèõ êîïàëèí òà ðåëüºôîì ìàòåðèêà.

2. Òðóäîâ³ ðåñóðñè Óêðà¿íè, ¿õ ñòðóêòóðà. Íåð³âíîì³ðí³ñòü ó çàáàçïå÷åíí³ òåðèòî𳿠òðóäîâèìè ðåñóðñàìè.

3. Îñíîâí³ òèïè êðà¿í ªâðîïè.

Á³ëåò ¹13.

1. Ïðèðîäí³ çîíè Àôðèêè. Êëàñè÷íèé ïðîÿâ çîíàëüíîñò³ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â ìàòåðèêà.

2. Íàö³îíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà.

3. Îñîáëèâîñò³ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó êðà¿í ϳâäåííî-Çàõ³äíî¿ À糿.

Á³ëåò ¹14.

1. Àâñòðàë³ÿ. Îñîáëèâîñò³ êë³ìàòó ìàòåðèêà. Óí³êàëüí³ñòü îðãàí³÷íîãî ñâ³òó.

2. Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè, éîãî ñòðóêòóðà. Âóã³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè.

3. Êîðîòêà åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îäí³º¿ ç êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè (çà âèáîðîì).

Á³ëåò ¹15.

1. ²ñòîð³ÿ ôîðìóâàííÿ ïîâåðõí³ Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè, îñíîâí³ ôîðìè ðåëüºôó.

2. Íàôòîâà ³ ãàçîâà ïðîìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè, îñíîâí³ ðàéîíè âèäîáóòêó íàôòè òè ãàçó. Ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ íèìè Óêðà¿íè.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà êðà¿í Àôðèêè, êðà¿í, øî ðîçâèâàþòüñÿ.

Á³ëåò ¹!6.

1. Àíêòàðòèäà. ³äêðèòòÿ òà ñó÷àñí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ¿õ ãåîãðàô³÷íå çíà÷åííÿ.

2. Åëåêòðîåíåðãåòèêà Óêðà¿íè, ¿¿ ñòðóêòóðà òà îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ.

3. Õàðàêòåðí³ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè.

Á³ëåò ¹17.

1. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ñâ³òó. Òåðèòîð³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îñîáëèâîþ îõîðîíîþ, ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ëþäñòâà.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â ìåòàëóð㳿 Óêðà¿íè.

3. Äàéòå êîðîòêó ïîð³âíÿëüíó åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íó õàðàêòåðèñòèêó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ôðàíö³¿.

Á³ëåò ¹18.

1. ϳâí³÷íà Àìåðèêà. Îñîáëèâîñò³ ãåîãðàô³÷íîãî ïîëîæåííÿ òà áåðåãîâî¿ ë³í³¿ ìàòåðèêà.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

3. Äàéòå êîðîòêó ïîð³âíÿëüíó åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íó õàðàêòåðèñòèêó ÔÐÍ òà ²òà볿.

Á³ëåò ¹19.

1. Âíóòð³øí³ âîäè ϳâäåííî¿ Àìåðèêè, ¿õ ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â ë³ñîâî¿, öåëþëîçíî-ïàïåðîâî¿ òà äåðåâîîáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

3. Ïðîìèñëîâ³ñòü ÑØÀ. Îñíîâí³ ì³æãàëóçåâ³ ñèñòåìè ïðîìèñëîâîñò³.

Á³ëåò ¹20.

1. Ôîðìà ³ ðóõè Çåìë³. Ãðàäóñíà ñ³òêà. Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè, éîãî ñòðóêòóðà. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó.

3. Àâñòðàë³ÿ. Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ³ ì³ñöå â ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³.

Á³ëåò ¹21.

1. Çàãàëüíà öèðêóëÿö³ÿ àòìîñôåðè Çåìë³. ³òðè.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè ðîñëèííèöòâà Óêðà¿íè.

3. ²íä³ÿ. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, éîãî ñïåö³àë³çàö³ÿ, îñíîâí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðàéîíè.

Á³ëåò ¹22.

1. Íåîäíîð³äí³ñòü çåìíî¿ êîðè. Ñò³éê³ ³ ðóõîì³ ä³ëÿíêè çåìíî¿ êîðè òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè îñîáëèâîñò³ ðåëüºôó.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè òâàðèííèöòâà Óêðà¿íè.

3. ßïîí³ÿ. Îñíîâí³ ðèñè ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà. Òåðèòîð³àëüí³ â³äì³ííîñò³ ãîñïîäàðñòâà.

Á³ëåò ¹23.

1. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ òà áåðåãîâà ë³í³ÿ ªâðà糿.

2. Îñíîâí³ âèäè òðàíñïîðòó òà îñîáëèâîñò³ éîãî ðîçì³ùåííÿ â Óêðà¿í³.

3. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ãîñïîäàðñòâà Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.

Á³ëåò ¹24.

1. Êë³ìàòè ªâðîïè. Ïåðåâàãà Çàõ³äíîãî ïåðåíîñó ïîâ³òðÿíèõ ìàñ.

2. Âíóòð³øíüîäåðæàâí³ òà ì³æäåðæàâí³ åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè Óêðà¿íè, ¿õ ñóòü ³ çíà÷åííÿ.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà “íîâèõ ³íäóñòð³àëüíèõ êðà¿í” íà ïðèêëàä³ Áðàçè볿 àáî Ìåêñèêè.

Á³ëåò ¹25.

1. Àç³ÿ. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³. Îñîáëèâîñò³ ãåîëîã³÷íî¿ áóäîâè ³ ðåëüºôó.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó Äîíåöüêî-Ïðèäí³ïðîâñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè.

3. Ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè ëþäñòâà.

Á³ëåò ¹26.

1. Àç³ÿ. Âíóòð³øí³ âîäè, ¿õ ðîçïîä³ë ïî òåðèòîð³¿. Æèâëåííÿ òà âîäíèé ðåæèì âåëèêèõ ð³÷êîâèõ ³ îçåðíèõ ñèñòåì.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Äîíåöüêî-Ïðèäí³ïðîâñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Éîãî ãàëóçåâà ñòðóêòóðà.

3. Åòàïè ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êàðòè ñâ³òó.

Á³ëåò ¹27.

1. Çàëåæí³ñòü êë³ìàòó â³ä ãåîãðàô³÷íî¿ øèðîòè, ï³äñò³ëàþ÷î¿ ïîâåðõí³, öèðêóëÿö³¿ àòìîñôåðè. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ϳâäåííî-Çàõ³äíîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè ïðîìèñëîâîñò³ ³ ðîçì³ùåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé.

3. Åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà Òóðå÷÷èíè.

Á³ëåò ¹28.

1. Ìàòåðèêîâèé òà îêåàí³÷íèé òèïè çîìíî¿ êîðè. óïîòåçè ïîõîäæåííÿ ìàòåðèê³â ³ îêåàí³â.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Íàéâàæëèâ³ø³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâàñò³, ¿õ ðîçì³ùåííÿ.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà ϳâäåííî-Àôðèêàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

Á³ëåò ¹29.

1. Ïîâ³òðÿí³ ìàñè. Òèïè ïîâ³òðÿíèõ ìàñ ³ ¿õ ðóõ.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Ãåîãðàô³ÿ îñíîâíèõ ãàëóçåé ðîñëèííèöòâà ³ òâàðèííèöòâà.

3. Îñíîâí³ òèïè äåðæàâíîãî ëàäó ³ äåðæàâíîãî óñòðîþ êðà¿í â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹30.

1. Öèêëîíè. Àíòèöèêëîíè. Àòìîñôåðí³ ôðîíòè. Çì³íè ïîãîäè, âèêëèêàí³ ¿õ 䳺þ.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ ϳâäåííî-Çàõ³äíîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè, éîãî ðîëü ó òåðèòîð³àëüíîìóïîä³ë³ ïðàö³.

3. ̳ãðàö³ÿ íàñåëåííÿ ñâ³òó. Çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ì³ãðàö³¿.

Á³ëåò ¹31.

1. Ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Îêåàí³¿. Îñòðîâè, ¿õ ïîõîäæåííÿ òà çâ’ÿçîê ç áóäîâîþ äíà Òóõîãî îêåàíó.

2. Êóðîðòíå ãîñïîäàðñòâî ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè.

3. Ìàøèíîáóä³âíà ïðîìèñëîâ³ñòü ñâ³òó, îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé.

Á³ëåò ¹32.

1. Ïîð³âíÿéòå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ äâîõ ìàòåðèê³â. ßê ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâຠíà ¿õ ïðèðîäó ? (íà âèá³ð).

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäîðñòâà êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè.

Á³ëåò ¹33.

1. Ëàíäøàôòè ³ ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íå ðàéîíóâàííÿ Óêðà¿íè.

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó Êðèìñüêèõ ã³ð.

3. Îñíîâí³ ðèñè ãåîãðàô³¿ ñâ³òîâî¿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Øëÿõè âèð³øåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ïðîáëåìè â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹34.

1. Ðîëü ãåîãðàô³¿ ó âèð³øåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿í Àôðèêè.

Nick’ Corp. (ïðè ï³äòðèìö³ Nick’Soft & Nick’Write & Nick’Copy) Copyright (C) 1992-1997.

Похожие работы:

 • Билеты по географии для 10 класса

  Реферат >> География
  ... от того, к какому классу природ. ресурсов относит. ... респуб. В. – гранич. со словак., украин., румын., стр. бывш. Югослав., австрией ... отлич. друг от друга по географ. положен., конфигур., размер ... # Хим. Пром.! – отстает, из-за отсутст. сырья – нефти. # С/Х! – ...
 • Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

  Реферат >> География
  ... и коксующийся уголь, поэтому на географию Ме большое влияние оказывает размещение ... различ друг от друга по способам получения. За счет ГЭС – Бразилия, ... страны что и пшеница. ( страны Европы и Украины) Билет № 7 Урбанизация – переход на городской образ ...
 • Билеты по географии за 11 класс

  Реферат >> География
  ... Швейцарии – фармацевтика. Изменения в географии промы­шленности Западной Европы свя­заны с формированием ... из-за неправильной ее об­работки. Водные ресурсы по ... Куба, Австралия, Индия, Мекси­ка, Украина. Билет № 23 Металлургическая промыш­ленность: состав, ...
 • Билеты по географии

  Реферат >> География
  ... Калининградская область) 432 км, Украиной 1567км. 2. Европейский Север. ... из-за эрозии, ей подвержено более 1/4 пахотных земель. Билет № ... и ви­но­гра­да (вина мирового класса производятся на винзаводе в ... территорией России лишь по морю и по воздуху. Поэтому ...
 • Билеты по географии 9 класс

  Реферат >> География
  ... Эстонией, Латвией, Белоруссией; на ю-з с Украиной; на ю с Грузией, Азерб., Казахстаном, ... культурный центр. Билет№9 1)ТЭК-совакупность отраслей по добыче,транспортировки,переработки ... . Большое количество накапливающесего за зиму снега, небольшая испаряемость ...
 • 25 Экзаменационных билетов по географии за 11 класс с ответами

  Реферат >> География
  ... Швейцарии — фармацевтика. Изменения в географии промышленности Запад­ной Европы связаны с формированием ... из-за неправильной ее обработки. Водные ресурсы по ... Куба, Австралия, Индия, Мексика, Украина. Билет № 23 1. Металлургическая промышленность: состав ...
 • Билеты по английскому языку за 11 класс

  Топик >> Иностранный язык
  ... Балтийскими Государствами, Belorussia, Украиной. Это также имеет ... что они изучают путешествие географии и посещение различных частей ... животных очень и следуют за традициями относительно продовольствия ... школе мы имели классы(занятия) по-русски, литературу, ...
 • Билеты и ответы по туризму и экскурсиям

  Реферат >> Туризм
  ... вознаграждения за услуги по реализации путёвок БИЛЕТ ... по Украине. Из стран СНГ Россия и Украина ... позволяет организовывать разнообразные по географии, форме и содержанию ... - классы салонов самолётов (Р - первый класс, С - бизнес-класс, У - экономический класс); - ...
 • Билеты по литературе 11 класс

  Сочинение >> Литература и русский язык
  ... по пословице, не стоит село. Ни город. Ни земля наша». Билет ... Гумилев неважно, в седьмом классе пробыл два года, но ... далеко, за Днепром, Москва, а в ней — большевики. Украина объявила независимость ... за золотым руном, то он тоже покидает свой домишко. География ...